Voorbeeldstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldstraat 1 17-12-2014"

Transcriptie

1 Voorbeeldstraat Pagina 1/11

2 Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 2. Rendementsverloop 3. Toelichting Box 3 heffing 3.1 Oude methode: Box 3 heffing 3.2 Nieuwe methode: Box 3 heffing 4. Uw huidige Box 3 heffing in 3 stappen 5. Toelichting verhuurdersheffing 6. Toelichting successie 6.1 Drie scenario's met betrekking tot successie 7. Waardering Pagina 2/11

3 Inleiding Dit waarderingsrapport van Waardecheck vastgoed is bedoeld om snel een relatief goede waardering op te stellen voor uw Amsterdamse woningbelegging. Daarnaast wordt er geprobeerd om u inzicht te verschaffen in een aantal belangrijke zaken omtrent uw Amsterdamse woningbelegging. Dit rapport verschaft u inzicht in de volgende onderdelen: - inzicht in de waarde van uw vastgoed; - inzicht in de rendementsontwikkeling; - inzicht in uw Box 3 heffing; - inzicht in de verhuurdersheffing; - inzicht in de mogelijkheden bij successie. Al deze onderdelen komen in dit waarderingsrapport aan bod en worden opgesteld op basis van de door u ingevulde gegevens met behulp van een geavanceerd rekenmodel. Hoewel het rekenmodel met zorg en detail is opgesteld moet u de waardering zien als een ruwe indicatie van de waarde van uw pand. De waardering zou kunnen afwijken van de werkelijke marktwaarde. Deze waardecheck wordt mogelijk gemaakt door Buro Amsterdam BV. Buro Amsterdam BV herontwikkelt sinds 2002 oude panden in Amsterdam. Als u vragen heeft over uw ontwikkelmogelijkheden of een uitgebreide waardering wilt hebben, kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen met Buro Amsterdam BV, afdeling Vastgoedwaarding ( ). Pagina 3/11

4 1. Huidige situatie Deze waardecheck is automatisch opgesteld op basis van de door u ingevulde gegevens. Waar volledige gegevens ontbreken is er gebruik gemaakt van ramingen op basis van het meest waarschijnlijke scenario. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens op basis waarvan deze waardecheck tot stand is gekomen. Overzicht verhuurde situatie Voorbeeldstraat 1 m2 Huur WOZ-waarde Begane grond Woning Woning Woning Zolder Jaarhuur/WOZ-waarde Pagina 4/11

5 2. Rendementsverloop In het onderstaande overzicht wordt uw netto-rendement berekend op basis van de door u ingevulde gegevens en enkele aannames met betrekking tot de onderhoud- en beheerkosten. Omdat er de afgelopen jaren veranderingen zijn geweest in de wijze waarop vastgoed wordt gewaardeerd in Box 3, wordt er in het overzicht onderscheid gemaakt tussen drie jaargangen. Tot 2009 was de wijze waarop vastgoed werd gewaardeerd gunstig voor redelijk tot slecht verhuurde panden (heffing op basis van huurinkomsten). Vanaf 2010 is de wijze waarop vastgoed wordt gewaardeerd ongunstig voor redelijk tot slecht verhuurde panden. Vanaf 2013 is de verhuurdersheffing van kracht. Deze heffing wordt elk jaar hoger en bereikt in 2017 zijn volledige niveau. Deze maakt het nettorendement op uw woningbelegging nog lager. Overzicht rendementsontwikkeling Huurinkomsten Onderhoud en beheer (20% v.d. jaarhuur) Erfpacht Box 3 heffing Verhuurdersheffing nvt Hypotheeklasten Netto rendement N.B. Ervan uitgaande dat u hypothecaire rentelasten op het pand heeft en wel heffingsplichting bent voor de verhuurdersheffing. Uit dit overzicht van uw beleggingspand kan worden geconcludeerd dat uw rendement sinds 2009 terugloopt door de nieuwe manier waarop de Box 3 belasting wordt geheven. De verhuurdersheffing zorgt in de komende jaren voor meer druk op uw rendement. Momenteel is de verhuurdersheffing nog relatief laag, maar deze heffing loopt in de komende jaren sterk op. Vandaar uw lagere rendement in Verder in deze rapportage wordt uw verhuurdersheffing nader toegelicht. Op de volgende pagina wordt uw Box 3 heffing nader toegelicht. Pagina 5/11

6 3. Toelichting Box 3 heffing Het rendement van vastgoed bestaat uit huurinkomsten minus huurderving, onderhoud en beheerkosten, erfpacht, eigenaarslasten, rentelasten en belastingen. Wat betreft de belastingen is er sinds 2010 een nieuwe manier waarop verhuurd vastgoed in Box 3 wordt gewaardeerd. Hierdoor zijn de Box 3 heffingen op sociaal verhuurd vastgoed sterk omhoog gegaan. Daardoor zijn de rendementen op hun beurt sterk omlaag gegaan. De vermogensheffing in Box 3 is opgebouwd uit een fictief rendement van 4% over uw vermogen en daarover wordt 30% belasting geheven. Dat maakt de 1,2% belasting die men betaalt aan vermogensbelasting. 3.1 Oude methode: Box 3 heffing over 2009 De waarde van uw vastgoed vermogen werd bepaald aan de hand van de huurinkomsten. Het was gebruikelijk om de jaarhuur te kapitaliseren met een factor 14. Over dit bedrag betaalde u de 1,2% vermogensheffing. Uw vermogensheffing over 2009: 14 x = x 1,2% = Nieuwe methode: Box 3 heffing over 2014 Op 1/1/2014 zijn de waarderingsregels omtrent de Box 3 heffing het laatst aangepast, zie hieronder. Eigenaren van sociaal verhuurde panden betalen nu veel meer. Uw vermogensheffing over 2014: Pagina 6/11

7 4. Uw huidige Box 3 heffing in 3 stappen: Stap 1 Bepaal uw gecorrigeerde WOZ-waarde De WOZ-waarde van uw pand I. Correctie in geval van erfpacht (Vermenigvuldig uw jaarlijkse erfpachtcanon met 17) (trek af van de WOZ) II. Correctie in geval van ongesplitst pand (Trek per woning van de WOZ-waarde af) (trek af van de WOZ) Uw gecorrigeerde WOZ-waarde Stap 2 bereken de leegwaarderatio Met de gecorrigeerde WOZ-waarde uit stap 1 en de kale jaarhuur kan een ratio worden berekend. (kale jaarhuur / gecorrigeerde WOZ-waarde uit stap 1) X 100 = leegwaarderatio ( / ) X 100 = leegwaarderatio 2.76 Stap 3 Bereken de vermogensheffing in Box 3 Leegwaarde-percentage Ratio meer dan Ratio niet meer dan Leegwaarde-percentage ,5 53 1, ,5 59 2, ,5 66 3, Vermenigvuldig de gecorrigeerde WOZ-waarde uit stap 1 met het leegwaarde-percentage behorend bij de leegwaarderatio van stap 2. Vermenigvuldig deze waarde dan uiteindelijk met de 1,2% om tot uw Box 3 vermogensbelasting te komen. Vermogensheffing over 2014: ( X 0.62% ) X 1,2% vermogensbelasting = Box 3 heffing = Pagina 7/11

8 5. Toelichting verhuurdersheffing Naast de nieuwe Box 3 waardering op basis van de WOZ-waarde, is er sinds 2013 een verhuurdersheffing van kracht. De heffing geldt alleen voor beleggers die meer dan 10 woningen sociaal verhuren. U gaf aan 14 woningen sociaal te verhuren. Dat geeft het volgende overzicht voor de te betalen verhuurdersheffing in de komende jaren. Berekening verhuurdersheffing Aantal sociale woningen verhuurd 14 Gemiddelde WOZ-waarde (geschat) Totale WOZ-waarde sociaal verhuurde woningen Correctie 10 woningen Gecorrigeerde WOZ-waarde heffingsplichtig In dit pand verhuurt u 4 sociaal verhuurde woningen. De onderstaande tabel geeft een overzicht in hoeverre dit pand bijdraagt aan uw verhuurdersheffing. Jaartal Heffingspercentage Bedrag ,014% ,381% ,449% ,491% ,536% Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat de verhuurdersheffing de komende jaren een steeds negatiever stempel drukt op de exploitatiekosten van uw sociaal verhuurde vastgoed. Waar u over 2013 nog slechts ca. 112,- aan verhuurdersheffing moest betalen, stijgt dit over 2017 tot ca ,-. Wanneer u net boven de grens van 10 sociaal verhuurde woningen zit, kan het verstandig zijn om slecht verhuurd bezit te verkopen, om zo onder de grens van 10 sociaal verhuurde woningen te komen en de dure verhuurdersheffingen de komende jaren te ontlopen. Pagina 8/11

9 6. Toelichting successie De successieheffing bij overlijden werd in het verleden net als de Box 3 heffing gebaseerd op de huurinkomsten van het vastgoed (huurinkomsten maal een factor 14). Tegenwoordig wordt ook bij successie de heffing berekend aan de hand van WOZ-waarde. In onderstaande tabel zijn er drie mogelijkheden berekend voor uw bezit aan de Voorbeeldstraat 1: - vererving van uw pand met regelgeving voor 2009; - vererving van uw pand met huidige regelgeving; - vererving over een te verkrijgen koopsom. Uit deze berekeningen wordt het effect van de nieuwe regels op de heffing in geval van successie inzichtelijk gemaakt en blijkt hoe verkoop bij leven resulteert in een lagere heffing dan bij vererving. Overzicht vermogensheffing bij successie Vererving in 2009 Vererving in 2014 Vererving over koopsom Berekening Heffing Berekening Heffing Berekening Heffing Box 3 vermogensbestandsdeel e schijf tot % heffing e schijf 20% heffing Totaal vermogensheffing In de bovenstaande tabel ziet u dat de successieheffing over uw pand met de huidige WOZ-waarderingsregels sterk is toegenomen in vergelijking met waarderingsregels op basis van huurinkomsten uit Tevens ziet u dat u kunt besparen op successieheffing door het pand bij leven te verkopen. De marktwaarde van uw bezit is namelijk lager dan de WOZ-waarde die uitgaat van een gesplitst, opgeknapt en goed verhuurd pand. Pagina 9/11

10 6.1 Drie scenario's toegelicht met betrekking tot successie Drie scenario's toegelicht met betrekking tot successie: - het vastgoed aan de kinderen nalaten via de erfenis; - het vastgoed verkopen aan kinderen; - het vastgoed verkopen aan derden en het geld schenken/nalaten. Het vastgoed aanhouden en nalaten via de erfenis Vaak wordt het laten vererven van het sociaal verhuurd vastgoed als onaantrekkelijk ervaren. Dit is vanwege de hoge successieheffing die over sociaal verhuurd vastgoed wordt geheven. Tevens geeft het vaak onenigheid tussen erfgenamen over het beheer van de nalatenschap. In uw geval moet er in dit scenario ook relatief veel successieheffing worden betaald en is het wellicht aantrekkelijker om naar andere opties te kijken. Het vastgoed aanhouden en verkopen aan de kinderen Wanneer de financiële situatie van de kinderen het toelaat, is verkopen aan de kinderen bij leven een optie die vaak als aantrekkelijk wordt ervaren. Er wordt dan geen successie heffing betaald over het vastgoed. Wel kan er in een later stadium successieheffing worden geheven over het geldbedrag dat bij de verkoop is ontvangen. Dit bedrag is in de regel aanzienlijk minder dan wanneer de panden worden nagelaten aan nabestaanden. Een nadeel is dat er discussie kan ontstaan over de prijs waarvoor het vastgoed wordt verkocht. Het vastgoed verkopen aan derden en het geld schenken/nalaten Wanneer de kinderen financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, of geen wensen hebben om dit vastgoed aan te houden en u iedere discussie wil voorkomen, is verkoop bij leven een aantrekkelijk scenario waarbij de hoge successieheffing wordt vermeden. De successieheffing over het geldbedrag dat bij de verkoop vrijkomt is in de regel aanzienlijk minder dan wanneer de panden worden nagelaten aan nabestaanden. De rendementen op de te ontvangen gelden zijn zelfs bij de huidige lage rentestand veelal hoger dan op het verhuurde vastgoed. Pagina 10/11

11 7. Waardering Voor deze waardering is de waarde uw pand op drie verschillende manieren benaderd: - de WOZ-waarde; - de beleggingswaarde; - de ontwikkelwaarde. De WOZ-waarde De door u opgegeven WOZ-waarde van uw pand: De gemeente houdt inzake de Box 3 en successieheffing altijd de WOZ-waarde aan. Deze WOZ-waarde gaat uit van de fictie dat ieder pand uit lege, gesplitste en recent compleet gerenoveerde woningen bestaat. In de praktijk is de WOZ-waarde daarom een slechte indicator om de waarde van uw pand te bepalen. De beleggingswaarde De beleggingswaarde wordt berekend door een factor te bepalen en de jaarhuur hiermee te kapitaliseren. De beleggingswaarde voor uw pand aan de Voorbeeldstraat komt uit op: Dit bedrag komt overeen met: 20 keer de jaarhuur De ontwikkelwaarde Wanneer er in een pand ook woningen sociaal verhuurd worden, kan er bij herontwikkeling vaak een hoger bedrag worden betaald dan de beleggingswaarde van het pand. De ontwikkelwaarde wordt berekend door van de uiteindelijke verkoopwaarde na ontwikkeling, de ontwikkelingskosten af te trekken. Bij de ontwikkeling van een pand wordt het pand gesplitst in appartementsrechten. Hiervoor is een splitsingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt verleend wanneer het pand voldoet aan een reeks van bouwtechnische eisen, zodat het pand o.a. minimaal 10 jaar onderhoudsvrij is en de fundering nog minimaal 25 jaar in gezonde staat verkeert. Deze waardecheck gaat uit van een fundering in gezonde staat. De ontwikkelwaarde voor uw pand aan de Voorbeeldstraat komt uit op: Dit bedrag komt overeen met: 23 keer de jaarhuur Uit deze automatisch gegenereerde waardecheck blijkt dat u in geval van verkoop het best de ontwikkelwaarde kan aanhouden. De uiteindelijke waardering voor dit pand komt dan uit op: Aan de hand van deze waardering komt het nettorendement o.b.v. de huurinkomsten uit op: 0.7 % Het rendement dat u behaalt op dit pand is zeer laag. Een laag risico onroerend goed obligatie geeft u al een rendement van minstens 4 %. Heeft u vragen over uw waardering? Wanneer u vragen heeft over uw waarderapport of uw beleggings- / ontwikkelmogelijkheden, kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen. Uw contactpersoon voor dit waarderapport: Joris Beydals (Afd. Vastgoedwaardering) Mobiel: Kantoor: Deze waardering is tot stand gekomen door een automatisch rekenmodel op basis van de door u ingevulde gegevens. Hoewel het rekenmodel met zorg en detail is opgesteld moet u de waardering zien als een ruwe indicatie van de waarde van uw pand. De waardering zou kunnen afwijken van de werkelijke marktwaarde. Pagina 11/11

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Rendementen op woningen in de particuliere huursector

Rendementen op woningen in de particuliere huursector I7173 MBr/WH/KF 14-05-2002 Rendementen op woningen in de particuliere huursector Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal van

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 Hypotheek Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014 DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Verzilveren van overwaarde De mogelijkheden van het woningbezit in de bekostiging van wonen, zorg en pensioen

Verzilveren van overwaarde De mogelijkheden van het woningbezit in de bekostiging van wonen, zorg en pensioen De mogelijkheden van het woningbezit in de bekostiging van wonen, zorg en pensioen Johan Conijn Bert Kramer Jan Rouwendal Frans Schilder 2014-01 Maart 2014 De mogelijkheden van het woningbezit in de bekostiging

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Versie 15 maart 2007. Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007. Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1

Versie 15 maart 2007. Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007. Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1 Taxatierichtlijnen ROZ/IPD Vastgoedindex 15 maart 2007 Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1 1. Inleiding... 3 2. Soorten, externe en interne taxaties en frequentie... 4 3. Waardebegrip en benaderingswijzen...

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn 2015-02 Januari 2015 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie