De Centrale Banken in de schijnwerpers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Centrale Banken in de schijnwerpers"

Transcriptie

1 Informatieblad N 22 zomer 2013 De Centrale Banken in de schijnwerpers Samenvatting De uitdaging voor centrale banken De frontier markets Groeilanden onder de groeilanden Vermogensspreiding Performances De schuld van de groeilanden op een keerpunt Afdeling Vastgoed van Crédit Agricole Private Banking Koerswijziging van de Federal Reserve P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG

2 panorama De uitdaging voor centrale banken Elias Abou Haidar (Senior Portfolio manager) In tegenstelling tot vorige jaren verschenen er tijdens het tweede kwartaal onweerswolken boven de groeilanden met mogelijk een internationale impact. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Het is duidelijk dat het internationale kader evolueert ; vooral de recente verklaringen van Ben Bernanke herinnerden de beleggers eraan dat het monetaire beleid ook minder gunstige fases heeft voor de markten van risicovollere activa. Traditioneel waren de eindfases van monetaire versoepelingcycli door de grote centrale banken periodes van grote volatiliteit op de markten enerzijds omdat ze de voorbode waren van een krimp van de internationale liquiditeit, anderzijds omdat ze de centrale banken van de groeilanden aanzetten tot renteverhogingen : volgen of niet? Met welke impact? Dit keer ging de aankondiging van de Fed, die op zich niet zo agressief was, gepaard met de aanvangende monetaire verkrapping in China en de wil van de politieke autoriteiten daar om de groei aanzienlijk te vertragen en te herstructureren. En dit nieuwe Chinese beleid heeft een internationaal bereik door de plaats die China verworven heeft in de internationale groei. De verandering van toon komt er op een ogenblik dat de internationale groeicyclus nog niet overtuigend is. Hiervan getuigt onder meer de afwezigheid van enige echte inflatiedruk op internationaal niveau. De Europese Unie zit midden in een aanpassingsfase : het zoeken naar een nieuw evenwicht op de openbare rekeningen, externe overschotten, de start van structurele hervormingen in de landen van het zuiden het zijn allemaal groeifactoren op lange termijn aangezien ze de concurrentiehandicaps tussen de landen van de regio kunnen doen afnemen. Op korte termijn leiden ze echter tot sociale spanningen (stijging van de werkloosheid, verarming) en dus tot een politieke instabiliteit in de landen die maatregelen treffen. Ook Japan bevindt zich op een kruispunt : hoewel de activiteitenindicatoren tijdens het voorbije kwartaal solide bleven, verdwenen de structurele uitdagingen niet van het toneel en de markt verwacht een derde act van het economische programma van Shinzo Abe : de structurele hervormingen. Met haar verouderende bevolking waarvan de spaarvoet zou moeten dalen, en een grote openbare schuld, is het voor Japan cruciaal haar concurrentiepositie te verstevigen (hervorming van de arbeidsmarkt, liberalisering van beschermde sectoren) en haar afhankelijkheid van andere landen op energievlak te verminderen om het externe overschot op de rekeningen te bewaren. Een scenario dat de Japanse regering zeker moet vermijden is dat steeds meer buitenlanders intekenen op haar schuld in een nog niet geruststellend regionaal (geo)politiek klimaat. De onvrijwillig synchrone koerswijziging van de Fed en China heeft een internationale impact Enerzijds omdat dit een soort referentie is voor de andere centrale bankiers die beoordeeld zullen worden door de markten. Die zullen namelijk op het renteverschil reageren in termen van verwachte groei. Anderzijds, en meer specifiek voor China, heeft de koerswijziging een negatieve impact op verwachtingen in termen van het grondstoffenverbruik en in termen van Chinese import van uitrustings- en consumptiegoederen. Zo werden landen als Australië, Brazilië, Rusland maar ook Zuid-Afrika op de proef gesteld door de beleggers. Voor Rusland, dat niet over een echt binnenlands groeialternatief beschikt, is er een bijkomende uitdaging op lange termijn : de ontwikkeling van schaliegas, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Ten slotte, met een krimp van de internationale liquiditeit in het vooruitzicht zelfs al kan dat nog een tijdje duren, stonden de valuta s van landen met een tekort op de lopende rekening onder druk. Dat was het geval voor India, Turkije en Indonesië. De normalisering van de monetaire omstandigheden die zich aftekent aan een horizon van enkele maanden of kwartalen had grote gevolgen voor de markten (die vreesden dat deze normalisering te vroeg komt). Vooral op het einde van het kwartaal stonden de markten zwaar onder druk : stijging van de obligatierente, opverende risicopremies door een verbreding van de spreads (high yield en investment grade), verschuiving van de hoogrentende valuta s (afwikkeling van carry trades) en gelijktijdige appreciatie van de dollar en de yen, brutale terugkeer van de volatiliteit op aandelenmarkten met sterke waarderingen (ASEAN). De sterke depreciatie van talrijke valuta s en de vragen die rezen met betrekking tot China brachten een aantal landen in de verleiding over te gaan tot vermomde devaluaties en sommigen (Australië) lieten hun wisselkoers dalen. Goud weerstond niet aan de druk en verloor 23 % tijdens het kwartaal, blijkbaar ten gevolge van massale verkopen bij retail beleggers (belangrijke daling van de goudpositie aangehouden door ETF s). Onder deze woelige omstandigheden zette de Amerikaanse markt een bovengemiddeld resultaat neer : ze haalde voordeel uit een terugkeer van de geldstromen op zoek naar kwaliteit, net zoals de Japanse markt. De groeilanden daarentegen behaalden de slechtste resultaten. 2 THÉMA N 22 zomer 2013

3 focus De frontier markets Groeilanden onder de groeilanden Elias Abou Haidar (Senior Portfolio Manager) Michel Bourgon (Senior Portfolio Manager) Eric Grandjean (Fund analyst) Na de hoge vlucht van de groeilanden zijn het nu de grensmarkten (frontier markets) die nieuwe kansen bieden. Ze vormen een eerder disparaat geheel zonder precieze criteria, een vaag conglomeraat dat zich onderscheidt van de groeimarkten. Terwijl de zogenaamde groeilanden zich vooral in Azië bevinden, zijn de frontier markets verspreid over alle continenten. Vanuit sectoroogpunt krijgen wij een omgekeerd beeld : alle sectoren zijn aanwezig in de groeilanden terwijl de frontier markets gedomineerd worden door de sector Financials. In deze landen beperken de banken zich meestal wel tot een basisdienstverlening. Het gecumuleerde BBP van de frontier markets weegt amper 5,8 % van het mondiale BBP. Bovendien vertegenwoordigen de 5 grootste landen alleen al van dit BBP. De beurskapitalisatie bedroeg 2,7 % in 2012 (tegenover amper 1 % in 2010). De onderlinge verschillen zijn groot. Het inkomen per inwoner varieert van 1 (Bangladesh) tot 100 (Qatar). Dergelijke verschillen bestaan met betrekking tot de spaar- en beleggingsvoet, de graad van openheid van de economieën, het aandeel van de landbouw, de industrie en de dienstensector in het BBP en ten slotte de rijkdom aan grondstoffen. Deze landen hebben toch een gemeenschappelijk kenmerk : de jonge bevolking In 2011 telden ze bijna 1,1 miljard inwoners of 15,9 % van de wereldbevolking. 60 % daarvan leeft in de 5 grootste grenslanden. Maar, op enkele uitzonderingen na, gaat het om een erg jonge bevolking : 31,2 % van de inwoners waren in 2011 jonger dan 15 jaar, tegenover 15,5 % in de EU. De demografie is een van de belangrijkste structurele elementen om een duurzame groei te verzekeren. Maar de jeugdige leeftijd op zich volstaat niet. Ook de productiviteit moet volgen. In dit opzicht is een cruciale rol weggelegd voor onderwijs. Het is geen verrassing dat de achterstand van deze landen op dit gebied enorm is, vooral op universitair niveau. Toch is de situatie al sterk verbeterd. De alfabetiseringsgraad bij volwassen ligt ruim boven de 90 % (behalve in Pakistan, Bangladesh, Tunesië, Marokko en Nigeria). Overal is de jongere generatie qua onderwijsbagage beter gewapend dan de oude. De doelstelling is echter niet zozeer een technologische innovator op wereldniveau te worden zoals het geval is voor China of bepaalde landen uit de ASEAN. Deze landen willen immers in de voetsporen treden van al meer ontwikkelde landen zoals Zuid-Korea of Taiwan. Het doel van de grenslanden is veeleer arbeidskrachten op te leiden om zo delokalisaties van de tweede of de derde generatie aan te trekken voor activiteiten die in eerste instantie weinig toegevoegde waarde hebben maar zich in de toekomst sterk kunnen ontwikkelen. Het economische en financiële parcours dat bepaalde landen (ASEAN, China, Mexico of nog bepaalde landen uit Oost Europa) de laatste twee of drie decennia hebben afgelegd, is vandaag een enorme bron van hoop voor de frontier markets. Veelbelovende en goedkope markten In verhouding tot het totale BBP is de beurskapitalisatie van de frontier markets gestegen van 25,8 % in 2013 tot 31,0 % in Ter vergelijking : het internationale gemiddelde bedraagt 66,4 %. Ondanks de al waargenomen groei tijdens de laatste 10 jaar, blijft de waardering van deze markten aantrekkelijk. Op basis van de MSCI-indexen, bedraagt de K/W-verhouding van deze landen 11,4 maal tegenover 12,6 voor de MSCI Emerging Markets en 15,3 voor de MSCI World. Wij kunnen sinds 2009 eveneens een dergelijke achterstand waarnemen wat betreft de verhouding koers/ boekwaarde. De correlatie tussen de grenslanden zelf is zwak, net zoals de correlatie met de ontwikkelde en groeilanden. Deze markten zijn wel erg afhankelijk voor het politieke klimaat. Een groot aantal onder hen is eveneens sterk gevoelig voor de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen en de inflatie. De liquiditeit blijft zwak De grenslanden hebben zich opengesteld voor buitenlandse investeerders, hebben verder hun kapitaalmarkten ontwikkeld en beschikken voor het merendeel over een beurs. Totnogtoe werden deze markten vooral aangedreven door (particuliere en institutionele) lokale investeerders. De bedrijven mikken vooral op de lokale groei en ondervinden minder invloed van het internationale klimaat. De markten worden verder gedomineerd door kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens de cijfers van de Wereldbank worden deze landen gekenmerkt door erg uiteenlopende beurskapitalisaties : van 2,3 miljard voor Estland tot 260 miljard voor de Filippijnen. De toegang tot deze weinig liquide markten kan dus moeilijk blijken voor individuele beleggers, tenzij ze opteren voor een fonds. Wij wensen er ten slotte nog even aan te herinneren dat de beurskapitalisatie van China, volgens de cijfers van de Wereldbank, gegroeid is van 18 miljard in 1992 tot 3400 miljard in De nieuwe groeilanden hebben dus nog heel wat potentieel. Beurskapitalisaties van de frontier markets (in miljard eind 2012) THÉMA N 22 zomer

4 Beheer op uw maat gesneden Beheer aandelen In het begin van het kwartaal vonden de markten steun bij de overvloedige liquiditeit, de afnemende politieke spanningen en de betere gezondheid van de ondernemingen. Wij profiteerden om winst te nemen op de Europese posities en herbelegden in de technologische sector in de VS. Wij versterkten verder de posities in de ASEAN ten koste van Noord Azië. Wat de groeilanden betreft, hebben wij posities gewisseld ten voordele van de nieuwe markten ( frontier markets ) die gekenmerkt worden door een sterk stijgende groeivoet. In de loop van het kwartaal zijn wij ook teruggekeerd naar Japan omwille van structurele redenen: het land laat de deflatoire spiraal langzaam achter zich, het beleid van de eerste minister lijkt inschikkelijk met steun via de openbare investeringen, er is een onbeperkte kwantitatieve versoepeling en een inflatiedoelstelling van 2 %. De heropening van de kerncentrales zou ook de energiekost voor de bedrijven moeten verlagen. Deze belegging gebeurde na de correctie op de markten ten gevolge van de verklaringen van Ben Bernanke. De geleidelijke beleidswijziging van de Fed voedt de verwachting dat de liquiditeit zal afnemen. Samen met de vertraging in de groeilanden leidde dit tot een daling op alle aandelenmarkten. Voorzichtigheidshalve hebben wij andere posities niet versterkt omwille van de volatiliteit op de markten, ondanks onze nog steeds positieve visie voor aandelen op lange termijn. Beheer obligaties Het eerste deel van het kwartaal was erg gunstig voor de obligatiemarkt. Daarna zorgde de koerswijziging van de Fed voor nervositeit die de Amerikaanse lange rente onder druk zette en leidde tot een scherpe stijging. Hoewel wij ons vooral hadden gericht op uitgiftes met korte looptijden en aantrekkelijke rendementspremies (high yield, groeilanden en perifere landen) leden onze portefeuilles onder deze stijging. Wij geloven echter niet dat de rentestijging zich zal doorzetten omwille van het nog zwakke macro-economische klimaat en de afwezigheid van inflatie. De carry (coupon) van de obligaties zou de portefeuilles tot het einde van het jaar moeten dragen. Daarom blijven wij het vertrouwen behouden in het segment high yield dat wij in de loop van het kwartaal verder opbouwden. Wij blijven wel voorzichtig met betrekking to de schuld van de groeilanden. Spreiding per beleggingsprofiel op 28 juni 2013 Aandelen Obligaties Gediversifieerde activa Cash Totaal Aandelen* Geografische verdeling Europa 37.0 % Thematisch 14.1 % Opkomende markten 6.9 % * Profiel Balanced Graad van overtuiging Onze overtuigingen per activaklasse voor de volgende 3 tot 6 maanden* Aandelen over de activaklasse in detail Europa VS Japan Azië ex-japan Andere opkomende landen Thematisch CAL Management Nettoresultaten op 28 juni Obligaties over de activaklasse in detail * 0 %: geen belang voor deze activaclasse 100 %: sterke overtuiging Security Prudent Balanced Growth Dynamic 18.7 % 41.9 % 63.1 % 84.2 % 83.4 % 63.4 % 46.8 % 27.4 % 12.9 % 11.9 % 12.0 % 5.9 % 2.9 % 4.7 % 5.9 % 5.1 % 6.6 % 2.9 % % % % % % 80 % 60 % 20 % Amerika 26.0 % Japan 4.8 % Azie ex-japan 11.2 % Staatsobligaties Bedrijfsobligaties High yield Opkomende markten Converteerbare obligaties Obligaties* Verdeling per productentype Bedrijfsobligaties 39.1 % Supranational & Staatsobligaties 16.9 % 80 % 20 % 60 % 20 % -30 Dec. 98 Dec. 99 Dec. 00 Dec. 01 Dec. 02 Dec. 03 Dec. 04 Dec. 05 Dec. 06 Dec. 07 Dec. 08 Dec. 09 Dec. 10 Dec. 11 Juni 13 Gediversifieerde activa over de activaklasse Vastgoed Edelmetalen Grondstoffen Absolute Return Performances euro Op de aanbevolen beleggingshorizon Rendement op jaarbasis Security 0-0,95 % 4.42 % % 2.62 % 6.69 % % 3.14 % 1.29 % 1 jaar % Prudent 25 0,04 % 5.51 % % 5.09 % % % % 2 jaar % Balanced 50 1,66 % 9.21 % % % % % 2.98 % 4.73 % 5 jaar % Growth 75 2,55 % 9.79 % % % % % 3.32 % 5.56 % 7 jaar % Dynamic 100 4,18 % % % % % % 1.81 % 6.35 % 10 jaar % in detail Converteerbare obligaties 10.7 % High Yield 24.8 % Opkomende markten 8.5 % Security 0 Prudent 25 Balanced 50 Growth 75 Dynamic 100 n/a 0 % 0 % 100 % Valuta s De dollar won terrein. Het groene biljet haalde voordeel uit de aankondiging dat het versoepelende beleid van de Fed zou afgebouwd worden. Onze dollarposities waren niet afgedekt, zodat wij de daling van de portefeuilles konden beperken. Het inschikkelijke beleid van de Japanse premier zou tot een daling van de yen moeten leiden. Onze posities in Japan zijn afgedekt. 4 THÉMA N 22 zomer 2013

5 Performances op 28 juni 2013 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CAL Management Devise VNI YTD % 1 year % 5 years % INCOME 0 PRUDENT 25 BALANCED 50 GROWTH 75 Thematic Mandate Asian Mandate Asian Mandate (since 31/01//2011) CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG FUNDS Money Market and Short Term Funds Lion Intergestion - Monétaire Euro -P- Bonds Funds Indolux Bonds Plus Indolux Bonds Asset Allocation Funds LIS Serenity LIS Active Management LIS Equity LIS Belgian Value (depuis le 07/05/2012) IMM Active Management OPEN ARCHITECTURE FUNDS Money Markets 1288, , , , ,30 836, , ,63-1,54% 0,07 % 2,35 % 3,57 % -4,12% -2,89% 0,00 % -0,79% 0,15 % -1,02% 1,26 % 4,09 % 4,82 % 1,11 % -0,34% 3,46 % 8,57 % 10,98 % 7,81 % 4,19 % 0,00 % 4,17 % 3,72 % 1,72 % 6,45 % 12,65 % 13,70 % 6,49 % 0,80 % 2,91 % 3,03 % 1,43 % 2,11 % Amundi Funds Money Market Euro 101,02 0,06 % 0,24 % 1,02 % Amundi Interinvest Short Term 114,98 0,08 % 0,20 % 0,47 % Fixed Income HIGH YIELD EMERGING DEBT CONVERTIBLES Absolute Return Asset allocation Equities GLOBAL OPE USA ASIA PACIFIC ex JAPAN EMERGING MARKETS JAPAN Thematic funds AGRICULTURE NATURAL RESOURCES ENERGY HEALTHCARE REAL ESTATE BIOTECH TECHNOLOGY LUXE ISR WATER BEST IN CLASS MARKET INDICES Eonia Capitalization Index 7 D Bloomberg/EFFAS Bond Indices O Bloomberg/EFFAS Bond Indices US MSCI World Ex Europe MSCI OPE MSCI EM Axa US Short Duration High Yield E ( Hedged) Axa Europe Short Duration High Yield Axa US Short Duration High Yield Pictet Asian Local Currency Debt () Pictet Asian Local Currency Debt (hedged) AXA WF Em Short Duration Bds AXA WF Em Short Duration Bds (hedged) LO Funds Convertible Bond Morgan Stanley Global Convertibles Bond Morgan Stanley Global Convertibles Bond ( Hedged) PIMCO Unconstrained Bond PIMCO Unconstrained Bond (hedged) JB BF Absolute Return- B Carmignac Emerging Patrimoine Amundi International SICAV Amundi International SICAV ( Hedged) Fidelity Funds World M&G Global Dividend ING (L) Invest Global High Dividend Allianz Europe Small Cap Equity Franklin European Small-Mid Cap Growth Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Comgest Growth Europe Oyster European Opportunities Fidelity Funds Nordic Fund Cazenove UK Equity Fund EdR Saint-Honoré Europe Synergy ING (L) Invest Europe High Dividend ING (L) Invest Euro High Dividend ING (L) Invest US High Dividend Pictet Funds Lux US Equity Growth Selection Aberdeen Global Asia Pacific Fidelity South East Asia Comgest Magellan Amundi Emerging Internal Demand JPMF Eastern Europe Equity Fund AMUNDI Funds Latin America Equities Amundi Funds Equity Brazil AMUNDI Funds Emerging World Aberdeen Global Emerging markets Infrastructure Aberdeen Global Emerging markets Infrastructure (hedged) Fidelity China Focus Fidelity ASEAN Fund HSBC GIF Indian Equity HSBC GIF Frontier Markets A HSBC GIF Frontier Markets A Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Funds Equity Japan Target (hedged) AMUNDI Global Agriculture AMUNDI Global Agriculture ( Hedged) JPMF Global Natural Resources Fund BGF World Energy BGF World Energy (hedged) Fidelity Global Health Care Fund Morgan Stanley Asian Property Pictet Fund Biotech Pictet Fund Biotech HP Eur Hedged Henderson Horizon Global Technology Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle () SAM Sustainable Water Fund AMUNDI Actions Europe ISR 114,75-0,03% 2,53 % 113,68 0,29 % 6,63 % 111,39 0,15 % 3,00 % 146,41-5,58% -0,35% 5,82 % 106,30-5,78% -0,88% 102,36-1,51% 101,79-1,79% 15,22 4,68 % 10,23 % 3,49 % 37,98 5,53 % 11,15 % 2,88 % 32,50 5,38 % 10,69 % 10,64-1,57% 0,76 % 11,68-1,68% 0,34 % 133,34-0,60% 1,63 % 2,87 % 100,38-10,58 % -6,01 % 5363,12 3,10 % 11,43 % 3,91 % 136,34 2,90 % 10,97 % 12,13 10,17 % 19,04 % 2,79 % 17,03 11,23 % 15,66 % 301,09 8,75 % 13, 5,03 % 121,91 6,52 % 19,24 % 25,45 10,22 % 37,64 % 8,95 % 111,05 6,13 % 26,28 % 3,10 % 15,38 6,73 % 19,50 % 10,97 % 326,53 3,04 % 16,69 % 2,52 % SEK 60,59 12,27 % 25,21 % 1,93 % GBP 3,05 15,72 % 37,76 % 13,94 % 118,71 4,94 % 15,29 % 7,05 % 305,90 3,94 % 13,61 % 2,07 % 338,89 2,37 % 12,83 % -1,60 % 373,94 13,81 % 20,62 % 5,92 % 137,09 9,15 % 13,93 % 3,65 % 69,44-3,92% 8,79 % 5,90 % 17,10-5,99% 6,21 % 3,92 % 15,75-4,19% 1,41 % 3,67 % 88,76-5,78% 7,08 % 0,29 % 17,30-7,63% 4,41 % -5,90 % 526,07-15,25% -6,42% -4,93% 82,10-16,99% -7,97% -5,12% 87,30-8,63% 2,19 % -2,15% 8,50-6,40% 6,62 % 8,40-6,59% 5,94 % 137,09 9,15 % 13,93 % 3,65 % 69,44-3,92% 8,79 % 5,90 % 121,29-19,27% 1,50 % -5,67% 11,60 13,50 % 79,42 11,87 % JPY 8392,00 29,39 % 46,53 % 0,38 % 127,91 23,88 % 31,16 % -1,09 % 87,06 0,80 % 6,38 % -2,59% 111,98 0,48 % 5,51 % 11,77-31,05% -29,35% -12,56% 22,37 5,22 % 6,17 % -7,71% 6,77 4,96 % 5,45 % -9,72 % 14,39 17,66 % 20,52 % 11,36 % 18,68-1,01% 21,85 % 3,88 % 437,07 21,77 % 22,73 % 5,75 % 323,11 21,41 % 21,71 % 4,69 % 38,27 4,56 % 10,07 % 7,31 % 114,71 6,00 % 17,78 % 10,48 % 168,87 9,17 % 16,41 % 3,04 % 140,36 3,66 % 15,27 % -0,26 % 140,93 0,04 % 0,09 % 0,84 % 190,37 0,19 % 7,55 % 5,71 % 350,84-2,46% -2,11% 4,53 % 1424,87 9,86 % 16,28 % 2,55 % 97,69 1,43 % 12,56 % -0,70 % 940,33-10,89% 0,32 % -2,86% Performances of the accumulation shares. Sources : CAL, Bloomberg This document is not a Prospectus and does not constitute an offer to sell or buy any security, including shares of the funds featured. Shares of these funds are offered on the basis of their respective prospectuses only. The past performance of investments is not necessarily a guide to future returns. Changes in rates of exchange and other factors may cause the value of an investment to go up or down. Additional risk factors are described in the fund prospectuses. THÉMA N 22 zomer

6 zoom De schuld van de groeilanden op een keerpunt Eric Grandjean (Fund Analyst) Obligaties uitgegeven door groeilanden hebben veel voordeel gehaald uit de liquiditeitsinjecties in de markt door de Fed. Hun populariteit bleek duidelijk uit de geldstromen. In mei veranderde de Fed echter de toon van haar verklaringen. De obligatiemarkten van de groeilanden zouden hiervan wel eens de sterkste impact kunnen ondervinden. Tijdens de laatste jaren bleven alleen de obligaties uit de groeilanden aantrekkelijke rendementen bieden bij een gestaag afnemend risico. De kredietkwaliteit van deze instrumenten verbeterde immers op duidelijke en constante wijze. Vandaar ook dat de ratio van de ratingverhogingen en verlagingen in het voordeel pleitte van de groeilanden. Ook de risico-rendementsprofielen werden er gunstiger voor ieder ratingsegment en het aantal ingebrekestellingen (de default rate) is er gemiddeld lager. De verbetering van de kredietkwaliteit vertaalde zich eveneens in een verhoging van de liquiditeit. Dankzij de populariteit van de obligaties uit de groeilanden kon dit universum zich sterk ontwikkelen tot een activaklasse met een grote diversiteit vanuit geografisch en sectoroogpunt. De voordelen in termen van diversificatie overstegen zelfs de categorie op zich aangezien bleek dat schuldbewijzen uit de groeilanden ook zwak gecorreleerd zijn met de aandelenmarkten uit de ontwikkelde en de groeilanden. Volgens de cijfers van JP Morgan zou niet minder dan 300 miljard naar deze categorie zijn gevloeid sinds 2009 (vooral via fondsen). Zo verdrievoudigde het beheerde vermogen op 4 jaar tijd (van 195 miljard in 2009 tot 635 miljard momenteel). Dit ondersteunde de uitzonderlijke resultaten die wij de laatste jaren konden waarnemen (een winst van meer dan 80% sinds maart 2009 voor schuldbewijzen uit de groeilanden in lokale valuta s). De kenmerken van deze schuldbewijzen zijn aanzienlijk geëvolueerd en de afhankelijkheid van buitenlandse kasstromen is sterk toegenomen. Momenteel hebben de verst gevorderde landen geen nood aan sterke valuta s () om buitenlandse beleggers te overtuigen. Dit verklaart waarom landen zoals Mexico, Zuid- Afrika of Maleisië er de laatste jaren meer baat bij hadden hun uitgiftes in lokale valuta s te denomineren. Nog volgens de statistieken van JP Morgan is het percentage van de Maleisische schuld dat aangehouden wordt door buitenlanders gestegen van 15 % in 2007 tot 48 % in Gelijkaardige cijfers bestaan voor de Zuid-Afrikaanse en Mexicaanse schuld (stijging van de schuld aangehouden door buitenlanders van 11 % tot respectievelijk 32 % en 37 % tijdens dezelfde periode). De afhankelijkheid van de vermogenscategorie is vandaag twee tot drie keer zo sterk als in De schuldbewijzen uit de groeilanden zijn dan ook veel kwetsbaarder voor buitenlandse geldstromen. Sinds het discours van Ben Bernanke op 22 mei is er trouwens een ommekeer gekomen van de geldstromen naar de groeilanden. Sinds die dag hebben beleggers onophoudelijk posities in deze vermogenscategorie verkocht. En de verkopen zorgden voor een opwaartse druk op de rente van de groeilanden in sterke en lokale valuta s. Momenteel mag het risico op schokken niet onderschat worden Wij vinden dan ook dat deze vermogenscategorie voortaan met de nodige voorzichtigheid benaderd moet worden. Er schuilt immers een groot aantal risico s om de hoek. Zo weegt de verdere daling van de grondstoffenprijzen op de lopende rekeningen van de exportlanden (zoals Zuid-Afrika, maar ook India, Indonesië of nog Maleisië). De belangrijkste economieën van de regio (de zogenaamde BRIC -landen) hebben te kampen met een economische vertraging. Ten slotte mogen ook de negatieve effecten van een verdere stijging van de Amerikaanse 10-jaarse rente en de positieve impact daarvan voor de dollar niet uit het oog verloren worden. Deze talrijke schokken zouden tot nieuwe verkoopsstromen kunnen leiden van deze vermogenscategorie wat voor nieuwe druk op de valuta s van de groeilanden kan zorgen. Een diepgaandere analyse van de valuta s uit de groeilanden leert ons dat wij nu pas terugkeren naar niveaus in de buurt van de historische gemiddelden en dat een nieuwe zwakte zou kunnen leiden tot een equivalente (of zelfs sterkere) daling dan die waar wij de voorbij weken getuige van waren. Tegen deze achtergrond is voorzichtigheid geboden. Het is met andere woorden aangeraden voordeel te halen uit de windstilte om schuldbewijzen van de groeilanden te verkopen, zowel de obligaties gedenomineerd in lokale als die in sterke valuta s. Het toenemende aandeel van buitenlanders in schuld van de groeilanden Peru 30 % 30 % 21 % 46 % 48 % 60 % 60 % Malaysia 15 % 14 % 17 % 22 % 26 % 45 % 48 % Hungary 30 % 22 % 20 % 23 % 35 % 38 % 38 % Poland 20 % 14 % 18 % 26 % 30 % 37 % 37 % Mexico 11 % 12 % 12 % 20 % 26 % 37 % 37 % South Africa 11 % 13 % 14 % 22 % 29 % 32 % 32 % Indonesia 16 % 17 % 19 % 31 % 31 % 33 % 33 % Turkey 18 % 15 % 13 % 18 % 23 % 30 % 30 % Brazil 3 % 4 % 9 % 11 % 9 % 10 % 9 % Thailand 0 % 2 % 5 % 9 % 8 % 9 % 9 % Bron : JPMorgan 6 THÉMA N 22 zomer 2013

7 patrimonial Afdeling Vastgoed van Crédit Agricole Private Banking Anthony Guérard (Head of Real Estate Crédit Agricole Private Banking) Philippe De Giorgi (Head of Real Estate Crédit Agricole Luxembourg) Een compleet aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de cliënt Vastgoed vormt een belangrijk bestanddeel van het vermogen van particulieren, onder meer via het bezit van een eigen huis en eventuele bijkomende woningen. Bij het beheer van die activa op de lange termijn komen zowel successieplanning als vermogensplanning om de hoek kijken. Vastgoed kan ook fungeren als een alternatieve beleggingscategorie, waarbij men belegt in activa die (huur)opbrengsten genereren, zoals kantoren, winkelpanden, hotels en residentieel vastgoed. Bij beleggingen in vastgoed kan men vaak een hoger rendement realiseren door bijvoorbeeld op een actieve manier bouw- of renovatiewerken te beheren, huurcontracten te heronderhandelen en door aanpassing van de huurgelden aan de index. Vastgoedbeleggingen bieden tevens de kans om van een hefboomeffect te genieten dat bijzonder interessant is in tijden van historisch lage rentevoeten. Daarom heeft CA Private Banking besloten een vastgoedafdeling op te richten om haar cliënten te helpen bij het formaliseren en realiseren van hun vastgoedprojecten. Deze afdeling biedt een ruim gamma van diensten aan, gegroepeerd rond 3 pijlers : vastgoedtransacties, vastgoedfinanciering en juridische & fiscale structurering (afdeling financial engineering). De teams binnen onze vastgoeddivisie laten zich leiden door een filosofie die gebaseerd is op het luisteren naar de cliënt, op expertise, advies, service en vertrouwelijkheid. De tak vastgoedtransacties behandelt zowel residentieel als commercieel vastgoed. Voor residentieel vastgoed streeft onze dienstverlening naar het creëren van reële toegevoegde waarde. We nemen voor onze cliënten de zoektocht naar het geschikte pand of de verkoop van hun vastgoed in handen : dat gebeurt ofwel rechtstreeks via de teams van onze vastgoeddivisie voor prestigieuze activa in Parijs of aan de Côte d Azur, ofwel wordt er samengewerkt met betrouwbare externe partners voor prestigieuze panden in Luxemburg, Brussel, Monaco, Genève en in Frankrijk. Het Family Partnership dat aangeboden wordt door Cal Conseil begeleidt cliënten bij de aankoop van residentieel vastgoed in België en Luxemburg in het kader van hun internationale mobiliteit. Voor commercieel vastgoed bieden we onze cliënten een gepersonaliseerde begeleiding rond opbrengstgenererende activa zoals kantoren, handelspanden, winkelcentra, logistieke panden, hotels, bossen en fungeren we als schakel tussen de cliënt in persoon en de institutionele beleggingswereld. Daarvoor staan de teams van onze vastgoedtak permanent in contact met verzekeraars, pensioenfondsen, beheerders van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbedrijven, makelaars, nationale en regionale vastgoedpromotoren, enz. Zo kunnen ze permanent een brede selectie van kwaliteitsvolle activa aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van de cliënt. Dankzij dat ruime en geformaliseerde aanbod kan er kort op de bal worden gespeeld, hebben onze teams een objectieve kijk op fundamentele marktgegevens en prijsniveaus van de onroerende activa, en kunnen er tevens aanbevelingen worden gedaan op basis van de kwaliteit en de waarde van de vastgoedactiva. Voor onze bank vormen vastgoedfinancieringen een essentieel bestanddeel van onze activiteiten. Daarbij reiken we de cliënt oplossingen aan voor de financiering van activa die hij reeds bezit of die hij wil verwerven, en zo bieden we hem de kans zijn cashbehoeften en zijn financieel vermogen te optimaliseren. Via de knowhow van onze teams is het mogelijk hypothecaire leningen af te sluiten voor vastgoedactiva in Luxemburg, België, Frankrijk, Monaco en Zwitserland. Deze hypothecaire leningen kunnen nadien worden aangevuld met lombardkredieten tegen inpandgeving van financiële activa, om op die manier vastgoedactiva in hun totaliteit te financieren. Bij de leningen is er keuze tussen vaste of variabele rentevoeten en diverse mogelijkheden voor de terugbetaling van kapitaal en/of rente. Afhankelijk van de kenmerken van de lening zijn looptijden tot 15 jaar mogelijk. Kredietaanvragen gaan altijd gepaard met een waardebepaling door een onafhankelijk extern expert. Dankzij de organisatiestructuur van onze vastgoeddivisie en de aanwezigheid van onze teams in alle entiteiten van CA Private Banking, is het mogelijk elk dossier te analyseren op basis van een grondige kennis van de lokale vastgoedmarkten, om op die manier snel en in de grootste vertrouwelijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. De tak juridische en fiscale structurering biedt de cliënt aanvullend advies over de interessantste manieren om zijn vastgoedactiva aan te houden. Deze dienstverlening wordt door CAL Conseil aangeboden. Cal Conseil is een filiaal van CAL dat zich bezighoudt met vermogensplanning. Op basis van een grondige analyse van de juridische, fiscale en familiale parameters van elk vastgoedproject zal CAL Conseil in overleg met de vertrouwde gesprekspartner van de cliënt een of meerdere oplossingen aandragen hoe het vastgoedproject het best gestructureerd kan worden. De teams van onze vastgoeddivisie en CAL Conseil willen dus samen met onze private bankers concrete antwoorden formuleren op de behoeften van onze cliënten inzake hun vastgoedprojecten. Ons aanbod van vastgoedgerelateerde diensten kadert in een overkoepelend vermogensbeheer dat mikt op het opbouwen van een vertrouwensrelatie op lange termijn met onze cliënten. THÉMA N 22 zomer

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Vooruitzichten over 2014

Vooruitzichten over 2014 Fundix heeft het genoegen u de verzamelde Vooruitzichten over 2014 aan te bieden van een aantal van de Fondshuizen waarmee Fundix samenwerkt. Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten Januari 2014 Ondanks

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Over het reanimeren van een stichting pagina 2. pagina 10

Over het reanimeren van een stichting pagina 2. pagina 10 1 Over de grens Verzekerd in het buitenland De helpende hand Financiële zorg voor de ouders We houden elkaar mooi in evenwicht Interview Walter Peteri Nieuw bloed Over het reanimeren van een stichting

Nadere informatie

Beurstour 04. Fortis Bank Nederland. Economisch voordeel grote evenementen vaak overschat. Maandelijks magazine voor beleggers. jaargang 20 april 2010

Beurstour 04. Fortis Bank Nederland. Economisch voordeel grote evenementen vaak overschat. Maandelijks magazine voor beleggers. jaargang 20 april 2010 Beurstour 04 Maandelijks magazine voor beleggers jaargang 20 april 2010 Fortis Bank Nederland Economisch voordeel grote evenementen vaak overschat 7 ING Euro Obligatie Fonds ING Hoog Dividend Aandelenfonds

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Lux International Strategy

Lux International Strategy JAARVERSLAG (GEREVISEERD) Per 31 december 2012 Lux International Strategy SICAV (R.C.S. B 52470) www.ca-luxembourg.com Lux International Strategy Inhoudstafel Table des Matières Beheer en administratie

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven.

EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven. PERSPECTIVES 3e KWARTAAL 15 ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS INHOUD q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 3 Ondanks de uitgebreide onconventionele maatregelen

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Interview Jennifer Nagtegaal pagina 10. Superfoods in opmars

Interview Jennifer Nagtegaal pagina 10. Superfoods in opmars 1 Van je familie moet je het hebben Voorkom dus conflicten pagina 2 Gouden tijden Vragen en antwoorden over een edel metaal pagina 3 Onze generatie kan verandering brengen Interview Jennifer Nagtegaal

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie