1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid"

Transcriptie

1 Aanvullende informatie Proeve van Bekwaamheid: - Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid - Toetsmatrijs Praktijktoets - Format Examenopdracht 1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Stappenplan Proeve van bekwaamheid Stap Beschrijving van de activiteit Benodigde documenten 1. De schoolexaminator (in dit geval de BPVcoördinator) inventariseert de mogelijkheden voor uitvoering van de examinering en maakt afspraken. De BPV-coördinator voert het examenplan uit dat onder verantwoordelijkhe id van de teamleider is opgesteld. De schoolexaminator maakt, in samenspraak met het examenbureau/examencommissie, afspraken met een leerbedrijf over de mogelijkheden om kandidaten kwalificerend in de beroepspraktijk te beoordelen. Hiervoor wordt aan de hand van de toetsmatrijs (3) nagegaan in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen. Indien de reguliere werkzaamheden niet dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen wordt nagegaan of een (aanvullende) examenopdracht geformuleerd kan worden. Per werkproces is een beoordelingsformulier (8) beschikbaar dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het maken van de afspraken. Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat van het betreffende werkproces beschreven en zijn de prestatieindicatoren van het werkproces verwerkt als beoordelingsindicatoren. Het is belangrijk dat de werkzaamheden zo zijn ingericht dat de kandidaat op alle prestatie-indicatoren beoordeeld kan worden. De schoolexaminator informeert de praktijkopleider en/of praktijkbeoordelaar over de examenprocedure op basis van dit stappenplan. In veel gevallen zal de rol van praktijkopleider en van praktijkbeoordelaar door dezelfde persoon worden vervuld. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1. In het examenplan staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen in de BPV getoetst worden. 2. Onder aansturing van de BPV-coördinator worden de BPV-bedrijven (list of first suppliers / top 100) benaderd met de volgende vragen: a. Kwalificerende kerntaken / werkprocessen 3. Toetsmatrijs 4. Examenafspraken 5. Format Examenopdracht 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren Opmerking: De toetsmatrijs en de beoordelingsformulieren zijn per kerntaak beschikbaar. De overige hulpmiddelen zijn generiek en inzetbaar bij elke proeve van bekwaamheid. 1

2 Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats? Wat zijn de reguliere werkzaamheden die in uw bedrijf worden uitgevoerd in het kader van de genoemde kerntaken en werkprocessen? b. Ontwikkelingsgerichte kerntaken / werkprocessen Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats? 3. Vervolgens start de matching. Over de volgende onderwerpen worden afspraken gemaakt: - Welke werkprocessen in het leerbedrijf beoordeeld kunnen worden. - Welke werkzaamheden in relatie met de werkprocessen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn twee varianten mogelijk: o Reguliere werkzaamheden o Examenopdracht NB. Bij het formuleren van de examenopdracht kunnen examenprojecten van Stichting Praktijkleren gebruikt worden als referentie voor het niveau en de mate van complexiteit van de opdracht. - Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. - Onder welke randvoorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. (Denk hierbij aan toegestane hulpmiddelen en beschikbare tijd). - Wie de praktijkbeoordelaar is en wat zijn deskundigheid is. - Op welk moment of op welke momenten gedurende de examenperiode de schoolexaminator aanwezig kan zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Na het maken van de afspraken wordt het volgende vastgelegd: - De gegevens over de examenmogelijkheden worden vastgelegd in het document Examenafspraken (4), waarna het document ondertekend wordt. - Indien sprake is van examenopdrachten kan de schoolexaminator deze specifiek uitwerken in het format Examenopdracht (5). - Met betrekking tot de deskundigheid van de praktijkbeoordelaar wordt hem/haar gevraagd een deskundigheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen (6). 2

3 NB Het examen dekt de kwalificatie-eisen m.b.t. de betreffende werkprocessen als wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de toetsmatrijs. 2. De examencommissie (in dit geval de teamleider) stelt vast wat op de praktijkplek geëxamineerd kan worden. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1. De BPV-coördinator beoordeelt met behulp van collega s uit het team of op het BPV-bedrijf daadwerkelijk geëxamineerd kan worden. 2. De teamleider stelt in samenspraak met de BPVcoördinator vast welke werkprocessen op de praktijkplek geëxamineerd kunnen worden. De examencommissie ondertekent het afsprakenformulier, informeert het examenbureau en verzoekt hen de akkoord bevonden plaats beschikbaar te stellen aan kandidaten. 3. Het examenbureau (in dit geval de BPVcoördinator) informeert de kandidaat, de schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De examenafspraken en de daarbij behorende formulieren / documenten / informatie worden opgenomen in het BPVwerkboek. De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het uitdelen van het BPV-werkboek aan betrokkenen (kandidaat / schoolexaminator / praktijkbeoordelaar). De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van de activiteiten op het protocolformulier (11) gedurende het examenproces. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding kandidaat 11. Protocolformulier Voor een juiste uitvoering van het beoordelingsproces en gelijke interpretatie en toepassing van de beoordelingsformulieren bespreekt de schoolexaminator (in dit geval de BPV-begeleider) tijdens het eerste BPV-gesprek de beoordelingsformulieren met de praktijkbeoordelaar. De schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) informeert de kandidaat en de praktijkbeoordelaar Werkwijze Zakelijke Dienstverlening ICT: In één van de eerste weken van de BPV-periode vindt er op school een centrale instructiebijeenkomst plaats voor de kandidaten. Bij het eerste stagebezoek informeert de schoolexaminator de kandidaat over het examen. De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van de informatie (toetsmatrijs, examenafspraak, examenopdracht, 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding 3

4 over het examen. beoordelingsformulieren, werkplan/logboek, instructies beoordelaar, handleiding kandidaat). De schoolexaminator informeert de kandidaat en over de uitvoering van het examen waaraan hij deelneemt: - De tijdsduur waar binnen het examen uitgevoerd gaat worden. - De werkzaamheden (reguliere werkzaamheden en/of examenopdracht) die de kandidaat gaat uitvoeren. - De criteria waarop de kandidaat beoordeeld wordt en wanneer hij een voldoende of onvoldoende krijgt. - De plaats waar het examen uitgevoerd gaat worden. - De hulpmiddelen die de kandidaat ter beschikking staan. - De procedure die wordt gevolgd voor de beoordeling. De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van instructies door de schoolexaminator over het examen. De schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar zetten een handtekening op het protocolformulier voor ontvangst van de exameninformatie. De praktijkbeoordelaar wordt een deskundigheidsverklaring (6) verstrekt met het verzoek deze in te vullen en te ondertekenen. kandidaat 11. Protocolformulier 4. De praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) draagt zorg voor voldoende aanbod aan werkzaamheden. De praktijkbeoordelaar zorgt ervoor dat de kandidaat de afgesproken werkzaamheden in de afgesproken periode kan uitvoeren (conform de gemaakte examenafspraken). Verder zorgt hij ervoor dat de kandidaat gebruik kan maken van de benodigde faciliteiten. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 4

5 5. De kandidaat voert de werkzaamheden uit. De kandidaat voert de afgesproken werkzaamheden uit. Belangrijk hierbij is dat deze integraal en zonder begeleiding uitgevoerd worden. De kandidaat doet verslag van de activiteiten in een werkplan/logboek, dat opgenomen is in de handleiding voor de kandidaat (9). Het werkplan/logboek wordt driewekelijks (na besproken te zijn met de praktijkopleider) per mail of per post opgestuurd naar de BPV-begeleider, die het beoordeelt, zo nodig van opmerkingen voorziet en tekent voor gezien. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 9. Handleiding kandidaat (werkplan/logboek) 6. De praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) en de schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) observeren en beoordelen het beroepsgedrag. De praktijkbeoordelaar (en de schoolexaminator) verzamelen door middel van observatie informatie over de werkwijze van de kandidaat en beoordelen de kandidaat volgens de procedure in de beoordelaarinstructie. De bevindingen worden geregistreerd en gerelateerd aan de beoordelingsindicatoren uit de beoordelingsformulieren. 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 7. De schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) en de praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) stellen in samenspraak de beoordeling vast. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De beoordelaars stellen in samenspraak de beoordeling vast op basis van: - de observaties van de praktijkbeoordelaar - de bevindingen van de schoolexaminator - de gerealiseerde resultaten (i.c. beroepsproducten) - het werkplan/logboek. Dit vindt plaats tijdens het tweede stagebezoek aan het BPVbedrijf. De beoordeling is conform procedure uitgevoerd en de kandidaat krijgt de voorlopige uitslag van het examen mondeling medegedeeld door schoolexaminator en praktijkbeoordelaar. De beoordelaars zetten op het protocolformulier hiervoor een handtekening. De definitieve uitslag ontvangt hij van de examencommissie via internet na de vaststellingsvergadering. De kandidaat heeft na afloop een evaluatieformulier uitgereikt gekregen met het verzoek dit in te vullen en te overhandigen aan de schoolexaminator (BPV-begeleider). 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 10. Evaluatieformulier kandidaat 11. Protocolformulier 5

6 8. De examencommissie stelt de rechtmatigheid van de uitslag vast en maakt deze bekend. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De opleiding stelt de resultaten vast en legt deze ter accordering voor aan de examencommissie bij monde van de teamleider. Na vaststelling van de definitieve resultaten door de examencommissie brengt het team de kandidaat op de hoogte van het beoordelingsresultaat. Het team verwijst de kandidaat naar eventuele herkansingsmogelijkheden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor vaststelling van de definitieve uitslag. 8. Beoordelingsformulieren 11.Protocolformulier - Logboek en gerealiseerde beroepsproducten - Uitslag examen Bij gebleken onrechtmatigheden rapporteert de examencommissie deze aan het opleidingsmanagement en onderneemt actie om de onrechtmatigheid te beoordelen en daarop passende actie te ondernemen. 9. Het examenbureau archiveert de examenbescheiden. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De BPV-begeleider levert uiterlijk 14 dagen na afname de ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren, het protocolformulier, het werkplan/logboek, Het evaluatieformulier (kandidaat), de toetsmatrijs, de examenafspraak, de examenopdracht en, indien mogelijk, de gerealiseerde beroepsproducten in bij de BPV-coördinator van de opleiding, die dit vervolgens inlevert bij het examenbureau. Het examenbureau informeert de examencommissie over de ontvangst van de examenbescheiden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor de ontvangst van de examenbescheiden. 11.Protocolformulier Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

7 2. Toets matrijs Praktijktoets Opleidingsgebied Bank- en Verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatie en crebocode Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kerntaak en werkproces(sen) Kerntaak 1: Verricht front office werkzaamheden 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Toetsvorm Proeve van bekwaamheid (praktijktoets leerbedrijf) Toetsduur In overleg met leerbedrijf. Indien mogelijk voorafgaand aan de afspraken met een leerbedrijf een indicatie van de duur. Definitief invullen als de afspraken zijn gemaakt met het leerbedrijf. Complexiteit De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd. Cesuur De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier. Werkproces Resultaten en beoordelingsindicatoren 1.1 De kandidaat kan op adequate wijze cliënten ontvangen en begeleiden. 1.2 De kandidaat kan op adequate wijze informeren over en afsluiten van simple-risk producten. 1.3 De kandidaat kan op adequate wijze vragen en De cliënt is correct ontvangen en geholpen zodat hij weet waar hij met zijn vraag terecht kan. De veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. De cliënt is correct geïnformeerd en heeft, waar mogelijk, een financieel simple-risk product afgesloten. De vraag/klacht is zoveel mogelijk naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld. 7

8 klachten afhandelen. 1.4 De kandidaat kan op adequate wijze transacties verzorgen. 1.5 De kandidaat kan op adequate wijze betalingsverkeer monitoren. Het cliëntdossier is naar aanleiding van het cliëntcontact bijgesteld. Alle transacties zijn correct en volgens de veiligheidsvoorschriften uitgevoerd en de cliënt is servicegericht geholpen. Vermindering van het debetsaldo. NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met een non-coöperatieve /agressieve klant. - Contact met klanten met een verschillende culturele/financiële/sociale achtergrond. - Werkzaamheden die zich tegelijkertijd aandienen. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Ontvangt en begeleidt cliënten - Actief en makkelijk contact leggen met cliënten - Opbouwen van een relatie met verschillende typen mensen - Informeren naar de tevredenheid van relaties - Duidelijk uitleggen waar een cliënt met zijn vraag terecht kan - Cliënt verwijzen naar het juiste distributiekanaal en indien nodig de werking van het distributiekanaal uitleggen 8

9 - Werken volgens organisatie specifieke procedures en huisstijl en zich houden aan de veiligheidsvoorschriften - Kansen signaleren en hierop actie ondernemen Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af - Handelen in lijn met de binnen de branche geldende ethische maatstaven - Investeren in een goede relatie met (verschillende typen) cliënten. - Selecteren van de juiste brochures en informatiebronnen en vragen correct beantwoorden - Kansen signaleren en aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen. Toelichting: Bovenstaande taken voert een medewerker alleen uit bij een bank of direct writer Handelt vragen en klachten af - Inventariseren van de wensen en behoeften van de cliënt - Inschakelen van een collega, leidinggevende of expert wanneer hij de vraag/klacht zelf niet kan afhandelen - Uitleg geven over procedures/producten/situaties - Lezen en afhandelen van binnenkomend en post volgens de procedures en veiligheidsvoorschriften van de organisatie en conform de wettelijke richtlijnen Toelichting: Voor het mondelinge en schriftelijke cliëntcontact beschikt de commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen over zeer goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Verzorgt transacties - Uitleggen aan de cliënt wat de procedures en veiligheidsvoorschriften voor transacties zijn - Identificeren van de cliënt - Signaleren van cross-/deepselling kansen en deze aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen Toelichting: In de meeste bankkantoren is geen kas meer aanwezig en nemen de cliënten geld op/storten de cliënten geld via een geldautomaat. Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsprocedures, ook omtrent het opnemen en uitgeven van chartaal geld. De medewerker kent deze procedures en volgt ze nauwgezet. Monitort betalingsverkeer - Storneren van incasso s op verzoek van cliënt na overleg met leidinggevende - Toepassen van de juiste procedures bij het blokkeren van betaalpassen, het storneren van incasso s en het bijwerken van de ontvanglijsten overtrekking limiet Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd. Bijzonderheden Status toetsmatrijs 0 Vastgesteld op 9

10 Opleidingsgebied Bank- en Verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatie en crebocode Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kerntaak en werkproces(sen) Kerntaak 4: Adviseert over en verkoopt financiële producten 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 informeert en adviseert de klant; 4.3 stelt offertes/aanvragen op 4.4 verkoopt financiële producten Toets vorm Proeve van bekwaamheid (praktijktoets leerbedrijf) Toets duur In overleg met leerbedrijf Complexiteit De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd. Cesuur De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier. Werkproces Toetsterm Resultaten en beoordelingsindicatoren 4.1 De kandidaat kan zich op adequate wijze voorbereiden op een adviesgesprek 4.2 De kandidaat kan op adequate wijze de klant informeren en adviseren. 4.3 De kandidaat kan op adequate wijze offertes /aanvragen opstellen. Geselecteerde producten sluiten goed aan op de huidige persoonlijke en financiële situatie van de cliënt. Eventuele kansen op uitbreiding van de dienstverlening zijn gesignaleerd. Cliënten weten en begrijpen welke financiële producten geschikt zijn voor de eigen situatie. Cliënten zijn correct en volgens de wettelijke richtlijnen geadviseerd. Offertes/aanvragen zijn correct, volledig en volgens de procedures van de organisatie opgesteld. Cliënten zijn volledig geïnformeerd over de offerte/aanvraag. 10

11 4.4 De kandidaat kan op adequate wijze financiële producten verkopen. Verkochte producten sluiten aan bij de cliëntsituaties. Voorschriften en richtlijnen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nageleefd. Commerciële kansen en mogelijkheden zoals cross- en deepselling zijn benut. NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 Informeert en adviseert de klant 4.3 Stelt offertes/aanvragen op 4.4 Verkoopt financiële producten Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met klanten met verschillende culturele/ financiële/sociale achtergrond. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. - Een klant die afwijkende voorwaarden wil bedingen. - Een klantverzoek dat niet bij het klantprofiel past. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek - Verzamelen van relevante gegevens uit het cliëntdossier - Checken van de actualiteit van deze gegevens - Eventueel vragen bij collega s of zij nog aanvullende informatie hebben - Analyseren van het cliëntdossier - In de voorbereiding signaleren van eventuele cross- of deepselling kansen - Verzamelen van gegevens als klanten het kantoor bezoeken en deze gegevens gebruiken bij het gesprek Informeert en adviseert de klant - Voorstellen van zichzelf en de organisatie aan een (nieuwe) cliënt. - Achterhalen van de cliëntbehoefte - Verzamelen en noteren van relevante gegevens - In kaart brengen van de financiële en fiscale risico s door middel van een risicoanalyse. 11

12 - Presenteren van die financiële producten die aansluiten bij de cliëntbehoefte en het cliëntprofiel - Informeren van de (buitenlandse) cliënt over de mogelijkheden Stelt offertes/aanvragen op - Maken van berekeningen wanneer de cliënt interesse toont voor een of meerdere producten - Op verzoek opstellen van (concept)offertes - Invullen van aanvraagformulieren - Samen met de cliënt de offertes/aanvraagformulieren doorlopen - Verhelderen van de begrippen en berekeningen, mits nodig - De cliënt vragen het document te ondertekenen, indien nodig Verkoopt financiële producten - Contact opnemen met de cliënt naar aanleiding van de offertes - Benadrukken van de overeenkomsten en verschillen tussen de offertes zodat de cliënt een bewuste keuze voor een product kan maken - Samenvatten wat de behoefte van de cliënt was en die aspecten noemen van de voorgelegde producten die daarbij aansluiten - Inspelen op koop- en weerstandssignalen door te onderhandelen over de voorwaarden of de prijs - Afsluiten van de verkoop bij instemming van de klant - Onderhouden van het productpakket van de cliënt. Toelichting: De medewerker werkt altijd volgens de normen van de zorgplicht binnen de Wet op het financieel toezicht. Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd. Bijzonderheden Status toetsmatrijs 0 Vastgesteld op Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

13 3. Format examenopdracht Titel: Kwalificatiedossier: Uitstroom: Crebocode: Naam kandidaat: Examensetting In een authentieke beroepssituatie regulier gearrangeerd In een gesimuleerde beroepssituatie op school Uitvoering: Alleen In teamverband Kerntaak: Werkproces(sen): Beroepssituatie: Beschrijf de beroepssituatie waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd wordt. 13

14 Opdracht: Beschrijf de opdracht, bij voorkeur in termen van voorbereiding, uitvoering en afronding. Resultaat: Beschrijf de resultaten die getoond of ingeleverd moeten worden. Randvoorwaarden: Tijdschema Beschrijf het tijdschema waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden. Voorzieningen Beschrijf de faciliteiten c.q. maatregelen waarin voorzien moet zijn. Omstandigheden Beschrijf de omstandigheden waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd moet worden c.q. de eisen die gesteld moeten worden aan de sociale of fysieke omgeving. Denk aan de rollen die van toepassing zijn of de inrichting van de ruimte. 14

15 Toegestane hulpmiddelen Korte beschrijving Boek Artikel Documenten Cd / dvd Internet Anders Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Financiële dienstverlening Crebonr.

Financiële dienstverlening Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Financiële dienstverlening Crebonr. Kwalificaties Adviseur Bancaire Diensten Adviseur Schadeverzekeringen Adviseur Inkomensverzekeringen Adviseur Vermogen Geldig vanaf 1 augustus

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) pi.cbv14.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

VDAB docentencongres 16 april 2009

VDAB docentencongres 16 april 2009 2009 VDAB docentencongres 16 april 2009 Competentiegericht Examineren Samenvatting Voor u ligt het verslag van de tweede dag van het VDAB docentencongres. Het VDAB docentencongres werd gehouden op 15

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Colofon. Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand. gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en

Colofon. Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand. gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en Colofon Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en gefinancierd vanuit SLOA-middelen die ter beschikking zijn gesteld door het Ministerie van

Nadere informatie