Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer"

Transcriptie

1 Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli

2 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland, In samenwerking met: Hans van Rijn, adviseur team DIV, Hoogheemraadschap Delfland Bert Klapwijk, chartermeester, Hoogheemraadschap Delfland Carla Lourens, sector hoofd middelen, Hoogheemraadschap Delfland Delft, juli

3 1. Inleiding Archief Delft (AD), onderdeel van de gemeente Delft en het onderdeel Oud Archief en Bibliotheek (OAB) van het Hoogheemraadschap Delfland zijn al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw buren. De gebouwen waar de beide archiefinstellingen in gevestigd zijn grenzen ook aan elkaar. Samenwerking ligt erg voor de hand. Het werkgebied van de instellingen overlapt elkaar, inhoudelijk voeren zij dezelfde werkzaamheden uit en de uitdagingen waar zij voor staan zijn dezelfde. In dit document wordt beschreven op welk terrein beide archiefinstellingen zouden kunnen samenwerken en op welke manieren dit zou kunnen gebeuren. 2. Korte beschrijving Archiefinstellingen 2.1. Archief Delft Met de benoeming van mr. J. Soutendam tot gemeentearchivaris in 1859 wordt een start gemaakt met het professioneel beheer van het archief van de gemeente Delft. Ruim 150 jaar later maakt Archief Delft onderdeel uit van Erfgoed Delft eo. Naast het beheer van de archieven van de gemeente Delft is de gemeentearchivaris van Delft eveneens gemeentearchivaris van de gemeenten Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Deze samenwerking gebeurt op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling. Hiermee heeft Archief Delft nadrukkelijk een regionale functie met een verzorgingsgebied van ruim inwoners. Archief Delft beheert ruim 4500 strekkende meter archief en heeft formatie 9,5 fte en beschikt over circa 30 vrijwilligers. Naast deze archieven worden nog circa boeken en circa foto s en vele prenten, prentbriefkaarten etc. beheerd. Via een aantal websites zijn inmiddels veel bronnen digitaal beschikbaar. In het collegeprogramma is opgenomen dat Erfgoed Delft in deze collegeperiode zou verzelfstandigen. Daarnaast wordt al enige jaren gewerkt aan een voorstel voor nieuwe huisvesting. Planning is om in 2015 in een geheel nieuwe huisvesting het Archief van de gemeente Delft te kunnen beheren en beschikbaar te stellen. Vooralsnog is in het bedrijfsplan Erfgoed Delft aangegeven dat er een voorkeur is voor bouw op het terrein van het bedrijvenschap Harnaschpolder, topografisch gezien het centrum van Delfland! Het beheer van de archiefbewaarplaats wordt uitgevoerd door de gemeentearchivaris. Het bestuur van de gemeente is gedualiseerd zodat besluitvorming over de uitvoering van het archiefbeheer is voorbehouden aan het college Oud Archief en Bibliotheek Hoogheemraadschap Delfland Het Hoogheemraadschap van Delfland bezit 115 archieven, waarvan het oudste archief begint in de veertiende eeuw. In de archieven is een schat aan geografische, bestuurlijk-juridische, genealogische 1 In sommige gevallen is instemming nodig van de gemeenteraad, die zulks slechts kunnen toetsen aan strijdigheid met de wet of met het algemeen belang. 3

4 en technische informatie in te zien. Belangrijk onderdeel van Delflands archieven zijn de kaarten en tekeningen. De archieven bevatten kaartmateriaal vanaf midden zestiende eeuw. Aan een aantal van de archieven is een inventaris gekoppeld, die veelal ook via het internet toegankelijk zijn. Zijn de inventarissen nog alleen op papier beschikbaar dan kunnen ze worden geraadpleegd bij de studiezaal van Delfland, waar de archieven ook kunnen worden ingezien. Naast archieven en kaarten biedt het OAB een verzameling van ongeveer foto's en een bibliotheek bevattende 9000 titels op het gebied van waterstaat, zowel van historische als moderne aard. Veel foto's en kaarten zijn inmiddels gescand (gedigitaliseerd) en dus voorbereid op publicatie op het internet. Verschillende boeken en kaarten kunnen gekocht worden bij OAB, ook rechtstreeks via het internet. OAB heeft vier medewerkers. Het beheer van het archief wordt uitgevoerd door de secretaris-directeur. 3. Activiteiten Kerntaken archiefbeheer Informatie- en Archiefbeheer heeft een meervoudig doel. Allereerst is het nodig voor een consistente bedrijfsvoering. In het archief worden activiteiten en besluiten vastgelegd. Welk besluit is toen genomen, wat waren de voorwaarden en waarom zijn specifieke activiteiten verricht. Een ander belang is de mogelijkheid die het archief biedt tot verantwoording van genomen beslissingen voor het eigen bestuur en in geval van de overheid ook voor de maatschappij. Tot slot is het archief het geheugen van een organisatie en kan het nageslacht dit raadplegen en onderzoeken. Bij het Hoogheemraadschap is vooral de relatie met de bedrijfsvoering erg nauw. Met regelmaat worden, soms eeuwenoude, besluiten geraadpleegd om de juridische status te kunnen achterhalen. De wetgever heeft gemeend gezien deze belangen de werkzaamheden rondom Archiefbeheer bij de overheid te reguleren en vast te leggen in de Archiefwet, Archiefbesluit en Archiefregeling. In de Archiefverordening kunnen decentrale overheden invulling geven aan hun verplichting. Daaruit volgen de wettelijke taken voor die gemeente en Hoogheemraadschap moeten uitvoeren. Naast deze wettelijke taken bestaan er aanverwante taken die enerzijds tot doel hebben de mogelijkheden van het gebruik van archief te promoten Wettelijke taken Uit de Archiefwet 1995 (AW) volgen een drietal hoofdtaken voor gemeente en waterschap namelijk: het beheer van de archiefbewaarplaats en de daarin overgebrachte archieven (art. 32 lid 1 en art. 37 lid 1 AW ) het (kosteloos) ter beschikking stellen van archiefbescheiden die zich in de archiefbewaarplaats bevinden (art. 17 lid 1 jo. art. 14 AW), zowel intern als extern 4

5 het toezicht, onder bevelen van het dagelijks bestuur, op het beheer van de nog nietovergebrachte archieven (art. 32 lid 2 en art. 37 lid 2 AW) Zowel gemeente als waterschap hebben een zogenaamde archiefverordening die ingevolge art. 30 lid 1 en ar. 35 lid 1 AW is voorgeschreven. In deze verordeningen staan ook nog een paar taken die aan de beheerder van de archiefbewaarplaats worden toebedeeld namelijk onderzoek voor derden in de archieven op basis van een onderzoekstarief (art. 11 en 12 Archiefverordening Delft 1996 en art. 11 lid 1 en 2 Archiefverordening Delfland 2011) het opnemen van archiefbescheiden en documentaire verzamelingen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht (art. 10 Archiefverordening Delft 1996 en art. 10 Archiefverordening Delfland 2011) 3.2. Bovenwettelijke taken Deze taken zijn niet vastgelegd in wet en regelgeving maar kunnen essentieel zijn om kennis en kunde over de archiefcollectie te vergroten en het publieksbereik te verbreden. Ook is het mogelijk dat zo n bovenwettelijke taak een wettelijke taak invult, bijvoorbeeld bij het digitaal beschikbaar stellen. het verzorgen van educatieve programma s voor scholen (meestal door invulling van het cultuurmenu dat in een onderwijsprogramma is opgenomen) die ten eerste inzicht geven in het belang van archieven voor de samenleving en als bron voor een (wetenschappelijk) onderzoek. het op zodanige wijze beschikbaar stellen van de beheerde archieven dat het benutten ervan voor een breder publiek mogelijk is. Bijvoorbeeld door digitalisering en beschikbaar stellen via internet waardoor deze 24/7 beschikbaar zijn. het opzetten van een onderzoeksprogramma, het meewerken met publicaties waardoor de kennis van en over het archief wordt vergroot. het verzorgen van historische rondleidingen het beheren (fysiek en intellectueel) van corporele documenten (museale stukken). 5

6 4. Uitdagingen 4.1. Beheer: Een e-depot, het archief van morgen De Archiefwet 1995 is niet alleen van toepassing op papieren archiefbescheiden maar op alle archiefbescheiden ongeacht hun vorm dus ook bijvoorbeeld digitale informatie. De opkomst van het nieuwe werken, zaakgericht werken en de daarmee gepaard gaande toename van digitalisering van werkprocessen vergt een specifieke kennis van de archivaris, zowel als toezichthouder maar ook als beheerder. Een aanzienlijk gedeelte van de digitale documenten zal na verloop van tijd moeten worden ondergebracht in de archiefbewaarplaats. Om het archief in goede, geordende en toegankelijke staat te houden zullen maatregelen en voorzieningen nodig zijn om de digitale bescheiden in beheer te nemen. Al enige jaren wordt daarom gesproken van de nodige ontwikkeling van het zogenaamde e-depot. Er zijn momenteel een aantal grote archiefinstellingen bezig met deze ontwikkelingen (enerzijds het Nationaal Archief en het gemeentearchief Rotterdam en anderzijds het stadsarchief Amsterdam). In de onlangs uitgebrachte archiefvisie van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen wordt deze ontwikkeling als belangrijk speerpunt gezien. Het is evident dat grote instellingen een e-depot voorziening kunnen ontwikkelen. Delft en HH Delfland zijn zelf te klein deze voorziening te ontwikkelen. Samenwerking zorgt voor een zodanige schaalvergroting dat het volgen en aansluiten op deze ontwikkelingen beter mogelijk is Toezicht: De revitalisering van het archieftoezicht Momenteel is de wet revitalisering generiek toezicht in behandeling bij de eerste kamer. Deze wet veroorzaakt een wijziging in de structuur van het archiefwettelijk toezicht. Het toezicht op de zorg zal door de provincie meer op afstand plaats gaan vinden volgens de methodiek die deze wet biedt. Dit houdt in dat het toezicht op het beheer door de archivaris/secretaris zwaarder wordt. Zo zal de archivaris voor de provincie het aanspreekpunt worden als het gaat om het aanleveren van gegevens. De archivaris zal dus zelf het toezicht moeten houden op bijvoorbeeld de archiefruimten. Inmiddels is een instrument ontwikkeld om de zogenaamde horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen handvaten te geven. Door het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) is er tevens een model gemaakt om te berekenen hoeveel formatie inspectie bij een gemeente cq waterschap aanwezig zou moeten zijn. Toezicht op enige afstand, bijvoorbeeld door een zelfstandige organisatie is onafhankelijker en komt de kwaliteit van het toezicht en uiteindelijk de kwaliteit van het onder toezicht staande ten goede. Toezicht staat niet op zichzelf maar is onderdeel van het gehele kwaliteitszorgsysteem dat rond archief- en informatiebeheer moet zijn getroffen Beschikbaarstelling: Open DATA en HERGEBRUIK van INFORMATIE Een belangrijke taak van een archiefbeherende instelling is het beschikbaar stellen van informatie. Steeds vaker wordt gevraagd om analoge informatie te digitaliseren en vervolgens via bijvoorbeeld het web beschikbaar te stellen. Op die manier is het mogelijk om 24 uur / 7 dagen dienstverlening te bieden. Op die manier ontstaat er ook een mogelijkheid om informatie met behulp van het publiek 6

7 op gedetailleerd niveau te ontsluiten. Een voorbeeld hiervan is het project velehanden.nl waar zogenaamde militieregisters toegankelijk worden gemaakt. Een andere ontwikkeling is de zogenaamde open overheid en open data. Archiefinstellingen zijn informatie beherende instellingen en hebben dus veel overheidsdata, al dan niet digitaal. Door het beschikbaar stellen kunnen gebruikers informatie hergebruiken. Gebruikers kunnen op die manier bijvoorbeeld applicaties ontwikkelen waarin die data gebruikt worden. Met deze digitale mogelijkheden verandert ook de traditionele fysieke studiezaal. Bezoekers komen beter voorbereid naar de studiezaal en kunnen gerichte vragen stellen. Bezoekersaantallen dalen maar aanvragen uit archieven nemen juist toe. De digitale mogelijkheden bieden ook de mogelijkheid om op andere plaatsen en op afstand diensten te verlenen. Een voorbeeld is het inrichten van een Historisch Informatiepunt in een bibliotheek (Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp) en het gebruik van de chatfunctie (RA Tilburg, BHIC) om op avonduren gebruikers behulpzaam te zijn bij hun digitale zoektocht Depot Hoewel digitalisering zal bijdragen aan een lagere fysieke depotbehoefte blijven vooralsnog de fysieke archieven bestaan. De huidige archiefbewaarplaats van Archief Delft aan de Oude Delft is weliswaar goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (18 november 1957) bij de oplevering maar is inmiddels meer dan 50 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige regelgeving. Voor wat betreft HHD dateert de goedkeuring voor de archiefbewaarplaats door Gedeputeerde Staten die dateert uit Personeelsbeleid De markt voor deskundig archiefpersoneel is schaars. De verwachting voor studenten die afstuderen met een diploma Archivistiek worden steeds lager. Bij Archief Delft is er momenteel sprake van situatie waarop er een één medewerker één functie wordt uitgeoefend en er vaak geen vervanging is indien deze medewerker uitvalt. Aan sommige taken wordt helemaal niet meer toegekomen (educatie, inspectie). Schaalvergroting zou hier voor enige lucht kunnen zorgen. Niet alleen om het huidige takenpakket aan te kunnen maar ook om de uitdagingen die hierboven beschreven staan het hoofd te kunnen bieden. 7

8 5. vormen van Samenwerking Samen staan de beide archiefinstellingen sterker. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk. Hieronder volgen de vormen die momenteel in gebruik zijn en waaraan gedacht kan worden: 5.1. Dienstverleningsconcept vanuit gemeente Delft De gemeente Delft is als centruminstelling (Archief Delft) Archief Delft voert de archiefwettelijke taken van HHD uit op basis van een overeenkomst. Dit kan zowel een privaatrechtelijke overeenkomst zijn als een (lichte) gemeenschappelijke regeling. Beide vormen worden toegepast. De publiekrechtelijke samenwerking heeft voor de gemeente ingevolge onder andere art. 160 lid 2 Gemeentewet een voorkeur. In deze overeenkomst cq regeling kunnen dan diverse zaken worden geregeld in een basispakket: de bewaring van overgebracht, fysiek archiefmateriaal, conform artikel 3 Archiefwet 1995; de opslag van overgebracht digitaal archief, gedigitaliseerd archief- en collectiemateriaal; de opslag en het beheer van de beheers- en ontsluitingsgegevens van de overgebrachte archieven, conform artikel 3 Archiefwet 1995 en Ministeriele regeling 2010; presentatie van de ontsluitingsgegevens van de overgebrachte archieven via internet; de tijdelijke uitleen van overgebrachte archieven of onderdelen daarvan; de dienstverlening uit de overgebrachte archieven aan raadplegers daarvan in de studiezaal, conform artikel 14 Archiefwet 1995; uitlening uit in bewaring gegeven archieven voor eigen organisatie; het toezicht op het beheer van de nog niet-overgebrachte archieven conform artikel 32 Archiefwet 1995; het verlenen van advies en ondersteuning in de documentaire informatievoorziening en vorming en beheer van de nog niet overgebrachte fysieke en digitale archieven en collecties. Naast het basispakket zijn er aanvullende de diensten, die op basis van offerte of werkplan kunnen worden ingevuld, men kan hierbij denken aan: de actieve acquisitie van archieven en collecties van derden; de uitvoering van ontsluiting en conservering conform eisen van de gemeentearchivaris van over te brengen archieven en collecties, voor zover deze nog niet aan die eisen voldoen; de uitvoering van aanvullende conservering en restauratie van de overgebrachte archieven boven de wettelijke eis van goede staat; 8

9 de uitvoering van aanvullende ontsluiting van de overgebrachte archieven boven de wettelijke eis van geordende en toegankelijke staat, de reproductie op microfilm, microfiche of andere fotografische drager van onderdelen van de archieven en collecties, dan wel de coördinatie van de uitbesteding daarvan; de digitalisering van onderdelen van de archieven en collecties, dan wel de coördinatie van de uitbesteding daarvan; het voorbereiden van, medewerken aan en/of uitvoeren van de presentatie of uit de archieven en collecties in publicaties, rondleidingen, tentoonstellingen op internet of anderszins; het beheren van de museale collectie, die wat HHD betreft nauw verbonden is aan de archiefcollectie. Voorwaarden voor dit model zijn dat de archiefbewaarplaats van de gemeente Delft wordt aangewezen als archiefbewaarplaats van het Hoogheemraadschap en de gemeentearchivaris van Delft wordt aangewezen als waterschapsarchivaris van het Hoogheemraadschap Delfland. De bibliotheek en de topografisch historische atlas kunnen conform dit model worden meegenomen in het beheer. Er zijn werkzaamheden van het OAB Hoogheemraadschap die vallen in het aanvullende pakket en door middel van een werkplan kunnen worden ingevuld: de inventarisatie van enkele nog niet geïnventariseerde archieven. het voor internet geschikt maken van een tiental archiefinventarissen, historische kaarten, tekeningen en perkamenten akten. Voor de totstandkoming van historische publicaties leveren van informatie en actieve medewerking. Niet al het archief is in goede staat. In de ongeveer 190 strekkende meter polderarchief bevinden zich nog stukken met schade, die gerestaureerd moeten worden. Hiervan is een schadeoverzicht aanwezig. In de polderarchieven bevinden zich enkele honderden historische kaarten en tekeningen die nader toegankelijk gemaakt moeten worden en gedigitaliseerd om op het internet beschikbaar te hebben. Aan deze vorm van samenwerking zitten de hier na volgende voor- en nadelen: Voordelen er kan gedifferentieerd worden in dienstverlening is laagdrempelig en kan dienen als opmaat voor een organisatorisch samengaan 9

10 Nadelen versnippering in beheer mogelijk omdat er geen sprake is van uniformiteit (bijvoorbeeld twee studiezalen, twee beheerssystemen) maar ook omdat er verschillende diensten kunnen worden afgenomen. geen of minder beleidsinvloed van dienst vragende partij indien het gaat om een overeenkomst zonder bestuurscommissie. minder slagvaardig meer administratief werk, geen volledige synergie. Voldoet niet aan de verzelfstandiging zoals in het huidige collegeprogramma ( ) van de gemeente Delft is opgenomen Organisatorisch samengaan AD en OAB in één organisatie samenvoegen (Regionaal Archief Delfland) Deze nieuwe organisatie voert de archiefwettelijke taken uit van zowel HHD als de gemeente Delft. Daartoe dient een gemeenschappelijke regeling te worden aangegaan op het gebied van archiefbeheer. Een veel beproefd concept dat goed werkt op het gebied van Archiefbeheer. Ook is hier ervaring met regelingen tussen gemeente(n) en waterschap(pen). Bijvoorbeeld Regionaal Archief West Brabant, waarin waterschap Brabantse Delta deelneemt. In de regel worden de volgende taken en bevoegdheden overgedragen aan het bestuur van een gemeenschappelijke regeling het opheffen van beperkingen aan de openbaarheid (artikel 15, derde lid, AW); het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die uit andere hoofde in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten (artikel 16, tweede lid, AW); de benoeming van de (directeur van die dienst die als) gemeente-/waterschapsarchivaris (gaat functioneren), artikel 32, derde lid (voor gemeente) en artikel 37, derde lid (voor waterschap), AW; het aanwijzen van de gemeentelijke/waterschaps archiefbewaarplaatsen, artikel 31 (gemeente) en artikel 36 (waterschap) AW; het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden (artikel 32, tweede lid (voor gemeente) en art. 37, tweede lid (waterschap) Archiefwet De in 5.1. genoemde taken worden dan automatisch door het gemeenschappelijk orgaan uitgevoerd. Aan deze vorm van samenwerking zitten de hier na volgende voor- en nadelen: 10

11 Voordelen de voorgenomen verzelfstandiging, opgenomen in het huidige collegeprogramma ( ), van o.a. Archief Delft kan hiermee worden ingevuld de inspectie komt op een onafhankelijker positie te staan t.o.v. de deelnemende organisaties; bedrijfsvoering kan efficiënter worden ingevuld. Archief Delft heeft door haar specifieke taak binnen de gemeente een zelfstandige positie waarop bijvoorbeeld de standaard ICT voorzieningen niet zijn afgestemd. het gemeentebestuur en het waterschapsbestuur wordt beter betrokken bij de invulling van de archiefwettelijke taak. Begroting, Jaarplan en Rekening passeren de besluitvormende onderdelen (bestuur HHD en gemeenteraad). Beleidsmatig is er meer invloed via het bestuur van de organisatie. Nadelen bestuurder dient zitting te nemen in het bestuur, dat overigens niet heel vaak per jaar bij elkaar hoeft te komen. archiefbeheer komt verder van de organisatie af te staan. Dienstverlening zal meer via concrete afspraken tot stand moeten komen. alle aspecten van beheer dienen te worden overgedragen aan de nieuwe organisatie (depot, beheerder, personeel) 5.3. Conclusie Hoewel een organisatorisch samengaan een voorkeur heeft is dit wellicht nog een te grote stap. Erfgoed Delft en Archief Delft zijn zich momenteel aan het oriënteren op een verzelfstandiging. Omdat er meerdere partners betrokken zijn is het goed gelijk op te trekken. Daarom zou in eerste aanzet gekozen kunnen worden voor een lichte gemeenschappelijke regeling waarbij Delft als dienstverlener optreed, gelijk dat nu ook voor de gemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland gebeurt. Het aangaan van welke vorm van samenwerking ook heeft financiële gevolgen. Daarnaast zijn er personele gevolgen voor de medewerkers bij het Hoogheemraadschap. Deze zijn in dit document niet meegenomen. Er is een kostenplaatje te maken voor het basispakket en op basis van de bestaande notitie uit 2010 en nadere gegevens van het Hoogheemraadschap Delfland kan invulling worden geven aan een concept werkplan. De gemeente Delft is bereid in gesprek te gaan met het Hoogheemraadschap op welke (juridische, arbeidsrechtelijke) vorm het huidige personeel onderdeel kan blijven bij deze samenwerking. Hun inzet zou dan kunnen worden verrekend in het werkplan en een klein deel van het basispakket (als het gaat om dienstverlening). 11

12 Bijlage: kengetallen Beheerde strekkende meters Archief Delft m1 (oudste 1246) OAB HHDelfland Periode m1 Werkgebied inwoners hectare inwoners Medewerkers2 13 (9,4 fte) 5 (1 medewerker voor bibliotheek/semistatisch archief) totaal 4,6 fte Bezoekers (intern en extern samen) Bezoek website Informatieverzoeken archief 350 bibliotheek 406 onderzoeksaanvragen 500 (mail) 2 Exclusief overhead PIOFAH 12

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE DRENTHE 2013 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. provinciale

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 3833 18 december 2014 Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland 2014 Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD;

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1076 2 maart 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015 Aanleiding: Gemeenten zijn op grond

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG BIJLAGE Partijen: 1. De Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd te Doetinchem en aldaar kantoorhoudende aan

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 8 mei ECIB/U Lbr. 17/022 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 8 mei ECIB/U Lbr. 17/022 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 8 mei 2017 Ons kenmerk ECIB/U201700314 Lbr. 17/022 Telefoon (070) 373 8835 Bijlage(n) 4 Onderwerp Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006.

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. 2006. Nr. : 06.0072. Dnst. : ID Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. Sinds 1995 zijn er met de (voormalige) gemeenten Zoeterwoude, Rijnsburg, Warmond en Leiderdorp

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. WATERSCHAPSBLAD 29 Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nr. 7834 september 2016 Bekendmaking Besluit Informatiebeheer Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Besluit Informatiebeheer gemeente Wijdemeren 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren; gelet op de artikelen 30 en 32 van de Archiefwet 1995; en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Gemeente r} Bergen op Zoom

Gemeente r} Bergen op Zoom RVB03-0172 Gemeente r} Bergen op Zoom RAADSVERGADERING Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 30 januari 2003 SC/03/06 Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Steenbergen Aan de gemeenteraad, Voorstel

Nadere informatie

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PROGRAMMA Voorstellen Inleiding Verschillende vormen van samenwerking Gevolgen voor archiefzorg en archiefbeheer Aan de slag: wat te regelen? VOORSTELLEN Jeanine Nolen

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015BEM01 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Frans Hooft DOORKIESNUMMER 3926 DOCUMENTUMNUMMER 8108B1AD PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A.

VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A. BIJLAGE 3.1 VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A. Voorgeschiedenis, huidige situatie Noordwijkerhout is op dit moment één van de vier gemeenten in Zuid-Holland (van de in totaal 60

Nadere informatie

Tweejaarlijks verslag archief. Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode

Tweejaarlijks verslag archief. Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode Tweejaarlijks verslag archief Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode 2012-2014 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GIDALC Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie