O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H. Tijd: A Algemeen 40 min. 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Vragenhalfuur (zie art. 40 Reglement van orde voor de Gemeenteraad) 4 Verslagen van de vergadering van 8 en 9 november Lijst ingekomen stukken en mededelingen Hamerstukken B1 Digitaliseringprogramma rond het raadswerk Kerckhaert B2 Benoeming accountantsfunctie B3 Controleprotocol C1 Kredietaanvraag plan voorbereiding Twickeler 11G Oude Alink Grensweg C2 Aanvullend krediet spooronderdoorgang Grobbenweg 11G Bron C3 Uitvoeringskrediet 1 e fase sportgebied Hengelo 11G Bron C4 Kredietaanvraag afronden project Oude Postweg 11G Bron C5 30-kilometer verkeersmaatregelen Zwavertsweg en 11G Bron Driene D1 Programma en overzicht onderwijshuisvesting G Lievers D2 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 OSG 11G Lievers D3 Duurzaam verlichten Twentebad 11G Lievers D4 Wijzigingen Verordeningen WWB 11G Ten Heuw D5 (Her)benoeming leden programmaraad Twente 11G Mulder D6 Kredietaanvraag Boortorenweg 11G Oude Alink D7 Herinrichting en verbetering Industriestraat 11G Ten Heuw C D E Voorstellen door tussenkomst van de commissie Fysiek C6 Vaststelling bestemmingsplan Anninksweg G Bron 15 min. C7 Woonvisie G Bron 30 min. C8 Afvalstoffenverordening G Oude Alink 15 min. C9 Kredietaanvraag West Tangent 11G Oude Alink 15 min. C10 Parkeerverordening en uitwerkingsbesluit parkeerverordening G Bron min. Voorstellen door tussenkomst van de commissie Sociaal D8 Nota Wijkeconomie Hengelo G Ten Heuw 30 min. Voorstellen zonder tussenkomst van de commissies E1 12e wijziging Beleidsbegroting G Mulder 45 min. Hengelo, 12 december 2011 namens het raadspresidium, de voorzitter, De heer J.W.M. Harink De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in het stadhuis van 13 t/m 20 december 2011 De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 31 januari 2012 aanvang uur.

2

3 LIJST INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Raadsvergadering d.d. 20 december 2011 Agendanummer: A5 OMSCHRIJVING VOORSTEL 1 BUN Projectontwikkeling BV. Zienswijze op Detailhandelsvisie , geactualiseerde visie 2011 (452349) 2 OV Westermaat. Zienswijze detailhandelsvisie Hengelo (452389) 3 Stichting Centrummanagement Hengelo. Inspraakreactie Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo , geactualiseerde beleidsvisie 2011 (452547) 4 Winkeliersvereniging Driene Noord/Klein Driene. Zienswijze/inspraakreactie Ontwerp Detailhandelsvisie (452638) 5 T.C.N. Inspraakreactie/zienswijze m.b.t. Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo (452548) 6 Metro Cash & Carry Nederland. Zienswijze, namens Makro aan de Diamantstraat 8, op Detailhandelsvisie Hengelo , geactualiseerde visie 2011 (452346) 7 VCOH Vereniging van Eigenaren van Commercieel Onroerend. Inspraak/zienswijze op de Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo geactualiseerde beleidsvisie 2011 (452396) 8 JPR Advocaten. Fax. Zienswijze/inspraakreactie namens de heer en mevrouw Bruggink tegen het ontwerp-bestemmingsplan Veldwijk-Noord Winkelcentrum (452545) 9 A. Blankestijn. Is van mening dat het gebruik van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers vooral voor ouderen te duur is en verzoekt het beleid hierop aan te passen (452348) 10 Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod. Vraagt aandacht voor de problematiek n.a.v. de aanscherping van de gedoogcriteria voor de coffeeshops (452550) 11 TCN. Intrekking brief d.d. 21 oktober 2011 met voorstel inzake Plein Westermaat Fase III (452429) 12 Stichting Vrije Recreatie. Verzoekt de heffing van toeristenbelasting eens terdege onder de loep te nemen (452404) 13 Vrom-Inspectie. Afschrift van een brief aan B&W met oordeel over de verbetervoorstellen in het kader van de quick scan uitvoering asbesttaken (451166) 14 Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente. Verzoekt de raadsleden als volksvertegenwoordigers de collega s in de Raad van Enschede en in de Provinciale Staten uit de droom te helpen v.w.b, de ontwikkelingen rond de luchthaven Twente (451371) 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanbieding Programmarapportages (453190) In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter voorbereiding; de commissie fysiek horen via reactienota Voor kennisgeving aannemen,. Kopie brief in postbakje fractievoorzitters gelegd i.v.m. behandeling belastingtarieven op 8/ In handen van de burgemeester ter afdoening Voor kennisgeving aannemen In handen van het college ter afdoening Voor kennisgeving aannemen Ter bespreking naar de commissie bestuur Voor kennisgeving aannemen

4 2 OMSCHRIJVING VOORSTEL 16 CNV Vakcentrale. Spreekt bezorgdheid uit over de gevolgen van de gewijzigde Wet Werk en Bijstand, de te verwachten Wet Werken naar Vermogen en de ontwikkelingen in de sociale werkvoorzieningen en vraagt bij het vaststellen van de gemeentebegroting rekening te houden met de kwetsbaren in de samenleving en hen zoveel mogelijk te ontzien (450828) 17 Evangelische Vrijzinnige Partij. Bepleit onderzoek n.a.v. kabinetsbezuinigingen in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk naar vermogen/wet Werk en bijstand (450000) 18 BEM Bureau Eerlijke Mededinging. Problematiek m.b.t. het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke instellingen op het gebied van sportieve, sociaalculturele of godsdienstig aard in relatie tot het toestaan van ongeoorloofde horeca (453437) 19 Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lange Wemen (453460) 20 Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen. Bezwaarschrift Awb tegen afwijzing van verzoek om partiele herziening bestemmingsplan t.b.v. de bouw van een woning aan de Landmansweg (450831) Kopie brief in postbakjes Fractievoorzitters gelegd met het oog op de behandeling van de beleidsbegroting op 8/ Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen In handen van het college ter voorbereiding; de commissie fysiek horen via reactienota In handen van de bezwaarschriftencommissie om advies 21 Sportraad Hengelo. Opheffing sportraad (455214) In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren 22 Zorgbelang Overijssel. Subsidieverzoek t.b.v. afdeling Klachtenopvang (455491) 23 Stichting Wijkcentrum de Sterrentuin. Terugtreden bestuur Stichting Wijkcentrum de Sterrentuin (455485) 24 Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport. Rapport Vechten tegen de Bierkaai? Voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren (455850) 25 Raad voor de financiële verhoudingen. Afschrift advies herijking gemeentefonds, eerste fase (455114) 26 Gemeente Haaksbergen. Neerleggen functie wethouder P.M. ten Voorde (457013) 27 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden (457306) 28 Regio Twente. Beantwoording vragen regioraad van 16 november 2011 (456846) De bijbehorende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Hengelo, 12 december 2011 namens het raadspresidium, de voorzitter, In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen de heer J.W.M. Harink

5 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER G.J Eeftink/L. Nijland Gri Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk AGENDANUMMER B1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN REDEN VAN AANBIEDING In april 2010 is een nieuwe werkgroep automatisering geïnstalleerd. Zij heeft de griffie opdracht gegeven met een voorstel te komen om vervolgstappen te zetten rond de volgende thema s: a. de digitale stukkenstroom van en naar de raad b. verbetering extranet/internet als digitale informatiebron en doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) c. onderzoek naar functie en wijze van verslaglegging d. ontwikkeling van programma van eisen voor inrichting raadzaal SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren stukken. Het merendeel van deze stukken is nu al digitaal beschikbaar en wordt al op de gemeentelijke website geplaatst. Gestreefd wordt naar een doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem als de informatiebron voor raadsleden en de burgers van Hengelo. In dit kader wordt voorgesteld een experiment te starten om papierloos te vergaderen. Het experiment moet informatie geven over de verdere digitalisering van het besluitvormingsproces en de te besparen kosten op papier. In bijlage 1 wordt de wijze van uitvoering beschreven. Sinds 1963 is de raadzaal in gebruik. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een aangrijpingspunt om de technische voorzieningen tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Tenslotte wordt ingezet op een audio-verslag van alle raad- en commissievergaderingen. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. OPSOMMING VAN BIJLAGEN 1. papierloos vergaderen (digitale verspreiding vergaderstukken) 2. programma van eisen inrichting raadzaal en vergaderruimte raadscommissies; 3. programma van eisen raadsinformatiesysteem. 1

6 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER G.J Eeftink/L.Nijland Gri Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk AANLEIDING EN DOEL Bij de aantreding van de nieuwe raad in 2010 is een nieuwe werkgroep automatisering samengesteld. Zij heeft de griffie opdracht gegeven met een voorstel te komen om vervolgstappen te zetten rond de volgende thema s: a. de digitale stukkenstroom van en naar de raad b. verbetering extranet/internet als digitale informatiebron en doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) c. onderzoek naar functie en wijze van verslaglegging d. ontwikkeling van programma van eisen voor inrichting raadzaal Basis voor dit voorstel is het politiek testament waarin is aangegeven dat de raad in deze raadsperiode aan de slag zal gaan met globaal gezien- drie doelen die wel een relatie met elkaar hebben maar wel verschillend zijn. De doelen zijn samengevat- het verder optimaliseren van digitaal werken, het nadenken over de wijze van notuleren en het verder uitwerken van de fysieke inrichting van de raadzaal en een raadscommissiekamer. OVERWEGINGEN Ad a en b; De raadsleden, fractievertegenwoordigers en college leden ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren vergaderstukken gericht op de raadscommissievergaderingen en raadsvergadering. Uit een recente berekening van de totale kosten van het kopiëren en verzenden van deze vergaderstukken blijkt dat deze kosten circa 1300,- per maand bedragen. In de raadsvergadering van 19 juli 2011 is besloten om zoekrichting 34, meer inzet op digitalisering, af te sluiten, aangezien dit raadsvoorstel in voorbereiding is waarin met nadere voorstellen rond digitalisering gekomen wordt. Het merendeel van de vergaderstukken en andere stukken zijn nu al digitaal beschikbaar en worden al op de gemeentelijke website en op extranet geplaatst. Het huidige extranet is te beschouwen als een raadsinformatie systeem, maar het systeem heeft zijn beperkingen. Zo is het voor de medewerkers van de griffie nog steeds zeer arbeidsintensief om zaken te plaatsen. Ook ontbreekt een aantal functies die kunnen bijdragen aan meer bekendheid van het raadswerk bij de burgers die het werk van de gemeenteraad via internet willen volgen. Uit ervaringen van raadsleden, medewerkers van de griffie en inwoners van Hengelo (via de ideeën van de Burgerdenktank) blijkt dat het Raadsinformatiesysteem verbetering behoeft. Doel van deze verbeteringen is het aantrekkelijk maken voor de doelgroep om over te stappen op digitaal werken. Daardoor wordt tevens bespaard op papier (kostenbesparing) en op arbeidsuren bij de griffie c.a.. Ook wordt meer transparantie bereikt van het raadswerk voor de burgers, door meer zaken van het raadswerk op internet te ontsluiten. In dit kader van het aantrekkelijk maken van het overstappen naar digitaal werken is het voor raadsleden van belang om te weten dat Artikel 8 van de verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2011 (vastgesteld door de raad in februari 2011) de mogelijkheid biedt om aan raadsleden een vergoeding beschikbaar te stellen, zodat het raadslid een device naar eigen keuze kan aanschaffen. Voor de reguliere vervanging van de laptops raad is in 2014 een vervangingsinvestering gepland van ,--. In bijlage 3 worden deze aspecten verder toegelicht. Graag willen wij via een experiment onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die de doelgroep ervaart bij digitaal werken cq. papierloos werken. In bijlage 1 is de uitvoering nader uitgewerkt. 2

7 Ad c: De mogelijkheid bestaat voor een audio-verslag van de raadcommissievergaderingen en het plaatsen ervan op internet. Het is de moeite waard te onderzoeken of dit een aantrekkelijk alternatief is voor de traditionele wijze van notulering van raadscommissievergaderingen, waarbij er een schriftelijk verslag op hoofdlijnen wordt gemaakt. In dit verband wordt voorgesteld per experiment te starten met het digitaal notuleren van de raadscommissievergaderingen. Dit maakt tevens onderdeel uit van een verdere doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem (RIS) als de informatiebron voor raadsleden en voor de burgers van Hengelo. Ad d: Sinds 1963 is de raadzaal in de huidige opstelling in gebruik. Primair is de raadzaal bestemd voor het houden van de raad- en commissievergaderingen. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een belangrijk aangrijpingspunt om de ondersteunende technische voorzieningen kritisch tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage 2) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Doel is tot een inrichting te komen, die voldoet een de eisen van deze tijd, zoals de mogelijkheid tot digitaal stemmen; een voor het publiek zichtbaar scherm met informatie over de vergadering, etc. (zie verder ook bijlage 2) FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Papierloos vergaderen biedt een kans om op relatief eenvoudige wijze kosten te besparen op de drukkosten. Aan de voorbereiding van de invoering zijn ook relatief weinig kosten verbonden door de interne ambtelijke ondersteuning. De aanschafkosten van hardware en software ten behoeve van de proef kunnen worden gedekt uit het werkbudget van de griffie. Om te kunnen starten met het digitaal notuleren is voor de aanschaf van de vereiste apparatuur een bedrag van 2.500,-- geraamd. Dit kan worden gedekt uit het beschikbare bedrag van ,-- voor de digitale inrichting van de raadzaal. Voor de digitale inrichting van de raadzaal en andere vergaderzaal voor raadscommissievergaderingen, zoals genoemd in bijlage 2, ontvangt u tzt een afzonderlijk voorstel. De kosten voor de implementatie van het RIS zijn beheersbaar. Het RIS wordt geïntegreerd in het gemeentelijke zaaksysteem. Met de leverancier worden twee workshops van 4 uur georganiseerd, waarin het RIS verder wordt ontworpen in samenwerking met de werkgroep automatisering raad. De kosten hiervan worden geraamd op ca ,--. Daarnaast wordt een externe projectleider ingehuurd voor de invoering van RIS. De kosten hiervan worden geraamd op ca ,--. Beide kosten kunnen worden opgevangen binnen het Programma digitaal werken, waarmee de raad in december 2008 heeft ingestemd. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Nvt VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN 3

8 VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); alle drie de bijlagen 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter 4

9 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER G.J. Eeftink/L. Nijland Griffie Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, BESLUIT: 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter 5

10

11 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 01 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit: In zijn vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsfunctie voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd (417788). Het besluit om gezamenlijk aan te besteden, maar ook de vaststelling van het aanbestedingsdocument ten behoeve van het leveren van accountantsdiensten en als sluitstuk van de procedure het benoemen van de accountant, zijn besluiten die toebehoren aan de raad. Thans wordt aan de zes gemeenteraden via een gelijkluidend raadsvoorstel voorgesteld een benoemingsbesluit te nemen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Er zijn twee inschrijvingen op deze aanbesteding ontvangen. De stuurgroepen zijn in de afgelopen maanden verschillende keren bijeengekomen en hebben de door de inschrijvers ingediende offertes beoordeeld. Op basis van de beoordelingsronden heeft de inkoopadviseur het Procesverbaal van Gunning opgesteld. Hieruit blijkt dat Ernst & Young het hoogst aantal punten scoort en daarmee benoembaar is als accountant voor de zes gemeenten en de Regio Twente. De leden van de stuurgroepen hebben hier unaniem mee ingestemd. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, COMMUNICATIE VOOR HET VERVOLGTRAJECT Na een positief raadsbesluit in de zes gemeenten en in de Regio Twente, deze dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de maand december genomen te worden, waarbij Ernst & Young als accountant wordt benoemd, zal publicatie van de benoeming plaatsvinden. Vervolgens zal de contractondertekening in januari 2012 plaatsvinden. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Raadsvoorstel en - besluit 26 april 2011, kenmerk Aanbestedingsdocument dd. 1 september 2011 nr (ter inzage leeskamer raad)

12 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie AANLEIDING EN DOEL In zijn vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsfunctie voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd (417788). Volgens de Gemeentewet, artikel 213, lid 2 wijst de raad een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant is belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Het besluit om gezamenlijk aan te besteden, maar ook de vaststelling van het aanbestedingsdocument ten behoeve van het leveren van accountantsdiensten en als sluitstuk van de procedure het benoemen van de accountant, zijn besluiten die toebehoren aan de raad. Hoewel in gezamenlijkheid wordt aanbesteed is het de gemeenteraad die de accountant benoemt. Er zijn dus zes gemeenteraden en de Regio Raad, die elk een benoemingsbesluit dienen te nemen. Thans wordt aan de zes gemeenteraden via een gelijkluidend raadsvoorstel voorgesteld een benoemingsbesluit te nemen. OVERWEGINGEN Er zijn twee inschrijvingen op deze aanbesteding ontvangen. De stuurgroepen zijn in de afgelopen maanden verschillende keren bijeengekomen en hebben de door de inschrijvers ingediende offertes beoordeeld. Op basis van de beoordelingsronden heeft de inkoopadviseur het Procesverbaal van Gunning opgesteld. Hieruit blijkt dat Ernst & Young het hoogst aantal punten scoort en daarmee benoembaar is als accountant voor de zes gemeenten en de Regio Twente. De leden van de stuurgroepen hebben hier unaniem mee ingestemd FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Voor de aanbesteding accountant en de kosten accountant zijn middelen opgenomen in de begroting. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Voor meer informatie inzake de Europese aanbesteding van de accountantsfunctie functie verwijs ik u naar de in de bijlage toegevoegde raadsbesluit. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN

13 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter

14 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD, BESLUIT: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

15 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 AGENDANUMMER B3 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 01 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit: Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants BV aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de accountantscontrole, de reikwijdte ervan, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo. Wij vragen de raad deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Over het conceptprotocol heeft overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep accountancy en de accountant. De portefeuillehouder Financiën is geïnformeerd. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Het controleprotocol 2011 vast te stellen zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties OPSOMMING VAN BIJLAGEN Bijlage 1: Relevante wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole voor de gemeente Hengelo, naar de stand van 4 oktober Bijlage 2: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo

16 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 AANLEIDING EN DOEL Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants BV aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. OVERWEGINGEN Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de accountantscontrole, de reikwijdte ervan, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo. Wettelijk kader De gemeentewet(gw), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Door middel van bijgevoegd controleprotocol (cp), bijlage 2, kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. De gemeenteraad heeft op 6 april 2004 de verordening ex art 213 GW voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hengelo vastgesteld. Op 14 april 2009 is deze verordening gewijzigd vastgesteld. Met dit cp stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar Op de specifieke aandachtspunten na (zie bijlage 2) is het controleprotocol 2011 ongewijzigd ten opzichte van het controleprotocol FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Deze aspecten zijn in het kader van deze opdrachtverlening niet aan de orde COMMUNICATIE EN INSPRAAK Over het conceptprotocol heeft overleg plaatsgevonden tussen werkgroep accountancy en accountant. De portefeuillehouder Financiën is geïnformeerd. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN De accountant zal medio 2012 rapporteren over haar bevindingen rond het financieel beheer over het jaar 2011.

17 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Vast te stellen het controleprotocol 2011 zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter

18 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD, BESLUIT: Vast te stellen het controleprotocol 2011 zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

19 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg AGENDANUMMER C1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 06 - Gebruiker openbare ruimte REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit De provincie Overijssel, de Regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente, hebben de handen ineengeslagen om samen met de Stichting Twickel een visie te ontwikkelen. Als vervolg op deze ontwikkelingsvisie hebben de betrokken partijen op 19 maart 2009 de Intentieverklaring Pact van Twickel ondertekend. Om de doelen uit dit Pact te bereiken is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op 5 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel en de besturen van de andere partijen ingestemd met het uitvoeringsprogramma Daarin zijn 6 projecten opgenomen waarmee binnen de periode daadwerkelijk kon worden gestart. Een belangrijk onderdeel uit het uitvoeringsprogramma is de realisatie van de Twickeler Grensweg en Versterking Randzone Woolde. Naar aanleiding van bovengenoemd besluit is een landschappelijk concept en project realisatieplan uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking is budget nodig voor het opstellen van een ontwerp voor de realisatie van een zelfstandige recreatieve fiets/wandelroute van ong. 17 kilometer, de Twickeler Grensweg. Hiervoor kan dekking gevonden worden in middelen in het kader van Investeringen met gemeenten (IMG) en uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en een aantal subsidieaanvragen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Gemeente Hengelo werkt samen met Borne, Hof van Twente en Twickel samen aan de realisatie de Twickeler Grensweg. Het gaat hierbij om de aanleg van een zelfstandige recreatieve fiets/wandelroute. De route omzoomt het Landgoed Twickel Het project wordt gefinancierd uit IMG (Investeren met Gemeenten) en ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Er is een landschappelijk concept en project realisatieplan opgesteld in opdracht van de Provincie Overijssel. Echter omwonenden en betrokkenen hebben onvoldoende gelegenheid gehad om hun visie op dit plan te geven. Er wordt een participatietraject opgestart om aanwonenden en betrokkenen te betrekken bij het project. Op basis hiervan wordt er een voorlopig ontwerp opgesteld dat wordt gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Omwonenden en betrokkenen hebben dan de gelegenheid om opmerkingen en suggesties te geven. Op basis hiervan wordt het definitief ontwerp gemaakt. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van ,- voor de planvoorbereiding van het project Twickeler Grensweg 2. Het krediet te dekken uit de gereserveerde ISV bijdrage, ad ,- (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)

20 OPSOMMING VAN BIJLAGEN - Advies voor beslissing van burgemeester en wethouders - Begrotingswijziging - Betrokkenheidsmatrix - Raadsvoorstel - Raadsbesluit

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

417788 GJ Eeftink Gri --

417788 GJ Eeftink Gri -- SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT 417788 GJ Eeftink Gri -- AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN Niet van toepassing REDEN VAN AANBIEDING Volgens artikel 213, lid 2 Gemeentewet wijst de raad

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z Datum Agendapunt Documentnummer R04S004/z160012465 Onderwerp Digitalisering raadzaal Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Te komen tot het live uitzenden in beeld en geluid via internet (tevens digitaal

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A.C.J. Mahler BP Br. Vaststellen bestemmingsplan busdoorsteek Pasteurstraat.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A.C.J. Mahler BP Br. Vaststellen bestemmingsplan busdoorsteek Pasteurstraat. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200590 422686 / 422686 ONDERWERP A.C.J. Mahler BP Br Vaststellen bestemmingsplan busdoorsteek Pasteurstraat. AGENDANUMMER

Nadere informatie

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal gemeente BriinSSIIITI I Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal Registratiekenmerk 636258 Gemeenteblad nr. 2016, nr. 11 Rol van de raad: De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

RUBRIEK A (Vindplaats: map ingekomen stukken I) Goedkeuring of weigering goedkeuring van raadsbesluiten (door rechter of hogere overheid).

RUBRIEK A (Vindplaats: map ingekomen stukken I) Goedkeuring of weigering goedkeuring van raadsbesluiten (door rechter of hogere overheid). goog GEMEENTERAAD Lijst ingekomen stukken - vastgesteld - Raadsvergadering 15 december 2011 Periode 27 oktober 2011 t/m 7 december 2011 De volgende stukken liggen voor de leden van de raad ter inzage:

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200528 418777 / 418777 ONDERWERP P. Neuteboom BP Br Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Gunning aanbesteding accountant Voorstel 1. De opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 B en W voorstel 14INT03990 Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 Samenvatting voorstel De Ontwerp-Structuurvisie en het bijbehorende plan-mer zijn, naar aanleiding van nieuwe voorstellen vanuit de raad en

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL

RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL 08.0079 1 Rv. nr.: 08.0079 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0826 Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Verrekening reserves; reserve sociale huurwoningen Onderwerp

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200612 111111111 / 421707 R.G.J, ter Beek WZ OA ONDERWERP AGENDANUMMER Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.

Nadere informatie

Onderwerp : Accountantsdienstverlening Land van Cuijk vaststelling Programma van Eisen / Bestek

Onderwerp : Accountantsdienstverlening Land van Cuijk vaststelling Programma van Eisen / Bestek Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 6 Onderwerp : Accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2006-2009 - vaststelling Programma van Eisen / Bestek Samenvatting voorstel In het kader van de samenwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

OP R O E P I N G voor de op 4 maart 2015 vanaf uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

OP R O E P I N G voor de op 4 maart 2015 vanaf uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo OP R O E P I N G voor de op 4 maart 2015 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : C&E. Krediet t.b.v. parkeervoorziening Stedelijk Gymnasium Leiden Leiden. Leiden, 31 oktober 2006

2006. Nr. : Dnst. : C&E. Krediet t.b.v. parkeervoorziening Stedelijk Gymnasium Leiden Leiden. Leiden, 31 oktober 2006 2006. Nr. : 06.0125 Dnst. : C&E Krediet t.b.v. parkeervoorziening Stedelijk Gymnasium Leiden Leiden. Leiden, 31 oktober 2006 Bureau Openbaar Onderwijs is in april 2005 gestart met de voorbereidingen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0016 Rv. nr.: 09.0016 B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0136 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Het verlenen van het benodigde krediet voor het saneren van deelgebied

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 262825 GJ Eeftink Gri -- Afrekening fractievergoeding 2007. Niet van toepassing

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 262825 GJ Eeftink Gri -- Afrekening fractievergoeding 2007. Niet van toepassing SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 262825 GJ Eeftink Gri -- ONDERWERP Afrekening fractievergoeding 2007 AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0125 Rv. nr..: 10.0125 B&W-besluit d.d.: 2-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1077 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Rapportage overschreden investeringen 2010. Aanleiding:

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen.

Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. SAMENVATTING AANGEPAST RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201428 441067 / 441067 ONDERWERP M.W.G. Horck PF Mu Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. AGENDANUMMER

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0004., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Advies aanbesteding accountant BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van het aan de Gemeenteraad uit te brengen

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL HERZIEN bij erratum 28 maart Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 12.

RAADSVOORSTEL HERZIEN bij erratum 28 maart Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 12. RAADSVOORSTEL 12.0008 HERZIEN bij erratum 28 maart 2012 Rv. nr.: 12.0008 B en W-besluit d.d.: 24-1-2012 B en W-besluit nr.: 12.0049 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Bestemmingsreserve

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

De gemeenteraad wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening van de gemeente.

De gemeenteraad wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening van de gemeente. RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1076054 GRI ONDERWERP Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant boekjaren 2016-2019 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant. voor de controle van de jaarrekening 2011. de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2011.

Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant. voor de controle van de jaarrekening 2011. de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2011. Raadsvoorstel STELLER Wim van Beem VERANTWOORDELIJK WETHOUDER R. van Schelven DATUM RAADSVERGADERING 23 september 2010 ONDERWERP Verlenging dienstverleningsovereenkomst accountant PROGRAMMA Burger en Bestuur

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 10-11-2009 AGENDAPUNT B1 PORTH./SECTOR Ter Ellen ONDERWERP: Advies over de prioritering van projecten in het kader van het Europees Fonds

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

vergadering 8 april 2010

vergadering 8 april 2010 RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2010/21 registratienummer 151047 behandelend ambtenaar Jeroen Reijnaerts vergadering 8 april 2010 portefeuillehouder W.T. Hollart doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten. Conceptbesluit: Het plan van aanpak voor de aanbesteding van accountantsdiensten,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren.

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren. Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie