Jaarplan Ronduit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Ronduit 2015-2016"

Transcriptie

1 Jaarplan Ronduit Dit jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleid dat is opgenomen in het strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is onderverdeeld in drie hoofdlijnen. Per hoofdlijn zijn er drie doelstellingen opgenomen. Beiden geven de focus van de aankomende jaren weer. In het jaarplan maken we gebruik van de structuur van het strategisch beleidsplan en dat betekent dat deze is opgedeeld in negen programmalijnen: Beleidsvoornemens Kind van de 21 e eeuw: leren voor de toekomst 1. Brede vorming Programmalijnen jaarplan Ronduit 2. Passend en uitdagend onderwijs 3. Leren zichtbaar maken Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie 4. Kwaliteit van de leerkracht 5. Goed personeelsbeleid 6. Leren van en met elkaar Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 7. Onderwijskundige regie 8. Intensievere samenwerking 9. Pedagogisch klimaat Voor iedere programmalijn is een doelstelling en het beoogde resultaat voor het betreffende schooljaar opgenomen met daarbij de activiteiten, de planning, de indicatoren, de wijze van meting en de benodigde randvoorwaarden (financiën, ICT en huisvesting). Iedere programmalijn sluit af met een overzicht van scholing dat wordt aangeboden in de bestuursacademie. Dit aanbod sluit aan bij de te behalen doelstelling en het beoogd resultaat.

2

3 Kind van de 21 e eeuw: leren voor de toekomst 1. Brede vorming Het onderwijsaanbod van onze scholen biedt in 2019 een brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van leerlingen. Dit onderwijsaanbod moet hen stimuleren om onderzoekend en ondernemend te werk te gaan. Deze brede vorming is zichtbaar in verschillende programma s die door de scholen worden aangeboden. Inzichtelijk hebben welke scholen, op welke manier, een onderzoekend en ondernemend onderwijsaanbod hebben ten aanzien van cultuur, techniek en gezondheid. Inventarisatie bij de scholen van de huidige Sept.-okt activiteiten en programma s. Regie: O&K Overzicht met daarin onderwijsaanbod per school. Nulmeting. Scholingsaanbod bestuursacademie: Kunst in je curriculum Inspiratiebijeenkomst: theatervoorstelling met nagesprek in de Vest 21st century skills in een rijke leeromgeving Werken vanuit een eigen onderzoeksvraag; Onderzoeks- vraaggericht onderwijs i.c.m. Birdy (elektronische leeromgeving) 2. Passend en uitdagend onderwijs In 2019 hebben al onze leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod, opgenomen in een groepsplan (webbased), waarbij we open staan voor de mening, beleving en (onderwijs)behoeften van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen leren en vol vertrouwen een passende vervolgstap nemen. Drie scholen vullen hun handelingsgericht werken aan door voor de leerlingen het passend en uitdagend onderwijsaanbod op te nemen in de webbased groepsplanmodule van ESIS. Voorbereiding: Voorbereiding: sept- dec 2015 Gesprekken met scholen over implementatie Implementatie: febr-juni 2016 Scholing en ondersteuning implementatie uit zetten Regie: O&K Implementatie: Drie scholen zijn gestart met de groepsplanmodule Scholing groepsplannen van ESIS. Start ondersteuning implementatie op school Uitwisseling tussen de drie scholen en IB-groep Eerste helft schooljaar d.m.v. implementatieplan. Financiën: Budget Prestatiebox Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT 8.000,- Ondersteuning implementatie 5.000,- Scholing, specifieke begeleiding ICT: Goed werkende internet verbindingen en snelheden.

4 Binnen Ronduit is inzichtelijk welke vormen van kindgesprekken er worden gevoerd om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces en zicht te krijgen op hun welbevinden. Inventarisatie van vorm en doel gehouden kindgesprekken op de scholen sept-nov 2016 Regie: O&K Uitwisseling van vormen op directieoverleg Overzicht van vorm en doel gehouden kindgesprekken op scholen. Nulmeting. Ronduit wil een start maken met het inzichtelijk maken van de individuele en/of groepsgerichte leergroei. Dit doen we door bij de beoordeling van de opbrengsten ook de inspanningen van de school te betrekken. Hiermee wordt het opbrengstgericht werken ondersteund. Onderzoek naar werkbare vorm jan-mei 2016 Bespreken in DO-IB-groep Regie: O&K Werkbare vorm voor inzichtelijk maken van de leergroei. Vastgelegd in oplegger beleidsdocument opbrengsten. Financiën: Budget Prestatiebox Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT 2.000,- ondersteuning en presentatie O21 - onderwijs in de 21 e eeuw Onderzoeken welke rol 'gepersonaliseerd leren' kan hebben binnen het VSO, zodat de docenten de behoeften van leerlingen in de klas beter kunnen monitoren en vervolgens elke leerling de ondersteuning en middelen kunnen geven die het nodig heeft, zo mogelijk gebaseerd op het KED-programma. Onderzoeken van mogelijke inzet Sept-dec 2015 Opzet maken voor implementatie Regie: O&K en Serviceteam Uitgevoerd onderzoek Beleidsnotitie gepersonaliseerd leren in het VSO met implementatieplan ICT: Goed gebruik van ICT biedt de docent meer mogelijkheden om het leerproces te personaliseren, hierin de leerling te begeleiden en hem of haar zo te motiveren. Scholingsaanbod bestuursacademie: Groepsplannen in ESIS vanaf februari Een eerste kennismaking ESIS voor gevorderden Inzichtelijk maken van leergroei; Leren zichtbaar maken (Hattie). Aanbod waarmee je als leerkracht en school leert, hoe je kunt laten zien wat de toegevoegde waarde van de school is Gesprekken met leerlingen (onderwijsleergesprekken en gesprekken gericht op welbevinden; verhelderen van onderwijsbehoeften) Coöperatieve werkvormen (verdieping)

5 3. Leren zichtbaar maken Onze leerlingen begrijpen in 2019 het proces van leren; het leren wordt zichtbaar gemaakt. Dit zal een positieve impact hebben op het leren van de leerlingen, het onderwijs wordt uitdagend en sluit aan op nieuwe technologieën. Het werken in de elektronische leeromgeving Birdy is werkend en geaccepteerd in alle groepen 7 en 8. Ook zal er op een aantal scholen worden gewerkt aan de invoering van de VLC in meerdere groepen (vanaf groep 5 mogelijk). De leerlingen werken op eigen niveau met de VLC Birdy en de leercyclus VLC Birdy wordt onderdeel van het leerproces. Reflectie en feedback op elkaar zijn normaal. Blijvende uitwisseling via DO en kenniscommunity Birdy Starten van derde tranche Werken met VLC Birdy continueren in groepen 7 en 8 en starten in groepen 6 Schooljaar Directies en Stuurgroep Overzicht van gebruikte toepassingen in verschillende groepen Via kenniscommunity is zichtbaar hoe wordt gewerkt met de VLC Birdy Financiën: gereserveerde herfstakkoordgelden voor derde tranche, extra Birdy s (m.n. groepen 6) voor kosten school ICT: voldoende Birdy s, stabiele infrastructuur Leerkrachten groepen 6 t/m 8 (her)certificeren zich voor werken met de VLC Birdy Financiën: prestatieboxgelden, begroot op euro in project Birdy ICT: voldoende Birdy s voor leeromgeving Einde schooljaar Projectmanager i.o.m. directeuren Er wordt een toets afgenomen Iedere gecertificeerde leerkracht heeft dat in dossier staan Leerlingen profiteren van effectieve feedback (informatie en aanwijzingen over de taakuitvoering) gegeven door de leerkracht. Opstellen van publicaties waarin aandacht wordt besteed aan de grondslag van het leren zichtbaar maken en het belang van feedback door de leerkracht Scholing in de bestuursacademie Uitdieping van het geven van feedback in de VLC Birdy Financiën: 1000,- Uitgeven publicaties, 1000,- huur community platform ICT: Community platform beschikbaar stellen Gehele schooljaar Regie: O&K Tevredenheid van leerlingen t.a.v. de begeleiding van de leerkracht conform landelijk gemiddelde. Nulmeting Kwaliteitsvragenlijst april Tussentijdse meting einde schooljaar middels zelfde vragenlijst.

6 Door de inzet van nieuwe technologieën wordt het onderwijs voor leerlingen uitdagend en krijgt het een wowfactor. Pilot starten met robot in de klas om zo kinderen Schooljaar meer gericht individueel onderwijs of ondersteuning te Regie: O&K geven Op tenminste een school is een pilot uitgevoerd Constateren dat het daadwerkelijk gedaan is Financiën: Funding gevonden om pilot te draaien (w.o. aanschaf robot, inzet ontwikkelaars, implementatie in de klas), ,- Innovatiebudget MJ-OLP ICT: Omgeving ondersteunt werken met robot Scholingsaanbod bestuursacademie: Feedback geven aan leerlingen (op basis visie Leren zichtbaar maken Hattie) Training Birdy (inhoud conform Birdy Case) t.b.v. leerkrachten groepen 6 t/m 8 Train de trainer programma (implementeren en ondersteunen bij ICT oplossingen in de klas)

7

8 Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie 4. Kwaliteit van de leerkracht Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de grootste impact op het leren van leerlingen. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaalemotionele ontwikkeling. Elke medewerker reflecteert regelmatig op zijn eigen competenties en ontwikkelt zich op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, waardoor meer zicht gekregen wordt op de kwaliteiten van de verschillende medewerkers. Iedere startende - en basis bekwame leerkracht wordt in staat gesteld om zich te ontwikkelen. Op De Spinaker ligt een plan klaar om aan de bevoegdheidseisen m.b.t. 2 e graads onderwijs te voldoen. Plan voor de beroepsregistratie voor leraren opstellen. In schooljaar vult iedere medewerker i.h.k.v. de gesprekscyclus, het competentieprofiel in, passend bij zijn functie. Financiën: Opgenomen in begroting personeelsbudget Schooljaar, regie directeur Ingevulde competentieprofiel en een functioneringsof beoordelingsgesprek Alle medewerkers. Zichtbaar in DDGC Analyse en evaluatie van de uitvoering van de digitale gesprekscyclus. Financiën: Applicatie vanuit personeelsbudget betaald ICT: zie onder Halfjaarlijks, regie HRM Notitie m.b.t. voortgang gesprekscyclus Analyse vanuit DDGC Implementeren van de digitale gesprekscyclus binnen het ICT landschap Financiën: PM ICT: Beveiligingsniveau applicatie geborgd binnen de omgeving Begin schooljaar , regie bovenschools ICT Goed werkende applicatie in veilige omgeving Iedere leerkracht kan met applicatie werken (technisch gesproken) Uitvoeren begeleidingsprogramma startende leraar regie HRM. (tot LA 4 en LB4), waaronder opleiden coaches en zorgen voor bevoegde afnemers van de Iedere startende leraar heeft zich aangemeld voor het competentiethermometer. begeleidingsprogramma en heeft een coach. Aantal aanmeldingen begeleidingsprogramma. Financiën: Verlegging financiën OPLIS, inzet middelen lerarenregister, financiering inzet uren Vincent Plomp 5.000,-

9 Digitalisering en gebruik van ICT hulpmiddelen is steeds meer onderdeel van het onderwijsproces Elke medewerker dient blijvend te ontwikkelen op het gebied van IT bij het onderwijsproces. Directe praktische ondersteuning op elke school is daarbij onontbeerlijk. Per school is er een ICT coördinator die zijn/haar collegae ondersteunt bij het gebruik van ICT middelen en programma s in het onderwijs. De coördinatortaken maken onderdeel uit van het takenpakket binnen de school. Kadernotitie wordt opgesteld door ICT manager inzake taken coördinator op de school en afgestemd met DO Inzet ICT coördinator wordt specifiek gericht op functionele ondersteuning bij inzet ICT bij leerkrachten Financiën: ontwikkelings-/studiegelden per school PM Eerste helft schooljaar Beleid en regie vanuit ICT bestuurskantoor, uitvoering en invulling bij scholen zelf ICT coördinatoren krijgen taakuren voor ondersteuning collegae Gebruikte taakuren Scholingsaanbod bestuursacademie: Inspiratiebijeenkomst: Adem en IntensiTijd Wim Bokhorst (Artiance) Inspiratiebijeenkomst: Gerhard Heusinkveld. Op zoek naar je persoonlijke drive (Artiance) 2e graads docenten in het VSO: Modulair aanbod als voorbereiding op een tweedegraads bevoegdheid opleiding voor specialisten Wiskunde, Engels, Nederlands, techniek, consumptief en stagebegeleider IB Kweekvijver Een traject coachen van collega s op de werkvloer 5. Goed personeelsbeleid Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie, ambitie en geïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te zien in de benchmark tevredenheid waarin de medewerkers werken bij Ronduit boven het landelijk gemiddelde waarderen. Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap. Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders en procedures vastgelegd. In is o.a. het verzuimbeleid, het mobiliteitsbeleid en het schoolformatiebeleid geoptimaliseerd. Optimaliseren verzuimbeleid. Preventief verzuimbeleid: - Uitvoeren van de RIE; - Samenstellen van een pakket aan maatregelen op het gebied van preventief ziekteverzuim HRM (TPC) RIE: eerste helft van het schooljaar Pakket preventieve maatregelen: 2 e helft schooljaar Totale verzuimcijfer lager dan het landelijk gemiddelde Elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)

10 Langdurig verzuimbeleid: - Elk kwartaal verzuim analyseren en bij dreiging langdurig verzuim (langer dan 6 weken) sneller interventies inzetten. Beleid vervanging: Invoeren Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds - Jaar lang volgen van de geldstromen en op basis hiervan een beleidsnotitie maken die goedkeuring van de directeuren en de GMR krijgt. Optimaliseren mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid: - Promoten van de mobiliteit, om de (duurzame) inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Optimaliseren van het schoolformatiebeleid - Het beheren van de tijdelijke aanstellingen en tijdelijke uitbreidingen, zodat geen verplichtingen ontstaan voor de WW-lasten en vaste aanstellingen die Ronduit niet kan financieren. - Het gevoerde beleid aanpassen aan de nieuwe ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid. HRM Langdurige verzuimcijfer lager van 4% Elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) HRM & Financiën Ronduit is per ERD VF Aanvraag voor naar VF HRM Minimaal één interne mobiliteitskandidaat per school die positief geplaatst kan worden op een andere school. Na eerste mobiliteitsronde (medio mei) HRM Verplichtingen overzicht en uitputting middelen voor personeelslasten van Akorda Elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) Scholingsaanbod bestuursacademie: Lead like a Champion Covey in de praktijk Gesprekken voor leidinggevenden met personeel; gericht op eigen performance Aanbod ten aanzien van duurzame inzetbaarheid (begrip, inhoud en managen ervan) Voor alle personeelsleden conform de CAO primair onderwijs.

11 6. Leren van en met elkaar Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, schoolteams en het onderwijs kracht in een stimulerende en professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties. Het creëren van een cultuur van met elkaar leren, door het ontwikkelen en realiseren van een sterke vorm van reflectie in de organisatie, uitgaande van de vraag vanuit de school en een collegiale commissie die passend bij deze vraag een rapportage van bevindingen geeft. Voorbereidingsfase: Voorbereiding: sept-dec 2015 formeren werkgroep Uitvoering: jan-april 2015 opstellen beleidsnotitie leren van en met elkaar Afronding: mei 2015 opzetten scholing Regie: O&K i.s.m. HRM te bezoeken school selecteren samenstellen multidisciplinaire collegiale commissie Twee scholen zijn bezocht. voorbereiding bezoek (coördinatie en organisatie) Beleidsnotitie leren van en met elkaar is opgesteld. Bezochte scholen hebben rapportage van bevindingen Uitvoeringsfase: ontvangen en feedback gegeven. zelfevaluatie door te bezoeken school organisatie van de bezoekdag geselecteerde school bezoeken terugkoppeling Afrondingsfase: Opstellen rapportage van bevindingen Presentatie rapportage in team door directeur Terugkoppeling bezochte school aan multidisciplinaire collegiale commissie Financiën: Prestatiebox professionele scholen 5.000,- Scholing van commissieleden 5.000,- Vrij roosteren van commissieleden (7 x 4 dgn) De per benoemde leidinggevenden (locatiedirecteuren en teamleiders) van de Spinaker professionaliseren zich verder, zodat zij in staat zijn hun locatie en/of team op een adequate manier te leiden op het gebied van onderwijsinhoud en ondersteuning, pedagogisch klimaat en beleid t.a.v. financiën, bedrijfsvoering, ICT en personeel. Professionalisering leidinggevenden Spinaker: Opzetten managementontwikkelingstraject op individueel en op groepsniveau Financiën: ,- middelen prestatiebox Ronduit/Spinaker HRM en afdelingsdirecteur Spinaker Scholing- en/of begeleidingsprogramma Deelname aan scholing Medewerkers tevredenheid op gebied van management Positieve beoordeling in DDGC Voldoende inspectieoordeel Scholingsaanbod bestuursacademie: Scholing ten behoeve van het vormen van een collegiale commissie. Deze commissie bezoekt de school n.a.v. eigen ontwikkelvraag (koppeling met reflectieve dialoog)

12

13 Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 7. Onderwijskundige regie Al onze directeuren voeren in 2019 de onderwijskundige regie ten aanzien van de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Hiermee wordt de ononderbroken pedagogische en didactische leerlijn gewaarborgd. Voor directeuren is de visie van Ronduit ten aanzien van Integrale Kind Centra helder. De stappen die noodzakelijk zijn om als school ook als IKC te worden gekenmerkt zijn duidelijk en er is één school die zich hiermee wilt profileren. Opstellen beleidsnotitie IKC Opstellen pilotplan IKC om in te dienen bij de gemeente Sept-dec 2015 Regie: O&K Eén school gekenmerkt als IKC Kenmerk IKC afgegeven door de gemeente Alkmaar 8. Intensievere samenwerking Ons bestuur en onze scholen hebben in 2019 een intensievere samenwerking met huidige en eventueel nieuwe partners. Deze partners vullen het onderwijs aan met specifieke expertise, op basis van de behoeften van ouders en kinderen. Onderzoeken welke organisaties een significante bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen van Ronduit. Met partijen moeten overeenkomsten gesloten kunnen worden Huidige samenwerkingspartijen screenen en mogelijk Bestuur nieuwe partijen vinden die toegevoegde waarde kunnen bieden op de strategische speerpunten van Overzicht van samenwerkingspartners met Ronduit (bijvoorbeeld bundelen van activiteiten, het strategische meerwaarde. delen van kennis en expertise). Nulmeting juli 2016

14 9. Pedagogisch klimaat Op onze scholen heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de ontwikkeling van kinderen en het leerklimaat in de groep. Kinderen doen positieve ervaringen op, ervaren een grote mate van welbevinden en zijn zich bewust van de gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie van de kinderen. Daardoor zijn zij ook voor situaties buiten de school goed toegerust. Voor Ronduit is er zicht op het schoolklimaat en de veiligheid. Risico inventarisatie met accent op een veilige schoolomgeving Inventarisatie bij scholen t.a.v. een specifieke aanpak en schoollijn voor het pedagogisch klimaat Analyseren van kwaliteitsvragenlijst 2015 Jan-juni 2015 Regie: O&K Overzicht van inventarisatie Nulmeting Scholingsaanbod bestuursacademie: Gesprekken met leerlingen: inspraak leerlingenraad voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Positief en veilig Leerklimaat - Pedagogisch tact. (1 x Kennismaking en 1 x traject) PBS - omgaan met moeilijk gedrag

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Aandacht en afstemming Elk kind telt! Schoolplan augustus 2015 juli 2020

Aandacht en afstemming Elk kind telt! Schoolplan augustus 2015 juli 2020 Aandacht en afstemming Elk kind telt! Schoolplan augustus 2015 juli 2020 juli 2015 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding en Contet... 3 2. Wettelijk kader... 4 3. Proces en bronnen... 5 3.1. Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Groenling 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Algemene gegevens van school... 2 1) Missie en Visie... 2 2) Planmatig werken... 3 3) Handelingsgericht werken...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie