Schoolgids Schreuder College Taborstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Schreuder College Taborstraat"

Transcriptie

1 Schoolgids Schreuder College Taborstraat Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van het Schreuder College locatie Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een informatiebrochure voor de ouders/ verzorgers van (toekomstige) leerlingen van het Schreuder College. In deze gids treft u belangrijke informatie en een aantal praktische zaken over o.a.: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs; Aan welke leerlingen wij onderwijs bieden; Wat wij als school belangrijk vinden en wat u daar van merkt; Hoe we ons inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs; Onze samenwerking en wat wij van u daarin verwachten; Hoe we in gezamenlijkheid vormgeven aan het toekomstperspectief van uw kind Hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden. Aan het begin van het schooljaar komt er veel informatie op u af. In deze gids kunt u alles nog eens rustig nalezen. We hopen dat u met deze gids een duidelijk beeld krijgt van het Schreuder College Op het Schreuder College hechten we veel waarde aan persoonlijk contact; een goed contact tussen de school en de ouders levert een positieve bijdrage aan leerresultaten van uw zoon of dochter. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door u te informeren en door uit te nodigen voor diverse gelegenheden en om een bijdrage te leveren. U kunt ons te allen tijde benaderen met vragen of voor informatie. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen en uur en na uur. Over zaken die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie kunt u contact opnemen met de schoolleider. Namens het team van het Schreuder College A.S. Chin A Sen, schoolleider J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Schreuder College BRIN01BS09 Locatie Taborstraat T Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website NB: de inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de directie en de Raad van Bestuur van Horizon en heeft instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

2 Inhoudsopgave 1 DE LOCATIE 1.1 Doelgroep Visie en doelen Pedagogisch klimaat School ondersteuningsprofiel 07 2 LEERSTOFAANBOD 2.1 Perspectief Stage Leerstofaanbod Toetsen en leerlingvolgsysteem Examen (VSO) Herkansen en inhalen so s en repetities Rapporten Groepsplan Vrijstelling van onderwijsactiviteiten 13 3 ONDERWIJSRESULTATEN 3.1 Resultaten Opbrengsten Analyse van de opbrengsten 15 4 SCHOOLORGANISATIE 4.1 Aanmelding Plaatsing Locaties Samenwerking met derden Roosterplanning De functies en taken binnen de school Leerlingenraad Veiligheid Speerpunten ZORG VOOR LEERLINGEN 5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan(OPP) Commissie van Begeleiding (CvB) 22 Zorg en advies team (ZAT) 5.3 Beëindiging plaatsing Dossiervorming Meld code Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Verwijsindex risicojongeren(sisa of jeugd MATCH) Kwaliteit Bijzondere voorzieningen Dyslexie Dyscalculie Time-out, schorsing en verwijdering 26 2

3 6 OUDERS 6.1 Samenwerking met ouders Ouderbijeenkomsten Ondersteuning ouders Nieuwsbrief Medezeggenschap Ouderplatform Vertrouwenspersoon Vertrouwens inspecteur Klachtenregeling 29 7 PRAKTISCHE INFORMATIE 7.1 Boeken en leermiddelen Sport Overblijven Medicatie Verzekeringen Ouderbijdrage en schoolreis IVIO individuele examens Vervoer Schoolregels Rookbeleid Energie drank Verzuim, afwezigheid en ziekmelding Schoeisel en kledij Speelgoed en gadgets Kamp Zwemmen en gymnastiek 35 8 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 8.1 Schooltijden Vakantierooster Studiedagen 36 9 EXTERNE CONTACTEN 9.1 Schoolarts Sponsoring Zorginstanties Overige contacten 38 BIJLAGE 1 AANMELDINGSPROCEDURE CLUSTER 4 ONDERWIJS 39 BIJLAGE 2 MEDEWERKERS 40 BIJLAGE 3 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 41 BIJLAGE 4 SCHOOLREGLEMENT 43 BIJLAGE 5 JAARPLANNER 46 BIJLAGE 6 ROOSTERS 48 BIJLAGE 7 GEMEENTELIJKE VEILIGHEIDSBEPALINGEN ROTTERDAM 57 BIJLAGE 8 RADAR-TRAP 59 BIJLAGE 9 GRAFIEK SEOL 60 BIJLAGE 10 REGELING HALT VOOR TE LAAT KOMEN 61 BIJLAGE 11 AFKORTINGEN 62 BIJLAGE 12 LESURENTABEL 63 BIJLAGE 13 ADRESSEN 67 3

4 1 De locatie 1.1 Doelgroep De locatie Taborstraat richt zich op VMBO (theoretisch leerweg) en HAVO (t/m HAVO 5) leerlingen. Het Schreuder College gaat in samenwerking met een regulier voortgezet onderwijs school onderzoeken of deze leerlingen een regulier voortgezet onderwijs diploma kunnen behalen. Zo niet, wordt de leerling de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het staatsexamen op het Schreuder College. Indien het voor leerlingen qua niveau of qua gedrag niet mogelijk is, wordt hen de mogelijkheid geboden IVIO diploma s te behalen. 1.2 Visie en doelen Het Schreuder College heeft de navolgende visie ten aanzien van onderwijs en didactisch handelen: Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Het Schreuder College helpt je om weer regisseur te worden van je eigen bestaan. Het scheppen van een passend pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en ervaren dat er vertrouwen is in hun mogelijkheden, waardoor leerlingen uitgedaagd worden naar hun beste kunnen te presteren. De algemene doelstelling van het Schreuder College is de leerling tot optimale leerprestaties te brengen binnen een daarvoor gecreëerd pedagogisch en didactisch klimaat. Er wordt gestreefd naar een eindsituatie waarin de jongeren zich zoveel kennis, vaardigheden, attitude en inzicht hebben eigen gemaakt, dat ze zich in een latere werksituatie en/of op een andere vervolgopleiding kunnen handhaven. De specifieke doelstelling van Schreuder College Taborstraat is de leerling tot optimale leerprestaties te brengen binnen een voorspelbaar en gestructureerd klimaat waarbij wij bewuste keuzes maken om te zorgen voor optimale informatieverwerking. Er wordt gestreefd naar een eindsituatie waarin de jongeren zich kennis, vaardigheden, attitude en inzicht eigen hebben gemaakt, zodat ze zich in een latere opleiding of werksituatie kunnen handhaven. Vraaggericht werken in het onderwijs houdt in dat Horizon het onderwijs samen met de leerling en ouders/verzorgers vormgeeft. Dit uitgangspunt van Horizon geeft aan dat er veel belang wordt gehecht aan samenwerking tussen thuis en de school. Belangrijk bij het verwoorden van de hulpvraag voor de leerling is dat de hulpvraag richting geeft aan het hier en nu, maar perspectief biedt voor de toekomst van de leerling. Horizon werkt toe naar concrete resultaten op het gebied van leren en de voorwaarden om tot leren te komen. Samen met de leerling en de ouders/verzorgers worden er doelen afgesproken waaraan gewerkt gaat worden. Het behalen van deze doelen, zorgt voor succeservaringen bij leerlingen. Bij Horizon is zowel binnen de jeugdzorg als in het onderwijs veel aandacht voor kennisoverdracht en het leren van vaardigheden, zodat leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen integreren en functioneren in de maatschappij. Horizon stelt leerlingen en hun ouders in staat de regie terug te krijgen over hun leven door samen met hen hun doelen op het gebied van opvoeding en onderwijs te realiseren. Horizon doet dit vanuit de overtuiging dat "ieder mens als persoon met bepaalde kwaliteiten gewaardeerd wil worden en de ambitie heeft om te presteren en zich te ontplooien; het gaat hierbij om waardering door belangrijke anderen maar zeker ook waardering ten opzichte van zichzelf 1. Voor het onderwijs is de overtuiging dat iedere leerling ambities heeft, reden er vanuit te gaan dat iedere leerling niet alleen wil leren maar ook kan leren. Hierbij ligt de uitdaging het leren van leerlingen te stimuleren met behulp van een gevarieerd en passend onderwijsaanbod en leerklimaat waarbinnen elke leerling met zijn/haar mogelijkheden tot 1 Meerjarenbeleidsplan

5 ontplooiing kan komen. Hiervoor is maatwerk gewenst. Het onderwijs van Horizon biedt daarom een breed scala aan onderwijs op maat voor speciale leerlingen. Horizon wil met een geïntegreerd onderwijs/zorg aanbod en -klimaat zorgen voor zowel kennisontwikkeling en -overdracht als vaardigheden (verder) ontwikkelen, zodat de leerling met zijn mogelijkheden (gedrag, cognitie en persoonlijke kwaliteiten) kan participeren en functioneren in de maatschappij. Om te zorgen dat leerlingen ontvankelijk worden en/of blijven voor het onderwijsleerproces, en dat is niet vanzelfsprekend bij cluster 4 leerlingen met een veelal negatieve school- en zelfbeleving, is het van belang uit te gaan van zowel de behoefte als de mogelijkheden van de leerling: Goed cluster-4 onderwijs begint met het (h)erkennen van de specifieke vraag van de leerling: wat heb ik nodig om tot leren, tot ontwikkeling te komen (vraaggericht leren). Horizon wil vanuit deze leervraag komen tot het bieden van geïntegreerd onderwijs en zorgarrangementen aan 4 tot en met 19-jarigen zodat: leerlingen weer ontvankelijk voor leren worden; leerlingen (weer) grip krijgen op hun eigen leer- en ontwikkelingsproces (eigen verantwoordelijkheid en regie); leerlingen hun perspectief helder krijgen; leerlingen geactiveerd worden hun perspectief vorm te geven en kansen pakken en creëren die leiden naar vervolgonderwijs, diploma s en/of arbeid; leerlingen binnen hun eigen mogelijkheden met betrekking tot gedrag, cognitieve- en persoonlijke kwaliteiten, nu en in de toekomst, op een algemeen maatschappelijk aanvaardbare wijze in onderwijs, thuis-, werk, - en vrije tijdssituaties kunnen participeren en functioneren. Beleidsnotitie Goed cluster 4 onderwijs en methodieken Binnen Horizon wordt gewerkt vanuit de beleidsnotitie Goed cluster 4 onderwijs. Daarnaast heeft het Schreuder College voor elke leerroute een methodiekbeschrijving. De methodiekbeschrijving vormt de leidraad voor het handelen in de klas. Dit houdt voor het Schreuder College het volgende in. - Wij bieden een betekenisvolle leeromgeving aan waarbinnen met klassen en leerkrachten gewerkt wordt, maar waarbij ook (individueel) onderwijs op maat wordt gegeven. - Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van leerlijnen. De leerlijnen zijn gekoppeld aan kerndoelen, methoden, methodieken en leermiddelen. - Er wordt gewerkt vanuit een beschreven methodiek voor klassenmanagement, school- en klassenregels, leerling- en leerkrachtengedrag en bestaande protocollen. - Voor elke klas bestaat een groepsplan waarin beschreven staat welke stof en oefeningen wanneer worden gegeven. Aan de hand van de toets uitslagen wordt de inzet beschreven. Bij het evalueren van de toets resultaten wordt ook het leerkrachtengedrag geëvalueerd. De leerstofjaarplanner geeft de toets momenten aan. - Elke klas heeft een eigen leerkracht. Leerkrachten zetten zich professioneel, flexibel in al naar gelang de behoeften van leerlingen en/of klas. - De voortgang van de leerlingen wordt besproken in een periodieke leerlingbespreking aan de hand van een leerlingvolgsysteem (Cito, SeoL entrf) en niet methode gebonden toetsen. Leerkrachten documenteren de ontwikkeling van een leerling consequent en systematisch. En analyseren vervolgens de toets resultaten. - Wekelijks zijn er besprekingen van de Commissie van Begeleidingen, waarbinnen de leerling gevolgd wordt en het perspectief eventueel kan worden bijgesteld. - Er wordt gewerkt met een lessentabel per vak en uitstroomprofiel. Deze is gekoppeld aan de onderwijstijden van minimaal 1000 uren. 5

6 - Er wordt gewerkt binnen heldere kaders voor toetsing van leerling en leerkracht. Het Schreuder College examineert wat kan en wettelijk is toegestaan en vindt binnen het partnerschap plaatsen waar leerlingen hun examens doen. - Met ouders, voogden, pleegouders en de leerling wordt de ontwikkeling consequent besproken. De Behandelteam vergadering worden door zorg en onderwijs voorbereid en inhoud gegeven. 1.3 Pedagogisch klimaat In deze paragraaf kunt u lezen hoe wij als team binnen school, volwassenen en leerlingen, met elkaar willen omgaan. Daarbij vinden wij vier woorden belangrijk: respect, acceptatie, waardering en ambitie. Respect Acceptatie Waardering Ambitie Wij erkennen en waarderen dat niet iedereen hetzelfde is, doet en leuk vindt. Wij accepteren elkaar zoals we zijn maar dat betekent niet dat we alle gedrag accepteren. Ieders inzet wordt naar zijn eigen mogelijkheden gewaardeerd. De motivatie van iedere jongere om iets te bereiken. Om het pedagogisch klimaat te ondersteunen krijgen wij hulp van de politie in de vorm van incidentele extra surveillance tijdens het uitgaan van de school en bijvoorbeeld voorlichting over drugs, alcohol, seksualiteit en vuurwerk. Daarnaast worden soms preventieve gesprekken door de politie met leerlingen gehouden en voert de politie kluisjescontroles uit. Wij hebben regelmatig overleg met de wijkagent. Als een leerling te laat komt moet hij bij de conciërge of administratie (als zij niet bereikbaar zijn, de schoolleider) een te laat briefje halen. Daarmee kan hij in de klas weer aansluiten bij de les. Er worden afspraken gemaakt om de verloren lestijd weer in te halen. Je veilig en prettig voelen op school is een belangrijk deel van het pedagogisch klimaat. In de volgende paragraaf, de schoolregels, hebben we beschreven waaraan wij elkaar willen houden zodat iedereen zich veilig en thuis kan voelen op school. RADAR Horizon heeft een aantal trainingen verplicht gesteld voor al het personeel. Een van deze trainingen is de RADAR-training. RADAR staat voor: Registratie Agressie Diagnostiek Analyse Risico s. Gezien de doelgroep hebben leerkrachten en leerlingen wisselend te maken met assertief, agressief gedrag en geweld. Om hier op een verantwoorde manier mee om te kunnen gaan, is het belangrijk dat er preventief gewerkt wordt. Er mag alleen uit zelfverdediging in een dreigende situatie, waarbij de leerling een gevaar is voor zich zelf en/of voor anderen, fysiek worden ingegrepen. Aan de hand van de RADAR-trap (bijlage 7) wordt leerlingen geleerd zich bewust te worden van hun emoties en hierover te communiceren. Kernwaarden van Horizon Horizon heeft 4 kernwaarden. Deze zijn tezamen met de bijbehorende uitspraken: Ontvankelijkheid: Iedere jongere mag er zijn, is welkom en verdient alle kansen. Vernieuwen: Hier leren jongeren regisseur van hun eigen bestaan te worden. Ontmoeten: De jongere erkennen, als mens met mogelijkheden, samen op zoek naar wat wel werkt. Respect: Luisteren is vooral goed kijken, op alle niveaus, met je hele zijn. 6

7 Consequenties van gedrag Overleggen, praten en luisteren naar elkaar, vinden wij heel belangrijk. Daarmee kunnen de meeste problemen opgelost worden voordat het grote problemen worden. Dat betekent niet dat we maar blijven overleggen. Bij fysieke of verbale bedreiging wordt er een incidentmelding gedaan. De ouders worden direct op de hoogte gebracht en er kan aangifte gedaan worden. Bij herhaling kan de school overgaan tot schorsing of zelfs verwijdering (zie: 5.9 van deze schoolgids). 1.4 School ondersteuningsprofiel Ons ondersteuningsprofiel bepaalt, dat we in kleine klassen (gemiddeld 10 leerlingen), met een voor de doelgroep in het groepsplan bepaald pedagogisch klimaat en didactische einddoelen, de leerlingen de kans geven een opleiding te volgen op het niveau, waarop ze recht hebben gezien de resultaten, voortkomend uit een intelligentieonderzoek en didactische onderzoeken, die aangeleverd zijn bij hun aanmelding bij het Schreuder College. Daarbij kan per leerling, indien dit aangegeven staat in het individuele Ontwikkelingsperspectiefplan, van het bovengenoemde groepsplan worden afgeweken. Op de Taborstraat bieden wij onderwijs aan jongeren met VMBO TL en HAVO niveau, vanaf het 2 e leerjaar. De eerstejaarsleerlingen die TL of HAVO niveau aankunnen zitten op een andere locatie van het Schreuder College. Deze leerlingen stromen van daaruit door naar de locatie Taborstraat. Invulling mentoruur Tijdens het mentoruur kunnen studievaardigheden of extra leerstof worden aangeboden. Ook gebruiken de leerkrachten het mentoruur voor voortgangsgesprekken met de leerlingen. Daarnaast schept het voor de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen te helpen die moeite hebben met een bepaald vakgebied. Tijdens het mentoruur zal de leerkracht in de onderbouw aandacht besteden aan studievaardigheden, waarbij de accenten gelegd worden op hoe het huiswerk in de agenda wordt genoteerd en hoe er geleerd kan worden. Huiswerk Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen wordt er gewerkt om een bij de leerling passende huiswerkattitude aan te leren. Ook op het schoolbord wordt in een duidelijk overzicht, het te maken huiswerk opgegeven. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan huiswerkbegeleiding, dit is altijd na schooltijd. Het doel is om leerlingen deel te laten nemen aan het Staatsexamen. Indien ze hiervoor slagen, ontvangen leerlingen een diploma Theoretisch Leerweg, een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap erkend diploma. Gedurende dit schooljaar kunnen leerlingen ook Staatsexamen doen voor het HAVO diploma. 7

8 2 Leerstofaanbod Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijsleerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van diploma s is daarbij van belang. 2.1 Perspectief Binnen het Schreuder College zijn er een aantal uitstroommogelijkheden. - VSO naar het regulier onderwijs (VMBO of HAVO) - VSO naar regionaal opleidingscentrum (Albeda of Zadkine) - Binnen VSO VMBO naar VSO HAVO Het toekomsttraject van de leerling wordt vooral in de bovenbouw vormgegeven. Tijdens de mentoruren en de SOVA-uren wordt er aandacht besteed aan studie-, persoonlijke- en sociale vaardigheden en het kiezen van een vervolgopleiding die bij de leerling past. De ontwikkelingsperspectiefgesprekken zijn ook hier een leidraad voor de ontwikkeling van de leerling. Doorstromen van VMBO TL naar HAVO Leerlingen van de theoretische leerweg van het VMBO stromen de laatste jaren in toenemende mate door naar het HAVO. Zij zijn namelijk formeel toelaatbaar op het HAVO. Wel worden er vaak aanvullende eisen gesteld. Meestal hebben die betrekking op motivatie en een gemiddeld eindcijfer van minimaal een 7 op alle examenvakken. Op deze manier wil de school het risico beperken dat de leerling het niet haalt op het HAVO. 2.2 Stage Het schooljaar is het officiële invoeringsjaar van de maatschappelijke stage (MaS) geweest. Dit betekent dat de leerlingen van het 2 e en 3 e leerjaar zijn verplicht deze stage te lopen en er wordt een minimale tijdsinvestering gevraagd van 30 uur gedurende de schoolloopbaan. De MaS is een vorm van buitenschools leren, waarbij de leerlingen kennis maken met het vrijwilligerswerk. Door in georganiseerd verband onbetaald en onverplicht werk te verrichten voor andere mensen, een organisatie of voor de samenleving leert de leerling een aantal belangrijke vaardigheden. Niet alleen leert hij door MaS samen te werken in een nieuwe sociale rol en voor zichzelf op te komen, maar hij leert ook verantwoordelijkheid te nemen, iets te organiseren en te zorgen voor de leefomgeving. Bovendien leert hij om te gaan met situaties die minder gestructureerd zijn dan op school. De MaS biedt de leerling een uitgelezen kans zijn zicht op de maatschappij te vergroten en ideeën op te doen voor vervolgopleiding en beroep. Ten slotte is het gevoel ergens bij te horen ook iets om trots op te zijn. De MaS moet voor het examenjaar afgesloten worden. De leerling ontvangt hiervoor een certificaat. 8

9 De snuffelstages in het 2 e leerjaar vindt plaats in de volgende perioden; - De 2 VMBO TL klassen na de herfstvakantie - De 2 HAVO klassen na de herfstvakantie De maatschappelijke stages in het 3 e leerjaar vindt plaats in de volgende periode: - De VMBO klassen en de HAVO klassen na de meivakantie De arbeidsoriënterende/beroepsvoorbereidende stage in het 4 e leerjaar VMBO en in het 4 e en 5 e leerjaar HAVO vinden plaats in de volgende periode: - Stages voor de klassen 4VMBO, 4HAVO en 5HAVO vinden plaats in de weken na de meivakantie. 2.3 Leerstofaanbod In een veilige en gestructureerde omgeving leert de leerling stapsgewijs vanuit een klassikaal systeem wennen aan het onderwijsaanbod, waarna de leerling, daar waar hij, kan zich een zelfstandige werkhouding eigen maakt. Dit betekent dat de leerling actief leert en in toenemende mate zelfstandig aan het werk gaat. Vervolgens realiseren wij de samenhang door vakinhoudelijk of door school organisatorische ingrepen. Het Schreuder College doet dit door het leergebied Mens en Maatschappij geïntegreerd aan te bieden. Daarnaast wordt het leergebied Kunst en Cultuur in samenhang aangeboden. Tevens worden Natuurkunde en scheikunde door de methode Nask geïntegreerd aangeboden. Voor nadere informatie omtrent het leerstofaanbod wordt verwezen naar de lesurentabel in bijlage 10. Referentieniveau Het referentieniveau omschrijft wat leerlingen moeten weten en kunnen op het gebied van taal en rekenen op bepaalde momenten in hun loopbaan. Bij zowel taal en rekenen worden daarvoor 4 niveaus beschreven. Het gaat om de volgende momenten (zie figuur 1): 1F van het referentiekader; Aan het einde van de basisschool. 2F van het referentiekader; Aan het einde van het VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg en mbo niveau 2 en 3. 3F van het referentiekader; Aan het einde van HAVO en mbo-4. 4F van het referentiekader; Aan het einde van het vwo. 9

10 Afbeelding 1 Er zijn twee kwaliteiten van referentieniveaus. Dit zijn: Fundamentele kwaliteit (F); Streefkwaliteit (S). Deze kwaliteiten zijn voor de hele onderwijsperiode (basisonderwijs tot en met middelbaarberoepsonderwijs) voor taal en rekenen van toepassing. 2.4 Toetsen en leerlingvolgsysteem Een toets is een manier om te controleren of de leerling vooruit gaat in kennis en vaardigheden. Op deze locatie nemen wij verschillende soorten toetsen af. Voor elke toets krijgt de leerling een beoordeling. De gemaakte toetsen worden aan het eind van het schooljaar uitgereikt. Toetsing van de vorderingen van de leerlingen kan plaatsvinden door middel van, mondelinge en schriftelijke overhoringen, toetsen, gesprekken of spreekbeurten naar aanleiding van een bepaald onderwerp, werkstukken, practica, opdrachten en of verslagen. Deze toets resultaten worden verwerkt in drie rapporten (januari, april, einde schooljaar). Methode gebonden toetsen Elke methode heeft een methodegeboden toets systeem. Na het afronden van een hoofdstuk maken leerlingen een eindtoets waar leerlingen op beoordeeld worden. Sommige methoden maken ook gebruik van toetsen gedurende het hoofdstuk. Dit zijn paragraaftoetsen of deeltoetsen. Didactisch Leerlingvolgsysteem Leerlingen maken aan het begin van het eerste leerjaar (binnen vier weken) toets 0 van de Cito om een niveaubepaling te doen. Aan het eind van het eerste jaar krijgen de leerlingen een leerlingvolgsysteemtoets van Cito, toets 1. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgen de leerlingen toets 2 en aan het einde van het derde leerjaar toets 3. De resultaten worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van de Cito. De Cito resultaten worden zowel met de leerlingen als de ouders besproken en dit wordt weer teruggekoppeld in het Ontwikkelingsperspectiefplan. 10

11 Wanneer een Citotoets gemaakt is, worden de resultaten verwerkt in een grafiek die aangeeft op welk niveau de leerling functioneert. Op afbeelding 2 wordt een voorbeeld gegeven hoe dit eruit ziet. Afbeelding 2 SeoL SeoL is een digitaal leerlingvolgsysteem van de methode Leefstijl. Met dit instrument kunnen de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling in beeld worden gebracht in de leeftijd van 4 tot en met 16/17 jaar. Het doel van het leerlingvolgsysteem is op een systematische manier de ontwikkelingen van leerlingen te volgen. Aan de hand van deze gegevens wordt duidelijk welke sociaal emotionele vaardigheden versterkt of gestimuleerd kunnen worden. Aan de hand van handelingsadviezen kan hier extra aandacht aan besteed worden. Het leerlingvolgsysteem bevat drie vragenlijsten voor de leerkracht, de ouders en de leerling. Doordat zowel ouders, de leerling als de leerkracht de vragenlijst invullen, zorgt dit voor een zeer volledig beeld en geeft dit veel inzicht. 11

12 De vragen hebben betrekking op externe en interne factoren van de sociaal emotionele ontwikkeling. TRF Teacher s Report Form Dit is een gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar. De TRF is een vragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over schoolwerk, functioneren en emotionele gedragsproblemen. Leerkrachten kunnen hierop ook de scores van schoolvorderingstoetsen en intelligentietests van leerlingen op vermelden. De TRF omvat 118 probleemvragen. Voorbeelden hiervan zijn: Vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen; Stoort andere leerlingen; Veroorzaakt onrust in de klas etc. Leerkrachten kunnen aangeven hoe goed een vraag bij een leerling past in de afgelopen twee maanden. De TRF omvat de schalen Schoolresultaten, Functioneren en empirische en DSM-schalen. 2.5 Examen en IVIO Het onderwijs binnen het Schreuder College is heel nadrukkelijk resultaatgericht. Tevens is het voor leerlingen mogelijk om landelijk erkende IVIO diploma s te behalen op VMBO niveau voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde op niveau 1 t/m 4. Leerlingen kunnen hiermee gemakkelijker doorstromen naar het MBO. Voor de vakken Economie en Biologie zijn IVIO diploma s te behalen vanaf niveau 3. In de uitstroomrichtingen zonder VMBO diploma doen de leerlingen in het 4 e jaar eindexamen in het bij de uitstroomrichting behorende vakkenpakket van 4 vakken AVO op IVIO niveau 3 plus een praktijkvak in de vorm van een portfolio met praktijkopdrachten. De locatie Taborstraat biedt de mogelijkheid om leerlingen deel te laten nemen aan het Staatsexamen VMBO TL + HAVO, aanmelding wordt gedaan voor 1 december van het lopend schooljaar. 2.6 Herkansen en inhalen SO s en repetities Indien een leerling ten gevolge van een geldige reden (b.v. ziekmelding) een repetitie of so mist, dient de leerling in dezelfde week dit na schooltijd in te halen. 2.7 Rapporten Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport waar de gemiddelde cijfers opstaan van de behaalde resultaten. De cijfers zijn gebaseerd op minstens drie toets gegevens per periode. De toetsen zijn: - een proefwerk; - een schriftelijke overhoring; - beoordeling van de werkstukken; - mondelinge overhoring (bijvoorbeeld een presentatie); De weging van het rapport is voor elk rapport gelijk. Aan het einde van het jaar ontvangen de leerlingen een rapport met het gemiddelde van de eerdere rapporten. 2.8 Groepsplan De algemene doelstelling van het Schreuder College is om de leerling door te laten stromen naar een reguliere vorm van onderwijs of via onze school één of meerdere diploma s te behalen. Dit doen wij door middel van een specifieke benadering om uw zoon/dochter tot optimale leerprestaties te brengen binnen een speciaal daarvoor gecreëerd pedagogisch en didactisch klimaat. De doelen worden omschreven in het groepsplan. 12

13 Dit groepsplan wordt in zijn geheel tweemaal per jaar geëvalueerd in samenspraak met de leerkracht, intern begeleider en de gedragswetenschapper. Waar nodig wordt het groepsplan aangepast gericht op de behoefte van de huidige groep. Daarnaast wordt het groepsplan per leerling geëvalueerd en waar het groepsplan afwijkt van de individuele behoeften van de leerling wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Het groepsplan is geformaliseerd. Voor de kernvakken: wiskunde, Nederlands en Engels wordt een didactisch groepsplan opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht staan alle gegevens van een klas met betrekking tot een vakgebied beschreven. Per leerling vult de leerkracht actuele toets gegevens in. Het gaat om: methode-onafhankelijke toetsen, methode gebonden toetsen, observaties, analyse van schriftelijk werk en gesprekken met leerlingen en met ouders. De pedagogische aandachtspunten worden meegenomen in dit groepsoverzicht. Naast het invullen van het groepsoverzicht bekijkt de leerkracht welke leerlingen de komende periode preventief en proactief extra aandacht nodig hebben. Om de leerlingen te stimuleren in de zone van de naaste ontwikkeling is het van belang om te differentiëren (het leerstofaanbod op verschillende niveaus af te stemmen). In het groepsplan staat duidelijk omschreven wat het basisarrangement van de klas is; Dit onderwijsarrangement past bij minimaal 50% van de leerlingen in de groep; deze leerlingen voldoen aan de gemiddelde leerstandaard die de school heeft opgesteld. Daarnaast wordt omschreven wat het verdiept arrangement is; Dit onderwijsarrangement past bij de minimaal 25% best scorende leerlingen in de groep (de gevorderde standaard). Tenslotte wordt ook omschreven wat het intensieve arrangement is in deze groep: dit onderwijsarrangement past bij de maximaal 15% laagst scorende leerlingen in de groep (de minimum standaard). Het groepsplan zorgt voor een doorgaande leerlijn binnen het Schreuder College. Aan de hand van het groepsplan wordt gewerkt aan de VO-kerndoelen en de referentieniveaus. 2.9 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Leerlingen van scholen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen. Niet deelnemen aan onderwijs activiteiten staat gelijk aan ongeoorloofd verzuim, hiervan is de school verplicht melding te doen bij leerplicht. Het bevoegd gezag van de school bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt. 13

14 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten Het Schreuder College werkt toe naar het terug plaatsen van de leerling richting regulier onderwijs. Door symbiose met het regulier onderwijs wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen deel te laten nemen aan het eindexamen. Dit wordt gerealiseerd door het onderwijsprogramma af te stemmen op het programma van de reguliere school. Hier vallen de boeken, de leerstofjaarplanners, toetsen, het programma van toetsen en afsluiten (PTA), overgangsnormen, examenreglement en leerlingenstatuut. Naast het examen kunnen leerlingen deel nemen aan het IVIO examen, waardoor zij IVIO diploma s kunnen behalen. Ook bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende branche erkende diploma s te behalen. Het gaat om bijvoorbeeld: - vakdiploma NIL; - keukenvaardigheden; - VCA. - IVIO (Instituut Voortgezet Individueel Onderwijs) voor de vakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels, Economie, Biologie en Maatschappijleer. IVIO (Instituut Voortgezet Individueel Onderwijs) voor de vakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels, Economie, Biologie en Maatschappijleer. aantal geslaagden in % /2014 KSE 1 87% n.v.t. n.v.t. n.v.t. KSE 2 88% 89% 100% (gem.eindcijfer 7,8) KSE 3 63% 80% 100% (gem.eindcijfer 7,7) KSE 4 58% n.v.t n.t. Totaal 74% 86% 100% 100%(gem. eindcijfer 7) 100%(gem. eindcijfer 8,3) Staatsexamen Havo Staatsexamen TL 3 geslaagden, 1 herkansing 3 geslaagden, 1 gezakt,1 niet verschenen voor het mondeling examen, 4 herkansingen in aug. 14

15 3.2 Opbrengsten Instroom Instroom Instroom Voortgezet Onderwijs Andere VSO cluster 4 scholen Totaal 40 leerlingen 38 leerlingen 48 leerlingen Uitstroom Uitstroom Uitstroom MBO HBO 2 VWO 1 Educatief Centrum Voortgezet Onderwijs HAVO Voortgezet Onderwijs VMBO Andere VSO cluster scholen Buitenland 2 0 Totaal 33 leerlingen 24 leerlingen 23leerlingen* (excl. Vmbo-TL leerl.vervolg opleiding geslaagden nog niet def.) 3.3 Analyse van de opbrengsten De resultaten verkregen uit de methode gebonden toetsen, de Cito en SeoL worden gebruikt om te bepalen of een leerling de overstap kan maken naar het Voortgezet Onderwijs of het MBO. Indien de leerling extra ondersteuning nodig blijkt te hebben op pedagogisch of didactisch gebied dan wordt dit beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan. De centrale vraag op school is steeds: wat heeft de leerling nodig om de volgende ontwikkelingsstap te kunnen maken? Middels de besproken punten (3.1 en 3.2 ) kan bepaald worden of de leerling in vergelijking met het landelijk gemiddelde, eronder of boven presteert. De landelijke normen zijn vastgelegd in de zgn. referentieniveau, opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de loop der jaren is het slagingspercentage van niveau 2 en 3 van de IVIO examens behoorlijk omhoog gegaan. Dit jaar zijn er geen IVIO examens op niveau 4 gedaan. Dit heeft te maken met dat leerlingen het afgelopen schooljaar Staatsexamens op TL en Havo niveau hebben gedaan. In het schooljaar hebben leerlingen voor het eerst Staatsexamen TL gedaan en we zijn trots op het resultaat van 71%. De gegevens worden verder geanalyseerd met tot doel het slagingspercentage verder te kunnen verhogen. Uiteraard blijft onze inzet leerlingen terugplaatsen naar het regulier onderwijs daar waar mogelijk. 15

16 4 Schoolorganisatie 4.1 Aanmelding Leerlingen, die aangemeld worden bij één van de Horizon-scholen, zijn in het bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV). Deze TLV is afgegeven door het samenwerkingsverband waartoe de school behoort, waarop de leerlingen ingeschreven staat. Op het moment dat het perspectief van de leerling verandert, wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam van de school. Op het moment dat er gedacht wordt aan een plaatsing op een (V)SO-school van Horizon, zal een lid van de Commissie van Begeleiding bij het ondersteuningsteam aansluiten. Als er wordt besloten, vaak na enkele overleggen, een TLV aan te vragen bij het samenwerkingsverband heeft de Horizonschool hier al met de ouders over meegepraat. De route naar een (V)SO-school kan per samenwerkingsverband verschillen. Het is raadzaam deze route te raadplegen bij de huidige school of het samenwerkingsverband. De ouders melden hun kind aan bij één van de Horizon-scholen, tenminste tien weken voor het begin van het schooljaar of de beoogde toelatingsdatum. De aanmelding gebeurt schriftelijk. De ouders maken daarbij gebruik van een aanmeldformulier. De school stuurt dit toe aan ouders als ze bij de school aanmelden, de Afdeling Onderwijs Zorg Ondersteuning (OZO) stuurt het formulier toe aan de ouders bij de Horizon-school via OZO aanmelden. Postadres: Postbus LB Rotterdam maandag t/m vrijdag van uur Bezoekadres: Mozartlaan KM Rotterdam Voor de verdere procedure rond de aanmelding, verwijzen wij u naar bijlage 1 aanmeldingsprocedure. 4.2 Plaatsing Alle scholen zijn bij de wet (Wet op het Onderwijsnummer) verplicht om van alle leerlingen het burgerservice-nummer op te nemen in de leerling-administratie. Bij nieuwe aanmeldingen wordt dat geregeld bij inschrijving van de leerling. Wordt u door de afdeling onderwijs zorg ondersteuning verwezen naar één van de Schreuder College locaties, nodigen wij u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek maken we onder andere afspraken over een plaatsingsdatum en eventueel aanvullend onderwijskundig onderzoek (bijvoorbeeld Cito afname). Het Schreuder College laat het hele jaar leerlingen toe, mits er plaats is. Het kan voorkomen dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst. De wachtlijst wordt 1x per maand besproken. 4.3 Locaties Het Schreuder College neemt jongeren op bij wie het leerproces door complexe gedragsproblemen verstoord is geraakt of dreigt te geraken. Leerlingen hebben problemen op school, thuis of in hun vrije tijd. 16

17 Het Schreuder College is er voor jongeren: vanaf niveau praktijkonderwijs; die niet op hun plaats zijn in het regulier (voortgezet) onderwijs; die erg druk zijn of moeite hebben zich te concentreren; met ernstige sociaal-emotionele problemen/stoornissen; met stoornissen in het spectrum van autisme. Het Schreuder College biedt onderwijs aan leerlingen die op een (speciale) basisschool hebben gezeten en aan leerlingen die niet langer op het voortgezet onderwijs (meestal een VMBO) kunnen blijven. De school kent 4 locaties: Schreuder College De Villeneuvestraat in Rotterdam Schiebroek, Schreuder College Slinge in Rotterdam Charlois, Schreuder College Taborstraat in Rotterdam Kralingen, Schreuder College Mozartlaan in Rotterdam Hillegersberg. De adresgegevens van deze locaties vindt u in bijlage 8. Het Schreuder College bestaat momenteel uit 4 locaties met verschillende doelgroepen: De locatie Taborstraat biedt plaats aan leerlingen met niet specifiek te omschrijven gedragsproblematiek in de leeftijd van 12 tot 19 jaar met het didactische niveau van VMBO Theoretische Leerweg tot en met HAVO. De locatie De Villeneuvestraat biedt plaats aan leerlingen met een niet specifiek te omschrijven gedragsproblematiek in de leeftijd van 12 tot 19 jaar met het didactische niveau van Praktijkonderwijs tot en met Kaderberoepsgerichte Leerweg van het VMBO. De locatie Slinge+ - biedt plaats aan leerlingen met niet specifiek te omschrijven gedragsproblematiek in de leeftijd van 12 tot 19 jaar met het didactische niveau van Praktijkonderwijs tot en met Kaderberoepsgerichte Leerweg van het VMBO. - biedt plaats aan leerlingen met specifieke gedragsproblematiek in het Autistisch Spectrum in de leeftijd van 12 tot 19 jaar op alle didactische niveaus. Leerlingen, die VMBO TL of HAVO niveau examen willen en kunnen doen, worden in het 2 e jaar overgeplaatst naar de locatie Taborstraat. De locatie Mozartlaan biedt plaats aan eerstejaarsleerlingen met een niet specifiek omschreven gedragsproblematiek op de didactisch niveaus: VMBO, TL en HAVO. 4.4 Samenwerking met derden Per 1 augustus 2014 gaat de wet op Passend onderwijs van start. Dit betekent dat de Cluster IV/scholen onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband van de regio. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het leveren van het onderwijs dat het beste bij de leerlingen past en dat de scholen kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Door het toevoegen van Cluster IV aan het samenwerkingsverband wordt er Gezamenlijkheid gekeken of er aan die onderwijsbehoefte voldaan kan worden of wat er nodig is om de leerling toch het onderwijs te kunnen geven wat nodig is. Het Schreuder College locatie Taborstraat werkt samen met het Libanon Lyceum, Thorbecke Lyceum, Montessori Lyceum het Rudolf Steiner college en het Cosmicus College te Rotterdam voor de leerlingen met VMBO theoretische leerweg en voor de leerlingen met een 17

18 HAVO niveau. Daarnaast zijn wij met MBO instellingen binnen Rotterdam in gesprek over vormen van samenwerking. Het Schreuder College werkt intensief samen met het Samenwerkingsverband Koers VO. Dit is een vereniging van 18 besturen ( o.a. van LMC/Boor/CVO ) met ruim 90 vestigingen van scholen voor Voortgezet Onderwijs. Het zijn scholen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium in de regio Rotterdam. Het doel van het Samenwerkingsverband Koers VO 2 is leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat ze een diploma kunnen behalen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt. 4.5 Roosterplanning Wij vinden het belangrijk te werken met een continu lesprogramma. Vandaar dat wij nadrukkelijk gekozen hebben voor roosters zonder zogenaamde tussenuren. De onderwijstijd is door Horizon voor onze scholen gesteld op minimaal 1000 uren per jaar. Om lesuitval te voorkomen hebben wij de volgende maatregelen getroffen: - Bij afwezigheid van één of meerdere leerkrachten wordt door de schoolleider het rooster aangepast. - Mocht dit tot onvoldoende resultaat leiden, dan worden de leerlingen zoveel mogelijk verdeeld over verwante klassen. De leerlingen weten, indien mogelijk, van tevoren deze indeling, aangezien elke klas een indeelrooster heeft. Het onderwijsprogramma van de VMBO-TL/HAVO en de wijze waarop de onderwijstijd wordt benut is te vinden in de lesurentabel, zie: bijlage Zie: 18

19 4.6 De functies en taken binnen de school Functie Onderwijsmanager VSO Schoolleider Leerkracht Vakleerkracht Vakleerkracht lichamelijke opvoeding Intern begeleider Gedragswetenschapper (psycholoog/ Orthopedagoog) Mediator Stage-/Uitstroomcoördinator Maatschappelijk deskundige Creatief/drama therapeut Administratief medewerkster Conciërge Technisch Onderwijs Assistent(e) Taken Eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de school, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel. De onderwijsmanager is voorzitter van het coördinatieteam van het Schreuder College, een beleidsvoorbereidend en uitvoerend lichaam. Aan het hoofd van elke locatie staat een coördinator. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördineert alle activiteiten. Hij heeft daar waar nodig contact met u en andere medewerkers die bij het onderwijs van de leerling zijn betrokken. De coördinator is voorzitter van de CvB. Verzorgt het dagelijks pedagogische onderwijsaanbod in de klas en zorgt voor een leeromgeving waar de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Observeert de leerling(en) en bespreekt de bevindingen met de IB er en de gedragswetenschapper/ psycholoog/orthopedagoog. Maakt het individuele HP van/met de leerlingen. Verzorgt lessen in één van de praktijk vakken, Engels en Frans. Verder net als leerkracht. Geeft les in het vak gymnastiek. Ondersteunt leerkrachten bij hun lesgevende taken en houdt zicht op de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Is lid van de CvB. Is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem. Doet op verzoek van groepsleerkrachten, na overleg met de CvB didactisch onderzoek. Geeft adviezen over het pedagogisch aanbod en de gedragsproblemen van de leerling en verricht onderzoek. Is lid van de CvB. Ondersteunt leerkrachten in hun pedagogische taken. Bemiddelt bij conflictsituaties, ondersteunt leerlingen op het moment van grensoverschrijdend gedrag en adviseert bij het inrichten van het pedagogisch klimaat op school en in de klas. Maakt deel uit van de CvB. Begeleidt leerlingen die intern (op school) en extern (buiten school) stage lopen en onderhoudt contact met het bedrijfsleven en (onderwijs)instellingen. Begeleidt leerlingen richting vervolgonderwijs, leerwerkplaats. Ondersteunt de leerling en diens ouders bij problemen in de thuissituatie die het leerproces belemmeren. Is lid van de CvB. Verwijst naar de juiste instantie als u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft. Houd zich bezig met het verzuim van leerlingen. Biedt therapie ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van creatieve werkvormen. De aanvraag verloopt via de CvB. Ondersteunt de directie administratief. Houd zich bezig met leerlingenadministratie en het verzuim van leerlingen. Beheert het gebouw en de materialen, voert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit in het gebouw en op het terrein, verricht kantine- en baliewerkzaamheden. Kan ondersteuning geven bij de lessen in de klas en/of tijdens de lessen van de technische vakken. 19

20 4.7 Leerlingenraad De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Uit iedere klas wordt 1 leerling uitgenodigd om 1 keer per maand deel te nemen aan de leerlingenraad. Deze leerling wordt door zijn of haar klas gekozen en zal gedurende het schooljaar zijn of haar klas vertegenwoordigen. De leerlingenraad komt 1 keer per maand bijeen. Dit schooljaar zullen de leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad scholing aangeboden worden door het LAKS. Dit is ter verbetering van hun vergadertechnieken en scholing op het gebied van de rechten en plichten van de leerlingenraad. 4.8 Veiligheid Vanuit de algemene visie wil het Schreuder College een veilige school zijn voor leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden, onderwijsondersteunend personeel en omgeving. Met een duidelijk veiligheidsbeleid vastgelegd in een School veiligheidsplan wordt tegemoet gekomen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook aan de aanvullingen die het Schreuder College zichzelf heeft opgelegd om de optimale schoolveiligheid te kunnen garanderen aan alle bij de school betrokken doelgroepen. Een beleid dat gericht is op de menselijke maat, waarbinnen men elkaar aanspreekt op verantwoordelijkheden en waar men van elkaar kan, en blijft leren. Daarmee heeft de aanpak van schoolveiligheid haar eigen doelen, maar is het tegelijkertijd een middel tot positieve gedragsverandering, de kernopdracht voor Horizon en daarmee het Schreuder College. Doelstellingen Een plezierige, (sociaal)veilige en gezonde leer-, werk en verblijfsomgeving bieden aan leerlingen, medewerkers en bezoekers. Een professioneel draaiende onderwijsinstelling met een duidelijk beleid t.a.v. schoolveiligheid, waar planmatig wordt gewerkt volgens de cyclus van plan-do-checkact (PDCA-cyclus) en waarbij het geheel wordt ondersteund door een gestructureerde en transparant ter beschikking zijnde documentatie. Betrokken en competente schoolteams die zich verantwoordelijk opstellen op het gebied van schoolveiligheid en het vastgestelde beleid adequaat uitdragen en toepassen. Hulpmiddelen hiervoor zijn de jaarlijks terugkerende RADAR training voor het team van de locatie Taborstraat en het vastgesteld School Veiligheidsplan, waarin alles dat met de veiligheid te maken heeft, staat omschreven. 4.9 Speerpunten Zoals eerder gezegd is het Schreuder College volop in beweging. Om verdere invulling te geven aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs hebben wij 5 speerpunten geformuleerd. Dat zijn onderwerpen waar wij meer werk van willen maken. Rekenonderwijs Sinds vorig schooljaar is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen. Wij zullen vanaf dit schooljaar aan elke klas 1 uur rekenonderwijs geven. Ouderparticipatie Het bevorderen van ouderparticipatie middels het organiseren van oudercursussen en thema avonden, tevens deelname aan activiteiten van school. 20

21 Veilige school Schreuder breed wordt er gewerkt aan een Veilige school. Verdere implementeren van de veilige school, dit gebeurt in samenwerking met het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) en JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving) van de gemeente Rotterdam. Motiverend Onderwijs Met Motiverend Onderwijs wordt aantrekkelijker onderwijs geboden aan leerlingen, zodat zij het leuk vinden om naar school te gaan en te leren. Hierdoor wordt getracht de leerprestaties te verbeteren. Sport en bewegen In het kader van een gezonde school hebben wij een contract afgesloten met Excelsior en zullen de leerlingen de gelegenheid geboden worden om tijdens en na schooltijd deel te nemen aan allerlei sportactiviteiten. Ook hebben zij afgelopen schooljaar clinics gekregen van Special Heroes, ook dit zullen wij gedurende dit schooljaar voortzetten. Met deze aanpak willen wij de weerbaarheid van de leerlingen vergroten door hen op een sportieve manier positieve sociale vaardigheden te laten ontwikkelen. 21

22 5 Zorg voor leerlingen 5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan De begeleiding van de leerling begint bij de intake. Daar wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld met inbreng van ouders, leerling en overige betrokkenen. In dit plan wordt de inzet van de school (sociale- en emotionele ondersteuning, het leerstofaanbod, het teamgedrag), de leerling en de ouders vastgelegd. Wanneer er geen volledig beeld is van de nieuwe leerling vinden in de eerste periode van plaatsing enkele onderzoeken plaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die voor de plaatsing zijn ontvangen. Elke ouder heeft daarvoor een toestemmingsformulier ondertekend. Het kan gaan om de volgende aanvullende onderzoeken: Een didactisch aanvangsonderzoek: dit onderzoek stelt het niveau van rekenen, spellen en lezen vast (Cito). Een intelligentieonderzoek: dit onderzoek is nodig om een indruk te krijgen van de cognitieve mogelijkheden van uw kind, onder andere voor plaatsing in de juiste klas. Een onderzoek naar de noodzaak voor de behandeling van stoornissen op het terrein van spraak en Nederlandse Taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling om vast te stellen of een therapie of training noodzakelijk is (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, remedial teaching). Uiterlijk zes weken na plaatsing wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt en vastgesteld. Door middel van het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd welke leerstof, in welk tempo en met welk einddoel wordt aangeboden. Op het Schreuder College wordt dus met iedere ouder en leerling een Ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt. Het Ontwikkelingsperspectiefplan is, naast het groepsplan, een leidraad voor wat van een leerling verwacht kan worden. Het bevat didactische en pedagogische doelen. Het Ontwikkelingsperspectiefplan en de voortgang van de leerling wordt jaarlijks in twee besprekingen, waaraan ook de ouders en de leerling meedoen, geëvalueerd. 5.2 Commissie van Begeleiding (CvB)en zorg en advies team(zat) Op elke locatie fungeert een Commissie van Begeleiding waarin de schoolleider (voorzitter van de CvB), de maatschappelijk deskundige, de gedragswetenschapper, de interne begeleider (IB er) en de leerkracht-mentor zitting hebben. De CvB monitort halfjaarlijks met de leerkracht, u en uw kind de voortgang van het Ontwikkelingsperspectiefplan. Aan de zorg en advies team vergaderingen nemen regelmatig externe partijen deel, zoals de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de wijkagent. Incidenteel kan de GGD, BJZ en GGZ hiervoor worden uitgenodigd. 5.3 Beëindiging plaatsing Volgens de onderwijswetgeving moet er elke drie jaar bepaald worden of een leerling nog gebruik mag maken van de speciale zorg van het Cluster 4 onderwijs. Dit wordt herindicatie genoemd. Als het antwoord positief is, mag de leerling het onderwijs op school blijven volgen. Wanneer de plaatsing van uw kind vanwege de herindicatie of een andere reden beëindigd wordt, krijgen de ouders altijd advies over een geschikte vorm van vervolgonderwijs. Ouders moeten hun kind zelf bij de betreffende school aanmelden, dit in verband met het verlenen van toestemming over de op te vragen school stukken. Indien een andere vorm van begeleiding en ondersteuning noodzakelijk is, bespreken wij met de ouders welke instelling u het beste kan helpen. Zo nodig overleggen wij dit met de verwijzende instantie, die voor verdere aanmelding zorg draagt. De verblijfsduur op het Schreuder College is voor elke leerling verschillend en kan eindigen: 22

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Schreuder College Taborstraat Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Taborstraat. Het Schreuder College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids

Nadere informatie

Namens het team van het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat. J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Namens het team van het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat. J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Schoolgids Schreuder College locatie De Villeneuvestraat Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat. Het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Park College locatie Dordrecht. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Park College locatie Dordrecht. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Park College Dordrecht Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Park College locatie Dordrecht. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een informatiebrochure

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Schoolgids Schreuder College De Villeneuvestraat Voorwoord Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College De Villeneuvestraat. Het Schreuder College De Villeneuvestraat is één van de scholen

Nadere informatie

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Slinge. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Slinge. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Schreuder College Slinge Voorwoord Dit is de schoolgids 2015-2016 van het Schreuder College Slinge. Deze school is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een

Nadere informatie

Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu.

Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu. Schoolgids Schreuder College, locatie Slinge Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van het Schreuder College, locatie Slinge. Het Schreuder College, locatie Slinge is één van de scholen van Horizon

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Park College. Het Park College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Park College. Het Park College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Schoolgids Park College Alphen aan den Rijn Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Park College. Het Park College is één van de scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De schoolgids is een informatiebrochure

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Met Penta naar je top! Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Programma - Algemene informatie - Informatie over decanaat - Met de mentor naar de klas voor verdere informatie en gelegenheid tot vragen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Leerrouteprogramma & Proefwerkprotocol

Leerrouteprogramma & Proefwerkprotocol Leerrouteprogramma & Proefwerkprotocol Schooljaar 2015-2016 Inleiding Op het Kromme Rijn College is het erg belangrijk dat leerlingen een voor hen zo goed mogelijk uitstroomperspectief kunnen behalen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten Informatieavond Staatsexamen Certificaten Programma - Inleiding door Steven Baart Aankondiging: het examenboek - Presentatie staatsexamens door René Lentink - Vragen Samenwerking met DUO - De Leo Kannerschool

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2017-2018 KENNEMER LYCEUM Positief advies MR: december 2016 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een kennismakingsgesprek op een

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. Algemeen Gegevens school Missie en Visie Naam: Breda College Adres: Landheining 6 Plaatsnaam:4817DM Breda Contactpersoon: A.J. Metselaar Het idee

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Groepsplan VSO AGL Naam school: Drechtster College

Groepsplan VSO AGL Naam school: Drechtster College Groepsplan VSO AGL Naam school: Drechtster College Yulius onderwijslocatie Drechtster College Leerroute Uitstroom arbeid Groep/klas AGL fase 1, leerjaar 1 Mentor(en) Dorien Borsje- de Deugd Schooljaar

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie