Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu."

Transcriptie

1 Schoolgids Schreuder College, locatie Slinge Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van het Schreuder College, locatie Slinge. Het Schreuder College, locatie Slinge is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een informatiebrochure voor de ouders/ verzorgers van (toekomstige) leerlingen van het Schreuder College, locatie Slinge. In deze gids treft u belangrijke informatie en een aantal praktische zaken over o.a.: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs; Aan welke leerlingen wij onderwijs bieden; Wat wij als school belangrijk vinden en wat u daar van merkt; Hoe we ons inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs; Onze samenwerking en wat wij van u daarin verwachten; Hoe we in gezamenlijkheid vormgeven aan het toekomstperspectief van uw kind Hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden. Aan het begin van het schooljaar komt er veel informatie op u af. In deze gids kunt u alles nog eens rustig nalezen. We hopen dat u met deze gids een duidelijk beeld krijgt van onze school. Op het Schreuder College, locatie Slinge hechten we veel waarde aan persoonlijk contact; een goed contact tussen de school en de ouders levert een positieve bijdrage aan leerresultaten van uw zoon of dochter. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door u te informeren en door uit te nodigen voor diverse gelegenheden en om een bijdrage te leveren. U kunt ons ten alle tijden benaderen met vragen of voor informatie. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 8.15 en 8.30 en na uur. Over zaken die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie kunt u contact opnemen met de schoolleider. Namens het team van het Schreuder College, locatie Slinge J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Schreuder College BRIN-nummer: O1BS08 Locatie Slinge T. : E. : Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website NB: de inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de directie en de Raad van Bestuur van Horizon en heeft instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 1

2 Inhoudsopgave schoolgids DE LOCATIE 1.1 Doelgroep Visie en doelen Pedagogisch klimaat Schoolondersteuningsprofiel LEERSTOFAANBOD 2.1 Perspectief Leerstofaanbod Toetsen en leerlingvolgsysteem Examen (VSO) Rapporten Groepsplan Vrijstelling van onderwijsactiviteiten ONDERWIJSRESULTATEN 3.1 Resultaten Opbrengsten Analyse van de opbrengsten SCHOOLORGANISATIE 4.1 Aanmelding Plaatsing Locaties Samenwerking met derden Roosterplanning De functies en taken binnen de school Leerlingenraad Veiligheid Speerpunten ZORG VOOR LEERLINGEN 5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan Commissie van Begeleiding (CvB) Beëindiging plaatsing Dossiervorming Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Verwijsindex risicojongeren (SISA) Kwaliteit Bijzondere voorzieningen Dyslexie Dyscalculie Time-out, schorsing en verwijdering OUDER(S) EN/OF VERZORGER(S) 6.1 Samenwerking met ouders Ouderbijeenkomsten Ondersteuning ouders Nieuwsbrief Medezeggenschap Ouderplatform Vertrouwenspersoon Vertrouwensinspecteur

3 6.9 Klachtenregeling PRAKTISCHE INFORMATIE 7.1 Boeken en leermiddelen Sport Medicatie Verzekeringen Ouderbijdrage en schoolreis IVIO individuele examens Vervoer Schoolregels Rookbeleid Energiedrankjes Verzuim, afwezigheid en ziekmelding De te laat regeling Schoeisel/sieraden Zwemmen SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 8.1 Schooltijden Vakantierooster Studiedagen EXTERNE CONTACTEN 9.1 Schoolarts / schoolverpleegkundige Sponsoring Zorginstanties Overige contacten BIJLAGE 1 Aanmeldingsprocedure cluster 4 Onderwijs BIJLAGE 2 Samenwerkingsovereenkomst BIJLAGE 3 Schoolreglement BIJLAGE 4 Lesurentabel BIJLAGE 5 Gemeentelijke Veiligheidsbepalingen BIJLAGE 6 Overgangsnormen VMBO EN HAVO BIJLAGE 7 Radartrap BIJLAGE 8 Grafiek SEOL BIJLAGE 9 Regeling Halt voor te laat komen BIJLAGE 10 Adressen BIJLAGE 11 Afkortingen

4 1 De locatie 1.1 Doelgroep De doelgroep bestaat uit jongeren variërend in de leeftijd 11 t/m 19 jaar. Schreuder College locatie Slinge biedt onderwijs aan leerlingen op verschillende onderwijsniveaus. Leerlingen worden in een klas geplaatst op basis van hun intelligentie 1, Citoscore 2 en/of de prestaties in de klas. Het Schreuder College geeft onderwijs op de volgende onderwijsniveaus: VMBO-BB: Het IQ varieert over het algemeen tot ongeveer 85. De Citoscore varieert tussen 501 en 527. VMBO-BK: Het IQ varieert tot ongeveer 95. De Citoscore varieert tussen 524 en 532. VMBO-TL: Het IQ van de leerlingen varieert vanaf 102. De Citoscore op de Cito eindtoets varieert tussen 533 en 536 HAVO: Het IQ van de leerlingen varieert vanaf 107. De Citoscore varieert tussen 537 en 540. Het Schreuder College, locatie Slinge plaatst leerlingen bij wie het leerproces door complexe gedragsproblemen verstoord is geraakt of dreigt te geraken. Leerlingen hebben problemen op school en/of thuis en/of in hun vrije tijd Het Schreuder College Slinge heeft ervoor gekozen om het gebouw te verdelen in twee vleugels: In de eerste vleugel (linkerdeel) zitten leerlingen met veel voorkomende gedragsstoornissen zoals ODD, ADHD en CD. Er kan tevens sprake zijn van een specifieke leerstoornis. Voor al deze leerlingen geldt, dat ze als gevolg van hun stoornis niet in staat zijn het regulier voortgezet onderwijs te volgen. Ook is het mogelijk dat er sprake is van het ontbreken van algemene leervoorwaarden in verband met het gedrag. De motivatie voor school ontbreekt vaak en er is mogelijk sprake van een didactische achterstand van jaren. Kenmerkend bij de doelgroep in de tweede vleugel (rechterkant) is de aanwezigheid van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, ook wel autisme spectrum stoornis (ASS) genoemd. Een pervasieve ontwikkelingsstoornis kenmerkt zich door ernstige gebreken in de ontwikkeling van sociale of communicatieve vaardigheden of van stereotiep gedrag en interesse. Met het begrip pervasief wordt aangegeven dat de ontwikkelingsstoornis diep doordringt in het totale functioneren (voelen, waarnemen, denken, handelen) van personen. 1.2 Visie en doelen Het Schreuder College heeft de navolgende visie ten aanzien van onderwijs en didactisch handelen: Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Het Schreuder College helpt je om weer regisseur te worden van je eigen bestaan. Het scheppen van een passend pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en ervaren dat er vertrouwen is in hun mogelijkheden, waardoor leerlingen uitgedaagd worden naar hun beste kunnen te presteren. De algemene doelstelling van het Schreuder College is de leerling tot optimale leerprestaties te brengen binnen een daarvoor gecreëerd pedagogisch en didactisch klimaat. Er wordt gestreefd naar een eindsituatie waarin de jongeren zich zoveel kennis, vaardigheden, attitude en inzicht hebben eigen gemaakt, dat ze zich in een latere werksituatie en/of op een andere vervolgopleiding kunnen handhaven en verder ontplooien Vraaggericht werken in het onderwijs houdt in, dat Horizon het onderwijs samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) vormgeeft. Dit uitgangspunt van Horizon geeft aan, dat er veel belang wordt gehecht aan samenwerking tussen thuis en de school. Belangrijk bij het 1 Over het algemeen met de WISC-III 2 Gemeten met de Cito eindtoets, Cito entreetoets, Cito volgtoets of Cito adviestoets 4

5 verwoorden van de hulpvraag voor de leerling is dat de hulpvraag richting geeft aan het hier en nu en perspectief biedt voor de toekomst van de leerling. Horizon werkt toe naar concrete resultaten op het gebied van leren en de voorwaarden om tot leren te komen. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) worden er doelen afgesproken waaraan gewerkt gaat worden. Het behalen van deze doelen, zorgt voor succeservaringen bij leerlingen. Bij Horizon is zowel binnen de jeugdzorg als in het onderwijs veel aandacht voor kennisoverdracht en het leren van vaardigheden, zodat leerlingen kunnen integreren en functioneren in de maatschappij. Horizon stelt leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorgers in staat de regie terug te krijgen over hun leven door samen met hen hun doelen op het gebied van opvoeding en onderwijs te realiseren. Horizon doet dit vanuit de overtuiging dat "ieder mens als persoon met bepaalde kwaliteiten gewaardeerd wil worden en de ambitie heeft om te presteren en zich te ontplooien; het gaat hierbij om waardering door belangrijke anderen maar zeker ook waardering ten opzichte van zichzelf. Voor het onderwijs is de overtuiging dat iedere leerling ambities heeft, reden er vanuit te gaan dat iedere leerling niet alleen wil leren maar ook kan leren. Hierbij ligt de uitdaging het leren van leerlingen te stimuleren met behulp van een gevarieerd en passend onderwijsaanbod en leerklimaat waarbinnen elke leerling met zijn/haar mogelijkheden tot ontplooiing kan komen. Hiervoor is maatwerk gewenst. Het onderwijs van Horizon biedt derhalve een breed scala aan onderwijs op maat voor speciale leerlingen. Het doel van Horizon is, om ervoor te zorgen dat leerlingen met hun cognitieve mogelijkheden en persoonlijke kwaliteiten kunnen participeren en functioneren in de maatschappij. Dit doen wij door een geïntegreerd onderwijs/zorgklimaat aan te bieden zodat hun kennis en vaardigheden (verder) ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen ontvankelijk worden en/of blijven voor het onderwijsleerproces, is het van belang uit te gaan van zowel de behoefte als de mogelijkheden van de leerling. Dit is niet vanzelfsprekend bij een cluster 4 leerling die veelal een negatief school- en zelfbeeld heeft. Goed cluster-4 onderwijs begint met het (h)erkennen van de specifieke vraag van de leerling: wat heb ik nodig om tot leren, tot ontwikkeling te komen (vraaggericht leren). Horizon wil vanuit deze leervraag komen tot het bieden van geïntegreerd onderwijs en zorgarrangementen aan 4 tot en met 18-jarigen,zodat: Leerlingen weer ontvankelijk voor leren worden; Leerlingen (weer) grip krijgen op hun eigen leer- en ontwikkelingsproces (eigen verantwoordelijkheid en regie); Leerlingen hun perspectief helder krijgen; Leerlingen geactiveerd worden hun perspectief vorm te geven en kansen pakken en creëren die leiden naar vervolgonderwijs, diploma s en/of arbeid; Leerlingen kunnen participeren en functioneren op een algemene maatschappelijke aanvaarde wijze in het onderwijs, thuis en op het werk. Dit binnen hun eigen mogelijkheden met betrekking tot gedrag, cognitieve en persoonlijke kwaliteiten, nu en in de toekomst. Beleidsnotitie Goed cluster 4 onderwijs en methodieken Binnen Horizon wordt gewerkt vanuit de beleidsnotitie Goed cluster 4 onderwijs. Daarnaast heeft het Schreuder College voor elke leerroute een methodiekbeschrijving. De methodiekbeschrijving vormt de leidraad voor het handelen in de klas. Dit houdt voor het Schreuder College het volgende in: 5

6 - Wij bieden een betekenisvolle leeromgeving aan, waarbinnen met klassen en leerkrachten gewerkt wordt, maar waarbij ook (individueel) onderwijs op maat wordt gegeven; - Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van leerlijnen. De leerlijnen zijn gekoppeld aan kerndoelen, methoden, methodieken en leermiddelen; - Er wordt gewerkt vanuit een beschreven methodiek voor klassenmanagement, school- en klassenregels, leerling- en docentengedrag en bestaande protocollen; - Voor elke klas bestaat een groepsplan waarin beschreven staat welke stof en oefeningen wanneer worden gegeven. Aan de hand van de toets uitslagen wordt de inzet beschreven. Bij het evalueren van de toetsresultaten wordt ook het docentengedrag geëvalueerd. De leerstofjaarplanner geeft de toets momenten aan; - Elke klas heeft een eigen docent. Docenten zetten zich professioneel en flexibel in, afgestemd op de behoeften van een leerling en/of klas; - De voortgang van de leerlingen wordt besproken in een periodieke leerlingbespreking aan de hand van een leerlingvolgsysteem (Cito, SeoL en TRF) en niet-methode gebonden toetsen; - Docenten documenteren de ontwikkeling van een leerling consequent en systematisch. En analyseren vervolgens de toets resultaten; - Wekelijks zijn er besprekingen van de Commissie van Begeleiding, waarbinnen de leerling gevolgd wordt en het perspectief eventueel kan worden bijgesteld; - Er wordt gewerkt met een lessentabel per vak en uitstroomprofiel. Deze is gekoppeld aan de onderwijstijden van minimaal 1000 uren; - Er wordt gewerkt binnen heldere kaders voor toetsing van leerling en docent. Het Schreuder College, locatie Slinge examineert wat kan en wettelijk is toegestaan en vindt binnen het partnerschap plaatsen waar leerlingen hun examens doen; - Met ouders en/of verzorgers, voogden, pleegouders en de leerling wordt de ontwikkeling frequent besproken. 6

7 1.3 Pedagogisch klimaat In deze paragraaf kunt u lezen hoe wij als team binnen onze school, volwassenen en leerlingen met elkaar willen omgaan. Daarbij vinden wij vier woorden belangrijk: respect, acceptatie, waardering en ambitie. Respect Acceptatie Waardering Ambitie Wij erkennen en waarderen dat niet iedereen hetzelfde is, doet en leuk vindt. Wij accepteren elkaar zoals we zijn, maar dat betekent niet dat we elk gedrag accepteren. Ieders inzet wordt naar zijn eigen mogelijkheden gewaardeerd. De motivatie van iedere jongere om iets te bereiken. RADAR Horizon heeft een aantal trainingen verplicht gesteld voor al het personeel. Een van deze trainingen is de RADAR-training. RADAR staat voor: Registratie Agressie Diagnostiek Analyse Risico s. Gezien de doelgroep hebben leerkrachten en leerlingen wisselend te maken met assertief gedrag, agressief gedrag en geweld. Om hier op een verantwoorde manier mee om te kunnen gaan, is het belangrijk dat er preventief gewerkt wordt. Er mag alleen uit zelfverdediging in een dreigende situatie, waarbij de leerling een gevaar is voor zichzelf en/of voor anderen, fysiek worden ingegrepen. Aan de hand van de RADAR-trap (bijlage 7) wordt leerlingen geleerd zich bewust te worden van hun emoties en hierover te communiceren. Kernwaarden van Horizon Horizon heeft 4 kernwaarden. Deze zijn opgesteld met de bijbehorende uitspraken: Ontvankelijkheid: Iedere jongere mag er zijn, is welkom en verdient alle kansen. Vernieuwen: Hier leren jongeren regisseur van hun eigen bestaan te worden. Ontmoeten: De jongere erkennen, als mens met mogelijkheden, samen op zoek naar wat wel werkt. Respect: Luisteren is vooral goed kijken, op alle niveaus, met je hele zijn. Consequenties van gedrag Op het Schreuder College, locatie Slinge zijn medewerkers aanwezig die leerlingen en collega s in (dreigende) conflictsituaties ondersteunen. Overleggen, praten en luisteren naar elkaar, vinden wij heel belangrijk. Daarmee kunnen de meeste problemen opgelost worden voordat het grote problemen worden. Dat betekent niet dat we maar blijven overleggen. Bij fysieke of verbale bedreiging wordt er een incidentmelding gedaan. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden direct op de hoogte gebracht en er kan aangifte gedaan worden. Bij herhaling kan de school overgaan tot schorsing of zelfs verwijdering (zie: 5.9). 1.4 Schoolondersteuningsprofiel Ons ondersteuningsprofiel bepaalt, dat we in kleine klassen (gemiddeld 10 leerlingen), met een voor de doelgroep in het groepsplan bepaald pedagogisch klimaat en didactische einddoelen, de leerlingen de kans geven een opleiding te volgen op het niveau waarop ze recht hebben gezien de resultaten, voortkomend uit een intelligentieonderzoek en 7

8 didactische onderzoeken, die aangeleverd zijn bij hun aanmelding bij het Schreuder College, locatie Slinge. Daarbij kan per leerling, indien dit aangegeven staat in het individuele OPP, van het bovengenoemde groepsplan worden afgeweken. Op het Schreuder College, locatie Slinge bieden wij onderwijs aan jongeren met VMBO basis/kader niveau leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Voor leerlingen met een ASS-diagnose biedt de locatie Slinge 1 e jaar VMBO TL en HAVO aan. ASS-Leerlingen die na het eerste jaar het VMBO-TL of HAVO-niveau aankunnen, gaan naar het Schreuder College locatie Taborstraat 8

9 2 Leerstofaanbod Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijsleerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van diploma s is daarbij van belang. Het scheppen van een passend pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en ervaren dat er vertrouwen is in hun mogelijkheden, waardoor leerlingen uitgedaagd worden naar hun beste kunnen te presteren. Leerlingen worden op basis van de dossiergegevens, onderwijskundig rapport en psychologische onderzoeken, geplaatst in één van de niveaugroepen. Er wordt bij de indeling van de klassen naar gestreefd de didactische niveaus zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, waardoor (waar wenselijk) klassikaal werken mogelijk wordt. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende instructietechnieken, afhankelijk van de behoefte van de leerling (beheersingsleren, coöperatief leren en geïndividualiseerde instructie). Daarnaast wordt er in de klas gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en materialen waardoor elke leerling in de gelegenheid gesteld wordt om vorderingen te maken in een tempo dat past bij zijn vaardigheden en interesses. Er wordt tevens aandacht besteed vanuit gebrekkige aanwezigheid van executieve functies, aan een zekere mate van eigen verantwoording voor het organiseren en plannen van het eigen onderwijsproces. Dit gebeurt door middel van training in het gebruik van de agenda, het werken met dag- en weekplanningen en het stellen van adequate vragen over de lesstof. 2.1 Perspectief Het Schreuder College, locatie Slinge hanteert de uitstroomprofielen ontwikkeld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) 3. Het Schreuder College richt zich op de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs en Arbeidsmarkt. 1. Vervolgonderwijs Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma Voortgezet Onderwijs te behalen (VWO, HAVO, VMBO) of een diploma op MBO niveau 1. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (MBO, HBO of WO) of, in enkele gevallen, op terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs. 2. Arbeidsmarkt Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma VO of MBO niveau 1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we: - Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten - Arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten - (Beschermde) arbeid in sociale werkvoorziening / arbeid gerelateerde dagbesteding Uitstroomrichtingen 3 Schram, E. (2011). Bouwstenen voor het vso. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Enschede: SLO. 9

10 Het Schreuder College locatie Slinge biedt onderwijs aan op VMBO niveau en hierdoor is het op onze locatie mogelijk om te kiezen voor de volgende uitstroomrichtingen waarbij je een VMBO diploma (basisberoeps of kaderberoeps) kunt halen. 1. Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Deze opleiding leidt tot het behalen van een VMBO-diploma. Het Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) programma bestaat uit: - Beroepsgericht programma (Sport, Dienst en Veiligheid); - Het gemeenschappelijke deel (Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, Kunstvakken, Lichamelijke opvoeding); - Het sectordeel (Onderdelen uit Zorg & Welzijn). In samenwerking met een regulier VMBO, Het Noordrand College, wordt het Centraal Schriftelijk Examen en het SDV-examen afgenomen. Bij deze opleiding kun je, nadat je geslaagd bent, doorstromen naar niveau 2 of 3 van het MBO. 2. HORECA De horeca-opleiding leidt op tot het behalen van een VMBO-diploma. De HORECA opleiding bestaat uit: - Een beroepsgericht programma; - Het gemeenschappelijke deel (Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, Economie, Kunstvakken, Lichamelijke opvoeding); - Het sectordeel (Onderdelen uit sector Economie). In samenwerking met een regulier VMBO, wordt het Centraal Schriftelijk Examen en het HORECA-praktijkexamen afgenomen. Via deze opleiding kun je, nadat je geslaagd bent, doorstromen naar niveau 2 of 3 van het MBO. 3. Metaal Techniek De Metaal Techniek opleiding leidt op tot het behalen van een VMBO-diploma. De Metaal Techniek opleiding bestaat uit: - Een beroepsgericht programma; - Het gemeenschappelijke deel (Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, Natuurkunde/Scheikunde, Kunstvakken, Lichamelijke opvoeding); - Het sectordeel (Onderdelen uit sector Techniek). In samenwerking met een regulier VMBO, wordt het Centraal Schriftelijk Examen en het Metaal Techniek-praktijkexamen afgenomen. Via deze opleiding kun je, nadat je geslaagd bent, doorstromen naar niveau 2 of 3 van het MBO. 4. Overige Op dit moment heeft het Schreuder College, locatie Slinge geen andere uitstroomrichtingen in huis; voor leerlingen, die geen van bovenstaande uitstroomrichting kiest, wordt individueel een passend onderwijsperspectief opgesteld inclusief een passend onderwijsprogramma. Waar mogelijk wordt gezocht naar een samenwerkingsverband met reguliere scholen, waardoor een regulier VMBO-diploma behaald kan worden. Wanneer dit niet kan, krijgt de 10

11 leerling gelegenheid om via IVIO-examens (Instituut Voortgezet Individueel Onderwijs) te bewijzen dat zij aantoonbaar vaardig zijn, waarna ze door kunnen stromen naar MBO niveau 1 (Start College). 2.2 Leerstofaanbod In het kader van het wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn er voor het VSO (leergebied specifieke en leergebied overstijgende) kerndoelen ontwikkeld. De SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd hiervoor voorstellen te formuleren. Deze kerndoelen worden door onze school gebruikt voor de inrichting van het leerstofaanbod. Kerndoelen in het algemeen kaderen de inhoud van het onderwijsaanbod en omschrijven een inspanningsverplichting voor VSO-scholen. Voor de leerlingen zijn deze kerndoelen echter streefdoelen. Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele VSO periode leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd, opdat specifiek aandacht besteed wordt aan die domeinen waarbinnen jongeren in het VSO in meer of minder sterke mate geconfronteerd worden met hun beperking. We hebben het dan over de domeinen: - Leren leren; - Leren een taak uitvoeren; - Leren functioneren in verschillende sociale situaties en; - Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Het accent ligt hierbij op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor het doelgericht, planmatig en methodisch leren leren en werken, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. Hieronder worden de leergebied overstijgende kerndoelen kort omschreven; 11

12 Kerndoelen "Leren leren" 1 De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren. 2 De leerling leert doelgericht en planmatig te leren en daarbij strategieën te gebruiken. 3 De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken. 4 De leerling leert op basis van feiten een mening te vormen, deze adequaat te uiten en respectvol om te gaan met andere meningen. Kerndoelen "Leren taken uitvoeren" 5 De leerling leert zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. 6 De leerling leert op doelgerichte, planmatige en methodische wijze taken en activiteiten uit te voeren. 7 De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit. Kerndoelen "Leren functioneren in sociale situaties" 8 De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. 9 De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. Kerndoelen " Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief " 10 De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. 11 De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend persoonlijk toekomstperspectief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen. Voor de twee uitstroomprofielen (Vervolgonderwijs en Arbeidsmarkt) zijn tevens leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd. Hieronder volgt een korte samenvatting per uitstroomprofiel. Leergebied specifieke kerndoelen uitstroomprofiel Vervolgonderwijs - Nederlands - Engels - Wiskunde - Mens en Natuur - Mens en Maatschappij - Kunst en Cultuur - Bewegen en Sport Leergebied specifieke kerndoelen uitstroomprofiel Arbeidsmarkt - Nederlandse Taal en Communicatie (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, spellen) - Engels - Rekenen en Wiskunde - Mens, Natuur en Techniek - Mens en Maatschappij - Culturele oriëntatie en creatieve expressie - Bewegen en Sport Domeinen: Werkexploratie Loopbaansturing Algemene arbeidscompetenties Vakspecifieke competenties 12

13 Seksuele diversiteit Sinds 1 december 2012 zijn de kerndoelen aangepast en uitgebreid. Vanaf die datum is het op alle scholen in Nederland verplicht om tevens aandacht te besteden aan kerndoelen omtrent seksuele diversiteit. Voor het voortgezet onderwijs houdt dit kerndoel het volgende in: 'De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit'. Stage In het curriculum van het VMBO-BB, KB en KGT heeft stage een prominente plaats. Het Schreuder College, locatie Slinge heeft contacten met bedrijven in verschillende branches waar de leerlingen stage kunnen lopen. Via stage, onder leiding van een stagedocent en stagebegeleider (van het stagebedrijf), gaan leerlingen vanuit de leergerichte route externe stage lopen. Binnen de diverse stages krijgen de leerlingen de gelegenheid aangeleerde basisvaardigheden en werkhouding te oefenen en verder te verfijnen. Het doel van de stage is voorbereiding op werk, vervolgonderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Naast de oriënterende stage en de beroepsvormende stage is er in sommige gevallen de mogelijkheid voor leerlingen om een maatschappelijke stage te lopen. Deze stage heeft tot doelstelling: Het opdoen van een praktische leerervaring waarbij de leerlingen onder schooltijd kennis kunnen maken met activiteiten welke een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 13

14 Referentieniveau Het referentieniveau omschrijft wat leerlingen moeten weten en kunnen op het gebied van taal en rekenen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan. Bij zowel taal als rekenen worden daarvoor 4 niveaus beschreven. Het gaat om de volgende momenten (zie: afbeelding 1) 1F van het referentiekader; Aan het einde van de basisschool. 2F van het referentiekader; Aan het einde van het VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg en MBO niveau 2 en 3. 3F van het referentiekader; Aan het einde van HAVO en MBO niveau 4 4F van het referentiekader; Aan het einde van het VWO. Afbeelding 1 Er zijn twee kwaliteiten van referentieniveaus. Dit zijn: Fundamentele kwaliteit (F); Streefkwaliteit (S). Deze kwaliteiten zijn voor de hele onderwijsperiode (basisonderwijs tot en met MBO) voor taal en rekenen van toepassing. 2.3 Toetsen en leerlingvolgsysteem Een toets is een manier om te controleren of de leerlingen vooruit gaan in kennis en vaardigheden. Op deze locatie nemen wij verschillende soorten toetsen af. Voor elke toets krijgt de leerling een beoordeling. Toetsing van de vorderingen van de leerlingen kan plaatsvinden door middel van mondelinge en schriftelijke overhoringen, toetsen, gesprekken of spreekbeurten naar aanleiding van een bepaald onderwerp, werkstukken, practica, opdrachten en verslagen. Het CITO Volgsysteem voortgezet onderwijs wordt, naast de methode gebonden toetsen, gebruikt als didactisch volgsysteem gedurende de schoolcarrière van de leerlingen. Bij de start van het eerste schooljaar wordt er bij iedere leerling een Cito-toets 0 afgenomen. Na zes weken wordt duidelijk of de leerling op het juiste niveau werkt. Indien nodig wordt de leerling overgeplaatst naar een ander niveau of gaat op passend niveau werken. Aan het eind van het eerste schooljaar wordt de Cito-toets 1 afgenomen. 14

15 Aan het eind van het tweede schooljaar wordt de Cito-toets 2 afgenomen, aan het eind van het derde schooljaar de Citotoets 3. Wanneer een Cito-toets gemaakt is, worden de resultaten verwerkt in een grafiek die aangeeft op welk niveau de leerling functioneert. In afbeelding 2 wordt een voorbeeld gegeven hoe dit eruit ziet. Afbeelding 2 Naast de Cito-toetsen kan in diverse leerjaren tevens gebruik gemaakt worden van de ROUTEVO-toets; een digitale toets die een advies geeft over het juiste schooltype bij de overgang een ander leerjaar of naar vervolgonderwijs. In individuele gevallen kan door de CVB besloten worden, dat bij een leerling, waarover onvoldoende gegevens voor handen zijn de NIO of een drempelonderzoek worden afgenomen. Methodegebonden toetsen Elke methode heeft een methodegeboden toetssysteem. Na het afronden van een hoofdstuk maken leerlingen een eindtoets waar leerlingen op beoordeeld worden. Sommige methoden maken ook gebruik van toetsen gedurende het hoofdstuk. Dit zijn paragraaftoetsen of deeltoetsen. SeoL SeoL is een digitaal leerlingvolgsysteem van de methode Leefstijl. Met dit instrument kunnen de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling in beeld worden gebracht in de leeftijd van 4 tot en met 16/17 jaar. Het doel van dit leerlingvolgsysteem is op een systematische manier de ontwikkelingen van leerlingen te volgen. Aan de hand van deze gegevens wordt duidelijk welke sociaal-emotionele vaardigheden versterkt of gestimuleerd kunnen worden. Aan de hand van handelingsadviezen kan hieraan extra aandacht besteed worden. Dit leerlingvolgsysteem bevat drie vragenlijsten voor de leerkracht, de ouder(s) en/of verzorg(st)er(s) en de leerling. De vragen hebben betrekking op externe en interne factoren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Doordat zowel ouder(s) en/of verzorg(st)er(s) als de leerling en de leerkracht de vragenlijst invullen, zorgt dit voor een volledig beeld en geeft dit een inzicht in ontwikkeling van de leerling. TRF Teacher s Report Form Dit is een gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar, die door leerkrachten wordt ingevuld.. De TRF omvat vragen over schoolwerk, functioneren en emotionele gedragsproblemen. Leerkrachten kunnen hierop ook de scores van schoolvorderingstoetsen en intelligentietests van leerlingen vermelden. De TRF omvat 118 probleemvragen. Voorbeelden hiervan zijn: Vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen; Stoort andere leerlingen; Veroorzaakt onrust in de klas 15

16 Leerkrachten kunnen aangeven hoe goed een vraag bij een leerling past in de afgelopen twee maanden. 2.4 Examens Het onderwijs binnen het Schreuder College, locatie Slinge is nadrukkelijk resultaatgericht. Leerlingen op deze locatie kunnen, zoals hierboven omschreven, de uitstroomrichting SDV, Metaaltechniek en Horeca kiezen, en een regulier VMBO diploma behalen op basisberoepsen kaderberoepsniveau. Daarnaast is het voor de leerlingen mogelijk om landelijk erkende IVIO-diploma s te behalen op VMBO-niveau voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde op niveau 1 t/m 4. Leerlingen kunnen hiermee gemakkelijker doorstromen naar het MBO. Voor de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie, Economie en Maatschappijleer zijn IVIO diploma s te behalen vanaf niveau Rapporten Een rapport geeft de leerlingen een overzicht van zijn/haar prestaties over een bepaalde periode. De leerlingen van het Schreuder College krijgen op drie momenten in het jaar een rapport met daarin een overzicht van de behaalde resultaten. De ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd door de groepsleerkracht om het rapport te bespreken. Het overgangsrapport (belangrijk voor de overgang naar het volgende leerjaar) bestaat uit het gemiddelde cijfer van de drie rapporten, afgerond op hele cijfers. 2.6 Groepsplan Voor elke groep (klas) op het Schreuder College, locatie Slinge wordt een op maat gesneden groepsplan opgesteld door leerkracht(en), intern begeleider en gedragswetenschapper. Het groepsplan is de basis voor het onderwijs in de klas en in dit groepsplan staan de leergebiedspecifieke en leergebiedsoverstijgende doelen betreffende het komende schooljaar. Het groepsplan wordt in zijn geheel vijf maal per jaar geëvalueerd in samenspraak met de leerkracht, intern begeleider en de gedragswetenschapper. Waar nodig wordt het groepsplan aangepast, gericht op de behoefte van de huidige groep. Daarnaast wordt het groepsplan per leerling geëvalueerd en waar de individuele behoeften van de leerling afwijkt van het groepsplan wordt een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het groepsplan staat duidelijk omschreven wat het basisarrangement van de klas is. Dit onderwijsarrangement past bij minimaal 50% van de leerlingen in de groep. Deze leerlingen voldoen aan de gemiddelde leerstandaard die de school heeft opgesteld. Daarnaast wordt omschreven wat het verdiept arrangement is. Dit onderwijsarrangement past bij de minimaal 25% best scorende leerlingen in de groep (de gevorderde standaard). Tenslotte wordt ook omschreven wat het intensieve arrangement is in deze groep. Dit onderwijsarrangement past bij de maximaal 15% laagst scorende leerlingen in de groep (de minimum standaard). 2.7 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Leerlingen van scholen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen. Het bevoegd gezag van de school bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt. 16

17 17

18 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten Het Schreuder College, locatie Slinge werkt toe naar het terug plaatsen van de leerling naar het regulier onderwijs. Door symbioses met het regulier onderwijs wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen te laten deel nemen aan het VMBO-eindexamen. Dit wordt gerealiseerd door het onderwijsprogramma af te stemmen op het programma van de reguliere VMBO school. De daar bijbehorende boeken, leerstofjaarplanners, toetsen, het programma van toetsen (PTA), overgangsnormen, examenreglement en leerlingenstatuut vallen hieronder. Naast het examen kunnen leerlingen deel nemen aan het IVIO-examen, waardoor zij IVIO diploma s kunnen behalen. IVIO voor de vakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels, Economie en Biologie en Maatschappijleer. Behaalde IVIO-diploma s tot en met het schooljaar IVIO (Instituut Voortgezet Individueel Onderwijs) voor de vakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels, Economie, Geschiedenis en Biologie. aantal geslaagden in % KSE 1 S: 87% K: 87% S: 83% K: 85% S: 84% K: 86% S: n.v.t. K: 100% KSE 2 S: 88% K: 88% S: 78% K: 83% S: 75% K: 75% S: 78% K: 84% KSE 3 S: 63% K: 63% S: 76% K: 66% S: 33% K: 67% S: 71% K: 61% KSE 4 S: 58% K: 58% S: n.v.t. K: 70% n.v.t. S: 100% K: 40% Gemiddeld S: 74% K: 74% S: 79% K: 78% S: 64% K: 76% S: 83% K: 71% Behaalde IVIO-diploma s Sociale Vaardigheden : 100% Behaalde VMBO-SDV-diploma s tot en met het schooljaar In samenwerking met het Noordrand College : 100% : 100% : 89% Behaalde SVH anders dan niveau 1 - diploma tot en met het schooljaar : 100% : 100% : 100% 18

19 3.2 Opbrengsten In- en uitstroomgegevens Slinge Instroom Instroom Instroom Voortgezet Onderwijs Basisonderwijs/Speciaal 9 16 Onderwijs Andere VSO cluster scholen totaal 53 leerlingen 38 leerlingen 59 leerlingen Uitstroom Uitstroom Uitstroom MBO Educatief Centrum Voortgezet Onderwijs Andere VSO cluster scholen Werk Cluster Overig totaal 48 leerlingen 49 leerlingen 47 leerlingen In- en uitstroomgegevens Kastanjedaal Instroom Instroom Instroom Voortgezet Onderwijs Basisonderwijs / Speciaal Onderwijs Andere VSO cluster scholen totaal 40 leerlingen 40 leerlingen 39 leerlingen Uitstroom Uitstroom Uitstroom MBO Educatief Centrum Voortgezet Onderwijs Andere VSO cluster school Werk Cluster Elders Totaal 35 leerlingen 37 leerlingen 30 leerlingen 3.3 Analyse van de opbrengsten De resultaten verkregen uit de methodegebonden toetsen, de Cito, SeoL en de TRF worden gebruikt om te bepalen of een leerling de overstap kan maken naar het Voortgezet Onderwijs of het MBO. Indien de leerling extra ondersteuning nodig blijkt te hebben op pedagogisch of 19

20 didactisch gebied dan wordt dit beschreven in het OPP. De centrale vraag op school is steeds: Wat heeft de leerling nodig om de volgende ontwikkelingsstap te kunnen maken? Het slagingspercentage van het VMBO-diploma SDV in samenspraak met het Noordrand College waren 100% in de schooljaren 2011/2012, 2012/ 2013 en 89% in het schooljaar 2013/2014. Het slagingspercentage van SVH is de afgelopen 5 jaar 100% geweest. 20

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Slinge. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Slinge. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Schreuder College Slinge Voorwoord Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Slinge. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een

Nadere informatie

Schoolgids Schreuder College Taborstraat

Schoolgids Schreuder College Taborstraat Schoolgids Schreuder College Taborstraat Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van het Schreuder College locatie Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en

Nadere informatie

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Schreuder College Taborstraat Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids

Nadere informatie

Namens het team van het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat. J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Namens het team van het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat. J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Schoolgids Schreuder College locatie De Villeneuvestraat Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat. Het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Park College locatie Dordrecht. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Park College locatie Dordrecht. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Park College Dordrecht Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Park College locatie Dordrecht. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een informatiebrochure

Nadere informatie

J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Schoolgids Schreuder College De Villeneuvestraat Voorwoord Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College De Villeneuvestraat. Het Schreuder College De Villeneuvestraat is één van de scholen

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Park College. Het Park College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Park College. Het Park College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Park College Alphen aan den Rijn Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Park College. Het Park College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een informatiebrochure

Nadere informatie

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal Tumult in het VSO Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal In het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) worden twee soorten kerndoelen onderscheiden. Leergebiedspecifieke

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leergebiedoverstijgend op Drechtster College Versie: 0.1 Datum: 01-08-2013 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Herzien op: Auteur: AGL-TEAM Het onderwijs op Drechtster

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage Gemeente Papendrecht Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. Algemeen Gegevens school Missie en Visie Naam: Breda College Adres: Landheining 6 Plaatsnaam:4817DM Breda Contactpersoon: A.J. Metselaar Het idee

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Interpretatie van de kengetallen

Interpretatie van de kengetallen Interpretatie van de kengetallen Om een goed beeld te vormen van de kengetallen volgt hieronder een korte toelichting op de betekenis van de kengetallen en welke signaleringswaarden er gebruikt worden

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

2

2 2 Inhoud 3 o o o 4 o o 5 6 7 1 8 a. 9 b. 10 11 12 a. b. 13 14 15 Soort informatie IQgegevens (IQ < 70) Eventueel: naam van document waarin de gevraagde informatie te vinden is Ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden

MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden Voorwoord Voor u

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsperspectief

Formulier Ontwikkelingsperspectief Ontwikkelingsperspectief Blok 1 Algemene gegevens Algemene gegevens Naam leerling Geboortedatum Straatnaam + nummer Postcode Woonplaats Naam ouder(s)/verzorger(s)/gezinsvoogd Telefoon ouder(s)/verzorger(s)/gezinsvoogd

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie