WERKPLAN VAN HET STREEKACHIEF EN ROZENBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN VAN HET STREEKACHIEF EN ROZENBURG"

Transcriptie

1 WERKPLAN VAN HET STREEKACHIEF VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG VOOR DE JAREN

2

3 1 Werkplan van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg voor de jaren

4 2

5 3 Op grond van artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1999" stelt het algemeen bestuur een voortschrijdend werkplan vast voor een periode van 5 jaar. Het werkplan is gebaseerd op het in 2000 vastgestelde beleidsplan. De beleidszaken zijn vet en cursief gedrukt. Het zwaartepunt van het werkplan wordt gelegd op in 2014 uit te voeren werkzaamheden, waarbij het beleid om de digitale dienstverlening via de website te bevorderen, duidelijk tot uitdrukking komt. De steeds maar toenemende vraag naar informatie uit het Streekarchief en de vanzelfsprekendheid dat deze informatie ook snel beschikbaar is, vergt veel tijd en aandacht. Voortdurend moet er gewaakt worden dat de beschikbare tijd en financiën optimaal ten dienste komen van de burger. Hierbij voelt men het spanningsveld tussen het direct beschikbaar stellen van voor de hand liggende bronnen en het toegankelijk maken van het resterende deel van het archief. Om het goede evenwicht te vinden vormt de vaststelling van een voortschrijdend werkplan een goede basis. In het afgelopen jaar is veel werk verricht en konden vrijwel alle in het werkplan genoemde projecten uitgevoerd worden. Er moet wel steeds vermeld worden dat vele in het plan genoemde werkzaamheden met de huidige personeelsbezetting en financiële middelen alleen met hulp van de vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn onder andere de volgende projecten: de bewerking van de kaartencollectie, de bewerking van de vele particuliere archieven, beantwoording van brieven van genealogische aard, maken van regesten op de notariële archieven en andere bronnen, de bewerking van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken alsmede het maken van toegangen op de bevolkingsregisters enz. De mogelijkheden om in het werkplan projecten op te nemen waaraan financiële consequenties zijn verbonden, zijn beperkt en in het kader van bezuinigingen zelfs onmogelijk. In de toelichting op het werkplan is reeds gemeld dat Gedeputeerde Staten hebben gewezen op het feit dat de formatieve omvang van de archiefinspectie van het Streekarchief, nu 0,2 fte, 0.6 fte dient te zijn, wil deze inspectie uitgevoerd kunnen worden volgens de voorschriften. Binnen de huidige personeelsbezetting is een dergelijke uitbreiding alleen mogelijk door verschuiving van kerntaken.

6 4

7 5 INLEIDING Ten grondslag aan het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg ligt de gemeenschappelijke regeling, die de zes gemeenten van de eilanden Voorne-Putten en Rozenburg en het voormalige waterschap De Brielse Dijkring gesloten hebben. Deze gemeenschappelijke regeling, een gewijzigde versie van die van het vroegere streekarchivariaat, is sinds 1 januari 1999 van kracht. doelstellingen van het Streekarchief: van bewaarplaats tot informatiecentrum De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte, getekende en digitale vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd: het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1999 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het Streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. taakvelden van het Streekarchief Om aan de bovengenoemde doelstellingen te kunnen voldoen, heeft het Streekarchief een drietal taakvelden, te weten: behouden, bewerken en benutten. Deze taakvelden hebben een onderlinge samenhang en geen van de taakvelden mag tekort worden gedaan; het (materiële) behouden en het (inhoudelijke) bewerken is immers gericht op het benutten van de archieven door overheid en burger. Ieder taakveld kent een aantal specifieke taken, zoals acquisitie, inventarisatie, onderzoek enz. huisvesting en personeel De huisvesting is in huur van de gemeente Brielle en omvat de volgende voorzieningen: een garderobe met kluisjes en toiletten; een studiezaal voor circa 10 bezoekers; een keukenhoek; twee kantoorruimten voor medewerkers; een werkruimte voor vrijwilligers, die verder de studiezaal gebruiken; een magazijn met kopieerinrichting en een archiefbewaarplaats verdeeld in vier ruimten. Het Streekarchief beschikt over de volgende personele bezetting in vaste dienst: een streekarchivaris, een adjunct-streekarchivaris, een archivist, een studiezaalmedewerker (7,5 uur) en een administratief medewerker (16 uur). Tevens is een aantal vrijwilligers actief. Momenteel bedraagt het aantal vrijwilligers 21. externe ondersteuning Een aantal taken wordt niet door de eigen medewerkers uitgevoerd. Het bestuur heeft deze taken uitbesteed aan derden: financiën, netwerkbeheer en personeelszaken (gemeente Brielle) onderhoud gebouw (gemeente Brielle als verhuurder); alarmering (Rotterdams havenbedrijf); schoonmaakwerk (Leo Verweel). De secretariële ondersteuning geschiedt door gemeente Brielle. gebruikers Tot de gebruikers van het Streekarchief worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, bezoekers, culturele instellingen en scholen verstaan. De deelnemers doen een beroep op de medewerkers van het Streekarchief door de inspectie over de archieven en informatieprocessen aan hen op te dragen, door vragen van historische aard aan hen voor te leggen en door andere verzoeken tot

8 6 ambtelijke ondersteuning te doen. De bezoekers van het Streekarchief doen onderzoek in de archieven. In veel gevallen betreft dit genealogisch onderzoek. De laatste jaren is ook een toename te bespeuren in het onderzoek naar huizen. Een ontwikkeling die al jaren gaande is en de komende jaren ongetwijfeld in belang zal toenemen is de belangstelling vanuit het onderwijs. Culturele instellingen, zoals musea, maken gebruik van het archief door materiaal te gebruiken voor tentoonstellingen. Scholen vragen in toenemende mate om lessen en lesmateriaal. Verenigingen van diverse aard vragen regelmatig om het geven van lezingen tijdens jaarvergaderingen, informatie betreffende archivering enz. meerjarenplan Dit meerjarenplan omspant de periode In dit hierna geschetste plan zullen de taken nader worden toegelicht. Aan elk van de drie genoemde taakvelden is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Een vierde hoofdstuk is gewijd aan de bedrijfsvoering. De behandeling van de specifieke taken geschiedt in twee delen; het eerste gedeelte - cursief en vet gedrukt - geeft de visie weer, het tweede gedeelte de praktische uitvoering. Tenslotte treft u een bijlage aan, die een nadere chronologische uitwerking is van enkele in het plan gestelde beleids- en actiepunten.

9 7 Hoofdstuk 1. BEWAREN acquisitie Het Streekarchief wil compleet zijn en voert daarom een actief acquisitiebeleid. In deze periode zullen alle overheidsarchieven, die daarvoor ingevolge de Archiefwet 1995 in aanmerking komen, naar de centrale archiefbewaarplaats worden overgebracht. Tevens zullen de verzameling particuliere archieven, voor zover deze een aanvulling vormen op de overheidsarchieven, de bibliotheek, de documentaire collecties en de topografisch-historische atlas worden uitgebreid met voor de kennis van de streek relevante onderdelen. Niet alle archieven uit de particuliere sector komen voor acquisitie in aanmerking. Het beleid is er op gericht dat enerzijds onnodige doublures en anderzijds ongewenste lacunes voorkomen worden. De bij de deelnemers berustende archieven, ouder dan 20 jaar, moeten op grond van de Archiefwet worden overgebracht naar de of een archiefbewaarplaats. Verenigingen en particuliere instellingen die hun archieven in het verleden hebben gedeponeerd, zullen worden benaderd met de vraag hun archief periodiek aan te vullen. Er wordt uitvoering gegeven aan het door het bestuur vastgestelde acquisitieplan. restauratie en conservering De stukken die voor restauratie in aanmerking komen, zullen worden gerestaureerd. De archieven en collecties moeten in zuurvrije verpakkingen worden overgezet. Parallel aan de inventarisatie zullen de archieven worden nagezien op stukken die voor restauratie in aanmerking komen. Zo nodig en als er financiële middelen zijn worden deze stukken naar een restauratieatelier overgebracht. Archiefbescheiden die aan het archief worden toegevoegd, worden overgezet in zuurvrije dozen en omslagen. inspectie en advisering De taak van de inspecteurs/adviseurs zal uitbreiden. Momenteel bevindt het archiefwezen, met name het dynamische deel, zich in een cruciale fase. Dit is het gevolg van een toenemende automatisering en digitalisering. Het Streekarchief speelt een centrale rol in het regionale archiefbeheer. Het is van belang dat het Streekarchief de komende jaren het voortouw neemt in de ontwikkelingen. Dit is niet slechts noodzakelijk om te komen tot uniformiteit en standaardisatie, wat bij overbrenging van de (digitale) archieven in ons voordeel is, maar ook om op vragen van de deelnemers te kunnen anticiperen. In het kader van de inspectie worden tenminste eenmaal per jaar alle deelnemers bezocht. Van de bevindingen wordt één keer per twee jaar verslag gedaan aan de besturen van de deelnemers. Tweemaal per jaar wordt een bijeenkomst belegd met de hoofden van de archiefafdelingen van de deelnemers, het zgn. Ambtelijk Deelnemersoverleg.

10 8 Hoofdstuk 2. BEWERKEN Inventarisatie Binnen de gestelde periode zullen alle overheidsarchieven voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt. Tevens zullen de gehele bibliotheek, de hele fotoverzameling en een aantal van de overige archieven en collecties voor bezoekers beschikbaar worden gemaakt. In 2014 zullen inventarissen vervaardigd worden van nog niet geïnventariseerde overheidsarchieven, waaronder de archieven van gemeente Hekelingen. In 2014 zal een aantal van de overige archieven en collecties worden geïnventariseerd, waaronder de schoolarchieven van Brielle, Heenvliet, Rockanje en Spijkenisse. In 2014 worden de rivier-, zee- en overzichtskaarten beschreven. De collectie gedigitaliseerde videobanden worden beschreven in Mais en op internet geplaatst. Het op kaart zetten en beschrijven van de foto s zal in 2014 voortgezet worden. Ficheren, transcriberen en vervaardigen van regesten Om enerzijds bezoekers van dienst te zijn en anderzijds de betreffende bronnen zo weinig mogelijk aan raadpleging te hoeven blootstellen en tevens voor een breder publiek bruikbaar te maken, wordt een aantal bronnen op bijzondere wijze toegankelijk gemaakt. Het traditionele ficheren zal worden afgebouwd; het invoeren in een geautomatiseerd systeem wordt voortgezet. Het transcriberen gaat voort, evenals het maken van regesten. In 2014 worden regesten gemaakt van de nog niet bewerkte notariële archieven van na In 2014 worden regesten gemaakt op nog niet bewerkte bronnen uit de 16 e en 17 e eeuw. In 2014 worden regesten gemaakt van bronnen uit het Nationaal Archief, die betrekking hebben op Voorne-Putten en Rozenburg. De keuze van bronnen die in aanmerking komen voor transcriptie, zal mede bepaald worden door de vraag van gebruikers. Automatisering en digitalisering De digitale dienstverlening is niet meer uit de organisatie weg te denken. In toenemende mate zal bij het inventariseren of anderszins toegankelijk maken van de archieven en collecties gebruik worden gemaakt van de website. Ook zal de digitale opslag van kaart- en fotomateriaal in de komende jaren zijn beslag krijgen. In 2014 wordt de omwerking van inventarissen in Mais Flexis naar ISAD-G-structuur voortgezet. In 2014 wordt de burgerlijke stand van Westvoorne en/of Hellevoetsluis gedigitaliseerd en op het internet geplaatst. De website van het Streekarchief wordt tweemaandelijks bijgewerkt, waaronder de vermelding van nieuwe aanwinsten. In 2014 zal het project VerHuell worden afgerond. Er wordt een proefproject gestart met betrekking tot de digitalisering van de bouwvergunningen. De controle van de namen in de database Burgerlijke Stand wordt voortgezet. De N.B.C. over de periode wordt gedigitaliseerd en op het internet geplaatst. Er wordt uitvoering gegeven aan de door het bestuur vastgestelde notitie over de mate van en de wijze waarop de automatisering en digitalisering van het archief de komende jaren gestalte zal krijgen.

11 9 Hoofdstuk 3: BENUTTEN Studiezaal en verschaffen van inlichtingen De studiezaal is de plaats waar het archief de burger raakt. De studiezaal en de studiezaalmedewerker zijn het visitekaartje voor de dienst. Ter vergroting van de belangstelling voor en de kennis van de lokale geschiedenis bij de burger geeft het Streekarchief inlichtingen van historische aard. Dit zal zowel gevraagd als ongevraagd gebeuren. Hiernaast geeft het Streekarchief informatie aan mensen en instellingen die bijvoorbeeld onderzoek doen naar genealogie, erfelijkheid en erfstelling. De studiezaal wordt van dinsdag tot en met vrijdag voor bezoekers opengesteld. In de archiefwinkel zullen eigen publicaties en andere voor bezoekers interessante publicaties te koop worden aangeboden. Het Streekarchief neemt schriftelijke en telefonische vragen in behandeling en stuurt hierop binnen een maand antwoord. Door middel van publicaties, cursussen en lezingen wordt getracht de kennis van en de belangstelling voor de lokale geschiedenis te vergroten. Ambtelijke ondersteuning Ten behoeve van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verlenen de medewerkers van het Streekarchief ondersteuning in de vorm van onderzoek in de archieven en het schrijven van notities betreffende historische onderwerpen. Er zal naar de deelnemers toe actief worden opgetreden om deze mogelijkheid bekend te maken. Er wordt contact onderhouden met de ambtenaren die belast zijn met gemeentelijke voorlichting of culturele zaken. Zij krijgen voorlichting over het archief en krijgen een eigen aanspreekpunt binnen het Streekarchief toegewezen dat zij kunnen benaderen in geval van historisch onderzoek of informatie voor toespraken, evenementen enz. Medewerkers van het Streekarchief houden, op verzoek van de deelnemers, zitting in commissies met een historische of culturele opdracht (straatnamencommissie, archeologische begeleidingscommissie, enz). De deelnemers zullen op de hoogte worden gehouden van bijzondere data en feiten die voor een historisch besef van belang kunnen zijn. Contacten met culturele instellingen Het Streekarchief voert als centrum voor lokaal en regionaal historisch onderzoek een actief beleid om het cultureel erfgoed te bewaren en optimaal te benutten. In het scala van activiteiten en instellingen dat op historisch gebied bestaat, zal het Streekarchief een centrale positie in moeten nemen. Met de bibliotheken, musea en historische verenigingen in onze regio (maar ook daarbuiten!) zal intensief contact onderhouden worden. Met de historische verenigingen in de regio zal een regulier overleg gecreëerd worden met als doel te komen tot onder meer uniformiteit in beheer, ontsluiting van de collecties en het afstemmen van activiteiten. Door middel van de contacten zullen historische activiteiten worden gestimuleerd en ondersteund.

12 10 Educatie Voor het aankweken van historisch besef is het van belang dat mensen op jonge leeftijd met het verleden in aanraking worden gebracht. Het Streekarchief tracht een bijdrage te leveren door (middelbare) scholieren kennis te laten maken met het archief en de bronnen die daar te zien zijn. Het archief is immers een plaats waar het verleden bewaard wordt. Het Streekarchief wil actief inspelen op de vragen die op scholen in de regio ontstaan als gevolg van nieuwe inzichten in het onderwijs, waarbij het doen van zelfstandig onderzoek veel aandacht krijgt. Er worden lessen verzorgd in de studiezaal van het Streekarchief. De scholen voor middelbaar en voortgezet onderwijs in de regio zullen benaderd worden om vraag en aanbod betreffende educatieve activiteiten op elkaar af te stemmen. In 2014 zal getracht worden zoveel mogelijk uitvoering te geven aan het gebruik van de lespakketten die door of in samenwerking met het Streekarchief zijn samengesteld. Verzorgen cursussen en lezingen Om bezoekers de benodigde vaardigheden aan te leren, die zij nodig hebben bij het doen van onderzoek, organiseert het Streekarchief cursussen. Om de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis te vergroten geeft het Streekarchief lezingen. Het Streekarchief profileert zich hiermee als historisch kenniscentrum voor de regio. Gedurende de wintermaanden zullen bij voldoende belangstelling cursussen gegeven worden waarin aandacht wordt besteed aan genealogie, paleografie, historisch onderzoek, thema s uit de lokale en regionale geschiedenis enz. Op verzoek van verenigingen en instellingen zullen lezingen gegeven worden over bijzondere onderwerpen. Onderzoek en publicaties Om de kennis van de plaatselijke of regionale geschiedenis te vergroten zal het Streekarchief zich profileren als historisch kenniscentrum. De medewerkers doen onderzoek in de archieven en publiceren hun bevindingen. De publicaties dienen tevens om de belangstelling op te wekken zelf onderzoek te doen. Ten slotte wil het Streekarchief door deze vorm van publiciteit (meer) naamsbekendheid krijgen. Het Streekarchief voert ook een actief beleid om onderzoeksresultaten van derden te publiceren dan wel onder de aandacht te brengen. Regelmatig zullen artikelen worden aangeboden voor de Brielse Mare, de nieuwsbrief van de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg en, indien gewenst, voor andere bladen. In 2014 zullen in plaatselijke kranten bijdragen worden verzorgd over de geschiedenis van de streek. Er verschijnt een publicatie over de vestingwerken van Hellevoetsluis. Er verschijnt een publicatie Historische Atlas Voorne-Putten. De beschrijving van Geschiedenis per plaats wordt voortgezet. De beschrijving van de stadsgeschiedenis van Brielle wordt voortgezet.

13 11 Tentoonstellingen en open dagen Het Streekarchief verleent medewerking aan diverse culturele instellingen bij het opzetten van tentoonstellingen door het verstrekken van informatie of het in bruikleen geven van materiaal. Om een andere reden zal het Streekarchief de komende jaren tevens werken aan het zelfstandig opzetten van tentoonstellingen. Het verhoogt de bekendheid bij de burger van het werk van het archief. Er wordt medewerking verleend aan een tentoonstelling in de Oudheidkamer te Oostvoorne. Er wordt medewerking verleend aan tentoonstellingen van het Historisch Museum Den Briel. Er wordt medewerking verleend aan eventuele andere tentoonstellingen. Bij bijzondere gebeurtenissen zal het Streekarchief een (foto-)expositie opzetten. Het Streekarchief organiseert Open Dagen. In 2014 worden filmdagen georganiseerd in samenwerking met andere instellingen.

14 Hoofdstuk 4. BEDRIJFSVOERING 12 huisvesting De huisvesting van het Streekarchief verandert slechts in geringe mate, maar zal zich aan moeten passen aan de veranderende eisen van de bezoekers, medewerkers en de kluisruimte. In 2014 worden de nieuwe werk- en ontvangstruimte in gebruik genomen. In 2014 verschijnt een rapport over de toekomst van de archiefbewaarplaats. personeel Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze, onder andere door middel van vakliteratuur en cursussen, op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de medewerkers ondersteund door vrijwilligers. Op de begroting zal jaarlijks een post worden gereserveerd voor het volgen van cursussen. De medewerkers zullen regelmatig studiedagen bijwonen en cursussen volgen om hun kennis op peil te houden. Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie voor vrijwilligers georganiseerd. public relations Het archief heeft ten onrechte een stoffig imago. Bovendien blijken veel burgers niet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert. Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken, zal het Streekarchief zich meer en breder profileren. Er wordt uitvoering gegeven aan het door het bestuur vastgestelde communicatieplan. De gemeenteraden worden met regelmaat uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief. Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en worden persberichten verzonden. Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse historische bladen. interne en externe contacten Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers. Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden. De streekarchivaris woont de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur bij. Tweemaal per jaar zal een ambtelijk deelnemersoverleg worden gevoerd. Door middel van het bijwonen van vergaderingen van onder andere de provinciale en landelijke verenigingen van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten. Er vindt overleg plaats met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers. Er zal op worden toegezien dat de kwaliteitszorg aandacht krijgt.

15 beleids- en beheersinstrumentarium Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen. Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd. Jaarlijks zal aan het algemeen bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd met een indeling volgens het werkplan. Op de eerste vergadering in het jaar zal een jaarverslag worden uitgebracht. Op de eerste vergadering in het jaar wordt een voortschrijdend werkplan vastgesteld over een periode van vijf jaar.

16 Bijlage 1. VOORTSCHRIJDEND WERKPLAN Periodiek (dagelijks tot jaarlijks) De studiezaal wordt voor bezoekers opengesteld van dinsdag tot en met vrijdag. Parallel aan de inventarisatie zullen de archieven worden nagezien op stukken die voor restauratie in aanmerking komen. Eenmaal per jaar worden deze stukken naar een restauratieatelier overgebracht. Alle archieven die nieuw ingebracht worden, zullen terstond worden omgepakt in zuurvrije dozen en omslagen. In het kader van de inspectie worden tenminste eenmaal per jaar alle deelnemers bezocht. Van de bevindingen wordt één keer per twee jaar verslag gedaan aan de besturen van de deelnemers. Tweemaal per jaar wordt een bijeenkomst belegd met de hoofden van de archiefafdelingen van de deelnemers, het zgn. ambtelijk deelnemersoverleg. Er wordt medewerking verleend aan tentoonstellingen van musea in de regio. Door middel van publicaties, cursussen en lezingen wordt getracht de kennis van en de belangstelling voor de lokale geschiedenis te vergroten. Medewerkers van het Streekarchief houden zitting in gemeentelijke commissies met een historische of culturele opdracht (straatnamencommissie, archeologische begeleidingscommissie enz.). De deelnemers zullen op de hoogte worden gehouden van bijzondere data en feiten die voor een historisch besef van belang kunnen zijn. Door middel van het beschikbaar stellen van kennis en het onderhouden van contacten zullen historische activiteiten worden gestimuleerd en ondersteund. Er worden lessen verzorgd in de studiezaal van het Streekarchief. Gedurende de wintermaanden zullen cursussen gegeven worden waarin aandacht wordt besteed aan genealogie, paleografie, historisch onderzoek, thema s uit de lokale en regionale geschiedenis enz. Scholen voor middelbaar en voortgezet onderwijs in de regio worden benaderd om vraag en aanbod betreffende educatieve activiteiten op elkaar af te stemmen. Regelmatig worden artikelen aangeboden voor onder andere de Brielse Mare en de nieuwsbrief van de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg. Bij bijzondere gebeurtenissen zal het Streekarchief een toepasselijke (foto-)expositie opzetten. Het Streekarchief houdt Open Dagen. Er wordt een voortschrijdend werkplan vervaardigd. Eenmaal per jaar wordt voor het algemeen bestuur een marap opgesteld. Er wordt een jaarverslag vervaardigd. Het bestuur krijgt de begroting en rekening voorgelegd. Met de pers wordt contact opgenomen en er worden persberichten verzonden. Er wordt een maandelijks werkoverleg gehouden. De streekarchivaris woont de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur bij. Door middel van het bijwonen van vergaderingen van bv. de verenigingen van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten. Er wordt bij voldoende belangstelling een excursie voor vrijwilligers georganiseerd. De kwaliteitszorg krijgt aandacht. De medewerkers volgen regelmatig cursussen om hun vakkennis op peil te houden.

17 Het acquisitieplan wordt uitgevoerd. De website van het Streekarchief wordt maandelijks aangepast en wanneer mogelijk met nieuwe bestanden verrijkt De nieuwe werk- en ontvangstruimten worden in gebruik genomen. Er wordt een rapport samengesteld over de toekomst van het Streekarchief in het kader van de problematiek aangaande het gebrek aan kluisruimte. Er verschijnt een inventaris van het archief van de gemeente Hekelingen. De inventaris van het archief van de gemeente Vierpolders wordt aangevuld. Er verschijnt een inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk onderwijs te Brielle. Er verschijnt een inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs voor Heenvliet en omstreken. Er verschijnt een inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Rockanje. Er verschijnt een inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk Primair onderwijs te Spijkenisse. Er verschijnt een inventaris van het archief van de hervormde gemeente van Rozenburg, De eerste hoofdstukken van de beschrijving van de stadsgeschiedenis van Brielle tot 1572 verschijnen in concept. Er verschijnt een publicatie Wijken voor de Wall in samenwerking met gemeente Hellevoetsluis. Er verschijnt een publicatie Historische Atlas VP in samenwerking met Uitgeverij Waanders. Er wordt onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van wijk 3 in Brielle. De vergunningen uit het archief van het waterschap De Brielse Dijkring ( ) worden nader toegankelijk gemaakt in MAIS. De foto s uit het archief van het waterschap De Brielse Dijkring ( ) worden nader toegankelijk gemaakt in MAIS. Het omwerken van inventarissen in MAIS naar ISAD-G-structuur wordt voortgezet. De collectie VerHuell wordt op het internet geplaatst. De bewerking van de collectie VerHuell verschijnt in boekvorm in samenwerking met de Stichting Streekgeschiedenis Voorne-Putten en Rozenburg. De DTB-registers worden verder toegankelijk gemaakt. De rivier-, zee- en overzichtskaarten worden beschreven en op het internet geplaatst. De collectie briefhoofden wordt op het internet geplaatst. De N.B.C. over de periode wordt gedigitaliseerd en op het internet geplaatst. De collectie foto s van Brielle wordt deels beschreven en op het internet geplaatst. De gedigitaliseerde videobanden worden beschreven in MAIS en op het internet geplaatst. Er wordt een proefproject gestart met betrekking tot de digitalisering van de bouwvergunningen. De beschrijving Geschiedenis per plaats op de website wordt voortgezet. De controle en het splitsen van namen in Database Burgerlijke Stand wordt voortgezet. De akten Burgerlijke Stand gemeente Westvoorne en/of Hellevoetsluis worden gedigitaliseerd. Diverse inrichtingen in MAIS Flexis: koppeling scans BS, introductie betaalfunctie. Er wordt medewerking verleend aan de tentoonstelling over de koepel Zeeburg in de Oudheidkamer te Oostvoorne.

18 Er wordt bij voldoende belangstelling medewerking verleend aan een cursus paleografie. Het maken van nadere toegangen op de notariële archieven vanaf 1843 wordt voortgezet en deze toegangen worden op het internet geplaatst. Er worden regesten gemaakt op nog niet bewerkte bronnen uit de 16 e en 17 e eeuw. Er worden transcripties gemaakt van de boeken van Jan Kluit. De site van het Streekarchief wordt uitgebreid met die akten van de burgerlijke stand die openbaar zijn geworden. De aanwinsten van het Streekarchief worden elke twee maanden op de website bekend gemaakt. Er worden filmdagen georganiseerd Er wordt een inventaris gemaakt van het archief van de gemeente Vierpolders ( ). Er verschijnt een publicatie over Vierpolders Er verschijnt een publicatie over het verdwenen dorp Blankenburg. Het omwerken van inventarissen in MAIS naar ISAD-G-structuur wordt afgerond. Alle notariële protocollen van na 1843 worden in regestvorm op het internet geplaatst. Er wordt een betere toegang gemaakt op de collectie documentatie. De beschrijving van de fotocollectie van Brielle wordt afgerond. Digitalisering fotocollectie Spijkenisse wordt afgerond. De bouwvergunningen worden gedigitaliseerd en op het internet geplaatst. De akten van de burgerlijke stand van overige gemeenten worden gedigitaliseerd en op het internet geplaatst. 5 maart 2014, de streekarchivaris, L.W. Hordijk.

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010)

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010) Stichting Molendocumentatie Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2014 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie Bestuurlijk gezien valt het Waterlands Archief onder het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Eind 2007 werd door het dagelijks bestuur van het

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.d.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.d. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.d. Aan de Verenigde Vergadering Jaarverslag Streekarchief Voorne Putten 2013 Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland Regionaal Archief Nijmegen nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland jaarverslag 2015 Via de studiezaal en de website van het Regionaal

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2015 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Plannen aansluiting. Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het. Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Plannen aansluiting. Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het. Regionaal Archief Rivierenland (RAR) Plannen aansluiting Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) 2012 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 3 2. Sterkte-zwakte analyse SAB 4 3. Vergelijking van beide diensten

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Vaststellen begroting 2010 streekarchief Land van Heusden en Altena

Vaststellen begroting 2010 streekarchief Land van Heusden en Altena Raad Onderwerp: V200900434 Vaststellen begroting 2010 streekarchief Land van Heusden en Altena Raadsvoorstel Inleiding: Voor het beheer van het oud archief werkt de gemeente Heusden samen met de gemeenten

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief. DE VERWERVING VAN ARCHIEVEN DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF Acquisitieprofiel 2002-2006 Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Nummer Toegang: 480 Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 480 480 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 19-7-2006 tot 1-1-2009) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN SCHENKING (zonder bewerking door archiefdienst)

OVEREENKOMST VAN SCHENKING (zonder bewerking door archiefdienst) OVEREENKOMST VAN SCHENKING (zonder bewerking door archiefdienst) De eerste ondertekenaar, NAAM GERECHTIGDE, ten deze handelende namens NAAM INSTELLING te Bergen op Zoom, hierna te noemen: de schenker,

Nadere informatie

Financiën Voor de financiële positie van het Waterlands Archief wordt verwezen naar de jaarrekening 2006.

Financiën Voor de financiële positie van het Waterlands Archief wordt verwezen naar de jaarrekening 2006. Jaarverslag Waterlands Archief 2006 ALGEMEEN 2006 was voor het Waterlands Archief het jaar, waarin Oscar Henar als archivaris werd opgevolgd door Fenna Brouwer, die op 1 september 2006 aantrad als het

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PROGRAMMA Voorstellen Inleiding Verschillende vormen van samenwerking Gevolgen voor archiefzorg en archiefbeheer Aan de slag: wat te regelen? VOORSTELLEN Jeanine Nolen

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013 VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013 (ten behoeve van horizontale verantwoording) Van: college van Burgemeester en Wethouders Westvoorne Aan: gemeenteraad Westvoorne Opgesteld

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Reglement Bezoekers Studiezaal

Reglement Bezoekers Studiezaal Reglement Bezoekers Studiezaal W elkom bij het Nationaal Archief. Een wereld aan informatie wordt hier bewaard. U kunt al deze informatie kosteloos raadplegen maar U dient zich wel aan de regels voor de

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG HKD MAART 2016

JAARVERSLAG HKD MAART 2016 JAARVERSLAG HKD 2015 15 MAART 2016 Verslag van het bestuur Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Bouwarchieven, echt openbaar?

Bouwarchieven, echt openbaar? Bouwarchieven, echt openbaar? Bouwarchieven, echt openbaar? Archiefinnovatie Decentrale Overheden AIDO 7 april 2016 Nieuwegein Even voorstellen Grondslag ontstaan bouwarchieven Woningwet 1901 Gemeenten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapport Nationaal Archief over toekomst gemeentearchief Nummer: Datum vergadering: 26-02-2008 Conceptbesluit: I. De raad wordt voorgesteld om het volgende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Archieven en documentaire collecties

Archieven en documentaire collecties Archieven en documentaire collecties Sturing en structuur Aansturing op inhoud Op de dagelijks inhoud wordt met name gestuurd binnen de cluster archieven en in de werkzaamheden uitgevoerd door de vrijwilligers.

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

De grijswaarde van de archiefbranche

De grijswaarde van de archiefbranche De grijswaarde van de archiefbranche Een onderzoek van BRAIN naar de leeftijdsgebonden uitstroom van het personeel van de Nederlandse archiefinstellingen Den Haag, november 2009 1. Inleiding De archiefbranche

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N

B E L E I D S P L A N WATERLANDS ARCHIEF Centrum voor regionaal historisch onderzoek B E L E I D S P L A N 2009 2011 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland Purmerend december 2007 INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 3 I.

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie