Informatiedocument De Erfpachter BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiedocument De Erfpachter BV"

Transcriptie

1 Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen wat De Erfpachter BV inhoudt. De inhoud van dit Informatiedocument is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Werking van De Erfpachter BV Voordelen van De Erfpachter BV Risico s van De Erfpachter BV Fiscale behandeling

2 Hoofdstuk 1 Werking van De Erfpachter BV 1.1 Wat is De Erfpachter BV? Met De Erfpachter BV koopt u een woning zonder grond (een erfpachtrecht). Dit erfpachtrecht geeft u het recht om de grond te gebruiken alsof u eigenaar bent zolang u aan uw verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden voldoet. Het eigendom van de grond is of wordt geleverd aan De Grondbezitter BV. De belangrijkste voorwaarden van De Erfpachter BV: het erfpachtrecht is voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend); u betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (de canon); de canon en de grondwaarde stijgen jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer (de indexatie); u kunt 10 jaar na vestiging de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag; 30 jaar na de vestiging kunt u de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde; u heeft geen verplichting om de grond op enig moment terug te kopen. 1.2 Welke canon moet ik betalen? De canon, de vergoeding die u moet betalen voor het erfpachtrecht, wordt vastgesteld als percentage van de waarde van de grond en wordt opgenomen in de akte van vestiging. De verkoper van het erfpachtrecht kan u informeren over de hoogte van de canon. De canon wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS over de periode september september van het voorgaande jaar met een minimum van 0%. Hieronder staat een grafiek met het verloop van de canon van een woning op De Erfpachter BV met een grondwaarde van bij een canonpercentage van 4% en een inflatie van 2% per jaar. In de grafiek is bovendien weergegeven wat het verloop van de canon is in een scenario met een deflatie van 1% per jaar (een inflatie van -1%) en een scenario met een inflatie van 5% per jaar. Zoals u kunt zien, wordt de canon nooit lager. Tot slot bevat de grafiek het verloop van de canon op basis van de gerealiseerde inflatie over de afgelopen 30 jaar. Grafiek 1: Verloop canon bij diverse inflatie scenario s Maandcanon Jaren Aannames: Scenario 1: 2% inflatie Scenario 3: 5% inflatie Grondwaarde: Canonpercentage: 4,0% Scenario 2: 1% deflatie Scenario 4: historische inflatie

3 1.3 Wat zijn de effectieve lasten? De effectieve lasten van De Erfpachter BV zijn afhankelijk van het canonpercentage en het (gemiddelde) consumentenprijsindexcijfer tijdens de duur van het erfpachtrecht. Hieronder treft u een tabel met de effectieve lastendruk bij diverse canonpercentages en inflatiescenario s. Daarbij is verondersteld dat de grond na 30 jaar wordt teruggekocht tegen de geïndexeerde grondwaarde. Tabel 1: Effectieve lasten % Canonpercentage Inflatie -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 3.0% 3.05% 3.05% 4.06% 5.08% 6.09% 7.11% 8.13% 3.5% 3.57% 3.57% 4.58% 5.60% 6.62% 7.64% 8.66% 4.0% 4.09% 4.09% 5.11% 6.13% 7.15% 8.17% 9.19% 4.5% 4.61% 4.61% 5.63% 6.66% 7.68% 8.70% 9.73% 5.0% 5.14% 5.14% 6.16% 7.19% 8.22% 9.24% 10.27% 1.4 Vergelijking van lasten Hieronder treft u een grafiek met de maandlasten bij De Erfpachter BV en de maandlasten van een hypothecaire geldlening met een rentevaste periode van 30 jaar. In het voorbeeld is uitgegaan van een hypotheekrente van 6%. Ter vergelijking is voor De Erfpachter BV uitgegaan van canonpercentage van 4% en inflatie van 2%. Grafiek 2: Vergelijking maandlasten Grondvermogen De Erfpachter BV en en hypothecaire e geldlening Maandlasten De Erfpachter BV Hypothecaire geldlening Jaren Aannames: Grondwaarde: Hoofdsom: Canonpercentage: 4,0% Hypotheekrente 30 - jaar vast: 6,0% Inflatie: 2,0% Om de effectieve lasten van De Erfpachter BV te berekenen moet u bovendien meenemen dat de grondwaarde jaarlijks wordt geïndexeerd. Wanneer u (of een koper van uw woning) na 30 jaar besluit om de grond terug te kopen, betaalt u niet de oorspronkelijke grondwaarde (bijvoorbeeld ), maar de geïndexeerde grondwaarde ( bij een inflatie van 2% per jaar). Zie tabel 1 voor de effectieve lasten en tabel 2 voor de ontwikkeling van de terugkoopsom bij verschillende inflatiescenario s.

4 1.5 Bijzondere situaties: terugkoop, herijking en verkoop Terugkoop Met De Erfpachter BV kunt u elke 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht de grond terugkopen 1 tegen de geïndexeerde grondwaarde. Daarnaast kunt u doorlopend van jaar 10 tot jaar 30 de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag van 6 keer de dan geldende jaarcanon. Zie hieronder grafiek 3 voor het verloop van de terugkoopsom van de grond van een woning met een grondwaarde van bij een inflatie van 2% per jaar en tabel 2 voor verschillende inflatiescenario s. Grafiek 3: Terugkoopsom Terugkoopsom Jaren Aannames: Canonpercentage jaren 1-30: 4,0% Grondwaarde: Canonpercentage jaren 31-60: 3,4% Inflatie: 2,0% Tabel 2: Terugkoopsom Jaar van terugkoop Inflatie -1,0% per jaar 2,0% ,0% Historisch Herijking Wanneer u besluit om de grond niet terug te kopen, wordt de canon 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht opnieuw vastgesteld (herijkt) op basis van objectieve parameters: de geïndexeerde grondwaarde vermenigvuldigd met de som van de reële rente 2 en een opslag van 1,6% 3 ). Die herijking vindt vervolgens elke 30 jaar plaats. Zie grafiek 4 voor een rekenvoorbeeld voor een woning met een grondwaarde van , een inflatie van 2% per jaar en een reële rente van 2%. 1 Bij appartementsrechten op erfpacht kunt u uitsluitend samen met alle andere appartementsgerechtigden terugkopen. Als alternatief biedt De Erfpachter BV u in dit geval de mogelijkheid om de canon eeuwigdurend af te kopen. 2 De reële rente zal worden afgeleid uit langlopende inflatiegeïndexeerde obligaties uitgegeven door de Nederlandse staat of een andere staat met een vergelijkbare kredietwaardigheid 3 1,8% voor erfpachtrechten op appartementsrechten

5 Grafiek 4: Herijking maandcanon Maandcanon Jaren Aannames: Reële rente: 2% Grondwaarde: Canonpercentage jaren 1-30: 4,0% Inflatie: 2,0% Canonpercentage jaren 31-60: 3,4% Verkoop Wanneer u gaat verhuizen, verkoopt u de woning als erfpachtrecht. Onderdeel van het erfpachtrecht is de verplichting tot betaling van canon. Een koper van uw woning neemt deze verplichting van u over en zal hierdoor minder voor uw woning willen betalen dan wanneer u uw woning op vol eigendom zou hebben verkocht. Overigens hoeft dit financieel geen nadelige gevolgen voor u te hebben. U koopt de woning ook voor een lagere prijs dan wanneer u deze op vol eigendom zou hebben gekocht. Bij een verkoop van het erfpachtrecht blijft de eigendom van de grond bij De Grondbezitter BV. U hoeft geen goedkeuring te vragen van De Grondbezitter BV voor de verkoop van het erfpachtrecht. 1.6 Erfpachtvoorwaarden Bovenstaande geeft een samenvatting van de werking van De Erfpachter BV. Wij raden u aan om de erfpachtvoorwaarden goed door te lezen voor een volledig overzicht van uw rechten en verplichtingen. Als het goed is, ontvangt u de erfpachtvoorwaarden vóór de levering.

6 Hoofdstuk 2 Voordelen van De Erfpachter BV De Erfpachter BV kan om diverse redenen aantrekkelijk voor u zijn. Hieronder lichten we vier voordelen nader toe. 1. Lagere koopprijs Omdat u geen eigenaar wordt van de grond, is de koopprijs van uw woning in combinatie met De Erfpachter BV lager dan de koopprijs in vol eigendom. Toelichting: Bij een woning in vol eigendom bent u eigenaar van de grond en alles wat duurzaam met de grond verbonden is (de opstallen). Bij een woning op De Erfpachter BV bent u geen eigenaar van de grond, maar heeft u het recht om de grond en opstallen te gebruiken alsof u eigenaar bent zolang u aan uw verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden voldoet (het erfpachtrecht). Omdat u de grond niet koopt, is de koopprijs van uw woning op De Erfpachter BV lager dan de koopprijs bij vol eigendom. Let wel, wanneer u uw woning verkoopt, verkoopt u deze zonder grond (het erfpachtrecht). De koper van uw woning zal om die reden minder voor uw woning betalen dan wanneer deze op vol eigendom zou hebben gestaan. 2. Lagere maandlasten bij aanvang De Erfpachter BV heeft een andere verdeling van maandlasten dan een hypothecaire geldlening met een 30 jaar rentevaste periode: in het begin betaalt u minder, aan het einde meer. Toelichting: Zoals u kunt zien in grafiek 2, heeft u bij een inflatie van 2% per jaar bij de gehanteerde aannames gedurende circa 20 jaar lagere maandlasten en daarna gedurende circa 10 jaar hogere maandlasten. Om de effectieve lasten van De Erfpachter BV te berekenen moet u bovendien meenemen dat de grondwaarde jaarlijks wordt geïndexeerd (zie tabel 1). Deze indexatie leidt tot een lagere verkoopprijs van de woning bij verkoop resp. hogere terugkooprijs van de grond bij terugkoop. Tegenover lagere maandlasten in het begin staan dus stijgende maandlasten en een lagere verkoopprijs resp. hogere terugkoopprijs aan het einde.

7 3. Langdurige bescherming tegen rentestijging Een van de grootste risico s voor woningeigenaren met een hypothecaire geldlening met een korte rentevaste periode is een stijging van de rente. Bij De Erfpachter BV wordt de canon gedurende 30 jaar na de vestiging niet aangepast aan renteveranderingen. Bij rentedaling zouden de (hypothecaire) rentelasten dalen, maar bij De Erfpachter BV zult u daarvan niet profiteren. Toelichting: Bij een hypothecaire geldlening met een korte rentevaste periode wordt het rentepercentage op korte termijn herzien. Wanneer de rente op het moment van een renteherziening hoger is, zal ook het nieuwe rentepercentage van de hypothecaire geldlening hoger zijn. De (maandelijkse) rentelasten stijgen in dat geval. In zijn algemeenheid geldt: hoe korter de rentevaste periode, hoe eerder en vaker dit risico zich voordoet. Tegelijkertijd heeft een stijging van de rente een negatief effect op de waarde van uw woning (de koper van uw woning houdt rekening met de hogere rentelasten op het moment van aankoop). Bij De Erfpachter BV wordt het canonpercentage eens in 30 jaar herijkt op basis van de geïndexeerde grondwaarde, de geldende reële rente en een in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde opslag. U bent dus over de geïndexeerde grondwaarde tot de eerstvolgende herijking beschermd tegen een stijging van de rente. Deze bescherming is bij vestiging vergelijkbaar met de bescherming van een hypothecaire geldlening met een 30 jaar rentevaste periode. 4. Betere bereikbaarheid van de woning De combinatie van lagere koopprijs, lagere maandlasten bij aanvang en langdurige bescherming tegen rentestijging zorgt ervoor dat woningen beter bereikbaar worden met De Erfpachter BV. Toelichting: Of u de aankoop van een woning kunt financieren hangt af van een aantal factoren, waaronder: de koopprijs van de woning uw inkomen uw vermogen uw maandlasten (rente, canon, belastingen, servicekosten etc). Een woning op De Erfpachter BV heeft een lagere koopprijs dan een woning op vol eigendom. Met De Erfpachter BV zijn de maandlasten in het begin lager en tot 30 jaar na de vestiging beschermd tegen rentestijging. Dit zorgt ervoor dat woningen beter bereikbaar worden met De Erfpachter BV.

8 Hoofdstuk 3. Risico s van De Erfpachter BV Verminderde verkoopbaarheid U moet er rekening mee houden dat uw woning met De Erfpachter BV langer in de verkoop kan staan of alleen met een verlies ten opzichte van de getaxeerde verkoopprijs kan worden verkocht. Een aantal hypotheekverstrekkers verstrekt op dit moment geen hypothecaire geldlening op woningen op erfpacht of alleen onder beperkende voorwaarden. Dit kan het voor potentiële kopers van uw woning lastiger maken om de aankoop van uw woning te financieren. Mogelijke beperking aan aftrekbaarheid canon Net als hypotheekrente is de maandelijkse canon van De Erfpachter BV een last die aftrekbaar kan zijn in Box 1 voor een eigen woning. U moet er rekening mee houden dat de maandelijkse canon op enig moment niet meer aftrekbaar zal zijn in Box 1 of alleen onder voorwaarden. Openbare verkoop van uw woning bij wanbetaling Wanneer u de canon gedurende enige tijd niet betaalt, kan dat ernstige consequenties voor u hebben. De uiterste consequentie van het niet betalen van de canon is dat de grond inclusief uw woning (openbaar) wordt verkocht. U ontvangt de waarde van de erfpacht na aftrek van achterstallige canon, kosten en uw eventuele schuld aan een hypothecaire geldverstrekker. Dit kan betekenen dat u niets ontvangt en zelfs een restschuld overhoudt. De grondwaarde stijgt met inflatie De waarde van de grond wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt hierdoor met de inflatie. Wanneer u (of een koper van uw woning) na 30 jaar besluit om de grond terug te kopen, betaalt u niet de oorspronkelijke grondwaarde (bijvoorbeeld ), maar de geïndexeerde grondwaarde ( bij een inflatie van 2% per jaar). Tegenover de indexatie van de grondwaarde staan lagere maandlasten. U kunt dit risico beperken door de bespaarde maandlasten niet consumptief aan te wenden, maar te sparen. De canon stijgt met inflatie De canon wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt hierdoor met de inflatie. Wanneer uw inkomen niet stijgt met inflatie, nemen uw maandlasten als percentage van uw inkomen toe. Tegenover de indexatie van de canon staan lagere maandlasten. U kunt dit risico beperken door de bespaarde maandlasten niet consumptief aan te wenden, maar te sparen. Daling van de rente Een daling van de rente leidt tot een stijging van de contante waarde van de erfpachtverplichtingen. Dit is ongunstig voor de verkoopprijs van uw woning (bij een daling van de rente zal de koper van uw woning de canon relatief hoog vinden). Wanneer een daling van de rente tegelijkertijd tot een stijging van de waarde van woningen leidt, hoeft een daling van de rente per saldo niet negatief voor u te zijn. Bij rentedaling zouden de (hypothecaire) rentelasten dalen, maar bij De Erfpachter BV zult u daarvan niet profiteren. Beperkingen aan terugkoop Gedurende de eerste 10 jaar na vestiging resp. herijking van de canon kunt u de grond niet terugkopen. Alleen 30 jaar na de vestiging resp. herijking kunt u de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde. In alle andere gevallen betaalt u een opslag van 6 keer de geldende jaarcanon. De canon kan niet dalen De canon stijgt met inflatie, maar kan niet dalen.

9 Geen voordeel waardestijging Omdat u geen eigenaar bent van de grond, komt eventuele waardestijging van de grond ook niet ten gunste van u, maar ten gunste van de grondeigenaar. U loopt het risico bij aankoop van de grond na 10jaar/30 jaar een hoger bedrag te betalen dan de werkelijke marktwaarde van de grond. De marktwaarde van de grond kan minder gestegen zijn dan de indexatie (of zelfs gedaald zijn) maar daar profiteert u dus niet van. Hoofdstuk 4. Fiscale behandeling 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft fiscale gevolgen van de aanschaf van een woning op De Erfpachter BV voor de inkomstenbelasting en de wet onroerende zaaksbelasting (WOZ). In dit hoofdstuk wordt verondersteld dat de woning (volledig) kwalificeert als eigen woning in de zin van artikel 3:111 Wet inkomstenbelasting Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien uw woning behoort tot het vermogen van een onderneming of indien deze niet als hoofdverblijf is aan te merken, zoals een vakantiewoning. Hieronder treft u allereerst een algemene beschrijving aan van de belastinggevolgen van De Erfpachter BV (paragraaf 4.2). Daaronder beschrijven wij het standpunt van de Belastingdienst (paragraaf 4.3) op moment van publicatie van dit Informatieboek. De beschrijving van dit standpunt is met de Belastingdienst afgestemd. De Belastingdienst is akkoord met de opname hiervan in dit Informatieboek. Tot slot is een aantal overwegingen opgenomen ten aanzien van het standpunt van de Belastingdienst (paragraaf 4.4). 4.2 Algemene beschrijving van de belastinggevolgen van De Erfpachter BV Inkomstenbelasting - algemeen Bij de aankoop van een woning op De Erfpachter BV kwalificeert de canon die u moet betalen op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving in beginsel in Box 1 als aftrekbare kosten van de eigen woning (zie paragraaf 4.3 voor het Standpunt van de Belastingdienst en hoofdstuk 3 voor het risico van een wijziging van fiscale wet- en regelgeving) Inkomstenbelasting terugkoop Op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving leidt een eventuele terugkoop van de grond niet tot een aftrekbare last in de inkomstenbelasting. Indien de terugkoop na vijf jaar plaatsvindt en een lening wordt afgesloten, is de rente op deze lening aftrekbaar. Indien de terugkoop van de grond tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting leidt, komt deze voor uw rekening. Bij De Erfpachter BV kunt u pas 10 jaar na de vestiging terugkopen WOZ en heffingen De erfpachtverplichting heeft geen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw woning, omdat deze wordt bepaald zonder rekening te houden met erfpachtverplichtingen. Ook voor gemeentelijke lasten en heffingen, zoals waterschapslasten en milieuheffingen, heeft het recht van erfpacht geen gevolgen.

10 4.3 Standpunt van de Belastingdienst De canon van De Erfpachter BV is voor een particulier met betrekking tot een Box 1 woning in beginsel aftrekbaar in Box 1 wanneer zowel de grondwaarde als het canonpercentage reëel is vastgesteld. Wanneer de hoogte van de canon (na verloop van tijd) uit de pas loopt met de hoogte van een reguliere canon is het eventuele surplus mogelijk niet aftrekbaar. Bij woningen waarvan de waardeontwikkeling van de woning de erfpachter niet (meer) voor tenminste 50% aangaat is geen sprake van een eigen woning en is de canon niet aftrekbaar. Hiervan is sprake als bij verkoop van de woning en het erfpachtrecht de locatiewaarde van de grond niet ten goede komt aan de erfpachter en de grondwaarde meer dan 50% van de waarde van het vastgoed als geheel uitmaakt. 4.4 Overwegingen ten aanzien van het Standpunt van de Belastingdienst De Belastingdienst stelt bij een aankoopsituatie bij De Erfpachter BV feitelijk 3 voorwaarden voor aftrekbaarheid van de canon: de grondwaarde wordt reëel vastgesteld het canonpercentage wordt reëel vastgesteld; en de locatiewaarde komt bij verkoop ten goede aan de erfpachter. De Erfpachter BV voldoet aan alle 3 voorwaarden. Wij hebben dan ook geen reden om aan te nemen dat de Belastingdienst op basis van de huidige wet- en regelgeving de aftrekbaarheid van de canon van De Erfpachter BV zal betwisten. Waarschuwing De belangen van De Grondbezitter BV / De Erfpachter BV kunnen tegengesteld zijn aan het belang van de koper/erfpachter.

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M013/maart 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. De fiscale gevolgen van erfpachtfinanciering 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG 2013-2023/1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek: Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Door de

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 2 Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie