NOTITIE NATUURSCHOONWET 1928

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE NATUURSCHOONWET 1928"

Transcriptie

1 NOTITIE NATUURSCHOONWET 1928 Het object gelegen aan de Kerkendelweg 22, 3775 KN te Kootwijk is gerangschikt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW geeft fiscale faciliteiten ofwel tegemoetkomingen aan eigenaren van gerangschikte objecten, op voorwaarde dat zij dit 25 jaar in stand houden en daarmee het natuurschoon bevorderen. In deze notitie wordt het volgende toegelicht: Voorwaarden rangschikking; Voorwaarden openstelling indien het landgoed wordt opengesteld; Rangschikkingsvormen; Fiscale voordelen; Fiscale voordelen samengevat; Te ondernemen stappen voor verkrijging fiscale voordelen bij overdracht; Onjuist geïnterpreteerde zaken. Voorwaarden rangschikking Minimale omvang in beginsel 5 hectare aaneengesloten. Een watergang of smalle weg geldt hier niet per definitie als scheiding. Percentage natuur van het totaal gerangschikte areaal: 30% bos en/of natuurterreinen OF 30% bos of 20% bos en 50% natuurterreinen Landbouwterreinen omzomen met houtopstanden (bomenrij of haag): Voor 75% omgeven door houtopstanden OF Voor 50% omgeven door aaneengesloten houtopstand en beeldbepalende boom Aparte definitie opgesteld over de eigenaar van een landgoed: Volledig eigenaar is de eigenaar van een onroerende zaak die niet is bezwaard met het beperkt recht van vruchtgebruik of, op uitzonderingen na, dat van erfpacht. Indien bezwaard met een van deze rechten, is de vruchtgebruiker of erfpachter eigenaar in de zin van de NSW. Dit kunnen ook meer eigenaren zijn. Indien sprake is van meer eigenaren is rangschikking alleen mogelijk als de eigendomsverdeling over alle te rangschikken percelen gelijk is. Instandhoudingsverplichting van 25 jaar: Ieder landgoed onder de werking van de NSW heeft een instandhoudingsverplichting van 25 jaar. Bij een eventuele verkoop van het landgoed kan met een kettingbeding in de akte van levering worden voorkomen dat de rangschikking vervalt, omdat koper de rangschikking dan in stand moet houden. Bezitseis van 25 jaar bij schenking en vererving (vanaf ). Een landgoed waar een schenking of een vererving heeft plaatsgevonden heeft naast de instandhoudingsverplichting ook een bezitseis van 25 jaar. Het landgoed moet dan daadwerkelijk in bezit blijven bij dezelfde eigenaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment van schenken of vererven. Voorwaarden openstelling indien het landgoed wordt opengesteld: Het is NIET verplicht om een landgoed dat is gerangschikt onder de NSW open te stellen voor publiek. Het levert alleen extra voordeel op bij schenking of vererving. Dit wordt nader toegelicht onder Fiscale voordelen. Als het landgoed wel wordt opgesteld voor publiek (wandelaars) dan moet de openstelling voldoen aan de volgende voorwaarden: Minimaal 5 hectare opengesteld Minimaal vereiste padlengte: 50 m 1 per hectare bos en 25 m 1 per hectare overige gronden 1/5

2 Met borden aangegeven Gelijkmatig verdeeld, minimaal 50% over het midden van het landgoed Paden moeten herkenbaar en begaanbaar zijn Rangschikkingsvormen: Zelfstandig landgoed (voorwaarden hierboven beschreven) Aanleunrangschikking 1 hectare of kleiner (voorwaarden op te vragen) Aanleunrangschikking groter dan 1 hectare (< 5 hectare) (voorwaarden op te vragen) Samenwerkrangschikking groter dan 1 hectare (< 5 hectare) (voorwaarden op te vragen) Fiscale voordelen: Vermogensrendementsheffing Voor onder de NSW gerangschikte onroerende zaken is voor de ongebouwde zaken geen vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd, voor zover dit het volledige eigendom betreft. Schenkbelasting en erfbelasting Bij schenking en vererving wordt een gerangschikt object lager gewaardeerd dan een niet gerangschikt object. De waarde is hierbij niet gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer, maar op de helft van de bestemmingswaarde. Bij opengestelde landgoederen wordt de waarde op nihil gesteld. Bij verkrijging middels schenking of vererving moet het landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaar in bezit gehouden worden. Overdrachtsbelasting Bij verkrijging van onder de NSW gerangschikte onroerende zaken geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Onroerend zaakbelasting (OZB) Onder de NSW gerangschikte gronden zijn vrijgesteld van OZB. Een gebouwd eigendom dat tot woning dient en deel uitmaakt van het landgoed, wordt gewaardeerd naar de bestemmingswaarde. Voor andere gebouwen geldt de waarde in het economisch verkeer. Deze faciliteit geldt alleen voor gebouwd eigendom indien het landgoed voldoet aan 30% bos. Woningforfait De hoogte van het eigen woningforfait is afhankelijk van de waarde van de woning. Uitgangspunt hierbij is de zogenaamde WOZ waarde. Als de woning gerangschikt is geldt de lagere bestemmingswaarde, net als bij de onroerendzaakbelasting. Daardoor is ook het eigen woningforfait lager, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Deze faciliteit geldt alleen voor gebouwd eigendom indien het landgoed voldoet aan 30% bos. Vennootschapsbelasting; Over de winst van een rechtspersoon als een NV, BV, open CV of coöperatie wordt normaal gesproken vennootschapsbelasting geheven. Ook een vereniging of stichting die een onderneming drijft, betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Indien de bezittingen van een rechtspersoon hoofdzakelijk bestaan uit onder de NSW gerangschikte landgoederen, is mogelijk een vrijstelling vennootschapsbelasting van toepassing. Daarnaast moeten de werkzaamheden op z n minst grotendeels bestaan uit de instandhouding van die landgoederen. Ten slotte mogen de overige werkzaamheden niet worden aangemerkt als het drijven van een onderneming. 2/5

3 Fiscale voordelen samengevat: In onderstaand schema hebben wij de fiscale voordelen samengevat. Type landgoed 30% bos of 20% 30% bos en bos en 50% natuurterreinen natuurterreinen Voordeel Vermogensrendementheffing (box 3) Niet opengesteld landgoed Opengesteld landgoed Verlaging WOZ waarde Overdrachtsbelasting Vennootschapsbelasting X N.v.t. N.v.t. Schenk en erfbelasting X X Verlaging belasting Vrijgesteld Alle landgoederen instandhoudingsverplichting van 25 jaar Landgoed na erven of schenken bezitseis van 25 jaar (vanaf ) Te ondernemen stappen voor verkrijging fiscale voordelen bij overdracht: Vrijstelling overdrachtsbelasting nog niet gerangschikt landgoed: 1. Pro forma verzoek om rangschikking onder de werking van de NSW indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); 2. Beroep op artikel 9a van de NSW in akte van levering (actie notaris); 3. Ontvangstbevestiging pro forma verzoek bijvoegen bij akte van levering (actie notaris); 4. Binnen twee weken na passeren akte van levering aanvraag compleet indienen bij RVO. Vrijstelling overdrachtsbelasting reeds gerangschikt landgoed: 1. Beroep op artikel 9a van de NSW in akte van levering (actie notaris); 2. Binnen zes maanden na verkrijging een melding eigendomsoverdracht indienen bij RVO met daarbij het verzoek tot handhaving van de rangschikking. Twee kopieën van de akte moeten worden bijgevoegd. Vrijstelling overdrachtsbelasting indien aankoop nog niet gerangschikt landgoed in twee gedeelten: 1. Binnen zes maanden na eerste aankoop deel twee aankopen; 2. Voor de tweede aankoop pro forma verzoek om rangschikking indienen bij RVO; 3. In de akte van levering van de tweede aankoop voor beide aankopen een beroep doen op artikel 9a van de NSW (actie notaris); 4. Ontvangstbevestiging pro forma verzoek bijvoegen bij akte van levering (actie notaris); 5. Binnen twee weken na passeren akte van levering (tweede aankoop) aanvraag compleet indienen bij RVO. Vrijstelling schenkbelasting In algemeenheid binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden het verzoek om rangschikking indienen (in ieder geval vóór aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst); Indien reeds gerangschikt binnen zes maanden een verzoek om handhaving rangschikking indienen; In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op de vrijstelling als bedoeld in artikel 7 van de NSW gedaan; 3/5

4 Het landgoed wordt minimaal 25 jaar in stand gehouden (instandhoudingeis). Dat betekent dat het landgoed minimaal 25 jaar gerangschikt moet blijven. Vervalt de rangschikking voor die tijd, dan zal de Belastingdienst het belastingvoordeel dat eigenaar heeft genoten, alsnog invorderen, met invorderingsrente; Het landgoed blijft minimaal 25 jaar in bezit (bezitseis). Doet eigenaar dat niet, dan zal de Belastingdienst de belasting die eigenaar eerder heeft genoten en dus buiten invordering is gebleven (claim schenkbelasting), alsnog invorderen zonder invorderingsrente. Bovendien geldt een aftrek van 1/25ste deel voor elk jaar dat eigenaar het landgoed wel in uw bezit had. Dit onder voorwaarde dat het object gerangschikt blijft bij een verkoop. Vervalt de rangschikking na verkoop, dan zal de Belastingdienst het belastingvoordeel dat eigenaar heeft genoten, volledig invorderen met invorderingsrente. Vrijstelling erfbelasting Binnen acht maanden na overlijden een verzoek om rangschikking indienen (in ieder geval vóór aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst); Indien reeds gerangschikt loopt de rangschikking automatisch door zolang het landgoed in onverdeelde eigendom blijft. Maar zodra het landgoed wordt gesplitst, vervalt de rangschikking. Met alle gevolgen van dien. Om aan de instandhoudingseis te blijven voldoen indien een splitsing toch gewenst is, kunnen eventueel afzonderlijke delen ge(her)rangschikt worden. Uiteraard alleen wanneer afzonderlijke delen ook aan de voorwaarden van de NSW voldoen. Ook is wellicht een gezamenlijke rangschikking in de vorm van een aanleun of samenwerkrangschikking mogelijk. Het landgoed wordt minimaal 25 jaar in stand gehouden (instandhoudingeis). Dat betekent dat het landgoed minimaal 25 jaar gerangschikt moet blijven. Vervalt de rangschikking voor die tijd, dan zal de Belastingdienst het belastingvoordeel dat eigenaar heeft genoten, alsnog invorderen, met invorderingsrente. Het landgoed blijft minimaal 25 jaar in bezit (bezitseis). Doet eigenaar dat niet, dan zal de Belastingdienst de belasting die eigenaar eerder heeft genoten en dus buiten invordering is gebleven (claim erfbelasting), alsnog invorderen zonder invorderingsrente. Bovendien geldt een aftrek van 1/25ste deel voor elk jaar dat eigenaar het landgoed wel in uw bezit had. Dit onder voorwaarde dat het object gerangschikt blijft bij een verkoop. Vervalt de rangschikking na verkoop, dan zal de Belastingdienst het belastingvoordeel dat eigenaar heeft genoten, volledig invorderen met invorderingsrente. De bezitseis is op 28 december 2000 in werking getreden. De bezitseis is derhalve niet van toepassing op een overlijden dat voor 28 december 2000 heeft plaatsgevonden. Onjuist geïnterpreteerde zaken: Openstelling wel of niet verplicht? Landgoed te rangschikken zonder opstallen? Openstelling wel of niet verplicht? Het is NIET verplicht om een landgoed dat is gerangschikt onder de NSW open te stellen voor publiek. Het levert alleen extra voordeel op bij schenking of vererving. Landgoed niet opengesteld: gedeeltelijke vrijstelling Is het landgoed niet opengesteld, dan wordt de schenk en/of erfbelasting berekend over de helft van de bestemmingswaarde. Deze bestemmingswaarde ligt lager dan de waarde in het economische verkeer. Bij de berekening van deze bestemmingswaarde wordt ervan uitgegaan dat eigenaar het landgoed 25 jaar als zodanig in stand moet houden. Landgoed opengesteld: gehele vrijstelling Is het landgoed opengesteld, dan wordt de waarde op nihil gezet. Er wordt dan geen schenk en/of erfbelasting ingevorderd. 4/5

5 Landgoed te rangschikken zonder opstallen? Het is wel degelijk mogelijk om een landgoed te rangschikken zonder opstal(len). Dit kan zijn in de situatie waar geen opstallen op het landgoed staan. Maar ook landgoederen met opstallen, maar waar de opstallen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hier kunnen de betreffende opstallen buiten de rangschikking gelaten worden. Uiteraard gelden de fiscale voordelen dan niet voor de betreffende opstallen die buiten de rangschikking gelaten zijn. Eelerwoude specialist op het gebied van Natuurschoonwet 1928 U kunt Eelerwoude inschakelen om NSW zaken voor u te regelen. U kunt contact opnemen met de rentmeesters van Eelerwoude voor een vrijblijvend gesprek. Eelerwoude Mossendamsdwarsweg DB Goor Postbus AB Goor Tel: Fax: /5

Rangschikking als landgoed

Rangschikking als landgoed Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rangschikking als landgoed Fiscale faciliteiten >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Rangschikking als landgoed: fiscale faciliteiten

Rangschikking als landgoed: fiscale faciliteiten natuur particulier & instantie Rangschikking als landgoed: fiscale faciliteiten Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet.

Nadere informatie

Landgoed als natuurschoon

Landgoed als natuurschoon Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Landgoed als natuurschoon >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11993 7 juli 2011 Natuurschoonwet 29 juni 2011 Nr. BLKB2011/310M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s/brieven

Nadere informatie

Natuurschoonwet landgoederen

Natuurschoonwet landgoederen Natuurschoonwet landgoederen na de wetswijziging per 28 december 2000 De Natuurschoonwet van 1928 geeft aan onroerende zaken die voldoen aan de gestelde rangschikkingscriteria de kwalificatie van Natuurschoonwet

Nadere informatie

1. Lijst van afkortingen

1. Lijst van afkortingen Natuurschoonwet 1928 1 Natuurschoonwet 1928 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/205M, Stcrt. nr. 202

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Landgoed als natuurschoon

Landgoed als natuurschoon natuur particulier & instantie Landgoed als natuurschoon Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet. U krijgt dan

Nadere informatie

Handleiding Natuurschoonwet 1928

Handleiding Natuurschoonwet 1928 Handleiding Natuurschoonwet 1928 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond... 2 2. De Natuurschoonwet 1928... 3 Fiscale faciliteiten... 3 De aanvragers... 5 3. De voorwaarden voor rangschikking... 6 Achtergrond...

Nadere informatie

11 Getuigenis van besluiteloosheid Natuurschoonwet Besluit d.d. 29 juni 2011

11 Getuigenis van besluiteloosheid Natuurschoonwet Besluit d.d. 29 juni 2011 11 Getuigenis van besluiteloosheid Natuurschoonwet Besluit d.d. 29 juni 2011 In deze bijdrage gaat de auteur in op de actualisering door de Staatssecretaris van Financiën van het besluit uit 2007 over

Nadere informatie

LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin

LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin De Bakker Makelaardij biedt geheel vrijblijvend te koop aan 3 landgoederen op het landgoed Buiten Pekelinge te Oostkapelle (Zeeland) met ieder een

Nadere informatie

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 bijlage(n)

Nadere informatie

Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 1

Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 1 Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 1 Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang;

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Factuuradres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk Bijlage

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Factuuradres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk Bijlage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten voor Natuurschoonwet-landgoederen

Fiscale faciliteiten voor Natuurschoonwet-landgoederen Fiscale faciliteiten voor Natuurschoonwet-landgoederen Masterscriptie fiscaal recht, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Mr. W. Verstijnen Mr. E.F. Berkhemer 13 juli 2012 Giel Stomphorst

Nadere informatie

Startnotitie evaluatie NSW

Startnotitie evaluatie NSW Startnotitie Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet Directoraat-generaal Natuur Datum 17 december 2013 Startnotitie evaluatie NSW 1. Aanleiding Tijdens de behandeling van de EZ-begroting voor 2013 heeft

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum NSW-status landgoederen

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M013/maart 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. De fiscale gevolgen van erfpachtfinanciering 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Rangschikking als landgoed Voorwaarden

Rangschikking als landgoed Voorwaarden Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rangschikking als landgoed Voorwaarden >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Landgoed de Julianahoeve

Landgoed de Julianahoeve Landgoed de Julianahoeve Soemeersingel 107 te Helenaveen Samenvatting Gelegen aan de rand van een 1.200 ha groot zogenaamd Natura 2000 natuurgebied, het Europese netwerk van topnatuurgebieden. Absolute

Nadere informatie

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 *ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.16-41112/DV.16-634, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 8 december 2016 Onderwerp: Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

2. Inhoud van het besluit Ter uitwerking van de wetswijzigingen is het Rangschikkingsbesluit op drie punten aangepast.

2. Inhoud van het besluit Ter uitwerking van de wetswijzigingen is het Rangschikkingsbesluit op drie punten aangepast. NOTA VAN TOELICHTING 1. Achtergrond van het besluit Dit besluit strekt tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (hierna: Rangschikkingsbesluit). Het Rangschikkingsbesluit bevat

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening onroerende-zaakbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening onroerende-zaakbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 392, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017, nr. 69a; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/141

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/141 Rapport Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/141 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor 's-hertogenbosch hun beroep op toepassing van de hardheidsclausule overeenkomstig

Nadere informatie

A J Bootpad 2 - Rockanje Vraagprijs 2.975.000,= v.o.n. Omschrijving Landgoed de Landerije ; unieke mogelijkheid tot het verkrijgen van uw eigen landgoed op toplocatie in beschermd natuurgebied "het pareltje

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Btw en vastgoed Bijeenkomst rentmeesters

Btw en vastgoed Bijeenkomst rentmeesters Btw en vastgoed Bijeenkomst rentmeesters Daan van der Zijden Chantal Kolk 27 juni 2017 Onderwerpen Btw-ondernemer Btw-positie afnemers Btw en levering vastgoed Bouwterreinen Koop-aanneming Erfpacht Overdrachtsbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014-1 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 16 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake onroerende-zaakbelastingen Stein 2006 (Gem. blad Afd. A 2005, no. 152 );

Gezien het voorstel inzake onroerende-zaakbelastingen Stein 2006 (Gem. blad Afd. A 2005, no. 152 ); 2005, no. 152 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake onroerende-zaakbelastingen Stein 2006 (Gem. blad Afd. A 2005, no. 152 ); gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

I. in te trekken de verordening d.d. 13 december 2007, nr. 60a; II. vast te stellen de: Artikel 1

I. in te trekken de verordening d.d. 13 december 2007, nr. 60a; II. vast te stellen de: Artikel 1 Sector Nr. : II : 48a De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2008, nummer 10/48.08; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en van de Wet op de vermogensbelasting 1964 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN Het ontwerp van wet beoogt

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 januari 2009, Nr.

De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 januari 2009, Nr. Nr. SBC/2008/1280 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spui boulevard 238 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 januari 2009, Nr. SBC/2008/1280;

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2011 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 2 maart 2015 Agendapunt : Onderwerp Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting : Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Beetsterzwaag, 10 februari

Nadere informatie

Belastingservice ouderenbonden Projectgroep Belasting van de SBOG. Gezamenlijke terugkomdag 24 oktober 2013

Belastingservice ouderenbonden Projectgroep Belasting van de SBOG. Gezamenlijke terugkomdag 24 oktober 2013 Belastingservice ouderenbonden Projectgroep Belasting van de SBOG Gezamenlijke terugkomdag 24 oktober 2013 Vruchtgebruik of beperkt eigendom Het gaat hier NIET om: vruchtgebruik van een woning die u door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495; Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Handleiding Natuurschoonwet pagina

Handleiding Natuurschoonwet pagina Handleiding Natuurschoonwet 1928 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond... 2 2. De Natuurschoonwet 1928... 4 Fiscale faciliteiten De aanvragers 3. De Rangschikkingsvoorwaarden... 7 Achtergrond De oppervlakte

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

NIEUWE Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014

NIEUWE Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 NIEUWE Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 Rode tekst = vervallen of fout, Oranje tekst = afwijkend in huidige verordening/anders geformuleerd, Zwarte tekst = tekst gelijk gebleven, Gele arcering

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013.

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013. Nummer V117 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; gelet op de artikelen 220 t/m 220h van de Gemeentewet; gehoord het Beraad d.d. 9

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2016.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2016. Onderwerp: Verordening Onroerende zaakbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16 Inhoudstafel 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1 1.1. Wat is het?... 1 1.1.1. Volle eigendom... 1 1.1.2. Hoe wordt uw vennootschap volle eigenaar?... 1 1.1.3. Wat zijn de belangrijkste regels voor

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Onroerende - Zaakbelasting 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Landal Bad Boltenhagen

Landal Bad Boltenhagen Landal Bad Boltenhagen Fiscale Aspecten 1 Deelgebied In deze notitie worden de Duitse en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur van een vakantiewoning op vakantiepark Landal

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

De Grote Familiebankquiz. ABN AMRO bank 5 maart 2015

De Grote Familiebankquiz. ABN AMRO bank 5 maart 2015 De Grote Familiebankquiz ABN AMRO bank 5 maart 2015 OEFENVRAAG Wat is een Familiebank? A. Met de hele familie bankieren bij één bank B. Ouders die geld lenen aan hun kinderen C. Alle financiële ondersteuning

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2012;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2012; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2012; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h en 226

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 Registratienummer: 11.24767 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie