AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van tot uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur"

Transcriptie

1 LET OP NIEUWE VERGADERLOCATIE Plaats: Utrecht Lunetten, Aristo zalen Tegenover station Lunetten en met gratis parkeerplaatsen Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, telefoon (030) Routebeschrijving op onze website onder ledenvergadering AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van tot uur 1. Opening door de voorzitter, mevrouw Ivonne van der Padt 2. Mededelingen De vergaderstukken waar Website > voor het agendapunt staat zijn te downloaden op onder de menukeuze Ledenvergadering > Komende ledenvergadering. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om stukken te downloaden dan is een telefoontje of naar Gabriëlle de Zwaan, (030) of voldoende om een geprinte versie toegestuurd te krijgen. Op website > 3. Verslag algemene ledenvergadering 22 mei 2014 BIJLAGE I Ter vaststelling Op website > 4. Stand van zaken speerpunten 2014 BIJLAGE II Ter informatie en goedkeuring Organisatie 4.2. Inhoud, kwaliteit en opleiding 4.3. Werkveld SPV Op website > 5. Begroting V&VN-SPV 2015 BIJLAGE III Ter bespreking en goedkeuring 6. Verder uiteenzetting visie bestuur op toekomst SPV 6.1 Informeren over uitkomsten beleid dag bestuur 6.2 Voorstellen V&VN vertegenwoordiging: Patrick Groenewegen 7. Bestuur samenstelling Voorstellen 2 kandidaat bestuursleden: Nandl Lokhorst en Berrith Augustus 8. Rondvraag en sluiting van de vergadering (FvV:\spv\alv2014-1\agenda_nov_2014)

2 Concept notulen vergadering ALV V&VN-SPV Datum : 22 mei 2014 Locatie : Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht Tijd : uur uur 1. Opening en vaststelling agenda. Ivonne van der Padt (voorzitter) heet een ieder van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering in Aristo in Utrecht. 2. Mededelingen Geen 3. Verslag 20 november 2013 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 2, laatste alinea: om verwarring te voorkomen wordt vanuit de zaal verzocht om Psychiatrisch Verpleegkundige, niveau 4 te wijzigingen in Psychiatrisch Verpleegkundige 4. Pagina 3, agendapunt 5. Wijkverpleegkundige GGZ visievorming: uit de zaal wordt de notitie die hierover geschreven is op de site gemist, terwijl dit wel was toegezegd. Ivonne van der Padt geeft aan dat dit alsnog zal gebeuren. Henk Willem Klaassen vult aan dat dit al wel op de site staat bij de Regionale Studiemiddag die gehouden is in Castricum Pagina 4, agendapunt 7. Expertisegebied SPV. Ivonne hoopt dat iedereen de beschrijving van het expertisegebied van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft ontvangen. Het vervangt het beroepsdeelprofiel van de SPV (AVVV, 2004). Frans van Vugt (controller) geeft aan nog een aantal exemplaren bij zich te hebben. Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld. 4. Stand van zaken speerpunten 2014 Ivonne deelt mede dat het stuk stand van zaken, doelen en activiteiten mei 2014 van de afdeling V&VN SPV ter informatie bij de vergaderstukken is opgenomen. Ivonne geeft aan content te zijn met alle actieve leden in het veld, hartelijk dank daarvoor. Het stuk wordt puntsgewijs doorgenomen Organisatie Pagina 1: Uit de zaal: waar is de samenwerking met de hogescholen vanuit V&VN? Nu 91 heeft zich bijvoorbeeld wel gepresenteerd en is met een presentatie gekomen waardoor men wel lid wordt. SPV is niet zichtbaar en dat wordt jammer gevonden. Vanuit de zaal wordt aangevuld dat dit ook voor Ledenwerving en het kwaliteitsregister geldt. Vanuit de zaal wordt gerefereerd aan het feit dat er in het verleden eens een rode SPV roos werd uitgedeeld, een weliswaar een klein gebaar, maar is niet vergeten en heeft ertoe geleid om lid te worden. Dit punt zal door de portefeuille PR en communicatie worden meegenomen waarbij ook de Regiobijeenkomsten betrokken zullen worden. Uit de zaal: een bedankje voor de brief vanuit SPV aan de minister. Heeft een hoop stof doen opwaaien. Ivonne geeft aan daar later ter vergadering op terug te komen. Uit de zaal: geïnformeerd wordt om hieromtrent Patrick Groenewegen een keer uit te nodigen. Uit de zaal: aangegeven wordt dat men zich heeft aangemeld voor het actiecomité maar niets meer heeft vernomen, dit wordt betreurd. Hans Landman geeft aan dat de notulen van het laatste overleg aan alle leden van het comité zijn toegezonden. Aan de orde komt dat inzake de POH de SPV ook hier langzaamaan uit wordt gehaald, zo zouden SPV-en te duur zijn en is er geen alternatief. Ilse van Eck (bestuur) geeft aan dat V&VN SPV Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 1 van 6

3 contact heeft gehad met de beroepsvereniging POH-GGZ. Omdat zo n 60% van de POH-GGZ werkers bestaat uit SPV-en, is het belangrijk dat ook onze afdeling aan schuift aan de bestuurstafel van deze beroepsvereniging. De eerste keer dat dit gebeurde was in december van het vorige jaar. De belangrijkste vraag in dit eerste overleg was: Wat bindt ons en waarom is het wenselijk om samen te werken? - Inspraak over het profiel POH dat is opgesteld door de NHG. - Strategie bepalen over eisen die worden gesteld aan de (beroeps)vooropleiding en de functiegerichte opleiding c.q. nascholing. - Participatie Hogescholen overleg over inhoud, duur en kosten opleiding. - Strategie ontwikkelen zodat gewerkte POH uren ook meetellen voor de BIG herregistratie. Ook geeft zij aan net het concept functie- en competentieprofiel LHV becommentarieert te hebben. In dat stuk wordt de term praktijkverpleegkundige genoemd, suggestie is meegegeven om dit praktijkverpleegkundige GGZ te noemen. Uit de zaal: aangegeven wordt angst te hebben dat je ook daar weer de boot gaat missen. Ilse van Eck (bestuurslid) geeft aan ook bezig te zijn met vertrouwenspersoon. Uit de Zaal: brief naar BIG register gestuurd, hoe dat zit met registratie/herregistratie. Aan de vereniging wordt gevraagd om een brief wanneer herregistratie noodzakelijk is. Dit gebeurt echter altijd vanuit het BIG register. Ivonne geeft aan dat hieromtrent in de nieuwsbrief ook informatie over staat. Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als je wilt blijven werken in je beroep van inschrijving. Ben je in het BIG-register ingeschreven met een diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van je diploma. Anders is de datum 5 jaar na je vakbekwaamheidsverklaring of de erkenning van beroepskwalificatie. Een ander punt is de registratie in het kwaliteitsregister van het expertisegebied SPV van V&VN. Ook hier geldt dat aan de gestelde eisen voldaan moet zijn (scholing en werk) anders word je uit het register geschrapt. Uit de zaal: deze kwestie speelt ook op LinkedIn en wordt meegegeven wordt dat er ook huisartsen zijn die een aparte poot aan het opstellen zijn en wordt er verwezen op bijeenkomsten die worden gesponseerd. (Bestuur heeft dit niet terug kunnen vinden) Wellicht nog brief aan minister sturen? Ivonne geeft aan dat dit punt binnen V&VN hoog op de agenda staat en regelmatig besproken wordt. Er is dan ook een nauwe samenwerking met V&VN centraal en de afdeling SPV over de functie POH. Uit de zaal: opgemerkt wordt dat als je tegenwoordig solliciteert als SPV je te horen kunt krijgen dat je overgekwalificeerd bent, terwijl je wel die kortdurende behandeling kan bieden! Uit de zaal: wordt ook nog geïnformeerd of een POH GGZ Big geregistreerd moet zijn. Nee, tot nu toe is dat niet zo. Wil graag van het bestuur standpunt weten. Ilse geeft aan te vinden dat dat moet! Pagina 2: Hans Landman: op LinkedIn is er een groep genaamd Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. Deze groep vormt geen officieel onderdeel van V&VN SPV. Deze groep heeft inmiddels bijna 1000 leden, maar doordat iedereen zich heeft kunnen inschrijven is de samenstelling van de groep niet bepaald homogeen. Slechts een beperkt aantal leden van de groep is daadwerkelijk SPV. Juist voor vakinhoudelijke discussies en voor informatie die we ook binnen de afdeling SPV van V&VN kunnen gebruiken hebben we gemeend een eigen discussieforum toe te moeten voegen aan de functionaliteit van onze website. We roepen daarom alle collega s die behoefte hebben aan een goede en vakinhoudelijke discussie en het gericht uitwisselen van informatie, op om zich bij dit forum aan te melden. Er zijn diverse hoofdcategorieën en je kunt er zelf topics op starten. Uiteraard mogen er vakoverstijgende discussies worden gevoerd! Aanmelden kan via Ivonne komt hierbij terug op de brief inzake het hoofdbehandelaarschap. Deze zaak houdt de SPV gemoederen nog steeds aardig bezig. Niet vreemd als je je realiseert hoeveel daar in de praktijk vanaf blijkt te hangen. De brief die we als V&VN-SPV aan de minister van VWS hebben gestuurd heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Er heeft ondertussen ook een verhelderend gesprek met V&VN Centraal plaatsgevonden. Men is nu bezig met de 2 e trance, waarbij Marcel Smits (vicevoorzitter) actief bij betrokken is. Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 2 van 6

4 In de volgende nieuwsbrief zal Patrick Groenewegen, vaste contactpersoon bij V&VN, namens V&VN uiteenzetten wat hun visie is op het hoofdbehandelaarschap in de GGZ en waarom zij er voor hebben gekozen om de SPV niet ook voor te dragen als hoofbehandelaar in de GGZ. Marcel geeft aan in overleg te zijn met V&VN en de vereniging voor Psychiaters en hij is de enige SPV-er hierin. Binnenkort zal er een gesprek zijn met de directie (van belang is dat het niet alleen over Verpleegkundig Specialisten gaat). Oproep aan de collega s is om mee te lezen! Uit de zaal: ook van vorige bestuur begrepen dat Verpleegkundig Specialisten sterk naar voren kwamen. Wel alert op zijn. Ivonne: SPV had een sterkte positie in het veld, Verpleegkundig Specialisten zetten nu ook sterke lobby in. We zitten er boven op waarbij nog verwezen wordt naar de GGZ denktank. Mankracht en alertheid is hier wel bij nodig, waarbij gewezen wordt op het feit dat het vorige bestuur erg klein was. Uit de zaal: dat kunnen we onszelf ook aanrekenen Inhoud, kwaliteit en opleiding Pagina 3: De huidige erkende opleidingen post HBO SPV leiden GGZ verpleegkundigen op tot SPV, een breed gespecialiseerde verpleegkundige. Uit de zaal: geïnformeerd wordt naar de kwaliteit van opleidingen. Ivonne geeft aan dat de opleiding is geregistreerd door V&VN. Uit de zaal komt de vraag of alle opleidingen zijn geaccrediteerd door de Stichting post-hbo (SPHBO). Daar is in het platform niet voor gekozen omdat de inhoud dan eigenlijk nauwelijks getoetst wordt. Het is de wens van de opleidingen dat zij gevisiteerd worden vanuit de vereniging (commissie opleiding). 4.3.Werkveld SPV Pagina 6: Uit de zaal: 4 e alinea, geïnformeerd wordt naar de zinsnede Ook de SPV moet in de meeste gevallen weer terug naar de schoolbanken. Ilse geeft aan dat dit ironisch bedoeld is. Uit de Zaal: meegegeven wordt daar voorzichtig mee te zijn. Ook wordt gezien dat in diverse regio s SPV-en de POH GGZ functie uitoefenen maar geen lid zijn van een beroepsvereniging en niet in het kwaliteitsregister staan. Laat een kritisch geluid horen! Uit de zaal: bij de hogeschool Groningen is een SPV ook direct al POH GGZ. Dat geldt ook voor de Hogeschool van Amsterdam als aan de praktijkeisen voor POH wordt voldaan. Pagina 7: Het stuk inzake de wijkverpleegkundige in de wijk zal op de site gezet worden. Ivonne nodigt een ieder van harte uit om mee te denken een visie te ontwikkelen. Naar aanleiding van wat discussies tijdens deze ALV informeert Anne-Roos van Kessel (bestuurslid) naar het aantal zelfstandig gevestigden die op deze ALV aanwezig zijn. Pauline Hartman: al 3 jaar zelfst. Stukje eigen praktijk. Ina Terra: o.a. project Katwijk, landelijke pilot centrum jeugd en gezin (kinderen), opleiding kinder coaching. Richard Touw: Gemeente Amersfoort, coaching, zelfstandige SPV (4 dagen bij RIAGG) Mevrouw Kleien: eigen praktijk Gerard van de Berg Bert Wijmalen: twee modules ontwikkeld. Ivonne geeft aan zeer content te zijn met zulke actieve ondernemers! 5. Resultatenrekening V&VN SPV 2013 Frans van Vugt geeft aan dat ondanks de dubbele kosten in verband met de bestuursovergang er net quitte is gespeeld. De wens van het bestuur is om een buffer op te bouwen en is in de begroting 2014 aan bod geweest. Frans verwijst verder naar de toelichting resultaten De Algemene Ledenvergadering gaat (door middel van handopsteking) unaniem akkoord met de resultatenrekening 2013 met de opmerking dat de commissie PR alles in het werk zal moeten stellen om meer leden te werven. Als leden daaraan mee willen werken, geef je dan op bij Ivonne van der Padt. Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 3 van 6

5 6. Visie bestuur op de toekomst SPV Er volgt een presentatie om met de aanwezigen in dialoog te gaan over de basis uitgangspunten voor visie en beleid. Expertisegebied SPV We hebben niet alleen eigen expertise gebied maar ook beroepscode. Daarin staan de do s and dont s beschreven hoe je als SPV dient te handelen. Bijvoorbeeld over het aangaan van relaties met voormalig cliënten. In uitspraken bij rechtszittingen is gebleken dat onze beroepscode daar expliciet in is en dat dit complimentwaardig is. Ook anderen is gevraagd om deze zinsnede uit de beroepscode over te nemen. Sociaal Psychiatrisch georiënteerd Lichtere gezondheidsproblemen, is moeilijker wetenschappelijk te onderzoeken. Ivonne verwijst hierbij naar practise based evidence. Uit de zaal: Dit moet je uitstralen door meer te publiceren, ook in je teams veel duidelijker zijn. Er wordt niet meegedaan aan onderzoek, doen we niet. Ivonne informeert hoe dit meer vorm te geven. Vanuit de zaal is men er wel mee bezig, reikt alleen verder dan de diagnose. Studenten in de praktijk beschrijven dat vaak en dat stukje wordt vaak niet meegenomen. Mee naar platform nemen en dat hogescholen zich bewuster worden welke artikelen zijn goed om te publiceren. Kijken of er mensen zijn die het leuk vinden om te schrijven. Waardevol als iemand vanuit bestuur daarin kan bijdragen. Ivonne concludeert dat een netwerk gewenst is bestaande uit kennis, redactie SP en bestuur. Net als het regionetwerk ook schrijversnetwerk oprichten. Uit de zaal: schrijf niet alleen voor eigen beroepsgroep maar maak het breder! Hierbij wordt ook nog verwezen naar het boek van Bauke Koekoek. Ad Minheere: zal dit punt meenemen naar de bestuursvergadering van hedenavond. Gezondheid en ziekte Ivonne informeert hoe de aanwezigen hier tegenaan kijken, het benoemen van ziekte moet dit nog ergens terugkomen in het geheel? Uit de zaal: moet je wel doen, wat zijn hun zwaktes en hoe kun je daarbij ondersteunen? Niet alleen kijken naar de kracht. Benoem wat er wel goed gaat, dat het niet alleen over de klacht gaat. Mensen komen toch bij je omdat ze ziek zijn. Spreek niet alleen over gezondheid maar heb het zelf over gezondheidsbevordering. Blijf de ziekte ook zien is de conclusie. Positie van de SPV De SPV is een gespecialiseerd verpleegkundige in de sociale psychiatrie en vindt haar plaats op een continuüm tussen de HBO verpleegkundige en de Verpleegkundig Specialist. Zij werkt op de snijvlakken van het medische en het maatschappelijke domein. De werkomgeving Uit de zaal: aangegeven wordt dat gezinnen meer toepasbaar is dan alleen jongeren. Gebiedsteams worden nog gemist, moet ook sociaal domein zijn. Wat betreft jeugd en gezin en scholen is ook nog heel veel te doen. Het algemeen ziekenhuis wordt ook nog gemist. Ivonne concludeert dat de werkomgeving nog wel uitgebreid kan worden. De competentie gebieden van de SPV Is helder genoeg. Richting bestuur activiteiten. Uit de zaal: kijken wat een externe omgeving van de SPV vraagt, waar liggen de kansen, (ketenpartners), bedrijfsmatiger werken. Ook in overleg gaan met NU 91 en buurtzorg (Jos de Blok). Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 4 van 6

6 Ivonne geeft aan dit te zullen meenemen en als er nog meer ideeën/aanvullingen zijn dan ontvangt zij daar heel graag een mailtje over Huidige ontwikkelingen in beweging Uit de zaal: denk aan vergeten collega s die docent worden. Oriënteren of die docenten gebruikt kunnen worden in commissies. Ivonne vraagt zich hierbij wel af of dit een beweging is. Uit de zaal: als je les geeft is het ook goed om in praktijk bezig te blijven, blijf feeling houden met je eigen beroepsgroep. Uit de zaal: SPV in gemeenten wellicht ook meenemen. Marcel geeft aan dat dit meer onder SPV in de wijk valt. Marcel wijst nog op het aanhaken bij het onderwijs (basisscholen). Uit de zaal: er is binnen nu en twee maanden ruimte voor het inkopen van zorg. Gaat per jaar dus dan zal het voor 2014 niet meer lukken. Uit de zaal is men benieuwd wie van de aanwezigen die actieve stap al heeft genomen richting gemeenten. Dat zijn er 4 uit de zaal. Ivonne vult nog aan de vereniging van Nederlandse gemeenten toe te willen voegen aan het lijstje. Middelen: Ivonne ook hier zou de gemeente in terug moeten komen en verwijst hierbij naar het praktijkonderzoek. Dit zal vanavond ook in bestuur besproken en de PR commissie zal zich bezig houden met deelname landelijke werkgroepen (contact VNG) en het oprichten van een schrijversgroep. Uit de zaal: meegegeven wordt om je als SPV meer te laten zien en dat begint al bij de basis, de opleidingen. Ook SPV aan zee wordt genoemd, laat je daar zien! Marcel geeft aan dat SPV daar wel degelijk aanwezig is, Psya, waar Marcel directeur van is, is zelfs hoofdsponsor. SPV aan zee is dus wel degelijk bij het bestuur in beeld. SPV zal zich hier dus nog prominenter moeten opstellen. Uit de zaal: ontwikkelingen in zichtbaarheid, naamsbekendheid en aanbod worden meegegeven om de vereniging te laten bloeien. Maak het nog duidelijker! Henk Willem Klaassen geeft in het verlengde hiervan aan dat er ook in Utrecht regionale studiemiddagen georganiseerd gaan worden. 7. Bestuur samenstelling Twee bestuursleden hebben helaas om persoonlijke redenen het lidmaatschap van het bestuur voortijdig beëindigd. Dat zijn: Astrid van Gorkom en Moniek Obdijn. 8. Rondvraag en sluiting Ivonne dankt de aanwezigen hartelijk voor hun input en aanwezigheid. Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 5 van 6

7 Presentielijst ALV V&VN SPV d.d. 22 mei 2014 Aanwezig van het bestuur: Ivonne van der Padt (voorzitter), Marcel Smits (vice voorzitter), Anne Rose van Kessel, Hans van Dooren, Ilse van Eck, Leonoor Hermanides-Willenborg, Hans Landman (beleidsadviseur), Ad Minheere en Frans van Vugt (controller) Notulen: Gabriëlle de Zwaan, secretaresse V&VN SPV Afmeldingen van: Hans de Vos Aanwezigen volgens presentielijst: Augustus, EG Baas, René Berg, G van den Boeijen, B F van Bontridder-Hoekman, J de Borra, I Broek, G.J. van den Derks, J. Dijke, JE van Dijkstra, mc Dooren, J.L. van Doornik, MJC van Dragtsma, S. Eck, I van Emmerik, Henny van Fredriks, F.E. Frieling, M.A Gotink, w Habben Jansen, H. Haring.P, Hartman, P.J. Heezen, MJ van Hellemond, L.A.M. van Hermanides-Willenborg, L. Jagersma, L.H.D. Johns, mpd Kersten, P.d.m Kessel, A. Klaassen, H.W. Koning, J. Landman, H.E. Landsbergen, Lem, F.B. van der Lokhorst, AL Minheere, A.G.J. Nieuwkerk, van H.J. Nuland, K. van Padt, I. van der Pietersen, H.F. Ridder, A. van de Rijken-Van Den Berg, SMA Rijswijk, van Roza, N Rumawatine, R.H. Sluijs-Vonk, C van Smits, MGM Staal, Stigter-Outshoven, C. Terra, G.J. Touw, Tuuk, PBF van der Vleugel, Warmerdam, I. Weber, Wijnmaalen, LG Zohlandt, CML Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 6 van 6

8 BIJLAGE II Stand van zaken doelen en activiteiten november 2014 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 19 november Bestuurlijke activiteiten Het bestuur vergadert ongeveer vijf keer per jaar en plant een dagdeel per jaar voor visievorming. De taakverdeling via portefeuillehouders bevalt goed en is ook duidelijk naar buiten toe. Twee a drie keer per jaar is er overleg met GGZ-N. De voorzitter van de denktank GGZ (Patrick Groenewegen) en onze voorzitter (Ivonne van der Padt) nemen deel aan dit overleg. Denktank GGZ vergaderingen zijn een keer per maand en begin volgend jaar verschijnt het gezamenlijke visiedocument. Met de afdeling PR van V&VN is regelmatig overleg over actuele kwesties waar via de V&VN website op gereageerd wordt. Er is diverse keren overleg geweest met Myriam Crijns over de belangenbehartiging van onze afdeling in V&VN. Overleg over een projectvoorstel en financiering van de SPV in de wijk, is nog gaande. Daar hoort ook PR en lobbywerk bij en voor dat onderdeel is overleg met Francis Bolle. Er zijn enkele klankbordgroepen door Zorginstituut Nederland georganiseerd, onze afdeling is bij twee bijeenkomsten geweest als vertegenwoordiger van V&VN. Hans van Dooren en Leonoor Hermanides vertegenwoordigden ons bij de verenigingsconferentie van V&VN. Publicatie: Impressie van de conferentie SP november Organisatie Bestuur Er hebben zich twee kandidaten gemeld als aspirant bestuurslid. De afspraak is dat aspirant bestuursleden voor een half jaar gekoppeld worden aan goed ingewerkte bestuursleden zodat men bij hen terecht kan voor vragen of advies. Na deze verkennende periode besluiten de aspirant-leden of zij zich kandidaat stellen als bestuurslid, waarna vaststelling door de ledenvergadering volgt. Hans Landman heeft zijn functie als bureaumedewerker om persoonlijke redenen neergelegd. Hij is en blijft betrokken en is actief met enkele taken zoals de Nieuwsbrief. Hans doet dit nu als lid van de commissie PR en communicatie Landelijke Studiedagen en Regionale bijeenkomsten De landelijke studiemiddag van vandaag (november 2014) is weer door 2 personen met verve georganiseerd. De commissie landelijke opleidingen, die 2x per jaar een landelijke studiemiddag in afstemming met het bestuur organiseert heeft dringend behoefte aan versterking. Meld je tijdens de vergadering of stuur een mail naar Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

9 De regionale studiebijeenkomsten lopen als een trein en zijn intussen behoorlijk landelijk dekkend. Op onze site kan je de regionale activiteiten zien onder de menukeuze studiemiddagen en dan regionale studiemiddagen. In 2015 gaan we samen met het centraal bureau kijken of je jezelf ook kunt inschrijven voor de uitnodiging mail in een regio terwijl je daar niet woonachtig bent. Regio betrokkenheid kan daardoor nog meer gestalte krijgen. Vanaf mei 2014 zijn er drie nieuwe regio s gestart met studiebijeenkomsten: Zuid-Holland, Midden-Nederland en Friesland. Vier andere regio s hielden ook bijeenkomsten: Amsterdam, N-Brabant-West/Zeeland, Noord-Holland-West en Oost Nederland. Dit jaar hopen we nog voor al deze regio s een digitaal kantoor inlog te organiseren zodat relevante gegevens voor elkaar beschikbaar zijn. De eerste testen zijn positief PR en communicatie De commissie en haar activiteiten zijn het afgelopen half jaar gegroeid. Een onderlinge taakverdeling is gemaakt om alles te stroomlijnen. Ivonne van der Padt richt zich extra op opleidingen; algemene PR; de GGZ denktank en contacten met GGZ-N. Henk Willem Klaassen is voorzitter van de commissie en richt zich extra op ondersteuning van regio's die beginnen met het organiseren van regiobijeenkomsten. Hans Landman draagt zorg voor de nieuwsbrieven. Frans van Vugt ondersteunt de commissie en draagt zorg voor de website. Ad Minheere maakt koppeling tussen het bestuur en de landelijke studiemiddagen en het landelijke overleg van de contactpersonen regiobijeenkomsten. Natascha Roza en Marcel Kik zijn twee welkome nieuwe commissieleden. De commissie vergadert elke drie maanden (en heeft hierbij de digitale snelweg in woord en beeld weten te vinden). Er is actief aan ledenwerving gedaan. Enerzijds bij de regiobijeenkomsten, door het maken van een inschrijfformulier en het belonen van degenen die ter plekke lid werden van de vereniging (boek). Anderzijds bij SPV aan Zee, middels een stand met eenzelfde doelstelling. Bovendien is contact met de opleidingen geïntensiveerd: bij afstuderen worden de studenten bezocht, gefeliciteerd en ontvangen een attentie namens de afdeling. Een oriënterend onderzoek bij de gebruikers van de website levert de conclusie op dat de nieuwsbrief, SP en de studiedagen goed worden bekeken. Om zichtbaar te zijn en te blijven is een grote vereniging onontbeerlijk. Tegen de achtergrond van een sterk veranderde GGZ is de macht van het getal, het zichtbaar maken van de kwaliteiten (registeren!), de juiste lobby en heldere communicatie hiermee onlosmakelijk verbonden. De commissie zet in op het verdere profilering van de beroepsvereniging, van de SPV binnen een breed scala aan werksituaties en in al haar verschillende rollen. Daarnaast wordt gewerkt aan concrete doelstellingen qua ledenbinding, ledengroei en werving Centraal bureau V&VN Het contact met het Centraal bureau verloopt beter. Wederzijds weten we elkaar te vinden zowel voor actuele, als lopende zaken. Naast Patrick Groenewegen is ook Judith van den Berg contactpersoon GGZ. Judith (35) is (niet praktiserend) verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Zij heeft veel affiniteit met en werkervaring in de psychiatrie (UMC Utrecht). Zij was trainer op een kinder- en jeugdafdeling en acute opname-afdeling volwassenenpsychiatrie en werkte op de acute opname-afdeling en als coördinator zorg bij de SBWU. Na haar studie verplegingswetenschappen werkte Judith bij het voormalige LEVV en nu is zij adviseur vereniging en contactpersoon van 7 afdelingen (waaronder de 3 GGZafdelingen). Zij houdt zich ook bezig met dossiers in de eerste lijn, VAR/VAR Netwerkdag en overige activiteiten verenigingswerk etc. Samen met Francis Bolle, Myriam Crijns en Patrick Groenewegen leggen we contact met woordvoerders rond GGZ in de wijk. Francis adviseert ons over de aanpak en politieke lobby rond dit thema. Daarnaast zijn we bezig met een projectvoorstel voor een startsubsidie van V&VN zodat we op termijn een pilot kunnen starten SPV in de wijk en verpleegkundige klinieken in de wijk! Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

10 Daarnaast is er overleg over de ontwikkelingen en de gevolgen van afspraken die gemaakt worden in het kader van het Bestuurlijk Akkoord. Besluiten rond het hoofdbehandelaarschap worden vooralsnog niet gewijzigd of aangepast. Nadelige gevolgen in de uitvoering van werkzaamheden van SPV-en als behandelaar worden door ons gemeld bij V&VN Netwerk We proberen op diverse manier om een landelijk dekkend netwerk van instellingscontactpersonen op te zetten. Het gaat er om dat we een eerste aanspreekpunt per organisatie hebben. Voor V&VN afdeling SPV richting de organisatie (vooral de collega SPV-en) en voor de collegae uit die instelling richting V&VN afdeling SPV. Als u zich wilt opgeven als instellingscontactpersoon, dan kan dat via de volgende link: Daarnaast is het van belang om ons netwerk uit te breiden met andere organisaties. Dit wordt uiteraard opgepakt vanuit de commissie ledenwerving en Public Relations Begroting en toekomstige contributie structuur Bij de begroting is reeds een toelichting geschreven. Bij de toekomstige contributie structuur wordt er uitgegaan van een vast bedrag voor de afdeling van 60 of 80 euro. Voor 1 of 2 soorten leden mag een korting worden toegepast. Wat dat voor onze afdeling betekent willen we in 2015 verder bestuderen. Wel is intussen een korting van 25% op de afdelingscontributies overeengekomen voor elke afdeling waar je als basislid staat ingeschreven Inhoud, kwaliteit en opleiding Opleiding De commissie opleidingen wil het Toetsingskader Post-HBO SPV (febr 2014) dat gebruikt wordt voor het erkenningstraject van de HU ook gaan gebruiken voor de andere vijf opleidingen en zal dit ter accordering op 19 november voorleggen aan het bestuur. Daarnaast heeft de commissie een korte notitie gemaakt over het wel/niet honoreren van het erkenningsverzoek van de Saxion Hoge School, deze zal ook in de bestuursvergadering van 19 november worden besproken. Verder houdt de commissie zich bezig met de voortgang van de erkenningsaanvraag van de HU door zich momenteel te richten op de kwaliteit van de praktijkleerplaatsen en te onderzoeken of zij voldoen aan de in het beleidskader gestelde eisen; in januari 2015 hopen we dit traject af te sluiten. Vanuit de commissie opleidingen bestaat de behoefte om de globale eisen gesteld aan de praktijkleerplaats in de vorm van een toetsingkader verder te concretiseren, te bespreken met het bestuur en met het landelijk platform post -HBO-SPV. De commissie opleidingen heeft in het najaar deelgenomen aan een veldraadpleging en aan de denktank GGZ rondom het project Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen 2030 om met name de GGZ daar onder de aandacht te brengen. Eén van de commissieleden bezocht het nascholingscongres SPV aan zee, publicatie impressie in SP, november Kwaliteitsregister en deskundigheidsgebied SPV Het belang van het Kwaliteitsregister en Deskundigheidsgebied SPV kan niet genoeg benadrukt worden. De registratiegraad onder SPV-en moet omhoog. De laatste cijfers laten zien dat er van de geregistreerde verpleegkundigen slechts 778 (van de 3000) SPV zijn. Het bestuur van de afdeling SPV merkt dat dit aantal geregistreerde SPV-en wordt gebruikt om de grootte van onze beroepsgroep aan te geven! Het is dus niet alleen de kwalitatieve maat die genomen wordt, maar ook de kwantitatieve. Wij roepen opnieuw al onze SPV collega s op om zich te registreren in het kwaliteitsregister en dit ook bij te houden. Let op want na vijf jaar volgt ook hier een herregistratie. Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

11 Niet iedereen is zich hier bewust van waardoor uitschrijving volgt! Let dus op hoe het bij u zit. Zeker, omdat het in de nabije toekomst waarschijnlijk een verplichtend karakter krijgt omdat een koppeling met het BIG register wordt nagestreefd! Oproep: er is een beoordelaar voor het kwaliteitsregister nodig. Kandidaten kunnen zich melden bij Ivonne van der Padt. De commissie opleidingen is in samenwerking met o.a. mw Dieneke Meijer, adviseur kwaliteitsregister V&VN bezig om de kaders van het deskundigheidsgebied bij te stellen; momenteel ligt dit ter fiattering bij het College Kwaliteitsregister, een onafhankelijke externe commissie. Ook is de opleidingscommissie in overleg met V&VN adviseur Uitewaal bezig om de klachten rondom het registreren van behaalde punten op te lossen Expertisegebied SPV: Beroepsdeelprofiel nieuwe stijl Expertise gebied SPV: Beroepsprofiel 'nieuwe stijl' Het beroepsprofiel heeft inmiddels zijn weg gevonden via de brievenbus bij de leden en samenwerkingspartners. Bovendien zijn voor elke opleiding voldoende exemplaren voor de studenten beschikbaar. Extra exemplaren kunnen via Frans van Vugt besteld worden. Er is ook duidelijk geworden dat alle erkende opleidingen het expertise gebied SPV hebben geïntegreerd in het lesmateriaal. Verder kan het expertise gebied SPV worden ingezet voor PR doeleinden en heeft het de aandacht van de commissie PR en communicatie. 4.3 Werkveld SPV De ontwikkelingen in het werkveld vanwege de transities in de zorg en het Bestuurlijk Akkoord zijn nog steeds gaande. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk welke functionaris in welk echelon de beste hulp kan (en mag) verlenen Het behandelaarschap van de SPV in de GB en specialistische GGZ Het feit dat de SPV geen hoofdbehandelaar in de GGZ is, heeft velen verontrust en onzeker gemaakt over de waarde en inhoud van het vak. Nog steeds bereiken ons vragen van leden over herwaarderingen van functies, herplaatsingen en zelfs ontslagen (tijdelijke contracten die niet verlengd worden). Daarnaast is met Helma Zijlstra (directeur V&VN) afgesproken dat casuïstiek over gevolgen voor het behandelaarschap bij ons gemeld worden. Uiteraard is het aan de instellingen wie zij inhuren als behandelaars. Daar hebben wij als afdeling SPV geen stem in. Functies moeten veroverd worden, zo lijkt het wel en daar is een flinke lobby bij nodig. De commissie ledenwerving en PR kan benaderd worden met goede ideeën om te lobbyen. Per mail kan je reageren via SPV in de 1e lijn en POH-GGZ De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft zich tot doel gesteld om een actueel functieen competentieprofiel van POH-GGZ op te stellen en de positie van de huisartsenzorg te verstevigen. Patrick Groenewegen, een van de contactpersonen V&VN GGZ afdelingen, heeft alle reacties van de GGZ afdelingen op het concept Functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014 gebundeld en samen met Ilse van Eck (portefeuillehouder POH-GGZ) in een vergadering van de LHV besproken. Belangrijkste feedback op het profiel: - het feit dat V&VN niet betrokken was bij het opstellen van het profiel, aangezien de functie voor een groot deel door de verpleegkundige beroepsgroep ic SPV-en wordt uitgevoerd; - het profiel sluit aan op de kennis en competenties van de SPV met ervaring in de GGZ; - het ligt, wat ons betreft, voor de hand dat alleen zorgprofessionals met een BIG registratie in aanmerking komen voor uitoefening van de functie; - een algemene visie hierop ontbreekt in het profiel. Dit wordt o.a. zichtbaar in de diversiteit aan instroomeisen/opleiding en dus aan disciplines; Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie