O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H. Tijd: A Algemeen 40 min. 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Vragenhalfuur (zie art. 40 Reglement van orde voor de Gemeenteraad) 4 Verslagen van de vergadering van 8 en 9 november Lijst ingekomen stukken en mededelingen Hamerstukken B1 Digitaliseringprogramma rond het raadswerk Kerckhaert B2 Benoeming accountantsfunctie B3 Controleprotocol C1 Kredietaanvraag plan voorbereiding Twickeler 11G Oude Alink Grensweg C2 Aanvullend krediet spooronderdoorgang Grobbenweg 11G Bron C3 Uitvoeringskrediet 1 e fase sportgebied Hengelo 11G Bron C4 Kredietaanvraag afronden project Oude Postweg 11G Bron C5 30-kilometer verkeersmaatregelen Zwavertsweg en 11G Bron Driene D1 Programma en overzicht onderwijshuisvesting G Lievers D2 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 OSG 11G Lievers D3 Duurzaam verlichten Twentebad 11G Lievers D4 Wijzigingen Verordeningen WWB 11G Ten Heuw D5 (Her)benoeming leden programmaraad Twente 11G Mulder D6 Kredietaanvraag Boortorenweg 11G Oude Alink D7 Herinrichting en verbetering Industriestraat 11G Ten Heuw C D E Voorstellen door tussenkomst van de commissie Fysiek C6 Vaststelling bestemmingsplan Anninksweg G Bron 15 min. C7 Woonvisie G Bron 30 min. C8 Afvalstoffenverordening G Oude Alink 15 min. C9 Kredietaanvraag West Tangent 11G Oude Alink 15 min. C10 Parkeerverordening en uitwerkingsbesluit parkeerverordening G Bron min. Voorstellen door tussenkomst van de commissie Sociaal D8 Nota Wijkeconomie Hengelo G Ten Heuw 30 min. Voorstellen zonder tussenkomst van de commissies E1 12e wijziging Beleidsbegroting G Mulder 45 min. Hengelo, 12 december 2011 namens het raadspresidium, de voorzitter, De heer J.W.M. Harink De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in het stadhuis van 13 t/m 20 december 2011 De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 31 januari 2012 aanvang uur.

2

3 LIJST INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Raadsvergadering d.d. 20 december 2011 Agendanummer: A5 OMSCHRIJVING VOORSTEL 1 BUN Projectontwikkeling BV. Zienswijze op Detailhandelsvisie , geactualiseerde visie 2011 (452349) 2 OV Westermaat. Zienswijze detailhandelsvisie Hengelo (452389) 3 Stichting Centrummanagement Hengelo. Inspraakreactie Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo , geactualiseerde beleidsvisie 2011 (452547) 4 Winkeliersvereniging Driene Noord/Klein Driene. Zienswijze/inspraakreactie Ontwerp Detailhandelsvisie (452638) 5 T.C.N. Inspraakreactie/zienswijze m.b.t. Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo (452548) 6 Metro Cash & Carry Nederland. Zienswijze, namens Makro aan de Diamantstraat 8, op Detailhandelsvisie Hengelo , geactualiseerde visie 2011 (452346) 7 VCOH Vereniging van Eigenaren van Commercieel Onroerend. Inspraak/zienswijze op de Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo geactualiseerde beleidsvisie 2011 (452396) 8 JPR Advocaten. Fax. Zienswijze/inspraakreactie namens de heer en mevrouw Bruggink tegen het ontwerp-bestemmingsplan Veldwijk-Noord Winkelcentrum (452545) 9 A. Blankestijn. Is van mening dat het gebruik van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers vooral voor ouderen te duur is en verzoekt het beleid hierop aan te passen (452348) 10 Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod. Vraagt aandacht voor de problematiek n.a.v. de aanscherping van de gedoogcriteria voor de coffeeshops (452550) 11 TCN. Intrekking brief d.d. 21 oktober 2011 met voorstel inzake Plein Westermaat Fase III (452429) 12 Stichting Vrije Recreatie. Verzoekt de heffing van toeristenbelasting eens terdege onder de loep te nemen (452404) 13 Vrom-Inspectie. Afschrift van een brief aan B&W met oordeel over de verbetervoorstellen in het kader van de quick scan uitvoering asbesttaken (451166) 14 Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente. Verzoekt de raadsleden als volksvertegenwoordigers de collega s in de Raad van Enschede en in de Provinciale Staten uit de droom te helpen v.w.b, de ontwikkelingen rond de luchthaven Twente (451371) 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanbieding Programmarapportages (453190) In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter voorbereiding; de commissie fysiek horen via reactienota Voor kennisgeving aannemen,. Kopie brief in postbakje fractievoorzitters gelegd i.v.m. behandeling belastingtarieven op 8/ In handen van de burgemeester ter afdoening Voor kennisgeving aannemen In handen van het college ter afdoening Voor kennisgeving aannemen Ter bespreking naar de commissie bestuur Voor kennisgeving aannemen

4 2 OMSCHRIJVING VOORSTEL 16 CNV Vakcentrale. Spreekt bezorgdheid uit over de gevolgen van de gewijzigde Wet Werk en Bijstand, de te verwachten Wet Werken naar Vermogen en de ontwikkelingen in de sociale werkvoorzieningen en vraagt bij het vaststellen van de gemeentebegroting rekening te houden met de kwetsbaren in de samenleving en hen zoveel mogelijk te ontzien (450828) 17 Evangelische Vrijzinnige Partij. Bepleit onderzoek n.a.v. kabinetsbezuinigingen in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk naar vermogen/wet Werk en bijstand (450000) 18 BEM Bureau Eerlijke Mededinging. Problematiek m.b.t. het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke instellingen op het gebied van sportieve, sociaalculturele of godsdienstig aard in relatie tot het toestaan van ongeoorloofde horeca (453437) 19 Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lange Wemen (453460) 20 Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen. Bezwaarschrift Awb tegen afwijzing van verzoek om partiele herziening bestemmingsplan t.b.v. de bouw van een woning aan de Landmansweg (450831) Kopie brief in postbakjes Fractievoorzitters gelegd met het oog op de behandeling van de beleidsbegroting op 8/ Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen In handen van het college ter voorbereiding; de commissie fysiek horen via reactienota In handen van de bezwaarschriftencommissie om advies 21 Sportraad Hengelo. Opheffing sportraad (455214) In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren 22 Zorgbelang Overijssel. Subsidieverzoek t.b.v. afdeling Klachtenopvang (455491) 23 Stichting Wijkcentrum de Sterrentuin. Terugtreden bestuur Stichting Wijkcentrum de Sterrentuin (455485) 24 Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport. Rapport Vechten tegen de Bierkaai? Voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren (455850) 25 Raad voor de financiële verhoudingen. Afschrift advies herijking gemeentefonds, eerste fase (455114) 26 Gemeente Haaksbergen. Neerleggen functie wethouder P.M. ten Voorde (457013) 27 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden (457306) 28 Regio Twente. Beantwoording vragen regioraad van 16 november 2011 (456846) De bijbehorende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Hengelo, 12 december 2011 namens het raadspresidium, de voorzitter, In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen de heer J.W.M. Harink

5 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER G.J Eeftink/L. Nijland Gri Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk AGENDANUMMER B1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN REDEN VAN AANBIEDING In april 2010 is een nieuwe werkgroep automatisering geïnstalleerd. Zij heeft de griffie opdracht gegeven met een voorstel te komen om vervolgstappen te zetten rond de volgende thema s: a. de digitale stukkenstroom van en naar de raad b. verbetering extranet/internet als digitale informatiebron en doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) c. onderzoek naar functie en wijze van verslaglegging d. ontwikkeling van programma van eisen voor inrichting raadzaal SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren stukken. Het merendeel van deze stukken is nu al digitaal beschikbaar en wordt al op de gemeentelijke website geplaatst. Gestreefd wordt naar een doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem als de informatiebron voor raadsleden en de burgers van Hengelo. In dit kader wordt voorgesteld een experiment te starten om papierloos te vergaderen. Het experiment moet informatie geven over de verdere digitalisering van het besluitvormingsproces en de te besparen kosten op papier. In bijlage 1 wordt de wijze van uitvoering beschreven. Sinds 1963 is de raadzaal in gebruik. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een aangrijpingspunt om de technische voorzieningen tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Tenslotte wordt ingezet op een audio-verslag van alle raad- en commissievergaderingen. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. OPSOMMING VAN BIJLAGEN 1. papierloos vergaderen (digitale verspreiding vergaderstukken) 2. programma van eisen inrichting raadzaal en vergaderruimte raadscommissies; 3. programma van eisen raadsinformatiesysteem. 1

6 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER G.J Eeftink/L.Nijland Gri Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk AANLEIDING EN DOEL Bij de aantreding van de nieuwe raad in 2010 is een nieuwe werkgroep automatisering samengesteld. Zij heeft de griffie opdracht gegeven met een voorstel te komen om vervolgstappen te zetten rond de volgende thema s: a. de digitale stukkenstroom van en naar de raad b. verbetering extranet/internet als digitale informatiebron en doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) c. onderzoek naar functie en wijze van verslaglegging d. ontwikkeling van programma van eisen voor inrichting raadzaal Basis voor dit voorstel is het politiek testament waarin is aangegeven dat de raad in deze raadsperiode aan de slag zal gaan met globaal gezien- drie doelen die wel een relatie met elkaar hebben maar wel verschillend zijn. De doelen zijn samengevat- het verder optimaliseren van digitaal werken, het nadenken over de wijze van notuleren en het verder uitwerken van de fysieke inrichting van de raadzaal en een raadscommissiekamer. OVERWEGINGEN Ad a en b; De raadsleden, fractievertegenwoordigers en college leden ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren vergaderstukken gericht op de raadscommissievergaderingen en raadsvergadering. Uit een recente berekening van de totale kosten van het kopiëren en verzenden van deze vergaderstukken blijkt dat deze kosten circa 1300,- per maand bedragen. In de raadsvergadering van 19 juli 2011 is besloten om zoekrichting 34, meer inzet op digitalisering, af te sluiten, aangezien dit raadsvoorstel in voorbereiding is waarin met nadere voorstellen rond digitalisering gekomen wordt. Het merendeel van de vergaderstukken en andere stukken zijn nu al digitaal beschikbaar en worden al op de gemeentelijke website en op extranet geplaatst. Het huidige extranet is te beschouwen als een raadsinformatie systeem, maar het systeem heeft zijn beperkingen. Zo is het voor de medewerkers van de griffie nog steeds zeer arbeidsintensief om zaken te plaatsen. Ook ontbreekt een aantal functies die kunnen bijdragen aan meer bekendheid van het raadswerk bij de burgers die het werk van de gemeenteraad via internet willen volgen. Uit ervaringen van raadsleden, medewerkers van de griffie en inwoners van Hengelo (via de ideeën van de Burgerdenktank) blijkt dat het Raadsinformatiesysteem verbetering behoeft. Doel van deze verbeteringen is het aantrekkelijk maken voor de doelgroep om over te stappen op digitaal werken. Daardoor wordt tevens bespaard op papier (kostenbesparing) en op arbeidsuren bij de griffie c.a.. Ook wordt meer transparantie bereikt van het raadswerk voor de burgers, door meer zaken van het raadswerk op internet te ontsluiten. In dit kader van het aantrekkelijk maken van het overstappen naar digitaal werken is het voor raadsleden van belang om te weten dat Artikel 8 van de verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2011 (vastgesteld door de raad in februari 2011) de mogelijkheid biedt om aan raadsleden een vergoeding beschikbaar te stellen, zodat het raadslid een device naar eigen keuze kan aanschaffen. Voor de reguliere vervanging van de laptops raad is in 2014 een vervangingsinvestering gepland van ,--. In bijlage 3 worden deze aspecten verder toegelicht. Graag willen wij via een experiment onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die de doelgroep ervaart bij digitaal werken cq. papierloos werken. In bijlage 1 is de uitvoering nader uitgewerkt. 2

7 Ad c: De mogelijkheid bestaat voor een audio-verslag van de raadcommissievergaderingen en het plaatsen ervan op internet. Het is de moeite waard te onderzoeken of dit een aantrekkelijk alternatief is voor de traditionele wijze van notulering van raadscommissievergaderingen, waarbij er een schriftelijk verslag op hoofdlijnen wordt gemaakt. In dit verband wordt voorgesteld per experiment te starten met het digitaal notuleren van de raadscommissievergaderingen. Dit maakt tevens onderdeel uit van een verdere doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem (RIS) als de informatiebron voor raadsleden en voor de burgers van Hengelo. Ad d: Sinds 1963 is de raadzaal in de huidige opstelling in gebruik. Primair is de raadzaal bestemd voor het houden van de raad- en commissievergaderingen. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een belangrijk aangrijpingspunt om de ondersteunende technische voorzieningen kritisch tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage 2) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Doel is tot een inrichting te komen, die voldoet een de eisen van deze tijd, zoals de mogelijkheid tot digitaal stemmen; een voor het publiek zichtbaar scherm met informatie over de vergadering, etc. (zie verder ook bijlage 2) FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Papierloos vergaderen biedt een kans om op relatief eenvoudige wijze kosten te besparen op de drukkosten. Aan de voorbereiding van de invoering zijn ook relatief weinig kosten verbonden door de interne ambtelijke ondersteuning. De aanschafkosten van hardware en software ten behoeve van de proef kunnen worden gedekt uit het werkbudget van de griffie. Om te kunnen starten met het digitaal notuleren is voor de aanschaf van de vereiste apparatuur een bedrag van 2.500,-- geraamd. Dit kan worden gedekt uit het beschikbare bedrag van ,-- voor de digitale inrichting van de raadzaal. Voor de digitale inrichting van de raadzaal en andere vergaderzaal voor raadscommissievergaderingen, zoals genoemd in bijlage 2, ontvangt u tzt een afzonderlijk voorstel. De kosten voor de implementatie van het RIS zijn beheersbaar. Het RIS wordt geïntegreerd in het gemeentelijke zaaksysteem. Met de leverancier worden twee workshops van 4 uur georganiseerd, waarin het RIS verder wordt ontworpen in samenwerking met de werkgroep automatisering raad. De kosten hiervan worden geraamd op ca ,--. Daarnaast wordt een externe projectleider ingehuurd voor de invoering van RIS. De kosten hiervan worden geraamd op ca ,--. Beide kosten kunnen worden opgevangen binnen het Programma digitaal werken, waarmee de raad in december 2008 heeft ingestemd. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Nvt VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN 3

8 VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); alle drie de bijlagen 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter 4

9 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER G.J. Eeftink/L. Nijland Griffie Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, BESLUIT: 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter 5

10

11 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 01 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit: In zijn vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsfunctie voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd (417788). Het besluit om gezamenlijk aan te besteden, maar ook de vaststelling van het aanbestedingsdocument ten behoeve van het leveren van accountantsdiensten en als sluitstuk van de procedure het benoemen van de accountant, zijn besluiten die toebehoren aan de raad. Thans wordt aan de zes gemeenteraden via een gelijkluidend raadsvoorstel voorgesteld een benoemingsbesluit te nemen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Er zijn twee inschrijvingen op deze aanbesteding ontvangen. De stuurgroepen zijn in de afgelopen maanden verschillende keren bijeengekomen en hebben de door de inschrijvers ingediende offertes beoordeeld. Op basis van de beoordelingsronden heeft de inkoopadviseur het Procesverbaal van Gunning opgesteld. Hieruit blijkt dat Ernst & Young het hoogst aantal punten scoort en daarmee benoembaar is als accountant voor de zes gemeenten en de Regio Twente. De leden van de stuurgroepen hebben hier unaniem mee ingestemd. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, COMMUNICATIE VOOR HET VERVOLGTRAJECT Na een positief raadsbesluit in de zes gemeenten en in de Regio Twente, deze dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de maand december genomen te worden, waarbij Ernst & Young als accountant wordt benoemd, zal publicatie van de benoeming plaatsvinden. Vervolgens zal de contractondertekening in januari 2012 plaatsvinden. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Raadsvoorstel en - besluit 26 april 2011, kenmerk Aanbestedingsdocument dd. 1 september 2011 nr (ter inzage leeskamer raad)

12 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie AANLEIDING EN DOEL In zijn vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsfunctie voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd (417788). Volgens de Gemeentewet, artikel 213, lid 2 wijst de raad een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant is belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Het besluit om gezamenlijk aan te besteden, maar ook de vaststelling van het aanbestedingsdocument ten behoeve van het leveren van accountantsdiensten en als sluitstuk van de procedure het benoemen van de accountant, zijn besluiten die toebehoren aan de raad. Hoewel in gezamenlijkheid wordt aanbesteed is het de gemeenteraad die de accountant benoemt. Er zijn dus zes gemeenteraden en de Regio Raad, die elk een benoemingsbesluit dienen te nemen. Thans wordt aan de zes gemeenteraden via een gelijkluidend raadsvoorstel voorgesteld een benoemingsbesluit te nemen. OVERWEGINGEN Er zijn twee inschrijvingen op deze aanbesteding ontvangen. De stuurgroepen zijn in de afgelopen maanden verschillende keren bijeengekomen en hebben de door de inschrijvers ingediende offertes beoordeeld. Op basis van de beoordelingsronden heeft de inkoopadviseur het Procesverbaal van Gunning opgesteld. Hieruit blijkt dat Ernst & Young het hoogst aantal punten scoort en daarmee benoembaar is als accountant voor de zes gemeenten en de Regio Twente. De leden van de stuurgroepen hebben hier unaniem mee ingestemd FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Voor de aanbesteding accountant en de kosten accountant zijn middelen opgenomen in de begroting. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Voor meer informatie inzake de Europese aanbesteding van de accountantsfunctie functie verwijs ik u naar de in de bijlage toegevoegde raadsbesluit. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN

13 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter

14 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD, BESLUIT: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

15 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 AGENDANUMMER B3 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 01 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit: Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants BV aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de accountantscontrole, de reikwijdte ervan, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo. Wij vragen de raad deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Over het conceptprotocol heeft overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep accountancy en de accountant. De portefeuillehouder Financiën is geïnformeerd. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Het controleprotocol 2011 vast te stellen zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties OPSOMMING VAN BIJLAGEN Bijlage 1: Relevante wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole voor de gemeente Hengelo, naar de stand van 4 oktober Bijlage 2: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo

16 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 AANLEIDING EN DOEL Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants BV aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. OVERWEGINGEN Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de accountantscontrole, de reikwijdte ervan, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo. Wettelijk kader De gemeentewet(gw), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Door middel van bijgevoegd controleprotocol (cp), bijlage 2, kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. De gemeenteraad heeft op 6 april 2004 de verordening ex art 213 GW voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hengelo vastgesteld. Op 14 april 2009 is deze verordening gewijzigd vastgesteld. Met dit cp stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar Op de specifieke aandachtspunten na (zie bijlage 2) is het controleprotocol 2011 ongewijzigd ten opzichte van het controleprotocol FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Deze aspecten zijn in het kader van deze opdrachtverlening niet aan de orde COMMUNICATIE EN INSPRAAK Over het conceptprotocol heeft overleg plaatsgevonden tussen werkgroep accountancy en accountant. De portefeuillehouder Financiën is geïnformeerd. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN De accountant zal medio 2012 rapporteren over haar bevindingen rond het financieel beheer over het jaar 2011.

17 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Vast te stellen het controleprotocol 2011 zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter

18 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD, BESLUIT: Vast te stellen het controleprotocol 2011 zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

19 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg AGENDANUMMER C1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 06 - Gebruiker openbare ruimte REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit De provincie Overijssel, de Regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente, hebben de handen ineengeslagen om samen met de Stichting Twickel een visie te ontwikkelen. Als vervolg op deze ontwikkelingsvisie hebben de betrokken partijen op 19 maart 2009 de Intentieverklaring Pact van Twickel ondertekend. Om de doelen uit dit Pact te bereiken is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op 5 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel en de besturen van de andere partijen ingestemd met het uitvoeringsprogramma Daarin zijn 6 projecten opgenomen waarmee binnen de periode daadwerkelijk kon worden gestart. Een belangrijk onderdeel uit het uitvoeringsprogramma is de realisatie van de Twickeler Grensweg en Versterking Randzone Woolde. Naar aanleiding van bovengenoemd besluit is een landschappelijk concept en project realisatieplan uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking is budget nodig voor het opstellen van een ontwerp voor de realisatie van een zelfstandige recreatieve fiets/wandelroute van ong. 17 kilometer, de Twickeler Grensweg. Hiervoor kan dekking gevonden worden in middelen in het kader van Investeringen met gemeenten (IMG) en uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en een aantal subsidieaanvragen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Gemeente Hengelo werkt samen met Borne, Hof van Twente en Twickel samen aan de realisatie de Twickeler Grensweg. Het gaat hierbij om de aanleg van een zelfstandige recreatieve fiets/wandelroute. De route omzoomt het Landgoed Twickel Het project wordt gefinancierd uit IMG (Investeren met Gemeenten) en ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Er is een landschappelijk concept en project realisatieplan opgesteld in opdracht van de Provincie Overijssel. Echter omwonenden en betrokkenen hebben onvoldoende gelegenheid gehad om hun visie op dit plan te geven. Er wordt een participatietraject opgestart om aanwonenden en betrokkenen te betrekken bij het project. Op basis hiervan wordt er een voorlopig ontwerp opgesteld dat wordt gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Omwonenden en betrokkenen hebben dan de gelegenheid om opmerkingen en suggesties te geven. Op basis hiervan wordt het definitief ontwerp gemaakt. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van ,- voor de planvoorbereiding van het project Twickeler Grensweg 2. Het krediet te dekken uit de gereserveerde ISV bijdrage, ad ,- (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)

20 OPSOMMING VAN BIJLAGEN - Advies voor beslissing van burgemeester en wethouders - Begrotingswijziging - Betrokkenheidsmatrix - Raadsvoorstel - Raadsbesluit

417788 GJ Eeftink Gri --

417788 GJ Eeftink Gri -- SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT 417788 GJ Eeftink Gri -- AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN Niet van toepassing REDEN VAN AANBIEDING Volgens artikel 213, lid 2 Gemeentewet wijst de raad

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen.

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen. Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 17-07-2012 AGENDAPUNT C1 Reg.nr. 12G200599 PORTH./SECTOR Mulder Grondexploitatie kanaalzone Hart van Zuid De grondexploitatie behorend bij

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2015... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 262825 GJ Eeftink Gri -- Afrekening fractievergoeding 2007. Niet van toepassing

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 262825 GJ Eeftink Gri -- Afrekening fractievergoeding 2007. Niet van toepassing SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 262825 GJ Eeftink Gri -- ONDERWERP Afrekening fractievergoeding 2007 AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G200252 340790 / 340790. A. Horst PF EL. 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G200252 340790 / 340790. A. Horst PF EL. 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G200252 340790 / 340790 ONDERWERP A. Horst PF EL 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3 AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201695 493930 / 493930 ONDERWERP Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. R. Kotterik PSZ TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Voorloper Onderwerp Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek -- -- Meningsvormende raad 23 april 2009 -- Besluitvormende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp:Controle verordening 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Aan de gemeenteraad van Krimpen

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200122 PORT.HOUD: OA ONDERWERP: subsidie onderhoud AED's Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 11/09/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011 Lijst nr. 32 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011 PUBLIEKSDIENST Handhaving inzake Burglaan 36-I; bezwaar Awb. Voorstel Publieksdienst:

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140924 woensdag 24 september 2014 BW: BW140909 voorstel gemeenteraad FRACTIE- VOORZITTERS- OVERLEG Vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving.

Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. B en W voorstel Onderwerp 14INT03338 Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. Samenvatting voorstel In het aan uw college voorgestelde Plan van

Nadere informatie