Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Uitgevoerd door Search Consultancy Versie 3, 0ktober 2013 Akkoord MVO-coördinator:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling van het onderzoek Projectafbakening Uitgangspunten Beschrijving keten Partners in de keten Uitwerking van de keten Kwantificering van de emissie CO 2 -emissies bij huisvestingsopties Search Beschrijving invloed van Search Conclusies en aanbevelingen Conclusie Reductieacties... 13

3 1. Inleiding 1.1. Doelstelling van het onderzoek Deze ketenanalyse is opgesteld als onderdeel van de certificering van de organisatie Eus Holding 1 (hierna: Search) voor niveau 5 van de CO 2 - prestatieladder. Search volgt bij deze certificering de eisen zoals deze gesteld zijn in de Branchegerichte Toelichting (BGT) voor Ingenieursbureaus. Het uitgangspunt hierbij is dat Search inzichtelijk maakt in hoeverre zij invloed kan uitoefenen op de vermindering van de CO 2 -emissie van haar opdrachtgevers. De BGT schrijft de methode voor op welke manier de meest relevante Scope 3 emissies bepaald moeten worden. Search heeft deze methode uitgewerkt en hieruit twee projecten gekozen waarvan dit document één weergeeft. De ketenanalyse heeft betrekking op het advies dat gegeven is door het bedrijfsonderdeel van Search, Search Ingenieursbureau (hierna: Search), aan een bankfiliaal met betrekking tot de huisvestingswensen en de gerelateerde CO 2 emissie impact. Hierbij is gekeken naar de CO 2 impact die het gevolg zou zijn van de keuze om ofwel op de huidige locatie te blijven en deze te verduurzamen ofwel te verhuizen naar een duurzame nieuwbouwlocatie. Voor de keuze van de nieuwbouwlocatie zijn twee mogelijkheden onderzocht. Het doel van dit document is om op een gestructureerde wijze inzicht te geven in de CO 2 -emissies die worden veroorzaakt door de uitvoering van deze dienst en de mogelijkheden tot CO 2 -reductie bij de opdrachtgevers na uitvoering van de adviezen van Search. Deze rapportage is bestemd voor Search om inzicht te krijgen in de invloed die Search kan hebben op de CO 2 impact (scope 3) van haar opdrachtgevers. De rapportage is tevens bestemd voor de ketenpartners van Search en andere geïntereseerden Projectafbakening Search heeft van een bankfiliaal uit de regio Noord-Holland de opdracht gekregen om een drietal mogelijkheden te analyseren met betrekking tot (her)huisvesting en deze opties te relateren aan CO 2 -emissie per alternatief per jaar. Dit advies is later meegenomen in de strategiebepaling van de betreffende bank op nationaal niveau. De opdrachtgever verkiest ervoor om anoniem te blijven en naar hem wordt in het document gerefereerd als opdrachtgever. Bij de opdrachtgever is enige tijd geleden de wens gerezen om uit het huidige filiaal te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie. Vanuit het hoofdkantoor is de opdracht voorgelegd om te onderzoeken op welke wijze duurzaamheid kon worden meegenomen in deze besluitvorming. Samen met Search is bedacht om CO 2 footprints op te stellen van de verschillende alternatieven om op die manier te kunnen bepalen welke variant de minste milieuimpact zou hebben. 1 Eus Holding bestaat uit de volgende BV s: Search Ingenieursbureau, Search Laboratorium, Search Consultancy, Search Opleidingen. Pagina 3 van 13

4 De volgende scenario s zijn door Search in kaart gebracht: 1. Energiebesparende maatregelen uitvoeren aan het huidige gebouw aan de huidige locatie, deze uitbreiden en niet verhuizen (optie: Vernieuwbouw huidige locatie) 2. Een nieuwbouw locatie betrekken op locatie X (optie X) 3. Een nieuwbouw locatie betrekken op locatie Y (optie Y) Tevens is in de onderstaande analyse gekeken wat de CO 2 impact is van de activiteiten van Search met betrekking tot dit adviestraject (scope 1&2). Deze berekening is uitgevoerd om te verifiëren of de CO 2 reductie die door de opdrachtgever wordt verkregen, opweegt tegen de CO 2 - emissie die dit adviestraject veroorzaakt. Pagina 4 van 13

5 2. Uitgangspunten Voor de berekening van de verschillende opties zijn een viertal CO 2 footprints opgesteld. Eén van de uitgangssituatie en drie van de verschillende opties. Hierbij is de CO 2 -emissie berekend die wordt veroorzaakt door de toegepaste bouwmaterialen en het gebouwgebonden energie- en waterverbruik in het desbetreffende kantoorgebouw. Bij de nieuwbouwvarianten is een extra hoeveelheid CO 2 toegerekend voor de verwachte leegstand van het huidige kantoor. Hiervoor is een periode van drie jaar gerekend. De CO 2 footprints zijn uitkomsten uit een GreenCalc + versie 4.0 berekening. Greencalc + baseert haar berekeningen op de waardes afkomstig uit de Nationale Milieu Database. In deze database staat een weergave van onder meer de CO 2 -emissies van de gehele keten van bouwmaterialen. Ten behoeve van het adviestraject is in totaal ca 130 uur aan voorbereiding, berekening en rapportage besteed. Daarnaast hebben medewerkers van Search in totaal drie keer een bezoek gebracht aan het kantoor van de opdrachtgever (totale berekende afstand 420 km). Deze waardes zijn in dit rapport omgerekend naar CO 2 -emissies (scope 1&2) veroorzaakt door Search en gerelateerd aan de CO 2 reductie die het advies oplevert. Om de CO 2 -emissie gerelateerd aan de fases voorbereiding, berekening en rapportage te berekenen is het energieverbruik van de kantoorlocaties per vierkante meter berekend en een parameter gesteld voor het aantal vierkante meters kantoorruimte dat gebruikt wordt door de desbetreffende afdeling. Het brandstofverbruik is gebaseerd op het verbruik van een Volkswagen Passat, welke door de betreffende medewerker van Search wordt gereden. Niet meegenomen in de berekening van de CO 2 -emissie zijn de verbruiksmaterialen tijdens het advies. Reden hiervoor is dat het gebruik van deze materialen zo gering is dat dit te verwaarlozen is in vergelijking met de uitkomsten van het advies. Pagina 5 van 13

6 3. Beschrijving keten 3.1. Partners in de keten Bij dit adviestraject zijn onderstaande twee partijen betrokken: 1. Opdrachtgever 2. Search Ad 1. Vastgoedeigenaar De opdrachtgever van dit onderzoek is een bankfiliaal te Noord-Holland. Ad 2. Search Medewerkers van Search Ingenieursbureau zijn betrokken bij de analyse, de berekening en het uitwerken van de rapportage Uitwerking van de keten Figuur 1 geeft een overzicht van de belangrijkste stappen welke bij deze opdracht worden doorlopen. In eerste instantie zijn door Search de uitgangspunten in samenspraak met de opdrachtgever bepaald, waarna een drietal alternatieven geanalyseerd zijn en advies is uitgebracht. Figuur 2 geeft de fasen weer die worden doorlopen bij een dergelijk advies. De belangrijkste onderdelen hierbij met betrekking tot CO 2 -emissie zitten in het transport van de medewerkers van Search naar het kantoor van de opdrachtgever en de uren die nodig zijn op kantoor voor het invoeren van de gegevens in de betreffende software en het opstellen van het rapport. De activiteiten op kantoor nemen ongeveer 130 uur in beslag. De afgelegde kilometers zijn bijgehouden door de medewerker van Search en bedragen in totaal 420 km. Pagina 6 van 13

7 Figuur 1 overzicht processen advies Pagina 7 van 13

8 Figuur 2 overzicht activiteiten Search bij huisvestingsadvies Pagina 8 van 13

9 4. Kwantificering van de emissie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van CO 2 -emissies gerelateerd aan het uitgangspunt en de drie verschillende opties. Deze emissies worden zowel absoluut weergegeven (totale CO 2 emissie per optie per jaar) als per vierkante meter. Uitgangspunt Uit de GreenCalc berekening blijkt dat de in de huidige situatie in totaal kg CO 2 vrijkomt oftewel 86,46 kg/m 2 per jaar. Optie Vernieuwbouw huidige locatie In deze optie wordt het uitgangspunt van de opdrachtgever gehandhaafd. Door Search is geanalyseerd wat de CO 2 -emissie per jaar zou zijn nadat er aan het huidige gebouw investeringen gedaan zouden worden met betrekking tot energie-efficiency. Tevens zal dit gebouw worden uitgebreid met m 2. De CO 2 uitstoot van de gebruikte materialen is in deze optie slechts gedeeltelijk meegenomen omdat deze materialen al voor de afgelopen periode van 10 jaar zijn afgeschreven. Onder andere de volgende maatregelen zijn door Search voorgesteld en meegenomen in de berekening. Vervangen van de huidige klimaatinstallatie door een duurzamere variant; Plaatsing PV als zonwering waardoor én energie opgewekt wordt én tevens bespaard wordt op koeling en verlichting; De bestaande metalen stud vervangen voor de binnenwanden voor houtskelet. Indien bovengenoemde maatregelen worden uitgevoerd bedraagt de CO 2 emissie per jaar kg CO 2 oftewel 45,41 kg/m 2 per jaar. Dit geeft een reductie tov het uitgangspunt van 47%. Ook in absoluut oogpunt geeft deze optie een reductie ( kg CO 2 ). Optie X Deze mogelijkheid betreft het verhuizen naar een nieuwbouwpand (locatie X). De eisen betreffende duurzaamheid liggen bij dit project hoog waarbij gestreefd wordt naar een BREEAM Excellent certificaat (de hoogste kwalificatie). Search heeft met behulp van de bestaande informatie de CO 2 -emissie berekend en hieruit blijkt dat deze optie een CO 2 -emissie van kg CO 2 per jaar, oftewel 60,32 kg CO 2 per m 2 /jaar veroorzaakt. Dit is een reductie t.o.v. het uitgangspunt van 30%. Absoluut gezien geeft deze optie een vermeerdering van de CO 2 emissie van kg CO 2. Pagina 9 van 13

10 Optie Y Een andere optie die geanalyseerd is, is om te verhuizen naar een andere nieuwbouwlocatie (locatie Y). Voor deze mogelijkheid zijn door Search een aantal aannames gedaan over de gebruikte materialen en duurzame klimaatinstallaties aangezien de plannen voor het ontwerp van deze locatie nog in een pril stadium bevonden. Uit de berekeningen van Search blijkt dat de totale CO 2 -emissie bij huisvesting van de opdrachtgever bij optie Y kg CO 2 per jaar bedraagt, oftewel 62,86 kg CO 2 /m 2 /jaar. Dit is een reductie tov het uitgangspunt van 27% gekeken naar de CO 2 emissie per vierkante meter. De absolute CO 2 -emissie vermeerdert in deze optie wel met kg. Hieronder staan de verschillende uitkomsten afgebeeld. Figuur 3 CO 2 -emissie uitgangspunt en drie opties. Pagina 10 van 13

11 4.2 CO 2 -emissies bij huisvestingsopties Search In de onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de CO 2 -emissie die ontstaat als gevolg van de uren die Search besteed aan het invoeren van de analyse, de berekening en het opstellen van de rapportage en overige activiteiten op het kantoor. Deze CO 2 emissie is berekend aan de hand van de CO 2 footprint van Search 2 en gerelateerd aan het oppervlak van de betreffende kantoorlocatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (Petroleumhavenweg 8 in Amsterdam). Het kantoorgebouw van Search aan de Petroleumhavenweg in Amsterdam is een zeer duurzaam gebouw met hoge energie efficiency en produceert voor een groot deel de eigen energie via zonnecollectoren en windmolens. Tevens wordt er groene elektriciteit ingekocht, echter omdat deze nog niet voorzien is van een officieel groene stroom certificaat wordt voor deze berekening de conversiefactor voor grijze stroom aangehouden conform de eisen van de CO 2 -prestatieladder. Voor de berekening naar de emissie gerelateerd aan werkzaamheden binnen dit kantoor is gekeken naar de hoeveelheid ingekochte elektriciteit per jaar, het oppervlak van het totale kantoor (welke gerelateerd is naar een werkoppervlak van 20 m 2 voor dit project) en de hoeveelheid uren besteed aan dit project. De uitkomst hiervan is dat de CO 2 -emissie gerelateerd aan dit advies door de werkzaamheden in kantoor in totaal: 71,5 kg CO 2 bedraagt. De afstand van 420 km voor de afspraken met de opdrachtgever wordt afgelegd in een Volkswagen Passat. Hiervoor wordt conform de CO 2 prestatieladder een omrekeningsfactor aangehouden van 0,195 kg CO 2 per km. Dit geeft een totale emissie van 81,9 kg CO 2. De totale scope 1 & 2 emissies van Search gerelateerd aan dit project bedraagt: 153,4 kg CO 2. Onderstaande figuur geeft hier een weergave van. 2 Zie: Pagina 11 van 13

12 Figuur 4 Overzicht scope 1 & 2 emissies Search gerelateerd aan project 4.3 Beschrijving invloed van Search De Raad van Commissarissen van de opdrachtgever heeft naar aanleiding van bovenstaande berekeningen geen goedkeuring geven aan een verhuizing naar een nieuwbouwlocatie, maar de optie open te houden om de uitbreiding en verbeteringen van het bestaande gebouw aan de huidige locatie door te voeren (optie vernieuwbouw huidige locatie). Indien de opdrachtgever deze verbeteringen en uitbreiding doorvoert bedraagt de besparing van CO 2 op jaarbasis in totaal kg. De CO 2 emissie veroorzaakt door Search is zeer klein in vergelijking met deze besparing, namelijk 153,4 Kg CO 2 of 0,35%. Deze kan dus als verwaarloosbaar gezien worden. Pagina 12 van 13

13 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusie De invloed die Search heeft met betrekking tot CO 2 -emissie in haar keten (scope 3) is significant. De eigen scope 1 & 2 emissie gerelateerd aan dit project is minimaal en indien de aanbevelingen worden doorgevoerd is een grote CO 2 reductie mogelijk. Search is hierbij wel afhankelijk van de uiteindelijke acties van de opdrachtgever omdat Search bij deze opdrachten de rol van adviseur inneemt. In dit voorbeeld heeft het advies al wel geleid tot een besparing van mogelijke CO 2 -emissie aangezien van verhuizing naar een nieuwbouwlocatie is afgezien. In het gunstigste scenario (optie X) levert dit een besparing op van kg CO 2. Indien de voorgestelde verbeterplannen aan de huidige locatie worden doorgevoerd is een veel grotere reductie te behalen, namelijk kg CO 2. De scope 1&2 emissies van Search, 153,4 kg CO 2, dienen hier wel van afgetrokken te worden. Dit levert een totale besparing op van ,6 kg CO Reductieacties De bovengenoemde opdracht heeft tot de volgende acties geleid. De Raad van Commissarissen heeft besloten dat de nieuwbouwplannen in de wacht gezet moeten worden totdat duidelijk wordt wat de opties zijn voor het bestaande pand. Op nationaal niveau heeft de opdrachtgever besloten om het beleid op gebied van (nieuw)bouw te wijzigen. Bij een eventuele wens tot verhuizing moet nu de volgende volgorde doorlopen worden: 1. Nagaan wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn voor de huidige locatie; 2. Nagaan wat de mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een bestaande locatie in de omgeving; 3. Indien bovenstaande twee optie echt geen reële mogelijkheid zijn, is nieuwbouw een optie maar dient de lokale bank zich zeer intensief in te spannen om te zoeken naar nieuwe huurders voor het bestaande pand om leegstand te voorkomen. Daarnaast zet Search zich uitdrukkelijk in om bewustwording in de markt te creëren met betrekking tot het zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande locaties. Door advies te geven over aankoop, exploitatie, verkoop, herontwikkeling en herbestemming, het geven van presentaties en het uitbrengen van kennismateriaal over deze onderwerpen probeert Search CO 2 reductie in de keten te bewerkstelligen. Meer informatie hierover staat weergegeven op: Pagina 13 van 13

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW, 20 mei 2014 2 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scope 3 emissies

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina Voortgangsrapportage 2013 Opsteller Rev. Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS... 5 A CTUALISATIE 2012... 5 Conversiefactor

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie