O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H. Tijd: A Algemeen 40 min. 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Vragenhalfuur (zie art. 40 Reglement van orde voor de Gemeenteraad) 4 Verslagen van de vergadering van 8 en 9 november Lijst ingekomen stukken en mededelingen Hamerstukken B1 Digitaliseringprogramma rond het raadswerk Kerckhaert B2 Benoeming accountantsfunctie B3 Controleprotocol C1 Kredietaanvraag plan voorbereiding Twickeler 11G Oude Alink Grensweg C2 Aanvullend krediet spooronderdoorgang Grobbenweg 11G Bron C3 Uitvoeringskrediet 1 e fase sportgebied Hengelo 11G Bron C4 Kredietaanvraag afronden project Oude Postweg 11G Bron C5 30-kilometer verkeersmaatregelen Zwavertsweg en 11G Bron Driene D1 Programma en overzicht onderwijshuisvesting G Lievers D2 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 OSG 11G Lievers D3 Duurzaam verlichten Twentebad 11G Lievers D4 Wijzigingen Verordeningen WWB 11G Ten Heuw D5 (Her)benoeming leden programmaraad Twente 11G Mulder D6 Kredietaanvraag Boortorenweg 11G Oude Alink D7 Herinrichting en verbetering Industriestraat 11G Ten Heuw C D E Voorstellen door tussenkomst van de commissie Fysiek C6 Vaststelling bestemmingsplan Anninksweg G Bron 15 min. C7 Woonvisie G Bron 30 min. C8 Afvalstoffenverordening G Oude Alink 15 min. C9 Kredietaanvraag West Tangent 11G Oude Alink 15 min. C10 Parkeerverordening en uitwerkingsbesluit parkeerverordening G Bron min. Voorstellen door tussenkomst van de commissie Sociaal D8 Nota Wijkeconomie Hengelo G Ten Heuw 30 min. Voorstellen zonder tussenkomst van de commissies E1 12e wijziging Beleidsbegroting G Mulder 45 min. Hengelo, 12 december 2011 namens het raadspresidium, de voorzitter, De heer J.W.M. Harink De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in het stadhuis van 13 t/m 20 december 2011 De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 31 januari 2012 aanvang uur.

2

3 LIJST INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Raadsvergadering d.d. 20 december 2011 Agendanummer: A5 OMSCHRIJVING VOORSTEL 1 BUN Projectontwikkeling BV. Zienswijze op Detailhandelsvisie , geactualiseerde visie 2011 (452349) 2 OV Westermaat. Zienswijze detailhandelsvisie Hengelo (452389) 3 Stichting Centrummanagement Hengelo. Inspraakreactie Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo , geactualiseerde beleidsvisie 2011 (452547) 4 Winkeliersvereniging Driene Noord/Klein Driene. Zienswijze/inspraakreactie Ontwerp Detailhandelsvisie (452638) 5 T.C.N. Inspraakreactie/zienswijze m.b.t. Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo (452548) 6 Metro Cash & Carry Nederland. Zienswijze, namens Makro aan de Diamantstraat 8, op Detailhandelsvisie Hengelo , geactualiseerde visie 2011 (452346) 7 VCOH Vereniging van Eigenaren van Commercieel Onroerend. Inspraak/zienswijze op de Ontwerp Detailhandelsvisie Hengelo geactualiseerde beleidsvisie 2011 (452396) 8 JPR Advocaten. Fax. Zienswijze/inspraakreactie namens de heer en mevrouw Bruggink tegen het ontwerp-bestemmingsplan Veldwijk-Noord Winkelcentrum (452545) 9 A. Blankestijn. Is van mening dat het gebruik van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers vooral voor ouderen te duur is en verzoekt het beleid hierop aan te passen (452348) 10 Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod. Vraagt aandacht voor de problematiek n.a.v. de aanscherping van de gedoogcriteria voor de coffeeshops (452550) 11 TCN. Intrekking brief d.d. 21 oktober 2011 met voorstel inzake Plein Westermaat Fase III (452429) 12 Stichting Vrije Recreatie. Verzoekt de heffing van toeristenbelasting eens terdege onder de loep te nemen (452404) 13 Vrom-Inspectie. Afschrift van een brief aan B&W met oordeel over de verbetervoorstellen in het kader van de quick scan uitvoering asbesttaken (451166) 14 Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente. Verzoekt de raadsleden als volksvertegenwoordigers de collega s in de Raad van Enschede en in de Provinciale Staten uit de droom te helpen v.w.b, de ontwikkelingen rond de luchthaven Twente (451371) 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanbieding Programmarapportages (453190) In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen In handen van het college ter voorbereiding; de commissie fysiek horen via reactienota Voor kennisgeving aannemen,. Kopie brief in postbakje fractievoorzitters gelegd i.v.m. behandeling belastingtarieven op 8/ In handen van de burgemeester ter afdoening Voor kennisgeving aannemen In handen van het college ter afdoening Voor kennisgeving aannemen Ter bespreking naar de commissie bestuur Voor kennisgeving aannemen

4 2 OMSCHRIJVING VOORSTEL 16 CNV Vakcentrale. Spreekt bezorgdheid uit over de gevolgen van de gewijzigde Wet Werk en Bijstand, de te verwachten Wet Werken naar Vermogen en de ontwikkelingen in de sociale werkvoorzieningen en vraagt bij het vaststellen van de gemeentebegroting rekening te houden met de kwetsbaren in de samenleving en hen zoveel mogelijk te ontzien (450828) 17 Evangelische Vrijzinnige Partij. Bepleit onderzoek n.a.v. kabinetsbezuinigingen in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk naar vermogen/wet Werk en bijstand (450000) 18 BEM Bureau Eerlijke Mededinging. Problematiek m.b.t. het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke instellingen op het gebied van sportieve, sociaalculturele of godsdienstig aard in relatie tot het toestaan van ongeoorloofde horeca (453437) 19 Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lange Wemen (453460) 20 Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen. Bezwaarschrift Awb tegen afwijzing van verzoek om partiele herziening bestemmingsplan t.b.v. de bouw van een woning aan de Landmansweg (450831) Kopie brief in postbakjes Fractievoorzitters gelegd met het oog op de behandeling van de beleidsbegroting op 8/ Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen In handen van het college ter voorbereiding; de commissie fysiek horen via reactienota In handen van de bezwaarschriftencommissie om advies 21 Sportraad Hengelo. Opheffing sportraad (455214) In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren 22 Zorgbelang Overijssel. Subsidieverzoek t.b.v. afdeling Klachtenopvang (455491) 23 Stichting Wijkcentrum de Sterrentuin. Terugtreden bestuur Stichting Wijkcentrum de Sterrentuin (455485) 24 Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport. Rapport Vechten tegen de Bierkaai? Voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren (455850) 25 Raad voor de financiële verhoudingen. Afschrift advies herijking gemeentefonds, eerste fase (455114) 26 Gemeente Haaksbergen. Neerleggen functie wethouder P.M. ten Voorde (457013) 27 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden (457306) 28 Regio Twente. Beantwoording vragen regioraad van 16 november 2011 (456846) De bijbehorende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Hengelo, 12 december 2011 namens het raadspresidium, de voorzitter, In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen de heer J.W.M. Harink

5 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER G.J Eeftink/L. Nijland Gri Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk AGENDANUMMER B1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN REDEN VAN AANBIEDING In april 2010 is een nieuwe werkgroep automatisering geïnstalleerd. Zij heeft de griffie opdracht gegeven met een voorstel te komen om vervolgstappen te zetten rond de volgende thema s: a. de digitale stukkenstroom van en naar de raad b. verbetering extranet/internet als digitale informatiebron en doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) c. onderzoek naar functie en wijze van verslaglegging d. ontwikkeling van programma van eisen voor inrichting raadzaal SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren stukken. Het merendeel van deze stukken is nu al digitaal beschikbaar en wordt al op de gemeentelijke website geplaatst. Gestreefd wordt naar een doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem als de informatiebron voor raadsleden en de burgers van Hengelo. In dit kader wordt voorgesteld een experiment te starten om papierloos te vergaderen. Het experiment moet informatie geven over de verdere digitalisering van het besluitvormingsproces en de te besparen kosten op papier. In bijlage 1 wordt de wijze van uitvoering beschreven. Sinds 1963 is de raadzaal in gebruik. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een aangrijpingspunt om de technische voorzieningen tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Tenslotte wordt ingezet op een audio-verslag van alle raad- en commissievergaderingen. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. OPSOMMING VAN BIJLAGEN 1. papierloos vergaderen (digitale verspreiding vergaderstukken) 2. programma van eisen inrichting raadzaal en vergaderruimte raadscommissies; 3. programma van eisen raadsinformatiesysteem. 1

6 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER G.J Eeftink/L.Nijland Gri Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk AANLEIDING EN DOEL Bij de aantreding van de nieuwe raad in 2010 is een nieuwe werkgroep automatisering samengesteld. Zij heeft de griffie opdracht gegeven met een voorstel te komen om vervolgstappen te zetten rond de volgende thema s: a. de digitale stukkenstroom van en naar de raad b. verbetering extranet/internet als digitale informatiebron en doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) c. onderzoek naar functie en wijze van verslaglegging d. ontwikkeling van programma van eisen voor inrichting raadzaal Basis voor dit voorstel is het politiek testament waarin is aangegeven dat de raad in deze raadsperiode aan de slag zal gaan met globaal gezien- drie doelen die wel een relatie met elkaar hebben maar wel verschillend zijn. De doelen zijn samengevat- het verder optimaliseren van digitaal werken, het nadenken over de wijze van notuleren en het verder uitwerken van de fysieke inrichting van de raadzaal en een raadscommissiekamer. OVERWEGINGEN Ad a en b; De raadsleden, fractievertegenwoordigers en college leden ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren vergaderstukken gericht op de raadscommissievergaderingen en raadsvergadering. Uit een recente berekening van de totale kosten van het kopiëren en verzenden van deze vergaderstukken blijkt dat deze kosten circa 1300,- per maand bedragen. In de raadsvergadering van 19 juli 2011 is besloten om zoekrichting 34, meer inzet op digitalisering, af te sluiten, aangezien dit raadsvoorstel in voorbereiding is waarin met nadere voorstellen rond digitalisering gekomen wordt. Het merendeel van de vergaderstukken en andere stukken zijn nu al digitaal beschikbaar en worden al op de gemeentelijke website en op extranet geplaatst. Het huidige extranet is te beschouwen als een raadsinformatie systeem, maar het systeem heeft zijn beperkingen. Zo is het voor de medewerkers van de griffie nog steeds zeer arbeidsintensief om zaken te plaatsen. Ook ontbreekt een aantal functies die kunnen bijdragen aan meer bekendheid van het raadswerk bij de burgers die het werk van de gemeenteraad via internet willen volgen. Uit ervaringen van raadsleden, medewerkers van de griffie en inwoners van Hengelo (via de ideeën van de Burgerdenktank) blijkt dat het Raadsinformatiesysteem verbetering behoeft. Doel van deze verbeteringen is het aantrekkelijk maken voor de doelgroep om over te stappen op digitaal werken. Daardoor wordt tevens bespaard op papier (kostenbesparing) en op arbeidsuren bij de griffie c.a.. Ook wordt meer transparantie bereikt van het raadswerk voor de burgers, door meer zaken van het raadswerk op internet te ontsluiten. In dit kader van het aantrekkelijk maken van het overstappen naar digitaal werken is het voor raadsleden van belang om te weten dat Artikel 8 van de verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2011 (vastgesteld door de raad in februari 2011) de mogelijkheid biedt om aan raadsleden een vergoeding beschikbaar te stellen, zodat het raadslid een device naar eigen keuze kan aanschaffen. Voor de reguliere vervanging van de laptops raad is in 2014 een vervangingsinvestering gepland van ,--. In bijlage 3 worden deze aspecten verder toegelicht. Graag willen wij via een experiment onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die de doelgroep ervaart bij digitaal werken cq. papierloos werken. In bijlage 1 is de uitvoering nader uitgewerkt. 2

7 Ad c: De mogelijkheid bestaat voor een audio-verslag van de raadcommissievergaderingen en het plaatsen ervan op internet. Het is de moeite waard te onderzoeken of dit een aantrekkelijk alternatief is voor de traditionele wijze van notulering van raadscommissievergaderingen, waarbij er een schriftelijk verslag op hoofdlijnen wordt gemaakt. In dit verband wordt voorgesteld per experiment te starten met het digitaal notuleren van de raadscommissievergaderingen. Dit maakt tevens onderdeel uit van een verdere doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem (RIS) als de informatiebron voor raadsleden en voor de burgers van Hengelo. Ad d: Sinds 1963 is de raadzaal in de huidige opstelling in gebruik. Primair is de raadzaal bestemd voor het houden van de raad- en commissievergaderingen. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een belangrijk aangrijpingspunt om de ondersteunende technische voorzieningen kritisch tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage 2) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Doel is tot een inrichting te komen, die voldoet een de eisen van deze tijd, zoals de mogelijkheid tot digitaal stemmen; een voor het publiek zichtbaar scherm met informatie over de vergadering, etc. (zie verder ook bijlage 2) FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Papierloos vergaderen biedt een kans om op relatief eenvoudige wijze kosten te besparen op de drukkosten. Aan de voorbereiding van de invoering zijn ook relatief weinig kosten verbonden door de interne ambtelijke ondersteuning. De aanschafkosten van hardware en software ten behoeve van de proef kunnen worden gedekt uit het werkbudget van de griffie. Om te kunnen starten met het digitaal notuleren is voor de aanschaf van de vereiste apparatuur een bedrag van 2.500,-- geraamd. Dit kan worden gedekt uit het beschikbare bedrag van ,-- voor de digitale inrichting van de raadzaal. Voor de digitale inrichting van de raadzaal en andere vergaderzaal voor raadscommissievergaderingen, zoals genoemd in bijlage 2, ontvangt u tzt een afzonderlijk voorstel. De kosten voor de implementatie van het RIS zijn beheersbaar. Het RIS wordt geïntegreerd in het gemeentelijke zaaksysteem. Met de leverancier worden twee workshops van 4 uur georganiseerd, waarin het RIS verder wordt ontworpen in samenwerking met de werkgroep automatisering raad. De kosten hiervan worden geraamd op ca ,--. Daarnaast wordt een externe projectleider ingehuurd voor de invoering van RIS. De kosten hiervan worden geraamd op ca ,--. Beide kosten kunnen worden opgevangen binnen het Programma digitaal werken, waarmee de raad in december 2008 heeft ingestemd. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Nvt VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN 3

8 VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); alle drie de bijlagen 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter 4

9 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER G.J. Eeftink/L. Nijland Griffie Ke ONDERWERP Digitaliseringprogramma rond het raadswerk DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, BESLUIT: 1. Een experiment te starten met een aantal raadsleden voor de digitale verspreiding van de vergaderstukken; 2. het college te verzoeken een projectleider beschikbaar te stellen voor de verdere invoering van het raadsinformatiesysteem; 3. In te stemmen met het programma van eisen voor het raadsinformatiesysteem en de herinrichting van de raadzaal (zie bijlagen); 4. De kosten te dekken uit de beschikbare middelen budget griffie en programma digitaal werken. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter 5

10

11 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 01 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit: In zijn vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsfunctie voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd (417788). Het besluit om gezamenlijk aan te besteden, maar ook de vaststelling van het aanbestedingsdocument ten behoeve van het leveren van accountantsdiensten en als sluitstuk van de procedure het benoemen van de accountant, zijn besluiten die toebehoren aan de raad. Thans wordt aan de zes gemeenteraden via een gelijkluidend raadsvoorstel voorgesteld een benoemingsbesluit te nemen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Er zijn twee inschrijvingen op deze aanbesteding ontvangen. De stuurgroepen zijn in de afgelopen maanden verschillende keren bijeengekomen en hebben de door de inschrijvers ingediende offertes beoordeeld. Op basis van de beoordelingsronden heeft de inkoopadviseur het Procesverbaal van Gunning opgesteld. Hieruit blijkt dat Ernst & Young het hoogst aantal punten scoort en daarmee benoembaar is als accountant voor de zes gemeenten en de Regio Twente. De leden van de stuurgroepen hebben hier unaniem mee ingestemd. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, COMMUNICATIE VOOR HET VERVOLGTRAJECT Na een positief raadsbesluit in de zes gemeenten en in de Regio Twente, deze dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de maand december genomen te worden, waarbij Ernst & Young als accountant wordt benoemd, zal publicatie van de benoeming plaatsvinden. Vervolgens zal de contractondertekening in januari 2012 plaatsvinden. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Raadsvoorstel en - besluit 26 april 2011, kenmerk Aanbestedingsdocument dd. 1 september 2011 nr (ter inzage leeskamer raad)

12 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie AANLEIDING EN DOEL In zijn vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsfunctie voor de gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd (417788). Volgens de Gemeentewet, artikel 213, lid 2 wijst de raad een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant is belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Het besluit om gezamenlijk aan te besteden, maar ook de vaststelling van het aanbestedingsdocument ten behoeve van het leveren van accountantsdiensten en als sluitstuk van de procedure het benoemen van de accountant, zijn besluiten die toebehoren aan de raad. Hoewel in gezamenlijkheid wordt aanbesteed is het de gemeenteraad die de accountant benoemt. Er zijn dus zes gemeenteraden en de Regio Raad, die elk een benoemingsbesluit dienen te nemen. Thans wordt aan de zes gemeenteraden via een gelijkluidend raadsvoorstel voorgesteld een benoemingsbesluit te nemen. OVERWEGINGEN Er zijn twee inschrijvingen op deze aanbesteding ontvangen. De stuurgroepen zijn in de afgelopen maanden verschillende keren bijeengekomen en hebben de door de inschrijvers ingediende offertes beoordeeld. Op basis van de beoordelingsronden heeft de inkoopadviseur het Procesverbaal van Gunning opgesteld. Hieruit blijkt dat Ernst & Young het hoogst aantal punten scoort en daarmee benoembaar is als accountant voor de zes gemeenten en de Regio Twente. De leden van de stuurgroepen hebben hier unaniem mee ingestemd FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Voor de aanbesteding accountant en de kosten accountant zijn middelen opgenomen in de begroting. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Voor meer informatie inzake de Europese aanbesteding van de accountantsfunctie functie verwijs ik u naar de in de bijlage toegevoegde raadsbesluit. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN

13 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter

14 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Benoeming accountantsfunctie DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD, BESLUIT: Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

15 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 AGENDANUMMER B3 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 01 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit: Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants BV aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de accountantscontrole, de reikwijdte ervan, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo. Wij vragen de raad deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Over het conceptprotocol heeft overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep accountancy en de accountant. De portefeuillehouder Financiën is geïnformeerd. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Het controleprotocol 2011 vast te stellen zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties OPSOMMING VAN BIJLAGEN Bijlage 1: Relevante wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole voor de gemeente Hengelo, naar de stand van 4 oktober Bijlage 2: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo

16 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 AANLEIDING EN DOEL Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants BV aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd deze opdracht te verlenen door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. OVERWEGINGEN Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de accountantscontrole, de reikwijdte ervan, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2011 van de gemeente Hengelo. Wettelijk kader De gemeentewet(gw), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Door middel van bijgevoegd controleprotocol (cp), bijlage 2, kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. De gemeenteraad heeft op 6 april 2004 de verordening ex art 213 GW voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hengelo vastgesteld. Op 14 april 2009 is deze verordening gewijzigd vastgesteld. Met dit cp stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar Op de specifieke aandachtspunten na (zie bijlage 2) is het controleprotocol 2011 ongewijzigd ten opzichte van het controleprotocol FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Deze aspecten zijn in het kader van deze opdrachtverlening niet aan de orde COMMUNICATIE EN INSPRAAK Over het conceptprotocol heeft overleg plaatsgevonden tussen werkgroep accountancy en accountant. De portefeuillehouder Financiën is geïnformeerd. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN De accountant zal medio 2012 rapporteren over haar bevindingen rond het financieel beheer over het jaar 2011.

17 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Vast te stellen het controleprotocol 2011 zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN HENGELO, De secretaris De voorzitter

18 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Eeftink Gri -- ONDERWERP Controleprotocol 2011 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN HET PRESIDIUM VAN DE RAAD, BESLUIT: Vast te stellen het controleprotocol 2011 zoals in de bijlagen 1 en 2 is opgenomen, waarin nadere aanwijzingen aan de accountant worden gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

19 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg AGENDANUMMER C1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 06 - Gebruiker openbare ruimte REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit De provincie Overijssel, de Regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente, hebben de handen ineengeslagen om samen met de Stichting Twickel een visie te ontwikkelen. Als vervolg op deze ontwikkelingsvisie hebben de betrokken partijen op 19 maart 2009 de Intentieverklaring Pact van Twickel ondertekend. Om de doelen uit dit Pact te bereiken is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op 5 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel en de besturen van de andere partijen ingestemd met het uitvoeringsprogramma Daarin zijn 6 projecten opgenomen waarmee binnen de periode daadwerkelijk kon worden gestart. Een belangrijk onderdeel uit het uitvoeringsprogramma is de realisatie van de Twickeler Grensweg en Versterking Randzone Woolde. Naar aanleiding van bovengenoemd besluit is een landschappelijk concept en project realisatieplan uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking is budget nodig voor het opstellen van een ontwerp voor de realisatie van een zelfstandige recreatieve fiets/wandelroute van ong. 17 kilometer, de Twickeler Grensweg. Hiervoor kan dekking gevonden worden in middelen in het kader van Investeringen met gemeenten (IMG) en uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en een aantal subsidieaanvragen. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Gemeente Hengelo werkt samen met Borne, Hof van Twente en Twickel samen aan de realisatie de Twickeler Grensweg. Het gaat hierbij om de aanleg van een zelfstandige recreatieve fiets/wandelroute. De route omzoomt het Landgoed Twickel Het project wordt gefinancierd uit IMG (Investeren met Gemeenten) en ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Er is een landschappelijk concept en project realisatieplan opgesteld in opdracht van de Provincie Overijssel. Echter omwonenden en betrokkenen hebben onvoldoende gelegenheid gehad om hun visie op dit plan te geven. Er wordt een participatietraject opgestart om aanwonenden en betrokkenen te betrekken bij het project. Op basis hiervan wordt er een voorlopig ontwerp opgesteld dat wordt gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Omwonenden en betrokkenen hebben dan de gelegenheid om opmerkingen en suggesties te geven. Op basis hiervan wordt het definitief ontwerp gemaakt. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van ,- voor de planvoorbereiding van het project Twickeler Grensweg 2. Het krediet te dekken uit de gereserveerde ISV bijdrage, ad ,- (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 2 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording 2008...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Jaarstukken 2014 Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Programmaverantwoording 23

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage 12 maart 2010 In opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam Policy Research Corporation Copyright 2010 Kantoor België:

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie