1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid"

Transcriptie

1 Aanvullende informatie Proeve van Bekwaamheid: - Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid - Toetsmatrijs Praktijktoets - Format Examenopdracht 1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Stappenplan Proeve van bekwaamheid Stap Beschrijving van de activiteit Benodigde documenten 1. De schoolexaminator (in dit geval de BPVcoördinator) inventariseert de mogelijkheden voor uitvoering van de examinering en maakt afspraken. De BPV-coördinator voert het examenplan uit dat onder verantwoordelijkhe id van de teamleider is opgesteld. De schoolexaminator maakt, in samenspraak met het examenbureau/examencommissie, afspraken met een leerbedrijf over de mogelijkheden om kandidaten kwalificerend in de beroepspraktijk te beoordelen. Hiervoor wordt aan de hand van de toetsmatrijs (3) nagegaan in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen. Indien de reguliere werkzaamheden niet dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen wordt nagegaan of een (aanvullende) examenopdracht geformuleerd kan worden. Per werkproces is een beoordelingsformulier (8) beschikbaar dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het maken van de afspraken. Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat van het betreffende werkproces beschreven en zijn de prestatieindicatoren van het werkproces verwerkt als beoordelingsindicatoren. Het is belangrijk dat de werkzaamheden zo zijn ingericht dat de kandidaat op alle prestatie-indicatoren beoordeeld kan worden. De schoolexaminator informeert de praktijkopleider en/of praktijkbeoordelaar over de examenprocedure op basis van dit stappenplan. In veel gevallen zal de rol van praktijkopleider en van praktijkbeoordelaar door dezelfde persoon worden vervuld. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1. In het examenplan staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen in de BPV getoetst worden. 2. Onder aansturing van de BPV-coördinator worden de BPV-bedrijven (list of first suppliers / top 100) benaderd met de volgende vragen: a. Kwalificerende kerntaken / werkprocessen 3. Toetsmatrijs 4. Examenafspraken 5. Format Examenopdracht 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren Opmerking: De toetsmatrijs en de beoordelingsformulieren zijn per kerntaak beschikbaar. De overige hulpmiddelen zijn generiek en inzetbaar bij elke proeve van bekwaamheid. 1

2 Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats? Wat zijn de reguliere werkzaamheden die in uw bedrijf worden uitgevoerd in het kader van de genoemde kerntaken en werkprocessen? b. Ontwikkelingsgerichte kerntaken / werkprocessen Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats? 3. Vervolgens start de matching. Over de volgende onderwerpen worden afspraken gemaakt: - Welke werkprocessen in het leerbedrijf beoordeeld kunnen worden. - Welke werkzaamheden in relatie met de werkprocessen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn twee varianten mogelijk: o Reguliere werkzaamheden o Examenopdracht NB. Bij het formuleren van de examenopdracht kunnen examenprojecten van Stichting Praktijkleren gebruikt worden als referentie voor het niveau en de mate van complexiteit van de opdracht. - Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. - Onder welke randvoorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. (Denk hierbij aan toegestane hulpmiddelen en beschikbare tijd). - Wie de praktijkbeoordelaar is en wat zijn deskundigheid is. - Op welk moment of op welke momenten gedurende de examenperiode de schoolexaminator aanwezig kan zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Na het maken van de afspraken wordt het volgende vastgelegd: - De gegevens over de examenmogelijkheden worden vastgelegd in het document Examenafspraken (4), waarna het document ondertekend wordt. - Indien sprake is van examenopdrachten kan de schoolexaminator deze specifiek uitwerken in het format Examenopdracht (5). - Met betrekking tot de deskundigheid van de praktijkbeoordelaar wordt hem/haar gevraagd een deskundigheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen (6). 2

3 NB Het examen dekt de kwalificatie-eisen m.b.t. de betreffende werkprocessen als wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de toetsmatrijs. 2. De examencommissie (in dit geval de teamleider) stelt vast wat op de praktijkplek geëxamineerd kan worden. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1. De BPV-coördinator beoordeelt met behulp van collega s uit het team of op het BPV-bedrijf daadwerkelijk geëxamineerd kan worden. 2. De teamleider stelt in samenspraak met de BPVcoördinator vast welke werkprocessen op de praktijkplek geëxamineerd kunnen worden. De examencommissie ondertekent het afsprakenformulier, informeert het examenbureau en verzoekt hen de akkoord bevonden plaats beschikbaar te stellen aan kandidaten. 3. Het examenbureau (in dit geval de BPVcoördinator) informeert de kandidaat, de schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De examenafspraken en de daarbij behorende formulieren / documenten / informatie worden opgenomen in het BPVwerkboek. De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het uitdelen van het BPV-werkboek aan betrokkenen (kandidaat / schoolexaminator / praktijkbeoordelaar). De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van de activiteiten op het protocolformulier (11) gedurende het examenproces. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding kandidaat 11. Protocolformulier Voor een juiste uitvoering van het beoordelingsproces en gelijke interpretatie en toepassing van de beoordelingsformulieren bespreekt de schoolexaminator (in dit geval de BPV-begeleider) tijdens het eerste BPV-gesprek de beoordelingsformulieren met de praktijkbeoordelaar. De schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) informeert de kandidaat en de praktijkbeoordelaar Werkwijze Zakelijke Dienstverlening ICT: In één van de eerste weken van de BPV-periode vindt er op school een centrale instructiebijeenkomst plaats voor de kandidaten. Bij het eerste stagebezoek informeert de schoolexaminator de kandidaat over het examen. De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van de informatie (toetsmatrijs, examenafspraak, examenopdracht, 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding 3

4 over het examen. beoordelingsformulieren, werkplan/logboek, instructies beoordelaar, handleiding kandidaat). De schoolexaminator informeert de kandidaat en over de uitvoering van het examen waaraan hij deelneemt: - De tijdsduur waar binnen het examen uitgevoerd gaat worden. - De werkzaamheden (reguliere werkzaamheden en/of examenopdracht) die de kandidaat gaat uitvoeren. - De criteria waarop de kandidaat beoordeeld wordt en wanneer hij een voldoende of onvoldoende krijgt. - De plaats waar het examen uitgevoerd gaat worden. - De hulpmiddelen die de kandidaat ter beschikking staan. - De procedure die wordt gevolgd voor de beoordeling. De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van instructies door de schoolexaminator over het examen. De schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar zetten een handtekening op het protocolformulier voor ontvangst van de exameninformatie. De praktijkbeoordelaar wordt een deskundigheidsverklaring (6) verstrekt met het verzoek deze in te vullen en te ondertekenen. kandidaat 11. Protocolformulier 4. De praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) draagt zorg voor voldoende aanbod aan werkzaamheden. De praktijkbeoordelaar zorgt ervoor dat de kandidaat de afgesproken werkzaamheden in de afgesproken periode kan uitvoeren (conform de gemaakte examenafspraken). Verder zorgt hij ervoor dat de kandidaat gebruik kan maken van de benodigde faciliteiten. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 4

5 5. De kandidaat voert de werkzaamheden uit. De kandidaat voert de afgesproken werkzaamheden uit. Belangrijk hierbij is dat deze integraal en zonder begeleiding uitgevoerd worden. De kandidaat doet verslag van de activiteiten in een werkplan/logboek, dat opgenomen is in de handleiding voor de kandidaat (9). Het werkplan/logboek wordt driewekelijks (na besproken te zijn met de praktijkopleider) per mail of per post opgestuurd naar de BPV-begeleider, die het beoordeelt, zo nodig van opmerkingen voorziet en tekent voor gezien. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 9. Handleiding kandidaat (werkplan/logboek) 6. De praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) en de schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) observeren en beoordelen het beroepsgedrag. De praktijkbeoordelaar (en de schoolexaminator) verzamelen door middel van observatie informatie over de werkwijze van de kandidaat en beoordelen de kandidaat volgens de procedure in de beoordelaarinstructie. De bevindingen worden geregistreerd en gerelateerd aan de beoordelingsindicatoren uit de beoordelingsformulieren. 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 7. De schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) en de praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) stellen in samenspraak de beoordeling vast. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De beoordelaars stellen in samenspraak de beoordeling vast op basis van: - de observaties van de praktijkbeoordelaar - de bevindingen van de schoolexaminator - de gerealiseerde resultaten (i.c. beroepsproducten) - het werkplan/logboek. Dit vindt plaats tijdens het tweede stagebezoek aan het BPVbedrijf. De beoordeling is conform procedure uitgevoerd en de kandidaat krijgt de voorlopige uitslag van het examen mondeling medegedeeld door schoolexaminator en praktijkbeoordelaar. De beoordelaars zetten op het protocolformulier hiervoor een handtekening. De definitieve uitslag ontvangt hij van de examencommissie via internet na de vaststellingsvergadering. De kandidaat heeft na afloop een evaluatieformulier uitgereikt gekregen met het verzoek dit in te vullen en te overhandigen aan de schoolexaminator (BPV-begeleider). 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 10. Evaluatieformulier kandidaat 11. Protocolformulier 5

6 8. De examencommissie stelt de rechtmatigheid van de uitslag vast en maakt deze bekend. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De opleiding stelt de resultaten vast en legt deze ter accordering voor aan de examencommissie bij monde van de teamleider. Na vaststelling van de definitieve resultaten door de examencommissie brengt het team de kandidaat op de hoogte van het beoordelingsresultaat. Het team verwijst de kandidaat naar eventuele herkansingsmogelijkheden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor vaststelling van de definitieve uitslag. 8. Beoordelingsformulieren 11.Protocolformulier - Logboek en gerealiseerde beroepsproducten - Uitslag examen Bij gebleken onrechtmatigheden rapporteert de examencommissie deze aan het opleidingsmanagement en onderneemt actie om de onrechtmatigheid te beoordelen en daarop passende actie te ondernemen. 9. Het examenbureau archiveert de examenbescheiden. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De BPV-begeleider levert uiterlijk 14 dagen na afname de ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren, het protocolformulier, het werkplan/logboek, Het evaluatieformulier (kandidaat), de toetsmatrijs, de examenafspraak, de examenopdracht en, indien mogelijk, de gerealiseerde beroepsproducten in bij de BPV-coördinator van de opleiding, die dit vervolgens inlevert bij het examenbureau. Het examenbureau informeert de examencommissie over de ontvangst van de examenbescheiden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor de ontvangst van de examenbescheiden. 11.Protocolformulier Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

7 2. Toets matrijs Praktijktoets Opleidingsgebied Bank- en Verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatie en crebocode Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kerntaak en werkproces(sen) Kerntaak 1: Verricht front office werkzaamheden 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Toetsvorm Proeve van bekwaamheid (praktijktoets leerbedrijf) Toetsduur In overleg met leerbedrijf. Indien mogelijk voorafgaand aan de afspraken met een leerbedrijf een indicatie van de duur. Definitief invullen als de afspraken zijn gemaakt met het leerbedrijf. Complexiteit De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd. Cesuur De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier. Werkproces Resultaten en beoordelingsindicatoren 1.1 De kandidaat kan op adequate wijze cliënten ontvangen en begeleiden. 1.2 De kandidaat kan op adequate wijze informeren over en afsluiten van simple-risk producten. 1.3 De kandidaat kan op adequate wijze vragen en De cliënt is correct ontvangen en geholpen zodat hij weet waar hij met zijn vraag terecht kan. De veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. De cliënt is correct geïnformeerd en heeft, waar mogelijk, een financieel simple-risk product afgesloten. De vraag/klacht is zoveel mogelijk naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld. 7

8 klachten afhandelen. 1.4 De kandidaat kan op adequate wijze transacties verzorgen. 1.5 De kandidaat kan op adequate wijze betalingsverkeer monitoren. Het cliëntdossier is naar aanleiding van het cliëntcontact bijgesteld. Alle transacties zijn correct en volgens de veiligheidsvoorschriften uitgevoerd en de cliënt is servicegericht geholpen. Vermindering van het debetsaldo. NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met een non-coöperatieve /agressieve klant. - Contact met klanten met een verschillende culturele/financiële/sociale achtergrond. - Werkzaamheden die zich tegelijkertijd aandienen. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Ontvangt en begeleidt cliënten - Actief en makkelijk contact leggen met cliënten - Opbouwen van een relatie met verschillende typen mensen - Informeren naar de tevredenheid van relaties - Duidelijk uitleggen waar een cliënt met zijn vraag terecht kan - Cliënt verwijzen naar het juiste distributiekanaal en indien nodig de werking van het distributiekanaal uitleggen 8

9 - Werken volgens organisatie specifieke procedures en huisstijl en zich houden aan de veiligheidsvoorschriften - Kansen signaleren en hierop actie ondernemen Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af - Handelen in lijn met de binnen de branche geldende ethische maatstaven - Investeren in een goede relatie met (verschillende typen) cliënten. - Selecteren van de juiste brochures en informatiebronnen en vragen correct beantwoorden - Kansen signaleren en aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen. Toelichting: Bovenstaande taken voert een medewerker alleen uit bij een bank of direct writer Handelt vragen en klachten af - Inventariseren van de wensen en behoeften van de cliënt - Inschakelen van een collega, leidinggevende of expert wanneer hij de vraag/klacht zelf niet kan afhandelen - Uitleg geven over procedures/producten/situaties - Lezen en afhandelen van binnenkomend en post volgens de procedures en veiligheidsvoorschriften van de organisatie en conform de wettelijke richtlijnen Toelichting: Voor het mondelinge en schriftelijke cliëntcontact beschikt de commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen over zeer goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Verzorgt transacties - Uitleggen aan de cliënt wat de procedures en veiligheidsvoorschriften voor transacties zijn - Identificeren van de cliënt - Signaleren van cross-/deepselling kansen en deze aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen Toelichting: In de meeste bankkantoren is geen kas meer aanwezig en nemen de cliënten geld op/storten de cliënten geld via een geldautomaat. Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsprocedures, ook omtrent het opnemen en uitgeven van chartaal geld. De medewerker kent deze procedures en volgt ze nauwgezet. Monitort betalingsverkeer - Storneren van incasso s op verzoek van cliënt na overleg met leidinggevende - Toepassen van de juiste procedures bij het blokkeren van betaalpassen, het storneren van incasso s en het bijwerken van de ontvanglijsten overtrekking limiet Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd. Bijzonderheden Status toetsmatrijs 0 Vastgesteld op 9

10 Opleidingsgebied Bank- en Verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatie en crebocode Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kerntaak en werkproces(sen) Kerntaak 4: Adviseert over en verkoopt financiële producten 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 informeert en adviseert de klant; 4.3 stelt offertes/aanvragen op 4.4 verkoopt financiële producten Toets vorm Proeve van bekwaamheid (praktijktoets leerbedrijf) Toets duur In overleg met leerbedrijf Complexiteit De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd. Cesuur De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier. Werkproces Toetsterm Resultaten en beoordelingsindicatoren 4.1 De kandidaat kan zich op adequate wijze voorbereiden op een adviesgesprek 4.2 De kandidaat kan op adequate wijze de klant informeren en adviseren. 4.3 De kandidaat kan op adequate wijze offertes /aanvragen opstellen. Geselecteerde producten sluiten goed aan op de huidige persoonlijke en financiële situatie van de cliënt. Eventuele kansen op uitbreiding van de dienstverlening zijn gesignaleerd. Cliënten weten en begrijpen welke financiële producten geschikt zijn voor de eigen situatie. Cliënten zijn correct en volgens de wettelijke richtlijnen geadviseerd. Offertes/aanvragen zijn correct, volledig en volgens de procedures van de organisatie opgesteld. Cliënten zijn volledig geïnformeerd over de offerte/aanvraag. 10

11 4.4 De kandidaat kan op adequate wijze financiële producten verkopen. Verkochte producten sluiten aan bij de cliëntsituaties. Voorschriften en richtlijnen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nageleefd. Commerciële kansen en mogelijkheden zoals cross- en deepselling zijn benut. NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 Informeert en adviseert de klant 4.3 Stelt offertes/aanvragen op 4.4 Verkoopt financiële producten Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met klanten met verschillende culturele/ financiële/sociale achtergrond. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. - Een klant die afwijkende voorwaarden wil bedingen. - Een klantverzoek dat niet bij het klantprofiel past. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek - Verzamelen van relevante gegevens uit het cliëntdossier - Checken van de actualiteit van deze gegevens - Eventueel vragen bij collega s of zij nog aanvullende informatie hebben - Analyseren van het cliëntdossier - In de voorbereiding signaleren van eventuele cross- of deepselling kansen - Verzamelen van gegevens als klanten het kantoor bezoeken en deze gegevens gebruiken bij het gesprek Informeert en adviseert de klant - Voorstellen van zichzelf en de organisatie aan een (nieuwe) cliënt. - Achterhalen van de cliëntbehoefte - Verzamelen en noteren van relevante gegevens - In kaart brengen van de financiële en fiscale risico s door middel van een risicoanalyse. 11

12 - Presenteren van die financiële producten die aansluiten bij de cliëntbehoefte en het cliëntprofiel - Informeren van de (buitenlandse) cliënt over de mogelijkheden Stelt offertes/aanvragen op - Maken van berekeningen wanneer de cliënt interesse toont voor een of meerdere producten - Op verzoek opstellen van (concept)offertes - Invullen van aanvraagformulieren - Samen met de cliënt de offertes/aanvraagformulieren doorlopen - Verhelderen van de begrippen en berekeningen, mits nodig - De cliënt vragen het document te ondertekenen, indien nodig Verkoopt financiële producten - Contact opnemen met de cliënt naar aanleiding van de offertes - Benadrukken van de overeenkomsten en verschillen tussen de offertes zodat de cliënt een bewuste keuze voor een product kan maken - Samenvatten wat de behoefte van de cliënt was en die aspecten noemen van de voorgelegde producten die daarbij aansluiten - Inspelen op koop- en weerstandssignalen door te onderhandelen over de voorwaarden of de prijs - Afsluiten van de verkoop bij instemming van de klant - Onderhouden van het productpakket van de cliënt. Toelichting: De medewerker werkt altijd volgens de normen van de zorgplicht binnen de Wet op het financieel toezicht. Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd. Bijzonderheden Status toetsmatrijs 0 Vastgesteld op Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

13 3. Format examenopdracht Titel: Kwalificatiedossier: Uitstroom: Crebocode: Naam kandidaat: Examensetting In een authentieke beroepssituatie regulier gearrangeerd In een gesimuleerde beroepssituatie op school Uitvoering: Alleen In teamverband Kerntaak: Werkproces(sen): Beroepssituatie: Beschrijf de beroepssituatie waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd wordt. 13

14 Opdracht: Beschrijf de opdracht, bij voorkeur in termen van voorbereiding, uitvoering en afronding. Resultaat: Beschrijf de resultaten die getoond of ingeleverd moeten worden. Randvoorwaarden: Tijdschema Beschrijf het tijdschema waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden. Voorzieningen Beschrijf de faciliteiten c.q. maatregelen waarin voorzien moet zijn. Omstandigheden Beschrijf de omstandigheden waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd moet worden c.q. de eisen die gesteld moeten worden aan de sociale of fysieke omgeving. Denk aan de rollen die van toepassing zijn of de inrichting van de ruimte. 14

15 Toegestane hulpmiddelen Korte beschrijving Boek Artikel Documenten Cd / dvd Internet Anders Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

van, voor én door het onderwijs

van, voor én door het onderwijs van, voor én door het onderwijs Stichting Praktijkleren Examinering in balans? Ad Kwant Productieleider examenproducten Suzan van Boots- van Wanrooij Praktijklerenconsulent Conferentie examinering in de

Nadere informatie

BPV-Werkboek. Commerciële beroepen: Bank - en Verzekeringswezen leerjaar 3 februari 2014 - juni 2014

BPV-Werkboek. Commerciële beroepen: Bank - en Verzekeringswezen leerjaar 3 februari 2014 - juni 2014 BPV-Werkboek Commerciële beroepen: Bank - en Verzekeringswezen leerjaar 3 februari 2014 - juni 2014 Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Korte omschrijving van de specifieke opleiding 2 3. Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008 Vertaaldocument Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Uitstroom: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: 2010-2011 Niveau: 4 Crebonummer:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i)

De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i) De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i) Toelichting 30 maart 2009 In het schooljaar 08-09 is een landelijk project gestart om te komen tot sectorale examenprofielen. Examenprofielen bevatten

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 3 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider datum nulmeting datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 3 naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school) : crebonummer : 25134 (CM) cohort : vanaf 2015-2016 versie

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Beoordelingsvoorschift

Beoordelingsvoorschift Beoordelingsvoorschift Praktijkexamen Stichting Praktijkleren. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011)

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school)

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016 Alles wat je moet weten over de BPV Summa ICT BBL - opleidingen Schooljaar: 2015-2016 Datum Mei 2015 Auteur(s): Summa Conny Bakker Versie: BPV gids 2015-2016 versie 01 Versie Datum Omschrijving Door 1.0

Nadere informatie

Examens voor Middenkader Engineering

Examens voor Middenkader Engineering Examens voor Middenkader Engineering Hoe borgen we het niveau? 12 5 2017 Dick Huisman Arjan Kompanje Joke Steenbruggen Jannet Tiegelaar Inhoud Doel van de workshop Inleiding MEI Aan de slag Presenteren

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 2 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider Datum nulmeting Datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3 en voortgangsmeting Filiaalmanager Kerntaak 3 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode 93492 cohort

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Beoordelingsformulier beroepsproeve. Kandidaat. Examenlocatie. Assessoren. Proeve. De assessoren

Beoordelingsformulier beroepsproeve. Kandidaat. Examenlocatie. Assessoren. Proeve. De assessoren Beoordelingsformulier beroepsproeve Kandidaat geboortedatum: te opleiding: Examenlocatie naam bedrijf / examenlocatie: adres: te: postcode + plaats: Assessoren Proeve code: Wijze van beoordelen: De assessoren

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Aanleg tuin. Inleiding

Aanleg tuin. Inleiding Aanleg tuin Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 3 Deelkwalificaties 3.1 Geven van trainingen 3.2 Coachen bij wedstrijden Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf Meewerkend voorman hoveniersbedrijf Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Beheer bos en natuurterrein

Beheer bos en natuurterrein Beheer bos en natuurterrein Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Meewerkend voorman openbaar groen

Meewerkend voorman openbaar groen Meewerkend voorman openbaar groen Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Rangeerder Volledige Bevoegdheid Dit examen is geschikt voor functionarissen die in het kader van de beroepsuitoefening dienen te voldoen aan het gestelde in

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

94550 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheep)interieurbouw

94550 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheep)interieurbouw Niveau 4 Informatie examens examinatoren Portfoliobeoordeling niveau 4 Dit informatiedocument is van toepassing op (deel)examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode Naam kwalificatie 94550 Meewerkend

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening in de luchtvaart : B1-K1, B1-K2, B1-K3. : 1v3 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening in de luchtvaart : B1-K1, B1-K2, B1-K3. : 1v3 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening in de luchtvaart DOSSIERCREBO : 23139 KWALIFICATIE : Luchtvaartdienstverlener KWALIFICATIECREBO : 25363 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK :

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060 2010-2011) kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Examenplan Keuzedeel. Kwalificerend Servicedocument. : Imagestyling DOSSIER. DOSSIERCREBO : K0206 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : D1-K1 VERSIE : 1.

Examenplan Keuzedeel. Kwalificerend Servicedocument. : Imagestyling DOSSIER. DOSSIERCREBO : K0206 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : D1-K1 VERSIE : 1. Examenplan Keuzedeel Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Imagestyling DOSSIERCREBO : K0206 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : D1-K1 VERSIE : 1.0 december 2016 Inhoudsopgave Examenplan 3 Inleiding 3 Exameninhoud

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Kerntaken Werkprocessen 3 Organiseert en begeleidt werkzaamheden 3.2 Maakt en bewaakt planning 4 Managet bedrijfsonderdelen 4.1 Beheert bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie