WELKOM Hét Pensioen- en Verzuimseminar. 6 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM Hét Pensioen- en Verzuimseminar. 6 maart 2014"

Transcriptie

1 WELKOM Hét Pensioen- en Verzuimseminar 6 maart 2014

2 Programma Opening door dagvoorzitter Frank Hulscher Inleiding door Ruben Houweling Pauze Grip op verzuimkosten door Dennis Schneider Actualiteiten in Pensioen door Wilfried Horck Reactie op inleidingen door Ruben Houweling en Ron van Gent Afsluiting door dagvoorzitter en aansluitend netwerkborrel

3 Inleiding door Ruben Houweling Bijzonder hoogleraar arbeidsrecht

4 VNO-NCW Pensioen, ziekte en WWZ

5 Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. Nieuw ontslagrecht per 2015.? Werknemers die ontslagen dreigen te worden, ontvangen een scholingsbudget

6 Pensioen (ontslag) en WWZ Ragetlie-regel Art. 7:667 lid 4 BW Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door opzegging als bedoeld in artikel 671, lid 1, onderdelen a tot en met f, of door ontbinding door de rechter is geëindigd, na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die voortgezette arbeidsovereenkomst opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit lid is niet van toepassing indien de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer op grond van een daartoe strekkend beding.

7 HR 20 december 2013 (Pekel/De Witte) Valt opzegging werknemer onder rechtsgeldige opzegging?

8 Pensioen (ontslag) en WWZ Pensioengerechtigde werknemer en ontslag in WWZ Art. 7:667 lid 4 en lid 5 BW nieuw Lid 5: Van een voortgezette arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 4 is eveneens sprake indien eenzelfde werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijs geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn.

9 Art. 7:671 lid 1 sub f BW (art. 7:669 lid 3 BW) Lid 1: De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij: Sub f: De opzegging geschiedt op grond van artikel 669 lid 3

10 Tweesporenbeleid

11 Pensioen (ontslag) en WWZ Ontslagvergoeding en pensioenplafond (nu) Aanbevelingen kring van kantonrechters Aanbeveling 3.5: Indien de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer lager is dan de uitkomst van de formule, dan wordt de vergoeding berekend aan de hand van die inkomstenderving, tenzij verwijtbaarheid, risicosfeer en de overige bijzondere omstandigheden als bedoeld in aanbeveling billijkheidshalve aanleiding geven tot een andere vergoeding.

12 Vergoedingen (na invoering WWZ) A) Transitievergoeding (wet stelt geen bestemmingseisen) en B) billijke vergoeding (bij ernstige verwijtbaarheid) Let op: ernstige verwijtbaarheid is een zeer zware toets. Geen relatie met 681, gevolgencriterium is verdwenen (p. 72 MvT).

13 Ad A. Transitievergoeding artikel 7:673 BW Wie? Alle werknemers bij onvrijwillig (en niet verwijtbaar) ontslag Wat? 1/6 m./per zes maanden dienstjaar eerste tien dienstjaren (vanaf twee jaar dienstverband of langer; dus ook bij bepaalde tijd) ¼ m./per zes maanden dienstjaar vanaf tiende dienstjaar. Maximaal ,= of (hoger) jaarsalaris Geen LB 1964

14 Voorbeeld Werknemer, 44 jaar, 14 jaar en 9 maanden in dienst, loon 3.000,- p.m. neutrale ontbinding Nu: (2,5 + 10) x x 1 = Straks: (20 x x 1/6) + (9 x x 1/4) =

15 Art. 7:673 BW Lid 5: Indien de in lid 4, onderdeel b, bedoelde situatie bij de beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst op grond van dit artikel een transitievergoeding is betaald, wordt deze in mindering gebracht op de op grond van de leden 1 en 2 verschuldigde transitievergoeding. Lid 7: De transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst: a. Geschiedt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen; b. Geschiedt in verband met of na het bereiken van de in artikel 7a, lid 1, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd of een andere leeftijd waarop voor de werknemer recht op pensioen ontstaat; of c. het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

16 Zieke werknemer en WWZ Art. 7:628 BW (omkering bewijslast bij geen arbeid, wel loon) Situatieve arbeidsongeschiktheid

17 Zieke werknemer en WWZ Duaal ontslagstelsel: Opzegging via UWV bij: Sub a: bedrijfseconomische ontslagen Sub b: 104-weken-plus arbeidsongeschiktheid Ontbinding via Kantonrechter bij: Sub c t/m h: overige gronden Maar hoe om te gaan met de zieke werknemer bij bedrijfseconomisch ontslag?

18 Zieke werknemer en WWZ Opzegverbod tijdens ziekte en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen I Art. 7:671b lid 6 BW: Indien de werkgever de ontbinding verzoekt op grond van artikel 669 lid 2, onderdelen b tot en met h, en een opzegverbod als bedoeld in artikel 670, leden 1 tot en met 4 en 10, of een met deze opzegverboden naar aard en strekking vergelijkbaar opzegverbod in een ander wettelijk voorschrift geldt, kan de kantonrechter, in afwijking van lid 2, het verzoek om ontbinding inwilligen, indien: a. Het verzoek geen verband houdt met de opzegverboden betrekking hebben; of b. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen

19 Zieke werknemer en WWZ Opzegverbod tijdens ziekte en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen II Geldt alleen als het opzegverbod geldt. Bij bedrijfseconomische omstandigheden geldt het opzegverbod van art. 7:670a niet! Lid 2 sub d gehele bedrijfssluiting

20 WWZ Eenvoudiger? Goedkoper? Eerlijker? Ter afsluiting

21 PAUZE

22 Verder denken.

23 Grip op Verzuimlasten Praktische tips en wetenswaardigheden Dennis Schneider

24 Agenda Premies Whk 2014 Eigen Risico Dragerschap Ziektewet Mobiliteitsbonussen No-Risk polis Situationeel verzuim (arbeidsconflict) Handige documenten

25 Premies Werkhervattingskas (Whk) 2014 Beschikking afgegeven ultimo december 2013 Minimumpremies WGA-vast, ZW-Flex en WGA-Flex grote werkgevers (loonsom 2012 vanaf ,-) - WGA-Vast = 0,12% - WGA-Flex (RP 0,18 0,04 (korting)) = 0,14% - ZW-Flex (RP 0,34 0,20 (korting)) = 0,14% Kent uw beschikking hogere percentages? Dan zijn er schadelasten uit 2012 toegerekend Tip: Is de beschikking gecontroleerd op juistheid? Tip: Is er (tijdig) bezwaar aangetekend?

26 Eigen Risico Dragerschap Ziektewet Tip: Met name voor grote werkgevers met ZW lasten in 2012 en 2013 kan ERD interessant zijn Per 1-7 en 1-1 kan voor ERD worden gekozen Géén inlooprisico; bestaande schadelasten blijven achter bij UWV! Géén garantieverklaring nodig Wél gecertificeerde arbo verklaring nodig Meer grip op zieke flexwerkers i.v.m. eigen uitvoering Ziektewet Private premie doorgaans lager (geen correctiefactor)

27 Mobiliteitsbonussen Tip: mobiliteitsbonussen (fors) verruimd. Bonus bedraagt 7.000,- per jaar gedurende max. 3 jaar (bij parttime dienstverband naar rato) Middels premiekorting (op WIA/WAO en WW premie) Bij in dienst nemen van: - Werknemers met AGH status - Werknemers met SFB status - Oudere uitkeringsgerechtigde (> 50 jaar) Nieuw: bij in dienst nemen (tussen en ) van jongeren tussen 18 en 27 jaar met bijstand of WW geldt een premiekorting van 3.500,- per jaar gedurende max. 2 jaar

28 Wie hebben een arbeidsgehandicapten (AGH) status? Personen met WAO, WAZ of Wajong uitkering of deze korter dan 5 jaar geleden hebben gehad Personen met een WSW-indicatiestelling Personen waarbij korter dan 5 jaar geleden voorziening voor behoud, herstel of bevordering v/d arbeidsgeschiktheid via UWV is getroffen. (Bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, traplift, etc.)

29 Wie hebben een Structureel Functioneel Beperkt (SFB) status? Personen met een WIA-uitkering (WGA of IVA) Personen met een WIA 35 Min status NB: - Voor in dienst houden van werknemer met AGH- of WGAstatus geldt de premiekorting gedurende 1 jaar (i.p.v. 3) - Voor personen met WIA 35 min status geldt premiekorting alleen bij in dienst treden nieuwe werkgever (korting 3 jaar)

30 No-Risk polis De No-risk polis regelt dat werkgever geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte heeft. Daarnaast is werkgever niet financieel verantwoordelijk voor WGA instroom na afloop ziektewet uitkering Deze vrijstellingsperiode geldt gedurende 5 jaar na in dienst treden Vrijstelling voor 70% van het loon, tenzij bij CAO is bepaald dat loondoorbetaling 100% moet zijn (dan 100% vergoeding op No-Risk) De No-Risk polis is van toepassing bij het in dienst nemen van personen met AGH, SFB en WIA 35 min status De No-Risk polis geldt tevens voor werknemers met een WGA-status die in dienst blijven bij huidige werkgever

31 Uitvraag AGH/SFB status Artikel 38b Ziektewet: werknemer is verplicht, na 2 maanden dienstverband, op een daartoe strekkend verzoek van zijn werkgever status bekend te maken Tip: vraag onder al uw werknemers (> 2 maanden in dienst) deze informatie op! Veel werkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van een mogelijke status van al hun werknemers. Hierdoor blijft veel geld aan bonussen onbenut en worden onnodige, zeer forse, kosten gemaakt bij verzuim (No-Risk)

32 Compensatie ziekengeld voor in dienst nemen oudere werkloze Tip: Tijdelijke regeling; ingegaan per Regeling eindigt per Geregeld in artikel 29d Ziektewet Ziektewetuitkering (aan werkgever), indien: - Werknemer geboren voor Voor in dienst treden onafgebroken tenminste 52 weken WW heeft ontvangen - Na in dienst is getreden - < 5 jaar bij u in dienst is - > 13 weken door ziekte niet in staat om te werken

33 Situationeel verzuim (1) Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van oneigenlijke ziekmelding (bijvoorbeeld na slecht nieuws gesprek, arbeidsconflict, etc) - 7:627 BW Hoofdregel: geen arbeid, geen loon - 7:628 BW geen arbeid, wel loon (bv bijzonder verlof) - 7:629 BW geen arbeid, wel loon bij AO Tip: Accepteer als werkgever de ziekmelding niet (7:629 is niet van toepassing) Tip: Spreek een time-out af op basis van 7:628 BW (arbeidsconflictenverlof) Tip: Ga gesprek met medewerker aan om oplossing voor conflict te vinden (bijvoorbeeld via mediation)

34 Situationeel verzuim (2) Is er naast arbeidsconflict bij medewerker ook sprake van ziekte, waardoor hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten? - dan wel sprake van ziekmelding o.b.v. 7:629, - informeer direct de arbodienst - (spoed)controle door bedrijfsarts om vast te laten stellen of en in welke mate sprake is van ziekte. Tip : Vraag aan Bedrijfsarts of Stecr Werkwijzer arbeidsconflicten wordt gevolgd! Tip: Schakel Arbeidsdeskundige in om te bepalen welke arbeidsmogelijkheden er nog zijn

35 Handige documenten Model voor verzuimprotocol Gesprekshandleiding bij (frequent) kort verzuim Voorbeeldbrief + inventarisatieformulier t.b.v. uitvraag AGH/SFB status onder medewerkers Q&A overzicht t.b.v. medewerkers welke vragen de werkgever mag stellen i.g.v. ziekmelding Overzicht diverse scenario s bij Overgang van onderneming (art. 7:662 BW)

36 Vragen?

37 Actualiteiten in Pensioen Wilfried Horck CPC

38 Agenda Het in december gesloten pensioenakkoord heeft gevolgen voor de pensioenregeling binnen uw bedrijf. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarde pensioen zal moeten worden aangepast. Eerst enkele actualiteiten Een kort resumé pensioenakkoord Stappenplan om tot goede implementatie van de wijzigingen te komen Conclusies

39 Enkele actualiteiten Brief Klijnsma , OR en instemmingsrecht - geen instemmingsrecht uitvoeringsovereenkomst Brief Klijnsma , aanpassing wettelijk recht op waardeoverdracht - voorstel ziet op overdracht van de waarde Eigen bijdrage versus artikel 7:631 lid 3 en 4 BW Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen ingediend op

40 Pensioenakkoord 2015 Een kort resumé Opbouw eindloon max 1,657% / middelloon max 1,875% Maximaal pensioengevend salaris Introductie netto lijfrente box III tbv opbouw > Via netto lijfrente opbouw overeenkomstig 1,875% Financiering vanuit netto inkomen, inleg niet aftrekbaar Kabinet gaat onderzoek doen naar mogelijkheid werknemersbijdrage pensioen aan te wenden voor aflossing op eigen woningschuld Premiewaarborgen moeten borgen dat verlaagde opbouw ook daadwerkelijk leidt tot premieverlaging. Op fondsniveau zal DNB hierop toezien. Kabinet kan immers niet op stoel pensioenfondsbestuur zitten.

41 Pensioenakkoord 2015 Juridische aspecten nieuwe spelregels Pensioen is een arbeidsvoorwaarde waarop het reguliere arbeidsrecht van toepassing is. De fiscale wijzigingen werken niet automatisch door in de civiele pensioenovereenkomst. Deze moet echter wel gewijzigd. U kunt niet éénzijdig wijzigen behoudens situaties als bedoeld in artikel 7:613 BW (zwaarwichtig belang). Voor instemming is mogelijk compensatieregeling nodig. Lijn rechtspraak: uit eisen van redelijkheid en billijkheid vloeit voort dat werkgever naar passende oplossing zoekt

42 Pensioenakkoord 2015 Conclusie Naar verwachting zal bijna iedere pensioenregeling in Nederland aan het versoberde opbouwkader moeten worden gewijzigd. De pensioenovereenkomst moet worden gewijzigd. Met betrekking tot de instemming is er werk aan de winkel!

43 Pensioenakkoord 2015 Het 9-stappenplan 1. Inventariseren 2. Toetsen 3. Pensioenrichtleeftijd herzien of niet 4. Percentages OP, NP herzien of niet 5. Oude en nieuwe regeling, knippen of omrekenen 6. Financiële gevolgen berekenen 7. Financiële gevolgen compenseren 8. Overeenstemming werkgever-werknemer 9. Overeenstemming werkgever-uitvoerder

44 Pensioenakkoord 2015 Enkele stappen lichten we eruit Stap 2: toetsen Hoe verhouden de huidige reglementaire opbouwpercentages van uw pensioenregeling zich tov de nieuwe wettelijke percentages?

45 Pensioenakkoord 2015 Enkele stappen lichten we eruit Stap 4: Percentages OP, NP herzien of niet Simpelweg verlagen opbouwpercentage van bijvoorbeeld 2% naar nieuw maximum van 1,875% Andere denkrichting: wordt het 40 * 1,75% = 70% of wordt het 42 * 1,66% = 70% of wordt het 42 * 1,75% = 73,5% Wijzigen vereist onderhandelen!

46 Pensioenakkoord 2015 Enkele stappen lichten we eruit Stap 7: financiële gevolgen compenseren (of niet?) Binnen de regeling of buiten de regeling om. Voorbeeld uit onze adviespraktijk (buiten de regeling om): opbouwpercentage oud -/- nieuw = verschil verschil * tarief OP/NP 2013 = compensatiebedrag compensatiebedrag uitgedrukt in % pensioengrondslag (zo ontstaat % per leeftijdsjaar) aan te wenden als bruto loon, extra opbouw bijspaarregeling of combinatie van beiden vastlegging compensatiereglement

47 Pensioenakkoord 2015 Enkele stappen lichten we eruit Stap 8: overeenstemming werkgever-werknemer (1) Voor wijziging van de pensioenregeling is instemming van de achterban noodzakelijk. Eénzijdige wijziging slechts mogelijk indien sprake is van zwaarwichtig belang ex artikel 7:613 BW Dit mag impliciet of expliciet

48 Pensioenakkoord 2015 Enkele stappen lichten we eruit Stap 8: overeenstemming werkgever-werknemer (2) Stilzwijgende aanvaarding volgens HR toegestaan Het stilzwijgen moet wel worden kunnen worden opgevat als een acceptatie van het voorstel Wijzigingen helder en duidelijk communiceren. Zorgvuldig vastleggen hoe en wanneer dit is gebeurd. Vastlegging aanwezigheid werknemer tijdens presentaties. Werknemer verplichten aanwezig te zijn? Bij onvoldoende communicatie/vastlegging kan niet worden aangenomen dat de werknemer heeft ingestemd

49 Pensioenakkoord 2015 Conclusies De collectieve pensioenregeling zal dit jaar moeten worden herzien. Wijzigingstraject vraagt in de regel veel tijd. Vang hier tijdig mee aan. Er zullen overwegingen gemaakt moeten worden mbt compensatiemaatregelen. Vastlegging instemming zorgvuldig vormgeven. Communicatie gedurende wijzigingstraject van doorslaggevend belang. Stel communicatieplan op. Voorkom boven alles dat werknemers jaren na dato nog nakoming van oude toezegging kunnen vorderen!

50 Uitnodiging pensioenverdieping Leer uw eigen pensioenregeling lezen! U gaat straks het wijzigingstraject in en moet hierover goed kunnen communiceren met uw werknemers. Dat begint bij een goed begrip van uw eigen pensioenregeling. Hier helpen wij u bij en organiseren op 27 maart 2014 een verdiepingssessie. Tijdstip 9.30 tot uur te Apeldoorn, kosten 30 per persoon Aanmelding via enquêteformulier of per mail.

51 Reactie op inleidingen Ron van Gent & Ruben Houweling

52 HARTELIJK DANK VOOR UW KOMST Voor meer informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave Special Lonen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wet werk en zekerheid... 3 3. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 7 4. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 8 5. Pensioenupdate...

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wijziging Witteveenkader en de effecten op arbeidsvoorwaarden

Wijziging Witteveenkader en de effecten op arbeidsvoorwaarden 5.1 Inleiding Wijziging Witteveenkader en de effecten op arbeidsvoorwaarden Door: Jorn de Bruin en Albert van Marwijk Kooy In het eerste hoofdstuk is reeds stilgestaan bij de wijzigingen in het zogenoemde

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende risico s

358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende risico s ONTSLAG 358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer en de daarbij behorende risico s MR. A.A. STEKELENBURG EN MR. M. BOUIGA Arbeidsongeschikte werknemers genieten betere ontslagbescherming

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. door Irene Bindels (2014191) Afstudeerscriptie voor de studierichting HBO Rechten

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie