1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid"

Transcriptie

1 Aanvullende informatie Proeve van Bekwaamheid: - Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid - Toetsmatrijs Praktijktoets - Format Examenopdracht 1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Stappenplan Proeve van bekwaamheid Stap Beschrijving van de activiteit Benodigde documenten 1. De schoolexaminator (in dit geval de BPVcoördinator) inventariseert de mogelijkheden voor uitvoering van de examinering en maakt afspraken. De BPV-coördinator voert het examenplan uit dat onder verantwoordelijkhe id van de teamleider is opgesteld. De schoolexaminator maakt, in samenspraak met het examenbureau/examencommissie, afspraken met een leerbedrijf over de mogelijkheden om kandidaten kwalificerend in de beroepspraktijk te beoordelen. Hiervoor wordt aan de hand van de toetsmatrijs (3) nagegaan in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen. Indien de reguliere werkzaamheden niet dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen wordt nagegaan of een (aanvullende) examenopdracht geformuleerd kan worden. Per werkproces is een beoordelingsformulier (8) beschikbaar dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het maken van de afspraken. Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat van het betreffende werkproces beschreven en zijn de prestatieindicatoren van het werkproces verwerkt als beoordelingsindicatoren. Het is belangrijk dat de werkzaamheden zo zijn ingericht dat de kandidaat op alle prestatie-indicatoren beoordeeld kan worden. De schoolexaminator informeert de praktijkopleider en/of praktijkbeoordelaar over de examenprocedure op basis van dit stappenplan. In veel gevallen zal de rol van praktijkopleider en van praktijkbeoordelaar door dezelfde persoon worden vervuld. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1. In het examenplan staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen in de BPV getoetst worden. 2. Onder aansturing van de BPV-coördinator worden de BPV-bedrijven (list of first suppliers / top 100) benaderd met de volgende vragen: a. Kwalificerende kerntaken / werkprocessen 3. Toetsmatrijs 4. Examenafspraken 5. Format Examenopdracht 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren Opmerking: De toetsmatrijs en de beoordelingsformulieren zijn per kerntaak beschikbaar. De overige hulpmiddelen zijn generiek en inzetbaar bij elke proeve van bekwaamheid. 1

2 Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats? Wat zijn de reguliere werkzaamheden die in uw bedrijf worden uitgevoerd in het kader van de genoemde kerntaken en werkprocessen? b. Ontwikkelingsgerichte kerntaken / werkprocessen Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats? 3. Vervolgens start de matching. Over de volgende onderwerpen worden afspraken gemaakt: - Welke werkprocessen in het leerbedrijf beoordeeld kunnen worden. - Welke werkzaamheden in relatie met de werkprocessen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn twee varianten mogelijk: o Reguliere werkzaamheden o Examenopdracht NB. Bij het formuleren van de examenopdracht kunnen examenprojecten van Stichting Praktijkleren gebruikt worden als referentie voor het niveau en de mate van complexiteit van de opdracht. - Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. - Onder welke randvoorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. (Denk hierbij aan toegestane hulpmiddelen en beschikbare tijd). - Wie de praktijkbeoordelaar is en wat zijn deskundigheid is. - Op welk moment of op welke momenten gedurende de examenperiode de schoolexaminator aanwezig kan zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Na het maken van de afspraken wordt het volgende vastgelegd: - De gegevens over de examenmogelijkheden worden vastgelegd in het document Examenafspraken (4), waarna het document ondertekend wordt. - Indien sprake is van examenopdrachten kan de schoolexaminator deze specifiek uitwerken in het format Examenopdracht (5). - Met betrekking tot de deskundigheid van de praktijkbeoordelaar wordt hem/haar gevraagd een deskundigheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen (6). 2

3 NB Het examen dekt de kwalificatie-eisen m.b.t. de betreffende werkprocessen als wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de toetsmatrijs. 2. De examencommissie (in dit geval de teamleider) stelt vast wat op de praktijkplek geëxamineerd kan worden. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1. De BPV-coördinator beoordeelt met behulp van collega s uit het team of op het BPV-bedrijf daadwerkelijk geëxamineerd kan worden. 2. De teamleider stelt in samenspraak met de BPVcoördinator vast welke werkprocessen op de praktijkplek geëxamineerd kunnen worden. De examencommissie ondertekent het afsprakenformulier, informeert het examenbureau en verzoekt hen de akkoord bevonden plaats beschikbaar te stellen aan kandidaten. 3. Het examenbureau (in dit geval de BPVcoördinator) informeert de kandidaat, de schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De examenafspraken en de daarbij behorende formulieren / documenten / informatie worden opgenomen in het BPVwerkboek. De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het uitdelen van het BPV-werkboek aan betrokkenen (kandidaat / schoolexaminator / praktijkbeoordelaar). De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van de activiteiten op het protocolformulier (11) gedurende het examenproces. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding kandidaat 11. Protocolformulier Voor een juiste uitvoering van het beoordelingsproces en gelijke interpretatie en toepassing van de beoordelingsformulieren bespreekt de schoolexaminator (in dit geval de BPV-begeleider) tijdens het eerste BPV-gesprek de beoordelingsformulieren met de praktijkbeoordelaar. De schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) informeert de kandidaat en de praktijkbeoordelaar Werkwijze Zakelijke Dienstverlening ICT: In één van de eerste weken van de BPV-periode vindt er op school een centrale instructiebijeenkomst plaats voor de kandidaten. Bij het eerste stagebezoek informeert de schoolexaminator de kandidaat over het examen. De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van de informatie (toetsmatrijs, examenafspraak, examenopdracht, 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding 3

4 over het examen. beoordelingsformulieren, werkplan/logboek, instructies beoordelaar, handleiding kandidaat). De schoolexaminator informeert de kandidaat en over de uitvoering van het examen waaraan hij deelneemt: - De tijdsduur waar binnen het examen uitgevoerd gaat worden. - De werkzaamheden (reguliere werkzaamheden en/of examenopdracht) die de kandidaat gaat uitvoeren. - De criteria waarop de kandidaat beoordeeld wordt en wanneer hij een voldoende of onvoldoende krijgt. - De plaats waar het examen uitgevoerd gaat worden. - De hulpmiddelen die de kandidaat ter beschikking staan. - De procedure die wordt gevolgd voor de beoordeling. De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van instructies door de schoolexaminator over het examen. De schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar zetten een handtekening op het protocolformulier voor ontvangst van de exameninformatie. De praktijkbeoordelaar wordt een deskundigheidsverklaring (6) verstrekt met het verzoek deze in te vullen en te ondertekenen. kandidaat 11. Protocolformulier 4. De praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) draagt zorg voor voldoende aanbod aan werkzaamheden. De praktijkbeoordelaar zorgt ervoor dat de kandidaat de afgesproken werkzaamheden in de afgesproken periode kan uitvoeren (conform de gemaakte examenafspraken). Verder zorgt hij ervoor dat de kandidaat gebruik kan maken van de benodigde faciliteiten. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 4

5 5. De kandidaat voert de werkzaamheden uit. De kandidaat voert de afgesproken werkzaamheden uit. Belangrijk hierbij is dat deze integraal en zonder begeleiding uitgevoerd worden. De kandidaat doet verslag van de activiteiten in een werkplan/logboek, dat opgenomen is in de handleiding voor de kandidaat (9). Het werkplan/logboek wordt driewekelijks (na besproken te zijn met de praktijkopleider) per mail of per post opgestuurd naar de BPV-begeleider, die het beoordeelt, zo nodig van opmerkingen voorziet en tekent voor gezien. 4. Examenafspraken 5. Examenopdracht 9. Handleiding kandidaat (werkplan/logboek) 6. De praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) en de schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) observeren en beoordelen het beroepsgedrag. De praktijkbeoordelaar (en de schoolexaminator) verzamelen door middel van observatie informatie over de werkwijze van de kandidaat en beoordelen de kandidaat volgens de procedure in de beoordelaarinstructie. De bevindingen worden geregistreerd en gerelateerd aan de beoordelingsindicatoren uit de beoordelingsformulieren. 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 7. De schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) en de praktijkbeoordelaar (in dit geval de praktijkopleider) stellen in samenspraak de beoordeling vast. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De beoordelaars stellen in samenspraak de beoordeling vast op basis van: - de observaties van de praktijkbeoordelaar - de bevindingen van de schoolexaminator - de gerealiseerde resultaten (i.c. beroepsproducten) - het werkplan/logboek. Dit vindt plaats tijdens het tweede stagebezoek aan het BPVbedrijf. De beoordeling is conform procedure uitgevoerd en de kandidaat krijgt de voorlopige uitslag van het examen mondeling medegedeeld door schoolexaminator en praktijkbeoordelaar. De beoordelaars zetten op het protocolformulier hiervoor een handtekening. De definitieve uitslag ontvangt hij van de examencommissie via internet na de vaststellingsvergadering. De kandidaat heeft na afloop een evaluatieformulier uitgereikt gekregen met het verzoek dit in te vullen en te overhandigen aan de schoolexaminator (BPV-begeleider). 7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelingsformulieren 10. Evaluatieformulier kandidaat 11. Protocolformulier 5

6 8. De examencommissie stelt de rechtmatigheid van de uitslag vast en maakt deze bekend. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De opleiding stelt de resultaten vast en legt deze ter accordering voor aan de examencommissie bij monde van de teamleider. Na vaststelling van de definitieve resultaten door de examencommissie brengt het team de kandidaat op de hoogte van het beoordelingsresultaat. Het team verwijst de kandidaat naar eventuele herkansingsmogelijkheden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor vaststelling van de definitieve uitslag. 8. Beoordelingsformulieren 11.Protocolformulier - Logboek en gerealiseerde beroepsproducten - Uitslag examen Bij gebleken onrechtmatigheden rapporteert de examencommissie deze aan het opleidingsmanagement en onderneemt actie om de onrechtmatigheid te beoordelen en daarop passende actie te ondernemen. 9. Het examenbureau archiveert de examenbescheiden. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: De BPV-begeleider levert uiterlijk 14 dagen na afname de ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren, het protocolformulier, het werkplan/logboek, Het evaluatieformulier (kandidaat), de toetsmatrijs, de examenafspraak, de examenopdracht en, indien mogelijk, de gerealiseerde beroepsproducten in bij de BPV-coördinator van de opleiding, die dit vervolgens inlevert bij het examenbureau. Het examenbureau informeert de examencommissie over de ontvangst van de examenbescheiden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor de ontvangst van de examenbescheiden. 11.Protocolformulier Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

7 2. Toets matrijs Praktijktoets Opleidingsgebied Bank- en Verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatie en crebocode Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kerntaak en werkproces(sen) Kerntaak 1: Verricht front office werkzaamheden 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Toetsvorm Proeve van bekwaamheid (praktijktoets leerbedrijf) Toetsduur In overleg met leerbedrijf. Indien mogelijk voorafgaand aan de afspraken met een leerbedrijf een indicatie van de duur. Definitief invullen als de afspraken zijn gemaakt met het leerbedrijf. Complexiteit De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd. Cesuur De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier. Werkproces Resultaten en beoordelingsindicatoren 1.1 De kandidaat kan op adequate wijze cliënten ontvangen en begeleiden. 1.2 De kandidaat kan op adequate wijze informeren over en afsluiten van simple-risk producten. 1.3 De kandidaat kan op adequate wijze vragen en De cliënt is correct ontvangen en geholpen zodat hij weet waar hij met zijn vraag terecht kan. De veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. De cliënt is correct geïnformeerd en heeft, waar mogelijk, een financieel simple-risk product afgesloten. De vraag/klacht is zoveel mogelijk naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld. 7

8 klachten afhandelen. 1.4 De kandidaat kan op adequate wijze transacties verzorgen. 1.5 De kandidaat kan op adequate wijze betalingsverkeer monitoren. Het cliëntdossier is naar aanleiding van het cliëntcontact bijgesteld. Alle transacties zijn correct en volgens de veiligheidsvoorschriften uitgevoerd en de cliënt is servicegericht geholpen. Vermindering van het debetsaldo. NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met een non-coöperatieve /agressieve klant. - Contact met klanten met een verschillende culturele/financiële/sociale achtergrond. - Werkzaamheden die zich tegelijkertijd aandienen. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Ontvangt en begeleidt cliënten - Actief en makkelijk contact leggen met cliënten - Opbouwen van een relatie met verschillende typen mensen - Informeren naar de tevredenheid van relaties - Duidelijk uitleggen waar een cliënt met zijn vraag terecht kan - Cliënt verwijzen naar het juiste distributiekanaal en indien nodig de werking van het distributiekanaal uitleggen 8

9 - Werken volgens organisatie specifieke procedures en huisstijl en zich houden aan de veiligheidsvoorschriften - Kansen signaleren en hierop actie ondernemen Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af - Handelen in lijn met de binnen de branche geldende ethische maatstaven - Investeren in een goede relatie met (verschillende typen) cliënten. - Selecteren van de juiste brochures en informatiebronnen en vragen correct beantwoorden - Kansen signaleren en aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen. Toelichting: Bovenstaande taken voert een medewerker alleen uit bij een bank of direct writer Handelt vragen en klachten af - Inventariseren van de wensen en behoeften van de cliënt - Inschakelen van een collega, leidinggevende of expert wanneer hij de vraag/klacht zelf niet kan afhandelen - Uitleg geven over procedures/producten/situaties - Lezen en afhandelen van binnenkomend en post volgens de procedures en veiligheidsvoorschriften van de organisatie en conform de wettelijke richtlijnen Toelichting: Voor het mondelinge en schriftelijke cliëntcontact beschikt de commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen over zeer goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Verzorgt transacties - Uitleggen aan de cliënt wat de procedures en veiligheidsvoorschriften voor transacties zijn - Identificeren van de cliënt - Signaleren van cross-/deepselling kansen en deze aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen Toelichting: In de meeste bankkantoren is geen kas meer aanwezig en nemen de cliënten geld op/storten de cliënten geld via een geldautomaat. Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsprocedures, ook omtrent het opnemen en uitgeven van chartaal geld. De medewerker kent deze procedures en volgt ze nauwgezet. Monitort betalingsverkeer - Storneren van incasso s op verzoek van cliënt na overleg met leidinggevende - Toepassen van de juiste procedures bij het blokkeren van betaalpassen, het storneren van incasso s en het bijwerken van de ontvanglijsten overtrekking limiet Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd. Bijzonderheden Status toetsmatrijs 0 Vastgesteld op 9

10 Opleidingsgebied Bank- en Verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatie en crebocode Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kerntaak en werkproces(sen) Kerntaak 4: Adviseert over en verkoopt financiële producten 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 informeert en adviseert de klant; 4.3 stelt offertes/aanvragen op 4.4 verkoopt financiële producten Toets vorm Proeve van bekwaamheid (praktijktoets leerbedrijf) Toets duur In overleg met leerbedrijf Complexiteit De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd. Cesuur De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier. Werkproces Toetsterm Resultaten en beoordelingsindicatoren 4.1 De kandidaat kan zich op adequate wijze voorbereiden op een adviesgesprek 4.2 De kandidaat kan op adequate wijze de klant informeren en adviseren. 4.3 De kandidaat kan op adequate wijze offertes /aanvragen opstellen. Geselecteerde producten sluiten goed aan op de huidige persoonlijke en financiële situatie van de cliënt. Eventuele kansen op uitbreiding van de dienstverlening zijn gesignaleerd. Cliënten weten en begrijpen welke financiële producten geschikt zijn voor de eigen situatie. Cliënten zijn correct en volgens de wettelijke richtlijnen geadviseerd. Offertes/aanvragen zijn correct, volledig en volgens de procedures van de organisatie opgesteld. Cliënten zijn volledig geïnformeerd over de offerte/aanvraag. 10

11 4.4 De kandidaat kan op adequate wijze financiële producten verkopen. Verkochte producten sluiten aan bij de cliëntsituaties. Voorschriften en richtlijnen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nageleefd. Commerciële kansen en mogelijkheden zoals cross- en deepselling zijn benut. NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 Informeert en adviseert de klant 4.3 Stelt offertes/aanvragen op 4.4 Verkoopt financiële producten Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met klanten met verschillende culturele/ financiële/sociale achtergrond. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. - Een klant die afwijkende voorwaarden wil bedingen. - Een klantverzoek dat niet bij het klantprofiel past. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek - Verzamelen van relevante gegevens uit het cliëntdossier - Checken van de actualiteit van deze gegevens - Eventueel vragen bij collega s of zij nog aanvullende informatie hebben - Analyseren van het cliëntdossier - In de voorbereiding signaleren van eventuele cross- of deepselling kansen - Verzamelen van gegevens als klanten het kantoor bezoeken en deze gegevens gebruiken bij het gesprek Informeert en adviseert de klant - Voorstellen van zichzelf en de organisatie aan een (nieuwe) cliënt. - Achterhalen van de cliëntbehoefte - Verzamelen en noteren van relevante gegevens - In kaart brengen van de financiële en fiscale risico s door middel van een risicoanalyse. 11

12 - Presenteren van die financiële producten die aansluiten bij de cliëntbehoefte en het cliëntprofiel - Informeren van de (buitenlandse) cliënt over de mogelijkheden Stelt offertes/aanvragen op - Maken van berekeningen wanneer de cliënt interesse toont voor een of meerdere producten - Op verzoek opstellen van (concept)offertes - Invullen van aanvraagformulieren - Samen met de cliënt de offertes/aanvraagformulieren doorlopen - Verhelderen van de begrippen en berekeningen, mits nodig - De cliënt vragen het document te ondertekenen, indien nodig Verkoopt financiële producten - Contact opnemen met de cliënt naar aanleiding van de offertes - Benadrukken van de overeenkomsten en verschillen tussen de offertes zodat de cliënt een bewuste keuze voor een product kan maken - Samenvatten wat de behoefte van de cliënt was en die aspecten noemen van de voorgelegde producten die daarbij aansluiten - Inspelen op koop- en weerstandssignalen door te onderhandelen over de voorwaarden of de prijs - Afsluiten van de verkoop bij instemming van de klant - Onderhouden van het productpakket van de cliënt. Toelichting: De medewerker werkt altijd volgens de normen van de zorgplicht binnen de Wet op het financieel toezicht. Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd. Bijzonderheden Status toetsmatrijs 0 Vastgesteld op Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

13 3. Format examenopdracht Titel: Kwalificatiedossier: Uitstroom: Crebocode: Naam kandidaat: Examensetting In een authentieke beroepssituatie regulier gearrangeerd In een gesimuleerde beroepssituatie op school Uitvoering: Alleen In teamverband Kerntaak: Werkproces(sen): Beroepssituatie: Beschrijf de beroepssituatie waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd wordt. 13

14 Opdracht: Beschrijf de opdracht, bij voorkeur in termen van voorbereiding, uitvoering en afronding. Resultaat: Beschrijf de resultaten die getoond of ingeleverd moeten worden. Randvoorwaarden: Tijdschema Beschrijf het tijdschema waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden. Voorzieningen Beschrijf de faciliteiten c.q. maatregelen waarin voorzien moet zijn. Omstandigheden Beschrijf de omstandigheden waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd moet worden c.q. de eisen die gesteld moeten worden aan de sociale of fysieke omgeving. Denk aan de rollen die van toepassing zijn of de inrichting van de ruimte. 14

15 Toegestane hulpmiddelen Korte beschrijving Boek Artikel Documenten Cd / dvd Internet Anders Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober

BPV-Werkboek. Commerciële beroepen: Bank - en Verzekeringswezen leerjaar 3 februari 2014 - juni 2014

BPV-Werkboek. Commerciële beroepen: Bank - en Verzekeringswezen leerjaar 3 februari 2014 - juni 2014 BPV-Werkboek Commerciële beroepen: Bank - en Verzekeringswezen leerjaar 3 februari 2014 - juni 2014 Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Korte omschrijving van de specifieke opleiding 2 3. Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Uitstroom: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: 2010-2011 Niveau: 4 Crebonummer:

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008 Vertaaldocument Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen,

Nadere informatie

De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i)

De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i) De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i) Toelichting 30 maart 2009 In het schooljaar 08-09 is een landelijk project gestart om te komen tot sectorale examenprofielen. Examenprofielen bevatten

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011)

Nadere informatie

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016 Alles wat je moet weten over de BPV Summa ICT BBL - opleidingen Schooljaar: 2015-2016 Datum Mei 2015 Auteur(s): Summa Conny Bakker Versie: BPV gids 2015-2016 versie 01 Versie Datum Omschrijving Door 1.0

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060 2010-2011) kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Kerntaken Werkprocessen 3 Organiseert en begeleidt werkzaamheden 3.2 Maakt en bewaakt planning 4 Managet bedrijfsonderdelen 4.1 Beheert bedrijfsadministratie

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

SEPR Reisbewijs Verkoper Reizen

SEPR Reisbewijs Verkoper Reizen SEPR Reisbewijs Verkoper Reizen Inleiding Het SEPR Reisbewijs bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beknopt overzicht van de SEPR Kwaliteitseisen voor Verkoper Reizen. 2. Een aanvraagformulier om het diploma

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort:

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 22163, 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Opleidingsdomein: Economie

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij

Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij BPV-doelstellingen paard Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij De deelnemer kan zich oriënteren op de sector en na afloop van de BPV bepalen of de gekozen richting bij hem/haar past om zich verder

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Ontwikkelingsgerichte praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Examenplan. Crebocode: Niveau opleiding 1.

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen)

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Naam kandidaat Geboortedatum Nummer legitimatiebewijs Naam evenementenbeveiligingsorganisatie: Praktijkperiode

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Fietstechnicus

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Fietstechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 4 Wat moet je beheersen?... 6 Eindoordeel BPV,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) pi.cbv12.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Studiejaar 2012-2013

Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Studiejaar 2012-2013 Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Studiejaar 2012-2013 Inhoud 1 Het kwalificatiedossier... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Kerntaken... 3 1.3 Beroepscompetenties... 4 2 Inhoud SOD-I... 5 2.1 Programma...

Nadere informatie

Project Moderne Vreemde Talen

Project Moderne Vreemde Talen Project Moderne Vreemde Talen Project MVT Vanaf schooljaar 2014-2015 gestart met het project MVT. Samenwerking met de Uitgeversgroep. Kaders en richtlijnen zijn vooraf geformuleerd. Opstellen toetsmatrijzen

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie