Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007

2 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, even wel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 2 van 14

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Kapitalisatiefactor naar de waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van het Strategieberaad WOZ-Datacenter tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, Taxon, TOG Nederland, en SenS Vastgoed. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 3 van 14

4 INHOUDSOPGAVE 1. Strekking van deze taxatiewijzer Algemeen 5 2 Het Bruto aanvangsrendement (BAR) Inleiding Opbouw BAR Het Netto aanvangsrendement Exploitatielasten Correctie kosten koper 11 Bijlage 1 Rekenblad Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 4 van 14

5 1. Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen De taxatiewijzer die voor u ligt omvat kengetallen en parameters en dient als hulpmiddel om de kapitalisatiefactor te bepalen binnen de huurwaardekapitalisatiemethode. De kengetallen en parameters zijn richtbedragen. Het is van belang dat gemeenten en voor hen werkende taxateurs door permanente marktanalyse steeds deze kengetallen controleren en ook nader onderbouwen met lokale en/of regionale transactieprijzen van soortgelijke niet-woningen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om alle gegevens die gebruikt worden om op de in deze taxatiewijzer beschreven wijze de kapitalisatiefactor te berekenen (onderhoudskosten, vaste lasten, beheerskosten, leegstandsrisico, risico-opslag) vast te leggen in de WOZ-administratie. Ook is het niet mogelijk om deze gegevens uit te wisselen tussen applicaties. Met de Waarderingskamer vindt overleg plaats over de vraag welke gegevens per getaxeerd object moeten worden vastgelegd, de definitie van deze gegevens en de wijze waarop deze gegevens uitgewisseld kunnen worden. Mede vanwege het tijdstip waarop deze nieuwe wijzer beschikbaar komt, zijn gemeenten en de voor hen werkende taxateurs niet verplicht om de in deze taxatiewijzer beschreven werkwijze al volledig toe te passen bij de waardebepaling naar waardepeildatum 1 januari Ook wanneer een gemeente of taxateur nog een andere wijze van bepaling van de kapitalisatiefactor hanteert, kunnen de kengetallen in deze taxatiewijzer echter een nuttig hulpmiddel vormen. Uitgangspunten wet WOZ Voor het bepalen van de kapitalisatiefactor moet volgens de Waarderingsinstructie aansluiting worden gezocht bij verkooptransacties welke voldoen aan de ficties zoals genoemd in artikel 17 tweede lid. Hierin staat dat het onbezwaarde eigendom moet kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak onmiddellijk en in volle omvang in gebruik neemt rekening houdende met de staat waarin de zaak zich bevindt. Uitsluitend deze transacties voldoen aan de WOZ-ficties. Het gaat om transactiecijfers rondom de waardepeildatum. De gerealiseerde transacties worden gedeeld door ofwel de gerealiseerde huur rondom de datum verkoop of als deze niet beschikbaar is de getaxeerde huurwaarde op de waardepeildatum. De formule is dan als volgt: Kf = Verkoopwaarde in t=1 Bruto jaarhuur in t=1 In de praktijk echter blijkt het een zeldzaamheid dat er transacties zijn die voldoen aan alle WOZ- ficties. De transacties welke in de markt plaatsvinden, zijn vrijwel alle beleggingstransacties in verhuurde staat al dan niet met de verplichting tot het betalen van erfpacht. De gerealiseerde bruto- aanvangsrendementen zijn dus niet direct bruikbaar voor de bepaling van een WOZ conforme kapitalisatiefactor. Aangezien er met de uitzonderlijke gevallen waarin er sprake is geweest van een verkoop in leegstaat, een onvoldoende dekkend referentiestelsel opgebouwd kan worden, kan worden aangesloten bij de transacties welke wel voorhanden zijn, te weten de beleggingstransacties. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 5 van 14

6 Om de beleggingstransacties c.q. de verkoopcijfers in verhuurde staat te kunnen gebruiken, dient er dus een vertaalslag plaats te vinden om van een kapitalisatiefactor in verhuurde staat naar een kapitalisatiefactor te komen waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre er rekening is gehouden met leegstand, erfpacht en de ontwikkeling van markthuren, de voornaamste oorzaken van de verschillen tussen een taxatie conform de WOZ-ficties en een markttransactie in verhuurde staat. Deze taxatiewijzer is zodanig opgebouwd met als uitgangspunt de bottom up methode. Dat wil zeggen dat de taxateur met behulp van deze taxatiewijzer van onderaan de kapitalisatiefactor opbouwt en bepaalt. Hierbij taxeert de taxateur het netto aanvangsrendement (NAR) waarna deze wordt gecorrigeerd met kosten koper en waaruit dan weer het bruto aanvangsrendement (BAR) voortvloeit. De kapitalisatiefactor is de inverse van deze BAR ofwel 1/BAR. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 6 van 14

7 2 Het Bruto aanvangsrendement (BAR) 2.1 Inleiding Om de waarde van courant vastgoed te bepalen zijn diverse waarderingsmethodieken voorhanden, zoals de directe vergelijkende benadering, de ratiomodellen en de discounted cash-flow methode (DCF). De waarderingsmethode die gebruik maakt van het aanvangsrendement valt onder de tweede categorie, de ratiomodellen. Het is samen met de DCF-methode de meest gebruikte waarderingsmethode bij courant vastgoed, maar ook bij de bepaling van de koop- of verkoopprijs van commercieel vastgoed speelt het aanvangsrendement een belangrijke rol. De waarde van een investering in een object dat bestemd is voor verhuur kan door middel van het aanvangsrendement worden vastgesteld. In de praktijk wordt het aanvangsrendement ook gebruikt als maatstaf bij aan- en verkoopbeslissingen, waardoor het aanvangsrendement een redelijk betrouwbare indicatie geeft van de markt voor courant onroerend goed. 2.2 Opbouw BAR BAR is opgebouwd uit een netto risicovrij rendement, een risico-opslag en een component voor exploitatielasten en leegstand. Daarnaast vinden er kapitaalcorrecties plaats welke geen structureel karakter hebben. Netto aanvangsrendement 1. Basisrente 2. Opslagrisico Exploitatielasten 1. Onderhoudskosten 2. Vaste Lasten 3. Beheerskosten 4. Leegstandsrisico 2.3 Het Netto aanvangsrendement In beginsel gaat men voor de bepaling van het netto aanvangsrendement uit van een risicovrije rentevoet plus een risicopremieopslag. Daarvoor dient een risicovrij rendement bepaald te worden. Voor wat betreft dit risicovrije rendement baseert men zich op het percentage voor staatsleningen met een looptijd van 10 jaar Basisrente Voor het bepalen van het risicovrije rendement wordt aangesloten bij de rendementen op staatsleningen op 1 januari van het jaar. Rendement op 10 jarige staatsleningen Jaar % 5,84% 5,27% 3,83% 5,61% 4,99% 5,04% 4,30% 4,34% 3,62% 3,29% 3,95% Rentepercentage per 1 januari van elk jaar (Bron; DNB) De basisrente voor 1 januari 2007 is vastgesteld op 3,95%. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 7 van 14

8 2.3.2 Risico-opslag op vastgoed Naast het risicovrije rendement wat bepaald moet worden, is er nog een extra risico. Dit is het extra risico dat een vastgoedbelegging ten opzichte van een belegging in staatsobligaties met zich meebrengt. Dit zal vertaald moeten worden in een risicopremie bovenop het risicovrije deel. Deze is onder andere afhankelijk van de kans op leegstand, het soort huurder, het soort onroerend goed en een algemeen economisch risico. In de praktijk blijkt dat de bepaling van de risico-opslag een complexe zaak is. Bij de analyse van transacties uit de markt zijn de meeste elementen van een kapitalisatiefactor-opbouw, zoals rendementen op staatsleningen, vaste lasten, exploitatielasten en actuele huurwaarden, betrekkelijk eenvoudig uit de markt te destilleren. Dit kan plaatsvinden aan de hand van publicaties, contracten en beschikbare gegevens van de betrokken transactie. De risico-opslag kan bijvoorbeeld bepaald worden door verkooptransacties te analyseren. Met behulp van een methode van eliminatie aan de hand van de elementen welke wel bekend zijn, is het mogelijk uit de transacties een marktconform risico-opslag percentage te halen. Gemiddeld blijkt uit marktanalyse dat de risico-opslag tussen de 0,5% en de 2,5% ligt. De hoogte neemt toe naarmate de locatie en de kwaliteit van het vastgoed slechter worden en het soort vastgoed meer risicovol is om in te beleggen. Tabel risico-opslag Kantoren Winkels Bedrijven 0,5% - 2,5% 0,0% - 3,5% 2,0% - 2,5% Tabel 1: Gemiddelde risico-opslagen per soort object 2.4 Exploitatielasten De exploitatielasten zijn de periodiek terugkerende uitgaven die aan een vastgoed gebonden zijn en die voor rekening van de eigenaar komen. De uitgangspunten zijn weliswaar een waarde voor eigenaar/gebruiker, echter een eigenaar die voor eigen gebruik aankoopt, zal in een concurrerende markt nooit minder kunnen betalen dan een eigenaar die aankoopt voor de verhuur. Onderhoudskosten als percentage van de huur Voor het bepalen van de onderhoudskosten kan worden uitgegaan van de daadwerkelijke kosten die in het exploitatieoverzicht worden verwerkt. Wanneer wordt uitgegaan van de onderhoudskosten als percentage van de huur, ligt dit veelal tussen de 1% en 8% van de huurinkomsten per jaar. Dit betreft dan een gemiddelde over een looptijd van circa 10 jaar. Het percentage verschilt nogal per soort vastgoed en het huurniveau op de betreffende locatie. De bandbreedte is daardoor groot. Kantoren Kantoorpanden worden meestal eenmaal in de jaar gerenoveerd om ze weer aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. De onderhoudskosten zullen in die gevallen veelal liggen tussen de 3% en 4%. Indien een kantoorpand niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet, bedragen de onderhoudskosten ongeveer 4,5 % tot 8% van de huur. Voor kantoren is van belang of het om een toplocatie gaat en of het een monumentaal pand betreft. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 8 van 14

9 Winkels Winkelpanden worden eenmaal in de 5-10 jaar gerenoveerd om ze weer aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. De onderhoudskosten zullen in die gevallen liggen tussen de 1% en 4%. De hoogte is afhankelijk van het huurniveau van de locatie. In een grootstedelijke centrumwinkellocatie met een huur van meer dan 1.000,- per m 2 vvo zal de onderhoudscomponent procentueel afnemen naar minder dan 1% van de huur. Indien een winkelpand niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet bedragen de onderhoudskosten 2% tot 4%. Bedrijven Bedrijfspanden worden in het algemeen een keer in de jaar gerenoveerd om ze weer aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. De onderhoudskosten zullen in de praktijk veelal liggen tussen de 5% en 7%. Indien een bedrijfspand niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet bedragen de onderhoudskosten 7% tot 10%. Tabel onderhoudskosten In % van de huur Kantoren Ouderdom 1990 heden 3,0% - 4,0% ,0% - 5,0% Voor ,0% - 8,0% Tabel onderhoudskosten In % van de huur In % van de huur Winkels Toplocatie Gemiddelde locatie Ouderdom 1990 heden 1,0% - 2,0% 2,0% - 2,5% ,0% - 2,5% 2,5% - 3,0% Voor ,5% - 3,0% 3,0% - 4,0% Tabel onderhoudskosten In % van de huur Bedrijven Gemiddelde locatie Ouderdom 1990 heden 5,0% - 7,0% ,0% - 8,0% Voor ,0% - 10,0% Vaste lasten In de berekening van de vaste lasten wordt normaliter rekening gehouden met de gemeentelijke lasten, zoals onroerende-zaakbelasting (ozb), rioolrechten en met de verzekeringslasten. Gemeentelijke lasten Voor de gemeentelijke lasten voor alle gemeenten in Nederland wordt verwezen naar de vastgoedexploitatiewijzer van de FGH vastgoed expertise, AAM Koëter Vastgoed Beheer BV en Vastgoedmarkt. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 9 van 14

10 Verzekeringen Kantoorpanden Voor het berekenen van de kapitalisatiefactor kan worden uitgegaan van een bandbreedte voor de vaste lasten voor verzekeringen en gemeentelijke lasten van 2,0% tot 3,5% van de huurwaarde. Winkelpanden Voor het berekenen van de kapitalisatiefactor kan worden uitgegaan van een bandbreedte voor de vaste lasten voor verzekeringen en gemeentelijke lasten van 2,0% tot 3,5% van de huurwaarde. Bedrijfspanden Voor het berekenen van de kapitalisatiefactor kan worden uitgegaan van een bandbreedte voor de vaste lasten voor verzekeringen en gemeentelijke lasten van 3,5% tot 9,0% van de huurwaarde Beheerkosten Hieronder wordt verstaan de vergoedingen die door professionele beheerders voor het beheren van bedrijven en kantoren in rekening wordt gebracht. Voor de activiteiten die betrekking hebben op de serviceverlening (servicekosten) en verhuur worden de beheerders meestal afzonderlijk betaald. Beheervergoedingen zijn niet zonder meer in eenheidsprijzen of percentages van de huur uit te drukken, maar zijn afhankelijk van de complexiteit, het aantal verhuurbare eenheden, hoogte van de huur, bemiddeling bij verhuurcontracten, ligging en de opdracht van het te leveren beheerwerk etc. De hieronder benoemde percentages zijn slechts gemiddelden zoals deze door professionele beheerders worden gehanteerd en zijn exclusief BTW. Het administratieve beheer zoals dat voor beleggingspanden wordt berekend, is niet in het onderstaande overzicht opgenomen vanwege het feit dat dit alleen voor beleggingspanden geldt en in de Wet WOZ niet wordt uitgegaan van de beleggingswaarde. Kantoren voor kantoren met een hoog huurniveau 2% tot 2,5% van de bruto huur. voor kantoren met een laag huurniveau 3% van de bruto huur. bij grote kantoorobjecten met een of meerdere huurders van alleen het technische beheer afhankelijk van het huurniveau, 1% tot 1,5% van de bruto huur. Winkelpanden voor winkelstrips en winkelcentra, afhankelijk van het huurniveau, 3% tot 4% van de bruto huur. voor individuele winkels op de betere locaties (A en B) met veelal een hoog huurniveau, 1% tot 2% van de bruto huur. bij winkels, winkelstrips en winkelcentra vaak alleen technisch beheer, afhankelijk van het huurniveau, voor 1% tot 1,5% van de kale huur. Bedrijfspanden voor bedrijfspanden afhankelijk van het huurniveau 2% tot 3% van de bruto huur. voor bedrijfsverzamelgebouwen, afhankelijk van het huurniveau 3% tot 5% van de bruto huur. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 10 van 14

11 (Bron: vastgoedexploitatiewijzer van de FGH vastgoed expertise, AAM Koëter Vastgoed Beheer BV en Vastgoedmarkt.) Leegstandsrisisco Leegstand kent twee belangrijke vormen: 1. Structurele leegstand; dit is de leegstand ten gevolge van markttechnische omstandigheden. In dit geval ligt het aanbod hoger dan de vraag (markt) of is het gebouw in kwestie moeilijk te verhuren door veroudering, locatie etc. Structurele leegstand uit zich tevens in een lagere huurwaarde per vierkante meter. Indien het effect van structurele leegstand volledig wordt verwerkt in de huurwaarde per vierkante meter, zal de invloed op de Kf nihil zijn. 2. Mutatieleegstand; hiervan is sprake zodra de huurovereenkomst is beëindigd en er geen nieuwe huurder is gevonden die het object op hetzelfde moment in gebruik wilt nemen. Is er sprake van voortdurende mutatieleegstand dan zal dit in de huurderving moeten worden opgenomen. 2a. Aanloopleegstand is tot twee jaar na de oplevering een eenmalige correctiepost, dat op basis van de contante waarde wordt berekend. Daarna wordt het structurele leegstand die in de exploitatielasten dient te worden opgenomen. Daar markttransacties vrijwel zonder uitzondering in verhuurde staat zijn geweest, is voor de bepaling van het leegstandsrisico alleen de mutatieleegstand van belang. Hiervoor wordt gemiddeld 4% tot 6% van de huur gereserveerd. De mate van courantheid hangt af van de locatie, het bouwjaar, eventuele renovatie, de grootte, de kwaliteit en het voorzieningenniveau van het object. Leegstand hoort bij vastgoed. Eigenaren van commercieel vastgoed houden structureel rekening met 3-5% leegstand. Indien dit percentage hoger is, is sprake van excessieve leegstand dat invloed heeft op de uiteindelijke waardebepaling. De mate van leegstand is dan afhankelijk van de vigerende marktsituatie op de peildatum. Als uitgangspunt bij de waardebepaling geldt meestal een contractperiode van 10 jaar. Dat wil zeggen dat dan maximaal 6 maanden structurele leegstand als normaal kan worden beschouwd. Indien contractperioden van 5 jaar veelvuldig voorkomen is een periode van 6 maanden niet uitzonderlijk maar is 3 maanden leegstand normaal. 2.5 Correctie kosten koper Als de WOZ waarde via een bottum-up methode wordt bepaald, dient gecorrigeerd te worden vanwege kosten koper. Dit zijn de kosten die een koper moet maken om het eigendom van de onroerende zaak te verwerven en bestaat uit overdrachtsbelasting of omzetbelasting, makelaarskosten en notariskosten Notariskosten en makelaarskosten Voor wat betreft de WOZ-waarde wordt uitgegaan dat bij het bepalen van de kosten koper altijd een notaris en een makelaar wordt ingeschakeld. De kosten zijn degressief en afhankelijk van hoogte van de koopsom en dus de WOZ-waarde. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 11 van 14

12 2.5.2 Overdrachtsbelasting versus omzetbelasting Er kunnen zich twee situaties zich voordoen waarbij rekening dient te worden gehouden met fiscale consequenties bij aan en verkoop van onroerende zaken: of er is sprake van overdrachtsbelasting, of er is sprake van omzetbelasting (BTW). Het betreft hier uitsluitend de belasting die betrekking heeft op het vastgoedobject en heeft geen betrekking op de BTW positie van de vigerende eigenaar of huurder omdat immers wordt uitgegaan van een lege overdracht aan nieuwe eigenaren en gebruikers Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom en dus van de verkoopwaarde. Overdrachtsbelasting wordt in mindering gebracht op de WOZ-waarde omdat de WOZ waarde de verkoopwaarde representeert. Overdrachtsbelasting wordt geheven over transacties van bestaande bouwwerken Omzetbelasting (BTW) Als gevolg van het bepaalde in art. 11, eerste lid aanhef en letter a, Wet op de omzetbelasting 1968 kan een onroerend goed, indien het meer dan twee jaar in gebruik is, vrij van omzetbelasting worden geleverd. In die gevallen wordt overdrachtsbelasting over de aankoopprijs geheven. Bij nieuwe niet-woningen wordt alleen omzetbelasting betaald indien er een (fictieve) transactie plaatsvindt binnen twee jaar na eerste ingebruikname. Volgens de jurisprudentie betekent dit dat in deze periode de omzetbelasting (BTW) wel een waardebepalende factor voor de WOZwaarde is en zal daarom in deze periode de WOZ-waarde gewaardeerd worden inclusief BTW. In een concurrerende markt is het echter de vraag in welke mate aankopende partijen bereidt zijn de BTW als extra bedrag in de verkoopprijs te vergoeden. Deze taxatiewijzer adviseert daarom in het algemeen ook binnen de periode van twee jaar om de kapitalisatiefactor te berekenen conform het hier gepresenteerde rekenmodel. In bijzondere gevallen waarin de mogelijk waardeverhogende invloed van de omzetbelasting op de WOZ-waarde in de eerste twee jaar na oplevering wel van belang is, bijvoorbeeld in verband met een vergelijking met de gecorrigeerde vervangingswaarde, wordt geadviseerd in overleg te treden met belanghebbenden. De te analyseren transacties vermelden de koopsommen exclusief de wettelijke transactiekosten (hierna k.k). Wanneer uitgegaan wordt van de in het kadaster vermelde transactieprijzen zal de uitkomst van de analyse resulteren in een gemiddelde kapitalisatiefactor k.k. Eventuele omrekeningen zijn dan overbodig. Hierna is een tabel opgenomen van kosten koper zoals genoemd in de vastgoedexploitatiewijzer van de FGH vastgoed expertise, AAM Koëter Vastgoed Beheer BV en Vastgoedmarkt. Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 12 van 14

13 Koopsom in euro OVB in euro Transport en Bemiddelingskosten in euro Kosten Koper totaal in euro Kosten Koper in percentage ,1% ,7% ,5% ,4% ,3% ,2% ,1% ,0% ,9% ,8% ,7% ,6% ,5% ,5% ,3% ,2% ,1% ,1% ,0% ,9% ,8% ,7% ,7% ,6% (Bron: Vastgoed exploitatiewijzer 2005 FGH) Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 13 van 14

14 Bijlage 1 Bijlage 1 Rekenblad Kapitalisatiefactor Bruto aanvangsrendement methode Algemene en objectgegevens (1) Adres Waardepeildatum Objectcode Situatiedatum Objectnummer Taxatiedatum Gebruiker Taxateur A Exploitatiekosten (2) ( 2.4) % v huur Onderhoudskosten ( 2.4.1) 10,0% Vaste lasten ( 2.4.2) 5,0% Beheerskosten ( 2.4.3) 2,0% Leegstandsrisico ( 2.4.4) 5,0% Totaal 22,0% Leegstand uitgedrukt in maanden per 10 jaar maanden 6 Netto huur als % van de brutohuur 78,0% Yield Basisrendement ( 2.3.1) 3,95% Opslagrisico (3) ( 2.3.2) 2,00% Netto yield 6,0% Netto factor (1 / Netto yield) 16,8 Netto huur % * Netto factor 13,1 Correctie kosten ( 2.5) Correctie kosten koper (4)( 2.5) 7,0% Kapitalisatiefactor Brutofactor (afgerond op 1 decimaal) 12,3 Invulinstructie Alleen de grijze vlakken worden ingevuld 1 Algemene en objectgegevens invullen 2 Exploitatiekosten Percentage van de exploitatiekosten invullen (als percentage van de huur) Leegstandstermijn over 5 of 10 jaar invullen 3 Opslagrisico invullen 4 Percentage aankoopkosten invullen Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Pagina 14 van 14

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten

Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten Datum: 23 november 2010 Bijlage(n): - 1. Inleiding De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet waardering

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 05-07-2012 Zaaknummer AWB 11/5490 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. November 2002

Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. November 2002 Taxatierichtlijnen ROZ/IPD Vastgoedindex November 2002 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Gekozen waardebegrip... 3 3. Toegestane taxatie methoden/modellen... 3 4. De conventionele methode, gebaseerd

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK

WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK IN VOGELVLUCHT 23 NOVEMBER 2015 WELKOM 1. Voorstellen presentatoren/moderatoren 2. Technische zaken (beeld/geluid) 3. Werkwijze vragen 4. Enquête aan het eind PROGRAMMA 1.

Nadere informatie

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 College VU Amsterdam Taxeren van kantoren drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 1 Taxeren 2 1. Theorie 2. Praktijk 1. Theorie 3 1. Theorie 1a. Theorie Wat is waarde? 4 1b. Doel 1c. Waardebegrip

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008

ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008 Nyenrode Real Estate Center de heer prof.dr. T.M. Berkhout MRE MRICS de heer prof.dr. A.C. Hordijk Straatweg 25 3621 BG Breukelen ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008 betreft: Reactie

Nadere informatie

De waarde van een supermarkt

De waarde van een supermarkt De waarde van een supermarkt Maarten H.L. van Lit RT 20 mei 2011 LMBS retail B.V. Maarten van Lit directeur makelaar sinds 1990 9 jaar Van Boxtel & Partners Winkels 9 jaar DTZ Zadelhoff Retail specialisaties:

Nadere informatie

TMI taxatie rapport - overzicht

TMI taxatie rapport - overzicht TMI taxatie rapport - overzicht IPD Type VVO stuks huur/m2 % huur Waarde kantoren 3.940 150 86,64% 591.000 parkeren binnen 30 450 1,98% 13.500 overige ruimtes 913 85 11,38% 77.605 Totaal 4.853 30 140 100%

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 17-12-2014

Voorbeeldstraat 1 17-12-2014 Voorbeeldstraat 1 17-12-2014 Pagina 1/11 Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 2. Rendementsverloop 3. Toelichting Box 3 heffing 3.1 Oude methode: Box 3 heffing 3.2 Nieuwe methode: Box 3 heffing 4. Uw huidige

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Markthuur kapitalisatie Bruto huur. Markthuur. Huurinkomsten exclusief leeg 672.840. Leegstand. Markthuur eigenaar/gebruiker

Markthuur kapitalisatie Bruto huur. Markthuur. Huurinkomsten exclusief leeg 672.840. Leegstand. Markthuur eigenaar/gebruiker TMI rapport - NAR IPD Type VVO stuks huur/unit % huur markthuur kantoren 3.940 125 81,26% 492.500 bedrijfsruimte 562 125 11,59% 70.250 parkeren binnen 30 450 2,23% 13.500 overige ruimtes 351 85 4,92% 29.835

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

!"#$%&'()$*+),-'%."/*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8)."-*596:*

!#$%&'()$*+),-'%./*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8).-*596:* !"#$%&'()$+),-'%."/0#)1.23..4%.156 57.8)."-596: ;.."#.8+),-'%."/0#)1.? 9##:"&51&;&5(?..5("&//&@-4/&/##%$#;;&5A"-4#%5..;21)$=#51&",-4/#;&51&/#$(&5? '&5(".@&@-::-5:-50#)1.5.,-49&('&5(");&59&(B#@C&"/?

Nadere informatie

Vastgoed en WOZ-waarde

Vastgoed en WOZ-waarde Weekblad voor Fiscaal Recht, Vastgoed en WOZ-waarde Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2015/1394 Bijgewerkt tot: 17-11-2015 Auteur: Drs. J.E. van den Berg en G.H.T.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2006:AZ9227

ECLI:NL:RBGRO:2006:AZ9227 ECLI:NL:RBGRO:2006:AZ9227 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 20-11-2006 Datum publicatie 23-02-2007 Zaaknummer AWB 06/372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

DEDEMSVAARTWEG 865 INVESTERINGSOPPORTUNITY BEDRIJFSGEBOUW CIRCA 300 M² VERDEELD OVER 2 LAGEN KOOPSOM: ,- K.K. DEN HAAG

DEDEMSVAARTWEG 865 INVESTERINGSOPPORTUNITY BEDRIJFSGEBOUW CIRCA 300 M² VERDEELD OVER 2 LAGEN KOOPSOM: ,- K.K. DEN HAAG DEDEMSVAARTWEG 865 INVESTERINGSOPPORTUNITY BEDRIJFSGEBOUW CIRCA 300 M² VERDEELD OVER 2 LAGEN KOOPSOM: 575.000,- K.K. DEN HAAG ALGEMEEN: Het betreft een vrijstaande bedrijfspand, gelegen op een prima te

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Huurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker

Huurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker Huurwaardebepaling gemeente Tilburg 9 april 2015 Marion Bakker Portefeuille team Gebouwen Ca. 186 permanente gebouwen Ca. 400.000 m² bruto vloeroppervlak Ca. 30 miljoen huurinkomsten per jaar Ca. 437 miljoen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Vraagprijs ,- kosten koper

Vraagprijs ,- kosten koper Korte Kerkstraat 5, 3841 CK Harderwijk Vraagprijs 179.000,- kosten koper Omschrijving BELEGGINGSOBJECT TE KOOP Korte Kerkstraat 5 te Harderwijk. OBJECT Op goede locatie (A-2) gelegen monumentaal WINKELPAND

Nadere informatie

De Raad van Toezicht West geeft uitspraak inzake de zaak van:

De Raad van Toezicht West geeft uitspraak inzake de zaak van: Eigen belang/handel. Makelaar koopt zelf. Klager verwijt zijn broer (beklaagde 2) en het makelaarskantoor van zijn broer (beklaagde 1) dat zij een aantal onroerende zaken tegen een niet marktconforme prijs

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Training Marktwaarde Woningcorporaties. Het routeboek van de te nemen stappen.

Training Marktwaarde Woningcorporaties. Het routeboek van de te nemen stappen. Training Marktwaarde Woningcorporaties Het routeboek van de te nemen stappen. Marktwaarde in verhuurde staat Onderscheiden worden de volgende type vastgoed: Woningen BOG Parkeerplaatsen Herontwikkelingsprojecten:

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

NOTITIE 1. AANLEIDING EN DOEL VAN DE NOTITIE

NOTITIE 1. AANLEIDING EN DOEL VAN DE NOTITIE NOTITIE Project: Advies huurprijs Opdrachtgever: Gemeente Nuth Ter attentie van: de heer J. Sluijsmans Datum: 14 maart 2017 Kenmerk: 20170314 Notitie huurprijs Parallelstraat 41 Nuth Opgesteld door: ir.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ1161

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ1161 ECLI:NL:RBALK:2009:BJ1161 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-06-2009 Datum publicatie 01-07-2009 Zaaknummer 08/1112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 19-11-2013 Portefeuillehouder: mw. A.J.A. van de Ven Onderwerp Verkoop bloot eigendom van bedrijfspanden en losse garages Samenvatting Op 16 december 2008

Nadere informatie

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering 4 november 2015 Nationale conferentie Gebouw automatisering Welke eisen m.b.t. investeringen gebouw automatisering om aantrekkelijk te zijn voor beheer (sneak preview) 25-6-2015 25-6-2015 I II III Wie

Nadere informatie

Voor het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting geldt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen:

Voor het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting geldt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen: Voor het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting geldt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen: a) Tekst van artikel 17a van het uitvoeringsbesluit in de periode t/m 2010 (inclusief toelichting). b) Tekst

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 16 maart 2017

Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 16 maart 2017 Welkom 1 Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 16 maart 2017 FGH Bank, een brede kijk op vastgoed Uw docenten: Naam: Functie: Bedrijf: Ing. M. Chris de Ruiter MRE MRICS RT Directeur Taxaties & Research

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Zijlstraat 17, 2011 TJ Haarlem

Zijlstraat 17, 2011 TJ Haarlem Zijlstraat 17, 2011 TJ Haarlem Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. HUURINFORMATIE WINKEL-/KANTOORRUIMTE Adres Object Zijlstraat 17, 2011 TJ

Nadere informatie

TAXATIE Amsterdam Atlantisplein Boer Hartog HooColliers International Dynamis 31-mei-2011 pagina 1

TAXATIE Amsterdam Atlantisplein Boer Hartog HooColliers International Dynamis 31-mei-2011 pagina 1 TAXATIE Amsterdam Atlantisplein Boer Hartog HooColliers International Dynamis 31-mei-2011 pagina 1 Algemene gegevens Versie 2008 Fotopresentatie Naam van het complex Adres Atlantisplein 1 Plaats 1090 AD

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

TE GEBRUIKEN WAARDEBEGRIPPEN BIJ TAXATIE VAN ONROEREND GOED; januari 2001

TE GEBRUIKEN WAARDEBEGRIPPEN BIJ TAXATIE VAN ONROEREND GOED; januari 2001 TE GEBRUIKEN WAARDEBEGRIPPEN BIJ TAXATIE VAN ONROEREND GOED; januari 2001 Inleiding Dit overzicht behandelt voornamelijk de definiëring van de meest voorkomende waardebegrippen, voor zover het gebruik

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Stationsstraat 72-80 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Huurprijs BTW Oppervlakte In units vanaf Ligging Aanvaarding Winkelruimte en kantoorruimte 85,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.886m² Circa

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Vraagprijs ,- kosten koper

Vraagprijs ,- kosten koper Bruggestraat 48, 3841 CP Harderwijk Vraagprijs 725.000,- kosten koper Omschrijving BELEGGINGSOBJECT TE KOOP Bruggestraat 48 te Harderwijk. LIGGING Op absolute toplocatie (A1) gelegen WINKELRUIMTE in het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:2214

ECLI:NL:RBOBR:2017:2214 ECLI:NL:RBOBR:2017:2214 Instantie Datum uitspraak 18-04-2017 Datum publicatie 06-06-2017 Zaaknummer 16_2772 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Hondegatstraat 4, 3841 CG Harderwijk. Vraagprijs 550.000,- kosten koper Huurprijs 50.000,- per jaar

Hondegatstraat 4, 3841 CG Harderwijk. Vraagprijs 550.000,- kosten koper Huurprijs 50.000,- per jaar Hondegatstraat 4, 3841 CG Harderwijk Vraagprijs 550.000,- kosten koper Huurprijs 50.000,- per jaar Omschrijving TE KOOP / TE HUUR Hondegatstraat 4 te Harderwijk LIGGING Gelegen in het stadscentrum van

Nadere informatie

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN De komst van de EVS en de introductie van de nieuwe taxatiemodellen vragen om aandacht voor het gebruik van de begrippen marktwaarde en marktwaarde met bijzondere

Nadere informatie

Verbindingsweg 36-A, 2061 EL Bloemendaal

Verbindingsweg 36-A, 2061 EL Bloemendaal Verbindingsweg 36-A, 2061 EL Bloemendaal Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. HUURINFORMATIE BEDRIJFS/WINKELRUIMTE Adres Object Oppervlakte

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

Adres: Hoge Ham 67, 5104 JB Dongen Vraagprijs ,00 kosten koper. Huurprijs 1.500,00 per maand.

Adres: Hoge Ham 67, 5104 JB Dongen Vraagprijs ,00 kosten koper. Huurprijs 1.500,00 per maand. Adres: Hoge Ham 67, 5104 JB Dongen Vraagprijs 199.000,00 kosten koper. Huurprijs 1.500,00 per maand. Omschrijving Object De commerciële ruimte is gelegen in de winkelstraat Hoge Ham op A2-locatie in het

Nadere informatie

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Sutton 3 Apeldoorn Sutton 3 te Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte 895.000,- k.k. 95,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 650m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

Waagmeestershoeve 1 a. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Waagmeestershoeve 1 a. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Waagmeestershoeve 1 a Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Winkelruimte, Overige 328.000,- k.k. 750,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 160m² Ligging Woonomgeving Bijzonderheden

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3 Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Inhoud blz. 1 Inleiding...2 2 Doel en status...2 3 Aard en omvang gemeentelijk vastgoed...2 4 Richtlijnen bij de aan-

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K. Brusselsestraat 84-84A MAASTRICHT TE KOOP Karakteristiek beleggingsobject in deels verhuurde staat, bestaande uit ca. 2.900 m² BVO en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. Diverse mogelijkheden tot herontwikkeling

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 690.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 690.000,- K.K. Volksplein 34A/34B-35 MAASTRICHT TE KOOP Woon-/winkelobject in volledig verhuurde staat, bestaande uit een supermarkt op de begane grond en 8 studentenkamers. Netto huuropbrengst 65.758,- per jaar. VRAAGPRIJS

Nadere informatie

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Asselsestraat 328-328b Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. Niet BTW belast Oppervlakte Circa 669m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg Te koop Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen BBV en afschrijvingen Het BBV kent verschillende onderwerpen. Eén van de onderwerpen heeft betrekking op de waardering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Innsbruckweg Innsbruckweg

Innsbruckweg Innsbruckweg Innsbruckweg110-120 Innsbruckweg 130-144 Rotterdam TE KOOP 2 DEELS VERHUURDE BEDRIJFSGEBOUWEN CIRCA 5.638 M² KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE +101 KOOPSOM: 1.250.000,- KOSTEN KOPER INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070 262

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Wigstraat 25! Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Adres: Wigstraat 25 te Lelystad. OPPERVLAK: Het oppervlak van de beschikbare

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Guidance Note Taxatie erfpacht.

Guidance Note Taxatie erfpacht. Guidance Note Taxatie erfpacht. 1. Inleiding. Deze Guidance Note geeft een richtlijn, zoals bedoeld in PV 1.1.6, voor de meest gangbare taxaties die in geval van erfpacht worden opgesteld. De volgende

Nadere informatie

Versie 15 maart 2007. Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007. Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1

Versie 15 maart 2007. Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007. Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1 Taxatierichtlijnen ROZ/IPD Vastgoedindex 15 maart 2007 Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1 1. Inleiding... 3 2. Soorten, externe en interne taxaties en frequentie... 4 3. Waardebegrip en benaderingswijzen...

Nadere informatie

Vastgoedrekenen - middag

Vastgoedrekenen - middag Vastgoedrekenen - middag Den Haag, 16 maart 2016 FGH Bank, een brede kijk op vastgoed Uw docenten: Naam: Functie: Bedrijf: Ing. M. Chris de Ruiter MRE MRICS RT Directeur Vastgoedwaardering Naam: Functie:

Nadere informatie