Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2010"

Transcriptie

1 Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam december _HVP /28

2 Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam Planning Inleiding Binnenstad Inleiding Roeterseiland Complex Betekenis van het plan Science Park Leeswijzer Duurzaamheid 1.4 Brongegevens Inleiding De open stadscampus Gebouwen en energie Faciliteren van het ontmoeten Bouwen en energie Duurzame Faciliteiten Clusters Doel Ruimtebehoefte 3.1 Inleiding Ontwikkeling studentenaantallen Vraag op basis van prognose Ontwikkeling en vraag medewerkers o.b.v. RBM Conclusie totale ruimtebehoefte Oppervlaktenormen nader bekeken Vastgoedanalyse 4.1 Inleiding Bestaande situatie Correctie op bestaande situatie Ruimtegebruik faculteiten Veranderingen korte termijn Eindsituatie vastgoedportefeuille onderwijs en onderzoek 5.1 Inleiding Match Binnenstad Roeterseiland Complex Science Park Vastgoedontwikkelingen 6.1 Inleiding _HVP /28

3 1. Inleiding 1.1 Inleiding In aansluiting op het vierjaarlijkse Instellingsplan van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt jaarlijks een voortschrijdend meerjaren huisvestingsplan voorbereid. Dit plan wordt door het College van Bestuur (CvB), als onderdeel van de (meerjaren)begroting, vastgesteld. De UvA wil, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC), kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek bieden, met als ambities (zie ook het Instellingsplan ): Optimaal studiesucces en intellectuele ontplooiing voor iedere student; Een hogere positie op de gerenommeerde internationale rankings; Top 3 universiteit van de brede klassieke universiteiten in Nederland; Amsterdam uit te bouwen tot het grootste landelijke centrum voor fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek; Beste onderzoekspartner voor bedrijven in de Randstad; Nauwe samenwerking met alle relevante stedelijke en regionale partners in overheid en bedrijfsleven (VU, gemeente, NWO/KNAW instituten); Versterking van de vervlechting met de kunst en cultuur in Amsterdam; Oprichting van het Amsterdam University College (in samenwerking met de VU) _HVP /28

4 De UvA heeft één van de meest bijzondere vastgoedportefeuilles van Nederland met veel gebouwen in de historische binnenstad van Amsterdam. Om de eerder genoemde ambities te bereiken, en het vastgoed te laten voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen, zal de vastgoedportefeuille van de UvA tot 2020 onderhevig zijn aan verandering. De vastgoedontwikkeling van de UvA is de meest uitdagende vastgoed ontwikkelingsopdracht van het Nederlandse hoger onderwijs. Kern van de aanpak is de concentratie van de UvA op vier open stadscampussen in Amsterdam, waarop onderwijs, onderzoek, wonen en recreëren van studenten zoveel als mogelijk wordt gecombineerd: Binnenstad-Centrum Binnenstad-Oost (Roeterseiland) Science Park AMC Een verdere toelichting op de clusters is in hoofdstuk 4 te lezen. De faculteit Tandheelkunde vormt samen met de faculteit Tandheelkunde van de VU het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA krijgt eind 2010 nieuwbouw aan de Zuidas, die de VU realiseert en aan ACTA verhuurt. 1.2 Betekenis van het plan Door middel van het vaststellen van het plan, bepaalt het CvB de doelen van het meerjaren vastgoedbeleid voor de UvA. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat rekening kan worden gehouden met nieuwe inzichten op het gebied van ondermeer de aantallen studenten en de ambitie van de universiteit. 1.3 Leeswijzer In dit HVP 2010 wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de toekomstige huisvestingsambities en -behoeften van de UvA tot Hoofdstuk 3 bespreekt de ruimtebehoefte van nu tot en met De huidige portefeuille wordt in hoofdstuk 4 geanalyseerd en in hoofdstuk 5 wordt de eindsituatie van de vastgoedportefeuille toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft de toekomstige vastgoedontwikkelingen van de UvA weer, waarna in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de toekomstontwikkelingen van het vastgoed in relatie tot duurzaamheid in bouwen en beheren. 1.4 Brongegevens Voor het HVP 2010 is gebruik gemaakt van de volgende documenten en bronnen: Huisvestingsplan 2008 Ruimtenormering UvA, september 2007 Actuele gegevens per cluster van de programma s in voorbereiding of uitvoering Feiten en cijfers 2008, Bureau Bestuursinformatie/Concern Control Feiten en cijfers 2008, VSNU Referentieraming 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanzet Beleidsplan Duurzaamheid UvA, 2009, W. Hoogland Kaderbrief _HVP /28

5 2. De open stadscampus 2.1 Faciliteren van het ontmoeten De UvA wil de onderlinge banden binnen de universitaire gemeenschap versterken en samenwerking stimuleren. Studenten, docenten en onderzoekers moeten op een natuurlijke en gemakkelijke manier met elkaar in contact komen, kennis kunnen nemen van elkaars inzichten en meningen, elkaar stimuleren en met elkaar samenwerken. Dat kan in de open stadscampus die de UvA voor hen realiseert. Zo profiteren zij van het beste van twee werelden. Op de campus plukken studenten en medewerkers de vruchten van academische vorming in directe relatie met de hoge kwaliteit van kunst en cultuur die Amsterdam heeft te bieden. Daarbuiten maken zij gebruik van de vele culturele en maatschappelijke voorzieningen en initiatieven die de stad rijk is. Doordat zij elkaar gemakkelijk en regelmatig ontmoeten, voelen de studenten en medewerkers zich bovendien meer betrokken bij elkaar en bij de universiteit. Iedere open stadscampus heeft een centrale ontmoetingsplaats. Een plek waar studenten en medewerkers elkaar vanzelf tegenkomen; een natuurlijk startpunt voor allerlei activiteiten. Dat geldt voor iedere campus van de UvA, als ook voor de Colleges en Schools 1. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe huisvesting is het versterken van de binding tussen studenten en medewerkers van de verschillende onderdelen van de UvA. Tegelijkertijd is er ruimte voor de faculteiten en de andere eenheden om binnen het eigen onderdeel op het universiteitsterrein een eigen sfeer te creëren. Zo ontstaat binnen de open stadscampus voor iedereen een vertrouwde 1 Faculteiten bundelen masteronderwijs en promotie-opleiding in Graduate Schools, bacheloronderwijs wordt aangeboden in Colleges _HVP /28

6 omgeving waarin mensen elkaar kennen. Dit is één van de manieren om te zorgen dat minder studenten de universiteit verlaten voordat ze zijn afgestudeerd. 2.2 Duurzame Faciliteiten De UvA wil optimale en duurzame faciliteiten die passen bij haar ambities voor een betaalbare prijs. Dat vraagt een samenspel van vastgoedontwikkeling en facilitair/it beheer met een continue noodzaak tot investeringen die als doelstelling hebben: Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten op een kwalitatief hoog gebruikersniveau te brengen welke passen bij de ambities van de UvA en bijdragen aan een duurzame universiteit 2 ; Flexibiliseren van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, opdat beter kan worden ingespeeld op groei en krimp van de aantallen studenten bij verschillende opleidingen; Zorgen voor herkenbare eenheden ( klein binnen groot ) met voldoende ruimte voor studenten en staf om elkaar te ontmoeten; De bibliotheekfunctie wordt steeds meer geïntegreerd met onderwijs en studieplekken tot leercentra voor bijna m² (bvo) aan nieuwe gebouwen en renovaties gepland. Dat is circa de helft van de bestaande gebouwenvoorraad. Daarnaast zullen er ook gebouwen worden afgestoten. Na afloop van al deze plannen heeft de UvA minder maar wel functionelere ruimte. De plannen zijn in 2008 voor het laatst geactualiseerd. In het HVP 2010 wordt: de ontwikkeling in studenten en medewerkers aantallen tussen 2006 en 2009 geactualiseerd; nagegaan of er nieuwe inzichten zijn, voortkomend uit de projecten die nu in uitvoering respectievelijk in voorbereiding zijn; nagegaan of de krimp en groei voldoende opvang biedt voor de groei in stroom studenten en of de prognoses in dezelfde richting wijzen; een aanzet gegeven tot het beoordelen van de investeringsbedragen op het feit dat de UvA zich als doel heeft gesteld een duurzame universiteit te zijn. Concentratie in vier stedelijke gebieden draagt bij aan het bereiken van bovengenoemde doelstellingen. 2.3 Doel Eind vorige eeuw is begonnen met het plannen van een grootschalige renovatie en nieuwbouw voor de UvA. In totaal is tot 2 Zie hoofdstuk 7 voor de doelstellingen inzake duurzaamheid _HVP /28

7 3. Ruimtebehoefte 3.1 Inleiding De UvA heeft omvangrijke (ver)nieuwbouwplannen. Om deze onder andere te kunnen betalen is vastgesteld dat het totale ruimtebeslag gereduceerd moet worden. De ruimtereductie wordt ondersteund door twee beleidsinstrumenten: Het huur-verhuurmodel, ingevoerd in 2006, laat de eenheden betalen voor hun ruimtegebruik en geeft hen daarmee een eigen belang bij het vermijden van onnodig ruimtegebruik; Het ruimtebehoeftemodel (RBM) ingevoerd en vastgesteld door het CvB in 2007, geeft een toets weer voor het beoordelen van ruimtelijke plannen en wensen. De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor in het RBM een normering is uitgewerkt zijn: de personeelsgerelateerde ruimten en; de onderwijs- en onderzoeksgerelateerde ruimten. De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als functioneel nuttige vloeroppervlakte (m² fno). Deze oppervlaktedefinitie is exclusief indelingsverliezen, verkeersoppervlakte, ruimte voor sanitair en constructieoppervlakte (dikte van muren e.d.), conform de NEN Een aantal ruimtecategorieën is zo specifiek gebonden aan de taak van één enkele eenheid of faculteit dat hiervoor geen normering is vastgesteld. Dit betreft musea, bibliotheek (m.n. boekenopslag), Agnietenkapel en Aula en onderzoeksgebonden ruimtes (kassen, laboratoria, experimenteerruimtes) _HVP /28

8 De gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden, niet direct gerelateerd aan onderwijs en onderzoek, zullen worden gehuisvest in huurpanden in de stad of in de regio, waarbij de ruimtebehoefte wordt berekend conform RBM, werkplekken voor personeel. In 2010 zullen, volgens de huidige planning, de volgende aanvullende activiteiten met betrekking tot de ruimtenormering starten: bibliotheken; diverse facilitaire voorzieningen w.o. catering en opslag. 3.2 Ontwikkeling studentenaantallen Het hoger onderwijs is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. De verwachting is dat de studentenaantallen vanwege demografische groei nog tot 2020 toenemen. 3 Na 2020 verdwijnt de geboortepiek van het jaar 2000 uit de instroomcijfers en zullen de studentenaantallen, gelet op de demografische ontwikkeling, weer 10% dalen. In het HVP wordt uitgegaan van een groei van het aantal studenten van 33% in 2020 ten opzichte van het aantal studenten in 2006/2007. Deze groei wordt veroorzaakt door: Demografische groei in de Amsterdamse regio van de groep jarigen in de periode tot en met 2020: 5%; Groeifactor VWO richting Universitaire studies: 1,2; Toename buitenlandse master-studenten: tot 25% van het aantal Nederlandse master-studenten. In onderstaande grafiek is te zien dat de instroom van eerstejaarsstudenten landelijk harder stijgt dan de bevolking in deze leeftijdsgroep (18 t/m 21 jarigen) groeit. Dit wil zeggen dat er in deze periode procentueel gezien meer jongeren uit die leeftijdscategorie deelnemen aan het universitaire onderwijs % 100% 80% 60% 40% 20% 0% '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 Grafiek: landelijke ontwikkeling studenteninstroom en bevolking 18 t/m 21 jarigen. Instroom studenten Bevolking 18 t/m 21 3 Referentieraming 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, p VSNU/CBS, 1cHO Eerstejaars WO bachelor en ongedeeld, hoofdinschrijvingen. Peildatum 1 oktober. Bevolking: CBS _HVP /28

9 Deze landelijke trend wordt bevestigd door de toename van eerstejaars instelling bij de UvA sinds het studiejaar met 32% 6. In tabelvorm ziet de trend voor het totale aantal studenten van de UvA er als volgt uit: Faculteit '06-'07 07-'08 toename '08-'09 toename 09-'10 toename FEB ,0% ,5% ,5% FGW ,1% ,2% ,8% FMG ,1% ,0% ,3% FdR ,4% ,7% ,5% FNWI ,4% ,3% ,5% ILO/IIS ,5% ,8% ,0% ACTA/AMC ,2% ,1% ,3% Totaal ,3% ,7% Tabel: groei aantal ingeschreven studenten sinds ( voorlopig) 7,8% Naast de regulier ingeschreven studenten is in de berekeningen van het HVP rekening gehouden met studenten uit het contractonderwijs en zijn de cijfers gecorrigeerd met de uitschrijvingen van dat jaar. Uit bovenstaande tabel blijkt het aantal ingeschreven studenten sinds gegroeid te zijn met 18,9%. Bovenstaande tabel laat zien dat de totale groeiprognose van 33% in 2020 nog lang niet is bereikt. Op dit moment geven de cijfers geen aanleiding om in het HVP meer ruimte te plannen voor de toekomst, dan in het HVP 2008 is gedaan. Er is nog geen analyse van de oorzaak van de sterke toename van het aantal ingeschreven studenten in het academisch jaar van 09-10; herinschrijvende masterstudenten lijken daarbij een belangrijke verklaring te vormen. Vanwege de eerder genoemde daling van de studentenaantallen in relatie tot de demografische groei, wordt niet gebouwd voor de maximale groei. In het HVP wordt aanvaard dat gedurende deze studentenpiek ruimte extern wordt aangehuurd. De groeipercentages zijn uniform op de faculteiten toegepast, omdat niet voorspelbaar is of faculteiten verschillend groeien (en daar bovendien in gestuurd kan worden door het verhangen van opleidingen, het aanvragen van numerus fixus, enz.). 3.3 Vraag op basis van prognose 2020 Voor de ruimteberekening is volgens het rekenmodel RBM het aantal ingeschreven studenten vertaald naar onderwijsvragende studenten en wordt de hierop gebaseerde verdeling over het curriculum gekoppeld aan het ruimtegebruik. De prognose voor de vraag naar onderwijsruimte en hoorcollegezalen (> 100 m²) is weergegeven in onderstaande tabel. 5 Jaar dat in HVP 2008 als uitgangspunt is genomen voor de studentenaantallen in 2006 en (onder voorbehoud, nog niet de eindtelling) in 2009, bron Bureau Bestuursinformatie / Concern Control UvA, maart _HVP /28

10 Vraag o.b.v. studentenaantallen 2020 in m² fno Faculteit onderwijs hoorcollege (>100m²) FEB m² 394 m² FGW m² 456 m² FMG m² m² FdR m² 844 m² FNWI m² 250 m² ILO/IIS 400 m² n.v.t. ACTA/AMC n.v.t. n.v.t. Tabel: ruimtebehoefte onderwijs en hoorcollegezalen o.b.v. maximale groei in Ontwikkeling en vraag medewerkers o.b.v. RBM De toename van het aantal medewerkers volgt geen gelijke trend met de toename van het aantal studenten. Toch is er landelijk sprake van een lichte stijging in het aantal medewerkers 7. Aantal Medewerkers Grafiek: landelijke ontwikkeling van aantal medewerkers bij universitair onderwijs 7 Bron: VSNU, WOPI, Peildatum Excl. Studentassistenten en HOOP-gebied Gezondheid. Deze landelijke trend is ook bij de UvA te zien. De omvang van het personeel (in fte) is tussen ultimo 2006 en ultimo 2008 gestegen van naar Wanneer het aantal studenten toeneemt, zal ook het deel van medewerkers dat nodig is voor het onderwijs, moeten stijgen. In het RBM is aangenomen dat 45% van de medewerkers gerelateerd is aan het studentenaantal. Volgens deze berekening geeft dit een toename van het totaal aantal fte voor 2020 van 15%. Het totale aantal medewerkers is in 2008 meer gegroeid t.o.v dan verwacht werd volgens de eerdere prognose. De faculteiten hebben daarnaast ook ruimte nodig voor onderzoek (incl. 2 e en 3 e geldstromen). In het HVP 2008 is niet gerekend op groei na 2007, maar een constante aangehouden. De te reserveren ruimte op het REC en het BG-terrein dient daarom aangepast te worden vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het deel van de formatieontwikkeling tussen 2007 en 2009 dat aan onderzoek kan worden toegeschreven. Hiervoor is onderzocht hoe de onderzoeksbudgetten en de opbrengst contractonderzoek per faculteit zijn gegroeid of gekrompen tussen 2007 en 2009 (met correctie voor de cao-stijging over deze jaren). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de toe- of afname van onderzoek in de resterende convenantperiode, waarvan de Kaderbrief 2010 leidend is. Deze vermeldt de groei of krimp van de beleidsbudgetten onderzoek die de faculteiten tot en met Bron: Bureau Bestuursinformatie / Concern Control UvA, maart _HVP /28

11 mogen verwachten. De budgetontwikkelingen en de daarmee gemoeide formatieplaatsen staan in onderstaande tabel weergegeven. Faculteit OZ '07-09 OZ '09-'12 Totaal M Totaal in fte FEB 3,1-0,3 2,8 34 FGW 1,5-0,8 0,7 8 FMG 0,1 2,2 2,3 28 FdR 0,2-0,2 0 0 FNWI -3,7-5,8-9,5-114 ILO/IIS n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ACTA/AMC n.v.t. n.v.t. n.v.t. Tabel: Extra formatieplaatsen op basis van Kaderbrief 2010 n.v.t. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer betreffende het totaal aantal fte s per faculteit: Ontwikkeling aantal medewerkers UvA Faculteit FEB FGW FMG FdR FNWI ILO/IIS ACTA (excl. AMC) Staf/Diensten Totaal Tabel: aantal fte personeel in 2006, 2008 en prognose 2020 De uitgangspunten voor de ruimtenormering van de UvA (functie norm in m² fno) zijn terug te vinden in de bijlage RBM. Het rekenmodel geeft een prognose van de vraag naar kantoorruimte in 2020 voor de faculteiten en voor de staf/diensten: Behoefte kantoorruimte per faculteit Faculteit Behoefte m² fno FEB m² fno FGW m² fno FMG m² fno FdR m² fno FNWI m² fno ILO/IIS 907 m² fno ACTA/AMC n.v.t. Totaal m² fno Tabel: behoefte aan kantoorruimte per faculteit in ACTA/AMC valt hierbij buiten de scope van het HVP Conclusie totale ruimtebehoefte Met de clustering van de faculteiten in het vooruitzicht is de totale ruimtebehoefte per faculteit in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij dient gemeld te worden dat de nieuwe huisvesting ten behoeve van de FNWI reeds gerealiseerd is/wordt en op dit moment geen bijzondere planningsaandacht behoeft. Wel wordt er naar gestreefd om het IIS in de toekomst te huisvesten in het gebouw van de FNWI op het Science Park. Volgens het RBM zou deze inpassing geen problemen op moeten leveren _HVP /28

12 Daarnaast zal het ILO geïntegreerd worden met de FMG. De behoefte aan ruimte voor de FMG wordt daarop aangepast. Totale ruimtebehoefte faculteiten Faculteit Totaal FEB m² fno FGW m² fno FMG m² fno FdR m² fno FNWI m² fno ILO/IIS m² fno ACTA/AMC n.v.t. m² fno Totaal m² fno Tabel: ruimtebehoefte van de faculteiten voor onderwijs en kantoorruimte (dus excl. overige functies zoals laboratoria en bibliotheken) Sinds 2009 is de UvA een samenwerking gestart met de VU betreffende het Amsterdam University College (AUC). Ten behoeve van dit initiatief zal in 2010 begonnen worden met de bouw van deze nieuwe faculteit op het Science Park. De ruimtebehoefte is reeds bepaald op ca m² bvo en wordt in een apart gebouw in het Science Park gerealiseerd. 3.6 Oppervlaktenormen nader bekeken In de door de UvA gehanteerde ruimtenormering is bij de opbouw van vloeroppervlakte voor medewerkers uitgegaan van een vierkante meter norm per fte, gebaseerd op oppervlakte per werkplek. Bij de realisatie van de nieuwbouw van FNWI in het Science Park is een deel van de kantoorfaciliteiten in een meer open concept gerealiseerd. Voor het IC van de UvA is eveneens een open kantoorconcept gerealiseerd. Deze andere concepten beogen niet om een lager ruimtegebruik dan de norm te bereiken, maar om betere ruimtelijke oplossingen binnen de norm te construeren. Deze oplossingen komen in een latere fase van de planning van een (ver)nieuwbouwproject in beeld. Hot-desking 9 is een oplossing die op dit moment alleen nog voor studenten en op sommige faculteiten voor gastdocenten wordt toegepast. Een aantal stafafdelingen, w.o. de afdeling HuisvestingsOntwikkeling past dit toe. Voor de overige medewerkers gebeurt dat nog niet. In het kader van het opstellen van de programma s van eisen voor FMG, FEB en FdR in het cluster Roeterseiland en FGW in het cluster Binnenstad worden trajecten gevolgd om samen met de faculteiten na te denken over de mogelijkheden voor de verschillende kantoorconcepten. 9 Definitie: flexibele werkplekken _HVP /28

13 4. Vastgoedanalyse 4.1 Inleiding Het vastgoed van de UvA wordt op vier locaties in de stad geconcentreerd. De beschrijving van de vastgoedportefeuille per cluster is exclusief bijzondere functies. Binnenstad (BS), Gebouwencomplex grotendeels rond Binnengasthuisterrein, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat en Oudemanhuispoort. Thans zijn de FdR, en delen van de FGW en de FMG hier gevestigd. Tot het huidige cluster Binnenstad behoren ook andere gebouwen (OIHuis, Spinhuis, Bushuis, Bungehuis, PC Hoofthuis, UB Singel, en diverse kleinere locaties), waarvan de bedoeling is om ze, in het kader van de clustering, te verlaten. Roeterseilandcomplex (REC), Gebouwencomplex gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat en Plantage Muidergracht. Daarnaast behoren de panden ZMA en de Artisbibliotheek ook tot het cluster REC. Thans zijn de FEB, het AUC, (nog) een deel van de FNWI en een deel van de FMG hier gevestigd. Over een aantal jaren komen hierbij de FdR, alle onderdelen van de FMG en CREA (Culturele Organisatie van de UvA en de HvA). Science Park Amsterdam (SP), Gebied nabij de Watergraafsmeer. Hier zijn momenteel enkele onderdelen van de FNWI gevestigd en straks (bijna) de gehele FNWI, het USC (Universitair Sport Centrum) en het AUC _HVP /28

14 ACTA/AMC, Ten behoeve van het ACTA bouwt de VU nu een nieuw gebouw op de Zuidas. Deze nieuwbouw zal verder niet besproken worden in dit rapport. Wel wordt het huidige ruimtegebruik in Amsterdam-Slotervaart nog meegenomen in de analyse. In Amsterdam-Zuidoost is het Academisch Medisch Centrum (AMC) gevestigd. Het AMC verzorgt zelf de huisvesting voor de FdG. Hiermee wordt in dit HVP dan ook geen rekening gehouden. In dit hoofdstuk wordt het huidige gebruik van alle panden per cluster geanalyseerd en vervolgens per faculteit toegelicht. Hierin wordt vervolgens een correctie gemaakt op de panden bestemd voor onderwijs en onderzoek. Binnenstad Roeterseiland AMC Science Park Figuur. Locatie van de UvA clusters _HVP /28

15 4.2 Bestaande situatie Om de clustering op vier locaties te bewerkstelligen zullen jaarlijks verschillende activiteiten moeten plaatsvinden betreffende huisvesting. Afgelopen jaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan ten behoeve van deze clustering: (195) Rokin 84-86, huur is beëindigd (BS); (426) Aquariumgebouw, correctie op gebruik van m² (REC); (416) Plantage Muidergracht 14, huurpand, tijdelijk geschikt gemaakt voor AUC (REC); (417) tijdelijk gebruik van Euclides door UvA Holding ten behoeve van het SCO Kohnstamm Instituut; (612) Kantinegebouw gesloopt (SP); (640) Gebouw 1 op Science Park, pand deels gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw 2 e fase (SP); (642) Kassen gesloopt en verplaatst(sp); (645) 1e fase nieuwe FNWI, in gebruik (SP); (651) Matrix 1, huur in 2009 beëindigd (SP); (660) Matrix 4, huur in 2009 beëindigd (SP); (670) Matrix 5, huur in 2009 beëindigd (SP). Het huidige totale ruimtegebruik van de UvA is verdeeld zoals in onderstaand tabel is weergegeven. De vierkante meters vastgoed waarvan AMC zelf eigenaar is (ca m² fno) zijn niet in de tabel opgenomen. De vierkante meters die de UvA op deze locatie gebruikt (vooral door IWO en UB) zijn wel verwerkt. Per cluster BS REC SP AMC Totaal Panden Totaal m² bvo m² m² m² m² m² Totaal m² vvo m² m² m² m² m² Vormfactor fno/vvo 1,36 1,60 1,41 1,32 1,45 Totaal m² fno m² m² m² m² m² Tabel: Gebruik vastgoed per cluster Bron: Planon database d.d. oktober 2009 excl. AMC. In onderstaand cirkeldiagram is het totale ruimtegebruik van de UvA weergegeven per ruimtecategorie. Duidelijk is dat kantoor het grootste ruimteaandeel heeft. Ca. 65% van deze kantoorruimte wordt bezet door de faculteiten, de overige 35% is in gebruik bij de bestuursstaf, ondersteunende diensten, musea en externen. 14% 10% 5% 10% Ruimtegebruik UvA 48% Kantoor Onderwijs Collegezaal Bibliotheek Onderzoek Overige 14% Cirkeldiagram: ruimtegebruik van de Universiteit van Amsterdam Bron: Planon-database d.d. oktober 2009 excl. AMC _HVP /28

16 4.3 Correctie op bestaande situatie De analyse van de huidige vastgoedportefeuille van de UvA bestaat ook uit ruimten, welke niet bestemd zijn voor onderwijs en onderzoek of andere directe ondersteunende afdelingen. Op deze panden dient de analyse gecorrigeerd te worden om een juist beeld te krijgen van het ruimtegebruik t.b.v. onderwijs en onderzoek. De correctie betreft de volgende panden: Aula (BS) Bijzondere Collecties en Allard Pierson Museum (BS) Agnietenkapel (BS) Woningen, winkels en kinderdagverblijven (BS/REC) USC en overige sportvoorzieningen (SP) Boerderij Anna s Hoeve (SP) De ruimte verdeling per cluster ziet er na de correctie op de bestaande situatie als volgt uit: Per cluster BS REC SP AMC Totaal Vormfactor fno/vvo 1,41 1,58 1,47 1,32 1,47 Totaal m² fno m² m² m² m² m² Kantoor m² m² m² m² m² Onderwijs m² m² m² m² m² Bibliotheek m² m² 720 m² 350 m² m² Onderzoek m² m² m² m² m² Collegezaal m² m² m² m² m² Overige m² m² 880 m² m² m² Tabel: Vastgoedanalyse gecorrigeerd Bron: dump Planon-database d.d. oktober 2009 excl. AMC In het cluster Binnenstad vinden we het grootste aantal meters dat buiten de functies onderwijs en onderzoek wordt gebruikt. Voor de totale UvA is een oppervlak van m² fno voor andere doelen dan O&O in gebruik. In de verhouding in ruimtegebruik verandert er vrijwel niets ten opzichte van het volledige beeld. 4.4 Ruimtegebruik faculteiten In de vergelijking van ruimtegebruik van de faculteiten, zoals in onderstaand cirkeldiagram is weergegeven, zijn de grote verschillen te verklaren door de volgende factoren: Aantal studenten Onderzoeksomvang Vorm van onderwijs en onderzoek (college of practicum) Dubbelgebruik vanwege verhuizing 19% 20% 9% 3% 6% 6% 1% 8% Cirkeldiagram: ruimtegebruik faculteiten UvA Bron: Planon-database d.d. oktober 2009 excl. AMC 4% 25% FEB FGW FMG FdR FNWI ILO/IIS ACTA BOL Staf/diensten Overige _HVP /28

17 Het ruimtegebruik per faculteit ziet er (dus exclusief gemeenschappelijke ruimten) als volgt uit: Faculteit Totaal m² no Kantoor Onderwijs Collegezaal Bibliotheek Onderzoek Overige FEB m² m² 220 m² - m² - m² - m² - m² FGW m² m² 770 m² 270 m² 380 m² 370 m² 170 m² FMG m² m² m² - m² 120 m² m² 50 m² FdR m² m² 530 m² - m² 990 m² 90 m² 320 m² FNWI m² m² m² - m² m² m² 400 m² ILO/IIS m² m² 330 m² - m² - m² - m² - m² ACTA m² m² m² 590 m² 350 m² m² 620 m² BOL m² 430 m² m² m² - m² 140 m² - m² UB m² m² m² - m² m² 480 m² m² Bestuursstaf m² m² - m² - m² - m² - m² - m² Diensten m² m² 300 m² - m² - m² 120 m² 90 m² Overige m² m² m² 570 m² m² m² m² Totaal m² m² m² m² m² m² m² Tabel: Vastgoedanalyse bestaande situatie per faculteit en ruimtegebruik De FNWI zal de komende tijd ca m² minder gaan gebruiken dan in bovenstaande tabel is weergegeven. Dit omdat zij deels nog op het Roeterseiland Complex zitten en deels al op Science Park. Daarnaast is het Zoölogisch museum nog opgenomen in deze berekening, dat de komende jaren geleidelijk zal worden afgestoten. Bij de post Overige gaat het voornamelijk om gebruik t.b.v. restauratieve ruimten, CREA, USC en verhuur aan derden, maar ook de economische en bouwkundige leegstand. 4.5 Veranderingen korte termijn In 2009 en 2010 zullen de volgende gebouwen in gebruik worden genomen: (645) volledige in gebruik name van Science Park t.b.v. FNWI; (646) in gebruik name van Science Park 306 door USC; (416) in gebruik name van Plantage Muidergracht 14 voor tijdelijke huisvesting van het Amsterdam University College; (999) afstoten USC aan de Boelelaan. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille van de UvA. De post BOL wordt apart genoemd in bovenstaande tabel omdat deze afdeling van FC de onderwijszalen, die gebruikt worden door de verschillende faculteiten, centraal roostert. Het doel van deze centrale roostering is om onderwijsruimtes efficiënter in te kunnen zetten, maar ook om de huurkosten per faculteit te beperken tot het daadwerkelijke gebruik van desbetreffende ruimte. 10 Straatnaam was voorheen Kruislaan _HVP /28

18 5. Eindsituatie vastgoedportefeuille onderwijs en onderzoek 5.1 Inleiding De universiteit van Amsterdam streeft naar een vastgoedportefeuille, welke zich hoofdzakelijk op onderwijs en onderzoek richt. In dit hoofdstuk wordt de eindsituatie van de vastgoedportefeuille geschetst waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen panden in gebruik ten behoeve van onderwijs en onderzoek en overige panden. Hierbij dient de lezer zich wel bewust te zijn dat, zoals alle toekomstvoorspellingen, deze ontwikkelingen jaarlijks kunnen veranderen. Daarom zal het HVP jaarlijks worden geactualiseerd en kunnen er dus geen rechten, van welke aard dan ook, aan worden ontleend. 5.2 Match Voor de afstemming tussen vraag en aanbod ligt de focus in eerste instantie op het plaatsen van de FEB, FGW, FMG en FdR. Klein binnen groot betekent voor FdR iets anders dan voor FGW. Zo wordt FdR gekenmerkt door relatief grote groepen studenten. FGW is een faculteit, waarbij naast enkele grote richtingen ook een veelheid aan kleine opleidingen bestaat. FGW wordt gehuisvest in het Binnenstadcluster en verlaat daarmee de panden die verspreid zijn over de binnenstad, zoals het Bungehuis, PC Hoofthuis en dergelijke. In het cluster Binnenstad zal ook de UB/Geesteswetenschappen gehuisvest worden. FEB, FMG, FdR worden gehuisvest in het cluster Roeterseiland. FNWI is/gaat naar het Science Park _HVP /28

19 Staf, bestuur en diensten worden geplaatst waar dat economisch de meest gunstige oplossing geeft (regio Amsterdam). Dat kan in huurpanden met redelijk flexibele contracten of door middel van het bewonen van de eigen voorraad. Ditzelfde geldt ook voor de ruimte die bepleit wordt voor het faciliteren van de ontmoeting. Wanneer op termijn blijkt dat het plaatsen van buitenuniversitaire activiteiten in de plint succesvol is, zal daar navenant ruimte voor moeten worden gecreëerd. Bij een minder succesvol verloop zullen deze ruimten op termijn weer voor onderwijs en onderzoek worden bestemd. 5.3 Binnenstad In de binnenstad zal de portefeuille ten behoeve van onderwijs en onderzoek uit de volgende panden bestaan: Code Gebouw m² fno Gebruiker 110 Oudemanhuispoort m² FGW* 200 Universiteitsbibliotheek BG m² UB 231 BG m² FGW 234 BG m² FGW 211 BG m² FGW 217 BG m² FGW 263 Oude Turfmarkt m² UB 264 Oude Turfmarkt m² FGW 265 Oude Turfmarkt m² FGW 266 Oude Turfmarkt m² Studentenartsen Totaal (afgerond) m² * Grote collegezalen ten behoeve van de gehele UvA beschikbaar. Tabel: Panden BS ten behoeve van onderwijs en onderzoek in eindsituatie Naast bovengenoemde gebouwen zullen de volgende gebouwen in de portefeuille blijven (vanwege hun representatieve of bijzondere functie): Agnietenkapel/Purperhoedenveem 161/ m² fno Aula/ Lutherse kerk (huur) m² fno Maagdenhuis m² fno BG4 (Academische club) m² fno Allard Pierson Museum 233/256/ m² fno 5.4 Roeterseiland Complex Op het Roeterseiland Complex zal de portefeuille ten behoeve van onderwijs en onderzoek uit de volgende panden bestaan: _HVP /28

20 Code Gebouw m² fno Gebruiker 310 Gebouw A zie 330 FdR 320 Gebouw B zie 330 FMG 330 Gebouw C m² FMG 354 Gebouw D zie 355 FMG 355 Gebouw G m² FMG/FEB/FdR 331 Gebouw E m² FEB 332 Gebouw H (entree gebouw) m² UB & Staf/diensten 432 Gebouw M m² FEB Totaal (afgerond) m² Tabel: Panden REC ten behoeve van onderwijs en onderzoek in eindsituatie Naast bovengenoemde gebouwen zal het volgende gebouw in de portefeuille blijven: Gebouw I (CREA-Stuc) m² fno 5.5 Science Park Op het Science Park zal de portefeuille t.b.v. onderwijs en onderzoek uit de volgende panden bestaan: Code Gebouw m² fno Gebruiker 651 Nieuwbouw FNWI m² FNWI 630 Gebouw II m² FNWI 631 Gebouw V 100 m² FNWI 640 Gebouw I m² FNWI 642 Kassen m² FNWI 650 Gebouw III m² FNWI 697 AUC m² AUC Totaal (afgerond) m² Tabel: Panden SP ten behoeve van onderwijs en onderzoek in eindsituatie Naast bovengenoemde gebouwen zal het volgende gebouw in de portefeuille blijven: Boerderij Anna s Hoeve m² fno Het USC (646, in aanbouw, ca m²) 11 is na oplevering eigendom van de Sport Exploitatiemaatschappij CV, waarvan de UvA een stille vennoot is. Deze blijft daarmee niet in de portefeuille van de UvA zelf. 11 M² USC en Boerderij Anna s Hoeve toegevoegd t.o.v. HVP _HVP /28

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

INTRODUCTIE UPGREEN DASHBOARD PRAKRIJK ONDERZOEK ADVIES

INTRODUCTIE UPGREEN DASHBOARD PRAKRIJK ONDERZOEK ADVIES Sjoerd Groen Frank Jakobs Nu.nl Algemeen Dagblad Cobouw Wetgeving op het gebied van duurzaamheid Bestaande bouw Nieuwbouw 2021 Woningen Gemiddeld energielabel B 2023 Kartoren Minimaal energielabel C 2030

Nadere informatie

UvA: naar vier open stadscampussen

UvA: naar vier open stadscampussen 1 2 3 2010 4 2018 UvA: naar vier open stadscampussen AMSTERDAM, OKTOBER 2011 Inhoudsopgave 1 3 4 6 8 10 11 Inhoudsopgave UvA: naar vier open stadscampussen Hfdst 1. Clustering bevordert de interne en

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen 1 Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen V A N L E V E N S D U U R D E N K E N N A A R M I L I E U W A A R D E N A N A L Y S E ( M I W A ) Bij duurzaamheid gaat het om doen of laten. De praktijk

Nadere informatie

De campusplannen van de UvA en de binnenstad

De campusplannen van de UvA en de binnenstad De campusplannen van de UvA en de binnenstad Motto: De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 De plannen

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld Bibliotheek++, filmhuis Artplex, woningen en parkeren

Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld Bibliotheek++, filmhuis Artplex, woningen en parkeren Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld Bibliotheek++, filmhuis Artplex, woningen en parkeren Achtergrondinformatie marktconsultatie vastgoed Smakkelaarsveld In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI Geen KRIMP geven Oei, ik GROEI Groeidenken Bevolkingsopbouw Nederland Bevolkingsontwikkeling 0-20 jaar Daling in 326 gemeenten (van de 430) Actualiteit. Percentage onder wettelijke opheffingsnorm Friesland

Nadere informatie

Opdrachtgever Locatie Oppervlakte Locatie Programma UNStudio Constructie Installaties Aannemer Landschapsarchitectuur Interieur

Opdrachtgever Locatie Oppervlakte Locatie Programma UNStudio Constructie Installaties Aannemer Landschapsarchitectuur Interieur MIRAI HOUSE Mirai House, het nieuwe kantoor- en laboratoriumgebouw voor farmaceutisch concern Astellas, vormt een nieuw centraal punt in het Bio Science Park in Leiden. Deze internationaal toonaangevende

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal

Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Uitgevoerd door Search Consultancy Versie 3, 0ktober 2013 Akkoord MVO-coördinator: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst J. Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte Datum

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN 2014 2020 /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 INHOUD Inleiding Amsterdam Faculty of Science (AFS) Samenhang VU UvA AFS Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug December 201; concept Postmus Advies Malta 49 8601 GW SNEEK dick@postmus.frl Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Karakteristieken De Ontdekkingsreis...

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE Martin Stijnenbosch Definitie kantoor Kantoor is activiteit en huisvesting; Uitgangspunten analyse Kantoor als zelfstandig gebouw Kantoren bij hallen op

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Samenvatting Het aantal vrouwen in universitaire wetenschappelijke functies neemt gestaag toe. Het percentage vrouwelijke studenten, promovendi, universitair docenten,

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op.

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op. Utrecht HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties. Met dit model

Nadere informatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie Ketenanalyse Asbestinventarisatie Search Consultancy November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen)

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Memo. Facility Services Vastgoedmanagement Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam T 020 595 3919

Memo. Facility Services Vastgoedmanagement Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam T 020 595 3919 Memo Datum dit stuk wordt ingebracht ter: 5 november 2014 Kennisname Aan Beoordeling CvB x Besluitvorming Van Jeroen Roosen (afdeling Huisvesting/Vastgoedmanagement) Betreft: Actualisatie huisvestingsplan

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Stadskantoor afronden definitief ontwerp en hoe nu verder. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Stadskantoor afronden definitief ontwerp en hoe nu verder. Bestuurlijke context. B&W-besluit: B & W-nota Onderwerp Stadskantoor afronden definitief ontwerp en hoe nu verder Portefeuille J.J. Visser Auteur R. de Nieuwe, Directeur FD Telefoon 5113671 E-mail: b.groeneveld@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/2006/2

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN OMSCHRIJVING PROJECT FORUMGEBOUW Object in het park Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, ontwikkeld in het kader van de totale herhuisvestingplannen

Nadere informatie

Bijlage 15: Casussen

Bijlage 15: Casussen Bijlage 15: Casussen In deze bijlage vragen we u te reageren op een vijftal casussen. Hierbij staat aangegeven hoeveel pagina s u maximaal mag gebruiken voor de uitwerking van de casussen (tabblad 7).

Nadere informatie

Een nieuwe thuisbasis voor CiTG UD - Onderwijs en onderzoek

Een nieuwe thuisbasis voor CiTG UD - Onderwijs en onderzoek Een nieuwe thuisbasis voor CiTG UD - Onderwijs en onderzoek Een samenvatting van het Concept Programma van Eisen Renovatie Complex Stevinweg 1 Waarom renovatie? Waarom Het complex Stevinweg is functioneel

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

In eerdere voorstellen bent u op de hoogte gesteld van de groei van dit onderwijs. De geschiedenis van deze school in Doetinchem is als volgt:

In eerdere voorstellen bent u op de hoogte gesteld van de groei van dit onderwijs. De geschiedenis van deze school in Doetinchem is als volgt: Bijlage bij college voorstel huisvesting De Isselborgh. Achtergrond informatie. a. Algemeen. De Isselborgh is de school voor speciaal onderwijs in Doetinchem. Het is een cluster 4 school. Dit is een school

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

UvA bibliotheek Binnengasthuis

UvA bibliotheek Binnengasthuis UvA bibliotheek Binnengasthuis P5 Roy Akkermans 1380044 MSc4 Interiors, buildings and cities Tutors: Mechthild Stuhlmacher Dirk Somers Henk Mihl Inhoud 1. Opgave 2. Locatie 3. Bibliotheek concept 4. Ruimtelijk

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Gemeentelijk Vastgoed Dag

Gemeentelijk Vastgoed Dag Gemeentelijk Vastgoed Dag OnOnderwerpenderwerpen Stand van zaken op diverse niveau s Doelstelling en uitvoeringsprogamma Breda Welke methodiek: Breaam, EPA-U etc.? Kosteneffectieve Aanpak Businesscase

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18%

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18% Aan: gemeenteraad Van: B&W Datum: 9 november 2009 Betreft: Motie 134 "Meetbare stappen Duurzame Energie" In de raadsvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van het onderwerp Duurzaamheidsplan

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

4TU.Federation. Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei

4TU.Federation. Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei 4TU.Federation Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei Groei van techniekstudenten the big picture Groei is snel, groot en duurzaam: van 21 tot 22 +6% Arbeidsmarkt vraagt om verdubbeling van de

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

UVA-PANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE

UVA-PANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE VRAGENLIJST V8 UVAPANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE AMSTERDAM, NOVEMBER 205 Welkom bij dit onderzoek! De Universiteit van Amsterdam is bezig om de huisvesting voor onderwijs en onderzoek op verschillende plekken

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Beschrijving van het project: GKB Vastgoed BV realiseert aan de Augustapolder 13 te Barendrecht een nieuw kantoor

Nadere informatie

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed AT OSBORNE www.atosborne.nl Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed 19 september 2012 AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTGESTELD 10 JULI 2008. Renovatie stadhuis

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTGESTELD 10 JULI 2008. Renovatie stadhuis Aan de raad AGENDAPUNT 7l ALDUS VASTGESTELD 10 JULI 2008 Renovatie stadhuis Voorstel: een voorbereidingskrediet van 500.000 voor de renovatie van het stadhuis beschikbaar te stellen. 1. Inleiding 1.1 Huidige

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

1 jaar UvA Job board

1 jaar UvA Job board *Disclaimer: No rights can be derived from this publication. Reproduction of this publication in whatever form is only permitted with prior consent from the UvA Student Careers Centre of the University

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Rapport inzake beoordelingen Universiteitsbibliotheek UvA en Binnengasthuisterrein te Amsterdam

Rapport inzake beoordelingen Universiteitsbibliotheek UvA en Binnengasthuisterrein te Amsterdam Rapport inzake beoordelingen Universiteitsbibliotheek UvA en Binnengasthuisterrein te Amsterdam 7 november 2011 ir. R.A. Toornend 342/M312 Inhoud Inleiding Samenvatting 1. Universiteitsbibliotheek UvA

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

I/O Faculteit Educatie Nijmegen. Algemene projectdocumentatie ARC15 Detail Award

I/O Faculteit Educatie Nijmegen. Algemene projectdocumentatie ARC15 Detail Award I/O Faculteit Educatie Nijmegen I/O Algemene projectdocumentatie ARC15 Detail Award I/O-gebouw Faculteit Educatie Kapittelweg 35 6525 EN Nijmegen De Solar City Nijmegen is een bijzonder en duurzaam gebouw

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie