RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015 Aanleiding: Gemeenten zijn op grond van artikel 30 van de Archiefwet 1995 verplicht een archiefverordening vast te stellen. De huidige verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden dateert van Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden, de Archiefregeling en de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, resp. in 2002, 2010 en 2012, is het noodzakelijk de verordening te actualiseren. Doel: De geactualiseerde Archiefverordening voor Leiden vast te stellen en de Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 1998 (BW ) in te trekken. Kader: Archiefwet 1995 Archiefregeling 2010 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (2012) Overwegingen: Conform de Archiefwet 1995 draagt het college de zorg voor de analoge en digitale archiefbescheiden van de gemeente Leiden. Zij doen dat overeenkomstig een door de raad vast te stellen Verordening Archief- en Informatiebeheer. De huidige verordening is in 1998 vastgesteld en is gebaseerd op inmiddels verouderde (archief)wetgeving. Ontwikkelingen op met name het gebied van digitaal archiefen informatiebeheer hebben geleid tot aanpassingen in landelijke wet- en regelgeving. Deze wijzigingen maken het noodzakelijk om de Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 1998 te vervangen door een geactualiseerde versie. De opmaak van de geactualiseerde versie is voor een belangrijk deel ontleend aan de modelverordening van het LOPAI (Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs). Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is de bevoegdheid om de archivaris te benoemen en de archiefbewaarplaats aan te wijzen neergelegd bij het college. Voor de inwerkingtreding van deze wet lagen die bevoegdheden bij de raad. Op 1 april 2010 is de Archiefregeling in werking getreden. Deze is een samenvoeging van de afzonderlijke Regelingen: Duurzaamheid archiefbescheiden, Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, en Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. De Archiefregeling stelt regels vast voor de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de duurzaamheid van archiefbescheiden.

2 Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht met ingang van 1 oktober 2012 is het specifieke toezicht van de provincies in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Een en ander heeft tot gevolg dat het toezicht op het archiefbeheer bij de gemeente niet meer verticaal (door de provincie) maar horizontaal door de gemeenteraad plaatsvindt. De nieuwe verordening verplicht het college tot een jaarlijkse rapportage aan de raad over de uitvoering van de archieftaken. Het nieuwe toezicht is onder meer uitgewerkt middels Archief KPI s in de handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet via Kritische Prestatie Indicatoren, van de VNG en het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht, van het InterProvinciaal Overleg. Deze rapportage wordt na vastlegging tevens toegestuurd aan gedeputeerde staten. Op grond van artikel 7 van de Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 2015, zal het college het Besluit Informatiebeheer gemeente Leiden moeten laten opstellen. In dit besluit wordt de ambtelijke verantwoordelijkheid geregeld voor het beheer van documenten en bestanden en wordt geregeld dat deze in een goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en bewaard. Risico s Het niet vaststellen van een geactualiseerde verordening betekent een taakverwaarlozing zoals opgenomen in de Archief KPI s in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Wanneer de gemeente niet voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van analoge en digitale informatiehuishouding kan dit leiden tot risico s in de informatievoorziening van de gemeente die verstrekkende gevolgen kunnen hebben op het gebied van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de dienstverlening, juridische bewijslast, administratieve en financiële verantwoording en cultuurhistorische erfgoed. Communicatie Overeenkomstig de artikelen 30 en 32 van de Archiefwet 1995 dient de vaststelling van de nieuwe verordening aan gedeputeerde staten te worden medegedeeld. Financiën: n.v.t. Inspraak/participatie: n.v.t. Evaluatie: n.v.t. Bijgevoegde informatie Oplegnotitie Tekst Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015, inclusief memorie van toelichting 2

3 RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel advies van de commissie, van 2011), mede gezien het BESLUIT 1. de Verordening Archief en Informatievoorziening Leiden 2015 vast te stellen (Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden en de documentaire verzamelingen van de gemeentelijke organen, het aanwijzen van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats); 2. dat het Besluit Informatiebeheer Leiden 1998 als overgangsregeling van kracht blijft totdat een nieuw samenhangend besluit, gebaseerd op de nieuwe verordening is vastgesteld. 3. het college de opdracht te geven om in samenwerking met ServicePunt71 (vanwege de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en SP71) binnen 12 maanden een nieuw Besluit Informatiebeheer, aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, vast te stellen. 4. De Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 1998 in te trekken. Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, Opsteller: Ike Ruiter Organisatieonderdeel: afdeling Telefoon: TECHNISCHE INFORMATIE Portefeuillehouder: Werk & Inkomen, Wijken en Financiën 3

4 B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Archiefverordening Leiden 2015 Besluiten: 1. de Raad voor te stellen de Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 2015 vast te stellen; 2. de Raad voor te stellen dat het Besluit Informatiebeheer Leiden 1998 als overgangsregeling van kracht blijft totdat een nieuw samenhangend besluit, gebaseerd op de nieuwe verordening is vastgesteld.; 3. de Raad voor te stellen het college de opdracht te geven om in samenwerking met ServicePunt71 (vanwege de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en SP71) binnen 12 maanden een nieuw Besluit Informatiebeheer, aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, vast te stellen; 4. de Raad voor te stellen de Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 1998 (BW ) in te trekken. Perssamenvatting: Het College van B&W heeft besloten om de Raad te verzoeken de nieuwe Verordening Archief- en Informatiebeheer vast te stellen. Met de vaststelling kan de gemeente het archiefbeheer volgens de huidige wet- en regelgeving uitvoeren. 4

5 Oplegnotitie behorende Raadsvoorstel voor de Archiefverordening Leiden 2015 Auteur Ariela Netiv Datum 26 oktober 2015 Organisatie archiefbeheer en toezicht gemeente Leiden en Erfgoed Leiden en Omstreken Het is voor een goed begrip van de verordening handig te weten hoe organisatie en beheer voor het gemeentelijk archiefbeheer zijn geregeld. Een goede, geordende en toegankelijke staat van papieren en digitale archieven is cruciaal voor het functioneren van overheidsorganisaties. Zonder dat is er geen geheugen en kan een organisatie niet naar behoren werken. Voor de overheid is een goed archief zelfs extra belangrijk. De overheid moet transparant zijn. Gemeenteraden en burgers moeten de overheid kunnen controleren, en dat staat of valt met een goede documentatie van wat de overheid doet en gedaan heeft. Tenslotte hebben overheidsarchieven op den duur een grote culturele en historische waarde. Zij bevatten een schat aan informatie over overheid en samenleving in het verleden, zoals familiegeschiedenis, geschiedenis van huizen, effect van overheidsbeleid. Een deel van de overheidsarchieven moet dus voor altijd bewaard blijven. Om al deze belangen van archieven voor onze samenleving te waarborgen is er binnen elke overheidslaag toezicht op een goede uitvoering van de Archiefwet Archiefbeheer voor de gemeente Leiden vindt op twee plekken plaats: 1. Het beheer door de ambtelijke organisatie van alles wat door de ambtenaren wordt ontvangen of opgemaakt in het kader van hun functie. Deze archieven zijn niet openbaar en worden bewaard in archiefruimten in bijvoorbeeld het Stationsplein en het Stadsbouwhuis. 2. Het beheer door Erfgoed Leiden en Omstreken van archieven die, na afsluiting van het gebruik door de ambtenaren wettelijk verplicht bewaard moeten worden omdat zij historisch interessant zijn. De laatste categorie is openbaar, tenzij bij overbrenging beperkingen worden opgelegd, en wordt beschikbaar gesteld aan het publiek. Deze archieven worden bewaard in de archiefdepots aan de Boisotkade en de Zaalbergweg. De ambtelijke organisatie kent twee rollen die voor de verordening relevant zijn: 1. De beheerders zijn die functionarissen, o.a. RVT-managers en andere leidinggevenden, die binnen de gemeente belast zijn het beheer van alles dat door ambtenaren onder hun verantwoordelijkheid wordt ontvangen en opgemaakt, en nog niet bij Erfgoed Leiden in de archiefbewaarplaats is opgenomen. 2. De regierol wordt vervuld door nog nader te bepalen functionaris die zorgt voor coördinatie op het beheersproces en is tevens de directe gesprekspartner voor de gemeentearchivaris en de archiefinspecteur. Erfgoed Leiden kent twee functies die voor het toezicht relevant zijn: 1. De gemeentelijke archivaris die door Burgemeester en Wethouder wordt aangesteld; 2. De archiefinspecteur die namens de gemeentearchivaris belast is met het archieftoezicht. Voor de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT) is de rol van de archiefinspecteur belangrijk omdat deze over het toezicht de rapportage opmaakt op basis van vastgestelde KPI s.. De Archiefregeling bestaat al sinds 2010 en de WRGT sinds 2012, waarom nu pas actualiseren? De huidige verordening van 1998 is nog steeds in werking en volstaat ook. Tot 2015 was er geen materiële urgentie tot aanpassing. Eind 2014 is inspectie gestart en heeft een aantal zaken aan het licht gebracht. Mede als gevolg hiervan is de Verordening vernieuwd. Rapportage In het verleden is met de jaarrekening via de P&C-cyclus gerapporteerd. 5

6 Vanaf 2015 zal rapportage plaatsvinden via de KPI s. Deze rapportage wordt in elk geval gepubliceerd op 6

7 Bijlage bij ontwerp raadsvoorstel VERORDENING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER LEIDEN

8 Inhoud Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Hoofdstuk IV Slotbepalingen 8

9 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. de gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, sub b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente; c. de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet door burgemeester en wethouders van de gemeente aangewezen archiefbewaarplaats; d. de archiefruimte: een ruimte als bedoeld in artikel 1 sub e van de wet, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats: e. de archiefbescheiden: bescheiden, zoals omschreven in artikel 1 sub c van de wet, waaronder wordt verstaan vastgelegde informatie, opgemaakt of ontvangen bij de aanvang, uitvoering of voltooiing van een institutionele of individuele activiteit van de gemeente of van haar ambtenaren, die voldoende inhoud, context en structuur bevat om als bewijs van de activiteit te dienen; f. documentaire verzamelingen: bescheiden, niet zijnde archiefbescheiden, die zijn bijeengebracht omdat zij voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kunnen worden geacht. g. de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris; h. regierol informatievoorziening: taak van de ambtenaar die ingevolge artikel 3 van deze verordening de regie op het proces van ambtelijk archief- en informatiebeheer heeft en optreedt als contramal voor de archivaris; i. de beheerder: degenen die ingevolge artikel 3 van deze verordening zijn belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats; j. beheereenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel, zelfstandig belast met de documentaire informatievoorziening; k. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd. Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden Artikel 2 Archiefbewaarplaats en archiefruimten 9

10 Burgemeester en wethouders wijzen een archiefbewaarplaats aan als bedoeld in artikel 1 sub c voor de bewaring van over te brengen archiefbescheiden. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor voldoende en doelmatige archiefruimten voor nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Artikel 3 Beheerders en regierol 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s). 2. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het invullen van de regierol ten aanzien van de informatievoorziening. Artikel 4 Aanstelling personeel Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm. Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Artikel 6 Kosten zorg voor archiefbescheiden Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden. Artikel 7 Besluit Informatiebeheer Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast in een Besluit Informatiebeheer. Artikel 8 Verslag aan de raad Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag over hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij verantwoording af over de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Hoofdstuk III. Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Artikel 9 Toezicht archivaris De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Artikel 10 Vervanging archivaris 10

11 De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet. Artikel 11 Opdracht beheerder 1. De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degenen die namens hem met het toezicht zijn belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen. 2. De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden. Artikel 12 Mededeling archivaris aan beheerder of burgemeester en wethouders De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. De archivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen. Artikel 13 Mededeling beheerder aan archivaris De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan burgemeester en wethouders een voorstel te doen tot: a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon; b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats resp. archiefruimten; c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem; e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen. Artikel 14 Verslag archivaris De archivaris doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening van het toezicht. 11

12 Hoofdstuk IV. Slotbepalingen Artikel 15 De Verordening Archief- en Informatiebeheer van Leiden 1998 wordt ingetrokken. Artikel 16 Deze verordening treedt in werking met ingang van. (datum). Artikel 17 Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Leiden

13 Memorie van toelichting Bij het opstellen van de ontwerp Archiefverordening is gebruik gemaakt van het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI). Dat model heeft de instemming van de VNG. De Archiefwet 1995 stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Daarmee is het volgens het LOPAI de belangrijkste wet voor de informatievoorziening van de Nederlandse overheid. In de Archiefwet 1995 zijn er extra eisen opgenomen voor een zorgvuldig geselecteerd deel van de archiefbescheiden dat blijvend bewaard moeten worden. Deze bescheiden moeten in openbare archiefbewaarplaatsen worden bewaard en beschikbaar zijn voor iedere burger. De Archiefwet 1995 is een wet op hoofdlijnen. Een aantal onderdelen is in het Archiefbesluit 1995 uitgewerkt in bepalingen op hoofdlijnen. Die bepalingen zijn verder ingevuld met de Archiefregeling (2010). De Archiefverordening is aangepast als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enkele andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht. Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is het specifieke toezicht door de provincies vervangend door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het verticale toezicht door de provincie is vervangen door het horizontale toezicht: het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan de Raad over de kwaliteit van het informatiebeheer en de archiefzorg. Ter ondersteuning zal de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uitbrengen aan het college inzake artikel 30 Archiefwet en het archieftoezicht. De implementatie van deze wijziging van de toezichtverhoudingen gebeurt aan de hand van door de VNG en het LOPAI opgestelde kwaliteitscontrole van informatiebeheer en archiefzorg. Met de daarin ontwikkelde kritische prestatie indicatoren (KPI s) voor het informatiebeheer en de archiefzorg wordt door gemeentelijke (DIV-)beheerders en de gemeentearchivaris, in overleg met de provinciale archieftoezicht, de in de verordening opgenomen verantwoordings- en verslagvoorschriften tot uitvoering gebracht. De verordening is van toepassing op zowel papieren als digitale archiefbescheiden. Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671), en dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld op grond van de in de aanhef genoemde artikelen in de Archiefwet. De Archiefverordening bestaat in hoofdzaak uit twee gedeelten. Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip zorg, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Hoofdstuk III is een uitwerking van het toezicht als bedoeld in artikel 32, tweede lid van de wet, zoals dat door de archivaris wordt uitgeoefend. 13

14 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepaling sub c De wetgever bedoelt binnen het begrip archiefbescheiden alle op enigerlei wijze vastgelegde informatie te vatten, inclusief die uitsluitend via informatietechnologie dan wel systemen opgevraagd of gepresenteerd kan worden. Bijgevolg heeft de onder c genoemde archiefbewaarplaats ook betrekking op de omgeving waarin digitale archiefbescheiden worden beheerd. sub f Documentaire verzamelingen vallen niet onder de werking van de Archiefwet. Toch is het omwille van de kennis van de lokale en regionale geschiedenis van belang dat dergelijke verzamelingen in de archiefbewaarplaats worden opgenomen. Dit betreft vooral collecties voor Erfgoed Leiden en Omstreken. Artikel 2 Archiefbewaarplaats en archiefruimten Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn, is geregeld in het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling (2010). De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen. Artikel 3 Archiefbeheerder en regierol Het aanwijzen van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 door burgemeester en wethouders vast te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer. Vanwege de complexiteit van de gemeentelijke informatievoorziening is het van de belang dat de regierol ten aanzien van de Informatievoorziening wordt ingevuld. De centrale regie is essentieel om de bij het horizontaal toezicht aan het licht komende gebreken aan te kunnen pakken. Artikel 4 Aanstellen personeel Dit is niet alleen het personeel dat is aangesteld als medewerker van Team Documenten (Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid), maar alle medewerkers die een taak hebben in het vastleggen en beheren van informatie. Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden De Archiefregeling (2010) stelt nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het behoud van de archiefbescheiden gedurende hun bewaartermijn. Artikel 11 van het Archiefbesluit kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel is dat minder gewenst. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde regeling dienen te voldoen. De gemeente Leiden heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt. 14

15 Artikel 6 Kosten zorg voor archiefbescheiden Via Kadernota en Begrotingsvoorstellen volgt besluitvorming in de Raad. Artikel 7 Besluit Informatiebeheer De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer In de slotbepaling onder artikel 15 is geregeld dat het reeds bestaande Informatiebeheer in stand blijft. De volgende stap in het implementatietraject is het actualiseren door burgemeester en wethouders van het Besluit. In dat Besluit verwerken burgemeester en wethouders de gemeentelijke organisatieveranderingen en het onderbrengen van delen van de gemeentelijke bedrijfsvoering bij de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. Artikel 8 Verslag aan de raad Het college legt verantwoording af aan de raad over hun zorg voor de archiefbescheiden. Door de Wet Revitalisering Generiek Toezicht wijzigt het sturende archieftoezicht vooraf in toezicht achteraf. Daardoor wordt het interne toezicht op het beheer belangrijker. Artikel 13 Mededeling beheerder Slechts die aspecten van de uitoefening van het archiefbeheer zijn hier vermeld, die bij constatering achteraf tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden, of die ernstige schade voor het behoud dan wel de openbaarheid van de archiefbescheiden en de rechtszekerheid van de burger tot gevolg zouden hebben. In dit kader is de overdracht van taken aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 onder de aandacht van de gemeentearchivaris. De GR Servicepunt71 zal voor de overgedragen archief-wettelijke verplichtingen en taken een eigen archiefregeling vaststellen. Daarin worden de taken van beheerders, de archivaris, en de aanwijzing van de bewaarplaats geregeld. De Archiefwet kent voor deze situatie een overgangsbepaling waarbij de gemeentelijke archiefregeling van toepassing blijft totdat het ingestelde openbare lichaam een archiefregeling heeft getroffen die aan de eisen van de Archiefwet voldoet. Voor zover Servicepunt 71 gemeentelijke taken uitvoert blijft het gemeentebestuur eindverantwoordelijk voor het bij die taken behorende archief- en informatiebeheer. Artikel 14 Verslag archivaris De verslaglegging door de archivaris is de basis voor de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad zoals bedoeld in artikel 8. 15

16 17

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE DRENTHE 2013 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. provinciale

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD;

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1076 2 maart 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 3833 18 december 2014 Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland 2014 Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015BEM01 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Frans Hooft DOORKIESNUMMER 3926 DOCUMENTUMNUMMER 8108B1AD PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

gelet op de artikelen 27, 33, 38 en 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 45 van de Politiewet 1993;

gelet op de artikelen 27, 33, 38 en 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 45 van de Politiewet 1993; Provinciaal Blad 1997-11 Provinciale Staten van Noord-Holland gezien het voorstel van gedeputeerde staten; gelet op de artikelen 27, 33, 38 en 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 45 van de Politiewet

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Miranda Faas Behandelende afdeling: Inwoners I Interne Zaken Datum: 11-08-2015 TITEL: Archieŕverordening 2015 en Besluit Informatiebeheer 2015 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Het besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI).

Het besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI). BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00101 Onderwerp Vaststelling Besluit Informatiebeheer 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting Omdat het toezicht op het beheer

Nadere informatie

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR9043_1 6 september 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen.

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen. BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE UTRECHT 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Artikel 3. De secretaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte documenten en documentaire verzamelingen.

Artikel 3. De secretaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte documenten en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR305328_1 25 oktober 2016 Besluit Informatiebeheer 2013 Besluit Informatiebeheer, Registratienummer 1300246176 Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede,

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Gelet op: Artikel 9 van de Archiefverordening RUD Utrecht 2017 Besluit: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 8-7-2014 B en W-besluit nr.: 14.0613 Naam programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten.

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke samenvoeging De Wolden/Hoogeveen, gelet op artikel 8 van de Archiefverordening; b e s l u i t: vast te stellen de Voorschriften betreffende

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg miniin iiiiii iiii ii BM1500346 Burgemeester en wethouders van Steenbergen: Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HENGELO 2009 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HENGELO 2009 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II DE ARCHIEFBEWAARPLAATS BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HENGELO 2009 Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van de documenten van de gemeentelijke

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013

Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 Provinciaal blad nr. 2013/0354202 Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 15 oktober 2013 kenmerk: 2013/0354202 gepubliceerd op: 7 november 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Nr. 73199 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2010; gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995; B

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. Nr. 267 20 mei 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeente Ede 2009

Besluit Informatiebeheer Gemeente Ede 2009 Besluit Informatiebeheer Gemeente Ede 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2009 besluiten: Vast te stellen de navolgende voorschriften betreffende

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 67 Uitgifte: 30 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2014, tot vaststelling

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT. Artikel 1 Begripsbepalingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

COLLEGEBESLUIT. Artikel 1 Begripsbepalingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; Overwegende dat er op grond van de Archiefverordening regels kunnen worden gesteld over de aanwijzing van de archiefbewaarplaats,

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. wet: de Archiefwet 1995; b. archiefverordening: de Archiefverordening Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten met een benoemde archivaris

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten met een benoemde archivaris Model Besluit Informatiebeheer gemeenten met een benoemde archivaris Besluit Informatiebeheer gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op artikel van de Archiefverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de burgemeester van 12 april 2011, kenmerk ;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de burgemeester van 12 april 2011, kenmerk ; Besluit Informatiebeheer Rotterdam 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de burgemeester van 12 april 2011, kenmerk 578475; gelet op artikel

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Besluit Informatiebeheer gemeente Wijdemeren 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren; gelet op de artikelen 30 en 32 van de Archiefwet 1995; en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Informatiebeheer 2013 / Besluit Archiefverordening 2013

Onderwerp Besluit Informatiebeheer 2013 / Besluit Archiefverordening 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit Informatiebeheer 2013 / Besluit Archiefverordening 2013 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 46410 14 april 2016 Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 Zaaknummer: 1280834 - Gelezen het voorstel van de Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016.

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Werk en Inkomen Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Jaargang: 2012. Nummer: 2. Uitgifte: 13 januari 2012

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Jaargang: 2012. Nummer: 2. Uitgifte: 13 januari 2012 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 2 Uitgifte: 13 januari 2012 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Besluit Informatiebeheer gemeente Deventer 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Informatiebeheer Lisse Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II De archiefbewaarplaats.

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Informatiebeheer Lisse Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II De archiefbewaarplaats. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 23612 29 april 2014 Besluit Informatiebeheer Lisse 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit besluit verstaat onder: a. archiefverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Noordwijk 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Noordwijk 2013 Besluit Informatiebeheer gemeente Noordwijk 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Noordwijk 2013 BESLUIT: Vast

Nadere informatie