Jaarplan Ronduit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Ronduit 2015-2016"

Transcriptie

1 Jaarplan Ronduit Dit jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleid dat is opgenomen in het strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is onderverdeeld in drie hoofdlijnen. Per hoofdlijn zijn er drie doelstellingen opgenomen. Beiden geven de focus van de aankomende jaren weer. In het jaarplan maken we gebruik van de structuur van het strategisch beleidsplan en dat betekent dat deze is opgedeeld in negen programmalijnen: Beleidsvoornemens Kind van de 21 e eeuw: leren voor de toekomst 1. Brede vorming Programmalijnen jaarplan Ronduit 2. Passend en uitdagend onderwijs 3. Leren zichtbaar maken Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie 4. Kwaliteit van de leerkracht 5. Goed personeelsbeleid 6. Leren van en met elkaar Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 7. Onderwijskundige regie 8. Intensievere samenwerking 9. Pedagogisch klimaat Voor iedere programmalijn is een doelstelling en het beoogde resultaat voor het betreffende schooljaar opgenomen met daarbij de activiteiten, de planning, de indicatoren, de wijze van meting en de benodigde randvoorwaarden (financiën, ICT en huisvesting). Iedere programmalijn sluit af met een overzicht van scholing dat wordt aangeboden in de bestuursacademie. Dit aanbod sluit aan bij de te behalen doelstelling en het beoogd resultaat.

2

3 Kind van de 21 e eeuw: leren voor de toekomst 1. Brede vorming Het onderwijsaanbod van onze scholen biedt in 2019 een brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van leerlingen. Dit onderwijsaanbod moet hen stimuleren om onderzoekend en ondernemend te werk te gaan. Deze brede vorming is zichtbaar in verschillende programma s die door de scholen worden aangeboden. Inzichtelijk hebben welke scholen, op welke manier, een onderzoekend en ondernemend onderwijsaanbod hebben ten aanzien van cultuur, techniek en gezondheid. Inventarisatie bij de scholen van de huidige Sept.-okt activiteiten en programma s. Regie: O&K Overzicht met daarin onderwijsaanbod per school. Nulmeting. Scholingsaanbod bestuursacademie: Kunst in je curriculum Inspiratiebijeenkomst: theatervoorstelling met nagesprek in de Vest 21st century skills in een rijke leeromgeving Werken vanuit een eigen onderzoeksvraag; Onderzoeks- vraaggericht onderwijs i.c.m. Birdy (elektronische leeromgeving) 2. Passend en uitdagend onderwijs In 2019 hebben al onze leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod, opgenomen in een groepsplan (webbased), waarbij we open staan voor de mening, beleving en (onderwijs)behoeften van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen leren en vol vertrouwen een passende vervolgstap nemen. Drie scholen vullen hun handelingsgericht werken aan door voor de leerlingen het passend en uitdagend onderwijsaanbod op te nemen in de webbased groepsplanmodule van ESIS. Voorbereiding: Voorbereiding: sept- dec 2015 Gesprekken met scholen over implementatie Implementatie: febr-juni 2016 Scholing en ondersteuning implementatie uit zetten Regie: O&K Implementatie: Drie scholen zijn gestart met de groepsplanmodule Scholing groepsplannen van ESIS. Start ondersteuning implementatie op school Uitwisseling tussen de drie scholen en IB-groep Eerste helft schooljaar d.m.v. implementatieplan. Financiën: Budget Prestatiebox Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT 8.000,- Ondersteuning implementatie 5.000,- Scholing, specifieke begeleiding ICT: Goed werkende internet verbindingen en snelheden.

4 Binnen Ronduit is inzichtelijk welke vormen van kindgesprekken er worden gevoerd om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces en zicht te krijgen op hun welbevinden. Inventarisatie van vorm en doel gehouden kindgesprekken op de scholen sept-nov 2016 Regie: O&K Uitwisseling van vormen op directieoverleg Overzicht van vorm en doel gehouden kindgesprekken op scholen. Nulmeting. Ronduit wil een start maken met het inzichtelijk maken van de individuele en/of groepsgerichte leergroei. Dit doen we door bij de beoordeling van de opbrengsten ook de inspanningen van de school te betrekken. Hiermee wordt het opbrengstgericht werken ondersteund. Onderzoek naar werkbare vorm jan-mei 2016 Bespreken in DO-IB-groep Regie: O&K Werkbare vorm voor inzichtelijk maken van de leergroei. Vastgelegd in oplegger beleidsdocument opbrengsten. Financiën: Budget Prestatiebox Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT 2.000,- ondersteuning en presentatie O21 - onderwijs in de 21 e eeuw Onderzoeken welke rol 'gepersonaliseerd leren' kan hebben binnen het VSO, zodat de docenten de behoeften van leerlingen in de klas beter kunnen monitoren en vervolgens elke leerling de ondersteuning en middelen kunnen geven die het nodig heeft, zo mogelijk gebaseerd op het KED-programma. Onderzoeken van mogelijke inzet Sept-dec 2015 Opzet maken voor implementatie Regie: O&K en Serviceteam Uitgevoerd onderzoek Beleidsnotitie gepersonaliseerd leren in het VSO met implementatieplan ICT: Goed gebruik van ICT biedt de docent meer mogelijkheden om het leerproces te personaliseren, hierin de leerling te begeleiden en hem of haar zo te motiveren. Scholingsaanbod bestuursacademie: Groepsplannen in ESIS vanaf februari Een eerste kennismaking ESIS voor gevorderden Inzichtelijk maken van leergroei; Leren zichtbaar maken (Hattie). Aanbod waarmee je als leerkracht en school leert, hoe je kunt laten zien wat de toegevoegde waarde van de school is Gesprekken met leerlingen (onderwijsleergesprekken en gesprekken gericht op welbevinden; verhelderen van onderwijsbehoeften) Coöperatieve werkvormen (verdieping)

5 3. Leren zichtbaar maken Onze leerlingen begrijpen in 2019 het proces van leren; het leren wordt zichtbaar gemaakt. Dit zal een positieve impact hebben op het leren van de leerlingen, het onderwijs wordt uitdagend en sluit aan op nieuwe technologieën. Het werken in de elektronische leeromgeving Birdy is werkend en geaccepteerd in alle groepen 7 en 8. Ook zal er op een aantal scholen worden gewerkt aan de invoering van de VLC in meerdere groepen (vanaf groep 5 mogelijk). De leerlingen werken op eigen niveau met de VLC Birdy en de leercyclus VLC Birdy wordt onderdeel van het leerproces. Reflectie en feedback op elkaar zijn normaal. Blijvende uitwisseling via DO en kenniscommunity Birdy Starten van derde tranche Werken met VLC Birdy continueren in groepen 7 en 8 en starten in groepen 6 Schooljaar Directies en Stuurgroep Overzicht van gebruikte toepassingen in verschillende groepen Via kenniscommunity is zichtbaar hoe wordt gewerkt met de VLC Birdy Financiën: gereserveerde herfstakkoordgelden voor derde tranche, extra Birdy s (m.n. groepen 6) voor kosten school ICT: voldoende Birdy s, stabiele infrastructuur Leerkrachten groepen 6 t/m 8 (her)certificeren zich voor werken met de VLC Birdy Financiën: prestatieboxgelden, begroot op euro in project Birdy ICT: voldoende Birdy s voor leeromgeving Einde schooljaar Projectmanager i.o.m. directeuren Er wordt een toets afgenomen Iedere gecertificeerde leerkracht heeft dat in dossier staan Leerlingen profiteren van effectieve feedback (informatie en aanwijzingen over de taakuitvoering) gegeven door de leerkracht. Opstellen van publicaties waarin aandacht wordt besteed aan de grondslag van het leren zichtbaar maken en het belang van feedback door de leerkracht Scholing in de bestuursacademie Uitdieping van het geven van feedback in de VLC Birdy Financiën: 1000,- Uitgeven publicaties, 1000,- huur community platform ICT: Community platform beschikbaar stellen Gehele schooljaar Regie: O&K Tevredenheid van leerlingen t.a.v. de begeleiding van de leerkracht conform landelijk gemiddelde. Nulmeting Kwaliteitsvragenlijst april Tussentijdse meting einde schooljaar middels zelfde vragenlijst.

6 Door de inzet van nieuwe technologieën wordt het onderwijs voor leerlingen uitdagend en krijgt het een wowfactor. Pilot starten met robot in de klas om zo kinderen Schooljaar meer gericht individueel onderwijs of ondersteuning te Regie: O&K geven Op tenminste een school is een pilot uitgevoerd Constateren dat het daadwerkelijk gedaan is Financiën: Funding gevonden om pilot te draaien (w.o. aanschaf robot, inzet ontwikkelaars, implementatie in de klas), ,- Innovatiebudget MJ-OLP ICT: Omgeving ondersteunt werken met robot Scholingsaanbod bestuursacademie: Feedback geven aan leerlingen (op basis visie Leren zichtbaar maken Hattie) Training Birdy (inhoud conform Birdy Case) t.b.v. leerkrachten groepen 6 t/m 8 Train de trainer programma (implementeren en ondersteunen bij ICT oplossingen in de klas)

7

8 Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie 4. Kwaliteit van de leerkracht Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de grootste impact op het leren van leerlingen. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaalemotionele ontwikkeling. Elke medewerker reflecteert regelmatig op zijn eigen competenties en ontwikkelt zich op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, waardoor meer zicht gekregen wordt op de kwaliteiten van de verschillende medewerkers. Iedere startende - en basis bekwame leerkracht wordt in staat gesteld om zich te ontwikkelen. Op De Spinaker ligt een plan klaar om aan de bevoegdheidseisen m.b.t. 2 e graads onderwijs te voldoen. Plan voor de beroepsregistratie voor leraren opstellen. In schooljaar vult iedere medewerker i.h.k.v. de gesprekscyclus, het competentieprofiel in, passend bij zijn functie. Financiën: Opgenomen in begroting personeelsbudget Schooljaar, regie directeur Ingevulde competentieprofiel en een functioneringsof beoordelingsgesprek Alle medewerkers. Zichtbaar in DDGC Analyse en evaluatie van de uitvoering van de digitale gesprekscyclus. Financiën: Applicatie vanuit personeelsbudget betaald ICT: zie onder Halfjaarlijks, regie HRM Notitie m.b.t. voortgang gesprekscyclus Analyse vanuit DDGC Implementeren van de digitale gesprekscyclus binnen het ICT landschap Financiën: PM ICT: Beveiligingsniveau applicatie geborgd binnen de omgeving Begin schooljaar , regie bovenschools ICT Goed werkende applicatie in veilige omgeving Iedere leerkracht kan met applicatie werken (technisch gesproken) Uitvoeren begeleidingsprogramma startende leraar regie HRM. (tot LA 4 en LB4), waaronder opleiden coaches en zorgen voor bevoegde afnemers van de Iedere startende leraar heeft zich aangemeld voor het competentiethermometer. begeleidingsprogramma en heeft een coach. Aantal aanmeldingen begeleidingsprogramma. Financiën: Verlegging financiën OPLIS, inzet middelen lerarenregister, financiering inzet uren Vincent Plomp 5.000,-

9 Digitalisering en gebruik van ICT hulpmiddelen is steeds meer onderdeel van het onderwijsproces Elke medewerker dient blijvend te ontwikkelen op het gebied van IT bij het onderwijsproces. Directe praktische ondersteuning op elke school is daarbij onontbeerlijk. Per school is er een ICT coördinator die zijn/haar collegae ondersteunt bij het gebruik van ICT middelen en programma s in het onderwijs. De coördinatortaken maken onderdeel uit van het takenpakket binnen de school. Kadernotitie wordt opgesteld door ICT manager inzake taken coördinator op de school en afgestemd met DO Inzet ICT coördinator wordt specifiek gericht op functionele ondersteuning bij inzet ICT bij leerkrachten Financiën: ontwikkelings-/studiegelden per school PM Eerste helft schooljaar Beleid en regie vanuit ICT bestuurskantoor, uitvoering en invulling bij scholen zelf ICT coördinatoren krijgen taakuren voor ondersteuning collegae Gebruikte taakuren Scholingsaanbod bestuursacademie: Inspiratiebijeenkomst: Adem en IntensiTijd Wim Bokhorst (Artiance) Inspiratiebijeenkomst: Gerhard Heusinkveld. Op zoek naar je persoonlijke drive (Artiance) 2e graads docenten in het VSO: Modulair aanbod als voorbereiding op een tweedegraads bevoegdheid opleiding voor specialisten Wiskunde, Engels, Nederlands, techniek, consumptief en stagebegeleider IB Kweekvijver Een traject coachen van collega s op de werkvloer 5. Goed personeelsbeleid Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie, ambitie en geïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te zien in de benchmark tevredenheid waarin de medewerkers werken bij Ronduit boven het landelijk gemiddelde waarderen. Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap. Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders en procedures vastgelegd. In is o.a. het verzuimbeleid, het mobiliteitsbeleid en het schoolformatiebeleid geoptimaliseerd. Optimaliseren verzuimbeleid. Preventief verzuimbeleid: - Uitvoeren van de RIE; - Samenstellen van een pakket aan maatregelen op het gebied van preventief ziekteverzuim HRM (TPC) RIE: eerste helft van het schooljaar Pakket preventieve maatregelen: 2 e helft schooljaar Totale verzuimcijfer lager dan het landelijk gemiddelde Elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)

10 Langdurig verzuimbeleid: - Elk kwartaal verzuim analyseren en bij dreiging langdurig verzuim (langer dan 6 weken) sneller interventies inzetten. Beleid vervanging: Invoeren Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds - Jaar lang volgen van de geldstromen en op basis hiervan een beleidsnotitie maken die goedkeuring van de directeuren en de GMR krijgt. Optimaliseren mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid: - Promoten van de mobiliteit, om de (duurzame) inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Optimaliseren van het schoolformatiebeleid - Het beheren van de tijdelijke aanstellingen en tijdelijke uitbreidingen, zodat geen verplichtingen ontstaan voor de WW-lasten en vaste aanstellingen die Ronduit niet kan financieren. - Het gevoerde beleid aanpassen aan de nieuwe ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid. HRM Langdurige verzuimcijfer lager van 4% Elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) HRM & Financiën Ronduit is per ERD VF Aanvraag voor naar VF HRM Minimaal één interne mobiliteitskandidaat per school die positief geplaatst kan worden op een andere school. Na eerste mobiliteitsronde (medio mei) HRM Verplichtingen overzicht en uitputting middelen voor personeelslasten van Akorda Elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) Scholingsaanbod bestuursacademie: Lead like a Champion Covey in de praktijk Gesprekken voor leidinggevenden met personeel; gericht op eigen performance Aanbod ten aanzien van duurzame inzetbaarheid (begrip, inhoud en managen ervan) Voor alle personeelsleden conform de CAO primair onderwijs.

11 6. Leren van en met elkaar Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, schoolteams en het onderwijs kracht in een stimulerende en professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties. Het creëren van een cultuur van met elkaar leren, door het ontwikkelen en realiseren van een sterke vorm van reflectie in de organisatie, uitgaande van de vraag vanuit de school en een collegiale commissie die passend bij deze vraag een rapportage van bevindingen geeft. Voorbereidingsfase: Voorbereiding: sept-dec 2015 formeren werkgroep Uitvoering: jan-april 2015 opstellen beleidsnotitie leren van en met elkaar Afronding: mei 2015 opzetten scholing Regie: O&K i.s.m. HRM te bezoeken school selecteren samenstellen multidisciplinaire collegiale commissie Twee scholen zijn bezocht. voorbereiding bezoek (coördinatie en organisatie) Beleidsnotitie leren van en met elkaar is opgesteld. Bezochte scholen hebben rapportage van bevindingen Uitvoeringsfase: ontvangen en feedback gegeven. zelfevaluatie door te bezoeken school organisatie van de bezoekdag geselecteerde school bezoeken terugkoppeling Afrondingsfase: Opstellen rapportage van bevindingen Presentatie rapportage in team door directeur Terugkoppeling bezochte school aan multidisciplinaire collegiale commissie Financiën: Prestatiebox professionele scholen 5.000,- Scholing van commissieleden 5.000,- Vrij roosteren van commissieleden (7 x 4 dgn) De per benoemde leidinggevenden (locatiedirecteuren en teamleiders) van de Spinaker professionaliseren zich verder, zodat zij in staat zijn hun locatie en/of team op een adequate manier te leiden op het gebied van onderwijsinhoud en ondersteuning, pedagogisch klimaat en beleid t.a.v. financiën, bedrijfsvoering, ICT en personeel. Professionalisering leidinggevenden Spinaker: Opzetten managementontwikkelingstraject op individueel en op groepsniveau Financiën: ,- middelen prestatiebox Ronduit/Spinaker HRM en afdelingsdirecteur Spinaker Scholing- en/of begeleidingsprogramma Deelname aan scholing Medewerkers tevredenheid op gebied van management Positieve beoordeling in DDGC Voldoende inspectieoordeel Scholingsaanbod bestuursacademie: Scholing ten behoeve van het vormen van een collegiale commissie. Deze commissie bezoekt de school n.a.v. eigen ontwikkelvraag (koppeling met reflectieve dialoog)

12

13 Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 7. Onderwijskundige regie Al onze directeuren voeren in 2019 de onderwijskundige regie ten aanzien van de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Hiermee wordt de ononderbroken pedagogische en didactische leerlijn gewaarborgd. Voor directeuren is de visie van Ronduit ten aanzien van Integrale Kind Centra helder. De stappen die noodzakelijk zijn om als school ook als IKC te worden gekenmerkt zijn duidelijk en er is één school die zich hiermee wilt profileren. Opstellen beleidsnotitie IKC Opstellen pilotplan IKC om in te dienen bij de gemeente Sept-dec 2015 Regie: O&K Eén school gekenmerkt als IKC Kenmerk IKC afgegeven door de gemeente Alkmaar 8. Intensievere samenwerking Ons bestuur en onze scholen hebben in 2019 een intensievere samenwerking met huidige en eventueel nieuwe partners. Deze partners vullen het onderwijs aan met specifieke expertise, op basis van de behoeften van ouders en kinderen. Onderzoeken welke organisaties een significante bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen van Ronduit. Met partijen moeten overeenkomsten gesloten kunnen worden Huidige samenwerkingspartijen screenen en mogelijk Bestuur nieuwe partijen vinden die toegevoegde waarde kunnen bieden op de strategische speerpunten van Overzicht van samenwerkingspartners met Ronduit (bijvoorbeeld bundelen van activiteiten, het strategische meerwaarde. delen van kennis en expertise). Nulmeting juli 2016

14 9. Pedagogisch klimaat Op onze scholen heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de ontwikkeling van kinderen en het leerklimaat in de groep. Kinderen doen positieve ervaringen op, ervaren een grote mate van welbevinden en zijn zich bewust van de gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie van de kinderen. Daardoor zijn zij ook voor situaties buiten de school goed toegerust. Voor Ronduit is er zicht op het schoolklimaat en de veiligheid. Risico inventarisatie met accent op een veilige schoolomgeving Inventarisatie bij scholen t.a.v. een specifieke aanpak en schoollijn voor het pedagogisch klimaat Analyseren van kwaliteitsvragenlijst 2015 Jan-juni 2015 Regie: O&K Overzicht van inventarisatie Nulmeting Scholingsaanbod bestuursacademie: Gesprekken met leerlingen: inspraak leerlingenraad voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Positief en veilig Leerklimaat - Pedagogisch tact. (1 x Kennismaking en 1 x traject) PBS - omgaan met moeilijk gedrag

STRATEGISCH. beleidsplan. Onderwijs dat meer is dan de som der delen

STRATEGISCH. beleidsplan. Onderwijs dat meer is dan de som der delen 2015 2019 STRATEGISCH beleidsplan Onderwijs dat meer is dan de som der delen Kernwaarden: ONDERNEMEND VERANTWOORDELIJK RESULTAATGERICHT 2 strategisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding: Onderwijs dat

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het In het schoolplan staan de ambities voor onze school geformuleerd. Deze worden met jaarlijkse ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd. Deze jaarlijkse doelstellingen worden medegevormd en bijgestuurd

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp.

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp. 1.2 Schooljaar 2010 2011 Onderwijskundige beleidsvoornemens Terugblik op 2010-2011 Onderwerp Stand van zaken Beoogd resultaat (incl. indicatoren) Rekenen Nieuwe methode Alles telt voor de groepen 3 t/m

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Lesmethoden in onze school

Lesmethoden in onze school Bijlage 1. Lesmethoden in onze school Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering Rekenen / wiskunde 1/2:Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster Jaarplan 2015-2016 R.K. Basisschool De Palster Datum Gremium Samenvatting wijzigingen/opmerkingen Versie Status 16 juni 2015 Team beleidsonderwerp 1 wordt ook geplaatst bij beleidsonderwerp. Enkele aanpassingen

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Het schoolplan op één poster Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Outline van de workshop Gezamenlijke verkenning van de inhoud van het schoolplan Achtergronden en voorbeelden Aanzet tot een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie