AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van tot uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur"

Transcriptie

1 LET OP NIEUWE VERGADERLOCATIE Plaats: Utrecht Lunetten, Aristo zalen Tegenover station Lunetten en met gratis parkeerplaatsen Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, telefoon (030) Routebeschrijving op onze website onder ledenvergadering AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van tot uur 1. Opening door de voorzitter, mevrouw Ivonne van der Padt 2. Mededelingen De vergaderstukken waar Website > voor het agendapunt staat zijn te downloaden op onder de menukeuze Ledenvergadering > Komende ledenvergadering. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om stukken te downloaden dan is een telefoontje of naar Gabriëlle de Zwaan, (030) of voldoende om een geprinte versie toegestuurd te krijgen. Op website > 3. Verslag algemene ledenvergadering 22 mei 2014 BIJLAGE I Ter vaststelling Op website > 4. Stand van zaken speerpunten 2014 BIJLAGE II Ter informatie en goedkeuring Organisatie 4.2. Inhoud, kwaliteit en opleiding 4.3. Werkveld SPV Op website > 5. Begroting V&VN-SPV 2015 BIJLAGE III Ter bespreking en goedkeuring 6. Verder uiteenzetting visie bestuur op toekomst SPV 6.1 Informeren over uitkomsten beleid dag bestuur 6.2 Voorstellen V&VN vertegenwoordiging: Patrick Groenewegen 7. Bestuur samenstelling Voorstellen 2 kandidaat bestuursleden: Nandl Lokhorst en Berrith Augustus 8. Rondvraag en sluiting van de vergadering (FvV:\spv\alv2014-1\agenda_nov_2014)

2 Concept notulen vergadering ALV V&VN-SPV Datum : 22 mei 2014 Locatie : Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht Tijd : uur uur 1. Opening en vaststelling agenda. Ivonne van der Padt (voorzitter) heet een ieder van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering in Aristo in Utrecht. 2. Mededelingen Geen 3. Verslag 20 november 2013 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 2, laatste alinea: om verwarring te voorkomen wordt vanuit de zaal verzocht om Psychiatrisch Verpleegkundige, niveau 4 te wijzigingen in Psychiatrisch Verpleegkundige 4. Pagina 3, agendapunt 5. Wijkverpleegkundige GGZ visievorming: uit de zaal wordt de notitie die hierover geschreven is op de site gemist, terwijl dit wel was toegezegd. Ivonne van der Padt geeft aan dat dit alsnog zal gebeuren. Henk Willem Klaassen vult aan dat dit al wel op de site staat bij de Regionale Studiemiddag die gehouden is in Castricum Pagina 4, agendapunt 7. Expertisegebied SPV. Ivonne hoopt dat iedereen de beschrijving van het expertisegebied van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft ontvangen. Het vervangt het beroepsdeelprofiel van de SPV (AVVV, 2004). Frans van Vugt (controller) geeft aan nog een aantal exemplaren bij zich te hebben. Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld. 4. Stand van zaken speerpunten 2014 Ivonne deelt mede dat het stuk stand van zaken, doelen en activiteiten mei 2014 van de afdeling V&VN SPV ter informatie bij de vergaderstukken is opgenomen. Ivonne geeft aan content te zijn met alle actieve leden in het veld, hartelijk dank daarvoor. Het stuk wordt puntsgewijs doorgenomen Organisatie Pagina 1: Uit de zaal: waar is de samenwerking met de hogescholen vanuit V&VN? Nu 91 heeft zich bijvoorbeeld wel gepresenteerd en is met een presentatie gekomen waardoor men wel lid wordt. SPV is niet zichtbaar en dat wordt jammer gevonden. Vanuit de zaal wordt aangevuld dat dit ook voor Ledenwerving en het kwaliteitsregister geldt. Vanuit de zaal wordt gerefereerd aan het feit dat er in het verleden eens een rode SPV roos werd uitgedeeld, een weliswaar een klein gebaar, maar is niet vergeten en heeft ertoe geleid om lid te worden. Dit punt zal door de portefeuille PR en communicatie worden meegenomen waarbij ook de Regiobijeenkomsten betrokken zullen worden. Uit de zaal: een bedankje voor de brief vanuit SPV aan de minister. Heeft een hoop stof doen opwaaien. Ivonne geeft aan daar later ter vergadering op terug te komen. Uit de zaal: geïnformeerd wordt om hieromtrent Patrick Groenewegen een keer uit te nodigen. Uit de zaal: aangegeven wordt dat men zich heeft aangemeld voor het actiecomité maar niets meer heeft vernomen, dit wordt betreurd. Hans Landman geeft aan dat de notulen van het laatste overleg aan alle leden van het comité zijn toegezonden. Aan de orde komt dat inzake de POH de SPV ook hier langzaamaan uit wordt gehaald, zo zouden SPV-en te duur zijn en is er geen alternatief. Ilse van Eck (bestuur) geeft aan dat V&VN SPV Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 1 van 6

3 contact heeft gehad met de beroepsvereniging POH-GGZ. Omdat zo n 60% van de POH-GGZ werkers bestaat uit SPV-en, is het belangrijk dat ook onze afdeling aan schuift aan de bestuurstafel van deze beroepsvereniging. De eerste keer dat dit gebeurde was in december van het vorige jaar. De belangrijkste vraag in dit eerste overleg was: Wat bindt ons en waarom is het wenselijk om samen te werken? - Inspraak over het profiel POH dat is opgesteld door de NHG. - Strategie bepalen over eisen die worden gesteld aan de (beroeps)vooropleiding en de functiegerichte opleiding c.q. nascholing. - Participatie Hogescholen overleg over inhoud, duur en kosten opleiding. - Strategie ontwikkelen zodat gewerkte POH uren ook meetellen voor de BIG herregistratie. Ook geeft zij aan net het concept functie- en competentieprofiel LHV becommentarieert te hebben. In dat stuk wordt de term praktijkverpleegkundige genoemd, suggestie is meegegeven om dit praktijkverpleegkundige GGZ te noemen. Uit de zaal: aangegeven wordt angst te hebben dat je ook daar weer de boot gaat missen. Ilse van Eck (bestuurslid) geeft aan ook bezig te zijn met vertrouwenspersoon. Uit de Zaal: brief naar BIG register gestuurd, hoe dat zit met registratie/herregistratie. Aan de vereniging wordt gevraagd om een brief wanneer herregistratie noodzakelijk is. Dit gebeurt echter altijd vanuit het BIG register. Ivonne geeft aan dat hieromtrent in de nieuwsbrief ook informatie over staat. Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als je wilt blijven werken in je beroep van inschrijving. Ben je in het BIG-register ingeschreven met een diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van je diploma. Anders is de datum 5 jaar na je vakbekwaamheidsverklaring of de erkenning van beroepskwalificatie. Een ander punt is de registratie in het kwaliteitsregister van het expertisegebied SPV van V&VN. Ook hier geldt dat aan de gestelde eisen voldaan moet zijn (scholing en werk) anders word je uit het register geschrapt. Uit de zaal: deze kwestie speelt ook op LinkedIn en wordt meegegeven wordt dat er ook huisartsen zijn die een aparte poot aan het opstellen zijn en wordt er verwezen op bijeenkomsten die worden gesponseerd. (Bestuur heeft dit niet terug kunnen vinden) Wellicht nog brief aan minister sturen? Ivonne geeft aan dat dit punt binnen V&VN hoog op de agenda staat en regelmatig besproken wordt. Er is dan ook een nauwe samenwerking met V&VN centraal en de afdeling SPV over de functie POH. Uit de zaal: opgemerkt wordt dat als je tegenwoordig solliciteert als SPV je te horen kunt krijgen dat je overgekwalificeerd bent, terwijl je wel die kortdurende behandeling kan bieden! Uit de zaal: wordt ook nog geïnformeerd of een POH GGZ Big geregistreerd moet zijn. Nee, tot nu toe is dat niet zo. Wil graag van het bestuur standpunt weten. Ilse geeft aan te vinden dat dat moet! Pagina 2: Hans Landman: op LinkedIn is er een groep genaamd Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. Deze groep vormt geen officieel onderdeel van V&VN SPV. Deze groep heeft inmiddels bijna 1000 leden, maar doordat iedereen zich heeft kunnen inschrijven is de samenstelling van de groep niet bepaald homogeen. Slechts een beperkt aantal leden van de groep is daadwerkelijk SPV. Juist voor vakinhoudelijke discussies en voor informatie die we ook binnen de afdeling SPV van V&VN kunnen gebruiken hebben we gemeend een eigen discussieforum toe te moeten voegen aan de functionaliteit van onze website. We roepen daarom alle collega s die behoefte hebben aan een goede en vakinhoudelijke discussie en het gericht uitwisselen van informatie, op om zich bij dit forum aan te melden. Er zijn diverse hoofdcategorieën en je kunt er zelf topics op starten. Uiteraard mogen er vakoverstijgende discussies worden gevoerd! Aanmelden kan via Ivonne komt hierbij terug op de brief inzake het hoofdbehandelaarschap. Deze zaak houdt de SPV gemoederen nog steeds aardig bezig. Niet vreemd als je je realiseert hoeveel daar in de praktijk vanaf blijkt te hangen. De brief die we als V&VN-SPV aan de minister van VWS hebben gestuurd heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Er heeft ondertussen ook een verhelderend gesprek met V&VN Centraal plaatsgevonden. Men is nu bezig met de 2 e trance, waarbij Marcel Smits (vicevoorzitter) actief bij betrokken is. Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 2 van 6

4 In de volgende nieuwsbrief zal Patrick Groenewegen, vaste contactpersoon bij V&VN, namens V&VN uiteenzetten wat hun visie is op het hoofdbehandelaarschap in de GGZ en waarom zij er voor hebben gekozen om de SPV niet ook voor te dragen als hoofbehandelaar in de GGZ. Marcel geeft aan in overleg te zijn met V&VN en de vereniging voor Psychiaters en hij is de enige SPV-er hierin. Binnenkort zal er een gesprek zijn met de directie (van belang is dat het niet alleen over Verpleegkundig Specialisten gaat). Oproep aan de collega s is om mee te lezen! Uit de zaal: ook van vorige bestuur begrepen dat Verpleegkundig Specialisten sterk naar voren kwamen. Wel alert op zijn. Ivonne: SPV had een sterkte positie in het veld, Verpleegkundig Specialisten zetten nu ook sterke lobby in. We zitten er boven op waarbij nog verwezen wordt naar de GGZ denktank. Mankracht en alertheid is hier wel bij nodig, waarbij gewezen wordt op het feit dat het vorige bestuur erg klein was. Uit de zaal: dat kunnen we onszelf ook aanrekenen Inhoud, kwaliteit en opleiding Pagina 3: De huidige erkende opleidingen post HBO SPV leiden GGZ verpleegkundigen op tot SPV, een breed gespecialiseerde verpleegkundige. Uit de zaal: geïnformeerd wordt naar de kwaliteit van opleidingen. Ivonne geeft aan dat de opleiding is geregistreerd door V&VN. Uit de zaal komt de vraag of alle opleidingen zijn geaccrediteerd door de Stichting post-hbo (SPHBO). Daar is in het platform niet voor gekozen omdat de inhoud dan eigenlijk nauwelijks getoetst wordt. Het is de wens van de opleidingen dat zij gevisiteerd worden vanuit de vereniging (commissie opleiding). 4.3.Werkveld SPV Pagina 6: Uit de zaal: 4 e alinea, geïnformeerd wordt naar de zinsnede Ook de SPV moet in de meeste gevallen weer terug naar de schoolbanken. Ilse geeft aan dat dit ironisch bedoeld is. Uit de Zaal: meegegeven wordt daar voorzichtig mee te zijn. Ook wordt gezien dat in diverse regio s SPV-en de POH GGZ functie uitoefenen maar geen lid zijn van een beroepsvereniging en niet in het kwaliteitsregister staan. Laat een kritisch geluid horen! Uit de zaal: bij de hogeschool Groningen is een SPV ook direct al POH GGZ. Dat geldt ook voor de Hogeschool van Amsterdam als aan de praktijkeisen voor POH wordt voldaan. Pagina 7: Het stuk inzake de wijkverpleegkundige in de wijk zal op de site gezet worden. Ivonne nodigt een ieder van harte uit om mee te denken een visie te ontwikkelen. Naar aanleiding van wat discussies tijdens deze ALV informeert Anne-Roos van Kessel (bestuurslid) naar het aantal zelfstandig gevestigden die op deze ALV aanwezig zijn. Pauline Hartman: al 3 jaar zelfst. Stukje eigen praktijk. Ina Terra: o.a. project Katwijk, landelijke pilot centrum jeugd en gezin (kinderen), opleiding kinder coaching. Richard Touw: Gemeente Amersfoort, coaching, zelfstandige SPV (4 dagen bij RIAGG) Mevrouw Kleien: eigen praktijk Gerard van de Berg Bert Wijmalen: twee modules ontwikkeld. Ivonne geeft aan zeer content te zijn met zulke actieve ondernemers! 5. Resultatenrekening V&VN SPV 2013 Frans van Vugt geeft aan dat ondanks de dubbele kosten in verband met de bestuursovergang er net quitte is gespeeld. De wens van het bestuur is om een buffer op te bouwen en is in de begroting 2014 aan bod geweest. Frans verwijst verder naar de toelichting resultaten De Algemene Ledenvergadering gaat (door middel van handopsteking) unaniem akkoord met de resultatenrekening 2013 met de opmerking dat de commissie PR alles in het werk zal moeten stellen om meer leden te werven. Als leden daaraan mee willen werken, geef je dan op bij Ivonne van der Padt. Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 3 van 6

5 6. Visie bestuur op de toekomst SPV Er volgt een presentatie om met de aanwezigen in dialoog te gaan over de basis uitgangspunten voor visie en beleid. Expertisegebied SPV We hebben niet alleen eigen expertise gebied maar ook beroepscode. Daarin staan de do s and dont s beschreven hoe je als SPV dient te handelen. Bijvoorbeeld over het aangaan van relaties met voormalig cliënten. In uitspraken bij rechtszittingen is gebleken dat onze beroepscode daar expliciet in is en dat dit complimentwaardig is. Ook anderen is gevraagd om deze zinsnede uit de beroepscode over te nemen. Sociaal Psychiatrisch georiënteerd Lichtere gezondheidsproblemen, is moeilijker wetenschappelijk te onderzoeken. Ivonne verwijst hierbij naar practise based evidence. Uit de zaal: Dit moet je uitstralen door meer te publiceren, ook in je teams veel duidelijker zijn. Er wordt niet meegedaan aan onderzoek, doen we niet. Ivonne informeert hoe dit meer vorm te geven. Vanuit de zaal is men er wel mee bezig, reikt alleen verder dan de diagnose. Studenten in de praktijk beschrijven dat vaak en dat stukje wordt vaak niet meegenomen. Mee naar platform nemen en dat hogescholen zich bewuster worden welke artikelen zijn goed om te publiceren. Kijken of er mensen zijn die het leuk vinden om te schrijven. Waardevol als iemand vanuit bestuur daarin kan bijdragen. Ivonne concludeert dat een netwerk gewenst is bestaande uit kennis, redactie SP en bestuur. Net als het regionetwerk ook schrijversnetwerk oprichten. Uit de zaal: schrijf niet alleen voor eigen beroepsgroep maar maak het breder! Hierbij wordt ook nog verwezen naar het boek van Bauke Koekoek. Ad Minheere: zal dit punt meenemen naar de bestuursvergadering van hedenavond. Gezondheid en ziekte Ivonne informeert hoe de aanwezigen hier tegenaan kijken, het benoemen van ziekte moet dit nog ergens terugkomen in het geheel? Uit de zaal: moet je wel doen, wat zijn hun zwaktes en hoe kun je daarbij ondersteunen? Niet alleen kijken naar de kracht. Benoem wat er wel goed gaat, dat het niet alleen over de klacht gaat. Mensen komen toch bij je omdat ze ziek zijn. Spreek niet alleen over gezondheid maar heb het zelf over gezondheidsbevordering. Blijf de ziekte ook zien is de conclusie. Positie van de SPV De SPV is een gespecialiseerd verpleegkundige in de sociale psychiatrie en vindt haar plaats op een continuüm tussen de HBO verpleegkundige en de Verpleegkundig Specialist. Zij werkt op de snijvlakken van het medische en het maatschappelijke domein. De werkomgeving Uit de zaal: aangegeven wordt dat gezinnen meer toepasbaar is dan alleen jongeren. Gebiedsteams worden nog gemist, moet ook sociaal domein zijn. Wat betreft jeugd en gezin en scholen is ook nog heel veel te doen. Het algemeen ziekenhuis wordt ook nog gemist. Ivonne concludeert dat de werkomgeving nog wel uitgebreid kan worden. De competentie gebieden van de SPV Is helder genoeg. Richting bestuur activiteiten. Uit de zaal: kijken wat een externe omgeving van de SPV vraagt, waar liggen de kansen, (ketenpartners), bedrijfsmatiger werken. Ook in overleg gaan met NU 91 en buurtzorg (Jos de Blok). Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 4 van 6

6 Ivonne geeft aan dit te zullen meenemen en als er nog meer ideeën/aanvullingen zijn dan ontvangt zij daar heel graag een mailtje over Huidige ontwikkelingen in beweging Uit de zaal: denk aan vergeten collega s die docent worden. Oriënteren of die docenten gebruikt kunnen worden in commissies. Ivonne vraagt zich hierbij wel af of dit een beweging is. Uit de zaal: als je les geeft is het ook goed om in praktijk bezig te blijven, blijf feeling houden met je eigen beroepsgroep. Uit de zaal: SPV in gemeenten wellicht ook meenemen. Marcel geeft aan dat dit meer onder SPV in de wijk valt. Marcel wijst nog op het aanhaken bij het onderwijs (basisscholen). Uit de zaal: er is binnen nu en twee maanden ruimte voor het inkopen van zorg. Gaat per jaar dus dan zal het voor 2014 niet meer lukken. Uit de zaal is men benieuwd wie van de aanwezigen die actieve stap al heeft genomen richting gemeenten. Dat zijn er 4 uit de zaal. Ivonne vult nog aan de vereniging van Nederlandse gemeenten toe te willen voegen aan het lijstje. Middelen: Ivonne ook hier zou de gemeente in terug moeten komen en verwijst hierbij naar het praktijkonderzoek. Dit zal vanavond ook in bestuur besproken en de PR commissie zal zich bezig houden met deelname landelijke werkgroepen (contact VNG) en het oprichten van een schrijversgroep. Uit de zaal: meegegeven wordt om je als SPV meer te laten zien en dat begint al bij de basis, de opleidingen. Ook SPV aan zee wordt genoemd, laat je daar zien! Marcel geeft aan dat SPV daar wel degelijk aanwezig is, Psya, waar Marcel directeur van is, is zelfs hoofdsponsor. SPV aan zee is dus wel degelijk bij het bestuur in beeld. SPV zal zich hier dus nog prominenter moeten opstellen. Uit de zaal: ontwikkelingen in zichtbaarheid, naamsbekendheid en aanbod worden meegegeven om de vereniging te laten bloeien. Maak het nog duidelijker! Henk Willem Klaassen geeft in het verlengde hiervan aan dat er ook in Utrecht regionale studiemiddagen georganiseerd gaan worden. 7. Bestuur samenstelling Twee bestuursleden hebben helaas om persoonlijke redenen het lidmaatschap van het bestuur voortijdig beëindigd. Dat zijn: Astrid van Gorkom en Moniek Obdijn. 8. Rondvraag en sluiting Ivonne dankt de aanwezigen hartelijk voor hun input en aanwezigheid. Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 5 van 6

7 Presentielijst ALV V&VN SPV d.d. 22 mei 2014 Aanwezig van het bestuur: Ivonne van der Padt (voorzitter), Marcel Smits (vice voorzitter), Anne Rose van Kessel, Hans van Dooren, Ilse van Eck, Leonoor Hermanides-Willenborg, Hans Landman (beleidsadviseur), Ad Minheere en Frans van Vugt (controller) Notulen: Gabriëlle de Zwaan, secretaresse V&VN SPV Afmeldingen van: Hans de Vos Aanwezigen volgens presentielijst: Augustus, EG Baas, René Berg, G van den Boeijen, B F van Bontridder-Hoekman, J de Borra, I Broek, G.J. van den Derks, J. Dijke, JE van Dijkstra, mc Dooren, J.L. van Doornik, MJC van Dragtsma, S. Eck, I van Emmerik, Henny van Fredriks, F.E. Frieling, M.A Gotink, w Habben Jansen, H. Haring.P, Hartman, P.J. Heezen, MJ van Hellemond, L.A.M. van Hermanides-Willenborg, L. Jagersma, L.H.D. Johns, mpd Kersten, P.d.m Kessel, A. Klaassen, H.W. Koning, J. Landman, H.E. Landsbergen, Lem, F.B. van der Lokhorst, AL Minheere, A.G.J. Nieuwkerk, van H.J. Nuland, K. van Padt, I. van der Pietersen, H.F. Ridder, A. van de Rijken-Van Den Berg, SMA Rijswijk, van Roza, N Rumawatine, R.H. Sluijs-Vonk, C van Smits, MGM Staal, Stigter-Outshoven, C. Terra, G.J. Touw, Tuuk, PBF van der Vleugel, Warmerdam, I. Weber, Wijnmaalen, LG Zohlandt, CML Concept verslag ledenvergadering V&VN-SPV 22 mei 2014 Pagina 6 van 6

8 BIJLAGE II Stand van zaken doelen en activiteiten november 2014 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 19 november Bestuurlijke activiteiten Het bestuur vergadert ongeveer vijf keer per jaar en plant een dagdeel per jaar voor visievorming. De taakverdeling via portefeuillehouders bevalt goed en is ook duidelijk naar buiten toe. Twee a drie keer per jaar is er overleg met GGZ-N. De voorzitter van de denktank GGZ (Patrick Groenewegen) en onze voorzitter (Ivonne van der Padt) nemen deel aan dit overleg. Denktank GGZ vergaderingen zijn een keer per maand en begin volgend jaar verschijnt het gezamenlijke visiedocument. Met de afdeling PR van V&VN is regelmatig overleg over actuele kwesties waar via de V&VN website op gereageerd wordt. Er is diverse keren overleg geweest met Myriam Crijns over de belangenbehartiging van onze afdeling in V&VN. Overleg over een projectvoorstel en financiering van de SPV in de wijk, is nog gaande. Daar hoort ook PR en lobbywerk bij en voor dat onderdeel is overleg met Francis Bolle. Er zijn enkele klankbordgroepen door Zorginstituut Nederland georganiseerd, onze afdeling is bij twee bijeenkomsten geweest als vertegenwoordiger van V&VN. Hans van Dooren en Leonoor Hermanides vertegenwoordigden ons bij de verenigingsconferentie van V&VN. Publicatie: Impressie van de conferentie SP november Organisatie Bestuur Er hebben zich twee kandidaten gemeld als aspirant bestuurslid. De afspraak is dat aspirant bestuursleden voor een half jaar gekoppeld worden aan goed ingewerkte bestuursleden zodat men bij hen terecht kan voor vragen of advies. Na deze verkennende periode besluiten de aspirant-leden of zij zich kandidaat stellen als bestuurslid, waarna vaststelling door de ledenvergadering volgt. Hans Landman heeft zijn functie als bureaumedewerker om persoonlijke redenen neergelegd. Hij is en blijft betrokken en is actief met enkele taken zoals de Nieuwsbrief. Hans doet dit nu als lid van de commissie PR en communicatie Landelijke Studiedagen en Regionale bijeenkomsten De landelijke studiemiddag van vandaag (november 2014) is weer door 2 personen met verve georganiseerd. De commissie landelijke opleidingen, die 2x per jaar een landelijke studiemiddag in afstemming met het bestuur organiseert heeft dringend behoefte aan versterking. Meld je tijdens de vergadering of stuur een mail naar Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

9 De regionale studiebijeenkomsten lopen als een trein en zijn intussen behoorlijk landelijk dekkend. Op onze site kan je de regionale activiteiten zien onder de menukeuze studiemiddagen en dan regionale studiemiddagen. In 2015 gaan we samen met het centraal bureau kijken of je jezelf ook kunt inschrijven voor de uitnodiging mail in een regio terwijl je daar niet woonachtig bent. Regio betrokkenheid kan daardoor nog meer gestalte krijgen. Vanaf mei 2014 zijn er drie nieuwe regio s gestart met studiebijeenkomsten: Zuid-Holland, Midden-Nederland en Friesland. Vier andere regio s hielden ook bijeenkomsten: Amsterdam, N-Brabant-West/Zeeland, Noord-Holland-West en Oost Nederland. Dit jaar hopen we nog voor al deze regio s een digitaal kantoor inlog te organiseren zodat relevante gegevens voor elkaar beschikbaar zijn. De eerste testen zijn positief PR en communicatie De commissie en haar activiteiten zijn het afgelopen half jaar gegroeid. Een onderlinge taakverdeling is gemaakt om alles te stroomlijnen. Ivonne van der Padt richt zich extra op opleidingen; algemene PR; de GGZ denktank en contacten met GGZ-N. Henk Willem Klaassen is voorzitter van de commissie en richt zich extra op ondersteuning van regio's die beginnen met het organiseren van regiobijeenkomsten. Hans Landman draagt zorg voor de nieuwsbrieven. Frans van Vugt ondersteunt de commissie en draagt zorg voor de website. Ad Minheere maakt koppeling tussen het bestuur en de landelijke studiemiddagen en het landelijke overleg van de contactpersonen regiobijeenkomsten. Natascha Roza en Marcel Kik zijn twee welkome nieuwe commissieleden. De commissie vergadert elke drie maanden (en heeft hierbij de digitale snelweg in woord en beeld weten te vinden). Er is actief aan ledenwerving gedaan. Enerzijds bij de regiobijeenkomsten, door het maken van een inschrijfformulier en het belonen van degenen die ter plekke lid werden van de vereniging (boek). Anderzijds bij SPV aan Zee, middels een stand met eenzelfde doelstelling. Bovendien is contact met de opleidingen geïntensiveerd: bij afstuderen worden de studenten bezocht, gefeliciteerd en ontvangen een attentie namens de afdeling. Een oriënterend onderzoek bij de gebruikers van de website levert de conclusie op dat de nieuwsbrief, SP en de studiedagen goed worden bekeken. Om zichtbaar te zijn en te blijven is een grote vereniging onontbeerlijk. Tegen de achtergrond van een sterk veranderde GGZ is de macht van het getal, het zichtbaar maken van de kwaliteiten (registeren!), de juiste lobby en heldere communicatie hiermee onlosmakelijk verbonden. De commissie zet in op het verdere profilering van de beroepsvereniging, van de SPV binnen een breed scala aan werksituaties en in al haar verschillende rollen. Daarnaast wordt gewerkt aan concrete doelstellingen qua ledenbinding, ledengroei en werving Centraal bureau V&VN Het contact met het Centraal bureau verloopt beter. Wederzijds weten we elkaar te vinden zowel voor actuele, als lopende zaken. Naast Patrick Groenewegen is ook Judith van den Berg contactpersoon GGZ. Judith (35) is (niet praktiserend) verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Zij heeft veel affiniteit met en werkervaring in de psychiatrie (UMC Utrecht). Zij was trainer op een kinder- en jeugdafdeling en acute opname-afdeling volwassenenpsychiatrie en werkte op de acute opname-afdeling en als coördinator zorg bij de SBWU. Na haar studie verplegingswetenschappen werkte Judith bij het voormalige LEVV en nu is zij adviseur vereniging en contactpersoon van 7 afdelingen (waaronder de 3 GGZafdelingen). Zij houdt zich ook bezig met dossiers in de eerste lijn, VAR/VAR Netwerkdag en overige activiteiten verenigingswerk etc. Samen met Francis Bolle, Myriam Crijns en Patrick Groenewegen leggen we contact met woordvoerders rond GGZ in de wijk. Francis adviseert ons over de aanpak en politieke lobby rond dit thema. Daarnaast zijn we bezig met een projectvoorstel voor een startsubsidie van V&VN zodat we op termijn een pilot kunnen starten SPV in de wijk en verpleegkundige klinieken in de wijk! Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

10 Daarnaast is er overleg over de ontwikkelingen en de gevolgen van afspraken die gemaakt worden in het kader van het Bestuurlijk Akkoord. Besluiten rond het hoofdbehandelaarschap worden vooralsnog niet gewijzigd of aangepast. Nadelige gevolgen in de uitvoering van werkzaamheden van SPV-en als behandelaar worden door ons gemeld bij V&VN Netwerk We proberen op diverse manier om een landelijk dekkend netwerk van instellingscontactpersonen op te zetten. Het gaat er om dat we een eerste aanspreekpunt per organisatie hebben. Voor V&VN afdeling SPV richting de organisatie (vooral de collega SPV-en) en voor de collegae uit die instelling richting V&VN afdeling SPV. Als u zich wilt opgeven als instellingscontactpersoon, dan kan dat via de volgende link: Daarnaast is het van belang om ons netwerk uit te breiden met andere organisaties. Dit wordt uiteraard opgepakt vanuit de commissie ledenwerving en Public Relations Begroting en toekomstige contributie structuur Bij de begroting is reeds een toelichting geschreven. Bij de toekomstige contributie structuur wordt er uitgegaan van een vast bedrag voor de afdeling van 60 of 80 euro. Voor 1 of 2 soorten leden mag een korting worden toegepast. Wat dat voor onze afdeling betekent willen we in 2015 verder bestuderen. Wel is intussen een korting van 25% op de afdelingscontributies overeengekomen voor elke afdeling waar je als basislid staat ingeschreven Inhoud, kwaliteit en opleiding Opleiding De commissie opleidingen wil het Toetsingskader Post-HBO SPV (febr 2014) dat gebruikt wordt voor het erkenningstraject van de HU ook gaan gebruiken voor de andere vijf opleidingen en zal dit ter accordering op 19 november voorleggen aan het bestuur. Daarnaast heeft de commissie een korte notitie gemaakt over het wel/niet honoreren van het erkenningsverzoek van de Saxion Hoge School, deze zal ook in de bestuursvergadering van 19 november worden besproken. Verder houdt de commissie zich bezig met de voortgang van de erkenningsaanvraag van de HU door zich momenteel te richten op de kwaliteit van de praktijkleerplaatsen en te onderzoeken of zij voldoen aan de in het beleidskader gestelde eisen; in januari 2015 hopen we dit traject af te sluiten. Vanuit de commissie opleidingen bestaat de behoefte om de globale eisen gesteld aan de praktijkleerplaats in de vorm van een toetsingkader verder te concretiseren, te bespreken met het bestuur en met het landelijk platform post -HBO-SPV. De commissie opleidingen heeft in het najaar deelgenomen aan een veldraadpleging en aan de denktank GGZ rondom het project Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen 2030 om met name de GGZ daar onder de aandacht te brengen. Eén van de commissieleden bezocht het nascholingscongres SPV aan zee, publicatie impressie in SP, november Kwaliteitsregister en deskundigheidsgebied SPV Het belang van het Kwaliteitsregister en Deskundigheidsgebied SPV kan niet genoeg benadrukt worden. De registratiegraad onder SPV-en moet omhoog. De laatste cijfers laten zien dat er van de geregistreerde verpleegkundigen slechts 778 (van de 3000) SPV zijn. Het bestuur van de afdeling SPV merkt dat dit aantal geregistreerde SPV-en wordt gebruikt om de grootte van onze beroepsgroep aan te geven! Het is dus niet alleen de kwalitatieve maat die genomen wordt, maar ook de kwantitatieve. Wij roepen opnieuw al onze SPV collega s op om zich te registreren in het kwaliteitsregister en dit ook bij te houden. Let op want na vijf jaar volgt ook hier een herregistratie. Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

11 Niet iedereen is zich hier bewust van waardoor uitschrijving volgt! Let dus op hoe het bij u zit. Zeker, omdat het in de nabije toekomst waarschijnlijk een verplichtend karakter krijgt omdat een koppeling met het BIG register wordt nagestreefd! Oproep: er is een beoordelaar voor het kwaliteitsregister nodig. Kandidaten kunnen zich melden bij Ivonne van der Padt. De commissie opleidingen is in samenwerking met o.a. mw Dieneke Meijer, adviseur kwaliteitsregister V&VN bezig om de kaders van het deskundigheidsgebied bij te stellen; momenteel ligt dit ter fiattering bij het College Kwaliteitsregister, een onafhankelijke externe commissie. Ook is de opleidingscommissie in overleg met V&VN adviseur Uitewaal bezig om de klachten rondom het registreren van behaalde punten op te lossen Expertisegebied SPV: Beroepsdeelprofiel nieuwe stijl Expertise gebied SPV: Beroepsprofiel 'nieuwe stijl' Het beroepsprofiel heeft inmiddels zijn weg gevonden via de brievenbus bij de leden en samenwerkingspartners. Bovendien zijn voor elke opleiding voldoende exemplaren voor de studenten beschikbaar. Extra exemplaren kunnen via Frans van Vugt besteld worden. Er is ook duidelijk geworden dat alle erkende opleidingen het expertise gebied SPV hebben geïntegreerd in het lesmateriaal. Verder kan het expertise gebied SPV worden ingezet voor PR doeleinden en heeft het de aandacht van de commissie PR en communicatie. 4.3 Werkveld SPV De ontwikkelingen in het werkveld vanwege de transities in de zorg en het Bestuurlijk Akkoord zijn nog steeds gaande. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk welke functionaris in welk echelon de beste hulp kan (en mag) verlenen Het behandelaarschap van de SPV in de GB en specialistische GGZ Het feit dat de SPV geen hoofdbehandelaar in de GGZ is, heeft velen verontrust en onzeker gemaakt over de waarde en inhoud van het vak. Nog steeds bereiken ons vragen van leden over herwaarderingen van functies, herplaatsingen en zelfs ontslagen (tijdelijke contracten die niet verlengd worden). Daarnaast is met Helma Zijlstra (directeur V&VN) afgesproken dat casuïstiek over gevolgen voor het behandelaarschap bij ons gemeld worden. Uiteraard is het aan de instellingen wie zij inhuren als behandelaars. Daar hebben wij als afdeling SPV geen stem in. Functies moeten veroverd worden, zo lijkt het wel en daar is een flinke lobby bij nodig. De commissie ledenwerving en PR kan benaderd worden met goede ideeën om te lobbyen. Per mail kan je reageren via SPV in de 1e lijn en POH-GGZ De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft zich tot doel gesteld om een actueel functieen competentieprofiel van POH-GGZ op te stellen en de positie van de huisartsenzorg te verstevigen. Patrick Groenewegen, een van de contactpersonen V&VN GGZ afdelingen, heeft alle reacties van de GGZ afdelingen op het concept Functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014 gebundeld en samen met Ilse van Eck (portefeuillehouder POH-GGZ) in een vergadering van de LHV besproken. Belangrijkste feedback op het profiel: - het feit dat V&VN niet betrokken was bij het opstellen van het profiel, aangezien de functie voor een groot deel door de verpleegkundige beroepsgroep ic SPV-en wordt uitgevoerd; - het profiel sluit aan op de kennis en competenties van de SPV met ervaring in de GGZ; - het ligt, wat ons betreft, voor de hand dat alleen zorgprofessionals met een BIG registratie in aanmerking komen voor uitoefening van de functie; - een algemene visie hierop ontbreekt in het profiel. Dit wordt o.a. zichtbaar in de diversiteit aan instroomeisen/opleiding en dus aan disciplines; Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

12 - over de duur van een opleiding POH-GGZ (20 dagen en 8 ervaringsuren) wordt wel iets gezegd maar niet over de inhoud. De diversiteit aan mogelijke professionals, hun opleidingsachtergronden en ervaring maakt het moeilijk een eenduidige opleiding POH- GGZ te ontwikkelen; - betrek POH-GGZ uit de praktijk bij de ontwikkeling van het curriculum, eventueel door middel van een gastdocentschap; - het profiel is te uitgebreid voor de POH-GGZ met een klein contract c.q. dienstverband. De competenties die niet onder de directe cliëntenzorg vallen (rol van klinisch handelen) patiëntencontacten zijn nauwelijks uitvoerbaar (te uitgebreid). POH-GGZ is (vooralsnog) een functie en geen beroep en dit verdient aandacht in het kader van herregistratie wet BIG. Werkzaamheden moeten verpleegkundig zijn om mee te kunnen tellen als gewerkte uren. Het is dus zaak duidelijk aan te geven welke onderdelen passen binnen de eisen voor herregistratie. Onderzocht wordt of POH-GGZ een functie moet blijven of een beroep kan worden. In de herfst wordt het functie- en competentieprofiel POH-GGZ vastgesteld en daarvoor is er een overleg met de LHV en Patrick van Groenewegen, V&VN, en Ilse van Eck (portefeuille POH-GGZ bestuur) SPV als Wijkverpleegkundige GGZ Sinds 2012 hebben we dit op de agenda staan, nadat enkele SPV-en een startnotitie hebben geschreven SPV in de Wijk. Dit stuk gaat in op de te vormen BasisGGZ en inmiddels is deze transitie een feit en de notitie alweer verouderd. Lange tijd leek er geen beweging te zitten in deze plannen. Inmiddels heeft V&VN accoord gegeven en gaan we een projectplan schrijven waarin we enkele SPV-en in de wijk willen plaatsen. Met het projectplan kunnen we budget aanvragen met de bedoeling daarna live te gaan. Het projectplan gaat nu geschreven worden, in overleg met enkele betrokken spv-en SPV als zelfstandig gevestigde professional Momenteel is het moeilijk om als zelfstandige SPV een praktijk te starten, althans als je onder de verzekerde zorg wilt vallen. Zoals bekend is de SPV geen hoofdbehandelaar en de zorg verzekeraar zal geen contract aangaan met de SPV. Er zijn in het land wel degelijk SPV-en die zelfstandig opereren. Dat kan als alternatief therapeut, waardoor er als alternatieve therapie in de aanvullende verzekering kan worden gedeclareerd. Uiteraard is het de vraag hoelang de verzekeraars dit nog toestaan. Bij teveel groei zal men dit ongetwijfelt aanpakken. Een andere mogelijkheid is te zorgen dat je als onderaannemer jezelf aanbiedt als behandelaar. De SPV kan zich ook als onderaannemer aan thuiszorginstellingen aanbieden en vervolgens in een wijkteam goede diensten doen. Ben je zomaar SPV in de wijk. Uiteraard is dit afhankelijk van de regio en de organisatie van de zorg aldaar. Wil je meer zekerheid als zzp-er, dan is de POH-GGZ functie de beste optie. Of je dan het gevoel hebt een zzp-er te zijn, is de vraag. Houd er rekening mee dat je voor de belastingdienst 3 opdrachtgevers moet hebben. Mogelijk kun je dit oplossen door in een groepspraktijk te werken met meerdere huisartsen (opdrachtgevers), hetgeen niet opgaat als dit een maatschap is. Dit dien je goed uit te zoeken. Contact met de vereniging Voor vragen of opmerkingen op dit verslag - die tijdens de bespreking in de ALV niet aan de orde zijn geweest of voor vragen aan een bestuurslid hebben we een postbus geopend: Vragen of opmerkingen naar dit adres worden inhoudelijk bekeken en beantwoord en wanneer nodig naar de juiste persoon doorgestuurd. Verenigingsactiviteiten november V&VN-SPV

13 BIJLAGE III Begroting V&VN-SPV 2015 Ter bespreking en vaststelling agendapunt 6, ALV 19 november 2014 OVERZICHT VAN DE BEGROTE INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2015 Begroting 2014 Begroting 2015 Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Opbrengst lid/donateur ,00 0, ,00 0,00 Kantoor en administratie kosten 02 0, ,00 0, ,00 Bestuurskosten 03 0, ,00 0, ,00 Public Relations incl. website 04 0, ,00 0, ,00 Sociale Psychiatrie , , , ,00 Projecten 06 0, ,00 0, ,00 Studiemiddag en ALV 07 0, ,00 0, ,00 Regio s 08 0, ,00 0, ,00 Commissies en werkgroepen 09 0,00 0,00 0,00 900,00 Overige baten ,00 0,00 500,00 0,00 Tekort / Overschot 11 0,00 0,00 0, ,00 Totaal , , , ,00 Er is een andere boekhouding systematiek ingevoerd door de V&VN, om daarmee parallel te lopen zijn uitgaven op andere posten opgenomen. Inhuur van externe ondersteuning is in de begrotingsposten verwerkt. Zie verder onderstaande toelichting. Toelichting begroting Inkomsten Opbrengsten lidmaatschap en donateurs. Dit bedrag is gebaseerd op handhaving van de tarieven over In 2015 zullen we toewerken naar een verdere harmonisering van contributiebedragen. Daarin zullen keuzes gemaakt moeten worden in basistarieven van 60 of 80 euro voor de afdeling. Ondanks de uitdrukkelijke wens van de V&VN heeft het bestuur besloten deze transmissie naar een geharmoniseerd contributie stelsel met 1 jaar uit te stellen. In 2015 pakken we dit project op zodat er een keuze gemaakt kan worden waarbij de consequenties voor de afdeling SPV zichtbaar dienen te zijn. 02. Kantoor en administratiekosten Activiteiten rondom bureau handelingen. Waaronder ook verzendmateriaal en uitbesteden administratieve handelingen. Zeg maar secretariaat kosten van de afdeling. Verhoging doordat materiaalkosten, zoals nieuw drukwerk en het instellen van een virtueel kantoor zijn hier ondergebracht.

14 03. Bestuurskosten Er is belangrijk bezuinigd op inhuur van vaste beleidsmedewerkers. Voor 2015 zal het bestuur bekijken of en voor welke beleidsondersteuning expertise moet worden ingehuurd. Administratieve ondersteuning is in de begroting wel structureel opgenomen. In de begroting is onder post 6 Projecten geld gereserveerd voor inhuur van expertise wel of niet op projectbasis. Dat bedrag is duidelijk uit deze post verwijderd evenals enkele verenigingskosten zoals ledenvergaderingen en algemeen drukwerk. 04. Public Relations Realisering voorlichtingsfolders en niet te vergeten de digitale nieuwsbrief, het bestuur wil deze vaker laten verschijnen. Meer energie zal gestoken worden in het werven en binden van leden. Wanneer nodig zal een PR-activiteit voorzien van een projectplan door het bestuur beoordeeld worden voor extra financiering uit de reserves of projectbegroting. 05. Sociale Psychiatrie Bestaat voornamelijk uit druk en portokosten. Deze zijn jammer genoeg weer omhoog gegaan. Samen met de PR-commissie gaan we bekijken of het wenselijk is het vakblad een andere uitstraling te geven en wat we tegen redelijke kosten kunnen realiseren. 06. Projecten Reservering projectmatige activiteiten of inhuur van expertise. 07. Studiemiddagen en Afdeling beleidvergaderingen Flinke bezuiniging op drukwerk en portokosten door het digitaal aanbieden van de vergaderstukken. Daarnaast is er een goede portefeuille verdeling in het bestuur waardoor geen externe schrijvers hoeven worden ingehuurd. De kosten voor regiobijeenkomsten zijn op een aparte post geplaatst. 08. Regio bijeenkomsten Succesvol dus hoger begroot. 09. Commissies en werkgroepen Op dit moment is alleen de commissie studiemiddagen actief. 10. Overige baten en kosten Deze stelpost was opgenomen voor teruggave BTW. Dit valt echter aanzienlijk lager uit. Dat is nu hersteld zodat we ons niet rijker rekenen. Vergaderkosten en verblijfskosten op het centrale kantoor van de V&VN worden met de BTW teruggave verrekend. In werkelijkheid ligt deze rond de 2000 euro. H. van Dooren Penningmeester afdeling SPV F. van Vugt Controller afdeling SPV

Stand van zaken doelen en activiteiten mei 2015 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 21 mei 2015

Stand van zaken doelen en activiteiten mei 2015 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 21 mei 2015 . Stand van zaken doelen en activiteiten mei 2015 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 21 mei 2015 4 Bestuurlijke activiteiten Onze afdeling bestaat 35 jaar! Een (kleine) mijlpaal waar we, zeker

Nadere informatie

4.1 Organisatie. Notulen vergadering ALV V&VN-SPV. Datum : 19 november 2014 Locatie : Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht Tijd : 10.00 uur 12.

4.1 Organisatie. Notulen vergadering ALV V&VN-SPV. Datum : 19 november 2014 Locatie : Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht Tijd : 10.00 uur 12. Notulen vergadering ALV V&VN-SPV Datum : 19 november 2014 Locatie : Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht Tijd : 10.00 uur 12.15 uur 1. Opening en vaststelling agenda. Ivonne van der Padt (voorzitter) heet

Nadere informatie

Stand van zaken doelen en activiteiten november 2013 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 20 november 2013

Stand van zaken doelen en activiteiten november 2013 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 20 november 2013 BIJLAGE II Stand van zaken doelen en activiteiten november 2013 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 20 november 2013 4 Bestuurlijke activiteiten Het huidige bestuur bestaat nu uit 9 leden, waarvan

Nadere informatie

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Correspondentie bestuur V&VN-SPV Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail: bestuur@venvn-spv.nl Informatiecentrum V&VN-SPV Telefoon

Nadere informatie

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld. Verslag vergadering ALV V&VN-SPV Datum : 21 mei 2015 Locatie : Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht Tijd : 10.00 uur 12.30 uur 1. Opening door de voorzitter, mevrouw Ivonne van der Padt Ivonne van der Padt

Nadere informatie

Stand van zaken doelen en activiteiten november 2015 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 19 november 2015

Stand van zaken doelen en activiteiten november 2015 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 19 november 2015 Stand van zaken doelen en activiteiten november 2015 V&VN afdeling SPV Informatie agendapunt 4, ALV 19 november 2015 4 Bestuurlijke activiteiten Bulletin / nummer 1/ jaargang 0 / September 1980 Bulletin,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

AGENDA. AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 1 november 2017 van tot uur (Voor een lunch wordt gezorgd)

AGENDA. AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 1 november 2017 van tot uur (Voor een lunch wordt gezorgd) AGENDA Plaats: Utrecht V&VN Churchilllaan 11, etage 11, 3527 GV Utrecht Er is parkeerruimte maar ook zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer. De sneltram vertrekt vanaf het station en stopt voor

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling Organisatie in ontwikkeling LVPOH GGZ Historie Kierkegaard: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen Aanleiding Aanleiding vorming POH GGZ. In 2007 beleidsregel afgekondigd door ministerie van

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling Activiteitenplan NVSPV 2003-2006 BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling 1. Investeren in de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Nr Activiteit Toelichting Contactpersoon

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015 Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 015 versie: 3-3-015 Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden In het Kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Werken in de nieuwe GGZ 18 mei en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT. Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West

Werken in de nieuwe GGZ 18 mei en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT. Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West Werken in de nieuwe GGZ 18 mei 2017 Charlotte Kleijwegt spv BZT Amersfoort en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT Richard Touw spv BZT Amersfoort Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West Indeling

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen 1. Opening De heer Muller opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 2. Goedkeuring notulen

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland antroposofische zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG.

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Rapport Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Bestuursorgaan: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Oordeel: Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Correspondentie bestuur V&VN-SPV Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail: bestuur@spv.venvn.nl Informatiecentrum V&VN-SPV Telefoon

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Ivonne informeert of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Geen aanvullingen.

Ivonne informeert of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Geen aanvullingen. Verslag vergadering ALV V&VN-SPV Datum : 19 november 2015 Locatie : De Parel van Zuilen, Utrecht Tijd : 10.00 uur 12.00 uur 1. Opening door de voorzitter, mevrouw Ivonne van der Padt Ivonne van der Padt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Algemene Ledenvergadering Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark 1 1018 AK Amsterdam tel. 020-6161238 secretariaat@vpt.nl, www.vpt.nl

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

Studiemiddag V&VN-SPV en Hogescholen. De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden. 29 november 2007

Studiemiddag V&VN-SPV en Hogescholen. De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden. 29 november 2007 Studiemiddag V&VN-SPV en Hogescholen De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden 29 november 2007 1 Programma en sprekers W. Boevink is verhinderd M. Romme is er wel. F. Van Oenen Systeeminterventies

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Correspondentie bestuur V&VN-SPV Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail: bestuur@spv.venvn.nl Informatiecentrum V&VN-SPV Telefoon

Nadere informatie

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden voor de studiemiddag Correspondentie bestuur V&VN-SPV Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail: bestuur@venvn-spv.nl Informatiecentrum V&VN-SPV Telefoon

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Missie en Visie 4 Hoofdstuk 2 Organisatie afdeling 5 Hoofdstuk 3 Doelen en activiteiten 6 a) Oprichten van werkgroepen

Nadere informatie

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5% Uitslagen en aanbevelingen enquête fysieke en digitale overlegtafel De enquête is uitgezet bij ongeveer 200 gecontracteerde zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugd. De enquête is ingevuld door 93

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Hieronder volgt het verslag van de eerste marktconsultatie. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld zijn in een overzicht onderaan dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Reglement. Special Interest Group (SIG)

Reglement. Special Interest Group (SIG) Reglement Special Interest Group (SIG) Een SIG bestaat uit verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

MR Notulen. Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding: Christel, Bernadette Directie: Bauke

MR Notulen. Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding: Christel, Bernadette Directie: Bauke MR Notulen t.b.v. ouders, leerlingen en personeel van saltomontessorischool de trinoom jaargang 2011/2012 * datum: 18 juni 12 2 Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding:

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Tijdelijk indiceren: hoe zit dat?

Tijdelijk indiceren: hoe zit dat? indiceren: hoe zit dat? In 2015 mogen ervaren mbo-verpleegkundigen tijdelijk indiceren in de wijk. Dat hebben V&VN, Actiz en BTN met elkaar afgesproken om het verwachte tekort aan wijkverpleegkundigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT 19 juni 2015 Beste leden van de NVBT, Al sinds 2010 wordt er binnen het bestuur van de FVB en NVBT gesproken over de erkenning van de

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie