Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2010"

Transcriptie

1 Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam december _HVP /28

2 Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam Planning Inleiding Binnenstad Inleiding Roeterseiland Complex Betekenis van het plan Science Park Leeswijzer Duurzaamheid 1.4 Brongegevens Inleiding De open stadscampus Gebouwen en energie Faciliteren van het ontmoeten Bouwen en energie Duurzame Faciliteiten Clusters Doel Ruimtebehoefte 3.1 Inleiding Ontwikkeling studentenaantallen Vraag op basis van prognose Ontwikkeling en vraag medewerkers o.b.v. RBM Conclusie totale ruimtebehoefte Oppervlaktenormen nader bekeken Vastgoedanalyse 4.1 Inleiding Bestaande situatie Correctie op bestaande situatie Ruimtegebruik faculteiten Veranderingen korte termijn Eindsituatie vastgoedportefeuille onderwijs en onderzoek 5.1 Inleiding Match Binnenstad Roeterseiland Complex Science Park Vastgoedontwikkelingen 6.1 Inleiding _HVP /28

3 1. Inleiding 1.1 Inleiding In aansluiting op het vierjaarlijkse Instellingsplan van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt jaarlijks een voortschrijdend meerjaren huisvestingsplan voorbereid. Dit plan wordt door het College van Bestuur (CvB), als onderdeel van de (meerjaren)begroting, vastgesteld. De UvA wil, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC), kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek bieden, met als ambities (zie ook het Instellingsplan ): Optimaal studiesucces en intellectuele ontplooiing voor iedere student; Een hogere positie op de gerenommeerde internationale rankings; Top 3 universiteit van de brede klassieke universiteiten in Nederland; Amsterdam uit te bouwen tot het grootste landelijke centrum voor fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek; Beste onderzoekspartner voor bedrijven in de Randstad; Nauwe samenwerking met alle relevante stedelijke en regionale partners in overheid en bedrijfsleven (VU, gemeente, NWO/KNAW instituten); Versterking van de vervlechting met de kunst en cultuur in Amsterdam; Oprichting van het Amsterdam University College (in samenwerking met de VU) _HVP /28

4 De UvA heeft één van de meest bijzondere vastgoedportefeuilles van Nederland met veel gebouwen in de historische binnenstad van Amsterdam. Om de eerder genoemde ambities te bereiken, en het vastgoed te laten voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen, zal de vastgoedportefeuille van de UvA tot 2020 onderhevig zijn aan verandering. De vastgoedontwikkeling van de UvA is de meest uitdagende vastgoed ontwikkelingsopdracht van het Nederlandse hoger onderwijs. Kern van de aanpak is de concentratie van de UvA op vier open stadscampussen in Amsterdam, waarop onderwijs, onderzoek, wonen en recreëren van studenten zoveel als mogelijk wordt gecombineerd: Binnenstad-Centrum Binnenstad-Oost (Roeterseiland) Science Park AMC Een verdere toelichting op de clusters is in hoofdstuk 4 te lezen. De faculteit Tandheelkunde vormt samen met de faculteit Tandheelkunde van de VU het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA krijgt eind 2010 nieuwbouw aan de Zuidas, die de VU realiseert en aan ACTA verhuurt. 1.2 Betekenis van het plan Door middel van het vaststellen van het plan, bepaalt het CvB de doelen van het meerjaren vastgoedbeleid voor de UvA. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat rekening kan worden gehouden met nieuwe inzichten op het gebied van ondermeer de aantallen studenten en de ambitie van de universiteit. 1.3 Leeswijzer In dit HVP 2010 wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de toekomstige huisvestingsambities en -behoeften van de UvA tot Hoofdstuk 3 bespreekt de ruimtebehoefte van nu tot en met De huidige portefeuille wordt in hoofdstuk 4 geanalyseerd en in hoofdstuk 5 wordt de eindsituatie van de vastgoedportefeuille toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft de toekomstige vastgoedontwikkelingen van de UvA weer, waarna in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de toekomstontwikkelingen van het vastgoed in relatie tot duurzaamheid in bouwen en beheren. 1.4 Brongegevens Voor het HVP 2010 is gebruik gemaakt van de volgende documenten en bronnen: Huisvestingsplan 2008 Ruimtenormering UvA, september 2007 Actuele gegevens per cluster van de programma s in voorbereiding of uitvoering Feiten en cijfers 2008, Bureau Bestuursinformatie/Concern Control Feiten en cijfers 2008, VSNU Referentieraming 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanzet Beleidsplan Duurzaamheid UvA, 2009, W. Hoogland Kaderbrief _HVP /28

5 2. De open stadscampus 2.1 Faciliteren van het ontmoeten De UvA wil de onderlinge banden binnen de universitaire gemeenschap versterken en samenwerking stimuleren. Studenten, docenten en onderzoekers moeten op een natuurlijke en gemakkelijke manier met elkaar in contact komen, kennis kunnen nemen van elkaars inzichten en meningen, elkaar stimuleren en met elkaar samenwerken. Dat kan in de open stadscampus die de UvA voor hen realiseert. Zo profiteren zij van het beste van twee werelden. Op de campus plukken studenten en medewerkers de vruchten van academische vorming in directe relatie met de hoge kwaliteit van kunst en cultuur die Amsterdam heeft te bieden. Daarbuiten maken zij gebruik van de vele culturele en maatschappelijke voorzieningen en initiatieven die de stad rijk is. Doordat zij elkaar gemakkelijk en regelmatig ontmoeten, voelen de studenten en medewerkers zich bovendien meer betrokken bij elkaar en bij de universiteit. Iedere open stadscampus heeft een centrale ontmoetingsplaats. Een plek waar studenten en medewerkers elkaar vanzelf tegenkomen; een natuurlijk startpunt voor allerlei activiteiten. Dat geldt voor iedere campus van de UvA, als ook voor de Colleges en Schools 1. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe huisvesting is het versterken van de binding tussen studenten en medewerkers van de verschillende onderdelen van de UvA. Tegelijkertijd is er ruimte voor de faculteiten en de andere eenheden om binnen het eigen onderdeel op het universiteitsterrein een eigen sfeer te creëren. Zo ontstaat binnen de open stadscampus voor iedereen een vertrouwde 1 Faculteiten bundelen masteronderwijs en promotie-opleiding in Graduate Schools, bacheloronderwijs wordt aangeboden in Colleges _HVP /28

6 omgeving waarin mensen elkaar kennen. Dit is één van de manieren om te zorgen dat minder studenten de universiteit verlaten voordat ze zijn afgestudeerd. 2.2 Duurzame Faciliteiten De UvA wil optimale en duurzame faciliteiten die passen bij haar ambities voor een betaalbare prijs. Dat vraagt een samenspel van vastgoedontwikkeling en facilitair/it beheer met een continue noodzaak tot investeringen die als doelstelling hebben: Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten op een kwalitatief hoog gebruikersniveau te brengen welke passen bij de ambities van de UvA en bijdragen aan een duurzame universiteit 2 ; Flexibiliseren van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, opdat beter kan worden ingespeeld op groei en krimp van de aantallen studenten bij verschillende opleidingen; Zorgen voor herkenbare eenheden ( klein binnen groot ) met voldoende ruimte voor studenten en staf om elkaar te ontmoeten; De bibliotheekfunctie wordt steeds meer geïntegreerd met onderwijs en studieplekken tot leercentra voor bijna m² (bvo) aan nieuwe gebouwen en renovaties gepland. Dat is circa de helft van de bestaande gebouwenvoorraad. Daarnaast zullen er ook gebouwen worden afgestoten. Na afloop van al deze plannen heeft de UvA minder maar wel functionelere ruimte. De plannen zijn in 2008 voor het laatst geactualiseerd. In het HVP 2010 wordt: de ontwikkeling in studenten en medewerkers aantallen tussen 2006 en 2009 geactualiseerd; nagegaan of er nieuwe inzichten zijn, voortkomend uit de projecten die nu in uitvoering respectievelijk in voorbereiding zijn; nagegaan of de krimp en groei voldoende opvang biedt voor de groei in stroom studenten en of de prognoses in dezelfde richting wijzen; een aanzet gegeven tot het beoordelen van de investeringsbedragen op het feit dat de UvA zich als doel heeft gesteld een duurzame universiteit te zijn. Concentratie in vier stedelijke gebieden draagt bij aan het bereiken van bovengenoemde doelstellingen. 2.3 Doel Eind vorige eeuw is begonnen met het plannen van een grootschalige renovatie en nieuwbouw voor de UvA. In totaal is tot 2 Zie hoofdstuk 7 voor de doelstellingen inzake duurzaamheid _HVP /28

7 3. Ruimtebehoefte 3.1 Inleiding De UvA heeft omvangrijke (ver)nieuwbouwplannen. Om deze onder andere te kunnen betalen is vastgesteld dat het totale ruimtebeslag gereduceerd moet worden. De ruimtereductie wordt ondersteund door twee beleidsinstrumenten: Het huur-verhuurmodel, ingevoerd in 2006, laat de eenheden betalen voor hun ruimtegebruik en geeft hen daarmee een eigen belang bij het vermijden van onnodig ruimtegebruik; Het ruimtebehoeftemodel (RBM) ingevoerd en vastgesteld door het CvB in 2007, geeft een toets weer voor het beoordelen van ruimtelijke plannen en wensen. De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor in het RBM een normering is uitgewerkt zijn: de personeelsgerelateerde ruimten en; de onderwijs- en onderzoeksgerelateerde ruimten. De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als functioneel nuttige vloeroppervlakte (m² fno). Deze oppervlaktedefinitie is exclusief indelingsverliezen, verkeersoppervlakte, ruimte voor sanitair en constructieoppervlakte (dikte van muren e.d.), conform de NEN Een aantal ruimtecategorieën is zo specifiek gebonden aan de taak van één enkele eenheid of faculteit dat hiervoor geen normering is vastgesteld. Dit betreft musea, bibliotheek (m.n. boekenopslag), Agnietenkapel en Aula en onderzoeksgebonden ruimtes (kassen, laboratoria, experimenteerruimtes) _HVP /28

8 De gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden, niet direct gerelateerd aan onderwijs en onderzoek, zullen worden gehuisvest in huurpanden in de stad of in de regio, waarbij de ruimtebehoefte wordt berekend conform RBM, werkplekken voor personeel. In 2010 zullen, volgens de huidige planning, de volgende aanvullende activiteiten met betrekking tot de ruimtenormering starten: bibliotheken; diverse facilitaire voorzieningen w.o. catering en opslag. 3.2 Ontwikkeling studentenaantallen Het hoger onderwijs is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. De verwachting is dat de studentenaantallen vanwege demografische groei nog tot 2020 toenemen. 3 Na 2020 verdwijnt de geboortepiek van het jaar 2000 uit de instroomcijfers en zullen de studentenaantallen, gelet op de demografische ontwikkeling, weer 10% dalen. In het HVP wordt uitgegaan van een groei van het aantal studenten van 33% in 2020 ten opzichte van het aantal studenten in 2006/2007. Deze groei wordt veroorzaakt door: Demografische groei in de Amsterdamse regio van de groep jarigen in de periode tot en met 2020: 5%; Groeifactor VWO richting Universitaire studies: 1,2; Toename buitenlandse master-studenten: tot 25% van het aantal Nederlandse master-studenten. In onderstaande grafiek is te zien dat de instroom van eerstejaarsstudenten landelijk harder stijgt dan de bevolking in deze leeftijdsgroep (18 t/m 21 jarigen) groeit. Dit wil zeggen dat er in deze periode procentueel gezien meer jongeren uit die leeftijdscategorie deelnemen aan het universitaire onderwijs % 100% 80% 60% 40% 20% 0% '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 Grafiek: landelijke ontwikkeling studenteninstroom en bevolking 18 t/m 21 jarigen. Instroom studenten Bevolking 18 t/m 21 3 Referentieraming 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, p VSNU/CBS, 1cHO Eerstejaars WO bachelor en ongedeeld, hoofdinschrijvingen. Peildatum 1 oktober. Bevolking: CBS _HVP /28

9 Deze landelijke trend wordt bevestigd door de toename van eerstejaars instelling bij de UvA sinds het studiejaar met 32% 6. In tabelvorm ziet de trend voor het totale aantal studenten van de UvA er als volgt uit: Faculteit '06-'07 07-'08 toename '08-'09 toename 09-'10 toename FEB ,0% ,5% ,5% FGW ,1% ,2% ,8% FMG ,1% ,0% ,3% FdR ,4% ,7% ,5% FNWI ,4% ,3% ,5% ILO/IIS ,5% ,8% ,0% ACTA/AMC ,2% ,1% ,3% Totaal ,3% ,7% Tabel: groei aantal ingeschreven studenten sinds ( voorlopig) 7,8% Naast de regulier ingeschreven studenten is in de berekeningen van het HVP rekening gehouden met studenten uit het contractonderwijs en zijn de cijfers gecorrigeerd met de uitschrijvingen van dat jaar. Uit bovenstaande tabel blijkt het aantal ingeschreven studenten sinds gegroeid te zijn met 18,9%. Bovenstaande tabel laat zien dat de totale groeiprognose van 33% in 2020 nog lang niet is bereikt. Op dit moment geven de cijfers geen aanleiding om in het HVP meer ruimte te plannen voor de toekomst, dan in het HVP 2008 is gedaan. Er is nog geen analyse van de oorzaak van de sterke toename van het aantal ingeschreven studenten in het academisch jaar van 09-10; herinschrijvende masterstudenten lijken daarbij een belangrijke verklaring te vormen. Vanwege de eerder genoemde daling van de studentenaantallen in relatie tot de demografische groei, wordt niet gebouwd voor de maximale groei. In het HVP wordt aanvaard dat gedurende deze studentenpiek ruimte extern wordt aangehuurd. De groeipercentages zijn uniform op de faculteiten toegepast, omdat niet voorspelbaar is of faculteiten verschillend groeien (en daar bovendien in gestuurd kan worden door het verhangen van opleidingen, het aanvragen van numerus fixus, enz.). 3.3 Vraag op basis van prognose 2020 Voor de ruimteberekening is volgens het rekenmodel RBM het aantal ingeschreven studenten vertaald naar onderwijsvragende studenten en wordt de hierop gebaseerde verdeling over het curriculum gekoppeld aan het ruimtegebruik. De prognose voor de vraag naar onderwijsruimte en hoorcollegezalen (> 100 m²) is weergegeven in onderstaande tabel. 5 Jaar dat in HVP 2008 als uitgangspunt is genomen voor de studentenaantallen in 2006 en (onder voorbehoud, nog niet de eindtelling) in 2009, bron Bureau Bestuursinformatie / Concern Control UvA, maart _HVP /28

10 Vraag o.b.v. studentenaantallen 2020 in m² fno Faculteit onderwijs hoorcollege (>100m²) FEB m² 394 m² FGW m² 456 m² FMG m² m² FdR m² 844 m² FNWI m² 250 m² ILO/IIS 400 m² n.v.t. ACTA/AMC n.v.t. n.v.t. Tabel: ruimtebehoefte onderwijs en hoorcollegezalen o.b.v. maximale groei in Ontwikkeling en vraag medewerkers o.b.v. RBM De toename van het aantal medewerkers volgt geen gelijke trend met de toename van het aantal studenten. Toch is er landelijk sprake van een lichte stijging in het aantal medewerkers 7. Aantal Medewerkers Grafiek: landelijke ontwikkeling van aantal medewerkers bij universitair onderwijs 7 Bron: VSNU, WOPI, Peildatum Excl. Studentassistenten en HOOP-gebied Gezondheid. Deze landelijke trend is ook bij de UvA te zien. De omvang van het personeel (in fte) is tussen ultimo 2006 en ultimo 2008 gestegen van naar Wanneer het aantal studenten toeneemt, zal ook het deel van medewerkers dat nodig is voor het onderwijs, moeten stijgen. In het RBM is aangenomen dat 45% van de medewerkers gerelateerd is aan het studentenaantal. Volgens deze berekening geeft dit een toename van het totaal aantal fte voor 2020 van 15%. Het totale aantal medewerkers is in 2008 meer gegroeid t.o.v dan verwacht werd volgens de eerdere prognose. De faculteiten hebben daarnaast ook ruimte nodig voor onderzoek (incl. 2 e en 3 e geldstromen). In het HVP 2008 is niet gerekend op groei na 2007, maar een constante aangehouden. De te reserveren ruimte op het REC en het BG-terrein dient daarom aangepast te worden vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het deel van de formatieontwikkeling tussen 2007 en 2009 dat aan onderzoek kan worden toegeschreven. Hiervoor is onderzocht hoe de onderzoeksbudgetten en de opbrengst contractonderzoek per faculteit zijn gegroeid of gekrompen tussen 2007 en 2009 (met correctie voor de cao-stijging over deze jaren). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de toe- of afname van onderzoek in de resterende convenantperiode, waarvan de Kaderbrief 2010 leidend is. Deze vermeldt de groei of krimp van de beleidsbudgetten onderzoek die de faculteiten tot en met Bron: Bureau Bestuursinformatie / Concern Control UvA, maart _HVP /28

11 mogen verwachten. De budgetontwikkelingen en de daarmee gemoeide formatieplaatsen staan in onderstaande tabel weergegeven. Faculteit OZ '07-09 OZ '09-'12 Totaal M Totaal in fte FEB 3,1-0,3 2,8 34 FGW 1,5-0,8 0,7 8 FMG 0,1 2,2 2,3 28 FdR 0,2-0,2 0 0 FNWI -3,7-5,8-9,5-114 ILO/IIS n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ACTA/AMC n.v.t. n.v.t. n.v.t. Tabel: Extra formatieplaatsen op basis van Kaderbrief 2010 n.v.t. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer betreffende het totaal aantal fte s per faculteit: Ontwikkeling aantal medewerkers UvA Faculteit FEB FGW FMG FdR FNWI ILO/IIS ACTA (excl. AMC) Staf/Diensten Totaal Tabel: aantal fte personeel in 2006, 2008 en prognose 2020 De uitgangspunten voor de ruimtenormering van de UvA (functie norm in m² fno) zijn terug te vinden in de bijlage RBM. Het rekenmodel geeft een prognose van de vraag naar kantoorruimte in 2020 voor de faculteiten en voor de staf/diensten: Behoefte kantoorruimte per faculteit Faculteit Behoefte m² fno FEB m² fno FGW m² fno FMG m² fno FdR m² fno FNWI m² fno ILO/IIS 907 m² fno ACTA/AMC n.v.t. Totaal m² fno Tabel: behoefte aan kantoorruimte per faculteit in ACTA/AMC valt hierbij buiten de scope van het HVP Conclusie totale ruimtebehoefte Met de clustering van de faculteiten in het vooruitzicht is de totale ruimtebehoefte per faculteit in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij dient gemeld te worden dat de nieuwe huisvesting ten behoeve van de FNWI reeds gerealiseerd is/wordt en op dit moment geen bijzondere planningsaandacht behoeft. Wel wordt er naar gestreefd om het IIS in de toekomst te huisvesten in het gebouw van de FNWI op het Science Park. Volgens het RBM zou deze inpassing geen problemen op moeten leveren _HVP /28

12 Daarnaast zal het ILO geïntegreerd worden met de FMG. De behoefte aan ruimte voor de FMG wordt daarop aangepast. Totale ruimtebehoefte faculteiten Faculteit Totaal FEB m² fno FGW m² fno FMG m² fno FdR m² fno FNWI m² fno ILO/IIS m² fno ACTA/AMC n.v.t. m² fno Totaal m² fno Tabel: ruimtebehoefte van de faculteiten voor onderwijs en kantoorruimte (dus excl. overige functies zoals laboratoria en bibliotheken) Sinds 2009 is de UvA een samenwerking gestart met de VU betreffende het Amsterdam University College (AUC). Ten behoeve van dit initiatief zal in 2010 begonnen worden met de bouw van deze nieuwe faculteit op het Science Park. De ruimtebehoefte is reeds bepaald op ca m² bvo en wordt in een apart gebouw in het Science Park gerealiseerd. 3.6 Oppervlaktenormen nader bekeken In de door de UvA gehanteerde ruimtenormering is bij de opbouw van vloeroppervlakte voor medewerkers uitgegaan van een vierkante meter norm per fte, gebaseerd op oppervlakte per werkplek. Bij de realisatie van de nieuwbouw van FNWI in het Science Park is een deel van de kantoorfaciliteiten in een meer open concept gerealiseerd. Voor het IC van de UvA is eveneens een open kantoorconcept gerealiseerd. Deze andere concepten beogen niet om een lager ruimtegebruik dan de norm te bereiken, maar om betere ruimtelijke oplossingen binnen de norm te construeren. Deze oplossingen komen in een latere fase van de planning van een (ver)nieuwbouwproject in beeld. Hot-desking 9 is een oplossing die op dit moment alleen nog voor studenten en op sommige faculteiten voor gastdocenten wordt toegepast. Een aantal stafafdelingen, w.o. de afdeling HuisvestingsOntwikkeling past dit toe. Voor de overige medewerkers gebeurt dat nog niet. In het kader van het opstellen van de programma s van eisen voor FMG, FEB en FdR in het cluster Roeterseiland en FGW in het cluster Binnenstad worden trajecten gevolgd om samen met de faculteiten na te denken over de mogelijkheden voor de verschillende kantoorconcepten. 9 Definitie: flexibele werkplekken _HVP /28

13 4. Vastgoedanalyse 4.1 Inleiding Het vastgoed van de UvA wordt op vier locaties in de stad geconcentreerd. De beschrijving van de vastgoedportefeuille per cluster is exclusief bijzondere functies. Binnenstad (BS), Gebouwencomplex grotendeels rond Binnengasthuisterrein, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat en Oudemanhuispoort. Thans zijn de FdR, en delen van de FGW en de FMG hier gevestigd. Tot het huidige cluster Binnenstad behoren ook andere gebouwen (OIHuis, Spinhuis, Bushuis, Bungehuis, PC Hoofthuis, UB Singel, en diverse kleinere locaties), waarvan de bedoeling is om ze, in het kader van de clustering, te verlaten. Roeterseilandcomplex (REC), Gebouwencomplex gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat en Plantage Muidergracht. Daarnaast behoren de panden ZMA en de Artisbibliotheek ook tot het cluster REC. Thans zijn de FEB, het AUC, (nog) een deel van de FNWI en een deel van de FMG hier gevestigd. Over een aantal jaren komen hierbij de FdR, alle onderdelen van de FMG en CREA (Culturele Organisatie van de UvA en de HvA). Science Park Amsterdam (SP), Gebied nabij de Watergraafsmeer. Hier zijn momenteel enkele onderdelen van de FNWI gevestigd en straks (bijna) de gehele FNWI, het USC (Universitair Sport Centrum) en het AUC _HVP /28

14 ACTA/AMC, Ten behoeve van het ACTA bouwt de VU nu een nieuw gebouw op de Zuidas. Deze nieuwbouw zal verder niet besproken worden in dit rapport. Wel wordt het huidige ruimtegebruik in Amsterdam-Slotervaart nog meegenomen in de analyse. In Amsterdam-Zuidoost is het Academisch Medisch Centrum (AMC) gevestigd. Het AMC verzorgt zelf de huisvesting voor de FdG. Hiermee wordt in dit HVP dan ook geen rekening gehouden. In dit hoofdstuk wordt het huidige gebruik van alle panden per cluster geanalyseerd en vervolgens per faculteit toegelicht. Hierin wordt vervolgens een correctie gemaakt op de panden bestemd voor onderwijs en onderzoek. Binnenstad Roeterseiland AMC Science Park Figuur. Locatie van de UvA clusters _HVP /28

15 4.2 Bestaande situatie Om de clustering op vier locaties te bewerkstelligen zullen jaarlijks verschillende activiteiten moeten plaatsvinden betreffende huisvesting. Afgelopen jaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan ten behoeve van deze clustering: (195) Rokin 84-86, huur is beëindigd (BS); (426) Aquariumgebouw, correctie op gebruik van m² (REC); (416) Plantage Muidergracht 14, huurpand, tijdelijk geschikt gemaakt voor AUC (REC); (417) tijdelijk gebruik van Euclides door UvA Holding ten behoeve van het SCO Kohnstamm Instituut; (612) Kantinegebouw gesloopt (SP); (640) Gebouw 1 op Science Park, pand deels gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw 2 e fase (SP); (642) Kassen gesloopt en verplaatst(sp); (645) 1e fase nieuwe FNWI, in gebruik (SP); (651) Matrix 1, huur in 2009 beëindigd (SP); (660) Matrix 4, huur in 2009 beëindigd (SP); (670) Matrix 5, huur in 2009 beëindigd (SP). Het huidige totale ruimtegebruik van de UvA is verdeeld zoals in onderstaand tabel is weergegeven. De vierkante meters vastgoed waarvan AMC zelf eigenaar is (ca m² fno) zijn niet in de tabel opgenomen. De vierkante meters die de UvA op deze locatie gebruikt (vooral door IWO en UB) zijn wel verwerkt. Per cluster BS REC SP AMC Totaal Panden Totaal m² bvo m² m² m² m² m² Totaal m² vvo m² m² m² m² m² Vormfactor fno/vvo 1,36 1,60 1,41 1,32 1,45 Totaal m² fno m² m² m² m² m² Tabel: Gebruik vastgoed per cluster Bron: Planon database d.d. oktober 2009 excl. AMC. In onderstaand cirkeldiagram is het totale ruimtegebruik van de UvA weergegeven per ruimtecategorie. Duidelijk is dat kantoor het grootste ruimteaandeel heeft. Ca. 65% van deze kantoorruimte wordt bezet door de faculteiten, de overige 35% is in gebruik bij de bestuursstaf, ondersteunende diensten, musea en externen. 14% 10% 5% 10% Ruimtegebruik UvA 48% Kantoor Onderwijs Collegezaal Bibliotheek Onderzoek Overige 14% Cirkeldiagram: ruimtegebruik van de Universiteit van Amsterdam Bron: Planon-database d.d. oktober 2009 excl. AMC _HVP /28

16 4.3 Correctie op bestaande situatie De analyse van de huidige vastgoedportefeuille van de UvA bestaat ook uit ruimten, welke niet bestemd zijn voor onderwijs en onderzoek of andere directe ondersteunende afdelingen. Op deze panden dient de analyse gecorrigeerd te worden om een juist beeld te krijgen van het ruimtegebruik t.b.v. onderwijs en onderzoek. De correctie betreft de volgende panden: Aula (BS) Bijzondere Collecties en Allard Pierson Museum (BS) Agnietenkapel (BS) Woningen, winkels en kinderdagverblijven (BS/REC) USC en overige sportvoorzieningen (SP) Boerderij Anna s Hoeve (SP) De ruimte verdeling per cluster ziet er na de correctie op de bestaande situatie als volgt uit: Per cluster BS REC SP AMC Totaal Vormfactor fno/vvo 1,41 1,58 1,47 1,32 1,47 Totaal m² fno m² m² m² m² m² Kantoor m² m² m² m² m² Onderwijs m² m² m² m² m² Bibliotheek m² m² 720 m² 350 m² m² Onderzoek m² m² m² m² m² Collegezaal m² m² m² m² m² Overige m² m² 880 m² m² m² Tabel: Vastgoedanalyse gecorrigeerd Bron: dump Planon-database d.d. oktober 2009 excl. AMC In het cluster Binnenstad vinden we het grootste aantal meters dat buiten de functies onderwijs en onderzoek wordt gebruikt. Voor de totale UvA is een oppervlak van m² fno voor andere doelen dan O&O in gebruik. In de verhouding in ruimtegebruik verandert er vrijwel niets ten opzichte van het volledige beeld. 4.4 Ruimtegebruik faculteiten In de vergelijking van ruimtegebruik van de faculteiten, zoals in onderstaand cirkeldiagram is weergegeven, zijn de grote verschillen te verklaren door de volgende factoren: Aantal studenten Onderzoeksomvang Vorm van onderwijs en onderzoek (college of practicum) Dubbelgebruik vanwege verhuizing 19% 20% 9% 3% 6% 6% 1% 8% Cirkeldiagram: ruimtegebruik faculteiten UvA Bron: Planon-database d.d. oktober 2009 excl. AMC 4% 25% FEB FGW FMG FdR FNWI ILO/IIS ACTA BOL Staf/diensten Overige _HVP /28

17 Het ruimtegebruik per faculteit ziet er (dus exclusief gemeenschappelijke ruimten) als volgt uit: Faculteit Totaal m² no Kantoor Onderwijs Collegezaal Bibliotheek Onderzoek Overige FEB m² m² 220 m² - m² - m² - m² - m² FGW m² m² 770 m² 270 m² 380 m² 370 m² 170 m² FMG m² m² m² - m² 120 m² m² 50 m² FdR m² m² 530 m² - m² 990 m² 90 m² 320 m² FNWI m² m² m² - m² m² m² 400 m² ILO/IIS m² m² 330 m² - m² - m² - m² - m² ACTA m² m² m² 590 m² 350 m² m² 620 m² BOL m² 430 m² m² m² - m² 140 m² - m² UB m² m² m² - m² m² 480 m² m² Bestuursstaf m² m² - m² - m² - m² - m² - m² Diensten m² m² 300 m² - m² - m² 120 m² 90 m² Overige m² m² m² 570 m² m² m² m² Totaal m² m² m² m² m² m² m² Tabel: Vastgoedanalyse bestaande situatie per faculteit en ruimtegebruik De FNWI zal de komende tijd ca m² minder gaan gebruiken dan in bovenstaande tabel is weergegeven. Dit omdat zij deels nog op het Roeterseiland Complex zitten en deels al op Science Park. Daarnaast is het Zoölogisch museum nog opgenomen in deze berekening, dat de komende jaren geleidelijk zal worden afgestoten. Bij de post Overige gaat het voornamelijk om gebruik t.b.v. restauratieve ruimten, CREA, USC en verhuur aan derden, maar ook de economische en bouwkundige leegstand. 4.5 Veranderingen korte termijn In 2009 en 2010 zullen de volgende gebouwen in gebruik worden genomen: (645) volledige in gebruik name van Science Park t.b.v. FNWI; (646) in gebruik name van Science Park 306 door USC; (416) in gebruik name van Plantage Muidergracht 14 voor tijdelijke huisvesting van het Amsterdam University College; (999) afstoten USC aan de Boelelaan. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille van de UvA. De post BOL wordt apart genoemd in bovenstaande tabel omdat deze afdeling van FC de onderwijszalen, die gebruikt worden door de verschillende faculteiten, centraal roostert. Het doel van deze centrale roostering is om onderwijsruimtes efficiënter in te kunnen zetten, maar ook om de huurkosten per faculteit te beperken tot het daadwerkelijke gebruik van desbetreffende ruimte. 10 Straatnaam was voorheen Kruislaan _HVP /28

18 5. Eindsituatie vastgoedportefeuille onderwijs en onderzoek 5.1 Inleiding De universiteit van Amsterdam streeft naar een vastgoedportefeuille, welke zich hoofdzakelijk op onderwijs en onderzoek richt. In dit hoofdstuk wordt de eindsituatie van de vastgoedportefeuille geschetst waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen panden in gebruik ten behoeve van onderwijs en onderzoek en overige panden. Hierbij dient de lezer zich wel bewust te zijn dat, zoals alle toekomstvoorspellingen, deze ontwikkelingen jaarlijks kunnen veranderen. Daarom zal het HVP jaarlijks worden geactualiseerd en kunnen er dus geen rechten, van welke aard dan ook, aan worden ontleend. 5.2 Match Voor de afstemming tussen vraag en aanbod ligt de focus in eerste instantie op het plaatsen van de FEB, FGW, FMG en FdR. Klein binnen groot betekent voor FdR iets anders dan voor FGW. Zo wordt FdR gekenmerkt door relatief grote groepen studenten. FGW is een faculteit, waarbij naast enkele grote richtingen ook een veelheid aan kleine opleidingen bestaat. FGW wordt gehuisvest in het Binnenstadcluster en verlaat daarmee de panden die verspreid zijn over de binnenstad, zoals het Bungehuis, PC Hoofthuis en dergelijke. In het cluster Binnenstad zal ook de UB/Geesteswetenschappen gehuisvest worden. FEB, FMG, FdR worden gehuisvest in het cluster Roeterseiland. FNWI is/gaat naar het Science Park _HVP /28

Huisvestingsplan 2013 2023. Strategisch kader. Hogeschool van Amsterdam

Huisvestingsplan 2013 2023. Strategisch kader. Hogeschool van Amsterdam Huisvestingsplan 2013 2023 Strategisch kader Hogeschool van Amsterdam 11 11 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Facility Services College van Bestuur Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 4 2.

Nadere informatie

De campusplannen van de UvA en de binnenstad

De campusplannen van de UvA en de binnenstad De campusplannen van de UvA en de binnenstad Motto: De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 De plannen

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 19 december 2014 Goedgekeurd door RvT op 19 december 2014 Begroting 2015 1 HOOFDLIJN... 3 1.1 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN...

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016. Utrechtse Vastgoed Organisatie

Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016. Utrechtse Vastgoed Organisatie 1 Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016 Utrechtse Vastgoed Organisatie September 2012 2 Bijlagen 1. Uitgangspunten en parameters eigenaarlasten vastgoedbeheer 2. Wijziging afschrijvingssystematiek

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Het 100.000 woningenplan

Het 100.000 woningenplan Het 100.000 woningenplan Een actieplan energie in de gebouwde omgeving 2008-2011 Uitwerking van de ambities uit het Energie akkoord Noord-Nederland Provincies Groningen, Fryslân & Drenthe Inhoudsopgave

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 3 november 2005 Ons kenmerk 42/5.6/2005009541 Behandeld door de heer J.G. Koops (0592) 36 58 39 Onderwerp: Startnota energiebeleid

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Human Resources Beleidsplan 2010-2014

Human Resources Beleidsplan 2010-2014 Human Resources Beleidsplan 2010-2014 Vastgesteld 25 mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 3 CONTEXT ANALYSE EN TERUGBLIK 6 3.1 Nederlands en internationaal perspectief 6 3.2 Omvang en

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016 te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34 MJA-sector : ICT Looptijd : 2013-2016 Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

1. Inleiding 4. 2. Samenvatting 5

1. Inleiding 4. 2. Samenvatting 5 1 INHOUD 2 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 5 3. Uitgangssituatie en ontwikkelingen onderwijshuisvesting 3.1 Wet- en regelgeving 7 3.2 Huidige Lokalenverdeling 7 3.3 Juridisch eigendom gebouwen 8 3.4 Scholenaanbod

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie