RAPPORT VERKEERSVEILIGHEIDSAUDIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VERKEERSVEILIGHEIDSAUDIT"

Transcriptie

1 RAPPORT VERKEERSVEILIGHEIDSAUDIT Rapport Verkeersveiligheidsaudit van: 2 Rotondes Noordweg in Wateringen Locatie Op verzoek van Noordweg/Poeldijkseweg R. den Dulk (gemeente Datum 24 februari 2003 Wateringen) De Verkeersveiligheidsaudit is uitgevoerd door P.A. Kroeze (gecertificeerd auditor), Ligtermoet+Louwerse bv Gouda Bij de Verkeersveiligheidsaudit is gebruik gemaakt van de volgende documentatie: Nummer Soort informatie Titel/beschrijving 1 Rapport Verkeersprognose Noordweg (eindrapport) 2 tekening Ondergrond bestaande situatie (w vo-01) 3. tekening Ontwerp rotondes (w vo-07) 4. rapport Verkeersplan Wateringen De locatie is bezocht op: Datum/tijdstip Weer- en lichtcondities 7 maart 2003 ( uur) Droog, licht bewolkt Doel en reikwijdte van de Verkeersveiligheidsaudit: Deze verkeersveiligheidsaudit is uitgevoerd met als doel op onafhankelijke wijze potentiële verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven. Andere aspecten die een rol kunnen spelen zijn buiten beschouwing gelaten. Samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen van de uitgevoerde verkeersveiligheidsaudit (in de bijlage zijn de bevindingen en achtergronden van de aanbevelingen te vinden): 1. Voor fietsers en voetgangers is op beide rotondes wat betreft voorrang een uniforme regeling noodzakelijk. 2. Het feit dat het fietspad op zeer korte afstand van de weg ligt, maakt dat het pad juridisch gezien daarvan onderdeel uitmaakt. In dat geval stelt het RVV (art. 18) dat een bestuurder bij het afslaan het overige verkeer (alle weggebruikers, dus ook fietser en voetgangers) voor moet laten gaan. Discussie over wel of geen voorrang is daarmee niet aan de orde. Het leidt er bovendien toe dat de confrontatie doorrijdende fietser/afslaande auto niet kan worden aangemerkt als kruisend verkeer. Bord B6 heeft daarmee dus geen betekenis, want dat betekent: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, en daarvan is geen sprake. 3. Om die reden dient de markering te worden aangepast (blokmarkering en haaientanden) en dient de verharding van het fietspad ter plaatse van de oversteken uitgevoerd te worden in rood asfalt. Nadrukkelijk aanbevolen wordt voorts de oversteek in een iets verhoogde ligging uit te voeren. 4. Aanbevolen wordt de geprojecteerde opvangfietspaden in de Kerklaan en Van Aremberglaan te laten vervallen en de aansluiting van het parkeerterrein Velo aan te passen. 5. Voor de aansluiting Noordweg/Van Aremberglaan kan in plaats van aan een rotonde ook gedacht worden aan een reguliere aansluiting, voorzien van een plateau en brede middengeleiders. De getekende rotonde is overigens met het oog op de verkeersveiligheid een goede oplossing. 6. De gemeente zou kunnen nagaan of het mogelijk is om tweezijdige fietspaden aan te brengen.

2 BIJLAGE 1: BEOORDELING ROTONDE NOORDWEG/KERKLAAN/AMBACHTSWEG/POELDIJKSEWEG EN ROTONDE NOORDWEG/VAN AREMBERGLAAN/PARKEERTERREIN VELO Opmerkingen betreffende het ontwerp (tek.nr W VO-07, wijz. nr. 2, voorlopig ontwerp variant 4). Algemeen: - Gedetailleerde verkeersgegevens ontbreken zodat er geen uitspraak kan worden gedaan of de rotondes het verkeer op alle takken goed kunnen verwerken. Maar gezien de geschatte verkeersintensiteit voor 2013 lijkt dat geen probleem. Op beide rotondes ligt de som van het verkeer op de toeleidende wegen ruim onder de mvt/etmaal. - Beide rotondes voldoen met een buitenstraal van 13,00 meter aan de richtlijnen. Deze straal leidt ertoe dat gemotoriseerd verkeer met een relatief lage rijsnelheid de rotonde kan berijden (12,50 meter wordt gezien als ondergrens). Voor de verkeersveiligheid is dat positief. De binnenstraal voldoet eveneens aan de richtlijnen. Hiervoor wordt een straal aanbevolen van minimaal 6,50 m (ontwerp 7,00 m.). De breedte van de overrijdbare (rammel-)strook in het midden van beide rotondes is relatief groot. Volstaan kan worden met een strook van 2,00 meter (ontwerp 4,00 m), tenzij de ruimte nodig is voor bijzondere transporten. Hierover zijn geen bijzonderheden bekend. Voorrangssituatie langzaam verkeer - De wijze waarop de voorrang voor het langzaam verkeer wordt geregeld is niet een principieel veiligheidsvraagstuk. Zowel een situatie met fietsers in als fietsers uit de voorrang kan op een veilige wijze worden gerealiseerd. Van belang is dat de vormgeving, bebording en markering de feitelijke situatie maximaal ondersteunen. In de getekende situatie ligt het fietspad vrijwel tegen de weg aan; de ruimte tussen het fietspad en de weg bedraagt bij de Poeldijkseweg ca. 1,00 m en bij de Noordweg 2,00 m. Dit betekent dat het fietspad in juridisch opzicht onderdeel uitmaakt van de weg. Dat leidt ertoe dat een bestuurder bij het afslaan het overige verkeer (alle weggebruikers, dus ook fietser en voetgangers) voor moet laten gaan. Discussie over wel of geen voorrang is daarmee niet aan de orde. Bovendien leidt het ertoe dat bord B6 (rode driehoek met de punt naar beneden) op het fietspad geen betekenis zou hebben. Want de confrontatie doorrijdende fietser/afslaande auto kan niet worden aangemerkt als een confrontatie tussen kruisend verkeer. Bord B6 heeft daarmee in juridische zin geen betekenis, want dat betekent: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Dit betekent dat fietsers (en voetgangers ) op beide rotondes voorrang dienen te krijgen van afslaande bestuurders. De vormgeving dient dit maximaal te ondersteunen. Fietsverkeer in de voorrang sluit overigens aan op het gemeentelijke beleid m.b.t. rotondes, en de landelijke aanbevelingen daarover. Verwacht wordt dat een uniformering van verkeerssituaties een positieve invloed heeft op de verkeersveiligheid, omdat weggebruikers daarmee beter weten wat in een gegeven situatie verwacht kan worden, en zodoende beter kunnen anticiperen. Om die reden wordt door het CROW aanbevolen om op rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang te zetten. Er is geen reden om in deze situatie daar van af te wijken. Indien de gemeente zou besluiten de fietsers toch uit de voorrang te brengen, is het noodzakelijk het fietspad los van de hoofdrijbaan te brengen. Dat kan door het fietspad ter plaatse van de rotonde ca. 10 uit te buigen. In dat geval mag geen markering op de fietsoversteek worden toegepast (kanalisatiestrepen verwijderen). Om dezelfde reden dient de zebra te worden verwijderd, want de nu getekende voorrangssituatie kan aanleiding zijn voor verwarring: voetgangers wel, fietsers geen voorrang.

3 Twee-richtingenfietspad - Een in twee richtingen te berijden fietspad wordt over het algemeen als minder veilig dan een éénrichtingenfietspad beschouwd. Deze ervaring is echter vooral gebaseerd op ongevallencijfers waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen fietsers en bromfietsers. Vooral bromfietsers zijn namelijk zeer kwetsbaar op in twee richtingen te berijden fietspaden. Indien de vormgeving en bebording aan de weggebruiker duidelijk maken dat er sprake is van fietsverkeer in twee richtingen, is een in twee richtingen te berijden fietspad een veilige oplossing, zeker als daarmee oversteekbewegingen worden voorkomen. Want dat is immers doorgaans de aanleiding om te kiezen voor een eenzijdig gelegen, in twee richtingen te berijden fietspad. In de beschouwde situatie is het nut van een tweerichtingen fietspad evenwel niet volstrekt duidelijk. Aan beide zijden van de Noordweg liggen bestemmingen en op meerdere plaatsen zullen fietsers moeten of willen oversteken. Dit pleit voor tweezijdige fietspaden. Alleen indien het beschouwde traject onderdeel uitmaakt van een route die voor het overige deel ook bestaat uit een éénzijdig gelegen in twee richtingen te berijden fietspad is de getekende oplossing logisch. Als dat niet het geval is, dient de gemeente zich de vraag te stellen of tweezijdige fietspaden in deze situatie niet meer voor de hand liggen. Gezien het beschikbare ruimteprofiel zijn tweezijdige fietspaden mogelijk. In de situatie van een in twee richtingen te berijden fietspad is de voorrangskwestie niet een andere dan bij in één richting te berijden fietspaden. Het fietspad maakt onderdeel uit van de weg en in dat geval speelt bij het afslaan artikel 18 RVV. Van groot belang is wel de zichtbaarheid.voor zover uit het ontwerp kan worden afgeleid, is de zichtbaarheid op het fietsverkeer uit beide richtingen voldoende gewaarborgd zodat een in twee richtingen te berijden fietspad een veilige oplossing kan zijn. Opmerkingen rotonde Poeldijkseweg/Kerklaan/Noordweg/Ambachtsweg Algemeen: - Rotonde is voor de gegeven situatie (kruispunt van twee gebiedsontsluitingswegen) voor de hand liggende oplossing. - Bromfietsers dienen, evenals in de bestaande situatie, gebruik te maken van de rijbaan. Want vooral bromfietsers uit de onverwachte richting zijn op aansluitingen van in twee richtingen te berijden fietspaden zeer kwetsbaar. Dit omdat ze met een relatief hoge snelheid en komende uit een onverwachte richting als vanuit het niets komend opeens op de oversteek kunnen zijn. - Zoals hiervoor reeds verwoord, is het ongewenst om wat betreft voorrang van het langzaam verkeer, fietsers en voetgangers verschillend te behandelen. Aanbevolen wordt zowel fietsers als voetgangers in de voorrang te zetten. Van belang in dat verband is dat fietspaden op rotondes, indien ze niet voldoende zijn uitgebogen, tot dezelfde weg als de hoofdrijbaan behoren met als gevolg dat fietsers, en indien aanwezig bromfietsers, niet zomaar in tweerichtingen mogen rijden. Het bij de rotonde geplaatste bord D1 bijlage 1 RVV 1990 heeft ook als consequenties dat het verkeer op het fietspad de verplichte rijrichting moet volgen. Bij fietsers in de voorrang in combinatie met fietsverkeer in twee richtingen is het daarom noodzakelijk om naast bord D01 op het middeneiland ook een bord te plaatsen voor de fietsoversteek. Zowel bij het bord op het middeneiland als bij het bord op de toeleidende weg wordt het bord gecombineerd met het onderbord 0101 of 0103 (Uitgezonderd fietsers resp. (brom)fietsers). In detail (nummering verwijst naar nummering op de tekening 1a, achterin rapport): Punt: Omschrijving: 1. Bij de getekende voorrangssituatie (fietsers uit de voorrang) dienen fietsers zich in verband met het gewenste uitzicht zoveel mogelijk haaks op de te kruisen verkeersstroom op te kunnen stellen, zodanig dat daarbij nog voldoende ruimte voor passerende fietsers overblijft. In deze situatie moeten fietsers vanaf de Noordweg of Poeldijkseweg die de Kerklaan in willen fietsen, niet worden gehinderd door een wachtende fietser. Het ontwerp houdt met de benodigde opstelruimte onvoldoende rekening. De haaientanden bij deze oversteek zijn abusievelijk op de verkeerde fietsrichting geplaatst.

4 2. Bij de getekende voorrangsregeling dient geen markering bij de fietsoversteek te worden aangebracht. Alleen indien de fietsers in de voorrang worden gebracht, dient markering te worden toegepast, in de vorm van blokmarkering en haaientanden. De haaientanden dienen in dit geval voor de zebra aangebracht te worden. Dit geldt voor alle oversteken. 3. Bij de getekende voorrangssituatie dienen de middengeleiders bij voorkeur 2,50 m, maar tenminste 2,00 meter breed te zijn, zodat fietsers zich daar kunnen opstellen als voorrang verleend moet worden. Bij de middengeleider op de Kerklaan is deze breedte niet aanwezig en kunnen fietsers dus niet gefaseerd oversteken. En juist op deze plek (in twee richtingen te berijden fietspad) is dat gewenst. Indien het fietsverkeer voorrangsgerechtigd is, behoeft met deze opstelruimte geen rekening te worden gehouden. 4. Het verdient aanbeveling de voorrang tussen fietsers onderling te regelen. Gezien het feit dat opstelruimte ontbreekt, dient het op het in twee richtingen te berijden fietspad fietsende verkeer voorrang te krijgen op het fietsverkeer dat vanuit de Kerklaan komt. Die regeling sluit ook aan bij het uitgangspunt dat het rechtdoorgaande fietsverkeer voorrangsgerechtigd is. Indien fietsers in de voorrang komen, is het te overwegen het opvangfietspad op de Kerklaan volledig te laten vervallen. Hiermee wordt in de eerste plaats voorkomen dat fietsers vanaf de Noordweg via het opvangfietspad tegen het verkeer in de Kerklaan in fietsen. In de tweede plaats worden conflicten daarmee gebundeld op één plek. 5. Ook hier dient de voorrang voor fietsers onderling geregeld te worden. Indien de fietsers van de Ambachtsweg voorrang moeten verlenen, dient rekening te worden gehouden met een opstelruimte (tussenberm) van 2,00 meter 6. Het fietspad is op deze plek aanliggend, terwijl dat op andere plaatsen niet het geval is. Juist op deze plek de fietsers in contact brengen met gemotoriseerd verkeer is onlogisch. Het realiseren van een fysieke afscherming op deze plaats verdient aanbeveling. Dit geldt ook voor de tegenovergelegen situatie bij de Ambachtsweg. 7. De breedte van het in twee richtingen te berijden fietspad op deze plaats is 3,50 meter. Dit is de minimummaat voor dit soort fietspaden, maar bij hoge fietsintensiteiten wordt een breedte van 4.00 m aanbevolen. Aangezien de intensiteit van het fietsverkeer niet bekend is, kan hierover verder niets gezegd worden. Omdat er onvoldoende ruimte is om het pad breder te maken (als dat nodig zou zijn), kan worden overwogen fietspad en trottoir op één niveau uit te voeren en alleen door materiaalgebruik het onderscheid aan te duiden. 8. Voor de rijstroken op de Noordweg wordt uitgegaan van een verhardingsbreedte van 3,50 meter. Met het oog op snelheidsbeheersing en daarmee verkeersveiligheid kan worden volstaan met een 2 x 2,75 m. 9. Op enkele punten is geen rekening gehouden met de benodigde boogstraal voor fietsverkeer. Conclusie rotonde Poeldijksweg/Kerklaan/Noordweg/Ambachtsweg: Wat betreft de maatvoering van de rotonde wordt voldaan aan de aanbevelingen. Wel is in de getekende oplossing, waarbij fietsers op de rotonde voorrang moeten verlenen, de opstelruimte op een aantal plaatsen te beperkt. Enige ruimte kan gevonden worden indien de rotonde iets in oostelijke richting wordt opgeschoven. Dit maakt het ook mogelijk om aan de noordzijde de fietsbewegingen wat vloeiender uit te voeren. De voorrangsregeling voor het langzaam verkeer is niet eenduidig. Het is noodzakelijk om voor fietsers en voetgangers dezelfde voorrangsregeling te hanteren, waarbij gezien de afstand tussen de rotonde en de fietsoversteek, fietsers in de voorrang de enige optie is. Dit sluit overigens aan op de algemene aanbeveling en de situatie elders binnen Wateringen. Aanvullende eisen in dat geval zijn: - Het ter plaatse van de oversteek toepassen van een rode asfaltverharding in het fietspad. - Toepassen van blokmarkering, asmarkering op de fietspad en haaientanden. In de oprit dienen de haaientanden voor de zebra te worden geplaatst. - Toepassen van onderborden waaruit blijkt dat fietsers in twee richtingen mogen rijden, zowel bij de oversteek als op het middeneiland. Tevens kan het opvangfietspaden op de Kerklaan komen te vervallen.

5 Opmerkingen rotonde Noordweg/Van Aremberglaan/parkeerterrein Velo Algemeen: - Gezien de functies van de aansluitende wegen (gebiedsontsluitingsweg/ erftoegangsweg/ parkeerterrein) is een rotonde niet de meest voor de hand liggende oplossing en zou eerder gedacht worden aan een reguliere aansluiting met voorrangsregeling, in combinatie met een verkeersplateau en brede middengeleiders (> 3,00 m). Gezien de verwachting dat er erg veel fietsers van deze oversteek gebruik maken, is zelfs een oplossing waarbij het overstekende verkeer voorrangsgerechtigd is, denkbaar. Niettemin is een rotonde op zich een veilige oplossing. - Bromfietsverkeer dient, evenals in de bestaande situatie, gebruik te maken van de rijbaan. Want vooral bromfietsers uit de onverwachte richting zijn op aansluitingen van in twee richtingen te berijden fietspaden zeer kwetsbaar, omdat ze met hoge snelheid vanuit een onverwachte richting als uit het niets komend opeens op de oversteek kunnen zijn. - Het is ongewenst om het voor het voetgangersverkeer een andere voorrangsregiem te hanteren dan voor het fietsverkeer. Aanbevolen wordt fietsers en voetgangers in de voorrang te zetten, met dezelfde motivatie als bij de rotonde Poeldijkseweg/Kerklaan/Noordweg/Ambachtsweg. In detail (nummering komt overeen met nummering op tekening 1b) 1. Bij de getekende voorrangsregeling dient geen markering (kanalisatiestrepen) te worden aangebracht. Alleen indien de fietsers in de voorrang zijn, dient markering te worden toegepast en wel in de vorm van blokmarkering in combinatie met haaientanden. De haaientanden worden in dat geval aangebracht voor de zebra. Dit geldt voor alle oversteken. 2. Bij de voorgestelde voorrangssituatie dient de middengeleider bij voorkeur 2,50 m maar tenminste 2,00 meter breed te zijn, zodat fietsers zich daar kunnen opstellen; 2,50 m is nergens aanwezig, 200 m wel. Daarmee wordt voldaan aan de minimumeis. Indien het fietsverkeer in de voorrang is, is de opstelruimte niet nodig. 3. Het verdient aanbeveling om de voorrang tussen fietsers onderling te regelen. In verband met een eenduidige vormgeving met de rotonde bij de Kerklaan, dient het op de rotonde fietsende verkeer voorrang te krijgen. Overigens is het daarbij de vraag waarom een opvangfietspad wordt toegepast. Zeker bij een in twee richtingen te berijden fietspad kunnen fietsers vanaf de Noordweg die naar de Van Aremberglaan moeten, tegen het verkeer inrijden. Geadviseerd wordt geen opvangpad toe te passen. 4. Fietsers komende uit het oosten die naar het terrein van Velo willen, dienen een haakse bocht te maken. Rekening gehouden moet worden met een minimale straal (en daarmee een plaatselijke tussenberm) van 4,00 meter. 5. Fietsers komende vanaf het parkeerterrein van Velo, worden via een slingerbeweging naar de oversteek geleid. Gezien de breedte van de tussenberm, leidt dit ertoe dat fietsers veelal scheef komen aan fietsen, waardoor het zicht op het naderende verkeer wordt beperkt. Geadviseerd wordt een fietsverbinding te realiseren die de vorm van de rotonde volgt. Daarmee komen de fietsers ook op het parkeerterrein op een meer logische plek uit. Bovendien rijden fietsers uit de onverwachte richting als het ware het te kruisen verkeer tegemoet, wat leidt tot een goed zicht op naderende auto s (en omgekeerd). 6. De aansluiting van het parkeerterrein op de rotonde wordt slechts door een kleine middengeleider gekanaliseerd. Direct daarna is er sprake van een asfaltvlakte. Overwogen kan worden deze aansluiting over een lengte van circa 10 á 15 meter vorm te geven als normale aansluiting. Dit leidt tot een betere geleiding van het verkeer en een overzichtelijker situatie. 7. Overwogen kan worden de middengeleider bij de rotonde aan de oostzijde van de Kerklaan, wat verder door te zetten, zeker indien het fietsverkeer in de voorrang wordt gezet. Daarmee wordt een wegprofiel wat beperkt, wat een positief effect heeft op de naderingssnelheid van het gemotoriseerd verkeer. Niet duidelijk is waarom voor de Noordweg oostelijk van de rotonde en ander wegprofiel wordt toegepast als voor de Noordweg westelijk van de rotonde. Het profiel westelijk van de Noordweg (met middengeleider) voorkomt inhalen en leidt tot een homogener snelheidsbeeld. Om die redenen is het gunstiger voor de verkeersveiligheid. Een alternatief voor een rijbaanscheiding is een dubbele asmarkering.

6 8. De rijstroken op de Noordweg hebben een breedte van 3,50m. Met het oog op snelheidsbeheersing kan worden volstaan met een breedte van 3,00 m (bij toepassing van een middengeleider 2,75m). 9. Een parkeerhaven op de Noordweg is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet aan te bevelen. Indien parkeren aldaar noodzakelijk is, verdient het aanbeveling een schrik-/uitstapstrook toe te passen tussen rijweg en parkeerstrook. Conclusie: Wat betreft de maatvoering van de rotonde wordt voldaan aan de aanbevelingen. Wat betreft de voorrang verwijzen we naar de conclusie voor de rotonde Poeldijkseeweg/Kerklaan/Noordweg/Ambachtsweg. Dezelfde aanbevelingen gelden ook voor dit punt. Het opvangfietspad op de Van Aremberglaan is niet nodig; zeker als fietsers in de voorrang komen wordt geadviseerd dit pad te laten vervallen. Andere aanpassingen die de verkeersveiligheid kunnen vergroten zijn het aanpassen van de aansluiting van het parkeerterrein, het aanpassen van de ligging van de oversteek, het toepassen/verlengen van de middengeleider op de Noordweg en het niet toestaan van parkeren aan de Noordweg.

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 1. Inleiding In 2013 is het Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we alle wegen duurzaam veilig inrichten

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE NS WAARD

GEMEENTE VALKE NS WAARD \ \ Dhr, E. Talpe, Fractie H&G Afschrift: GEMEENTE VALKE NS WAARD Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard \ de Hofnar 15 Postbus iqioo 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 F (040) 204 58 '90 aetneente(5>vall

Nadere informatie

PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Allereerst willen wij onze deelneming betuigen met het verlies van uw moeder.

PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Allereerst willen wij onze deelneming betuigen met het verlies van uw moeder. PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Re9nr fslzoihlcpss, oat 1 4 OKT 2014 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34135 28 juni 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelenwestergracht Haarlem Nr. 2016/235814 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32291 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem Nr. 2018/193143 Burgemeester en

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre

N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 45675 augustus 2018 N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Ontwerpnotitie rotonde Brederodelaan te Bloemendaal

Ontwerpnotitie rotonde Brederodelaan te Bloemendaal Notitie Contactpersoon Marcel Vrijenhoek Datum 15 maart 2016 Kenmerk N001-1236093XMV-aao-V02-NL Ontwerpnotitie rotonde Brederodelaan te Bloemendaal 1.1 Aanleiding De gemeente Bloemendaal reconstrueert

Nadere informatie

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31302 september 2015 VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf 15int02029, 10 september 2015 Onderwerp: diverse verkeersmaatregelen

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Beho de commissie VOCS B&W-nr.: 06.0977 d.d. 22-08-2006 Onderwerp Verkeersmaatregelen Fietsers voorrang van rechts (2 e fase), het opheffen van een zebra op de Vierlinghlaan, het in de voorrang brengen

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek.  veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek! www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Gemeente Maassluis turborotonde Laan 1940-1945 Bilderdijklaan/Vermeerlaan Datum uitgifte advies: Rol Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost)

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost) Maart 2016 Geachte gemeente, Na onze adviezen over het noord-west gedeelte van de Middelweg leest u hier ons advies over het laatste gedeelte van de Middelweg in Moordrecht. Het gaat om het gedeelte van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016 STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49274 september 2016 Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard Aanleiding tot besluit Om de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. N325; ontwerp-verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

PROVINCIAAL BLAD. N325; ontwerp-verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 46 11 januari 2017 N325; ontwerp-verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen ONTWERP-VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan.

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9392 2 april 2015 Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve

Nadere informatie

Second opinion beoordeling uitweg Heeswijk 120 Montfoort

Second opinion beoordeling uitweg Heeswijk 120 Montfoort Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL"

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES NIEUWE STIJL POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL" Een beknopte toelichting op en evaluatie van het rapport "Positie en voorrangsregeling van fietsers en bromfietsers

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

Veilig van en naar school

Veilig van en naar school Veilig van en naar school Ouders en kinderen hebben recentelijk opmerkingen gemaakt over enkele verkeerssituaties op weg naar de scholen in Mariënberg en Beerzerveld. De betreffende situaties leiden in

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

Geert Rutten Advies / Voor mobiliteit, infrastructuur, educatie. 1. Beschrijving probleem

Geert Rutten Advies / Voor mobiliteit, infrastructuur, educatie. 1. Beschrijving probleem Aan: Harry Geurts, Stationsweg 201, 5807 AB Oostrum Datum: 19 januari 2017 Betreft: Ontwerp aansluiting Stationsweg-Mgr. Hanssenstraat in Oostrum-Venray; Vervolgnotitie van notitie 19 december 2015 1.

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2010/13

Dienstorder MOW/AWV/2010/13 Dienstorder MOW/AWV/2010/13 d.d. 27 oktober 2010 Titel: Bestuurders van bromfietsers klasse B op de rijbaan en/of het fietspad. Overgangsconstructies. Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding:

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10071 februari 2016 Verkeersbesluit Helpman Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk Afdeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 19-05-2016 Bijlage(n) 1 Kenmerk 5559632 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. (050)

Nadere informatie

MOBILITEITSTOETS. Ten behoeve van Heeswijk 120, 3417 GS Montfoort. Bedrijf Verhart Groen B.V. Loonbedrijf met houtsnipperopslag

MOBILITEITSTOETS. Ten behoeve van Heeswijk 120, 3417 GS Montfoort. Bedrijf Verhart Groen B.V. Loonbedrijf met houtsnipperopslag MOBILITEITSTOETS Ten behoeve van Heeswijk 120, 3417 GS Montfoort Bedrijf Verhart Groen B.V. Loonbedrijf met houtsnipperopslag Montfoort, 9 januari 2017 Inleiding: Voor het bedrijf is een projectvergunning

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit ### Verkeersveiligheidsaudit N270 Deurne - Limburgse grens Opdrachtgever Opdrachtnemer Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij TBO/170262 Breda,

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13579 15 maart 2017 N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

Inleiding. Figuur 1; gegevens auditrapportage

Inleiding. Figuur 1; gegevens auditrapportage ONDERWERP Besluit over aangedragen actiepunten uit Verkeers Veiligheids Audit (VVA) van DTV Consultants DATUM 26 maart 2018 PROJECTNUMMER D03071.000210.0123 ONZE REFERENTIE 079716131 B VAN Toine Krijnen

Nadere informatie

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen Kenmerk GGe1305 Contactpersoon

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: Maud Bouwens Hans van Herwijnen Peter Heuven. Tekstbijdragen: Peter Heuven. Fotografie: Vormgeving: Antea Group

Colofon. Projectgroep bestaande uit: Maud Bouwens Hans van Herwijnen Peter Heuven. Tekstbijdragen: Peter Heuven. Fotografie: Vormgeving: Antea Group Colofon Projectgroep bestaande uit: Maud Bouwens Hans van Herwijnen Peter Heuven Tekstbijdragen: Peter Heuven Fotografie: Vormgeving: Antea Group Datum van uitgave: Contactadres: Monitorweg 29 1322 BK

Nadere informatie

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop 18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop Michiel van Rooij Verkeersadvies In opdracht van Gemeente Gemert- Bakel 1. Aanleiding Plangebied In de afgelopen jaren heeft de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 34984 20 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem Nr. 2018/179186 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg...

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... Verkeer Klijndijk Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... 6 Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Arnhem Verslag Op 19 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

Afbeelding 1: onderzoeksgebied (ontwerp wijkt op enkele locaties af van de bestaande situatie)

Afbeelding 1: onderzoeksgebied (ontwerp wijkt op enkele locaties af van de bestaande situatie) Notitie Onderwerp: Review verkeersveiligheid herinrichting van de Kapteynlaan/Aartsbisschop Romerostraat (deel) in Utrecht Auteur: Erik Mansvelder en Martin de Haan Projectnummer: 357055 Datum: 05-07-2017

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B ONDERWERP Gebruik Middelweg door fietsers DATUM 15-6-2016 PROJECTNUMMER D03091.000242 ONZE REFERENTIE 078971790 B VAN Jeroen Stegeman AAN Annet Oosterlaan KOPIE AAN Ineke Noordhoek Peter Riefel Door de

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER , D.D. 30 JULI 2018

N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER , D.D. 30 JULI 2018 STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 45779 augustus 2018 N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2017-017375,

Nadere informatie

Advies inzake instellen bromfietspad Warmoezenierspad

Advies inzake instellen bromfietspad Warmoezenierspad 03 november 2011 Geachte gemeente, Naar aanleiding van het op 2 maart 2011 genomen besluit om verkeersborden G12a en G12b (instellen bromfietspad) te plaatsen op het Warmoezenierspad in Nieuwerkerk aan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan

Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan Inleiding 1. In zijn vergadering, gehouden op 26 februari 2013, heeft de raad de locatie Bremlaan aangewezen als de voorkeurslocatie

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17261 23 maart 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein Nr. 2018/99505 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten hulpmiddel voor ontwerpers en beleidsmakers

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

N224; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeente Ede

N224; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeente Ede STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 36051 28 juni 2017 N224; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeente Ede VERKEERSBESLUIT ZAAK N UMMER 201

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63623 november 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem Nr. 2016/503583 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr augustus Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr augustus Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26904 augustus 2015 VERKEERSBESLUIT Datum besluit: 18 augustus 2015 Besluitnummer: VB-15-30 Registratienummer: Stationsomgeving

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0120, d.d. 9 februari 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Ontwerp-verkeersbesluit Aanleg rotonde Schuttersveld-Dellaertweg Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. in te stemmen met

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 GEMEENTE Lansingerland Afdeling Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk/Peter Nederlof Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

Afdeling Haagse regio

Afdeling Haagse regio OVERWEG INGEN VAN DE FIETSERSBOND BIJ HET HERINRICHTINGSPLAN VOOR HET STATIONSPLEIN HS EN VOORSTELLEN OM DE VEILIGHEID VAN DE FIETSERS TE VERGROTEN Afdeling Haagse regio Het gebied rond station Hollands

Nadere informatie