VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS"

Transcriptie

1 VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

2 STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2

3 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst 2. Transitievergoeding 3. Billijke vergoeding Vergoedingen kunnen cumuleren, bijvoorbeeld wanneer de werkgever verwijtbaar ten onrechte overgaat tot ontslag op staande voet, en de werknemer niet voor vernietiging van de opzegging kiest 3

4 VOORTIJDIG EINDIGEN 1. Vergoeding in verband het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst - art. 672 lid 9 en 10: opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn: alleen gefixeerde schadevergoeding (vgl. huidige art. 7:677 lid 2 en 4 jo. art. 7:680); volledige schadevergoeding vervalt - Art. 677 lid 2 en 5: ontslag op staande voet wegens een door opzet of schuld aan de wederpartij gegeven dringende reden (vgl. huidige art. 7:677 lid 3). - NB lid 5 onder b: hoger bedrag mogelijk indien de opzegging geschiedt door de werknemer en kantonrechter dit gelet op de omstandigheden billijk voorkomt 4

5 VOORTIJDIG EINDIGEN Vergoeding in verband het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst (vv) - Art. 677 lid 4 ontslag op staande voet van tussentijds nietopzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd A. gefixeerde schadevergoeding en/of B. vernietiging van de opzegging (NIEUW) - Art. 671b lid 9 (verzoek wg) en art. 671c lid 3 (verzoek wn): ontbinding tussentijds niet-opzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; kan-bepaling (vgl. thans aanbeveling 3.6) - ECHTER slechts ten laste van de werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag van zijn kant - Hogere vergoeding voor werknemer mogelijk bij ernstig verwijtbaar gedrag werkgever. 5

6 SOORTEN VERGOEDING 2. Transitievergoeding (art c; art. XXII lid 6) Doel: compensatie voor het ontslag en werknemer in staat stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken (MvT p. 76) Kennelijk onredelijk ontslag vervalt. De vergoeding op basis van het huidige gevolgencriterium wordt ( ) als het ware geforfaiteerd in de transitievergoeding. (MvT p. 34) De transitievergoeding kan (maar behoeft niet te) worden aangewend voor scholing of begeleiding naar ander werk (MvT p. 110) 6

7 STELLING 2 De transitievergoeding zal, zonder aanvullende maatregelen, de facto nauwelijks worden ingezet om de transitie naar ander werk te vergemakkelijken 7

8 TRANSITIEVERGOEDING Voorwaarden (art. 673): 1. Arbeidsovereenkomst (BT, OT) > 24 maanden 2. Geëindigd/niet voortgezet a. op initiatief van de werkgever, of b. op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever 3. Niet verschuldigd (lid 7), indien: a. einde voor 18 jaar; max 12 uur per week; b. einde ivm bereiken pensioengerechtigde leeftijd; c. einde als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (NB hardheidsclausule in lid 8) 8

9 TRANSITIEVERGOEDING 4. Uitzondering (art. 673b): indien in toepasselijke cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid Gelijkwaardige voorziening is een voorziening in geld of in natura (of een combinatie daarvan) welke het equivalent vormt van hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding. (MvT p. 80) 9

10 TRANSITIEVERGOEDING Hoogte (art. 673 lid 2)= voor elke periode van zes maanden dienstverband gedurende de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst: 1/6 van het loon (= in geld vastgestelde loon per maand cfm kantonrechtersaanbevelingen) voor elke zes maanden daaropvolgend: 1/4 van het loon (NB art. 673a: voor oudere werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn tot 2020: 1/2 van het loon voor elke periode van zes maanden na hun 50ste) Maximum: of jaarsalaris (als dat laatste hoger is) ; NB geen maximering inkomensverlies tot pensioenleeftijd 10

11 VOORBEELDEN Werknemer, 44 jaar, 14 jaar en 9 maanden in dienst, loon p.m., neutrale ontbinding Nu: (2,5 +10) x 3000 x 1=> Straks: (20 x3000 x1/6) + (9 x3000 x1/4)= > Werknemer, 59 jaar, 24 jaar in dienst, loon (+) 5400 p.m., neutrale ontbinding Nu: ( ) x 5400 x 1=> Straks: (20 x5400 x1/6) + (10 x 5400 x1/4) +(18 x5400 x1/2)= >(80 100=>) Na 2019: (20 x 5400 x1/6) + (28 x5400 x1/4)= >

12 STELLING 3 De introductie van de transitievergoeding heeft als voornaamste doel de ontslagkosten te verlagen, maar zal voor veel werkgevers (met name in het MKB) een verhoging van de ontslagkosten tot gevolg hebben 12

13 TRANSITIEVERGOEDING Art. 673 lid 4: Bij berekening duur van de arbeidsovereenkomst: - geen rekening houden met maanden < 18 jr, indien omvang <12 uur p.w., - wel met eerdere arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen en opvolgende werkgevers met tussenpoos van minder dan zes maanden - Bij einde van meegeteld eerder dienstverband betaalde transitievergoeding wordt in mindering gebracht: 673 lid 5 13

14 TRANSITIEVERGOEDING In mindering worden gebracht: Onder bij nadere regeling te bepalen voorwaarden (advies STAR): - kosten van maatregelen gericht op voorkomen/ beperken werkloosheid in verband met het eindigen van of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (MvT p. 78: bijv. kosten voor scholing of outplacement, maar ook langere opzegtermijn) - andere kosten van employabilitybevorderende maatregelen tijdens of bij eindigen dienstverband (MvT p. 112: niet kosten benodigd voor de functie die de werknemer bij de werkgever uitoefent) 14

15 TRANSITIEVERGOEDING De transitievergoeding laat vanzelfsprekend onverlet dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een ruimere vergoeding wordt afgesproken (MvT p. 77) Partijen mogen wel een hogere transitievergoeding overeenkomen, maar geen lagere (MvT p. 139) Cumuleert overeengekomen ontslagvergoeding met transitievergoeding? Vergelijk Blakborn, JAR 2004/112 (cumulatie, tenzij.). Zie echter ook: art. XXII vóór iwt WWZ (collectief of individueel) overeengekomen vergoeding kunnen onder nader te bepalen voorwaarden tijdelijk in mindering worden gebracht 15

16 SOORTEN VERGOEDING 3. Billijke vergoeding A. art. 681 (opzegging door de werkgever in strijd met art zonder de vereiste instemming van de werknemer -, in strijd met een bijzonder opzegverbod of in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde ): werknemer kan kantonrechter verzoeken i. de opzegging te vernietigen ii. billijke vergoeding toe te kennen (niet ambtshalve) Bij vernietiging reeds betaalde transitievergoeding restitueren 16

17 BILLIJKE VERGOEDING B. Art. 682 lid 1 (opzegging na toestemming UWV) - herstel (niet afkoopbaar) - (op verzoek werknemer) billijke vergoeding ECHTER alleen indien bij bedrijfseconomisch ontslag herstel in redelijkheid niet mogelijk is vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever of wanneer de opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. NB geldt niet in hoger beroep (art. 683 lid 3) 17

18 BILLIJKE VERGOEDING C. art. 682 lid 2: bij opzegging huishoudelijk dienstverlener < 4 dgn p.w. in strijd met art. 669 (herstel of billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag werkgever) D. art. 682 lid 3: statutair bestuurder (geen herstel mogelijk, wel billijke vergoeding; bij strijd met art. 669 ernstige verwijtbaarheid van de werkgever niet als voorwaarde gesteld) E. art. 682 lid 4 en 5: na ontbinding op bedrijfseconomische gronden bij strijd met wederindiensttredingsvoorwaarde : - herstel of - billijke vergoeding (geen nadere voorwaarde) 18

19 BILLIJKE VERGOEDING F. art. 671b lid 8 sub c: ontbinding op verzoek werkgever als gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever G. art. 671c lid 2 sub b: ontbinding op verzoek van de werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag werkgever H. art. 673 lid 9: niet voortzetten bepaaldetijdcontract als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen werkgever 19

20 BILLIJKE VERGOEDING Ernstig verwijtbaar gedrag werkgever is niet steeds uitdrukkelijk vereist. Bijvoorbeeld niet bij opzegging zonder de vereiste instemming van de werknemer, in strijd met een bijzonder opzegverbod of in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde (art. 681 en art. 682 lid 4 en 5). Zie echter Nader Rapport, p. 61: in art. 681 BW heeft de werkgever in strijd met de geldende voorschriften opgezegd en gaat het dus steeds om situaties van ernstige verwijtbaarheid. 20

21 BILLIJKE VERGOEDING Wanneer is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten? Slechts reden voor additionele vergoeding in zeer uitzonderlijke gevallen. De regering spreekt van een muizengaatje. In eerder ontwerp ook bij ontslag dat geheel of grotendeels te wijten is aan de werkgever ; verwijderd om te voorkomen dat de uitzondering in de praktijk een groter bereik dan beoogd zou kunnen krijgen, wanneer rechters een in hun ogen onbillijke situatie onder deze vergoedingsgrond zouden willen brengen (Nader Rapport p. 15). 21

22 ERNSTIG VERWIJTBAAR GEDRAG Voorbeelden verwijtbaar gedrag werkgever (MvT, p. 73) - Verstoorde arbeidsrelatie als gevolg van laakbaar gedrag werkgever (discriminatie, intimidatie, schending reintegratieverplichtingen, valse beschuldigingen) - Arbeidsongeschiktheid als gevolg van onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden RvS: het moet gaan duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap (of goed werknemerschap) 22

23 STELLING 3 Omdat in de transitievergoeding geen rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval en de mogelijkheid dat als gevolg van een ontslagprocedure een onwerkbare situatie ontstaat, zullen kantonrechters eerder tot ernstig verwijtbaarheid van de werkgever concluderen dan door de regering wordt beoogd 23

24 HOOGTE BILLIJKE VERGOEDING MvT p. 72 Het is aan de rechter om de hoogte van de billijke vergoeding te bepalen De hoogte staat naar haar aard in relatie tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever. Hoogte moet aansluiten bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Dat betekent dat criteria als loon en lengte van het dienstverband, die nu onderdeel uitmaken van de kantonrechtersformule hierbij geen rol hoeven te spelen. Voorts kan in deze additionele vergoeding niet tot uitdrukking komen of het ontslag redelijk is mede in de gevolgen van het ontslag( ) omdat dit reeds is verdisconteerd in de transitievergoeding. 24

25 STELLING 4 Nu het gaat om gevallen waarin de arbeidsovereenkomst niet beëindigd had mogen worden, maar continuering niet mogelijk is door verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dient de door de werkgever verschuldigde billijke vergoeding gerelateerd te worden aan de (na het toekennen van de transitievergoeding resterende) gevolgen van het verlies van de dienstbetrekking 25

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie