Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto."

Transcriptie

1 Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot augustus) maandag 8 novmbr 2004 jaargang vto 1974*2004 Studntn schitn Uitnmbar katrn van p. 7 tot 18 Alma-partnr af (foto Katln Gabriëls) Nimand bij Vto wt wat ht is om 30 jaar t zijn. Maar als w op onz drtigst vrjaardag vn vl mgmaakt hbbn als Vto, dan zoudn w al aan onz mmoirs bgonnn zijn. Omdat Vto zich vooralsnog nit zlf volschrijft, hbbn wij alvast zijn vrldn uitgspit. Ht rsultaat vind j in n xtra nummr, binnnin dz Vto. Ls zo vrdr, d rdacti VERDER IN DIT NUMMER: TUSSEN LODEWIJK EN DE ERWTEN 2 VLAMINGEN BUITEN? 5 FREDDY WEET RAAD 6 KOTALLEMACHTIG 19 ZWIJNTJE NOG ALTIJD DRONKEN 22 PARTY MET STEVE EN FRANK 23 (advrtnti) Om haar 50st vrjaardag t virn sloot Alma vorig jaar n contract af mt ht communicatibdrijf Crativ Communication (CC). D ovrnkomst bhlsd d organisati van ht maar ook d ontwikkling van d -niuwsbrif n d hrinrichting van Alma 2. D rst tw puntn zijn rds gralisrd. Ovr Alma 2 wordt momntl rond d tafl gztn door CC, d Alma-dircti n d architctn. Howl als n god fstj wrd bschouwd, zijn d studntn toch kritisch ovr d samnwrking mt CC. D communicati mt d kringn vrlip immrs strof n d vrantwoordlijkhdn warn slcht afgbaknd. Tvns vindn z ht spijtig dat r nits van d bgrot uro grcuprrd wrd. Dit was gn absolut must, maar mn Gzocht: fstblid D Luvns Ovrkoplnd KringOrganisati (LOKO) maakt n kalndr op mt all studntnactivititn van ht acadmijaar. Dz kalndr ga ik voorlggn aan d mnsn van ht schpncollg n d politi, zgt studntnschpn Dnis Vandvoort (sp.a). Dit ovrlg mt kalndr is r gkomn op vraag van LOKO. Kris Van Brock, kringcoördinator van LOKO-Kringraad: W vragn ht stadsbstuur om rkning t houdn mt d traditionl studntnvnmntn, wannr zij andr activititn plannn. Di vraag komt r, omdat tw traditionl activititn, d VRG-Challng n d kiswk van Ekonomika, motn wijkn van ht Laduzplin, omdat r n niuw Nit all prsonl stmrcht op AR Na ht Assistrnd n Bijzondr Acadmisch Prsonl (AAP/BAP), di al op Acadmisch Raad (AR) zatn, mochtn ook ht Zlfstandig Acadmisch Prsonl (ZAP) n ht Administratif n Tchnisch Prsonl (ATP) van d K.U.Luvn hun vrtgnwoordigrs aanduidn voor AR. Dit orgaan bpaalt n coördinrt ht blid van d K.U.Luvn inzak ondrwijs, wtnschapplijk ondrzok n maatschapplijk n wtnschapplijk dinstvrlning. Samn mt d Raad van Bstuur is d AR bpalnd voor ht blid hoopt r toch stilltjs op. Omdat d niuwsbrif bovndin t duur is, wordt dz stopgzt n nmn d Dinst Communicati n vntul d studntn ht van CC ovr. Er wordn dan ook rnstig vragn gstld bij d samnwrking rond Alma 2. Zo vrst mn dat ht studntnrstaurant één groot rclampanl wordt, n trnd di rds mrkbaar is n di mn bij LOKO-Social Raad absoluut wil vrmijdn. Ondanks dz rnstig twijfls wil SoRa toch dat ht contract uitgdaan wordt. D uitvoring rvan is immrs t vr gvordrd om d bol op t blazn. En bruk zou tvns t duur zijn n niuw partnrs vindn zou bovndin t lang durn. D studntn willn wl dat d samnwrking daarna onvrwijld stopgzt wordt. (jb) soort paasmarkt door d stad wordt gorganisrd. Zulk dingn willn w in d tokomst voorkomn. Ook d vag bwoordingn van d maatrgln van ht stadsbstuur zijn n punt van wrvl. Tobback zgt dat r na tin uur gn muzik mr mag zijn in woonbuurtn. En woonbuurt is voor mij n buurt waar mnsn wonn: alls wat binnn d klin ring ligt. Dus kan r binnn hl d klin ring gn muzik mr na tin uur. Dat is onmoglijk, aldus Van Brock. Studntnschpn Vandvoort accptrt dit standpunt: Ik bgrijp d vraag van d studntn naar duidlijkhid in ht blid hl god. Z willn wtn waar z zich aan motn vrwachtn in d tokomst. (cvm) aan d K.U.Luvn. Studntn warn al vrtgnwoordigd op AR. Voor ht ZAP wrdn dri vrtgnwoordigrs vrkozn. Profssor Luc Dray voor Human, profssor Christoffl Walkns voor Exact n profssor Raf Sciot voor Biomdisch zulln hun collga-profssorn vrtgnwoordign op AR. Mt n opkomst van 48,93% wrd ht quorum van 30% ruimschoots ghaald. Ook ht ATP haald mt n opkomst van 40,65% hun quorum van 20% zodat hun vrkozn vrtgnwoordigrs volwaardig dl zulln uitmakn van AR, dat wil zggn mt stmrcht. Bij ht rds vrtgnwoordigd AAP/BAP stmd chtr slchts 17,45% van d stmgrchtigdn zodat d vrkoznn d komnd tw jaar gn stmrcht hbbn op AR, maar slchts als waarnmr ztln. (bd)

2 In d zwart nacht is n mnsch aangtrdn D zwart nachtwolkn vlogn D zwart loofstammn bogn D wind ging zwaar in zwart rouwkldn. D mnsch waarovr Hrman Gortr n gdicht schrf is nimand mindr dan Gorg Walkr Bush, ook wl mistr prsidnt gnomd. Gorg fulminrt tgn abortus, stamclondrzok, homo s n d schiding van Krk n Staat. D Amrikaans bvolking koos n lidr di qua rligiuz knutrighid kan wdijvrn mt ht Vaticaan n Alxandra Coln. Gn wondr dat Di Tagszitung bloklttrd: Oops - Thy did it again. Maar zoals bij all blangrijk zakn ds lvns is r ook hir hoop, n lichtpuntj, n laatst, maar zkr strohalm waaraan mn zich mag vastklampn: rationalitit. W trkkn d visi van Bush gwoon door. Als hij toch n ractionair blid wil vorn van consrvatism is hir al lang gn sprak mr dan zijn wij brid di sprong in d tijd mt hm t makn. Trug naar af: ton gntisch ondrzok zich nog bprkt tot ht kurn van rwtn n Oscar Wild d nig fat was. Of nog n stapj vrdr trug: ton Lodwijk XIV zi L état, c st moi n idrn dit mooi n schoon n god vond. Ht mot rond di priod tussn Lodwijk n d rwtn gwst zijn, dat dspotn oorlogn vordn om privé-rdnn, trdn op willkurig arrstatis n ht bld vrspriddn van andr natis als kwaadaardig n goddloos. Oops - H did it again horn wij u dnkn: Bush rgrt als n fodaal dspoot. Maar wi zijn wij om d Amrikann hun wil tot politik archologi t ontzggn? W motn hn stunn in di wns n hn trug hlpn naar di priod van armod n rchtsonzkrhid voor grot dln van d bvolking. Di priod waarin d VSA nog n koloni was. Z krijgn wr hog blastingn, want z motn onz conomi ondrstunn. Z motn hun lgr ontbindn n krijgn dat van ons in d plaats. Maar vooral: z mogn hun ign politik blid nit zlf bpaln ook dat don wij voor hn. Mt n gouvrnur n n Ovrzs Raad. D profilvacatur publicrn w in Vto: u bnt n blank Europaan tussn d twintig n d zstig jaar oud, want volgns ractionair maatstaf zijn zwartn mindrwaardig, vrouwn t slap n nkl vruchtbar ziln in staat t rgrn. Is ht nit n btj gmn om di arm Amrikann zo op hun domhid t pakkn, horn wij u kritisch dnkn. Wl, bijlang nit: als r n btj dglijk gschidnisondrwijs zou zijn, waarin ht crationism nit opniuw d norm was, bijvoorbld, dan zoudn z nit zo dom zijn. Dan zoudn z misschin bsffn waarom z nit trug naar n Ancin Régim willn. Maar gn nood: zodra ht modrn n libral Europa r aan d macht is, zulln wij daar dglijk ondrwijs organisrn. En misschin gaan z daar dan opniuw bginnn nadnkn n misschin zlfs opniuw onafhanklijk willn wordn. Hlaas, dat zulln wij als god modrstaat nit kunnn tostaan: ht is duidlijk dat ontwikklingsland Amrika, ondanks d vrlichtingstraditi, nit voor zichzlf kan zorgn laat staan voor d rst van d wrld. Omdat z r ignlijk ook zlf voor kizn, zulln wij dus voor hn zorgn. Wi dom is, mot d gvolgn daar maar van dragn. Bram Dln & Gijs Van Gassn Portulaca ACTUEEL FEIT Zwart Rctor O. Mannn mt macht hbbn doorgaans tw knmrkn: n buikj n n hkl aan kritik. Rctor O. was d commntaar in Vto op zijn buikj dan ook spuugzat! Hij was hlmaal nit t dik n trouwns, all grot lidrs haddn n stvig postuur. O. zou dat vrmaldijd studntnblad wl vn dmonstrrn dat r mt zijn conditi nits aan d hand was! Bij wijz van promotistunt had d dcaan van d Facultit Bwgings- n Rvalidatilr, tovallig Buikrs ghtn, ooit all ldn van d Acadmisch Raad n fitnsskaart voor zijn sportcntrum cadau gdaan. Rctor O. had ht ding nooit gbruikt, maar nu stond zijn imago op ht spl. Hij vist d stoffig fitnsskaart uit d ondrst lad van zijn burau n bld Vto op: Zg mannn, ik ga fitnssn. Kom dat ns vrslaan, dan zit g dat r nits schlt mt mijn conditi! Op d rdacti van Vto wrd ht plots rg stil. En lichtjs panikrnd hoofdrdactur stamld onvrstaanbaar in d hoorn, tot ondrgtknd in n vlaag van zlfbhoud d hoorn uit zijn zwtnd handn rukt: Waarom nmt u Jron Vandrommls nit m? Di is voorzittr van LOKO-Kringraad. Ik zal u wl n afspraak rgln! D rctor bdankt ons voor dit prima voorstl n ging driftig op zok naar zijn gifgron trainingspak. Uw dinaar bld mtn naar Jron Vandrommls n fluistrd op vrtrouwlijk toon: Jron, d rctor wil mt u gaan fitnssn. Ja, om its ghim t bsprkn! Door ht rdactilokaal waard n golf van opluchting aan dat onhil warn w mooi ontsnapt. Eén vrdiping hogr bgon Vandrommls n nijvr spurtocht naar zijn fitnsskaart n zijn mooist spandx-pakj. Ton Jron d volgnd dag aankwam in nauw zittnd coururskostumk bij d sportzaal, zag hij daar n flink transpirrnd rctor. In n sportif ondrlijfj n mt n sponzn zwtband op zijn glimmnd voorhoofd sprong d rctor vrwod touwtj mt n roz plastikn springkoord. Ha, prutsk! Ik zi dat g uw bst kostuum hbt aangtrokkn voor dz dlicat opdracht. W zulln r dan maar glijk aan bginnn zkr? Gij kunt prcis ook wl wat sport gbruikn, knipoogd rctor O. schalks trwijl hij in Vandrommls buik pord. En daar klom d rctor al op n homtrainr! Hij stld ht tostl in op d zwaarst stand, n bgon op zijn gmakj t lopn. Op d band naast hm spartld Vandrommls wanhopig om ht tmpo aan t kunnn. Ton hij voor d drd kr achtrovr van d band was gslagn, grp d rctor hm bij zijn linkrbn n slpt hm m naar d haltrs. Mt rubbrn armn probrd Vandrommls vijftin kilo bovn zijn hoofd t tilln, trwijl d rctor naast hm vlotjs in d wr was mt tw maal vijftig kilo. O. slpt zijn gast n namiddag lang langs all moglijk fitnsstostlln, waar hij stds op uitblonk. Vandrommls vrog zich chtr af of ht katholik aspct van d univrsitit rin bstond dat d Inquisiti haar martltuign hir ondrhild. Op ht ind van d dag rutld d studnt, mr dood dan lvnd, dat hij nog n afspraak had n bgon zichzlf op handn n kniën richting Luvn t slpn. Rctor O. zlf blf nog n uurtj doortrainn. s Avonds, ton d rctor naar zijn rctoraat jogd, pikt hij d nog mt blodnd kniën vrdr kruipnd Vandrommls op. Als n vollrd brandwrman zwird hij hm ovr zijn schoudr n jogd vrdr. Mt n joviaal hir hbt g uw mdwrkr trug, mannn! wirp rctor O. Vandrommls fluks binnn op d Vto-rdacti. Ton d tlfoon d volgnd dag d tlfoon opniuw rinkld op d rdacti kromp idrn wr in mkaar, maar d hoofdrdactur nam kolblodig op: Goimiddag. Ja. Aha Ik snap ht. Komt in ord. D hoofdrdactur haakt in n sprak tot zijn manschappn: Gn panik. t Was d rctor nit. En golf van opluchting waard door ht rdactilokaal, tot d hoofdrdactur strng vrdr ging: Ht was Vandrommls. Paul-Hnri, hij vraagt of hij ns n klapk mt u kan don. Hij kan nit lachn mt dit stukj! Paul-Hnri Giraud Mt groot ongnogn ls ik in bid artikls dat Portulaca nkl nog fstjs van buitnlands studntn ondrstund. Dit is hlmaal nit waar. Vrschillnd associatis hbbn in ht vrldn culturl activititn gorganisrd di dan gdltlijk door Portulaca wrdn gfinancird. D intrnational studntn staan volldig in d kou n kunnn zlfs nit ragrn omdat z nit op d hoogt wordn gbracht. Enkl d intrnational studntn di ht Ndrlands voldond machtig zijn, kunnn dz artikls lzn. Ht wordt mijn inzins hoog tijd dat d buitnlands studntn gïnformrd wordn ovr d stand van zakn n dat hun mning ghoord kan wordn. En voorzittr was r ovrigns al lang nit mr, omdat ht quasi onmoglijk blk om n buitnlands kandidaat t vindn. Uit dirct bron wt ik dat d vrijgstld van Portulaca d afglopn tw acadmijarn gn voorzittr n vic-voorzittr wild, dus wrd d vraag nit gstld n warn r gn vrkizingn. Is ht nit d taak van LOKO om to t zin dat d structuur di d OAV hft godgkurd, ook naglfd wordt? Guy Moors ls crisismanagr. in ht acadmisch tussnsizon probrd hij d puinhoop in kaart t brngn. Uit rvaring wt ik dat bijna lk acadmijaar d niuw vrijgstld n administrativ puinhoop rfd. Van continuïtit was hir gn sprak. Elk vrijgstld vrloor tlkns wr kostbar tijd mt ht uitzokn van d administrati. Dat n duidlijk taakomschrijving voor Portulaca hoognodig is, lijkt mij gn niuw ggvn. D taak van d intrnational officr als wgwijzr voor studntn mt n vraag of n problm is zr nuttig. En buitnlands studnt zal nit zomaar imand aansprkn wannr r zich n problm stlt. Er mot rst n vorm van vrtrouwn zijn. Ik vind ht hl jammr dat bij ht artikl LOKO-zorgnkindj n foto van Pangaa gtoond wordt. Pangaa hft totaal nits t makn mt d problmn van Portulaca. Carolin Nijs (Pangaa) Horizontaal 1 Bouwland - Ramp voor misjs 2 Virkant dcimtrs - Ho grotr dit orgaan, ho mindr cantusgdichtjs j mot makn 3 Ondrzoksgbouw - Palstijns lidr 4 Koud - Plaats in Groot-Brittannië 5 Hb j btr nit op j hoofd - Ovrdrvn 6 Oplossing voor vrouwnproblmn - Drankfls 7 Vordring - Stad in Duitsland 8 Stun bij vrdrit - Hrt 9 Traag - Stunbalk 10 Voglhuisj - Daar rknn z mt j af Vrticaal 1 Vis - Blis Kyoto niuw lvn in 2 Zldn trug t vindn in krabsla - Duits pr 3 Turks grcht - Dssrt 4 Vogwoord - Zoogdir - Hooiafval 5 Uitgbrand maar alwr opn café 6 Uitgbridst 7 Plaats in Italië - Paard - Sturmabtilung 8 Oord ds vrdrfs - Plswrk 9 Dichtstbijzijnd - Lichaamsdl 10 Niuw naam van Madonna - Trrurorganisati Dris D Smt J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

3 PRIJZEN VAN EERSTE BAC-CURSUSSEN WORDEN ONDERZOCHT Studikost mot omlaag D K.U.Luvn gaat d kostn van handbokn n andr studimatriaal ondr d lop nmn. Studntncoördinator Danny Pitrs vindt immrs dat d studikostn in sommig richtingn n voor sommig vakkn t hoog liggn in vrhouding mt ht aantal studipuntn. Laurns D Kostr & Elln Prmntir Vanaf dit acadmijaar motn all studntn Gnskund vrplicht n laptop bzittn. Di nit gring invstring is nit voor all studntn vn gmakklijk. Wi bij d facultit Gnskund klaagd ovr d hog kostn van n ign laptop, wrd chtr doorvrwzn naar d Social Dinst. D Raad voor Studntnvoorziningn bslist om gn financiël stun t gvn voor laptops, omdat dz kost buitnsporig is n om ht mchanism nit t bstndign dat facultitn hog kostn oplggn om di door t rknn naar d Social Dinst. Dz bslissing hft wl tot gvolg dat mindrbgod studntn voorlopig in d kou blijvn staan. D laptop voor Gnskund is nit ht nig problm van studikost. Ook d studntn Rchtn klagn bijvoorbld omdat z vl vrschillnd wtbokn motn kopn, n ovr d hl univrsitit gbruikn mr n mr proffn n duur handbok in plaats van n godkop studntncursus. En van d rdnn daarvoor zou zijn dat d proffn ondr druk van d K.U.Luvn staan om zovl moglijk wtnschapplijk publicatis op hun naam t zttn. En luxditi bij n bknd uitgvr valt daarondr, n Accocursus of n hoop papir bij d cursusdinst nit. En oplossing voor dit problm zou kunnn zijn dat Acco zijn bokn wat wtnschapplijkr maakt, bijvoorbld door z n ISBN-nummr t gvn. (foto Pitr Bart) Aanbvoln Om uit d spiraal van stijgnd kostn t komn, stlt K.U.Luvn-studntncoördinator Danny Pitrs n plan voor om d studikostn rst in kaart t brngn n daarna d problmgvalln aan t pakkn. Hl concrt is ht d bdoling dat d studntn in lk opliding voor ht rst smstr van d rst bachlor nagaan hovl kostn r aan lk vak zijn vrbondn. Dat is dan vooral d prijs van d cursus, maar vntul kunnn ook hog kopikostn of dur aanbvoln bokn mgrknd wordn. Nadat d kostn pr vak bknd zijn, wordt d gmiddld studikost pr studipunt brknd voor d opliding. Ht is immrs logisch dat d prof van n zwaar vak van bijvoorbld ngn studipuntn mr bokn mag isn dan di van n pipklin bijvakj van n half uur pr wk. Als dan blijkt dat n bpaald vak mr dan dubbl zovl kost als ht gmiddld, zal d btrokkn prof daarm gconfrontrd wordn. Dz zacht aanpak zou normaal gzin al tgn volgnd acadmijaar zijn vruchtn motn afwrpn voor ht rst smstr van rst bac. Voor d volgnd jarn wordt hij stap voor stap ingvord, samn mt d BaMastructuur. Als chtr zou blijkn dat n groot aantal dur proffn blijft volhardn in d booshid, kan r al volgnd jaar n formlr n strngr procdur opgstart wordn. Pitrs hoopt dat dit nit nodig zal zijn: hij vrmodt dat proffn gwoon voldond bwust motn wordn gmaakt van ht problm, n dat z dan zkr brid zulln zijn om godkopr cursussn aan t bidn. SUBSIDIËRING VAN MANAMA IN VRAAG GESTELD Van Damm schopt kt Zovl moglijk jongrn n diploma latn haln is d opdracht van d ovrhid. Wat daarna komt zou d ovrhid nit mr motn btaln. Mt di straff uitspraak bsloot Dirk Van Damm ht intrviw waarm D Morgn haar prstigiuz rks Flandrs Brains afrondd. Tom Van Brussgm Dirk Van Damm, kabintschf van ministr van Ondrwijs Frank Vandnbrouck, stond in 2001 aan ht hoofd van d wrkgrop di d krijtlijnn uittknd van d BaMahrvormingn (di zich na Bologna opdrongn). Als profssor Ondrwijskund aan d UGnt n spcialist tr zak dirigrd hij d wijzigingn di ht ondrwijslandschap in Vlaandrn voorgod zoudn vrandrn. In 2003 bkldd hij nog d functi van algmn dirctur van d Vlaams Intrunivrsitair Raad. D VLIR, di momntl wordt voorgztn door onz ignst rctor Oostrlinck, wirp zich op als advisorgaan vanuit d univrsititn naar d ovrhid to. Volgns Van Damm is ht van primordiaal blang dat d ovrhid instaat voor ht vrschaffn van n basisopliding, d mastr. Maar op dat momnt hft z haar rol vrvuld. D mastr-na-mastr, daar zou z nit mr in hovn tussn t komn. D MaNaMa, d Voortgztt Acadmisch Opliding van wlr, is d mastropliding di door n studnt vntul wordt aangvat nadat hij rds n mastr bhaald. Krijgt d dmokratisring van ht ondrwijs hir gn frm knauw? Dat wimplt Van Damm af ondr ht dvis dat d univrsititn r nog stds zlf voor zoudn kunnn kizn n duit in ht zakj t don. Dat z daarvoor uit hun ign wrkingsmiddln zoudn mot puttn zal ginds ongtwijfld ook op zwaar gfrons onthaald wordn. Bovndin vindt hij d houding van onz ovrhid nog vrijgvig. In d ons omringnd landn gaan stmmn op om nkl d bachlor t subsidiërn. Maar zovr wil Van Damm ht nit drijvn. D mastr is n blijft ht uitgangspunt van n basisopliding. Stroom D samnlving mag nit opdraain voor imand di tot zijn drtigst wil studrn, dixit Van Damm. Op n ognblik dat mn d mond vol hft van d knnisconomi n lvnslang studrn kan dit misschin wat bvrmdnd ovrkomn. Kan n twd diploma gn vrrijking btknn, ht uitdipn van n andr vakgbid gn vrbrding van d kijk? Vloit di inspanning van d ovrhid dan nit trug? Ook dit wordt gcountrd. Mn mot d bst studntn nit langr latn studrn, mn mot z snllr latn doorstromn naar ht ondrzok. Bovndin btwist hij dat n bijkomnd opliding wl dglijk n mrwaard btknt. Op n paar uitzondringn na, zoals n MBA, is d rturn vrwaarloosbaar. Di MaNaMaoplidingn kwamn r volgns hm voornamlijk ondr impuls van d profssorn di ht zagn als n prstigzaak r ook n in t richtn. Zo n oplidingn gft hun ondrzoksgrop immrs xtra cacht. En opmrkingn di uit ht kamp van d studntn zal komn is: mot d VLIR, di jarnlang door Van Damm vrtgnwoordigd wrd, dan nit d hand in ign bozm stkn? Ht zijn zij di d univrsititn n hun profssorn vrtgnwoordign. Is dan nig kritisch zlfrflcti nit mr aangwzn dan r mt d grov borstl door t gaan? Is ht nit constructivr di oplidingn lk apart t valurn? En indin nodig nkl rvan vntul t hropwaardrn opdat z toch n mrwaard kunnn btknn voor d studntn? Ractis op dz uitsprakn blvn vooralsnog uit. Ht mot gzgd wordn dat Van Damm r wl n traditi van maakt om grgld mt dz idën uit t pakkn. Tot nu to zondr dirct rsultaat, maar alrt blijvn is d boodschap. KORT KORT KORT KORT KORT KORT Jf Roos voorzittr RvB Op d Raad van Bstuur (RvB) van 26 oktobr wrd Jf Roos vrkozn tot niuw voorzittr voor d komnd vijf jaar. Momntl wordt dz functi nog ingvuld door rctor André Oostrlinck. In d niuw structuur van d K.U.Luvn wordn d functis van rctor n voorzittr van d RvB chtr gschidn. Roos is oud-ondrnmr n voormalig VEV-voorzittr. Als x-bstuurdr van ondrmr ALZ n Arclor bschikt Roos ovr d bstuurlijk rvaring di mn vrlangt van n voorzittr van d RvB. Lamin schrijft Lman Luc Lamin, profssor in d rchtn aan d K.U.Luvn n officil mt ziktvrlof, schrf n opn brif aan collga-profssor n voormalig dirctur van ht Cntrum voor Glijkhid van Kansn n Rascismbstrijding Johan Lman. Lamin gaf tijdns d rdr procssn tgn ht Vlaams Blok juridisch advis aan d partij, wat binnn d univrsitit voor ophf zorgd. In zijn opn brif, tvns gricht aan d prmir n d koning n mt d datum van 9 novmbr in ht vooruitzicht, wijst hij Lman op d dubbl rol di hij zou gspld hbbn. Ht Cntrum was immrs d aanklagr van ht Blok, maar lidd volgns Lamin daarnaast ook d magistratn op om d Rascismwt t intrprtrn n to t passn. Ovr d wt gaf ht Cntrum ook n bok uit,waarin, aldus Lamin, lugns staan. Dz n nog nkl andr bschuldigingn don Lamin bsluitn dat Lman n vooringnomn n/of bdriglijk n/of hoogst onbkwam dirctur van ht Cntrum was n n ondrmaats ondrrichtr van d rchtrs. Rchtrs di in princip uw lrlingn warn n mostn oordln in ht procs dat ht Cntrum aanspand tgn ht Blok. (bd) v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

4 PROFESSOR DIRK DE GROOFF SCHREEF GOOCHELEN MET GOOGLE Ht godndom van Googl Profssor Dirk d Grooff van ht Luvns Dpartmnt Communicatiwtnschap publicrd onlangs bij Davidsfonds n handliding voor s wrlds grootst zokmachin Googl. Goochln mt Googl is gschrvn voor lk intrntgbruikr di zijn thortisch knnis wil vrruimn n zijn zokhandlingn middls spcifik opdrachtn wil vrsnlln. Ht handig formaat van ht bok laat to om ht grijpklaar naast d PC t lggn. Achtraan hft d Grooff n spikkaart ingvogd di lidt naar snll n vruchtbar zokrsultatn. (foto Katln Gabriëls) Katln Gabriëls Dirk d Grooff schrf al mrdr bokn om d intrntgbruikr op wg t hlpn. Ook mt Goochln mt Googl hoopt hij vln van dinst t zijn. Dnk vooral nit dat u gn baat hbt bij dit bok, want volgns d autur gbruikt d mrdrhid Googl nit fficiënt gnog. Vto: Wat was d drijfvr om dit bok t schrijvn? Dirk d Grooff: «Er zijn vrschillnd rdnn. Ik bn zlf n rdlijk frvnt intrntgbruikr. Ik docr r n aantal cursussn ovr, zoals ht vak Efficiënt zokn. Dat maakt ht vidnt dat ik al mr dan tin jaar bzig bn mt ht zokn op ht Studntn kunnn nit god zokn op ht intrnt intrnt. Ht intrigrt m dat j r bijna alls snl op kan trugvindn. Dat is ook afschrikwkknd. Mn lst vaak dat Googl God is, omdat j r zovl informati op kan vindn n Googl lijkt zo ovr d wrld t kunnn hrsn.» Vto: Is Googl btr dan andr zokmachins? d Grooff: «Ja. Tn rst omdat r n norm databas aan gïndxrd pagina s is dit zijn d wbpagina s di door Googl zijn gvondn n gscrnd wordn op rlvant trfwoordn. Tn twd gft Googl rlvantr rsultatn. Daarvoor hft d zokrobot n vrij complx algoritm dit is n formul ontwikkld dat brknt wlk pagina s ht bst bantwoordn aan n bpaald vraag. Bijvoorbld, als j zokt naar ht trfwoord hpatitis, dan zijn r n tintal critria di uitmakn wlk pagina s rst vrschijnn in d zokrsultatn. Dat zijn dan lmntn als: waar staat ht trfwoord? Ho vaak komt ht trfwoord voor? D rlvanti wordt ook bpaald door ht aantal links naar di pagina. Ook ht aantal gbruikrs dat op n link klikt, wordt grgistrrd, want Googl gaat rvan uit dat vlbzocht pagina s intrssant informati bvattn. Al di dingn bpaln d ranking. Lt wl, dit is gn watrdicht formul, maar vrglkn mt andr zokmachins is Googl btr. Googl past zijn formul ook vaak aan na niuw bvindingn. Zo zijn r n aantal wbsit buildrs di d formul van Googl probrn t krakn n hun wbsits daaraan aanpassn. Googl tracht d formul tlkns t vrandrn, wat d trm Googl dancing hft gkrgn, in di zin dat Googl romhn tracht t dansn.» Studntn Vto: Kan ht bok togpast wordn op andr zokmachins? d Grooff: «Voor n groot stuk wl, maar langs d andr kant ook nit. Tw jaar gldn hb ik ht bok Snl n fficiënt zokn op ht intrnt gschrvn n dat bhandld vrschillnd zokmachins. Ht id was om tlkns n andr zokmachin t gbruikn afhanklijk van wat j zokt. Ik bn op dat id truggkomn, omdat j nu via Googl alls kan vindn, wat tw jaar gldn nog nit zo was. Ht is bovndin intrssantr om één god zokmachin t gbruikn. Googl is hl rg uitgbrid gwordn, maar bvat natuurlijk ook nog blind vlkkn. Zo kan j voor vido s btr trcht bij AltaVista. Maar ik zou zggn: bgin bij Googl n brid dan indirct vrdr uit naar andr zokmachins.» God Vto: Is ht bok nit handigr voor n prsoon van middlbar lftijd di nu pas mt ht intrnt gconfrontrd wordt dan voor n studnt di rm is opggroid? d Grooff: «Nn, want studntn kunnn ignlijk nit god zokn op ht intrnt. Ht zijn zwar intrntgbruikrs, maar z kunnn nit fficiënt gnog zokn, mt als gvolg dat z t vl tijd vrlizn. Mn hft bijvoorbld d niging om rdr d zoktrm Alaska+hoofdstad in t gvn als mn naar d hoofdstad van Alaska zokt, trwijl mn mt d zoktrm d hoofdstad van Alaska is vl fficiëntr rsultatn bkomt.» Vto: Ho moilijk was ht om volldighid na t strvn? Ht intrnt vrandrt idr dag, dus d informati is snl vroudrd. d Grooff: «Ja, dat is ht frustrrnd aan dit soort ondrwrpn. Nu, ik hb kort op d bal gspld. Ht bok is al nkl wkn uit n ht is nog stds volldig. (lacht) Ik hb om d tw à dri jaar n updat van dit bokj gpland n hb nu al n mapj klaarstaan voor updats.» Vto: Zwrt u nkl bij Googl? d Grooff: «Nn, ik hb z allmaal ondrzocht, maar ht is gwoon vl handigr om één zokmachin fficiënt t gbruikn. Ht is trouwns onmoglijk om tin zokmachins vn god t bhrsn, tnzij j r natuurlijk continu m bzig bnt. Maar Googl is God natuurlijk nit, want r zijn hl wat blind vlkkn.» Dirk d Grooff, Goochln mt Googl, Davidsfonds, Luvn, 144 p, uro DR. RAABE: KERNFUSIE NOG NIET VOOR MORGEN Dikk dltjs strvn snllr Fundamntl ondrzok aan univrsititn is onontbrlijk als springplank bij ht ontwikkln van niuw tchnologiën. In d mst gvalln gaan d rsultatn van dit ondrzok voorbij aan ht grot publik, maar n zldzam kr slaagt n ondrzokr r toch in om vn in d schijnwrprs t staan. D publicati van dr. Ricardo Raab, vrbondn aan d K.U. Luvn, in ht vrmaard tijdschrift Natur ging dan ook nit ongmrkt voorbij. Tom Van Brussgm Enrgi uit d vrschillnd natuurkrachtn n uit fossil brandstoffn wordt vaak gzin als ht nig altrnatif voor d vrfoid krnnrgi. Bijna stds vrlist mn uit ht oog dat naast d gbruiklijk krnsplitsing, mt haar lastig afvalproductn, r ook zoits bstaat als krnfusi. Bij krnfusi wordn atoomkrnn in botsing gbracht waarna z, indin d omstandighdn ht tolatn, n grotr krn vormn. Als dit lukt komt daarbij n grot hovlhid nrgi vrij omdat n dl van d massa in nrgi omgzt wordt. Dz mthod knt n minstns vn groot rndmnt als krnsplitsing maar hft gn last van d moilijk vrwrkbar afvalstoffn di dat mt zich mbrngt. Maar d topassing van dz tchnik, ho mooi ook in thori, blijft voorlopig in d kast liggn. Labil Ht vrmodn dat ht gbruik van vrzwaard hliumkrnn ht gmakklijkr zou makn om fusi tussn krnn t latn plaatsvindn, bood niuw prspctivn. Vrzwaard hliumkrnn vrklinn d nrgibarrièr di n makklijk fusi in d wg staat. Ht ondrzok van dr. Raab haald di hypoths chtr ondruit. Dz dltjs, di mr nutronn bvattn dan hun natuurlijk tgnhangrs, blijkn vl kwtsbaardr t zijn dan d gwon krnn. Z vlign bijgvolg vaak t plttr tgn d nrgibarrièr. Ht labil karaktr van dit typ dltjs staat dz mthod voorlopig dus in d wg. Dr. Raab zlf vrtlt r ons mr ovr. Vto: Uw naam dot vrmodn dat u nit gborn bnt in Blgië. Ricardo Raab: «Indrdaad, ik bn afkomstig uit Brscia, n stadj in ht noordn van Italië. Ens afgstudrd, hoord ik van nkl Blgisch vrindn dat d doctoraatsomstandighdn hir n stuk btr warn dan in Italië. Ht duurd dan ook nit lang vooralr ik bslist hir mijn kans t wagn. Ik bgon in 1996 om in 2001 mijn doctoraat af t rondn. Vrvolgns bracht ik tw jaar door in Parijs als postdoc. Nu bn ik opniuw in Blgië als postdoctoraal ondrzokr.» Vto: Ho lang bnt u al bzig mt uw ondrzok? Raab: «W vordn d rst mtingn uit in 1998, maar ht duurd nog nkl jarn alvorns w d fusi kondn schidn van d andr procssn di optrdn bij d xprimntn.» Vto: Btknn uw bvindingn ht ind van nuclair fusi als altrnativ nrgibron? Raab: «N, dit ondrzok had als rst dol d procssn di optrdn bij fusi tussn vrzwaard dltjs btr t bgrijpn. Ovr andr, gmakklijkr mthods van fusi was al rdr mr gknd. Ht zijn dz mthods di voorlopig n in bprkt mat kunnn gbruikt wordn bij nrgiproducti.» Duwtj Vto: Krg u vl rspons na d publicati in Natur? Raab: «Jazkr. Vl collga s namn contact op. Maar ht zal u nit vrwondrn dat d gmnschap ondrzokrs in ons dldomin, krnfysici di wrkn mt xotisch krnn zoals hlium-6, nit cht groot is. En publicati in n toonaangvnd blad als Natur is nogal n gburtnis.» Vto: Zal dz publicati vl vrandrn voor u? Raab: «Als u dolt op wrkaanbidingn: N, di hb ik vooralsnog nit ontvangn. (foto Katln Gabriëls) Ik wrd wl uitgnodigd om mijn wrk to t lichtn op nkl sminaris in Frankrijk n krg n voorstl voor n tijdlijk vrblijf aan n andr univrsitit. D aandacht in binnn- n buitnlands prs was ovrwldignd. Er vrschnn artikls in D Standaard, L Soir n D Volkskrant uit Ndrland. Dz publicati op mijn curriculum vita kan n duwtj in d rug btknn bij latr sollicitatis.» Vto: Btknt dit ht ind van uw ondrzok in dit domin? Raab: «Er is nog hl wat wrk voor d bog. W ondrzokn d moglijkhdn om d ondrzoksrsultatn t vrfijnn n vntul door t trkkn naar andr dltjs.» Vto: Wat brngt d tokomst? Raab: «Mijn plannn rikn noodzaklijkrwijs nooit vrdr dan tw jaar. Mijn statuut van postdoctoraal ondrzokr laat nit andrs to. Ht fit dat ik gn gzin hb, zorgt rvoor dat ik m rg flxibl kan opstlln. Ht wmlt van d postdocs zoals ik maar vl andrn kunnn zich zo n onzkr tokomst nit vroorlovn. Vaak vrlatn z dan ook snl d acadmisch wrld. Ik vol m in zowat lk Europs land thuis. Dus als ik d kans krijg rgns in Europa aan ondrzok t don dan zal ik di kans zkr grijpn.» Mr ovr ht ondrzok van dr. Raab vind j op 6hfusion_gnralpub.htm 4 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

5 EMERITUS RAF VERSTEGEN OVER DE UNIVERSITEIT VAN MORGEN Ik hb mijn ding kunnn don Profssor Rafaël Vrstgn, di jarnlang Romins Rcht n Ondrwijsrcht docrd, krg tijdns zijn loopbaan vrschillnd pithta opgklfd: d man van d karaktrvoll consnsus of d grot vrindlijk rus. Nu hij onlangs op mritaat ging, wrd hij éminnc gris, n rtitl di t pas n t onpas wordt uitgdld, maar hm op ht lijf gschrvn is. Vto mocht op visit bij d nig prof di ooit tijdns d VRGrvu gspld wrd door zichzlf. En gsprk ovr d ondrwijsvrijhid, vogls n andr klin dingn in ht lvn. Bram Dln & Michl Sgrs Vto: D rctor hft ovrwogn naar ht Arbitraghof t stappn omdat hij gn studntn in zijn Raad van Bstuur wil. Ropt hij d vrijhid van ondrwijs hir trcht in? Raf Vrstgn: «In ht vrldn wrd d vrijhid van ondrwijs al t makklijk ingropn door ht vrij ondrwijs om n bmoizuchtig ovrhid t countrn. Z rdnrdn: w zijn n vrij instlling n w motn onz zin kunnn don. Maar dat argumnt gaat nit op. Als d K.U.Luvn hirm naar ht Arbitraghof zou stappn, zal dat oordln dat ht d ovrhid vrij staat om zich al dan nit bmoizuchtig op t stlln. Vrijhid van ondrwijs btknt ignlijk dat d ondrwijsinstlling haar ign grondslag mag kizn n in functi daarvan zlf haar bstuursorgann mag samnstlln.» «Aan Franstalig kant zgt ht dcrt dat ht bstuur 20% studntn mot opnmn. Dat is wl onvrzonbaar mt d vrijhid van ondrwijs. D dcrtgvr aan Vlaams kant stlt (foto Dimitri Eynikl) zich daarntgn vl trughoudndr op n laat d kuz tussn mdbstuur n participati. D Vlaams univrsititn zijn dus nit vrplicht om hun bstuur rchtstrks t dln mt d studntn. Ht Vlaams participatidcrt is nit in strijd mt d vrijhid van ondrwijs. Ht is volgns mij chtr gn god id om n studntnraad gïsolrd t latn vrgadrn n advis t latn lvrn aan d top van d K.U.Luvn (ht participatimodl, brd/ms): dat vind ik n rotslcht formul. Studntn motn m kunnn discussiërn op ht momnt dat r gdacht, grdnrd n gamndrd wordt.» Vto: Gaat d rgulring van ht hogr ondrwijs soms nit t vr? Is r n grns tot waar d dcrtgvr mag ingrijpn? Vrstgn: «Ik kan di vraag bvstignd bantwoordn. Soms zijn ht ook d instllingn zlf di tvl willn rgulrn. Maar ik zou ook ht tgndl kunnn zggn: dat mn in ht ondrwijsrcht soms nit vr gnog rgulrt. D Raad van Stat vindt dat ook omdat r n minimum aan vrglijkbaarhid van diploma s n oplidingn mot zijn. D univrsititn hbbn chtr zlf d BaMa-hrvorming in all vrijhid kunnn uitvorn. Zo wrd dz hrvorming n oprop tot acadmisch crativitit di n dcrtal houvast mist. Ik mn dat in d tokomst bwaking n control van d instllingn noodzaklijk zijn. Andrs kan ht bijvoorbld zijn dat d studnt moilijkhdn hft bij zijn ovrstap van n bachloropliding naar n mastr aan n andr instlling.» Elitair Vto: Mot d K.U.Luvn naar n lit-univrsitit volurn, zoals bijvoorbld Oxford? Vrstgn: «Ik zi daar nits in. Luvn hft n historisch opdracht di onvrandrd blijft voor mijn part n rin bstaat om grot gropn intllctuln t vormn. D ondrwijsopdracht is n krnopdracht. Ik dnk dat Luvn haar zil vrlist als w ondrwijs zoudn afbouwn tn voordl van ondrzok. All lastn di gpaard gaan mt ht ondrwijs motn w r dan maar bijnmn. En litair univrsitit past nit in n Vlaams contxt. Ook ons tolatingsblid zoals w ht vandaag knnn, draagt mijn voorkur wg.» Vto: Er gaan stmmn op om ht bissn t ontzggn door n bindnd studiadvis. Wat vindt u daarvan? Vrstgn: «Mn zou indrdaad sommig studntn di btr nit zoudn blijvn studrn uitsluitn. Maar j zou ook mnsn dfinitif uitsluitn di n twd kans vrdinn n di achtraf ook di twd kans waard blkn. J wordt in j rst jaar onmiddllijk gconfrontrd mt n hus uitdaging n sommig studntn hbbn daar wat mr tijd voor nodig dan andrn. Uitsluiting gnit nit mijn voorkur. Kijk naar al dgnn di n bloind advocatnkantoor hbbn n di hun rst jaar gbist hbbn.» Vto: Is katholik ondrwijs vandaag nog rlvant? Wat btknt ht om n katholik ondrwijsinstlling t zijn? Vrstgn: «Katholik ondrwijs is gn noodzaak, op scundair noch op univrsitair nivau. Ht is wl n historisch ggvn. Als dusdanig gburt ondrwijs vanuit n ign houding n n ign ovrtuiging. En grop van mnsn stlt zich vrantwoordlijk vanuit n gmnschapplijk achtrgrond. Daarin schuilt n kracht n n dynamik di moilijk prcis t articulrn is. Laat ons zggn dat katholik ondrwijs n vorm van bdrijfscultuur is di zr dip wortls hft. Wat dat ovr nkl jarn wordt, is n hl andr vraag. Maar ik dnk dat aan d n kant ht katholik ondrwijs opn mot staan voor d maatschappij n aan d andr kant d ovrhid voldond d ignhid van d vrij instlling mot rspctrn.» Hongr Vto: Klopt ht dat u n stoïcijns man bnt? Vrstgn: «Stoïcijns? Dat gloof ik nu nit mtn. Wl grsrvrd n trughoudnd. Ik hb daar gn last m n ik vol m daar god bij. Er is zovl t bluistrn. Attnt oplttn wat r gburt ligt mij btr dan xtravagant uit d hok komn. Maar als ik al xtravagant kantn zou hbbn, dnk ik nit dat ik z aan julli zou vrtlln. (lacht)» Vto: Ht cliché zgt dat studntn stds mindr rspct tonn. Kunt u dat bvstign? Vrstgn: «Ik dnk wl dat r mr gbabbld wordt, maar of dat mt rspct t makn hft zou ik nit zomaar kunnn zggn. Er is rdr n mindr bsf van d wtmatighdn van ht lvn in n grop. Idrn hft stds mr ht gvol dat hij op lk momnt zijn ding kan don. Vorig jaar hb ik voor ht rst mgmaakt dat ik zlf in n klinr grop most zggn: Hé, blijf ns bij d zaak.» Vto: Maakt ht fit dat lrlingn mindr voor Latijn kizn ht moilijkr om Romins rcht t docrn? Vrstgn: «N, ik dd lk jaar d prof in d ls waaruit blk dat drikwart van d studntn n klassik vooropliding hft gnotn. Ik schat dat dat nooit gdaald is. Maar dit zgt misschin rdr its ovr d mnsn di in rchtn gïntrssrd zijn.» Vto: Waarm dnkt u uw intllctul hongr t stilln tijdns uw mritaat? Zou u nog willn lsgvn? Vrstgn: «Ik zou gn ls mr willn gvn. Ht is wl, ht is god gwst. Ik hb mijn ding gdaan, kunnn don n ik bn daar hl blij m. Wat ik vrdr zou don? Ik hb m hl vl mt ondrwijszakn bzig ghoudn n daar is nog wrk zat: wat schrijvn, wrkgrop hir, commissi daar» «Ik hrinnr mij dat ik dit jaar in januari ovr ht Hogschoolplin lip. Ht was zacht wr n n mrl bgon t fluitn, ik bn fks blijvn stilstaan. Ik zou ht opniuw don maar dan nt its langr (glimlacht zoals nkl Vrstgn dat kan).» KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT Rctor n voorzittr associati botsn Nit aan d K.U.Luvn natuurlijk, want hir wordn bid functis bkld door André Oostrlinck. Wl aan d Univrsitit Antwrpn (UA). D associativoorzittr rond dz univrsitit, profssor Joss Van Stnbrg had immrs gplit voor imamoplidingn aan d UA n d gasscoird Antwrps hogscholn gzin ht pluralistisch karaktr van d instllingn. Dit zind rctor Van Loon van d UA nit. W hbbn intrn procdurs voor bsluitvorming ovr niuw studirichtingn n n voorzittr wordt gacht di t rspctrn aldus Van Loon in D Standaard. Aan d K.U.Luvn is drglijk conflict vooralsnog nit moglijk wgns cumul door d huidig rctor, maar intrssant wordt ht wannr volgnd jaar d niuw rctor aantrdt. Dz zal immrs mt n André Oostrlinck als associativoorzittr t makn krijgn. Luvn blijft groin Mt studrn w dit acadmijaar aan d K.U.Luvn. Dit btknt n niuw rcord n 5,4 procnt studntn mr in vrglijking mt Ook ht aantal niuw studntn dot ht rg god mt n stijging van 8,5 procnt tot In d rst plaats dot Togpast Wtnschappn ht rg god. Door ht wgvalln van ht tolatingsxamn krijgt dat t makn mt n vl grotr instroom (+21,4 procnt). Daarnaast don ook Farmacutisch Wtnschappn (n drignd gbrk aan apothkrs maakt dz opliding aantrkklijkr), Economi n Lttrn ht rg god. D laatst kan dan ook n rg gvarird aanbod van talncombinatis voorlggn in d BaMastructuur. Bio-ingniur, Pdagogi, Psychologi n Social Wtnschappn bordn achtruit. VVS vult in D Vlaams Vrniging van Studntn (VVS), d ovrkopling van studntnradn aan d Vlaams univrsititn n hogscholn, is indlijk rond mt d invulling van haar vacaturs. D niuw voorzittr is zoals rds langr bknd Ton van Wl, Ndrlandr, 25 jaar n studnt Krklijk Rcht n Economi aan d K.U.Luvn. Ondrvoorzittr wordt Karn Dondrs, 21 jaar n studnt Communicatiwtnschappn. Zij zal zich hoofdzaklijk mt d intrnational ondrwijsdossirs bzighoudn. Pnningmstr Bruno Dbbaut volgt zichzlf op. Dbbaut is 25 jaar n studrt Handlswtnschappn. Naast dz dri prsonn bstaat d Raad van Bstuur van VVS vrdr nog uit Bavo Cumps (23) n Ditr Van Ittrbck (19) di zich rspctivlijk zulln bzighoudn mt ondrwijs n social matri. Dz mnsn wordn voor d daglijks wrking ondrstund door vir stafmdwrkrs. Waals studntn btogn VVS Waals vnkniën FEF n UNECOF trommldn dondrdag 28 oktobr univrsitits- n hogschoolstudntn op om t btogn in Brussl. Hun is: n hrfinanciring van ht hogr ondrwijs. Studntn plaatstn op ht Surlt d Chokirplin dri doodskistn, bdkt mt ht mblm van d Frans gmnschap. Er wrdn ook nkl irn ggooid naar d ztl van d Frans gmnschap op ht plin, maar vrdr warn r gn incidntn. Ministr van Hogr Ondrwijs Mari-Dominiqu Simont ontving n dlgati n bloofd d studntnvrtgnwoordigrs bij ht blid t btrkkn. Studntn Salvast motn inpakkn Rsidnti Salvast op d Naamsstnwg vrandrt van ignaar. Zo vl is zkr aangzin d patrs Salvatoriann in gldnood zittn. Wi ht wordt kan chtr vrschillnd uitkomstn mt zich mbrngn. Wordt ht d K.U.Luvn, dan lijkt r gn problm aangzin d hondrd studntnkamrs dan kunnn blijvn. Wordt d niuw ignaar d psychiatrisch instlling Brodrs van Lifd, dan zulln d studntn motn vrtrkkn n ldrs ondrdak zokn. Dz laatst pist is momntl d kansrijkst omdat d lifdsbrodrs voorlopig ht hoogst bod (vir miljon uro) uitbrachtn. Om d K.U.Luvn t ovrrdn alsnog n hogr bod uit t brngn, starttn d bwonrs n ptiti n druktn T-shirts. Of dit ht Rsidntibhr kan ovrtuign, valt strk t btwijfln. Wllicht motn d Salvastbwonrs, di laatst nog knap virds indigdn op d 24-urnloop, dan ook schidn. (bd) v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

6 ERASMUSDAGBOEK: FREDERIK FRANÇOIS IN PENNSYLVANIA Bush of Krry in swing stat Pnnsylvania (foto Charlott Bouckart) Op 2 novmbr trok n gpolarisrd Amrika opniuw naar d stmbus n dat zulln wij, dri Blgisch studntn in Lhigh Vally, Pnnsylvania, gwtn hbbn. Wknlang wrdn w hir ondrworpn aan n sprvuur n bombardmnt van commrcials, artikls, vlaggn, spchs, bnt u al grgistrrd -tlfoonopropn n -mail-offnsivn tn voordl van prsidnt Bush of snator Krry. Frdrik François Soms zat r n duidlijk argumntati achtr d commrcials n artikls, soms mstal? nit. In dat laatst gval is d tnur van ht vrhaal van n bdnklijk nivau, of wat dacht u van d ovrtuigingskracht van d ngativ slagzin Vot Krry - Osama would!? Nu is dz propagandaovrvlod gn toval, want Pnnsylvania was mt zijn 21 kismannn n van d blangrijkst swing stats. Tot zlfs nkl urn voor d vrkizingn wrdn r gropjs Dmocratn op straat losglatn, d Dmocratn hbbn hir n kantoortj, om mnsn t ovrtuign om t gaan stmmn n om zkr juist t stmmn. Zo ging r bijna gn dag voorbij zondr dat ik mij tgn zulk lijflijk aanslagn most vrddign mt d zin di idr politik activist hir mtn dd huivrn, afknappn n vrvolgns onvrrichtr zak naar n andr slachtoffr lidd: I M NOT AMERICAN! Europaan zijn lvrd bij d Dmocratn wl nkl stickrs n schoudrklopjs op. Nu was d spanning hir bij momntn cht wl t snijdn, dat mrktn w bijvoorbld aan d activititn van d Collg Dmocrats n d Collg Rpublicans. Dz laatst kondn ht maar moilijk vrkroppn dat Michal Moor himslf op onz campus kwam sprkn nkl dagn voor d ignlijk vrkizingn. Nt voor di lzing wrd ht kraampj van d aanwzig Rpublikinn trouwns kordaat afgbrokn door n mut librals. Ton op 2 novmbr indlijk d stmlokaln opndn bgon onz dag rg rustig, in mijn tw lssn wrd r nkl opgropn om t gaan stmmn n mr aandacht voor ht prsidntil dul bstond r voorlopig nit. Naarmat ht sluitingsuur van d stmburaus angstvallig dichtrbij kwam, nam d spanning n nrvositit chtr to. Zo kwamn vrijwilligrs op onz dur kloppn om t zin of wij onz burgrplicht al haddn vrvuld n rdn r ook wagns rond di via luidsprkrs idrn aanmaandn om nog snl t gaan stmmn vooralr d stmburaus dichtgingn. Vanaf ongvr zs uur nstld mijn Amrikaans Krry -- stmmnd roommat zich dan mt n birtj naast mij in d ztl om vooral onz lui dag t vrvolldign maar ook om d rsultatn af t wachtn. Tijdns d hl nacht vondn w dat d journalistn maar blvn pratn n pratn zondr its t zggn. En laat dat nt its zijn waar d Amrikann in uitblinkn; z zijn wrldkampion in d niuw in t vogn olympisch disciplin onbstaand bomn omvr lulln. Zo warn r nuttloz pilingn om t zin voor wi d mnsn di ktchup bovn mostrd vrkozn zoudn stmmn n voorspld mn d uitslag op basis van wat Krry op zijn bord krg of ho Bush zijn hond knuffld. Kort na één uur plaatslijk tijd vil ht vrdict ignlijk n hlaas al ja, w zijn vooringnomn maar w blvn koppig n volhardnd in d booshid tot in d rg lat uurtjs vrdr kijkn, hopnd op n klin mirakl. Na n kort nacht zondr goddlijk tussnkomst trokkn w mo n slchtgzind naar d lssn alwaar d lijkn van links studntn hulploos bngldn aan ht plafond n lk minuut kwam n ghaast studnt uit pur frustrati hun rijn vrvogn, al dan nit achtrnagztn door n triomfrnd, four mor yars schruwnd hord Rpublikinn. D ovrgblvn links rakkrs vrzamldn zich als gslagn hondn tijdns mijn lssn alwaar z tn prooi viln aan zlfbvraging of aan collctiv wanhoop n zinsvrbijstring, hirbij vakkundig bijgstaan door hun proffn -- ht brop van profssor hft wl zijn pathtisch kantjs, nitwaar? Als nit-amrikaan onthild ik m bij di glgnhdn hognaamd nit van nig onzinnig, ongpast, prfct irritrnd n nits tr zak dond commntarn op ht Amrikaans systm waarin n aftrdnd politicus mr dan 95 % kans hft op hrvrkizing, n prcntag waar onz gwzn rod vrindn n onz dictator van ht jaar Saddam alln maar van kondn dromn in hun dmocratiën. Howl wij mdlijdn hbbn mt onz Amrikaans studignotn glovn w hilig in ht gzgd j krijgt wat j vrdint. Nu is ht aan hn om d volgnd vir jaar lvnd n wl door t komn, n dz kr is r gn Florida-xcuus mr, trwijl wij na dit acadmijaar glukkig mogn trugkrn naar ons allr Blgnlandj. En als ik afga op d racti van onz mdstudntn zulln w nit alln trugkomn, d Blgisch ambassad hir mag zich alvast opmakn voor n visa-stormloop n ons landj wordt waarschijnlijk wat t klin voor d pakwg vijftig miljon politik vluchtlingn di al ondrwg zijn. ERASMUSDAGBOEK: CATHERINE IN PARIJS (3) Parijs solidaritit Parijs blijft vrbazn, in all opzichtn. En als j gn zin hbt om luidkls t gilln, n paar onschuldig daklozn aan t valln of trug t krn naar huis, kan j r maar btr om lachn. En ik kan j blovn dat mijn immr trouw mdplichtig n ikzlf al hard op onz billn gkltst hbbn. Cathrin Znnr Zoals rdr is vrtld, is r gn btr synonim voor chaos dan d Univrsitit van Nantrr. Ht zal u chtr nit vrbazn dat ook Luvn af n to wl ns wat in d pap t brokkn wil hbbn. Ongtwijfld daarom krgn mijn kompaan n ik pas na dri wkn t horn dat w n bpaald ls litratuur mostn volgn. Bij di gschift profssor vrnamn w dat ht vrist was n bok t lzn dat zowaar nrgns voorhandn was, tnzij j d hrlijk prijs van 70 uro wou nrtlln. Hl schattig allmaal, maar dan haddn z buitn d Blgisch waard grknd. Om ons van onz storst kant t latn zin, bzochtn w nit mindr dan twintig boknkraampjs aan d Sin. D vrkoprs staardn ons daarnbovn aan als warn w n stl criminln in vrmomming. Ht bok, Ls déraciné van Mauric Barrès, wrd immrs ooit als politik incorrct bschouwd n dàt zoudn w gwtn hbbn. Modloos n pruilnd briktn w ht ind van d boknkraampjs, ton w opns n oui op onz vraag gantwoord krgn. Onz vrlossr kk chtr nogal dwaas n spottnd uit d ogn. Hirdoor wrd onz hoop vrij snl gdoofd n omgzt in n klin golf van agrssi, waar ik mt spijt n schaamt aan trugdnk. Drignd n knarstandnd kkn w d man aan di zich, mr uit angst dan uit sympathi, al snl richting bok bgaf. Voor 4,5 uro wrd ht van ons. Ht niuws vrspridd zich als n lopnd vuurtj. Bij ht volgnd kraampj krgn w ht bok vnns in onz handn gstopt. Wi dus ooit in Parijs its nodig hft, vrtl grust dat u Cathrin Znnr n kompaan knt. U zal gholpn wordn. Lvnslijn Natuurlijk mag ook d groind huisdirnovrlast nit onvrmld blijvn. Mr nog, ht is n problm dat intrnationaal mot wordn aangpakt. Gld inzamln, ptitis, btogn, dat zijn d plichtn van idr god burgr. Groot was dan ook mijn ontroring wannr n zorgvuldig opgmaakt 16- jarig mid d mtro opstapt n tgnovr mij plaats nam. In ht tkn van d rouw had z zlfs mascaravgn tot ondr haar ogn aangbracht. Z was zo aangdaan door d nzam dirtjs di achtrglatn warn door hun baasjs, dat z bslotn had r ntj t adoptrn. En schattig, zwart, langharig rat prijkt op haar schoudrs n wrott haar lifdvol door d harn. J bgrijpt wat r zich door mijn hoofd afspld. Mdlvn, vrtdring n sympathi. Toch mot j ook inzin dat ik nit vl langr op mijn plaats kon blijvn zittn. Dat dir was nit mindr dan n halv mtr lang, kronkld van hir naar daar n bzorgd mij duiznd rillingn ovr mijn hl lichaam. Ik was gdgoutrd. Wat bzild dat kind om n vuil, smrig rat m t brngn? En oplossing was dringnd nodig. Daar in d vrt kon ik n glimp opvangn van n donzig, zij ht smrig hond. Maar alls was btr dan n bactrivoll rat. Als n dif in d nacht sloop ik wg van d hldhaftig mid. Parijs, nit alln d stad van mijn hart maar ook d stad mét n hart. 6 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

7 V.U.: WIM GEMOETS s-meiersstraat 5 WEEKBLAD 8 NOVEMBER st JAARGANG nr. 6 Uit Vto, jaargang 1, nummr 1, oktobr 1974: Andrmaal stlln wij vast dat ook dit akadmijaar d spch van d studntn nit rnstig gnomn wrd. Mt rd bëindigd d studntnvrtgnwoordiging zijn uitnztting mt d zin dat wij lk jaar htzlfd motn hrhaln is tnslott nit aan ons t wijtn. Dit implicrt natuurlijk dat wij ook di laatst salut moilijk kunnn brngn. Daarom stlln w ook graag ons... Vto. vto 1974*2004 v to Jaargang 31 nr. 6 dd. 8 novmbr

8 vto 1974*2004 Splling-Grts Op 9 januari 1995 stond r n kadrtj links ondraan d voorpagina van Vto. D rdacti mldd dat z zou gaan schijvn volgns d splling-grts. Vanaf dat momnt vrschnn r woordn als sjokola, ginkologn n rot in Vto. Dat gburd als portst tgn d onzinnig argumntn di in d bsluitvorming ovr d splling n d publik opini tlkns wr naar vorn komn. D splling- Grts was ht huzarnstuk van n tinkoppig commissi ondr liding van d Luvns profssor Guido Grts. In 1990 krg di van d Taaluni d opdracht om d splling t hrzin. D rgls wrdn dolbwust nvoudig ghoudn: gschrvn woordn vrtoondn n duidlijk link mt hun uitspraak. En prslk bknott chtr d lvnsduur van d splling-grts. Daags na ht vrschijnn van n artikl hirovr in D Standaard, schotn d ministrs ht voorstl af. Wg mt Grts! En niuw splling wrd ontworpn n mt vl mindr kritik aangnomn. Nit door Vto dus. Volgns d rdacti was n god splling r n di gmakklijk aanglrd kon wordn. Dat d niuw splling dat nit was n is, hovn wij nit mr t btogn. Vto proftrd zlfs dat idrn bij Vto zou komn schrijvn, in splling-grts. Dat is d nig moglijkhid di u hft om zondr problmn foutloos t schrijvn. Tot jaargang 29 wrd d splling-grts volghoudn. Op 25 novmbr 2002, na n wknd van discussiërn, vil dan uitindlijk ht dok voor Grts. D rdacti vold d laatst jarn dat ht dbat omtrnt d splling wat gdatrd was. D tonmalig vrontwaardiging is vrdwnn n d lzr wt nit mr waarom Vto splt zoals ht splt. Vto blf kizn om, in n wrld van vrnglsing n sms-taal, hldr Ndrlands t blijvn hantrn. Vto is onbtaalbaar Vto wordt gratis vrsprid in Luvn. J vindt hm in d facultitsgbouwn, Alma s n fakbars. J hoft hm dus maar m t nmn. Maar Vto is gn drtig jaar gratis gwst. In d rst jaargang kost één nummr vijf frank, in d twd jaargang acht frank n in d drd jaargang al tin frank. In 1978 wordt ht inschrijvingsgld van d K.U.Luvn opgtrokkn. Glukkig bsparn d studntn op hun Vto: d Algmn Studntnraad bslist om ht blad vanaf jaargang 5 gratis t makn. In jaargang 8 wordt voor ht rst rclam ingvord, vooral om financiël rdnn. Nits is immrs gratis, ook nit d dur matrialn di nodig zijn om n Vto t makn, of d rdactiscrtaris, d nig btaald kracht bij Vto. Di rclam is in d rst nummrs van n jaargang tlkns strk aanwzig, maar z wordt aangvuld mt stukjs voor kringn n fakbars. Latr wordt di ovrdaad ingprkt n gldt d stlrgl maximaal andrhalv publicitit pagina in n normal Vto van zstin pagina s, ht hl jaar door. Stunklur D Vto di u nu vasthoudt is rood. Toch is rood nit altijd d stunklur gwst van Vto. En kort gschidnis. In dn bginn was r gn vast stunklur. In d twd jaargang vrschijnn rood, paars, blauw, gron of oranj. In d zvnd jaargang ( ) wordt rood als d nig stunklur aangnomn. Waar dit rst nkl gldt voor d kopjs, bgint rood uit t groin tot n waar handlsmrk. In jaargang 22 barstt d rod vrfbom hlmaal: kadrs, titls, tkningn, drop-caps, alls wrd rood. In jaargang 25 virt d rdacti fst. Ht kroontj wordt n Vto in virklurndruk n op kwalititspapir. Rood blijft prominnt aanwzig, maar ook blauw, paars n gron vrschijnn tsamn in één nummr. Nadat d rkning is gmaakt, bsluit Vto toch maar trug t krn naar rood. Tot vorig jaar. Tot idrs vrbazing is nummr 14 van jaargang 30 blauw in plaats van rood. D rdacti mnt dat hirdoor ht wklijks vrschijningskaraktr btr in d vrf wordt gzt. Ook aan d lay-out wordt nu, voor ht rst sinds lang, opniuw gslutld. Vto: ho ht was n is D rst Vto on-lin vrschn op 6 maart 1995, op d srvr van d Facultit Lttrn. Kris Jacobs, tonmalig hoofdrdactur, schrf: J kan r tgnwoordig nit mr omhn: Intrnt is rd hot. Vto kon natuurlijk nit achtrblijvn n daarom vindt u vanaf dz wk Vto ook op dat wrldwijd ntwrk. Ht adrs was nog nit maar Dat ht intrnt wl bknd was bij d jong hooggschooldn, maar nog nit ingburgrd, blijkt uit volgnd citaat: Lzrsbrivn n vrij tribuns kunnn nu ook lktronisch bzorgd wordn. Dat zal moglijk zijn vanuit d Intrnt-Vto, maar ook mt ht zognaamd -mailsystm. Ton Vto onlin kwam, wrd ht hirm n van d pionirs binnn d Vlaams krantn. Enkl ht studntnblad Schampr van d UGnt dd ht btr: op 20 fbruari 1995 kon j hn op ht wrld wijd wb trugvindn. Andr studntnkrantn Schampr (UGnt) Z nomn zichzlf ht blad van papir sinds z nit mr afhanklijk zijn van n studntnorganisati. Z komn ongvr twwklijks uit n zijn gratis. Z zijn to aan hun 425st nummr, vrsprid ovr 30 jaargangn. Dwars (UA) Nu d Univrsitit Antwrpn één ghl gwordn is, kunnn d studntn nit mr achtrblijvn. D Gans wrd opgdokt n in novmbr 2001 vrschn Dwars voor ht rst. Z komn maandlijks uit, ook gratis. D Krant (VUB) In vrijzinnig Brussl bricht D Krant ovr ht plaatslijk riln n ziln, in driwklijks trmijnn. Zij blvn dit jaar hun twaalfd jaargang. D Moial (VUB) Twd studntnkrant van d VUB, in samnwrking mt ht Brussls Studntngnoootschap, Studikring Vrij Ondrzok n Dinst Kultuur. Z komn uit op 1500 xmplarn. Th Voic (K.U.Luvn) D Englstalig krant aan onz Alma Matr, voor d buitnlands studntn. Z zijn aan hun achtst jaargang to. Maandlijks kan j één van hun 1500 gratis xmplarn oppikkn. En unicum is d Vlaams Studntnkrant, di uitkwam op 16 oktobr 1986 (jaargang 13). Ht blad was n katrn in Vto, n ht rsultaat van n samnwrking tussn d vrschillnd Vlaams studntnbladn. Ht dol was n gmnschapplijk protst t latn horn tgn d bsparingn in ht hogr ondrwijs. Zokrtjs Op 23 april 1981 vrschijnt r n niuw rks in Vto: d zokrtjs. D vrklaring hirbij was: Vto wrkt hard om zijn srvic aan studntn n kringn t vrbtrn. Daarom vanaf nu n niuw dinst: d zokrtjs, t koop, t huur, gvraagd, tc. ( ) Zorg rvoor dat j r n brifj van 20 frank bijstkt. W zijn gdwongn hirvoor n vrgoding t vragn, omdat dz rubrik ons xtra ruimt zal kostn, di nit door d bgroting wordt gdkt. D rubrik mist in ht bgin n btj zijn dol. Ht maximum pr wk warn tin zokrtjs. D mst blvn zaklijk. In jaargang 12 vrhuisd d rubrik van d achtrpagina naar d voorlaatst pagina. Ht zaklijk karaktr vrdwn ook stilaan. D rubrik wrd rglmatig op n lat zondagnacht door d indrdacti volgschrvn. Tot jaargang 28 blvn d zokrtjs bstaan. Tgn di tijd mochtn nit-commrciël zokrtjs gratis, voor commrciël wrd r 100 frank pr wk gvraagd. W gvn u n slcti uit éénntwintig jaar zokrtjs. Vrlorn: Mod. Op 22 april jl. na xamn fundamntl wijsbgrt. Laatst gz. tr hoogt v. d schonn. Brng aub trug t Schachtnkwrt. 5, 3000 L. (ht rst zokrtj, 23 april 1981) Ervarn Limburgs mijnwrkr gzocht voor ht gravn van n tunnl tussn ht Justus Lipsiuscollg n Rgina Mundi. Kandidaturn naar Bart Tubbax, Mindrbrodrstraat 15, kamr (jaargang 14) Gzocht: pomp om ondrglopn tunnl lg t pompn. Nmt contact op mt Bart Tubbax, Mindrbrodrstr. 15. (jaargang 14) Typn van thsissn op tkstvrwrkr, 55 fr. pr dag, Kris Rossll, Naamsstnwg 130, 3030 Hvrl, # (jaargang 15 n vrdr) Raar maar waar! Ik vrzaml gdroogd muggn. Wi kan mij grot hovlhdn hirvan bzorgn? Ik bzit gnog ruilmatriaal: mirn n oorwormn (gdroogd natuurlijk!). (jaargang 16) Vrlorn t Watrloo: vldslag. Trugbzorgn aan Napolon. Audiënti lk vrijdagvoormiddag. (jaargang 17) Luk mt hlm zokt misj mt motor. (jaargang 18) Aan ht misj mt wi ik do 29/11 samn gkotst hb tgo HDR: wannr tn w ns samn? Kobb. (jaargang 19) Aan d smis van Lo Drtin: gliv ht orgl s morgns vrog t latn voor wat ht is. D Volwaardig Bwonrs. (jaargang 20) Stl jong midn zokt dringnd n mannlijk strippr voor dinsdagavond. Gïntrssrd? Blln voor 18u op dinsdag naar (jaargang 21) 21 j. ram wkm jng hr mt krt haar; lfst in Chiro. Aspr: di 5/2, u in JP Micklrstraat 17. (jaargang 22) Er is in dz wrld nood aan vrs tomatn, ghakt n kritik op d gvstigd ord. Pas dan zulln u n ik op ons bidr orn slapn. Mijn lif, ik zi j graag. Ook al zit j vr. (jaargang 23) Simon-mt-d-oranj-sponsbrok (25) zokt vrindinnn van vrogr om m in d zandbak t spln. Schrijvn naar Wavrsbaan 228. (jaargang 24) Gvondn in d Bondgnotnlaan: kandidat musicologi, lang blond haar n nusbl. (jaargang 25) Dondrdag vrouwnavond. 21u. Chz Bibi. (jaargang 26) Aan d wlbspraakt jongn van Krira: zou j wl kunnnn prstrn bij vrouwvrndrnd bstial bloduitstortinggnrrnd standjs r gaan immrs hardnkkig gruchtn ovr j latnt homosksualitit. (jaargang 27) Hulpacti Schon Klrn vraagt dringnd kostuum n das. Contactr Kringraad. (laatst zokrtj, 11 maart 2002) 8 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

9 D bott pn van Campuskrant Zijn gardrob was samngstld uit plantaardig afval n ton hij zijn mond opndd blk hij bovndin zijn gbit t hbbn gzt in ht stort van Intrluvn want zijn voorst tandn ontbrakn volldig n d rst had d klur van gpolijst stnkool. In haar bginjarn blk d Campuskrant (CK) ht columngnr nog nit volldig ondr d kni t hbbn. Bovnstaand citaat kwam uit d pn van columnist n Acco-winkldirctur Luc Vandr Vlpn. Hij bschrijft hir d tonmalig SoRa-voorzittr Johan Vos, di n jaar voordin op rnstig wijz van zijn fits gtottrd was n daarbij zijn dntal voorgvl kwijtspld. Op hun volgnd algmn vrgadringn wrklonk zowl bij Kringraad als bij Social Raad d vraag naar ht ontslag van Vandr Vlpn. Bij d rst nkl als CK-mdwrkr. Bij d twd zlfs als Acco-dirctur, want ho kan imand mt zo n gbrk aan rspct voor studntnvrtgnwoordigrs mt hn samnwrkn, zo klonk d rdnring. D boosdonr zou n klacht wgns smaad aan zijn brok krijgn n d CK-hoofdrdacti, d vrantwoordlijk uitgvr n d rctor wrdn om uitlg gvraagd. Tw jaar rdr was profssor n tv-kok Hrwig Van Hov rds aan Vandr Vlpns bott pn tn prooi gvalln. Jaargang 20 ( ) NSV dagvaardt Vto D rchtbank vroordlt gdaagd tvns om aan d burgrlijk partijn in solidum n dwangsom t btaln van 500 frank pr dag vrtraging in d opnam van ht rcht van antwoord, ingval nit wordt voldaan zoals hirbovn bvoln. Wonsdag 8 maart 1989 lidd NSV-prss Bart Larmans n btoging van Jong Vlaandrn voor n onafhanklijk rgio. In dzlfd wk oordld d Financiël Kontrol Kommissi (FKK) ngatif voor d Nationalistisch Studntnvrniging. Sinds 1982 rds stond d xtrm-rchts gropring in d kou als ht op d vrdling van FKK-gldn aankwam. Wat d Kommissi in 89 nit doorhad, was dat d NSV ondr ht mom van d Wrkgrop Migrati n twd aanvraag tot financiël ondrstuning had ingdind di wl godgkurd wrd. Voor d NSV rs was dit ht bwijs dat links initiativn bvoordld wrdn n ht FKKgld vooral dind om d PvdA-partijkas onrchtstrks t spijzn. Vto s fors brichtgving ovr bid voorvalln dd Larmans n d NSV in d pn kruipn. D wigring om ht rcht van antwoord t publicrn lidd op 28 april tot d En NSV-commando in acti. Zok ht VB-parlmntslid. dagvaarding van Vto. Langdurig gtouwtrk zorgd rvoor dat r pas op 26 fbruari 1990 n dfinitiv uitspraak gdaan kon wordn. Ht stuk vrschn in Vto 23 van di jaargang. Jaargang 15 ( ) 30 markant gburtnissn K.U.Luvn: n gval apart Hft ht ontbrkn van n drglijk standpuntinnam (ht al dan nit tolatn van Zuid-Afrikaans ondrzokrs, rd.) t makn mt ht fit dat, zoals algmn wordt aangnomn, d Krditbank n machtig lobby vormt binnn d KUL-structurn? D aanhoudnd ngativ brichtnstroom uit Zuid-Afrika lidd in ht najaar van 1985 tot d oprichting van ht Luvns Komit Boykot Aparthid. Ht comité most d Luvns n bij uitbriding d wrldbvolking warm makn voor actis tgn d racistisch schiding van blank n zwart in Zuid-Afrika. Naast n ptiti, prikactis, altrnativ lssn n films stond ook Vto maandnlang bol van ondrzoksjournalistik n gladn discussis. D K.U.Luvn wrd aangwrvn dat z zich nit aan d VN-rsoluti voor n boycot tgn Zuid-Afrika hild. Dat lag aan ht uitwisslingsvrkr van proffn n vooral gnskundstudntn. Ook Prota, n aan d Krditbank glird aparthidsvrniging, stond tr discussi. Kringraad stapt dan ook naar d Akadmisch Raad n vrog om n publik standpunt in t nmn n d dialoog mt anti-aparthidsstrijdrs aan t gaan. Ht voorstl wrd chtr gdumpt in d Kommissi D Ruyttr. Door ht uitblijvn van n standpunt ging Vto dan maar zlf d dialoog aan in n aantal intrviws. Jaargang 12 ( ) D onvrbiddlijk vrzoning Als klap op d vuurpijl kondigd hij (d prsskandidaat) aan volgnd jaar dsgvallnd n KrUL-afdling in Mdika op t richtn, indin opniuw ht prsidium n laks houding t.o.v. ASR zou innmn. (uit: Faz, nr. 9) Na d vrdldhid tussn d kringn van ht bgin van d jarn 80, most 1986 ht jaar van d hrniging wordn. Als n rod draad lopn d vrslagn van vrzoningsgsprkkn tussn d Algmn Studntnraad (ASR) n d dissidnt Kringuni Luvn (KrUL) door d Vto-jaargang. Ht ovrlg, dat tot n niuw ovrkoplnd vrtgnwoordigingsorgaan most lidn, bvatt ook d vraag naar d rol van Vto. D typring vlr kritisch dan allsomvattnd wrd bvstigd n zo kon ook d naam, di vn tr discussi had gstaan ( Alrt was n voorstl), bhoudn blijvn. In 84 was r mt Faz tvns n concurrnt van Vto in ht lvn gropn. En anonim mindrhid trok op nkl gl pagina s in ht KrUL-blad fl van lr tgn n rst vrzoningsvoorstl, waaraan Vto had mgwrkt. Htzlfd ongnogn lfd bij Ekonomika n nkl klinr kringn, di in n latr vrzoningspoging wigrdn tot d niuw kopl to t trdn. Ht was uitindlijk wachtn tot ht volgnd acadmijaar, vooralr LOKO, dat all kringn cntralisrt, ht lvnslicht zag. Jaargang 12 ( ) Vrijhid van studikuz door d invoring van numrus clausus plgt d ondrwijsministr (Danil Cons, CVP) woordbruk. Dat bginnn w spijtig gnog gwoon t wordn. En tkort bij ht RIZIV n global problmn mt d gzondhidszorg stmd in ht middn van d jarn 80 tot nadnkn ovr bsparingsmaatrgln. En van d dnkpists was n bprking op ht aantal artsn via ht numrus-clausus-systm, n id waarop al sinds 75 gbrod wrd. In novmbr 85 sprakn d Luvns gnskundstudntn zich mt n klin mrdrhid van 53% uit tgn d maatrgl n tgn d dcann gnskund in. Di laatstn ondrvondn chtr tgnwind van rctor Dillmans zlf op d Acadmisch Raad van 12 mi 86. Daarm plaatst hij d K.U.Luvn op één lijn mt d andr univrsititn. Via D Morgn-journalist Paul Grts vrnmt Vto dat Martns VI uitindlijk zwichtt ondr druk van d artsn. Ministr Cons vrzond daarbij wl di artsn n d univrsititn, maar lit d studntn in d stk. Door bissrs nit mr t subsidiërn zou d unif z nit mr willn inschrijvn, wat in d praktijk n numrus clausus tot gvolg hft. En laat studifinanciring nu nt ht andr punt zijn waarovr Cons hoogstprsoonlijk mt Vto in d clinch lag. En bztting van ht rctoraat was nu nit mr vraf Jaargang ( ) D Somr contra Vto Gacht htrogn publik, U, di tot d akadmisch lit bhoort n ,- frs n mr pr maand vrdint U di als arbidr uw kost vrdint aan dz instlling n bij uw ongschoold kollga s nog barma s mot btrurn van nauwlijks frs Op d traditionl opning van ht acadmijaar komn ook d studntn aan ht woord. In 80 blk dz zkrhid slchts n halv waarhid. Ton SoRa-voorzittr Karl Mganck zijn spch mocht afstkn, bgon hij mt d bovnstaand vrglijking. Dz hkling van d politik bsparingsdrang schoot bij proffn n notabln in ht vrkrd klgat. Adjunct-ministr Gns vrlit d aula. Ton Mganck zijn pijln in naam van d studntn vrvolgns op d univrsitair vrspilzucht richtt, snordn d proffn hm d mond door mt d votn t trappln. Evn latr ondrbrak rctor D Somr d spch, omdat Mganck zijn tijdslimit zou hbbn ovrschrdn. Vto publicrd d volldig spch n volgd d Acadmisch Raad in d wkn rna nauwkurig op. Daar wigrd d rctor zich op vraag van d studntn t xcusrn n wrd d rprsntativitit van Mganck in vraag gstld. Op d volgnd AR hkld profssor Dillmans, ton nog dcaan van Rchtn, d vrslaggving in Vto. D rctor vil hm bij door d grnzn van d journalistik vrijhid af t lijnn. Vto ragrd door brichtgving n commntaar in zijn vrslagn van d AR voortaan duidlijkr t ondrschidn. Jaargang 7 ( ) Ht procs-anciaux Hir wordt zr duidlijk dat ht huidig VRG-kisrglmnt nit op maat gsndn is voor dz fitn di ht studntikoz ovrstijgn. Di fitn btrffn d strijd om ht VRGprssschap tussn Bruno Lambrcht n Rol Anciaux in maart 96. Ton bidn n sponsoringaanbod van Trans Amrican Travls krgn, bsloot Lambrcht d gulhid van zijn sponsor vn na t trkkn. TAT blk nit t bstaan n ht voorstl kwam van n postbus op naam van Anciaux. Dz bror van huidig ministr Brt ontknd lk vrdnking. Bovndin kon hij d postbus nit gopnd hbbn, want daarvoor is n idntititskaart nodig n di was op dat momnt gstoln. Alln was daar pas n maand na d fitn aangift van gdaan. In ovrlg mt d dcaan schorst ht kiscomité Anciaux. Daarop spand di n procs in kortgding aan waarbij d rchtr oordld dat Anciaux schuld nit bwzn wrd. In d daaropvolgnd vrkizingn won Lambrchts Wt Wt Wt ruimschoots van tgnstandr Sur Plus. D winnaar bsloot gn klacht mr in t dinn. Wi wl n procs aan ht bn krg, was Vto. Anciaux slog ht rcht van antwoord ovr n trok mtn naar d rchtbank wgns smaad n rroof. Al was dat nit ghl duidlijk voor zijn ign advocaat. D nig zkrhid was dat d niuw Vto mystrius uit d bakkn vrdwn. Jaargang 22 ( ) D modr van all Vto s Miljaar, borstn hft z nit, maar bnn! Bnn Want dat had d Voorzinighid haar ggvn, n daarom kust Johanns-Paulus, mt n hijgrig ovrgav mijn Modr Thrsa s votn, trwijl d zondig wllust van zijn Poolspaaps tong druipt: z hft olijfbruin, vollr, zachtr n ook Thrsa is maar n mns - harigr bnn di wlk dstijds Eva om Adam s lndn wlfd. Rchtsbovn was n rubrik di op satirisch wijz vrws naar artikls in d Vto van d wk of ht volgnd nummr. Op 27 januari wrd r chtr op satirisch wijz uit d bocht ggaan n rctor Dillmans lit d dag van d vrdling nog tw drd van d Vto s uit d bakkn haln. In n dringnd brif wrdn hoofdrdactur, rdactiscrtaris n algmn scrtaris vrzocht om zich op ht rctoraat t komn vrantwoordn voor n schandalig, wansmaklijk n all thisch fatonsnormn t buitngaand artikl. D rdacti nam collctif haar vrantwoordlijkhid op n schaft d rubrik uit vilighidsovrwgingn af. In ht volgnd nummr vrschnn vrontschuldigingn aan d gvolig lzr n d andr stukkn van d vorig wk wrdn hrhaald. Toch wrd d inbslagnam door Vto, KriRa n SoRa als cnsuur n n ovrdrvn racti van d acadmisch ovrhid rvarn. Jaargang 18 ( ) v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

10 vto 1974*2004 Wijln rctor Pitr D Somr Smstrxamns D rst wkn van ht acadmijaar wrdn d studntn conomi opgschrikt door n onhilspllnd grucht: d traditionl paasxamns wordn vrvangn door januari-xamns, wat d invoring van ht tw-smstr-systm implicrt. D jongst gnrati univrsititsstudntn van nu is groot gwordn mt ht systm van tw blokkn : ntj in januari n ntj in juni. Toch is dit smstrid nit altijd n nit idrn gngn gwst. D studntn van 86 warn r hilig van ovrtuigd dat j mt tw blokpriods pr jaar gn sociaal-culturl activititn kan uitbouwn. Zij schrmdn ook mt ht koargumnt dat j mt tw xamnpriods gn kans hbt om d lrstof t hrkauwn. En omdat n ko, als z al hrkauwn kan, dat toch in rust wil don, argumntrn z hirbij dat xamns di dadlijk na d lrstof komn n continu strss incalculrn n d studidruk vrhogn. D didactisch commissi argumntrd tgn ht risico dat studntn halvrwg mi al uit hun raam springn uit pur wanhoop nu tnminst ghalvrd wordt (wliswaar nit in dz bwoordingn). Enkl ditis vrdr vindn w d vrmlding dat ht voorstl voor onbpaald tijd in d kolkast is gstokn. In 2001 wrd d twling uitindlijk gborn. Wij bouwn ons sociaal lvn al stilltjs af richting krst. Jaargang 13 ( ) Spruit van ht jaar: LOKO D namndans most dondrdag nog ns ovrgdaan wordn: LOKO wrd bkrachtigd mt 11 stmmn, tgn 6 voor ASR n 1 voor LEKO. Mt dri kan j wliswaar btr kaartn maar toch bslist d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati (LOKO) om solo slim t gaan. Natuurlijk is ht nit cht n opportunititskwsti gwst, LOKO had ton immrs nog nit ht ign willtj dat ht nu hft. Ht landschap dr studntnorganisatis was in 1986 norm vrsplintrd, in dri kopls (ht woord kopl is hir misschin nit hl rg op zijn plaats, aangzin j mt n vlhid aan kopls winig mr kan ovrkopln ). D strijdnd partijn warn d Algmn StudntnRaad (ASR), d mini-asr (Social Raad, Kringraad, Isol n Vto) n d Kring Uni Luvn (KrUL, mt Ekonomika, VRG, Romania, Eoos, Farma, Apollonia, MHK, Canonica n Apolloon). En vrzoning drong zich op. Na d Jalta-gwijz ondrhandlingn op 6 novmbr wrd LOKO gborn. Ekonomika, d mofjs in dz kwsti, wigrdn chtr to t trdn tot d niuw kopl omdat dz t vl lk op d ASR. D rst blidsdaad van d niuwbakkn Kringorganisati wrd r mtn ntj van xclusi. Mt 15 tgn 5 wrd Ekonomika d officiël vrtgnwoordiging als kring op om ht vn wlk raad ontzgd. Jaargang 13 ( ) 68 in 86 Als ht in Parijs rgnt, drupplt ht in Brussl. ( ) A hard rain s gonna fall, zong Bob Dylan. Evn op n rijtj zttn wat r in d hrfst van 86 op n paar wkn tijd allmaal bzt wrd: ht rctoraat, d Cntral Bibliothk, divrs zbrapadn n ttlijk gvangnisclln. Ht was wr rvoluti in Luvn. Ondr ht motto N hb j, ja kun j krijgn rbllrn d studntn tgn d numrus clausus, d vrhoging van inschrijvingsgldn n d halvring van d social tolagn. Omdat wij zulk n wolig tijdn nit mr gwoon zijn, probrn w n maandj rvoluti voor u t schtsn. Mt d titl Luvn staakt zin w in oktobr 86 ht rst vrzt ondr d Luvns studntn in Vto, in d vorm van n oprop tot stakn op dondrdag 27 novmbr 86. Dz staking mondt uit in d bztting van ht rctoraat. D rdacti pikt mtn in op d actualitit n ontwrpt Vto s grot chargrspl, inclusif tank, combi n stafkaart van ht rctoraat. Op maandag 8 dcmbr komt ht wr tot n btoging, inclusif n bztting van d Cntral Bibliothk. D nacht van dondrdag 11 op vrijdag 12 dcmbr mag als ht hoogtpunt van d Luvns rvoluti wordn gzin: 171 studntn wordn in dn bak gdraaid. En national btoging op 16 dcmbr in Brussl brngt all boz studntn samn. Jammr gnog komt dan nt d krstman n blokvakanti, waardoor d studntn d koud avondn van nachtlijk vrzt snl vrgtn. Hrfst 86 is gn mi 68. Jaargang 13 ( ) Astrix vrsus Jommk Kwak kwak kwak? Kwak kwak, kwak. (grinnikt) Kwak kwak kwak kwak kwak! (aldus d Wild End) J knt waarschijnlijk ht vrschil tussn n Astrix-lzr n n Jommk-adpt. Als w d Vto-lzr in ht Gallisch dorpj mogn siturn kunnn w stlln dat ht Campuskrant-publik rdr uit Zonndorp komt. In 87 wrd bslotn aan d univrsitit zlf n studntnblad op t richtn, naast d Acadmisch tijdingn n Alumni Luvn. Ht schpsltj zal Campuskrant gdoopt wordn, als ht war als d Pass-Partout van d univrsitit. Want ondanks ht fit dat ht krantj door studntn wordt gschrvn, zou ht vrzkrd n mr positif bld van d K.U.Luvn motn wrgvn. Om trug t komn op d vrglijking tussn Jommk n Astrix: Profssor Goblijn kan in d Campuskrant zijn wtnschapplijk vrantwoord actis, zoals n niuw ris van d vlignd bol naar d Luvns archologisch koloni Sagalassos, aan d national prs n ht lgr van alumni bkndmakn. Glukkig mogn d Galliërs af n to n bard in n boom bindn, d vrijhid van mningsuiting hft ons dan ook gdrvn tot d uitgav van d Cantuskramp in 95. En mns mag al ns lachn, nitwaar? En zijn d Galliërs nit d dapprstn allr Blgn? Jaargang 14 ( ) Vto uit nst groofd In sommig landn, ondr bpaald rgims, komn z d schrijvrs zlf wghaln. Ht markant rod kopj van Vto vrdwn op maandag 30 oktobr 87 voor vn uit ht straat- n facultitsbld. En bnd onvrlatn slaagt rin om di avond dri vird van d oplag (zo n 6000 xmplarn) van ht nummr tin (jaargang 14) uit d vrdlbakkn van Vto d witt voglhuisjs waarin ons blad zich idr maandag nstlt, vast ook t vindn in n dr bomn van uw facultit t vrwijdrn. D rdacti bslist om nummr lf mtn d dag rna op 4000 xmplarn t drukkn, mt d vorm n inhoud van nummr tin wliswaar. Omdat r in di tijd nit mtn sprak was van n papirschaarst wrd al snl duidlijk dat ht stln van d Vto s n vorm van simpl prscnsuur was. Di bwust maandag wrdn nkl Vtodivn gvat trwijl z ondrwg warn naar n bijnkomst van d Nationalistisch Studntn Vrniging (NSV). Op di bijnkomst wrdn d onvrlatn gloofd om hun modig daad. D Vto-difstal blk n ondrdl van ht ontgroningsritul van d NSV-schachtn. Vto was frank armr, maar n hrdruk n n morl ovrwinning rijkr. Jaargang 14 ( ) Laat duiznd blomn bloin Z houdn van vls, n dik mag. In n vlaag van xtrm kamraadschap bsloot d rdacti van 88 om n volldig katrn rond ht fnomn glasnost t makn. Mt sikkl n hamr in d hand trokkn z naar n rsm Ruslandknnrs. Hozo Vto links? Bij d markant fitjs vindn w n bschrijving van ht vrmd Russisch stmsystm: j strpt all namn van d kandidatn waar j nit op wil stmmn door, totdat r nog maar n naam ovrblijft. J brngt in Rusland bst ook n cadautj m als j bij d prof thuis (!) xamn gaat don. En vaatj calvados volstaat. Naast dz fitjs vind j in d glasnostkatrn ook n intrviw mt d Schots Rus Profssor Jim Riordan, ooit strsplr bij Spartak Moskou. D man vrklaart trots: Ik hb toch in ht Lnin-stadion gvotbald. Josf Adamk, d buitnlands advisur van ht parlmnt ondr Alksandr Dubcck, uit zijn twijfls ovr d wazig dmocratisring van Rusland: D USSR blijft n totalitair rgim n hft bovndin nits van haar ambiti opggvn om d wrld t vrovrn. Jaargang 14, Disscti van n fascist Er wordt mt opvallnd grot schroom n rbid ovr d lidr gsprokn. En controvrs ovr xtrm-rchts, ht is ns its andrs. D Cntral Bibliohtk pakt in dcmbr 1994 uit mt n ovrzichtstntoonstlling van Joris Van Svrn, stichtr van ht Vrdinaso. Opnhid ovr ht vrldn, inclusif d schrp kantjs, is n god zaak, zulln z in d Cntral Bibliothk gdacht hbbn. Maar d noodzaak om naast n wtnschapplijk publicati van Lod Wils ook n huldbok ovr Van Svrn in d vitrinkastjs t lggn, wordt in vraag gstld door ht Acadmisch prsonl van ht Dpartmnt Modrn Gschidnis. D controvrs rond dit bok fixrd zich vooral op d flaptkst van ht wrk, di stld dat d vrniuwnd idën van ton nog tokomstprspctivn bidn di ht waard zijn ovrwogn t wordn. Blk ook dat d auturs van ht wrk al nkl uitspattinkjs in rchts kringn achtr d rug hbbn n daar opnlijk voor uitkomn. Slcht imagozt, vond ht rctoraat. D rctor had d schnking van ht Nationaal Dokumntati- n Studicntrum Joris van Svrn livr achtr stof n grndl in d kldrs van d bibliothk zin vrdwijnn, in plaats van uitgstald in d vorm van n tntoonstlling. Jaargang 21 ( ) En roos op d sporn Dat is n problm voor u n uw psychiatr (Op d vraag: Wlk gvol gft ht u als mnsn zo frakrig wordn dat z u in d trin willn intrviwn? ) God komt nit idr dag naar Blgië. D rdacti van 85 dld dz mning n sprong op Wild-Wst-wijz in Namn op d Italia-xprss di Umbrto Eco van Milaan naar Brussl bracht. Dz cowboys van d journalistik haddn n uur d tijd om d grot mdiëvist t intrviwn ovr d roos, d naam n d faam. Aanliding voor dz hldndaad: s mans rdoctoraat aan onz Alma Matr. In d loop van ht intrviw blijkt Eco n grapjas rstklas t zijn. D schalks ondrnming van d rdacti wordt rg gwaardrd. Hij gft rlijk to dat hij nkl voor d lut profssor blijft in Bologna. Ht btaalt immrs slcht n d univrsititn zijn r krottig. Snl rijk wordn is volgns Eco rg simpl: j schrijft n Middluws roman mt vl thologi n zondr sks. Dat zulk n roman vaak xubrant vormn aannmt ontknt hij nit: n antiquair in Londn bidt ondr ht nummr 108 ht manuscript van Adson t koop aan. Ht Eco-intrviw op d Italia-xprss was nit zo magistraal als Agatha Christi s Murdr on th Orint xprss, maar ht kwam aardig in d buurt. Jaargang 11 ( ) 10 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

11 Ht rsultaat van d contstati U glooft waarschijnlijk uw orn nit, maar d voorvadrn van Vto zatn bij ht Katholik Vlaams Hoogstudntnvrbond (KVHV). Ho dat wl gburd is, wordt u duidlijk gmaakt in d volgnd schts van d wolig jarn di Vto voorafgingn. Waltr Pauli Al wi d gschidnis van d studntnbwging nagaat, mrkt dat d jarn zstig op hl wat puntn n brkpunt hbbn gvormd. Tot n mt d Twd Wrldoorlog warn studntn bhoorlijk litair. In d jarn na d oorlog bgon di mntalitit langzaam t vrandrn. Ook op socioconomisch vlak wrd vanaf d jarn vijftig d dmocratisring van ht ondrwijs op gang gtrokkn. Tijdsgst D studntnbwging vormt tot ind jarn vijftig, bgin jarn zstig, d voorhod van n brdr gïnstitutionalisrd social of national bwging. Langzaam maakt z zich daarvan los n gaat n ign kors varn. In 1958 kondigt Ons Lvn samn mt n andr blad, Solidaritit, d stichting aan van n studntnparlmnt. Volgns hn was dit d nig wg om tot n volwaardig dmocratisch inspraak t komn. Ht initiatif is ignlijk n doodgborn kind, maar d tnur is gzt. In augustus 1960 wordt d famuz wt gstmd di d subsidiëring van d social sctorn aan d Blgisch univrsititn tolaat. Di wt maakt ht moglijk dat d rknd studntnorganisati btolaagd wordt, maar daarnaast vormt ht vnns d start van officil mdbhr, althans in d social sctor. In 1966 vindn dan d rst anti- Waals btogingn plaats, di sommig studntnlidrs latr zulln typrn als fantastisch: Er lfd bij bpaald Vlamingn d mntalitit dat, als w r maar lang n hard gnog op zoudn kloppn, d Waln wl vanzlf wg zoudn trkkn. Bïnvlod door di niuw tijdsgst zoudn Waltr D Bock n Ludo Martns, d opnvolgnd hoofdrdacturs van ht KVHV-blad Ons Lvn in n KVHV-prss Paul Goossns rglrcht naar links volurn. Ht KVHV, mt d artikls in Ons Lvn voorop, brkt radicaal mt d klassik Vlaams bwging n vrvangt di door n strijd di wliswaar nog nit links kan gnomd wordn, maar daarvan in wzn wl vl knmrkn wgdraagt. Kritisch Dit Ons Lvn is waarschijnlijk ook d allrrst voorlopr van d huidig Vto. Ons Lvn wrkt mstal volgns god journalistik princips n wijdd nogal wat aandacht aan zowl social als univrsitair politik, zondr n opn oog op d wrld t vrlizn. En Ons Lvn durfd. Na n obligaat sksnummr wordt hoofdrdactur Ludo Martns d inschrijving gwigrd aan d K.U.Luvn. Ton d krn van d Studntnvakbwging (SVB) zich van ht KVHV afschurd n di, samn mt Ons Lvn, d oubollig tor opgingn, wrd ht projct van n links-kritisch studntnblad vrdrgzt in andr publicatis. Tglijk vrloor ht KVHV zijn grp op d studntnmassa s n zou ht sluimrnd Fakultitnkonvnt - d latr kringn - op d voorgrond trdn. Vooral Fk-blad/Rrum, ht blad van ht Fakultitnkonvnt, nam mt vrv d fakkl ovr van Ons Lvn. Vl oud-ons Lvn rdacturs wrdn door hoofdrdactur Hnry Conjarts in d stal van Rrum binnnghaald. Paul Goossns: Zo slaagd Conjarts rin om van Rrum, ht brav blad van ht Falkultitnkonvnt, n vinnig n blangrijk politik actur t makn. Zijn intrviws n niuwsgaring warn voor d Luvns Wtstraat n must. Zowl d studntnliding, d acadmisch ovrhid als d commandant van d rijkswacht probrdn r zich van t bdinn als z d publik studntnopini probrdn t brikn. Molotov Rrum stond ovrigns nit alln maar wrd samn mt n hl rits andr blaadjs glzn. Opvallnd vl van di priodikn wrdn door dzlfd studntn gschrvn. In oktobr 68 gft ht Aktikomit Univrsitair Ekspansi 13 mi uit. Tot ind 1969 vrschijnn r n twintigtal nummrs, waarin vooral d dmocratisring van ht ondrwijs n d univrsitair xpansi cntraal staan. In novmbr 68 rolt Vonk van d prsn. Vonk duidt op ht conflict tussn studntn n acadmisch ovrhid n lgt uit dat dit voortkomt uit n diamtraal tgnovrgstld visi op d univrsitit n haar taak in d maatschappij. Op 6 maart 1970 gft Univrsitas, ht blad van ht Hoogstudntnvrbond voor Katholik Akti, samn mt Rrum n sksnummr uit, Extraskskstras. Van d Raad van Bhr krijgt Univrsitas vrbod om nog langr ondr d naam Univrsitas t publicrn. Daarna gvn z ht onafhanklijk Omtrnt uit. D ondrnming strandt in In januari 68 laat SVB Rvolt ontstaan. Op 23 januari nmt pro-rctor D Somr ht vird nummr van Rvolt ignhandig in bslag, nadat z in nummr 3 uitlgdn ho molotovcocktails mostn gmaakt wordn. Volk Ht militant SVB, d lidnd fracti in zowat all actis di tijdns d jarn zstig bkokstoofd wrdn, nam d fakkl van ht KVHV nit ovr. SVB had ht spontaanlinks studntnkaraktr idologisch aangschrpt. Mn wou d bandn tussn studntn n arbidrs nauwr aanhaln. All blangrijk SVB-actis richttn zich voortaan naar arbidrs. Tglijk dd SVB afstand van haar lidnd rol in d Luvns studntnbwging. Di voluti bgon bij d Akti Informatircht in 1968: na ht mdbhr in d social sctor krgn studntn ook togang tot d acadmisch blidsorgann, d facultits- n acadmisch radn. SVB wrd voor n moilijk kuz gplaatst. Enmaal ht informatircht afgdwongn, wrd door d acadmisch ovrhid van d studntn n participativ houding vrwacht. SVB koos chtr voor d contstati n d brd-maatschapplijk taak van studntn. Tknnd is dat d organisati in 1970 haar naam in Mijnwrkrsmacht vrandrd n kort daarna in d Marxistisch-Lninistisch Bwging, d MLB. In 1969 ontstond dan tnslott d Algmn Studntnraad (ASR), d voorlopr van LOKO. Dat was d ovrkopling van d ton bstaand radn: Sportraad, Kultuurraad, n mbryonaal Kringraad n vooral Social Raad. Op univrsitair gbid wrd voortaan alls ingkapsld door ASR, n organisati di zich van mt af aan inschrf in ht princip van mdbhr gschraagd door d moglijkhid van contstati n waakzaam mdbhr. Actif D niuw ASR had aanvanklijk gn ign blad. Ton ht Fakultitnkonvnt omstrks 1969 implodrd n Rrum als logisch consqunti zichzlf ophif, wrd ht in rst instanti ovrgnomn door ASR (jaargang ): grot lay-out, glanznd papir, vl klurn. Rrum htt officil Informatiblad van d Algmn Studntnraad van Luvn. Dat prstigius opzt kon chtr nit langr dan één acadmijaar volghoudn wordn. Daarna schakld ASR ovr op Rrum-info, n loutr informatiblad. Rrum-info zou ht ASR-blad zijn tussn 1970 n D nood aan n volwaardig priodik blf chtr Stichtnd voorbld bstaan. In ht najaar van 1974 wrd hirvoor n oplossing gvondn n rold d rst Vto van d off-st prsn. D oprichting van Vto had nog andr rdnn. ASR bgon zich mr t organisrn, ondr mr om zich btr t profilrn tgnovr andr activ vrnigingn waarvan d dolstllingn nit idntik warn aan di van ASR, maar wl nogal wat affinititn haddn. En blad als Vto kon dit ondrschid duidlijkr makn. Dz tkst is n ingkort vrsi van n poging tot tkstualisrn, gschrvn door Waltr Pauli. Hij was actif bij Vto van jaargang 14 tot 19. In jaargang 16 was hij rdactiscrtaris. Voor alls is imand vrantwoordlijk, ook voor Vto. Kris Van Bochout was d founding fathr van ht gaztj dat u nu in uw handn hft. En kort piln naar ht waarom van n studntnkrant drtig jaar gldn. Kris Van Bochout: «Voor Vto had j n studntnblad dat Omtrnt htt n dat hl intllctul goriëntrd was: vl cultuur, litratuur ook, totaal nit actigricht. Actualitit kwam op d twd plaats. Problm was dat d studntnbwging wél actigricht was op dat momnt. Ton Vto gborn wrd, warn ht nit langr d klin, politik gorganisrd gropjs di acti vordn. D positiv wtnschappn ddn inns m n r ontstond n grot bwging di door d kringn gdragn wrd. Ht is ook in di priod dat d Algmn Studntnraad ontstaan is. Dat draaid god: w hildn zo ooit n staking van zvn wkn, waarbij all lssn aan d univrsitit door d studntn gboycot wrdn.» Vto: Wat is ht grootst vrschil tussn Vto in di bgindagn n d Vto tgnwoordig? Van Bochout: «Vto was ton n actiblad, totaal vrschillnd van wat ht vandaag is. Ht was slcht gschrvn, d lay-out was slcht, dat warn d Middluwn. In d kldr van Kultuurraad, ton nog in d Hilig Gststraat, gburd ht dan: bovn d lichtbak mt ht stanlyms in d aanslag n tot vijf uur s ochtnds. Op d lat urn warn r dan ffctif pagina s di schf gplakt warn omdat w tvl gdronkn haddn. Zlf bn ik rm bgonnn als voorzittr van ASR.» Vto: D naam Vto wordt door sommign wl ns ongschikt bvondn voor n studntnblad. Van Bochout: «Juist omdat di naam in ht bgin zo slcht onthaald wrd, dachtn w: w zittn god. D naam Vto is ht bwijs dat studntn als z willn aan d univrsitit its kunnn tgnhoudn. Vto wordt winig gbruikt, maar is r altijd. Bovndin is ht voor n stuk mijn titl n ik vind ht daarom ook schittrnd dat dat nog stds bstaat. Natuurlijk is Vto gëvolurd. D studntnbwging was ton n drijvnd kracht, n voorhod.» Vto: Kon Vto ton bijdragn lvrn di ASR bkritisrdn? Van Bochout: «Di situati kon nit ontstaan. D krn van Vto was d krn van ASR. Dat was ignlijk n hl klin grop mnsn di daar norm intns m bzig warn. Di zatn dan tlkns wr in n kring, waarbinnn j dan wr n dmocratisch structuur had. Er was chtr gn onafhanklijk rdacti. Nu is Vto n journalistik blad. Wij warn d sprkbuis van n bwging.» v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

12 vto 1974* Gschi D allrrst Vto rolt in ht najaar van 1974 van d offstprsn n hij kost vijf frank. Vto is ht blad van d Algmn Studntnraad (ASR), d tonmalig ovrkoplnd studntnbwging n had als bdoling d wrking, idën n standpuntn van ASR aan d Luvns studntnwrld bknd t makn. En di idën springn j van op d voorpagina tgmot. Ondr d paginabrd titl houdn dri gztt hrn lkaars hand vast. Zij symbolisrn Krk, Kapitaal n Staat. Dat Vto n ASR anti-burgrlijk n links willn zijn, is mtn duidlijk. Vanaf ht rst nummr wordt Vto dan ook n blad dat nits of nimand spaart di tgn d opvattingn van dmocratisring ingaat. D naam Vto slog trouwns op ht fit dat ASR d studntn rvan bwust wild makn dat zij ht nit motn pikkn dat bslissingn ovr hun hoofd gnomn wordn. D dmocratisring van ht ondrwijs loopt als n rod draad doorhn d rst jaargang, maar daarnaast vind j ook uitgbrid dossirs ovr d problmn in d landbouw n d stunactis van d studntn aan d born, d grotsk lgraankopn door Van Dn Boynants of Vitnam. 2 D twd jaargang volgt dzlfd lijn ht blad kost intussn acht frank, maar r wordt nu vnwichtigr bricht ovr d vrschillnd radn van ASR: Kringraad, Social Raad, Kultuurraad, Sportraad n Isol (ht vrogr Portulaca, bd). Kringniuws komt zo god als nit aan bod. Tgn ht ind van d jaargang vrschijnt r wl n ondrwijsvto waarin n hl rks kringn n bokj opn dot ovr d ondrwijsprikln in hun richting. Er wordt ook n pop poll ghoudn ondr d ongvr ngnhondrd lzrs. Daaruit blijkt dat d kalndr ht mst glzn ondrdl is. Er is d kritik dat Vto t politik n t links is, maar toch wordn d politik artikls hoog gquotrd. Vrdr zijn r nogal wat bdnkingn rond d lay-out, maar cht vrwondrlijk is dat nit. 3 Ht jaar daarop kost Vto al tin frank. In d loop van ht jaar krijgt ondrwijsministr D Croo ht mt zijn libral politik hard t vrdurn. Opmrklijk is ook d kritik op ht mdbhr di vrschillnd krn guit wordt. Eignlijk is ht n klacht di tot op vandaag is trug t vindn: d studntnvrtgnwoordiging wordt nit srius gnomn door d acadmisch ovrhid n dint alln om op t schppn ovr ht dmocratisch imago van d unif. Ondr d titl Studntn nit blij t L. lzn w: Aan d rctor ligt ht zkr nit. Dat is n brav mns. Hij wil alln dat d unif god draait. En dat dot hij mt vl hartstocht. Er wordt winig gstmd (ignlijk dit jaar nog nit) n d bslissingn van D Somr winnn ht toch altijd. Hij hft zo n manir om mnsn, n d vrgadringn, naar zijn hand t zttn. Maar hij mnt ht god, di Pit. Soms vrvlnd, als andr mnsn n id hbbn, maar in t blang van d univrsitit zal Pit dat wl ff corrigrn. (jg 3, nr 13) Ook hir valt wr op dat discussis di ton gvord wrdn nu nog altijd trug opduikn. Zo staat n blangrijk dl van ht jaar in ht tkn van d actis tgn d plannn van D Croo om d studiburzn t vrvangn door studilningn. En volldig nummr van Vto wordt zlfs aan d problmatik gwijd. ASR optrt rsoluut vóór studiburzn n tgn studilningn. Vto bstdt ook vl aandacht aan d affair van Stvn D Batslir, profssor criminologi. D Batslir probrt d psychiatri op n andr manir t bnadrn, tgn d idën van d gvstigd mdisch ord in. D rdacti schaart zich volldig achtr dz nonconformistisch prof n opniuw wordt r ongnadig gschopt tgn d schnn van gsttld acadmici n d inrichtnd ovrhid. 5 Vanaf ht rst nummr vligt Vto r wr vrolijk in. Tijdns d vakantimaandn hft d rgring d bslissing gnomn ht inschrijvingsgld op frank t brngn. Dat wordt ht sin voor d actis tgn d Zowat d hl jaargang wordt bhrst door dz thmatik. In fbruari laat d Vtordacti in n xtra nummr haar kolommn zlfs hlmaal volschrijvn door d Studntnvakbwging (SVB). ASR vindt ondrtussn dat Vto dringnd n brdr publik most brikn. D oplag wordt daarom opgtrokkn n vanaf januari 1979 wordt ht blad gratis vrsprid. Ook is in lk nummr afwisslnd n Stuc-voor-Stuc of n Sport-unifj opgnomn. 6 Ht jaar daarop wordt voor n dl gknmrkt door d naslp van d actis. Ht fnomn van d studidruk komt voor ht rst uitgbrid aan bod. In d loop van d volgnd jarn zal dit één van d voornaamst wrkingspuntn van Kringraad wordn. Voor n blad dat zich toch duidlijk links profilrt n rglmatig bijdragn ovr Zuid- Afrika plaatst, is ht nogal vrmd dat Vto nog nooit van d rdoctor van dat jaar ghoord had, d Zuid-Afrikaans anti-aparthidsschrijfstr Nadin Gortimr. Was r ht rdoctoraat nit gwst dan haddn w waarschijnlijk nooit ghoord van Nadin Gortimr. Maar ht schaamrood zou ons naar d konn motn stijgn, want z schijnt n zr bknd schrijfstr t zijn. (jg 6, nr 8) ASR is ondrtussn wl ovrtuigd graakt van ht blang van Vto als blad n als communicatimiddl tussn d studntn n d mnsn in d studntnbwging. Vanaf jaargang zvn zal Vto op rotatiprs gdrukt wordn n op tinduiznd xmplarn vrschijnn. Di tinduiznd wordn r wl gauw achtduiznd. En aantal niuw idën don hun intrd. Er wordt mr n mr aandacht aan d kringn bstd, d rubrik Zokrtjs mot brngn wat d studntn nauw aan ht hart ligt, r zijn opvallnd lang lzrsbrivn n voor ht rst wordn grot intrviws gplaatst, bijvoorbld mt d rctorskandidatn. Tijdns ht acadmijaar wordn namlijk opniuw rctorsvrkizingn gorganisrd aan d K.U.Luvn. D studntn kizn d kant van Roosns (psychologi), maar d ztlnd rctor D Somr zal ht uitindlijk opniuw haln. Tijdns d rst van ht acadmijaar valt wr d nodig ambianc t blvn. Zo wordt bij d opning van ht acadmijaar studntnvrtgnwoordigr Karl Mganck ht woord ontnomn nadat ht hl profssornkorps al protstrnd mt d votn was bginnn trappln. Bgin maart wordn d ASR-kantorn bzt door ldn van d CDS samn mt ht KVHV n d NSV. Zij isn n vrklaring voor d ondmocratisch wrking van ASR. Vto: Zij bgrijpn nit dat d ASR zich buitn lk partijblang wnst t houdn. Zij bgrijpn nit dat d ASR gn vrlngstuk van d CVP wnst t wordn. Hun optrdn samn mt n xtrmrchts organisati als d NSV is méér dan bdnklijk. Wil CDS soms stlln dat d ASR d NSV nodig hft om dmocratisch t gaan wrkn? (jg 7, nr 10) 8 Vanaf jaargang acht wordt Vto wklijks, d job van halfbtaald rdactiscrtaris wordt ingvord n Vto bgint mt rclamwrving. D rdacti ondrknt tn voll d fundamntl immoralitit van rclam, maar ht blijkt financil noodzaklijk t zijn. Bij al di vrniuwingn komt nog dat vanaf dcmbr 81 mt n fotoztmachin gëxprimntrd wordt. Jaargang acht zal één van d stormachtigst priodn wordn voor ht blad. Ht is ht acadmijaar van d btaalstaking in Alma n d bztting van d Faculty Club. Luvn knt onrustig tijdn mt wknlang rijkswacht, watrkanonnn n zlfs BDX-tanks in d stratn. Op 16 april valt ht Command Hm Day ht Luvns arrondissmntscommissariaat binnn n ontlnt r dossirs ovr gwtnsbzwaardn. Vto pakt tw wkn latr uit mt d inhoud van d dossirs, hoogst compromittrnd rijkswachtmddlingn aan d ovrhid. Rijkswacht n BOB doorzokn daarop d rdactilokaln. Tw mdwrkrs wordn opgpakt n aangklaagd voor hling van vrtrouwlijk documntn. Tw jaar latr wordt idrn vrijgsprokn bij gbrk aan bwijsmatriaal. Ondrtussn is Vto onafhanklijkr gaan functionrn van ASR n dat zorgt voor conflictn. D rdacti wil d brichtgving in Vto immrs mr n mr op n journalistik vrantwoord manir aanpakkn. Dat btknt ook kritisch staan tn opzicht van d ign organisati. Vto bschikt op dat momnt nit ovr n ign statuut n was afhanklijk van d Stuurgrop, ht hoogst blidsorgaan van ASR. Zondr d rdacti t raadplgn snoid d Stuurgrop in d financiën van Vto. Daarop bracht d rdacti nummr 22 één dag vrogr uit n uitt daarin haar ongnogn. Na ovrlg tussn d vrschillnd partijn kon Vto zijn slag thuishaln: Vto mocht autonoom wrkn. Toch zal d vrhouding tussn Vto n d kopl nog rglmatig n punt van discussi wordn in d tokomst. 9 Tijdns ht acadmijaar krijgt Vto ruimschoots d kans om zijn idën van n god journalistik blad vorm t gvn. Ht is n rlatif rustig jaar op politik gbid n d schri rdacti kan n ruim scala van ondrwrpn blichtn. Zo is r bijvoorbld n uitgbrid rportag ovr d Vlaams univrsititn, zijn r dossirs ovr militair ondrzok aan d K.U. Luvn, ovr bsparingn aan d K.U.Luvn, rptitoratn, studidruk nzovoorts. Als n rod draad loopt ht gval Vrankn door dz jaargang. Vrankn, assistnt bij kinsithrapi, was tw jaar daarvoor al ht middlpunt van discussi gwst. Op ht Sportkot had zij namlijk n mrkwaardig rputati opgbouwd door nimand mr dan n F t gvn. Tw jaar latr is ht wr zovr. Ht hl gval wordt door d studntn op d Acadmisch Raad gbracht. Uitindlijk komt r n compromis uit d bus, maar Vto lijkt nit cht tvrdn. Ht voorbld van d VUB wordt aanghaald waar proffn na n ondrzok naar hun docr- n xaminringgdrag kunnn wordn afgzt. Ondanks d strk jaargang loopt d spanning tussn d rdacti n d rst van d kopl wr op tgn ht ind van ht jaar. D door d rdacti voorgdragn hoofdrdactur wordt gwigrd, ook omwill van prsoonlijk spanningn tussn bpaald ASR-blidsmnsn. 10 Nit vrwondrlijk dus dat d tind jaargang nogal ongstructurrd start. Toch wrkt Vto wr op hoog nivau. Klapstuk 83 wordt uitgbrid blicht. Maar d brichtgving rond social ondrwrpn n ondrwijs raakt op d achtrgrond. En aantal vrijgstldn vindn ht daarom tijd om in t grijpn. Wr zondr d rdacti t raadplgn, stlt mn dat Vto opniuw n politik actimiddl mot wordn n haalt mn zwaar uit tgn all journalistik prtntis. D rdacti pikt dat nit, nmt collctif ontslag n wordt vrvangn. D hl affair wordt in Luvn hét gsprksondrwrp van d volgnd wkn. In d volgnd nummrs komt alls wat mt d kopl t makn hft uitvorig aan bod. Maar hl wat lzrs ragrn vrontwaardigd, n ook ASR hft snl door dat ht zondr n rvarn plog nit makklijk is om n blad t makn. Na vrzoningspogingn wordt vanaf januari n intrim-rdacti gïnstallrd, samngstld uit oud n niuw ldn. Maar toch vrlatn d oud rdacturs langzaam aan ht schip. Rond htzlfd tijdstip staat ASR als dusdanig ook tr discussi. En aantal kringn, waarondr Ekonomica, VRG n Romania stappn uit d kopl omdat z nit langr mt d wrkingsprincips van ASR akkoord gaan. Z richtn d Kringuni Luvn (Krul) op. Vanaf ht acadmijaar krijgt Vto daardoor n concurrnt in ht Luvns, ht Krulblad Faz. 11 Mt di niuw concurrnti n d rdacturswissl bgint d lfd jaargang dan ook nit gmakklijk voor Vto. Pas tgn januari vindt d plog cht haar draai. Er zijn dossirs ovr d krnrakttn, ovr ht bibliothkwzn van d K.U. Luvn n ht pausbzok. En van d hoogtpuntn van ht jaar is ongtwijfld ht intrviw mt rdoctor Umbrto Eco. Voor d rst van d prs hft hij hooguit tin minutn. Vto slaagt rin hm op d trin naar Luvn t pakkn t krijgn, voor n uitgbrid gsprk. 12 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

13 dnis 14 jvn Op 17 juni 1985 ovrlijdt rctor D Somr. Nog tijdns d xamns, op 25 juni, brngt Vto n xtra nummr hirovr uit. Ht wordt n nummr ovr n man di dikwijls hard aangpakt wrd in Vto, maar di ook ht rspct van zijn tgnstandrs afdwong. Eén zaak staat als n paal bovn watr: mn mag ht al dan nit ns zijn mt bpaald uitsprakn of oordln van dz doorgaans rustig man, maar zijn prsoonlijkhid kan mn zkr nit ontknnn. 12 Wannr jaargang twaalf bgint, wordt Vto ovrspold door n stroom niuw mdwrkrs. D dri jaargangn di dan volgn, bhorn ongtwijfld tot ht bst wat Vto ooit gprstrd hft. D ht hangijzrs binnn d kopl komn uitgbrid aan bod, maar tglijk bricht mn ovr n brd spctrum van ondrwrpn. Ht wordt ook ht bgin van n niuw, wolig priod binnn d studntnbwging. Tn rst voorsplt ht rgrakkoord van ind 85 zwar bsparingn. Ht wordt d voorlopr van wat latr glancrd zal wordn als ht Sint- Anna-plan. In Vto 22 wordn Cons bsparingsplannn ondruit ghaald: Dat Cons r bovndin in slaagt om d gang van zakn volldig vrkrd voor t stlln in d prs ( ) n dat bovndin zijn blidsintntis gbasrd zijn op aantoonbar lugns, hft vl wg van onaanvaardbar manipulati. Drglijk laff houding vindn w dan ook bndn all pil. Cons zou zich voor mindr dinn t schamn. Cons ragrt mt n rcht van antwoord in Vto 24. Ondrtussn zijn r vrzoningspogingn op gang gkomn tussn Krul n ASR. Ook Vto komt tr sprak. Ongvr idrn is ht rovr ns dat ht concpt Vto d bst garantis bidt voor n kwalititsvol blad. Alln klinkt di naam zo ngatif. Vto brngt daarop n xtra nummr uit waarin gplit wordt voor naambhoud. Ht rsultaat is bknd. In htzlfd jaar krijgt Vto n aanbod van ht tijdschrift D Niuw Maand (DNM) om n nummr vol t schrijvn. Vto nmt d uitdaging aan n ht DNM-nummr van mi 1986 wordt volldig door d rdacti volgpnd. 13 En dan is ht wr tijd voor actis. ASR n Krul hbbn zich vrzond in d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati (LOKO) n d niuw kopl wordt d voortrkkr in d actis. Ht bgint mt n boycot van d inschrijvingn in d halln, ovr n klin btoging in Brussl, n zbrapadacti, tot ht r bovnarms opzit mt stakingn op 27 novmbr, bztting van ht rctoraat n niuw btogingn n rlltjs. Vto volgt alls op d vot. Ook in d rst van d jaargang blijvn d actis nazindrn, mt uitgbrid bijdragn ovr d univrsitair bgroting, numrus clausus n ht sociaalfinancil statuut van d studnt. In maart wordt d vrschijningsdag van dondrdag naar maandag vrschovn: lk wk n niuw Vto. Glidlijk aan vrschuift ook d opvatting ovr ho Vto mot brichtn ovr activititn in ht Luvns. Mr n mr wordn manifstatis op voorhand bsprokn zodat d gïntrssrd lzr r nog zlf naarto kan gaan. Tot nu to wordt di politik nog altijd gvolgd. Jaargang vrtin is opniuw rg strk. Ht Klapstuk wordt uitvorig blicht, r zijn rportags ovr militair ondrzok aan d K.U. Luvn, d kamrmarkt in Luvn, Zuid-Afrika n d xamns. Opmrklijk is dat nkl vrij vrnigingn n gzamnlijk acti bginnn tgn Social Raad n Vto. Luvn hangt vol mt affichs zoals Wannr glasnost in Vto (van ht KVHV), Vto, rotzooi op rood nivau (NSV) n Ht politburo dankt d Social Raad n Vto aan d Katholik Univrsitit Luvn (Navokring). Eind novmbr wordt n groot dl van d Vto s zlfs uit d vrdlbakkn gpikt door NSV rs. En r komt glasnost in Vto: op 21 maart zijn zs pagina s aan glasnost gwijd. Dat is nit ht nig aan constrnati tijdns Binnn d kopl zijn r wdrom spanningn. In fbruari krijgn d Zuid-Afrikaans aartsbisschop Dnis Hurly (op voorstl van d studntn) n Vlaandrns hoop André Lysn n rdoctoraat. Er wordt acti gvord tgn Lysn. En wk latr rikt Loko altrnativ rdoctoratn uit. Vto gft r n aan d Aktulplog, Social Raad aan vakbondsmilitant Jan Grauwls. Wannr Kringraad latr haar xcuss aanbidt voor ht protst tgn Lysn, wigrt Vto di xcuss intgraal t publicrn. In n bschouwnd artikl komt r hard kritik op Kringraad. Kringraad stigrt n d bkrachtiging van d niuw hoofdrdactur n rdactiscrtaris lvrt hl wat discussi op, maar n compromis wordt brikt. 15 Ondanks d kwalitit van d artikls indigt jaargang vrtin toch dissonant. Zowat idrn binnn d rdacti is ht ns ovr d lijn di ht blad mot volgn, maar d prsoonlijk spanningn zijn hoog opglopn. Daarbij komt dan dat ht niuw jaar moizaam bgint mt n strk uitgdund rdacti n slchts langzaam binnndrupplnd mdwrkrs. Toch nmt dat nit wg dat n bhoorlijk rsultaat brikt wordt in n nit altijd vn rustig jaar. Wannr Vto wigrt n rcht op antwoord t plaatsn van d NSV volgt n procs. Vto wint ht procs, maar als Vto wrom n rcht van antwoord wigrt n wrom n procs voorgschotld krijgt, mot ht rcht van antwoord toch gpublicrd wordn. Ook intrn vrloopt alls nit altijd van n lin dakj. Mningsvrschilln mt Kringraad lopn zo hoog op dat mn via n OAV (Opn Algmn Vrgadring) d hoofdrdactur wil afzttn, wat chtr mislukt. In is ht natuurlijk ook fst. Vto virt zijn vijftinjarig bstaan mt n rüni van oud-mdwrkrs n n fstnummr. 16 D htz mt Kringraad zal ook nog in jaargang zstin d wrking van Vto blastn. Er wordn niuw OAV s samngropn om d problmn uit t pratn. D discussis lopn uit op n vraag naar niuw LOKO-statutn. D voorgstld statutn wordn chtr nooit bkrachtigd. Jaargang zstin is vooral n jaar mt dossirs n katrnn zondr wrga: n Acco-rportag, d K van d K.U. Luvn, 25 jaar Social Raad, n dossir dmocratisring. D wrking van Kringraad staat dat jaar vooral in ht tkn van ht plan- Dillmans n Vto volgt d problmatik op d vot. En uitspringr vormt d katrn rond Poln. Naar aanliding van ht rdoctoraat van d Pools prmir Mazowicki rist n Vto-plog naar Poln n komt trug mt n intrviw mt vakbondslidr n gratrd rdoctor Lch Walsa. Naar aanliding van d Jarn 90-rks op d achtrpagina wordt n niuw concpt uitgdoktrd voor d achtrpagina. Waar ht vrogr d vast plaats was voor d agnda, wordt ht nu d bladzijd bij uitstk voor intrviws of lang, mr bschouwnd artikls. 17 Waar d vrhouding mt d radn in d vorig jarn af n to moilijk vrlip, duikn op dat vlak in gn problmn op. Jaargang zvntin is dan ook n rdlijk rustig jaar. In d rst plaats is ht ook ht jaar van Daniël Cons di mt zijn dcrt ht univrsitair landschap grondig vrandrt. Er komn protstactis van d studntn n vanaf nummr 12 is ht dcrt Cons nit uit Vto wg t brandn. Vto bprkt zich chtr nit alln tot ht vrslaan van d btogingn, maar gaat ook dipr in op d problmatik. Ht koninginnstuk vormt chtr d Vto Dkrto, n xtra bijlag van twaalf pagina s bij nummr 15, intgraal gwijd aan ht mammotdcrt. D rportag is journalistik van hoog nivau n hl wat vrantwoordlijkn n studntnvrtgnwoordigrs zulln r latr op wijzn hir blangrijk informati gvondn t hbbn. 18 In dit jaar brikt d rlati tussn Dillmans n d Vto-rdacti n absoluut diptpunt. D rctor stoort zich d hl jaargang door aan tal van artikls, maar ht loopt hlmaal vrkrd wannr in Vto 15 n rchtsbovn n satirisch koldrstukj dat ggroid is uit n kort inhoud vrschijnt waarin Modr Thrsa n d paus in n ongwon rol bschrvn wordn. Vto trapt hirm op d tnn van idrn di d K van d K.U.Luvn gngn is. Dillmans gaat zlfs zovr om all Vto s uit d univrsitair gbouwn t latn vrwijdrn n d Vtordacti op ht matj t ropn. Vto kan nit lachn mt dz cnsuur, maar bidt wl zijn xcuss aan. Ht gvolg van d affair is d ophffing van d rubrik. Vto haalt zlfs d prs mt dit onglukkig fit. Opvallnd is dat naast tal van gschandalisrdn ook stunbtuigingn tokomn di d racti van d acadmisch ovrhid ovrdrvn vindn. Enkln gwaagdn zlfs van n god gschrvn stukj. Vto slaagt r ook in om mt n aantal kwalititsartikls n niuwsfitn d national prs t haln: ht K.U.Luvn-prstigprojct Gronvld n d plannn rond ht famuz wtnschapspark. Naar aanliding van ht pronumrus clausus standpunt van d gnskundstudntn wordn in n vijfdlig rks, mt ongvr vnvl lzrsbrivn als ractis daarop, d ngativ ffctn van numrus clausus toglicht. 19 Ht bgin van jaargang 19 btknt n scharnir op tw vlakkn. Bid hbbn t makn mt ht kwalititstikt dat Vto gdurnd haar twintigjarig bstaan vrworvn hft. Tn rst hft mn, nt zoals vir jaar rvoor, bij d wissl van d rdacti t kampn mt n sriuz inkrimping. En hl gnrati vrlaat Vto: hoofdrdactur, rdactiscrtaris n n aantal ancins. Niuw mdwrkrs komn binnn, n mt niuw mnsn blijkbaar ook niuw idën. En twd vrandring btrft ht tchnisch aspct van Vto. Mn bsluit ht productiprocs t modrnisrn. Vanaf jaargang acht vrlip alls via fotozttn, n tijdrovnd n vroudrd manir van wrkn. Vanaf oktobr 92 wordt Vto opgmaakt mt Dsk Top Publishing n vrniuwt mn d lay-out. Vanaf ind fbruari lopn chtr vrontrustnd gruchtn binnn. En aantal kringn lijkn, aanvanklijk in ht grootst ghim, n war putsch t plannn tgn Vto. Vto zou t links zijn, t vl foutn makn, t vr van d kringn afstaan. Er komn hftig OAV s van waarop mn n aanstllingsprocdur voor hoofdrdactur n rdactiscrtaris probrt door t drukkn di d autonomi van Vto strk bdrigt. Latr zijn d gmodrn bdaard n is d kritik its mildr, ook al blijvn r niuw OAV s komn. 20 Vto s twintigst jaargang start mt Dillmans ingrijpn in d studntnspch van Di zou t ngatif zijn n na drigmntn om r gn spaandr van hl t latn, krijgt d spch n zachtr toon. D vrtrobld rlati Vto- LOKO normalisrt zich. Opvallnd zijn d voorpagina-artikls di duidlijk mindr ondrwijsgricht zijn, maar brd studntgrlatrd of luchtigr zakn aanhaln. Zo krijgn Amrikaans votbal n d bioscoopstrijd tussn Suprcity n d Studio s r ruimschoots aandacht. En stap buitn d Luvns walln is wklijks kost mt bijvoorbld ht racism dat Sikhs uit Sint- Truidn motn vrdragn n d jongrnmars voor wrk, tgn racism n fascism. Andr intrssant topics uit zijn n nquêt di uitwijst dat n drd van d Luvns studntn wklijks n misviring bijwoont, d fraud bij d Politikavrkizingn waar 140 stmbiljttn tvl blijkn t zijn n ht vto van d OAV voor d vrtgnwoordigrs op Acadmisch Raad om naar ht pausbzok t gaan wgns ht ondmocratisch blid n d standpuntn in vrband mt d sksul moraal van d krklidr. 21 D opvolgr van jaargang twintig trkt n ondrwijskldj aan. Mt d plannn van ministr van Ondwijs Van dn Bossch is daar ook volop glgnhid to. Zo wil d socialistisch ministr d inschrijvingsgldn voor Voortgztt Acadmisch Oplidingn (VAO) vl vrijr latn, mt studntnbtogingn n gwlddadig politioptrdns tot gvolg. Ook d voorbriding van n tolatingsxamn voor mdisch v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

14 vto 1974*2004 richtingn vrhit d gmodrn. Aanvanklijk nmt LOKO, ondr invlod van Mdica, ht voornmn nit ondr vuur. Latr wordn d ziln bijgstld n vrzt ook LOKO zich. Wat vrdr nog zal bijblijvn uit d vird lustrumjaargang zijn d tw Napolons di aantrdn. Tobback voor d stad Luvn, Oostrlinck voor d univrsitit. Ook d dossirs ovr wstrns, vluchtlingnblid, Shll in Nigria, 50 jaar Susk n Wisk n dirnprovn bhorn tot d annaln. SoRa stund d wrknmrs van d Bolwrf, Alma houdt n vlsloz dinsdag als protst op d moord op varts Karl Van Noppn n Proton is algmn bron van hilaritit is ook ht jaar van d CantusKramp, n parodi op ht propagandablad van d univrsitit. Alln al ht intrviw mt d Wild End is hilarisch t nomn. Ht jaar wordt op gpast wijz afgslotn mt n katrn rond dmocratisring van ht ondrwijs. 22 Van dn Bosschs plannn voor d VAO s zorgn rvoor dat studntn naar ht Arbitraghof stappn om d gvisrd paragraaf in ht bwust ondrwijsdcrt aan t vchtn, waar z glijk krijgn. Ook d discussi ovr n tolatingsxamn gnskund n d contingntring, di r bid zulln komn, wodt vrdr. Dz lidt ondr mr tot n btoging tgn all vormn van studibprking. Tijdns één van dz btogingn stoot n dl van d manifstantn door naar d E40, zodat zs studntn n nachtj in d cl mogn doorbrngn. Ht procs lvrt hn lk n gldbot van duiznd frank op. Oostrlincks niuw rctorsplog krijgt van bij d start al mt commntaar af t rknn omdat r gn nkl vrouwlijk lid in ztlt. Ook dat homojongrn nit wlkom zijn tijdns d inschrijvingn, in tgnstllingn tot n organisati als d NSV, valt nit in god aard. Naast d vrhuis van Alma 1 van d Bondgnotlaan naar d Tinsstraat n n rdoctoraat voor Hlmut Kohl, hft nog nkl andr zakn t bidn. Zo brngt Vto n artikl ovr gokvrslavingn ondr studntn n dossirs ovr tucht, studrn in Duitsland n ht oprukknd intrnt. Als Vto onrglmatighdn blicht tijdns d VRGvrkizingn, drigt kandidaat Rol Anciaux mt n procs wgns lastr n smaad tgn Vto, maar daar zal nooit its van trchtkomn. Anciaux vrlist d vrkizingn trouwns. Aan Vto zlf vrandrdn dz jaargang ook nkl dingn. Zo komt r n niuw logo in d vorm van n pn n don d roz pagina s hun intrd, daar waar vrogr vl mindr klurrijk wrd glayout. D bloft van n tantrisch orgasm, daarm ronslt d rdacti dlnmrs voor d Grot Vtowdstrijd voor schrijvrs, fotografn n cartoonistn. 23 scrtaris t wijzign: voortaan vrkist d OAV dz mnsn. Ook komt r n twmaandlijks valuati. Dat ht nit cht botrt tussn Vto n d rst van LOKO mag duidlijk zijn. Vto nmt dan ook gn blad voor d mond als ontdkt wordt dat d Kringraadvoorzittr van vorig acadmijaar d BOB tipt ovr actis van andr organisatis. Alan Grnspan, voorzittr van d Amrikaans Cntral Bank, krijgt zijn rdoctoraat bij uitzondring nkl wkn rdr dan ht Patroonsfst op 2 fbruari. Koning Juan Carlos n filosof Martha Nussbaum kunnn wl zolang wachtn. D discussis ovr d togang tot hogr studis gaan door. Ook kinsithrapi wordt nu gvisrd. Ht smstrsystm stkt opniuw d kop op als Oostrlinck stlt zkr in rst kan smks t willn invorn om n hogr slaagprcntag n mr studntn t hbbn. LOKO is tgn n formulrt altrnativn. Vrdr om t onthoudn: ht Justitidossir van twaalf pagina s naar aanliding van d fout bol op Justiti n d btoging tgn d voorgstld kwalitits- n vilighidsnormn voor (studntn)kamrs. Tvrgfs: ht Vlaams Parlmnt kurt ht dcrt toch god. SoRa vond ht voorstl t strng n vrsd dat prijsstijgingn ht gvolg zoudn zijn. 24 In zijn opningsspch bplit rctor Oostrlinck n striktr rglmntring voor d mdia. Voorgangr Dillmans stlt zijn rst voortgangsrapport voor dat stlt dat univrsititn btr motn samnwrkn in n strvn naar n volwaardig ondrwijspakkt. Its wat bij d Vlaams rctorn aanvanklijk op winig sympathi kan rknn n lidt tot hl wat gbakkli wgns idologisch grnzn. Uitindlijk wordt n groot dl van Dillmans aanbvlingn toch aangnomn. D smkssaga zt zich vrdr mt d moglijkhid voor d facultitn om voorxamns mt bindnd kracht in t richtn. Ook d hogr inschrijvingsgldn voor VAO s komn trug wannr n wrkgrop van d Vlaams Ondrwijsraad (Vlor) n voorstl op tafl lgt dat d oplidingn tot frank kan latn kostn. Gvolg: btogingn n bztting van ht rctoraat. Rvoluti binnn d Luvns vrnigingn wannr d AV van Kringraad bsluit d xtrm-links MLB, d racistisch NSV n d consrvativ vrnigingn KVHV n ht Thomas Mor-gnootschap nit langr t subsidiërn. Vrdr was Vto tijdns jaargang 24 nit wlkom op Ekonomika s Smartlappnfstival omdat dat in ht vrldn nit stds vn lovnd wrd bschrvn. Oostrlinck ijvrd voor n crditsystm. Enkl katrnn wrdn gwijd aan ht politik fnomn paars, mnsnhandl in d sport n mst. 25 studntnhok. Actul is ht vluchtlingnblid n d problmatik rond uitwijzingn van sans papirs. Doorhn d gans jaargang loopt dit ondrwrp als n rod draad. Zo wordn r in één nummr twaalf pagina s aan bstd. Ook d Kosovoproblmatik krijgt in Vto haar porti aandacht. Vooral social matri dus in jaargang 25, nog vrstrkt door middlpuntn ovr studntn mt kindrn, kansarmod n banann. En gpland fst van ht Kordistan Comité in aula PDS mag nit doorgaan van d K.U.Luvn. Rdn is d druk di d Turks rgring uitofnd op d univrsitit n d driging om d samnwrking op d achologisch sit van Sagalassos stop t zttn. Na d sluiting van n aantal fuifzaln n n opglgd sluitingsuur voor zaal Lido ropt LOKO op tot n btoging voor ht rcht op fuivn. Naar aanliding van haar 25-jarig bstaan bsluit d rdacti n volldig klurndruk op blinknd papir uit t brngn. En financiël inspanning di nog jarn gvold wrd n nit snl hrhaald zal wordn. Nit nkl Vto is jarig; VVS virt haar zstigjarig bstaan. Ondanks d stds wrkrnd strubblingn tussn VVS n Vto wordn vijf pagina s gwijd aan dit jubilum. 26 Na d drd zwart zondag bstdt ook Vto uitgbrid aandacht aan xtrm-rchts mt ondrmr n middlpunt rond prs n xtrm-rchts n één rond zro tolranc. LOKO bsluit d faillit fuifzaal Albatros in d Brusslsstraat ovr t nmn om n btaalbar fuifzaal t voorzin. Dat Oostrlinck zichzlf opvolgt als rctor hoft nit t vrwondrn. Hij was immrs nig kandidaat. Vto had wt van druk uit ht rctoraat op ambitiuz proffn om hun kandidatuursplannn op t brgn, maar bsluit ht artikl hirovr uitindlijk nit t publicrn. Mt 58,6% wt Oostrlinck n mrdrhid achtr zich t winnn. Ook tijdns jaargang 26 stijgn d Almaprijzn door d dalnd maaltijdvrkopn, laait d discussi ovr ht smstrsystm wr op, maar lijkt latr ontrcht voor nkl jarn van d baan, voln d hogscholn zich financil bnadld n vragn mr gld n krijgn prmir Dhan n Mary Robinson n rdoctoraat. En vrdr hft Vto tijdns haar 26 jaargang middlpuntn rond ht procs- Clabcq, hackrs, uthanasi n n spcial rond Waltr Zinzn. Ook vn stilstaan bij d modiuzr niuw kop di Vto zich aanmt. 27 K.U.Luvn splt ht hard n zorgt voor n informatistop voor tgnstandrs van ht systm. Er wordt bslist om vanaf volgnd acadmijaar van start t gaan mt smks. Binnn LOKO zorgt SoRa voor problmn nadat all mdbhrdrs bslistn om hun mandaat nr t lggn. Dri wkn n n fors crisis latr wordn r niuw vrtgnwoordigrs vrkozn, al zijn vrschillnd van d fucntis opniuw door dzlfd mnsn bkld. Ook dit jaar: profssor Islamistik Urbain Vrmuln krijgt n officiël blaam na n klacht ovr zijn sprkburt Islam, grondslag n bginsln wgns n racistisch inslag, tw (!) katrnn ovr ht Vlaams Blok, d Almaprijzn stijgn wr n d drignd libralisring van ht ondrwijs door GATS. Bologna domt op n bij uitbriding d associatis, waarbij d K.U.Luvn rg actif blijkt in ht aantrkkn van hogscholn. 28 Vto maakt n moilijk priod door tijdns ht rst smstr. Pas bgin twd smstr wordt immrs n gk gvondn di brid is hoofdrdactur t wordn. Inhoudlijk houdt Vto voling mt d maatschapplijk tndnsn. 11 sptmbr n globalisring ontsnappn dan ook nit aan d aandacht. Toch is n voluti mrkbaar of btr n duidlijk vrdrztting van n wg di d laatst jarn was ingslagn richting informatiblad, daar waar vrogr d kamradn nooit vraf warn. Vooral ondrwijs krijgt hir volop aandacht. Er is dan ook volop niuws op dit front mt d implmntati van Bologna door BaMa n d associatis di stap voor stap mr vorm krijgn. Binnn LOKO blijft SoRa mt problmn kampn, vooral t wijtn aan n tkort aan winig gmotivrd mdwrkrs. Groot protst wannr prins Filip n rdoctoraat krijgt van d K.U.Luvn, zowl door mnsn aan d univrsitit zlf, als door xtrn vlal politik organisatis. Ook LOKO is nit ovrtuigd van Filips vrdinstn n uit kritik, in tgnstlling tot Vto dat nit radicaal partij kist, its wat Vto nit langs all kantn in dank wordt afgnomn. 29 Vto maakt n klin crisis door tussn d indmaandn van jaargang 28 n d bginpriod van jaargang 29. Binnn d rdacti hrstn inhoudlijk mningsvrschilln, di nog duidlijkr wrdn ton d opvolging van hoofdrdactur n rdactiscrtaris op d agnda kwam. En dl van d rdacti stapt dan ook op na d vrkizingn uit onvrd n n pak niuw mnsn vrvogt d Vtorangn. Dit btknt mtn n volgnd stap in d vrniuwing van Vto. Dit jaar bsluit d rdacti van d splling-grts af t stappn. Oostrlinck oogst vl tgnwind mt zijn uitsprakn ovr d K.U.Luvn als topunivrsitit tijdns zijn opningsspch n latr ovr ht fit als zou d dmocratisring van ht ondrwijs voltooid zijn. Qua ondrwijs trdt dit jaar d vrdr uitwrking van BaMa vrdr op d voorgrond, samn mt ondrwrpn als studiduurvrlnging, studntninspraak binnn d associatis n n jaarlijks docntnvaluati di mt d nodig problmn gpaard gaat. Vrdr viln d jaarlijks prijsstijging n d financiël problmn t notrn bij Alma, ht pijnlijk kamrtkort waarm d K.U.Luvn gconfrontrd wrd n alwr crisis binnn SoRa waarbij VTK opstapt. Ht was wr nkl jarn gldn dat d kringn zich aan Vto s onafhanklijkhid haddn gërgrd. Z trachtn d rdacti dan ook aan bandn t lggn door vrkizingsprocdur van hoofdrdactur n rdacti- Tijd voor ht twd voortgangsrapport- Dillmans. D r-rctor plit hirin ondr mr voor n algmn tolatingsprof aan ht ind van ht scundair ondrwijs. En voorstl dat nit kan rknn op stun uit In Vto 5 vrschijnt ovr d volldig voorpagina n oprop tot btoging tgn n ovrhaast invoring van n smkssystm n voor mr studntninspraak. Ik bn niks, ik kan niks, ik bn van t rctoraat wrklinkt ht op d btoging, tknnd voor d grimmig sfr. Ht rctoraat wrd zlfs nog ns bzt. D Dit ovrzicht is, voor d rst vijftin jaar, gbasrd op n artikl van Erik Pardis. Ht wrd latr aangvuld door Els Cornlis n Bn Dbock. 14 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

15 En schampr poging om mzlf journalist t nomn Ik hb vl glrd tijdns mijn studntntijd in Luvn. Ik hb d binnnkant van hl vl cafés grondig bstudrd. Ik hb zowat lk grof van d plaat Closing Tims van Tom Waits hrbkkn n xamns vond ik altijd n aangnam knnismaking mt d prof, di ik mstal nog nooit rdr had ontmot. Prsoonlijk dan toch nit, wl via ht fotobok. Ik hb dus vl glrd in di vijf jarn Luvn. Ik hb r lrn dcapitrn, nit ht onthoofdn, maar wl ht van d vrf ontdon van n gvrfd voorwrp, in dit gval n monumntal trap, vir vrdipingn hoog n daardoor n zr god btaald studntnjob. Ik hb r glrd ho j n klrkast n wntltrap afdraagt, wr zo n godbtaald studntnjob; n ik hb r glrd ho j schildrijn kan rstaurrn, nadat j z zlf om zp hbt gholpn door n winklhaak in ht dok t trkkn. Maar laat ik u gn vrkrd indruk gvn. Ik was wl dglijk ambitius: ik wou journalist wordn n dat is nu nmaal zo n job, dacht ik ton, di j ht bst lrt door tussn d mnsn t staan. Erdr dan vanop n burau op d wrld nr t kijkn. Maar toch, ht vak, d ambacht, d knpn van dat vak, di mot j toch ook ondr d kni krijgn? Erst bood ik m aan bij Radio Scorpio. Tw kr hb ik n programma gprsntrd. D rst kr was r nog n ancin bij n glukkig maar, want bij Scorpio was j zowat alls tglijk: j stld samn, j zat aan d knoppn n j was d stm. Bij d twd uitznding tglijk mijn laatst dus lit ik mijn microfoon zowat d hl uitznding opnstaan. D luistraar hft dus hl d tijd m mogn luistrn naar ht gknoi, gvlok n gtir tijdns d platn door. Ht fit dat r nimand ton hft gbld, maakt duidlijk dat ik nit cht vl luistraars had wtn t boin. Dan maar naar Vto. Mt vl god mod n vl god idën. Al botst ik in d s Mirsstraat op n vrschrikklijk fotoztmachin, waarvan d wrking mij tot dri kr to hlmaal uit d dokn wrd gdaan. Tvrgfs. En di god idën? Di motn achtraf bkkn hl saai artikln hbbn opglvrd. Maar ja, wat was di jugdzond andrs dan n schampr poging om mzlf journalist t nomn. Ivan D Vaddr, VRT-niuwsdinst Lrn ho j n blad plant Dat Vto 30 jaar bstaat, daar wil ik lifst nit hard ovr nadnkn. Ik zat immrs in jaargang 13 ( ) n n stuk van jaargang 14. Dat lijkt m uwn gldn n ik vrs dat nimand zit t wachtn op oudstrijdrsvrhaln uit d god oud tijd. Vto associr ik in d rst plaats mt d zondagavondn waarop ht nummr in lkaar gstokn wrd. D tkstn lipn binnn n wrdn gzt op n spcial machin di ondrtussn industriël archologi mot zijn. Dan volgd knip- n plakwrk tot d gztt tkst, d titls n foto s in d Vto-maqutt pastn. Daarop ging d maqutt in n grot map di imand van d rdacti mt d rst trin naar d drukkrij in Brussl bracht. D rst van d rdacti n d mdwrkrs trokkn naar d Librtad. Ik bwaar god hrinnringn aan di avondn n nachtn: mt n tam stvig doorwrkn, ht blad volldig klaar makn voor druk n r dan nog tot d ochtnd ovr pratn op café. Ik bn naar Vto gstapt uit journalistik intrss, nit vanuit n link mt Social Raad of Kringraad zoals dat ton htt. Gwoon als studnt communicatiwtnschappn. Ht is n prima aanvulling gblkn op di studis. Ik lrd op d rdactivrgadringn ho j n blad plant, op zondagavond ho j ht allmaal concrt afwrkt n tijdns d wk ging ik al ns op pad voor rportags, van n optrdn van Up With Popl, dat natuurlijk mt n typisch vooringnomnhid bkkn wrd, tot n intrviw mt Btty Mllarts. En paar rportags zijn m bijzondr bijgblvn. Zo ondr mr n dossirrks ovr d andr Vlaams univrsititn. Als naïv nthousiastling mldd ik mij om m t gaan naar Kortrijk. Ik knd r d wg, ik had aan d KULAK mijn kandidaturn gdaan. Tijdns d rportagdag in Kortrijk maakt ik n paar intrviws voor brav stukjs ovr ht monitoraat n d kringwrking. Ik had r natuurlijk nit aan gdacht dat mijn Vto-collga s badinrnd sommign zoudn zggn arrogant ovr ht lvn op d Kortrijks campus zoudn brichtn. En dan di Wst- Vlaams ondrschriftn. D KULAK stond op stltn n ik was natuurlijk d nstbvuilr. Mijn jongr bror n zus, di latr aan d KULAK studrdn, hbbn daar altijd ontknd dat z mij kndn, laat staan famili warn. Ook ht vrslag van n dbat mt Frans Vrlyn bij Politika is voor mij n apart hrinnring. D studnt pol&soc di ht gsprk lidd, was n fan van Vrlyn n wild graag bij Knack aan d slag. Hij had r dan ook d pst in dat ik in Vto nogal kritisch was ovr wat Vrlyn daar vrtld. Hlmaal ht toppunt vond hij dat ik, n nit hij, uitindlijk bij d Knack-grop ging wrkn (mr bpaald bij Wknd Knack). Ik hb ht wl godgmaakt: vl latr bn ik mt d pol&soccr in kwsti gtrouwd. En tr informati: hij vond na zijn studis n andr job, aan d K.U.Luvn nota bn. Trui Morkrk, hoofdrdactric Wknd Knack D gur van Vto s Morgns op d trin mt n afgwrkt Vto. En willkurig wonsdagmorgn, D lay-out plog hft tot vrog in d ochtnd doorgwrkt. Nu trkt d rdactiscrtaris mt d grijz lay-out ondr d arm naar ht station. Op d trin vrmd blikkn van d pndlaars. D gur van Pritt n van d fotozt stijgt uit d map op. Evn kijkn ho d niuw Vto ruit zit. Wat is r gistrnavond nog bijgkomn? Wi is alsnog in d pn gkropn om d blanco op pagina 4 t vulln? Zijn d cartoons in ht daglicht vn grappig als gistrnavond? In Brussl-Zuid, d mtro op. In d grozlig drukkrij wordt d kostbar Vto, stunklur rood, mtn op d prsn glgd. En inktvrs Vto, dizlfd wk nog in d bakkn van d Alma n in d bakkn van d facultitsgbouwn. Schandaal! All Vto s zijn uit d bakkn gnomn. Nn, gn cnsuur van ht rctoraat. Wl n niuw concurrnt, n rchts nog wl, Faz. Ht studntnblad op A4 formaat van d niuw studntnbwging. Voornaamst tnorn zijn advokaat Grt Glas n Jfk, van ht Bornkot. Vto schit wakkr n ovrtroft. Vto is r nog. Faz nit, tvl rclam. D rdactilokaln in d s Mirsstraat. En glifd tovluchtsoord tijdns d studntnbtogingn. D vnstrs zijn dun, maar voorlopig zijn z wl nog bstand tgn watrkanonnn. Ria loopt r rond. Zij dot scuur d bokhouding. Tgnovr haar zit Filip Huysntruyt, n Unixadpt van ht rst uur. D rst ook mt n commrciël fling. Alfast zit ht daglicht. Ht ztwrk voor drdn sluipt d lokaln binnn. Vanaf nu liggn r ook publicatis van Agalv op d vrlicht layoutbak. Ook d vrijgstldn van Kringraad n Social Raad zokn d Vto-lokaln mt d koffi in d hand op: d diplomatisch Rudy Lanssns, d gdrvn Gilbrt Bockmans n d gëngagrd Pol Dltour. Discussis ovr d autonomi van d rdacti n journalistik intgritit zijn nooit vraf. In hovrr mot ht blad van n organisati trouw zijn aan d organisati? D drop-in/drop-out ratio van Vto is groot. Want na d ls, voor d ls of zondr ls valln d studntnrdacturs binnn. Zo ook d uwig studnt. D Charl in d witt doktrsjas. Vr in d zstig, mt n hog schrill stm vntilrt hij zijn mning ovr d huidig studntngnrati. Op n dag ook d bkntnis dat hij tijdns d oorlog vrtig Duistrs om zp hilp door strichin in hun sop t don. D journalistik hoogtpuntn. Ht famuz Ecointrviw, bijvoorbld. Eddy Daniëls slaagt rin n intrviw t vrsirn mt Umbrto Eco. Als nig. Eco krijgt n rdoctoraat. Op wg naar Luvn, in n trincoupé slaat Daniëls zijn slag. Mistr Eco, I prsum. Ht Vto-artikl wordt latr vrkocht aan Humo. D hommag aan rctor D Somr, als di plotsling strft. En xtra nummr van Vto, mt zwart rouwband, voor n waardig tgnstrvr. Hl wat mnsn ragrn op ht xtra nummr. D racti van d studntn wordt gapprcird, zij dragn trouwns d lijkkist op d bgrafnisstot. Ht bgin van d dossirs op d middnpagina van Vto. D rdacti kijkt buitn d grnzn van ht Luvns, buitn d grnzn van d studntnwrld. Soms trkt n volldig plog op rportag, voor n portrt bijvoorbld van d campus van n andr univrsitit. Ht is ht bgin van d profssionalisring van d wrking, zowl op tchnisch als op inhoudlijk vlak. D uitdaging lijkt om toch n studntnblad t blijvn. Mt d friss gur van Vto. Hild Dvoghl, dinst Studiadvis K.U.Luvn v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

16 vto 1974*2004 Ht rst intrviw Onlangs, ton ik wr mt tw vingrs n bandj aan ht uittikkn was, hb ik ht m nog ns afgvraagd. Hovl intrviws mt politici ik inmiddls achtr d rug hb. Nit dat ik daar snovrig m wil uitpakkn. Sprkn mt politici is nu nmaal ht hoofdbstanddl van mijn job. Ik schat dat ik intussn ruim ovr d hondrd politik intrviws zit. Mijn allrrst vnwl zal ik zlfs op mijn strfbd nit vrgtn. Dat ging zo. In ht gzgnd jaar 1997 was uw dinaar rdactiscrtaris bij Vto. Zoals latr zou blijkn was 1997 n scharnirjaar in ht ondrwijsblid. Ht studntnprotst oud stijl mt allang nit mr massal btogingn lip op zijn laatst bnn. Tglijk borrldn voor ht rst - ht Plan-Dillmans! - d grot hrvormingsplannn op di nu vastglgd zijn in Bologna-akkoordn n BaMa-structurn. Ht was mt andr woordn voor wi n btj in d matri gïntrssrd is n ruzboind jaar om bij Vto t wrkn. Dat was ht ook omdat in di jarn n uitzondrlijk vrindngrop ht blad wklijks in lkaar stak n omdat d pintn in ht Stuc n d Librtad van uitzondrlijk kwalitit blkn, maar dat is n andr vrhaal. Ondrwijs dus. Tlfoontj naar d woordvordr van d ministr. Marc Pattyn, in ht miliu vn brucht als zijn baas, Luc Van dn Bossch. Of d ministr n intrviw wou tostaan. Nn, dat wou hij nit, maar dat krg j nooit t horn. Nu zou ht moilijk gaan, want d agnda zit vol, luidd ht standaardantwoord. Maar blt u latr nog ns trug. Dat ddn w, n kr of tin, d agnda zat altijd vol. En ton kwam ons momnt d gloir. Ministr Van dn Bossch kwam naar Luvn voor n ondrhoud mt d rctor. En btoging wrd zijn dl. Ik wt zlfs al nit mr wat ht prciz ondrwrp van ons vrzt was. Contingntring van artsn? D algmn tolatingsprof? Smstrxamns? W warn allszins tgn. D btoging hild halt voor d Univrsititshalln. Er most n ondrhoud mt d ministr komn. Ht traditionl splltj wrd gspld. Btoging. Ministr ontvangt n dlgati voor ht oog van d camra. Achtraf zgt d dlgati dat d ministr god gluistrd hft n bgrip hft voor d isn. En zgt d ministr dat ht allmaal nit zo simpl is. Zo dus ook di dag. Dri studntnvrtgnwoordigrs zoudn ontvangn wordn. D voorzittr van Kringraad stapt mtn naar vorn. D vrtgnwoordigr op Acadmisch Raad wou r ook bij. En wi nog? Ik stak mijn vingr op. Ik rook n xclusif intrviw. Zo gschidd. In mijn hrinnring wrdn w door Van dn Bossch opgwacht aan n klin tafltj in d norm Univrsititshal. Blfd n handj schuddn mt d mnr-d-ministr di j nt buitn nog voor vuil sos hbt uitgkrtn, ht was n btj vrmd. En ton bgon ht ondrhoud - n voor mij ht intrviw. Wat opvil was d rustig, nuchtr n brdnrd toon waarm Van dn Bossch zijn visi op ht hogr ondrwijs tntoonspridd. Gn spoor van d nurks n bars waakhond di Van dn Bossch gwoonlijk in intrviws spld. Ik bsft dat ik goud in handn had n pnd m vrlorn, trwijl d andrn ht ovrlg vordn. D volgnd wk kondn w nit groot gnog uitpakkn mt ht xclusiv intrviw. Ook d national prs bgrp nit ho ht ons glukt was om Van dn Bossch zo uitgbrid n gnuancrd aan ht woord t krijgn. D ministr bgrp ht blijkbaar ook nit. Voor n kr bldn wij hm nit, hij bld ons. Via Kringraad, maar zlfs mt d dur dicht kondn w ht gsprk nog volgn. Dat hij nooit van zijn lvn nog studntn zou ontvangn als z d inhoud van ht gsprk toch maar op straat gooin. Kringraad, van natur n tikj gzagsgtrouwr, vrws vrschrikt door naar ht onbrknbar Vto. Hh. En paar maandn latr most Van dn Bossch zijn partij dpannrn in d fdral rgring. Mt zijn opvolgr voor Ondrwijs, Eddy Baldwijns, haddn w binnn d tw wkn n intrviw. Bart Eckhout, chf politik D Morgn God voornmns Vto is n fnomn. Al drtig jaar lang kan d organisati studntn inspirrn om n groot dl van hun vrij tijd op t offrn om n krantj in lkaar t boksn. Dat ht rsultaat dan ook nog kwalitatif mag gnomd wordn, wordt aangtoond door ht groot aantal lzrs, ht rglmatig ovrnmn van Vto-niuwsbrichtn door andr mdia n d vl Vto-mdwrkrs di hun wg vondn naar d profssionl mdiawrld. Door d grot vrijhid n vrantwoordlijkhid di aan d vrijwilligrs wordt ggvn wrd Vto voor vln immrs n lrschool voor journalistik wrk. Ht daglijks lvn op Vto is immrs ook n klin afspigling van ht wrk op n gmiddld Vlaams rdacti. Zowl bij ht studntnwkblad als zijn profssionl tgnhangr is r d constant zoktocht naar intrssant intrviws, luk rportags n niuws dat d voorpagina mot sirn. En ook Vto kampt mt boz lzrsractis, pijnlijk vrschrijvingn, rchtn van antwoord n tlfoontjs van opdringrig pr-boys di vindn dat hun projct toch zo blangrijk is n absoluut in d krant mot. Maar toch zijn r ook lvnsgrot vrschilln. Waarschijnlijk is d btrokknhid van journalistn mt ht lzrspublik n d ondrwrpn nrgns zo groot als bij n studntnblad. Daarnaast staat d Vto-rdacti daglijks voor d uitdaging om mt minimal financiël middln dit quasi-profssionl rsultaat t brikn. Vrijwilligrswrk btknt bijvoorbld op zondagmiddag vaststlln dat nauwlijks n kwart van d mdwrkrs zijn artikl hft binnnglvrd. Ht is dan ook dikwijls n klin mirakl dat mindr dan virntwintig uur latr n trouw lzr toch n niuw diti van zijn Luvns krantj kan vindn. Di lzr kan zich nit inbldn wat r zich nkl urn daarvoor afspld. Zondagavond laat wordt immrs ht startschot ggvn van d laatst tapp in n gwldig rac tgn d tijd om tkstn na t lzn, t layoutn n opniuw na t lzn. Glukkig slinkt d stapl af t wrkn pagina s idr uur, maar dat is hlaas ook ht gval mt d aanwzig mdwrkrs. Maar wannr d postbod op maandagochtnd d krantn in d brivnbus op d s- Mirsstraat gooit, zit d klus r bij Vto ook op. Al komt ht voor dat ht vrbtrn van d allrlaatst pagina s vrstoord wordt door n vrontrust tlfoontj van n znuwachtig drukkr di vraagt of r nog n Vto mot uitkomn vandaag. Tijdns ht aansluitnd ontbijt/cafébzok, filosofrn n slaapdronkn hoofdrdactur, rdactiscrtaris n d laatst ovrgblvn mdwrkrs ho d indrdacti d volgnd wk mindr chaotisch n vooral snllr kan vrlopn. Dz gmaakt god voornmns valln natuurlijk al gauw in ht watr. Soms zlfs rds nkl minutn latr, als blijkt dat r nog imand uit d grop zijn nachtrust mot opoffrn om tw uur latr mt n gamml huurauto d vrsgdrukt xmplarn bij d drukkr t gaan ophaln. Toggvn, ht zijn ook zo n momntn waaraan ik bij Vto god hrinnringn aan ovrhoud. Maandagavond, als d duizndn Vto s zijn rondgdld, is d voldoning van ht klarn van zo n waanzinnig klus immrs bijzondr groot. David Adrian, journalist D Tijd Vto als problm Errctor Dillmans zal sprkn op d rcpti tr r van drtig jaar Vto, ls ik op d uitnodiging. Wl wl, dat wordt nog ns n blij wrzin. D laatst kr dat w lkaar ondr vir ogn sprakn, was in ht acadmijaar , op zijn kantoor in ht rctoraat. Ik zi d uitnodiging nog altijd in mijn postvakj liggn op ons kot, Brusslsstraat 226. Afzndr: Rctoraat. Binnnin ht vrzok om n afspraak makn mt ht rctoral scrtariaat op n van d opgsomd datums. D uitnodiging vrmldd gn gsprksondrwrp. Z was wl gricht aan Waltr Pauli. Hoofdrdactur Vto. Ik kon dus wl radn waarom d rctor mij wild sprkn. Nochtans was ik dat jaar gn hoofdrdactur n ook gn rdactiscrtaris mr. Maar, zoals d Vto-jarn daarvoor n d vl jarn nadin, bij Knack n D Morgn, schrf ik ook ton vl n ovr van alls n haddn di artikls mstal n schrp n polmisch toon. Dat wkt wl ns ontvrdnhid op, n rgrnis. En, rlijk gzgd, daarvoor dd do ik ht ook wl: zggn wat mn nit wil horn, schrijvn wat mn nit wil lzn. Voor di klussn mld ik m nog altijd graag n spontaan aan. Nt als in mijn Vto-jarn, van 1986 tot Ton haddn wij, naast onz visi op n oplossing voor all wrldproblmn, ook n hoop problmn mt d univrsitit: mt numrus clausus in gnskund, d klauw van d industri op ht ondrzok, d vrwvnhid van d katholik univrsitit n d christlijk zuil, mt d trugbbnd dmocratisring n ht fit dat d univrsitit zich daar bij nrlgd, nzovoort. D rdacti schrf dat ook n daarvan krg rctor Dillmans ht zuur in zijn maag. Vto wrd stilaan zijn problm. En dus mocht ik komn. Ton ik m bij hm aanmldd, zag ik dat d rctor kopis van Vto-artikls allrhand op zijn burau had uitgsprid. Ovral had hij paragrafn, zinnn n titls mt fluorscrnd txtmarkr aangduid. Bibi mocht r uitlg bij gvn. Waarom dit? En dat? Dillmans btoog kwam rop nr dat Vto d univrsitit schad brokknd mt haar tndntiuz brichtgving. Mijn antwoord kwam rop nr dat Vto n zgn was voor d univrsitit: wij vordn tnminst ht dbat ovr ondrwrpn di ook hm dirbaar warn. D spanning is nooit wgggaan. Ht jaar daarvoor had d rctor ondrgtknd n tw kompann van Social Raad togbtn dat hij ons nit mr als lid van d univrsitair gmnschap bschouwd, omdat w mt fluitjs d plchtig uitriking van ht rdoctoraat aan André Lysn vrstoordn. En jaar latr was ht hlmaal bingo. Ondrgtknd (zij ht anonim: dat was d rgl voor di rubrik) had n satirisch stukj gschrvn ovr modr Thrsa di lfd ton nog ovr haar bnn vooral n d mlaatsn van Calcutta di ondr haar kld lordn. Mtn gaf Dillmans d pdls al d opdracht om all Vto s uit d vrdlbakkn t nmn. En zo gburd: d hl oplag wrd in bslag gnomn. En hygiënisch maatrgl, vrklaard d rctor: Vto was n vis boksk n d rdacti most haar xcuss publicrn. Wat trouwns gburd. Nochtans vrstrkt di cnsuur vooral onz guznrputati. Ook bij vl profssorn, zo litn di ons wtn. Ach, na n jaar of vijftin kan ik wl lachn om di ordmaatrgl van ton. Maar kan Dillmans ht al om mijn stukj? Of mag dat nog altijd nit n is d rrctor prcis daarom d idal rgnodigd: d man di lvnslang bij zijn vto zwrt? Waltr Pauli, adjunct-hoofdrdactur D Morgn. 16 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

17 Altrnativ 11: Ovr Vto Vto s drtigjarnquizmtprijznditwinnnzijnvoordwinnaars J wordt maar één kr drtig jaar n omdat gdld vrugd dubbl vrugd is bij Vto, gvn w julli d kans n graantj m t pikkn van onz fstros. D tin rstn di d ondrstaand vragn juist ingvuld don trugkrn in onz richting, blonn w dan ook mt n Acco-boknbon tr waard van tlkns 25 uro. Ht concpt is vn simpl als ingnius: w scharrldn n aantal titls n quots op uit drtig jaargangn Vto. Aan julli om uit t makn ovr wlk prangnd ondrwrp d titl of d uitspraak gaat of uit wins mond d woordn wrdn opgtknd. 1. Wlk rctorskandidaat uit 1995 maakt zich mt volgnd uitspraak mtn onglifd bij studntn? D vraag is of wij motn gaan naar nog mr studntn. a) André Oostrlinck b) Emil Lambrts c) Désiré Colln 2. Wi sprak d gvlugld woordn: En politik bvoogd krant is n vorm van maatschapplijk incst in jaargang vrtin? a) Paul Goossns b) André Oostrlinck c) Yvs Dsmt 3. Wlk politica di nit Katln Van Brmpt ht zi: En politicus mag al ns vrmdgaan? a) Wivina Dmstr b) Hugo Covlirs c) Annmi Nyts 4. Om wlk rubrik stond Vto jarnlang bknd? a) luchtig cultuurartikls b) striprcnsis c) rgional sportuitslagn 5. Wi onthuld onz bladvultactik ton hij zi Cultuur dint slchts om d krantn vol t krijgn? a) Umbrto Eco b) André Oostrlinck c) Hugo Covlirs 6. En tlfoonbok is blangrijkr dan vijf jaargangn Staatsblad notrd Vto ooit uit d mond van a) Modr Thrsa b) Hrman D Coninck c) Umbrto Eco 7. Wlk van ondrstaand politici zi naar aanliding van ht drd Vlaams jongrnparlmnt Ik snap r dn hlft nit van a) André Oostrlinck b) Hugo Covlirs c) Brt Anciaux 8. C n st qu un ptit mal pour évitr un grand mal sprak in jaargang drtin ovr d pil a) François Mittrand b) n katholik Chins bisschop c) Paul Vandn Boynants 9. Ik ga d paus vragn Pasn n Niuwjaar om t wissln komt van a) grootkanslir Dannls b) André Oostrlinck c) Wilfrid Martns 10. D titl En stijv van acht uur hoort bij n artikl ovr a) d rtrospctiv van Warholfilms b) Oostrlinck lst voor uit ign wrk c) n vrglijknd Viagraondrzok 11. G mot bij Agalv al mos op uw tong hbbn om n goi gron t zijn komt uit jaargang twintig. Maar wi zorgd voor dz titl? a) Brt Anciaux b) Luc Vrstyln c) Hugo Covlirs 12. D tloorgang van d scht is n artikl uit jaargang achttin n gaat ovr a) ht vrdwijnn van fakbar D Scht b) d dfnstrati van n SoRavrtgnwoordigr, bijgnaamd d scht c) d modrn mns? h??????????????????????????????? Oplossing: Naam: Favorit Vto-mdwrkr: (uitknippn n mailn naar g??????????????????????????????? Insturn do j door ondrstaand formulir uit t knippn n in t vulln of door j antwoordn naar t sturn mt als ondrwrp hora. Bij x aquo s bslist n bzodld rdactiscrtarishand ovr d winnaar(s). Winnaars wordn op d hoogt gbracht wannr z hun bon uit d hogr vrnomd hand kunnn ovrhandigd krijgn. Ovr d uitslag wordt nit gdiscussird. D juist oplossing vind j binnnkort in alwr n niuw Vto. 13. Ovr tin jaar is d gzondhidszorg mijns inzins toch al lang gfdralisrd zi wi van ondrstaand prsonn in 1995? a) Frank Vandnbrouck (d politicus) b) Louis Tobback (d livrd) c) Willy Clas (d Limburgr) 14. Vto intrviwd ooit uitgbrid op d trin, trwijl andr mdia slchts vijf minutn krgn: a) Umbrto Eco b) Umbrto Eco c) Umbrto Eco 15. D thologn hbbn d grootst gaat ovr a) hun bibliothk b) hun prss c) hun traditi 16. Burgr - Schildr - Dnkr gaat ovr a) Marc Eyskns b) Rné Magritt c) André Oostrlinck 17. In jaargang 21 titld Vto Is Wndy Van Wantn schizofrn? Dit artikl ging ovr a) haar vrmnd rlati mt Willy Clas b) d opning van Luvns rst stripclub c) ht Smartlappnfstival 18. War dmocratiën financirn hun kritikastrs wrd opgtknd uit d mond van a) Rogr Dillmans b) kamraad Stalin c) Katln Van Brmpt 19. Ik hb mr lzrs dan Filip Dwintr kizrs zi a) Jf Nys b) Tom Lanoy c) d Campuskranthoofdrdactric 20. D paus duidt zijn opvolgr ook zlf aan sprak a) Rogr Dillmans ovr André Oostrlinck b) d prss van Canonica c) Brt Anciaux ovr Grt Bourgois 1. Pitr D Somr, rctor: Vto schijnt mij d sprkbuis van d aktiv, nadnknd, agrnd studntn, di zich nit nkl bkommrn om ht vrwrvn van n diploma maar ook om alls wat r rilt n zilt, hir n ldrs in d wrld. Ongtwijfld is dat n mindrhid. ( ) Van onzntwg dus gn vto om voort t don. (Jaargang 10, nummr 1, pagina 1) 2. Vto intrviwt Vto: Wat van n krant gtolrrd zou wordn omdat journalistn nit van alls ht naadj van d kous kunnn wtn wordt bij Vto dirkt aangvold als n bwijs voor vooroordln als Vto is marxistisch, Vto is tgn kultuur of Vto schrijft alln pro-asr (of alln kontra). (Jaargang 10, nummr 30, pagina 11) 3. Lzrsbrif van t Pallitrk: All bgin is vanzlfsprknd moilijk, maar wij hopn van gansr hart dat Vto op d ingslagn, raktionair, wg vrdr gaat. Zij mogn nu al n Duvlk komn drinkn in onz wldrig kantorn om hun ijvr nd vlijt wat aan t schrpn. (Jaargang 12, nummr 13, pagina 2) 4. Guy Mortir, Humo: Vto, vn dnkn. Ik hb ht ooit in handn ghad, maar hrinnr m r nit vl van. N, ht zgt m niks. (Jaargang 12, kstra nummr, pagina 3) 5. Manu Ruys, D Standaard: Vto? Wat ik daarvan vind? Sorry hoor, ik bn op ht momnt in vrgadring. In één zinntj n kort oordl? N, n, cht nit. U ovrvalt mij, ik bn in konfrnti. Trugblln? Jamaar, ik vrtrk vanavond op vakanti. (Jaargang 12, kstra nummr, pagina 2) 6. Erwin Jans, Vto-rdactur: Ht jornalistik wrk is schrp als n ms, ht snijdt dip, ht brkt opn, ht is voyuristisch, ht zit wat ht nit zou mogn zin, ht hoort wat ht nit zou mogn horn. Ht laat zich nit door lk pn opvrijn. Ht is gn maagd, gn onbvlkt juffr, intgndl, maar vnmin n hor of n godkop flirt. Ht gft zich nit aan d mst bidnd (gld kan alln ht Vls vrlidn, nit ht Woord), ht valt nit voor d hardst schruwr, nit voor d knapst smol. Vlr zijn ht oudrwts dugdn als inzt, hardnkkighid n trouw, waarvoor ht woord zich uitindlijk gwonnn gft. (Jaargang 13, nummr 1, pagina 13) 7. Stvn Vandput, KVHV-prss: Wij sprakn ovr Wannr Glasnost in Vto gwoon n vraag naar mr opnhid, zij (NSV) haddn ht ovr Rotzooi op Rood Nivau. Dat is toch n andr stijl. (Jaargang 15, nummr 25, pagina 6) 8. Jorn D Cock, voorzittr VVS: Ho blijvn julli ht prstrn? Dat Vto r rglmatig in slaagt pompuz artikls t schrijvn ovr zakn waar d autur ignlijk gn bal van af wt, is intussn gnogzaam bknd. (Jaargang 20, nummr 6, pagina 2) 9. Stijn Call, lzr: D maskrs zijn afgvalln. Als (zich rprsntatif nomnd) officiël krant van Loko kon u nit aan d druk wrstaan om tot drimaal to ht katolicism in ht algmn n uw broodhrn (d Katolik UL) in ht bijzondr nkl llijk slagn ondr d gordl to t brngn. ( ) Maar als d zognaamd officiël vrtgnwoordiging van studntn aan n katolik univrsitit lijkt ht m nit uw primair taak pornografi t popularisrn. Zou u dan ook in d tokomst rkning kunnn houdn mt dz bkommrnissn? (Jaargang 22, nummr 2, pagina 2) 10. Bruno Lambrcht, prss VRG: Er is gn nkl orgaan waaraan Vto vrantwoording vrschuldigd is. (Jaargang 23, nummr 10, pagina 1) 11. LOKO-statutn: 3. D rdacti van Vto, di n pluralistisch instlling mot hbbn n kritisch-informatif mot zijn, wordt dan rond d figuur van d hoofdrdactur samngstld uit studntn di zich aanbidn op basis van hun rvaring of inzt. (Vrsi van 12 dcmbr 2003) v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

18 vto 1974*2004 WENDINGEN IN DE VETO-GESCHIEDENIS In mi 1971 onstond r n niuw Algmn Studntnraad di nit d facultitskringn, maar d radn (Kringraad, Social Raad, Kultuurraad, Sportraad n vanaf 1972 ook ISOL (Intrnational Studntnorganisati Luvn) ovrkopld. Z wrd vrantwoordlijk voor d uitgav van ht vanaf 1974 vrschijnnd studntnblad Vto. Maoïstisch links gaf ton in d studntnbwging d toon aan, maar in 1974 slaagd d progrssiv frontvorming Tndns r in d liding van hn ovr t nmn. Uit d hoofding van ht studntnblad Vto vrdwnn ton d dri figurn di d allianti van krk, kapitaal n staat vrblddn n di d rst tw jaargangn d vijand haddn gsymbolisrd. Tin jaar na 68 ztt Vto zich af tgn d romantisch wmod van d thologi rond mi 68. In oktobr 1978 kwam r n ASR-stuurgrop, di d daglijks liding zou vrzkrn. In baadd Vto wr in n antistablishmntsfr mt kritik op d rctor. Maar di opstlling wrspigld nkl di van ht links dl van d studntngmnschap, di in 1983 d liding most ovrlatn aan d apolitikn. Dat lidd tot n conflict in Vto waar n dl van d rdacti journalistik autonomi opist n n andr dl vond dat ht blad d sprkbuis van d ASR most blijvn. D compromisoplossing vanaf januari 1984 was n vast rdacti, di ht blad naar n priod van kwalitativ hoogconjunctuur lidd. In kwam ht tot d oprichting van d niuw kopl LOKO di in vrglijking mt d ASR d maatschapplijk oriëntring in d idologisch platformtkst afzwakt door d vrwijzing naar dmocratisring van d samnlving als opdracht van d studntnbwging t schrappn n ht gricht zijn op d ign studntnsituati strkr t bklmtonn. In d rst hlft van d jarn ngntig raaktn d rfgnamn van 68 in Social Raad, Kringraad n Vto in n mindrhidspositi tgnovr di studntnafgvaardigdn di nkl tchnisch rprsntativitit nastrfdn n zich tot studntnaanglgnhdn zondr nig politik wildn bprkn. Omdat d Vto-rdacti di dmocratisring lang tijd wl blf vrddign, wrd rprsntativitit n d kritisch rdactionl lijn van ht blad door kringvrantwoordlijkn in vraag gstld. Dat was ht gval in 1989, in 1993 n opniuw in Ton wrd op n Opn Algmn Vrgadring van LOKO bslist dat dit grmium in d tokomst d hoofdrdactur n rdactiscrtaris van Vto zou aanstlln. Aan ht bgin van d 21 uw was d traditi van n spcifik maatschapplijk roping voor d studnt vrdwnn, omdat zijn maatschapplijk positi nit mr dzlfd is als drtig jaar rdr. Tgn di achtrgrond kan n blad als Vto, ondanks zijn naam n gschidnis, nits andrs zijn dan n god (of slcht) journalistik product, los van n nit mr bstaand bwging. Prof. Dr. Louis Vos, houdt zich bzig mt d gschidnis van studntnbwgingn in ht algmn n van di in Luvn in ht bijzondr. Nix tknd in d jarn 90 vijf jaar lang cartoons voor Vto. Vto 's-mirsstraat Luvn Tl 016/ Fax 016/ mail: Jaargang 31 Bijlag bij nummr 06 8 novmbr 2004 Vto is n uitgav van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati. D standpuntn vrddigd in Vto stmmn nit noodzaklijk ovrn mt d standpuntn van LOKO. Vrantwoordlijk Uitgvr: Wim Gmots Wrktn m aan d bijlag: David Adrian, Joris Bckrs, Els Cornlis, Bn Dbock, Ivan D Vaddr, Hild Dvoghl, Bart Eckhout, Wim Gmots, Thomas Lys, Jron Lissns, Trui Morkrk, Erik Pardis, Waltr Pauli, Clara Vanmuysn, Hann Vrmirn, Louis Vos. Cartoons: Nix, Sh3Ll4C. Foto s: Archif, Katln Gabriëls. Dsk Top Publishing: Thomas Lys Intrnt: Niuwsgrop: kotnt.vto Drukkrij: Kmpnland (Hrntals) Oplag: xmplarn ISSN-nummr: J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

19 Sara Vrmyln ( 1983) Prss Babylon Kot: officil: Camilo Torrs (links) officius: Brabançonnstraat (rchts) Opprvlakt: 18 m2 Kotallmachtig J zit z mstal in ht publik, studntikoz lvn, maar prsssn hbbn natuurlijk ook n plkj voor zichzlf. Vanaf dit nummr gaan w wklijks op bzok bij n Luvns prss di dat plkj voor onz fotograaf opnstlt. D rst prss wins kot w mochtn fotografrn, is mtn n studnt spécial. Sara Vrmyln, prss van Babylon, is namlijk zldn op haar officiël kot, dat rgns in d kolossal gbouwn van Camilo Torrs ligt. Dz kamr is zlfs nit ingricht n d bhaard passivruchtn di onz fotograaf r vond, gtuign van haar langdurig afwzighid. Naar ign zggn huurt z n kot om r tijdns d blok n xamns (n vntul rlationl wrvls) trcht t kunnn. Maar tijdns ht smstr n amouruz hoogtpuntn vrblijft z op ht kot van haar vrind Dris in d Brabançonnstraat. tkst n foto s Katln Gabriëls Mijn modr dnkt dat ik mr op mijn kot slaap Normaal is ht bd zlfs nit opgmaakt VETO S VISITATIECOMMISSIE: INLEIDING TOT DE BEELDANALYSE Kunst mt d A van Applsin Daar w nogal snl uitgkkn rakn op ons ign lssnpakkt, trkkn w lk wk gzwind op pad om onontgonnn gbid t vrknnn. Ditmaal houdn w halt in ht MSI, want bniuwd naar wat musicologn, archologn n kunstwtnschapprs in sp bindt, springt ht vak Inliding tot d bldanalys mtn in ht oog. Nl D Myr D profssor, di n klin, vinnig vrouwtj mt d wlluidnd naam Barbara Bart blijkt t zijn, stkt kort na virn nthousiast van wal. Haar opzt is duidlijk: d tw volgnd collgs zulln ovr d inhoud van ht kunstwrk handln. Daarbij wordt d mthod van Erwin Panofsky, n joods glrd di zich bzighild mt iconologi, vanondr ht stof ghaald. Bart stoffrt haar discours mt slids n dia s n wijst ons rop dat ht kunstwrk gzin mot wordn als n applsin, trwijl d pit voor d inhoud van ht wrk staat. Als binnnkort d tijd van d familifstjs wr aanbrkt, n j j nu al kopzorgn maakt ovr n knallr van n opningszin, probr ht dan ns mt dz: Panofsky s dol was n systmatisch mthod t ontwikkln di kon lidn tot ht zo xact moglijk tracrn van d btknis van n kunstwrk. Van straff onlinrs blijvn d volglingn van kolonl Bart ook allrminst gspaard. Z vraagt ons xplicit om kritik t spuin aan ht adrs van Panofsky n fijntjs vogt z daaraan to: Di mns is al n paar jaar dood, dat kan nu wl! Vrvolgns wordn nkl schildrwrkn gprojctrd. Z gft ons d opdracht d afbldingn op basis van hun symbolisch inhoud t ontldn. W lrn dat ht licht n ht prspctif van ht schildrij Madonna in krk (Van Eyck) d inhoud (of d pit zo j wil) van ht wrk bpaln. Door d glasramn stroomt goddlijk licht naar binnn n Maria zlf is in vrhouding vl t groot afgbld, wat rop wijst dat zij kan glijk gstld wordn mt d Krk. Bd Mt af n to n duivls lachj om haar lippn, klaar om n onmoglijk vraag af t vurn ( Ik hb d niging vl vragn t stlln ), gaat Bart volldig op in haar rol. Vol ovrgav wijst z ht kunstminnnd volkj op ht disguisd symbolism dat zich d vraag stlt in hovrr alldaags objctn in d schildrkunst symbolisch gladn zijn. Zo staat d kaars voor passi n ht opngslagn bd voor (vrslik j nit) d uitnodiging tot d consummati van ht huwlijk. Stds mr studntn kijkn lkaar onglovig aan. Barts hoofddol mag dan zijn n aha-rlbnis los t wkn bij d aanwzign, toch makn d mst its oudr studntn rdr n klutrklasrlbnis door. Op n vraag als Wat dot Jzus bij ht laatst avondmaal? wordt dan ook nit gragrd mt n gpast antwoord, maar mt opgtrokkn wnkbrauwn n n frons op ht voorhoofd. Afghakt Naarmat d ls vordrt, kruipt r nig spot in haar woordn: Bn jij n archoloog?, vraagt z n nitsvrmodnd studnt. N? Oi, dan maakt ik zopas n pr-iconografisch vrgissing. Of dit is mr n down-to-arth vraag, léttrlijk its voor d archologn dus. Vrvolgns wordt vrwod gtwist ovr n schildrwrk waarop ofwl Salom mt ht afghakt hoofd van Johanns d Dopr t zin is, ofwl Judith mt ht hoofd van d rus Holofrns. Enig bijblknnis blijkt toch handig t zijn bij ht bijwonn van n ls Bldanalys. Bart ruikt onz gdachtn al n mrkt op: Ja, ht vangli, dat knnn julli nit mr hé n bgint vrvolgns bid vrhaln uit d dokn t don. Kritisch is z wl, zo gft z grif to dat Panofsky door ht uitn van zijn mthod blijk gft van tvl mt kunst gconfrontrd t zijn. Dat is dan wr n nadl aan rijpr mannn, mrkt z fijntjs op. D gfronst voorhoofdn n opgtrokkn wnkbrauwn van daarnt wijkn trstond voor spontaan ggrinnik. Ht gvraagd kritikspuin bgint nu zlfs op gang t komn. Zo wordt r bijvoorbld opgmrkt dat Panofsky s mthod hlmaal nit topasbaar is op abstract kunst. Aangzin Bart voornamlijk ls gft aan kunstwtnschapprs, ondrbrkt z haar rlaas vn mt d woordn: Ik wil ns n archoloog horn of n nzam musicoloog. Mtn daarna is daar chtr wr di snr naar d archologn: Ik wil dat julli complxloz kunstcritici wordn. D archologn zijn natuurlijk sowiso al complxloos. Glukkig gft z naar ht ind van d ls to dat z zlf ooit nog archologi gstudrd hft, di Bart toch. D rust daalt opniuw nr ovr onz collga s n trwijl w naar buitn schuifln, tn w nog n stukj van onz applsin. Stkkaart Inliding tot d bldanalys Prof: Barbara Bart Wi: Erst bac Kunstwtnschappn n Musicologi, rst n twd lic Archologi Waar: MSI Wannr: Dondrdag 16u tot 18u Pauz: van 17u06 tot 17u15 v to J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r

20 VEEL GEPRAAT, WEINIG GEZEGD U wilt tvl bgrijpn D rlati tussn wtnschap n gloof vrhit al uwn d gmodrn. Op maandag 18 oktobr mochtn profssor Hrman D Dijn, Grard Bodifé n profssor Johan Brackman r hun zgj ovr don. Ht nig dat cht duidlijk wrd, is dat z r nog nit kunnn - of willn - uit komn. Gijs Van Gassn D aula Zgr Van H zat opvallnd vol voor ht dbat. T vol zlfs: hl wat bzokrs mostn plaatsnmn op d trappn. Buitn ht vast publik op d UP-dbattn warn ook hl wat andr gïntrssrdn op d vlblovnd affich afgkomn. D gnodigdn gnitn indrdaad allmaal n zkr rputati in wtnschapsfilosofisch milius, n aanvanklijk lkn d hooggspannn vrwachtingn ook t zulln wordn inglost. Tijdns ht rst halfuur zttn d vrschillnd sprkrs uitn ho zij dachtn ovr gloof, wtnschap, n d vrhouding daartussn. D Dijn n Bodifé, allbi glovig, lundn aanvanklijk rdlijk strk bij lkaar aan, trwijl Brackman n uitgsprokn nit-glovig standpunt vrtolkt. Lyrisch Nadin gingn d sprkrs rchtstrks in discussi mt mkaar, maar dat vlott nit altijd vn god. Alldri sprakn z graag lang n vl, wat d pit soms uit d discussi haald. Mt nam Bodifé sprak rg lyrisch ovr zijn ign gloof. Daardoor vrgat hij nit nkl tot n punt t komn, zijn woordn gingn ook voorbij aan d vrschillnd nit-glovign in ht publik. Brackman had in zijn inliding al aangkondigd dat dit n moilijk discussi zou wordn, omdat d prciz dfiniti van wtnschap noch gloof warn vastglgd. Rlatif snl warn d dri ht ns ovr d stlling dat wtnschap ovr n vrifirbar ralitit ging, maar ovr wat rligi ging, was hl wat mr t don. Bodifé slaagd r, in tgnstlling tot Brackman n D Dijn, nooit in om ook maar bij bnadring uit t lggn wat rligi nu prcis voor hm was. Howl z bidn glovig warn, distantird ook D Dijn zich mr n mr van Bodifé s id van rligi, dat nu ns d mnslijk dimnsi in mnsn, dan wr God n soms ook d wrklijkhid di jou ovrstijgt inhild. Ton Brackman zi dat hij ook gvolns had n vrwondrd kon zijn, bwrd Bodifié doodluk: Dan bént u rligius, waarop Brackman simpl kon rplicrn: N, u bnt vrijzinnig humanistisch. Zinloos Di dialoog was tknnd voor ht dbat dat gn nkl kant lk op t gaan. Ondanks vrdinstlijk pogingn van D Dijn om ht gsprk naar n acadmischr nivau t tilln, blf Bodifé s id ovr rligi ht dbat ovrhrsn. Brackman probrd mt gricht vragn n stap vooruit t komn, maar Bodifé s antwoordn blvn t vaag n poëtisch: U wilt t vl bgrijpn. Nadin kon ht publik vragn stlln. Di viln uitn in tw catgoriën: kritisch vragn di vooral aan Bodifié gricht warn, n uitsprakn di zich nog ht bst latn omschrijvn als gloofsgtuignissn. Gn van d vragn slaagd r in om ht dbat alsnog n zinvoll wnding t gvn. Brackman had nochtans vaak d voorzt ggvn: is rligi gbasrd op fitn uit d wrklijkhid, of is ht puur n kwsti van gloof? Bodifé nigd naar ht twd, maar durfd dit nooit uit t sprkn. Daardoor wrd d conclusi di d hl avond in d lucht hing nooit gtrokkn: als wtnschap xclusif mt n vrifirbar ralitit bzig is, n rligi nit gfundrd is in di vrifirbar ralitit, dan hbbn z d facto nits mt lkaar t makn. Dat was d nig moglijk conclusi van d discussi van di avond. Maar daarm zou ht dbat zichzlf zinloos vrklaard hbbn, n dat was wllicht nit wnslijk. Daarvoor wil j immrs gn tw uur op d trappn hbbn gztn. U bnt rligius N, u bnt vrijzinnig humanistisch (foto archif) Europs podiumdbuut van Th Evns Ht niuw sizon van STUK is volop bzig, n binnnkort trdt r wr n niuw vlblovnd band op. Mt nig trots prsntrt STUK ht Europs podiumdbuut van Th Evns. En di trots is misschin wl grchtvaardig: dz band uit Washington D.C. blooft n pracht van n show t gvn mt xprimntl muzik. En dat is nog maar ht bgin van n uitgbrid Europs tourn. Th Evns, di nog hlmaal onbknd zijn in Europa, is n projct van Ian MacKay n zijn vrindin Amy Farina. Z vormn n gitaar & drum-duo, dat vooral avantgardistisch muzik brngt. MacKay is zangr/baritongitarist, zijn vrindin zingt n drumt. Hun gluid valt ht bst t omschrijvn als n rustig mix van funk n rock waarbij j hrlijk kan wgdromn. Dat kan n btj vrmd lijkn, want Mackay was in ht vrldn al frontman van o.a. Fugazi n Minor Thrat. Fugazi, maar vooral Minor Thrat brachtn hardcor punk n xprimntrdn r stvig op los, wat nit altijd noodzaklijk tot harmonius klinknd rsultatn lidd. Mackay gooit ht nu dus ovr n andr bog, maar d punkwrld wacht toch vol spanningop ht dbuutalbum van dz jong grop. (advrtnti) Lgnd Minor Thrat bracht in ht bgin van d jarn tachtig sobr punk. Mt zijn tkstn kantt MacKay zich opnlijk tgn drugs n alcohol, in nummrs als Minor Thrat n Straight Edg. D band wrd in ht najaar van 1983 al ontbondn, waarna MacKay mt god mod aan zijn volgnd projct bgon: Fugazi. Mt dz band zou hij in d hl punkscn bknd wordn mt nummrs als Suggstion n Stady Dit of Nothingn Killtakr. Toch pakt dz niuw band ht al andrs aan: hun muzik hft zich nooit latn omschrijvn als typisch punk, n varird n probrd d laatst jarn stds mr mt vrschillnd muzikal stijln. Ht is op di wg dat MacKay nu vrdr lijkt t willn gaan. Intussn bstaat Fugazi nog stds, maar om dit momnt is ht rg stil rond d band, omdat d ruig gropsldn braaf n gzinntj bgonnn zijn, of zoals MacKay, n niuw projct op stapl hbbn staan. Amy Farina gnit nt its mindr bkndhid dan haar partnr, maar is ook nit hlmaal niuw in ht vak. Zij spld bij Th Warmrs, n band di in 2003 n rst lp Th Warmrs, wantd mor uitbracht. Howl z dus voor ht rst samn its uitbrngn, is ht wllicht toch wat ovrdrvn om hir ovr n dbuut t sprkn. D vrwachtingn mogn dus its hogr gspannn zijn dan voor ht gmiddld jong bandj dat nt zijn rst plaatj uithft. Wi dit concrt zkr nit wil missn, mot op wonsdag 10 novmbr naar d Labozaal in STUK. (advrtnti) (ck) 20 J a a r g a n g 3 1 n r. 6 d d. 8 n o v m b r v to

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

nieuwsbrief West-Vlaanderen

nieuwsbrief West-Vlaanderen Blgië - Blgiqu P.B - PP 8500 Kortrijk 4/1245 P408964 niuwsbrif 3-maandlijks Januari - Fbruari - Maart 2012 2 Voorwoord 3 Jongns prstrn slchtr op school dan misjs 4 Opglt: wijziging voor jobstudntn 6 Bgliding

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Kalender. e r. d n. P i. i l. Maandag 5 November. Dinsdag 6 November Fout feestje van de 4 + nog eens een van SR @Deli. Woensdag 7 November Ijshockey

Kalender. e r. d n. P i. i l. Maandag 5 November. Dinsdag 6 November Fout feestje van de 4 + nog eens een van SR @Deli. Woensdag 7 November Ijshockey Kalndr Ht nig cht Maandag 5 Novmbr Dinsdag 6 Novmbr Fout fstj van d 4 + nog ns n van SR @Dli Wonsdag 7 Novmbr Ijshocky Dondrdag 8 Novmbr LOKOMOTION Zatrdag 9 Novmbr I lov Tchno Editi 7 - jaargang 10 2007-2008

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie