Bestuursprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursprogramma 2010-2014"

Transcriptie

1 gc_bestuursprogramma_voor-achter.indd :01:23

2 Inleiding Eind 2008 kwamen wereldwijd banken in de problemen. Banken onderling leenden elkaar geen geld meer. Dit schaadde het vertrouwen in het financiële systeem zodanig ernstig, dat bedrijven en particulieren aanzienlijk minder uitgaven deden. Om er voor te zorgen dat de terugval van de economie beperkt zou blijven, investeerde de overheid extra geld zonder dat daar belastinginkomsten tegenover stonden. Hierdoor is de staatsschuld sterk opgelopen. Door de toename van de staatsschuld en de afname van de belastinginkomsten is er een gat geslagen in de overheidsfinanciën. Om het gat te dichten, heeft het Kabinet aangekondigd een pakket aan bezuinigingsmaatregelen door te voeren tot 18 miljard. Eén van de te verwachten maatregelen, is het toepassen van een korting op het gemeentefonds met een bedrag van 1,8 miljard. Omgerekend betekent dit voor de gemeente Coevorden 3,4 miljoen minder inkomsten vanuit het gemeentefonds. Naast de te verwachten korting op het gemeentefonds zijn er meer ontwikkelingen die invloed hebben op de financiële situatie van de gemeente. Als gevolg van de economische crisis doen meer mensen een beroep op de bijstand en de bijzondere bijstand. Hierdoor neemt het beroep op de schuldhulpverlening toe. De klappen die in de bouwsector vallen als gevolg van de economische crisis, hebben direct effect op andere gemeentelijke inkomsten. De verkoop van bouwkavels is sterk teruggevallen. Daarmee daalt ook het aantal bouwvergunningen, wat fors lagere inkomsten aan bouwleges betekent. Vervolgens heeft Coevorden in toenemende mate te maken met een vergrijzing van het inwonersbestand. De gemeente Coevorden merkt duidelijk de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld in een toename van een beroep op de Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden. De korting op het gemeentefonds, de financiële gevolgen van de economische crisis en de vergrijzing kunnen leiden tot een tekort van 3,7 miljoen in 2011, oplopend tot 6,8 miljoen in het jaar Coevorden bevindt zich daardoor in een financieel precaire en complexe situatie. Verder voortgaan op de huidige voet is onverantwoord en onaanvaardbaar. 1

3 Bezuinigingen Duidelijk is dat de financiële ruimte ons dwingt ambities en het bestaande voorzieningenniveau bij te stellen. In juni 2010 hebben wij daarom het visiedocument Behoedzaam doorwerken opgesteld. In het bestuursprogramma zijn bij de diverse programma s dan ook verschillende bezuinigingsmaatregelen aangegeven. Hieronder de voornaamste maatregelen: - Subsidies o Het totale subsidievolume voor de grote instellingen (Bibliotheek, CQ, AMW en Welzijn 2000) met minimaal 25% afbouwen; o Vanaf 2012 versoberen en heroverwegen van het huidige subsidiebeleid; o Stoppen met ontwikkelingssamenwerking. - Sociale domein o Aanscherpen indicatiestelling hulp bij het huishouden (Wmo); o De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand wordt verlaagd van 120% naar 110% van de bijstandsnorm; o Vanaf 2013 versoberen van het cultuurbeleid. - Voorzieningen en accommodaties; o Versoberen en privatiseren voorzieningen en accommodaties; o Structureel verhogen van de huurtarieven. - Tarieven o Vanaf 2011 doorvoeren van extra verhoging van de OZB met 2%; o Kostendekkend maken leges, riool- en afvalstoffenheffing. - Bedrijfsvoering o Het aantal formatieplaatsen terugbrengen; o Invoeren van een flexibel werkconcept; o Aanbesteden groenbeheer en energie; o Realiseren van efficiency door samenwerking. Perspectief Ondanks minder financiële armslag willen wij Coevorden wel perspectief blijven bieden voor de toekomst. Naast dat wij doorwerken aan een aantal bestaande ontwikkelingen (RSP, Centrumplan) vertaalt dit zich in een drietal speerpunten: inzet op werkgelegenheid, de zorg voor de kwetsbare groepen en het vormgeven van een nieuw samenspel tussen burger en overheid. - Werkgelegenheid Investeren in het behoud en het creëren van werkgelegenheid blijft van belang gezien de toenemende werkloosheid en de relatief zwakke sociaaleconomische structuur in Zuidoost-Drenthe. Investeringen in de bereikbaarheid van de stad Coevorden zijn van belang voor de versterking van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. De gemeente blijft streven naar verdubbeling van de N34 en de aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen ten zuiden van de stad te waarborgen. De toegankelijkheid van deze bedrijventerreinen via het spoor kan met behulp van de RSP-middelen sterk verbeteren. 2

4 In veel gevallen is werk de sleutel tot een actieve deelname in de samenleving. Betaald werk biedt inkomen, biedt gevoel van eigenwaarde en stimuleert integratie en emancipatie. Inwoners die afhankelijk worden van een uitkering begeleiden wij zo spoedig mogelijk naar een nieuwe baan. Met het oog op de vermindering van de rijksbijdragen voor dit doel willen wij de beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzetten. De Bentheimer krijgt in dit verband een herkenbare positie in de gemeente Coevorden. Verdere professionalisering van de Bentheimer in deze bestuursperiode draagt bij aan verbetering van integratie en werkgelegenheid. - Kwetsbare groepen Bepaalde groepen in onze samenleving zijn kwetsbaar en afhankelijk van de overheid. In het bijzonder hechten wij aan goede zorg voor de jeugd. Als belangrijke voorziening voor (kwetsbare) jongeren is in 2010 de voorloper van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Coevorden geopend. Deze voorziening is in 2012 volledig operationeel en uitgebouwd tot een sluitend netwerk van informatie, advies, opvang en begeleiding van jongeren en hun ouders. Ook het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid blijft gericht op ondersteuning van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel is zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te laten behalen. Tot slot richt wordt in deze bestuursperiode de organisatie zodanig ingericht dat we adequaat schuldhulp kunnen verlenen. De gemeente gaat nauw samenwerken met de maatschappelijke organisaties in onze gemeente om een sluitend netwerk te realiseren. Burgers met een schuldenproblematiek worden snel en doelgericht geholpen. - Nieuw samenspel burger en overheid De rol en de positie van de burger in het openbaar bestuur verandert. Burgers willen betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving en komen zelf meer in actie. Dit betekent voor de focus van de gemeente dat deze nog sterker van aanbodgericht naar vraaggericht gaat transformeren. Deze bestuursperiode wordt benut voor het vinden van nieuwe wegen om burgers te betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen, of hen zelf te laten meebeslissen. In zijn algemeenheid geldt als uitgangspunt: de gemeente doet een groter beroep op de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Dat geldt zowel voor burgers als voor maatschappelijke organisaties. 3

5 Tot slot Duidelijk is dat de komende periode in het teken staat van een fundamentele herbezinning op taken en ambities. Uiteraard hebben de diverse bezuinigingsmaatregelen grote gevolgen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat is pijnlijk, maar gelet op de huidige financiële situatie onvermijdelijk. Wij hebben echter de overtuiging dat de gemaakte keuzes de gemeente Coevorden weerbaar maken voor de toekomst. De gemeentelijke financiën worden duurzaam op orde gebracht en tegelijkertijd blijven wij doorwerken aan een krachtige en moderne gemeente. Een gemeente die de uitdagingen van nu en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Een gemeente waar mensen met trots wonen, werken en een bijdrage aan willen leveren. Coevorden, 12 oktober 2010 College van Burgemeester en Wethouders 4

6 Programma 1. Wonen Doelstelling Actief anticiperen op de verwachte effecten van demografische ontwikkelingen. Behouden en ontwikkelen van een hoogwaardig woonmilieu, versterkt door een stevige sociale structuur met ruimte voor alle doelgroepen. Ontwikkelingen Coevorden krijgt in toenemende mate te maken met de effecten van demografische ontwikkelingen. De bevolking van Coevorden krimpt en vergrijst, wat effecten heeft op de woningbouwbehoefte (aantal en soort) en de behoefte aan Wmo-, welzijns-, sport- en onderwijsvoorzieningen. Actualisering van het woningbouwprogramma voor de hele gemeente is dan ook van belang. Uitgangspunt is het afmaken van bestaande projecten. Nieuwe woningbouw is nog slechts zeer incidenteel mogelijk de komende jaren. Maatregelen - Grondbeleid De economische crisis en de demografische ontwikkelingen vertragen de gronduitgifte voor woningbouw en bedrijventerreinen. Hierdoor staat ons grondbedrijf onder financiële druk. De komende jaren is een maximale inspanning nodig om lopende exploitaties af te wikkelen en gemeentelijke bezittingen, die geen strategisch doel meer hebben, af te stoten. De gemeente heeft relatief veel projecten waarbij in het verleden aanzienlijke verplichtingen zijn aangegaan in de vorm van grondaankopen of overeenkomsten met marktpartijen. Daar zitten enkele risicovolle projecten bij. Projecten waarbij de inspanningen vooral gericht zijn op reductie van een verwacht negatief exploitatieresultaat (Holwert-Zuid, Watering), projecten met een tamelijk onzeker ontwikkelingsperspectief (Polakkers en Molenakkers in Dalen, Manege-Sleen) en projecten waarbij het tempo van afwikkeling sterk afhankelijk is van de vraag hoe snel we weer uit de economische crisis en de crisis op de huizenmarkt zijn (Ossehaar, verkoop bedrijventerreinen / Europark). De uitgangspunten van de nota Stevig in de Grond (2009) blijven de komende jaren de basis voor het grondbeleid. De gemeente is zeer terughoudend bij nieuwe verwervingen. Gelet op de relatief beperkte woningbouwopgave voor de komende jaren, zijn omvangrijke grondaankopen ook niet noodzakelijk. Slechts bij hoge uitzondering zal de gemeente nog optreden als ontwikkelende of risicodragende partij in nieuwe ruimtelijke projecten. -Structuur- en bestemmingsplannen De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nwro) uit 2009 verplicht de gemeente Coevorden een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente op te stellen. Wij zijn en blijven hierover in gesprek met de inwoners van onze gemeente. De structuurvisie verwachten wij rond , als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende jaren, vast te stellen. De wet verplicht tevens tot actualisatie van bestaande bestemmingsplannen. 5

7 Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. In de periode tot 2013 moeten wij nog circa 35 bestemmingsplannen actualiseren. Doelen zijn: te komen tot een reductie van het aantal bestemmingsplannen (van 180 tot circa 45) en een vereenvoudiging van de plannen te realiseren. De verwachting is dat we met minder regels toekunnen en er meer ruimte voor de burger ontstaat. -Woonplan De veranderende samenstelling van de bevolking (ontgroening en vergrijzing) heeft niet alleen gevolgen voor aantallen te bouwen woningen, maar ook voor de soort woningen. In 2011 vindt een tussentijdse evaluatie en bijstelling van het gemeentelijk woonplan (2005) plaats. Dan volgt vaststelling van de opgave voor met name ouderenhuisvesting (wonen met zorg en welzijn). Dat doet de gemeente in overleg met de woningbouwcorporaties. De bestaande koepelafspraken met woningbouwcorporatie Domesta worden in 2010/2011 herijkt en geactualiseerd. Dit leidt tot een actuele agenda van samenwerkingsprojecten en afspraken tussen gemeente en Domesta voor de komende jaren. - Herstructurering wijken De herstructurering van de wijk Binnenvree zetten we conform plan door. Voor nieuwe herstructureringsopgaven van wijken in Coevorden, waarbij ook de gemeente als actieve- en risicodragende partij optreedt, zijn in deze bestuursperiode geen mogelijkheden. - Plattelandsontwikkeling De afgelopen jaren zijn door het project Buitengewoon platteland en via de wijk- en dorpenronde diverse initiatieven financieel en met personele inzet ondersteund. De leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de dorpen en kernen van onze gemeente is over het algemeen van een goede kwaliteit. Het buitengebied ziet er mooi en aantrekkelijk uit. Een heroverweging van de bestaande projectsubsidies en de personele ondersteuning voor plattelandsontwikkeling is daarmee verantwoord. Recapitulatie maatregelen Evaluatie en bijstelling Woonplan 2005 Vaststelling structuurvisie Actualisatie bestemmingsplannen Afwikkelen van lopende exploitaties (grondbeleid) Actualisatie koepelafspraken Domesta 6

8 Programma 2. Centrum Coevorden Doelstelling Het realiseren van een levendig stadscentrum waar alle inwoners van Coevorden trots op zijn. Verbeteren van het ondernemersklimaat voor de middenstanders in het centrum van Coevorden. Ontwikkelingen Het centrum van Coevorden maakt voor iedereen zichtbaar een metamorfose door. De bastions, het gerestaureerde kasteel, de Weeshuisweide, de nieuwe bruggen, de ontwikkelingen rond de Vlijt, het Hof van Coevorden en de activiteiten rond het BOGAS-terrein zijn daarvan zichtbare bewijzen. Het centrum is nog lang niet af; ook in deze bestuursperiode is nog het nodige te doen. Daarbij blijft het wensbeeld voor de ontwikkeling van het centrum uit 2005 en het daarop gebaseerde beeldkwaliteitsplan toetsingskader voor het handelen van het college. De huidige financiële mogelijkheden van de gemeente, de economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt hebben gevolgen voor de uitvoering van het centrumplan. Deze ontwikkelingen dwingen ons voor het centrum van Coevorden scherpe keuzes te maken, waarbij het door de raad vastgestelde financiële kader voor het centrumplan leidend is. Nieuwe ontwikkelingen in het centrum volgen na een reële inschatting van de financiële effecten. Vanwege de noodzaak van risico- en kostenbeheersing is de gemeente terughoudend in actieve participatie in risicodragende (ruimtelijke) ontwikkelingen. Maatregelen - Uitvoering Centrumplan In 2011 presenteert het college een plan voor de herinrichting van markt en haven. Nu al is duidelijk dat hierin geen plaats is voor een ondergrondse parkeergarage. Het Bogas-terrein wordt zo snel als mogelijk bebouwd, en ook de voormalige brandweerkazerne krijgt spoedig een woonfunctie. Het winkelgebied en de markt worden opgeknapt en opnieuw aangekleed. De verbouw en herinrichting van het museum vindt in 2012 plaats. - Betaald Parkeren Invoering van een vorm van betaald parkeren in de binnenstad is verantwoord op het moment dat de kwaliteit van de omgeving zichtbaar verbeterd is en geïnvesteerd is in de kwaliteit van parkeervoorzieningen. De herinrichting van de Boompjesmarkt en de Weeshuisweide worden hierin nadrukkelijk betrokken. In 2011 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats, waarna in 2013 de invoering van betaald parkeren kan volgen. Wij verwachten dat een kredietaanvraag nodig is ten behoeve van de investering in de parkeervoorzieningen in de stad. 7

9 - Herinrichting Holwert-Zuid Ook buiten het centrum vindt invulling van het wensbeeld voor het centrum plaats. Zo volgt in deze bestuursperiode sanering van het gebied Holwert- Zuid. De verwachting is dat in 2012 de eerste nieuwbouw in dit gebied gestart kan worden; het tempo van de sanering is hiervoor bepalend. Dit betreft een complexe opgave die een fors beroep zal doen op de financiën. Met behulp van provinciale middelen (RSP) voor ontwikkelen van het stationsgebied kan het wensbeeld voor het Noordwestelijk-deel van het centrum van Coevorden versnelde invulling krijgen. Voor dit gebied streeft de gemeente naar verbetering van infrastructuur, revitalisering van verouderende bedrijventerreinen, een gedeeltelijke oplossing voor de parkeerproblematiek in het centrum en het afmaken van het historische centrum van Coevorden. De attractiviteit en bereikbaarheid van de binnenstad verbetert. Een gebiedsvisie en een haalbaarheidsstudie voor ontwikkeling van de stationsomgeving verschijnt in Hierover gaat de gemeente in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden. (zie ook: programma 3 mobiliteit en bereikbaarheid). Recapitulatie maatregelen Vaststellen Gebiedsvisie Stationsomgeving Besluitvorming betaald parkeren Investering in parkeervoorzieningen Invoering betaald parkeren Herinrichting Holwert-Zuid 8

10 Programma 3. Mobiliteit en Bereikbaarheid Doelstelling Verbeteren van de trimodale bereikbaarheid. Versterken van de economische ontwikkelingen van de stad en de regio. Ontwikkelingen De gemeente Coevorden is uniek vanwege haar trimodale bereikbaarheid via weg, spoor en water. Investeringen in de bereikbaarheid van de stad Coevorden zijn van belang voor de versterking van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Verdubbeling van de N34 en de aanleg van een zuidelijke rondweg om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren is noodzakelijk. De inzet van RSP-middelen maken verbetering van de bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen per spoor mogelijk. Samen met de provincie zet de gemeente in op realisering van een rechtstreekse toenadering en spoorverbinding van het Europark (de Zuidboog ). Daarmee verbetert naast de spoorse toegankelijkheid van het Europark en de haven ook de aansluiting tussen het Nederlandse- en het Duitse railnet. Daarmee komt een einde aan het rangeren van goederentreinen in het centrum van Coevorden. Dit maakt ook de ontwikkeling van het stationsgebied mogelijk. Maatregelen - RSP(Regionaal Specifiek Pakket) De 28,5 miljoen provinciale middelen voor het RSP biedt unieke kansen voor gemeente om de regionale bereikbaarheid en mobiliteit verder te versterken. Deze middelen zijn bedoeld voor verbetering van de stationsomgeving en de spoorse bereikbaarheid van de bedrijventerreinen aan de zuidkant van Coevorden. Met het beschikbaar krijgen van de RSPmiddelen ontstaan kansen de invulling van het wensbeeld voor het centrum van Coevorden versneld in te vullen. Ook ontstaan er mogelijkheden de infrastructuur te verbeteren, verouderende bedrijventerreinen te revitaliseren en een deel van de parkeerproblematiek in het centrum op te lossen. (zie programma 2 Centrum Coevorden) Financieel gezien betekent deelname aan het RSP voor onze gemeente een stevige verplichting ter hoogte van 7,5 miljoen cofinanciering in de periode tot Wij vinden de winst voor de stad en de regio zo groot en belangrijk, dat het dit project gecontinueerd wordt. Het college spant zich in om alternatieve vormen van regionale cofinanciering te vinden. In deze bestuursperiode zijn geen mogelijkheden om naast de inmiddels gereserveerde middelen, extra middelen voor het RSP vrij te maken. Wel beoordelen wij jaarlijks of er financiële ruimte bestaat om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Noodgedwongen schuiven wij deze verplichting deels door naar een volgende bestuursperiode. 9

11 -Mobiliteitsplan Ter vervanging van het van het afgelopen gemeentelijke verkeer- en vervoersplan uit 1999 legt wordt in 2011 een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan voorgelegd aan de raad. Dit plan kent een beknopt en realistisch karakter. In dit plan geven wij onder meer aan hoe het de verkeersveiligheid in de kernen, de dorpen en de rest van het buitengebied wil verbeteren. Ook de lange termijn visie op de verbetering van de bereikbaarheid van de stad Coevorden voor burgers, bezoekers en bedrijven is hier onderdeel van. Recapitulatie maatregelen Vaststellen gebiedsvisie stationsomgeving Actualisatie Mobiliteitsplan Voorbereiding uitvoering RSP 10

12 Programma 4. Openbare Ruimte Doelstelling Behouden van de kwaliteit van het fysieke woon- en leefklimaat. Beheren en inrichten van de openbare ruimte gericht op een duurzame leefomgeving. Ontwikkelingen De gemeentelijke infrastructuur (wegen, fietspaden, bruggen, verlichting, riolen en gebouwen) vertegenwoordigen een fors kapitaal. Het onderhouden van deze infrastructuur is van belang om leefbaarheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen. De laatste jaren is aanzienlijk in de openbare ruimte geïnvesteerd in onder andere recreatieve voorzieningen. In de komende periode volgt herijking van de kaders voor onderhoud van de infrastructuur. Deze kaders zijn deels ingegeven door de te ontwikkelen structuurvisie. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is voorwaardelijk voor het bereiken van lange termijn doelen zoals een duurzame leefomgeving. Daar waar mogelijk faciliteert de gemeente milieusparend gebruik van de openbare ruimte. Milieuvriendelijke oplossingen voor de verwerking van huishoudelijk afval, goed werkende riolen en een milieubewuste bedrijfsvoering zijn voorbeelden van duurzame maatregelen. In 2009 heeft de raad een milieubeleidsplan vastgesteld en in 2010 is een milieuconvenant tussen gemeente en de provincie Drenthe afgesloten. De kansen die zich voordoen om met steun van de gemeente duurzaamheid te bevorderen, energie te besparen en innovatieve oplossingen te stimuleren grijpt de gemeente graag aan. Niet alleen op bedrijventerreinen (Europark), maar ook bij woningbouw (Ossehaar) en in het buitengebied. Maatregelen - Waterbeleidsplan Met het Waterschap Velt en Vecht zijn in 2009 afspraken gemaakt over de omgang met de waterbergingsopgave in Coevorden en in een convenant vastgelegd. In deze bestuursperiode geeft de gemeente samen met het waterschap invulling aan deze afspraken. Daaruit volgt in 2011 een actualisering van het huidige waterbeleidsplan. -Onderhoud groen Het maaien van de volle breedte van wegbermen vindt een keer per jaar plaats, waarbij ten behoeve van de verkeersveiligheid nog een tweede maal een smalle strook wordt gemaaid. Het openbaar groen in de bebouwde kommen kent een intensiever onderhoud. Extra aandacht is er voor de begraafplaatsen. Verwacht wordt dat op de totale kosten voor groenonderhoud bezuinigd kan worden door een aanbesteding. 11

13 - Onderhoud infrastructuur Wij houden vast aan het huidige onderhoudsniveau voor infrastructuur. In belang van het aangezicht van de stad Coevorden vindt in deze bestuursperiode verbetering van de rijweg, het fiets- en het voetpad van de Van der Lelysingel plaats. Uit een inspectie is gebleken dat de toestand van de riolering van de Van der Lelysingel zodanig is, dat onderhoud aan de riolering in de nabije toekomst noodzakelijk is. Deze herprioritering betekent een vertraagde uitvoering van ander onderhoud. Recapitulatie maatregelen Infrastructuur Actualisatie waterbeleidsplan Opstellen meerjaren onderhoudsprogramma gebouwen Actualisatie beleidsplan openbare verlichting Er wordt een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld Opstellen beleidsplan wegen incl herijking areaal Verbeteren van der Lelysingel Bentheimerbrug ( doorgeschoven perspectief nota 2009) Brugbediening Opstellen beleidsplan vaste oeververbindingen Groen en landschap Opstellen beleidsplan groen incl herijking areaal Onderzoek hergebruik bestaande begraafplaatsen Afvalverwijdering en verwerking Opstellen afvalstoffenplan Onderzoek samenvoeging milieustraten en gemeentewerven Riolering Opstellen rioolbeheerplan Inventarisaties tbv uitvoeringsplan grondwater Plaatsen I B A s 12

14 Programma 5. Voorzieningen en accommodaties Doelstelling Ontwikkelen van een eigentijds en evenwichtig gespreid voorzieningen. In stand houden van de leefbaarheid en de sociale cohesie. Ontwikkelingen Coevorden heeft een groot grondgebied met een fijnmazig netwerk van sport-, welzijns- en culturele voorzieningen: dorpshuizen, sporthallen, zwembaden, voetbalvelden, bibliotheekvestigingen etc. Onder invloed van veranderende vormen van vrijetijdsbesteding, bevolkingskrimp, vergrijzing én de huidige financiële situatie, komt het huidige voorzieningenniveau onder druk. In deze bestuursperiode streven wij naar een eigentijds en evenwichtig gespreid voorzieningenniveau. Pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk. Evenwicht in het voorzieningenaanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen zijn een blijvend toetsingskader bij de te maken keuzes. In de lijn van het visiedocument Behoedzaam doorwerken doet de gemeente meer beroep op het zelf organiserend vermogen van de lokale gemeenschap en de verenigingen. Wij vragen de inwoners nadrukkelijk medeverantwoordelijkheid te dragen voor het in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen in hun directe leefomgeving. Tonen inwoners en organisaties voldoende gemeenschapszin en draagvlak voor de instandhouding van voorzieningen, dan mag van de gemeente een bijdrage verwacht worden. Waar mogelijk wordt de gemeentelijke bijdrage verbonden aan re-integratietrajecten voor werkzoekenden of de inzet van WSW ers. Maatregelen - Versobering voorzieningen en accommodaties Gegeven de financiële draagkracht en de geschetste demografische ontwikkelingen is het onmogelijk om het huidige niveau van voorzieningen en accommodaties in stand te houden. Rond de jaarwisseling wordt een plan van aanpak gepresenteerd dat moet leiden tot forse bezuinigingen binnen dit programma. Hierbij kan gedacht worden aan: - verhogen van de tarieven en eigen bijdragen van gebruikers van gemeentelijke voorzieningen en accommodaties naar een kostendekkend niveau; - optimaliseren van het gebruik van bestaande voorzieningen (intensiveren van gebruik, verminderen van leegstand); - sluiten en afstoten van niet strikt noodzakelijke voorzieningen, accommodaties en velden; - versoberen van het onderhoud waar mogelijk is; - privatiseren/overdracht van eigendom en/of het beheer van velden en accommodaties aan gebruikers tegen een vergoeding die lager is dan het huidige gemeentelijke kostenniveau. Vanzelfsprekend is, dat wij deze maatregelen alleen na overleg met de gebruikers van voorzieningen en vertegenwoordigers van de deelgebieden realiseren. 13

15 - Cultuur Het jaar 2011 is het laatste jaar van de huidige cultuurnota Alles van waarde. In 2011 bereiden wij een nieuwe cultuurnota voor. Duidelijk is dat instellingen zoals de bibliotheek en CQ de komende jaren met minder gemeentelijke subsidie en met minder vestigingen moeten functioneren. Ook de andere cultuurbudgetten zijn niet op het huidige niveau te handhaven. De verbouwing, verzelfstandiging en herinrichting van het stedelijk museum blijft prioriteit. Dit is immers een belangrijke bouwsteen voor de verlevendiging van de binnenstad van Coevorden en een plek waar de rijke geschiedenis van onze gemeente tastbaar en voelbaar wordt. De gemeente ondersteunt het cultuurpodium in het nieuwe gemeentehuis. Met ingang van het seizoen 2011/2012 start de culturele programmering op deze locatie. - Sport Sport blijft een belangrijke samenbindende- en gezondheid bevorderende activiteit. De nota een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Coevorden (2009) blijft in deze bestuursperiode het kader. Op onderdelen moeten ambities worden bijgesteld. Dat zal vooral het geval zijn op het gebied van de breedtesport. Medio 2012 wordt de effectiviteit van de inzet van de combinatiefunctionarissen op de huidige 4 locaties geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie volgt een besluit over de toekomstige inzet. De aangekondigde onderzoeken naar de aanleg van kunstgrasvelden en naar de haalbaarheid van een multifunctionele baan in Coevorden neemt de gemeente in uitvoering. - Multifunctionele accommodaties (MFA s) Voor de ontwikkeling van nieuwe multifunctionele accommodaties of brede scholen bestaat in deze bestuursperiode geen ruimte. De geplande MFA s in Schoonoord en Oosterhesselen worden -mede vanwege het ontbreken van voldoende lokaal draagvlak - gerealiseerd middels de verbouw van bestaande locaties. In overleg met de gebruikers streeft de gemeente naar aanpassing van bestaande accommodaties. De brede school in Poppenhare/Lootuinen wordt in deze bestuursperiode gerealiseerd. Ingebruikneming van deze voorziening volgt naar verwachting aan het begin van het schooljaar 2012/2013. Door dalende leerlingenaantallen kan het complex kleiner uitvallen dan aanvankelijk was voorzien. Andere partners van deze voorziening zullen in beginsel een kostendekkende bijdrage moeten leveren. Recapitulatie maatregelen Vaststellen plan van aanpak versobering accommodaties en voorzieningen Actualisatie cultuurnota Start cultuurpodium Hof van Coevorden Evaluatie combinatiefunctionarissen Onderzoeken aanleg kunstgrasvelden en multifunctionele baan Realisatie brede school Poppenhare / Lootuinen 14

16 Programma 6. Kwetsbare groepen Doelstelling Vergroten van de participatie, de zelfredzaamheid en het welbevinden van kwetsbare groepen, in het bijzonder de jeugd. Ontwikkelingen De financieel complexe en precaire situatie dwingt de gemeente het huidige voorzieningenniveau in het sociale domein te versoberen. Daarbij hebben wij oog voor de meest kwetsbare groepen, in het bijzonder de jeugd. Een belangrijke voorziening voor (kwetsbare) jongeren is de in 2010 gestarte voorloper van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Coevorden. Deze voorziening is in 2012 volledig operationeel en biedt een sluitend netwerk van informatie, advies, opvang en begeleiding van jongeren en hun ouders. De gemeente Coevorden verstrekt veel subsidies. Subsidies sluiten niet altijd aan bij gemeentelijke doelen en dan is een overheidsbijdrage niet noodzakelijk om voorzieningen in stand te houden. Veel subsidies worden vrijwel automatisch verleend. In deze bestuursperiode volgt een herijking van het subsidiebeleid. De gemeente doet een groter appèl op het zelf organiserend vermogen van de burger. In 2010 is gestart met het project De Kanteling. Bij de uitvoering van de Wmo wordt eerst gekeken naar de zelfredzaamheid van de burger en zijn sociale netwerk. Is er geen oplossing, dan zorgt de gemeente naar behoefte achtereenvolgens voor een collectieve of individuele voorziening. De uitvoering van dit project vindt de komende jaren plaats. Als gevolg van de toenemende vraag (demografische ontwikkeling), het (fors) overschrijden van de Wmo-budgetten, en de afnemende budgetten vanuit het Rijk is de gemeente genoodzaakt het Wmo-voorzieningenniveau in deze bestuursperiode terug te brengen. Maatregelen - Subsidies Wij verminderen de subsidiebudgetten. Dit leidt tot een noodzaak om beleidsdoelstelling te herzien en prioriteiten te stellen in het subsidiebeleid. De subsidiering van de grote culturele- en welzijnsinstellingen wordt beperkt tot de kerntaken van die instellingen. Alle grotere, door de gemeente gesubsidieerde instellingen (Welzijn 2000, AMW, stichting peuterspeelzalen, bibliotheek, CQ, en GGD), merken hiervan de effecten. De gemeente ontziet in deze bezuiniging de subsidies voor activiteiten voor jeugd/jongeren en voor de meest kwetsbare groepen. De afbouw van subsidies gebeurt geleidelijk. Instellingen krijgen op een zorgvuldige wijze gelegenheid werkzaamheden af te bouwen, alternatieve financiering te zoeken en te voorzien in eventuele personele gevolgen. Het overleg hierover met de betrokken instellingen start nog vóór het eind van De subsidieverstrekking wordt vereenvoudigd en de administratieve lasten voor subsidieontvangers worden verminderd. 15

17 - Wmo-voorzieningen De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wettelijke taak. Burgers die een beroep doen op de Wmo zijn kwetsbaar. Deze groep neemt de komende jaren toe door de vergrijzing. Hierdoor zijn kosten moeilijk te beheersen. De gemeente biedt de kwetsbare groepen in onze samenleving een passende vorm van ondersteuning. De financiële situatie maakt het terugbrengen van het voorzieningenniveau naar een wettelijk minimum noodzakelijk. In 2011 wordt het Wmo-vervoer beperkt. Een inkomensgrens wordt ingevoerd, iedere Wmo-pashouder ontvangt een jaarlijks kilometerbudget en het aantal gesubsidieerde zones gaat van 6 naar 5 zones. Daarnaast betaalt iedere burger naar draagkracht een eigen bijdrage voor de Wmo-voorziening die hij/zij ontvangt. Bij de voorziening hulp bij het huishouden kijkt de gemeente expliciet naar de taken die de burger nog wel kan uitvoeren. Toekenning van hulp bij het huishouden volgt alleen voor de taken die de burger niet meer zelf uit kan voeren. De normtijden die voor de diverse taken zijn vastgesteld worden aangescherpt. In de praktijk krijgen inwoners waarschijnlijk minder hulp bij het huishouden, omdat de sociale component verdwijnt. De invulling van de sociale component is een taak van mantelzorgers en maatschappelijke organisaties. - Schuldhulpverlening Naar verwachting treedt in 2011 de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Daarmee is schuldhulpverlening een gemeentelijke taak met bijbehorende verplichtingen. Dat betekent voor de gemeente een noodzakelijke investering in 2010 en 2011 om aan deze nieuwe wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Laagdrempelige dienstverlening die voldoet aan alle minimale eisen, is het uitgangspunt. In 2011 en 2012 richt de gemeente de organisatie in zodat we toegerust zijn om schuldhulp te verlenen. We gaan nauw samenwerken met de diverse maatschappelijke organisaties in de gemeente. Aan het eind van deze bestuursperiode bestaat een sluitend netwerk waardoor burgers met een schuldenproblematiek snel en doelgericht hulp krijgen. In 2011 wordt een beleidsplan Schuldhulpverlening aan de raad voorgelegd. - Leerlingenvervoer Het uitvoeren van het leerlingenvervoer is een verplichte gemeentelijke taak. Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die niet zelfstandig in staat zijn om hun school te bereiken. Het leerlingenvervoer kent diverse varianten; zo maken leerlingen gebruik van het openbaar vervoer, van openbaar vervoer met begeleiding of taxivervoer. De ontwikkeling van het kind staat voorop. Dit betekent dat ieder kind op een veilige wijze de school kan bereiken en de zelfstandigheid van het kind moet worden bevorderd. Jaarlijks vindt overleg plaats met scholen en ouders over welke vorm van vervoer in het komende jaar voor de leerling geschikt is. De gemeente wil de komende bestuursperiode bewustwording creëren bij ouders en scholen over de diverse vormen van leerlingenvervoer. 16

18 - Armoedebeleid / minimabeleid In het najaar van 2010 is gestart met een heroverweging van de bestaande armoederegelingen. Wij willen dat de burgers in onze samenleving met een inkomen op het sociaal minimum in staat zijn deel te nemen aan sport-, culturele of maatschappelijke activiteiten. - Wet werk en bijstand (WWB) De gemeente heeft op een aantal onderdelen van de WWB beleidsvrijheid bij de uitvoering van de wet. De huidige financiële omstandigheden dwingen tot een heroverweging van het uitvoeringsbeleid. Dit betekent een verlaging van de inkomensnorm voor het toekennen van bijzondere bijstand van 120% naar 110% van de bijstandsnorm. Het toeslagenbeleid en de criteria voor de langdurigheidstoeslag wordt aangepast. Gelet op de uitgebreide collectieve zorgverzekering is vergoeding van medische kosten via de bijzondere bijstand beperkt mogelijk. Recapitulatie maatregelen Operationeel zijn van het CJG Inrichten organisatie schuldhulp Continueren armoedebeleid 17

19 18

20 Programma 7. Economie en Werk Doelstelling Behouden, versterken en verbreden van de economie in de breedst mogelijke zin Ontwikkelingen Economische structuurversterking is in deze bestuursperiode een van de belangrijkste doelstellingen. In regionaal en provinciaal verband werkt de gemeente o.a. aan ontwikkelingen in het kader van de Drentse Zuidas. De trimodale bereikbaarheid van Coevorden met een goede bereikbaarheid over water (kanaal Coevorden/Almelo), weg (N34, Zuidelijke ontsluitingsweg) en spoor (RSP, Bentheimer Eisenbahn) is belangrijk voor een gunstig werk- en ondernemersklimaat in onze gemeente. Dit geldt ook voor de dryport-functie, het recent opgerichte havenbedrijf, een sterke transport- en logistieke functie, een stevig accent op duurzaamheid en de goede faciliteiten die onze bedrijventerreinen bieden. De onderwijssector -en met name het primair onderwijs-, ondervindt de komende jaren sterk de invloed van vergrijzing en bevolkingskrimp. Een aantal basisscholen in de gemeente is bedreigd in het voortbestaan. Tegen deze achtergrond blijft de gemeente zorgdragen voor een evenwichtige spreiding van toegankelijke en bereikbare onderwijsvoorzieningen in de gemeente. In 2009 is de hoofdlijnennotitie integraal sociaal beleid (ISB) door de raad aanvaard. De in deze notitie neergelegde uitgangspunten zijn in deze bestuursperiode leidend. De taken op het gebied van inkomensvoorziening voor bijstandsgerechtigden zijn in 2010 overgedragen aan de gemeente Emmen. De kwaliteit van de uitvoering wordt door het college nauwkeurig bewaakt, overeenkomstig de hierover gemaakte afspraken. Schuldhulpverlening en de uitvoering van het minimabeleid blijven binnen onze gemeente gepositioneerd. Maatregelen - Economisch beleid Eind 2010 worden de beleidsvoornemens voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bedrijventerreinen gepresenteerd. De toeristische sector, de agrarische sector, de sector zakelijke dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf behoeven vanuit de gemeente bijzondere aandacht. De komende jaren wil de gemeente de dienstverlening voor bedrijven en ondernemers verbeteren. De bedrijvencontactfunctionarissen intensiveren en versterken hun contacten met het lokale bedrijfsleven. In 2011 stellen wij een nieuw economisch beleidsplan op waarin voor de komende jaren concreet vorm en inhoud wordt gegeven aan deze ambities. 19

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Begroting 2008 Schiedam. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Begroting 2008 Schiedam. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Begroting 2008 Schiedam plaats hier uw foto: Wethouder Siljee plaats hier uw foto: 2 Saldo 2006 Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming Voor de tweede keer begrotingsoverschot

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten:

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten: OOCj.oo lo^( gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder L. van Leeuwen-Koster opgestelddoor Stefanie Peters /165 kenmerk/datum 09.0010408/19.08.09

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Lange termijnplanning raadsagenda 2013

Lange termijnplanning raadsagenda 2013 nr. Onderwerp Domein/afdeling 1e kwartaal 2013 Raadsvergadering 24-1-2013 Lange termijnplanning raadsagenda 2013 januari februari maart Verordening Wmo (VERSCHOVEN) Beleid/MO Verschoven naar 28-2-2013.

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0594 B.15.0594 Landgraaf, 26 mei 2015 ONDERWERP: Visienota Accommodatiebeleid Landgraaf Raadsvoorstelnummer: 29 PROGRAMMA

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie