JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict"

Transcriptie

1 JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict.

2 Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling van de vraag of in geval van uitval na een arbeidsconflict sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Het niet volgen van de richtlijn kan tot een tuchtrechtelijk verwijt leiden. Aan de bedrijfsarts komt een primaat toe als het gaat om de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. De werkwijzer wijst erop dat huisartsen en behandelend specialisten geen verklaring over veronderstelde belastbaarheid mogen afgeven. De bedrijfsarts vraagt wel informatie op uit de curatieve sector. 2

3 Diagnose bedrijfsarts 4 meest voorkomende situaties: Psychische klachten staan voorop, het arbeidsconflict is secundair Er is een medisch probleem, maar daarnaast ook een arbeidsconflict De ziekmelding is een direct gevolg van een arbeidsconflict De ziekmelding heeft geen relatie met ziekte of gebrek 3

4 Ziekte (medische arbeidsongeschiktheid) Van ziekte wordt gesproken indien de werknemer niet in staat is zijn arbeid te verrichten als rechtstreeks en medisch objectief vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek (artikel 19 ziektewet) CRvB: onder ziekte verstaat de CRvB ook de situatie waarbij een werknemer is uitgevallen met bepaalde ziekte-verschijnselen, die weliswaar na verloop van tijd zijn geweken, maar naar verwachting bij werkhervatting opnieuw zullen optreden (medisch situatief arbeidsongeschikt). 4

5 Situatieve arbeidsongeschiktheid Hiervan is volgens de Hoge Raad sprake als de werknemer zich niet in staat acht tot het verrichten van zijn eigen werkzaamheden op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten, hoewel geen sprake is van medische beperkingen van fysieke of psychische aard. Het is een term, die niet in de wet is terug te vinden. In de rechtspraak en literatuur wordt er een verschillende invulling aan gegeven, waardoor de term omstreden is. De STECR Richtlijn pleit ervoor om dit begrip niet te gebruiken. 5

6 Ziekmelding wel/geen acceptatie door werkgever Soms weigert een werkgever een ziekmelding te doen bij de arbodienst. De werknemer heeft echter recht op het oordeel en advies van de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts van oordeel is dat werknemer niet door ziekte arbeidsongeschikt is, dan kan werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Kosten voor werkgever 400,- en voor werknemer 100,-. 6

7 Interventieperiode (time-out) situatieve arbeidsongeschiktheid Dit is een korte periode (maximaal 2 weken) waarin de werknemer met behoud van loon wegblijft van het werk, zonder dat dit als ziekte of vakantie wordt aangemerkt 7

8 Doel interventieperiode Betrokkenen de gelegenheid geven afstand te nemen van het conflict Voorkomen van verdere escalatie Tijd en ruimte creëren om een begin te maken met een eventuele interventie Partijen moeten met elkaar in gesprek 8

9 Mediation Mediation is geschikt in gevallen waarin: - Partijen er zelf uit willen komen en dit niet meer of nog niet kunnen. - De bedrijfsarts van mening is dat partijen zelf het probleem behoren op te lossen en hij de regie van de probleemoplossing inhoudelijk niet wil/kan voeren. - Mediation wordt altijd onder geheimhouding van betrokkenen gedaan. 9

10 Juridische redenen om mee te werken aan mediation Indien één van de partijen na een mislukte mediation een ontslagprocedure start met het verzoek de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen, zal dit verzoek in de regel- worden toegewezen. Echter: Indien werkgever de mediation heeft geweigerd, riskeert hij de situatie dat er geen ontslag volgt en als dat wel het geval is, dat er dan een hogere vergoeding wordt toegekend aan werknemer. Indien werknemer de mediation heeft geweigerd, riskeert hij indien het daarna tot een beëindiging komt, een lagere vergoeding te krijgen. 10

11 Uitkomsten mediation Een mediation kan verschillende uitkomsten hebben: Herstel van de relatie tussen beide partijen Plaatsing in passende functie elders in het bedrijf Plaatsing in passende functie bij een andere werkgever Verbreken van de arbeidsverhouding 11

12 Als mediation niet is gelukt Als wordt vastgesteld dat terugkeer bij de werkgever niet meer mogelijk is, zijn er verschillende scenario s denkbaar: (exit) mediation (met of zonder juristen) Vaststellingsovereenkomst Ontslagprocedure (UWV of kantonrechter) 12

13 Wettelijk kader re-integratieverplichtingen (poortwachtersproces) Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar Beleidsregels beoordelingskader poortwachter 13

14 Belangrijkste regels reintegratieverplichtingen Werkgever heeft vanaf de ziekmelding maximaal één week om de melding door te geven aan de arbodienst Probleemanalyse, na 6 weken Plan van Aanpak, na 8 weken Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken (voortgangsrapportage) 42ste week ziekmelding bij UWV, na 42 weken Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken WIA aanvraag, week 91 Acties in het kader 1e en 2e spoor 14

15 Geen arbeid, geen loon artikel 7:627 BW De hoofdregel is: geen arbeid geen loon. Twee uitzonderingen: 1. de werknemer die zonder ziek te zijn- niet werkt door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, behoudt zijn recht op loon (artikel 7: 628 BW) 2. de zieke werknemer: deze behoudt gedurende 104 weken recht op loon (artikel 7:629 BW). 15

16 Voorwaarden voor behoud loon niet zieke werknemer art. 7:628 (HR) De arbeidsomstandigheden zijn zodanig dat redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden gevergd het werk te hervatten. De situatie ligt in de risicosfeer van werkgever. De werknemer verleent alle medewerking aan inspanningen die erop gericht zijn om de oorzaak van zijn arbeidsongeschiktheid weg te nemen. 16

17 Voorwaarden zieke werknemer artikel 7:629 BW De werknemer moet door ongeschiktheid zijn verhinderd de bedongen arbeid te verrichten. Die ongeschiktheid is het gevolg van ziekte, waarbij geldt dat onder ziekte ook een gebrek wordt verstaan. 17

18 Consequenties niet werken niet zieke werknemer Als de werknemer het werk niet hervat, terwijl de werkgever en bedrijfsarts hem daartoe in staat achten? Werkgever heeft dan 2 juridische sanctiemogelijkheden: 1. loonstopzetting 2. ontslag 18

19 Loonstopzetting Als een werknemer wordt geconfronteerd met een loonstopzetting, zal hij een kort geding procedure moeten starten. De arbeidsomstandigheden zijn zodanig dat redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden gevergd het werk te hervatten. De situatie ligt in de risicosfeer van werkgever. De werknemer verleent alle medewerking aan inspanningen die erop gericht zijn om de oorzaak van zijn arbeidsongeschiktheid weg te nemen. 19

20 Ontslag op staande voet Kort geding procedure Een werkgever kan een werknemer ontslag op staande voet verlenen, indien een arbeidsgeschikt verklaarde werknemer hardnekkig nalaat het werk te hervatten. De werkgever draagt echter de moeilijke bewijslast van het niet ziek zijn. Ook los hiervan aanvaardt de rechter ontslag op deze grond niet snel, vanwege het bestaan van de minder ingrijpende sanctie van loonstopzetting. Als werknemer beschikt over informatie van zijn eigen behandelend sector, dan is ontslag op staande voet te risicovol. De werknemer zal een kort geding procedure bij de kantonrechter moeten starten, om het ontslag ongedaan te maken en zijn loon doorbetaald te krijgen. 20

21 Ontslagprocedure via kantonrechter of UWV Een werkgever die haar werknemer wilt ontslaan en die geen vaststellingsovereenkomst kan sluiten met haar werknemer, kan 2 routes kiezen: 1. Ontslagprocedure UWV 2. Ontbindingsprocedure bij kantonrechter 21

22 Ontslagprocedure UWV Werkgever dient een aanvraag in, waarna werknemer verweer kan voeren. Dit kan in twee rondes. Het betreft nagenoeg altijd een schriftelijke procedure. Het UWV kan de vergunning weigeren of verlenen. Het UWV kan geen vergoeding toekennen. Ingeval de vergunning wordt verleend, kan de werkgever het dienstverband opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. 22

23 Ontbindingsprocedure kantonrechter Werkgever dient een verzoekschrift in bij de rechtbank, sector kanton Werknemer krijgt de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Er volgt een zitting, waarbij partijen de zaak mondeling kunnen toelichten. Verder kan de rechter gerichte vragen stellen aan partijen. Of er wordt tijdens de zitting een schikking getroffen of de rechter geeft binnen 3 weken een beschikking af. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst wel of niet ontbinden Indien hij wèl ontbindt, bepaalt de rechter per welke datum het dienstverband eindigt. Hij kan een vergoeding toekennen. Op dit moment geldt hiervoor de kantonrechtersformule als maatstaf. 23

24 24 Vragen?

25 25

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten De zieke werknemer Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten 9 december 2014 1. Loondoorbetaling 2. Loonsanctie werkgever 3. Re-integratie 4. Passende arbeid 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 105/januari 2013/pne 2 INHOUD Voorwoord... 4 1. Algemeen... 4 2. Ziekteverlof... 5 3. Begeleiding door arbodienst of bedrijfsarts... 5 4. Rechten en plichten tijdens

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek Hoofdstuk 7 Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek 1. DEFINITIES definities Artikel 7:1 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 6 LJN: BX6351,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 612719 HA 12-144 Datum 27-08-2012 uitspraak: Datum 03-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval

PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval Whitepaper 1 augustus 2011 met aanvulling per juli 2012 PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval Er bestaat veel onduidelijkheid ten aanzien

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B. Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties

Nadere informatie