De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten"

Transcriptie

1 De zieke werknemer Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten 9 december 2014

2 1. Loondoorbetaling 2. Loonsanctie werkgever 3. Re-integratie 4. Passende arbeid 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee jaar ziekte en Wet Werk en Zekerheid 6. Loonsanctie UWV 7. Ontslag na 104 weken/loonsanctie 8. Ziektewet 2

3 Loondoorbetaling (I) Art. 7:629 BW art. 7:629 BW is een uitzondering op de regel geen arbeid geen loon van art. 7:627 BW; werknemer behoudt zijn loon indien hij verhinderd is om arbeid te verrichten in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling; gedurende 104 weken; 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon (tot het maximum dagloon); afwijking bij CAO of arbeidsovereenkomst ten gunste van de werknemer mogelijk. 3

4 Loondoorbetaling (II) Begrip ziekte twee voorwaarden: (1) in verband met ongeschiktheid verhinderd zijn om de bedongen arbeid te verrichten; er moet sprake zijn van een medisch probleem én; (2) de ongeschiktheid moet een gevolg zijn van ziekte, zwangerschap of bevalling; in art. 7:629 BW staan geen definities van de begrippen ongeschiktheid of ziekte. Een definitie staat ook niet in de ZW of WAO/WIA; jurisprudentie/literatuur: lichamelijk of psychische toestand (daaronder begrepen een gebrek) die de wn verhindert zijn werk te verrichten; ziekte: dynamisch verloop/gebrek:statische toestand; ziek-zijn en zo-zijn ; voorbeelden zo-zijn: het hebben van bepaalde karaktereigenschappen (overgevoeligheid voor kritiek, gebrek aan leidinggevende kwaliteiten) of het hebben van een bepaalde lichaamsbouw (tenger); veelal moet de ongeschiktheid tot werken het rechtstreeks en objectief medisch vaststelbaar gevolg van ziekte zijn. 4

5 Loondoorbetaling (III) Wie stelt de arbeidsongeschiktheid vast? uiteindelijk oordeelt de burgerlijke rechter of sprake is van ziekte in de zin van artikel 7:629 BW; medische expertise is onontbeerlijk; in de regel oordeelt de bedrijfsarts eerst; Let wel: de wg beslist formeel of hij al dan niet loon doorbetaalt; verschillen wg en wn (en hun artsen) van mening dan zal de rtr als hoofdregel pas een oordeel mogen geven als er een deskundigenoordeel (second opinion) door het UWV is afgegeven (7:629a BW); deskundigenoordeel is niet bindend; niet voor wg, niet voor wn en ook niet voor de rtr. Rtr volgt wel vaak het deskundigenoordeel maar kan ook een tweede deskundige benoemen (third opinion); 5

6 Loondoorbetaling (IV) Geen recht op doorbetaling van loon (art. 629 lid 3 BW) ziekte door opzet van de wn veroorzaakt of het gevolg van een gebrek waarover wn in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt; gedurende de tijd welke door toedoen van de wn zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd; voor tijdvak gedurende welke de wn zonder deugdelijke grond passende arbeid voor de wg of een derde weigert; de periode gedurende welke de wn zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de wg of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de wn in staat te stellen passende arbeid te verrichten; gedurende de tijd welke de wn zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen evalueren en bijstellen van een plan van aanpak; voor de tijd dat de wn de aanvraag om een WIA-uitkering later doet dan voorgeschreven. 6

7 Loondoorbetaling (V) Werknemer moet ook voldoen aan redelijke controlevoorschriften niet voldoen leidt niet tot verval van loon. Werkgever kan de loondoorbetaling opschorten (art. 629 lid 6 BW); tevoren mededeling (art. 629 lid 7 BW); tijdelijke maatregel. 7

8 Loondoorbetaling (VI) Art. 7:629a BW (second opinion) partijen kunnen van mening verschillen over de vraag of de wn inderdaad ziek is, en zo ja, of hij in voldoende mate meewerkt aan de re-integratieverplichtingen; werkgever staakt loondoorbetaling; voordat werknemer een loonvorderingsprocedure kan beginnen dient hij een deskundigenverklaring (second opinion) over te leggen; anders niet-ontvankelijk. 8

9 Loondoorbetaling (VII) Hof Den Bosch, 18 februari 2014 wn woont in Duitsland, werkt in Nederland met a.o. naar Nederlands recht. Ktr wijst loonvordering af, omdat wn geen deskundigenoordeel heeft overgelegd; wn heeft Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung van een arts in Duitsland overgelegd; gelet op HvJ EU 3 juni 1992 en EG-Verordening moet bewijs arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd in woonland en niet in werkland; wn dus ontvankelijk. 9

10 Loonsanctie werkgever Hoge Raad 6 juni 2014 bij weigering passende arbeid komt de gehele aanspraak op loon wn te vervallen; niet alleen de aanspraak op loon over het deel van de werktijd waarvoor wn arbeidsongeschikt is; gelet op de tekst van art. 7:629 lid 3 BW en bedoeling wetgever ( een afschrikwekkende sanctie ); onder bepaalde omstandigheden kan verval gehele loon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn ex. art. 6:248 lid 2 BW. 10

11 Re-integratie (I) Eerste spoor: inspanning van partijen gericht op re-integratie in de eigen of andere passende arbeid. Pas wanneer terugkeer in eigen functie onmogelijk is, moet de wg volgens art. 7:658a BW de mogelijkheden tot passende arbeid binnen de eigen onderneming onderzoeken. Tweede spoor: andere wg. Pas wanneer terugkeer in eigen functie of passende arbeid in eigen bedrijf onmogelijk is. Let op! Uit Werkwijzer RIV-toets (beoordelingskader UWV)volgt dat wg al het tweede spoor moet inzetten als de mogelijkheden tav het eerste spoor twijfelachtig zijn. Vb en. Werkhervatting niet van structurele aard, alleen passende arbeid van lager functieniveau, opleidingsniveau wn. Wg moet voorafgaand aan eerstejaarsevaluatie alert zijn op onderzekerheden omtrent werkhervatting in het eigen bedrijf. Tip: evalutiemomenten in week 13, 26 en 39. Risico loonsanctie UWV. 11

12 Re-integratie (II) Art.7:658a lid 1 BW re-integratieplicht eerste spoor eindigt niet na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Hoge Raad 10 februari 2012 re-integratieplicht tweede spoor geldt alleen gedurende tijdvak loondoorbetalingsplicht, dus in beginsel niet langer dan twee jaar, tenzij loonsanctie UWV. 12

13 Re-integratie (III) Ktr. Utrecht 31 juli 2014 wg heeft re-integratie tweede spoor al na vier maanden op de agenda gezet; wg moet zich eerst inspannen voor re-integratie eerste spoor; niet gebleken dat re-integratie in eigen bedrijf niet meer mogelijk was; pas als re-integratie eerste spoor aan het einde van het eerste ziektejaar niet is gelukt, kan ook tweede spoor aan de orde komen; Nb. Werkwijzer RIV-toets heeft niet meer de eerstejaarsevaluatie als uitgangspunt. 13

14 Passende arbeid (I) Art. 7:658a lid 4 BW alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd ; passende arbeid de bedongen arbeid; omschrijving is ontleend aan art. 25 lid 4 WW; Richtlijn passende arbeid: aard van het werk, in vergelijking met het vroegere beroep; het niveau van het werk, waarvoor opleiding en ervaring bepalende factoren zijn; de beloning van het werk, vergeleken met de beloning in vorige functie (minder doorslaggevend dan aard van het werk); reistijd naar/van het werk; de persoonlijke omstandigheden, zoals zorgtaken, gezondheidsproblemen en gewetensbezwaar. 14

15 Passende arbeid (II) Verdere definitie moeilijk te geven nu de mogelijkheden van re-integratie in belangrijke mate afhankelijk zijn van de ziekte en het herstel; Hervatting in het eigen werk, eventueel met aanpassingen van de functie en/of de werkplek staat voorop; Terugkeer op de eigen werkplek niet mogelijk, dan bredere oriëntatie. Wel zo dicht mogelijk aansluiten bij de bedongen arbeid; Voorts is het de vraag of het aanbieden van passend werk van de werkgever kan worden verlangd, gelet op de benodigde aanpassingen van de functie en/of werkplek, de omvang van de organisatie, de financiële belasting van de werkgever, de duur van het dienstverband en de bereidwilligheid van de werknemer; Casuïstische rechtspraak. 15

16 Passende arbeid (III) Bij twijfel of discussie over de vraag of arbeid in een concreet geval passend is kan het UWV om een deskundigenoordeel worden gevraagd. Wg genoodzaakt om zijn bedrijfsvoering in meer of mindere mate aan te passen door middel van technische of organisatorische aanpassingen ten einde de passende arbeid te kunnen aanbieden. Denk aan het herverdelen van bijvoorbeeld de rugbelastende taken binnen de afdeling, het aanpassen van het dienstrooster enz. Ook wordt verwacht dat de wg scholingsmaatregelen treft. Voorbeeld Hoge Raad 18 januari 2013 (AOC Terra). Wg had de werkorganisatie moeten aanpassen door middel van het herverkavelen van functies n.b. werknemer had inmiddels een WIA-uitkering; Poortwachterstoets was dus doorlopen. Als leidraad kan worden aangehouden dat de loonwaarde van het aangeboden werk minimaal 70% van het oorspronkelijke loon dient te bedragen om als passende arbeid te worden aangemerkt (Werkwijzer RIV-toets). Werkhervatting dient structureel karakter te hebben en a.o voor o.t. is uitgangspunt. Grens is bereikt zodra productieproces in gevaar wordt gebracht of bedrijfsvoering financieel onevenredig wordt belast. 16

17 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens eerste twee jaar ziekte (I) Opzegverbod tijdens ziekte gedurende de eerste twee jaar van ziekte (art. 7:670 lid 1 BW). In bepaalde gevallen verlenging. Onder meer: met de duur van de vertraging indien de WIA-aanvraag te laat wordt gedaan; met de duur van de verlenging door een loonsactie van het UWV; met de duur dat de werkgever vrijwillig het loon van werknemer doorbetaalt. Uitzonderingen op het opzegverbod: indien eerst een ontslagvraag is ingediend bij het UWV en daarna pas een ziekmelding is gekomen; opzegging tijdens proeftijd; ontslag op staande voet; indien sprake is van beëindiging van de onderneming dan wel een onderdeel van de onderneming; indien de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie. 17

18 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens eerste twee jaar ziekte (II) Ontslag op staande voet Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014: Rijwielhersteller wordt op staande voet ontslagen omdat hij op 29 en 30 september niet op werk verschijnt en na waarschuwingsbrief ook niet op 1 oktober; Werknemer: ik was ziek en heb mij ziek gemeld; Hof: volgens vaste jurisprudentie moet werkgever bewijzen dat werkverzuim ongeoorloofd was en dat werknemer arbeidsgeschikt was; geldt ook als werkgever bij ontslag in redelijkheid heeft mogen aannemen dat werknemer niet arbeidsongeschikt was (Hoge Raad JAR 2010/125). 18

19 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens eerste twee jaar ziekte (III) Veelvuldig ziekteverzuim: Gedurende eerste twee jaar van de ziekte geldt een opzegverbod, maar: wel kan worden opgezegd wegens veelvuldig ziekteverzuim: ernstige bedrijfsorganisatorische problemen ; ziekteverzuim werknemer hoog in relatie tot het verzuim binnen de onderneming; binnen 26 weken geen normaal ziekteverzuim; oorzaak ziekteverzuim: gerelateerd aan het werk of niet; passende werkzaamheden die kunnen leiden tot vermindering van het ziekteverzuim; let op: indienen op een moment dat wn niet ziek is. 19

20 Wet Werk en Zekerheid (I) Art. 7:671b lid 4 en 5 (nieuw) BW: Ontbindingsverzoek wegens regelmatig ziekteverzuim: werkgever moet deskundigenverklaring ex. art. 7:629a BW overleggen: idem bij verzoek wegens verwijtbaar handelen/nalaten werknemer in verband met schending reintegratieverplichtingen (meewerken re-integratie en passende arbeid) (en eerst aanmanen tot nakoming of loonstaking); geen verklaring: afwijzen. Memorie van toelichting WWZ: deskundigenverklaring moet van voldoende recente datum zijn, dit ter beoordeling van de ktr. Let op: na 1 juli 2015 kan er geen verzoek tot opzegging wegens veelvuldig ziekteverzuim meer bij het UWV worden gedaan. De wg moet hiervoor naar de ktr. Het toetsingskader blijft wel gelijk. 20

21 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens eerste twee jaar ziekte (IV) Ontslag tijdens ziekte bij de kantonrechter Opzegging ontbinding (opzegging: via UWV, ontbinding: via ktr); Hoofdregel: in ontbindingsprocedures bij de ktr heeft het opzegverbod reflexwerking; Reflexwerking? vergewisplicht of ziekte verband houdt met het ontslag; in verband met kwetsbare positie zieke werknemer terughoudendheid; indien geen verband met opzegverbod, toewijzing mogelijk, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen; bij geconstateerd verband afwijzen, behoudens bijzondere omstandigheden (EK 1997/1998, , nummer 132d pagina 15), bijvoorbeeld bij onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie of wanneer terugkeer onmogelijk is; tijdens eerste twee ziektejaren geen eenduidige lijn bij de kantontrechters omtrent de vergewisplicht! - strikte leer. Er wordt niet ontbonden, behoudens hele bijzondere omstandigheden; - ruimere benadering. Als de ontbindingsgrond maar geen verband met de ziekte heeft. 21

22 Wet Werk en Zekerheid (II) Art. 7:671b lid 6 (nieuw) BW en Memorie van Toelichting WWZ pagina 31: ontbinding ook mogelijk ingeval van opzegverbod (tijdens ziekte) indien (a) verzoek geen verband houdt met de omstandigheid waar het verbod op ziet of (b) arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer hoort te eindigen (Memorie van Toelichting WWZ: alleen in bijzondere gevallen) NB In de nieuwe wet is dus de ruime leer van de huidige kantonrechters overgenomen. Art. 7:671b lid 6 (nieuw) BW en Memorie van Toelichting WWZ pagina 31: maar ontbinding bij opzegverbod tijdens ziekte is gelet op art. 7:669 lid 3 onder a (nieuw) BW niet (meer) mogelijk ingeval van ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden; tenzij opzegging geschiedt wegens bedrijfsbeëindiging (art. 7:670a lid 2 onder c (nieuw) BW (huidig BW: ook ingeval van onderdeel onderneming; onder de WWZ geldt dit niet meer). 22

23 Wet Werk en Zekerheid (III) Memorie van Antwoord WWZ pagina 50: rtr ontbindt ook thans niet in alle gevallen de arbeidsovereenkomst van de zieke wn bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen; rechters gaan hier verschillend mee om en dat alleen al is reden voor een eenduidige regeling: opzegverbod tijdens ziekte geldt alleen niet bij bedrijfsbeëindiging; ratio: wg blijft verantwoordelijk voor re-integratie eerste en tweede spoor van zieke wn en vervallen arbeidsplaats wn doet daaraan niet af. 23

24 Loonsanctie UWV (I) Loonsanctie UWV: Artikel 25 lid 9 e.v. wet WIA: verlenging loondoorbetalingsplicht met een jaar In geval van onvoldoende re-integratie inspanningen en/of schending van administratieve verplichtingen Loonsanctie hoeft niet op maat te worden opgelegd; wel bekorting van de looptijd van 52 weken mogelijk door reparatie van het gebrek (CRvB, 11 augustus 2010, LJN BN3811; AB 2010/291) 24

25 Loonsanctie UWV (II) Voorkomen loonsanctie Naleving beleidsregels beoordelingskader poortwachter Naleving regeling procesgang eerste/tweede ziektejaar Let op! UWV toetst sinds 2011 aan RIV (werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV) Ook deze in acht nemen ter voorkoming loonsanctie Tussentijds aanvragen deskundigenoordeel UWV, want UWV wordt gehouden aan deskundigenoordeel dat werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht (CRvB, 20 juli 2011, LJN BR2382) 25

26 Loonsanctie UWV (III) Werkgever verantwoordelijk voor (onjuiste) adviezen arbodienst (CRvB, 12 januari 2011, LJN BD0859) Eventueel aansprakelijkheid arbodienst jegens werkgever voor schade door loonsanctie UWV Criterium: niet handelen conform hetgeen van een redelijk bekwame arbodienst mag worden verwacht Rb Midden-Nederland, 24 april 2013, JAR 2013/153: Geen tweede spoor geadviseerd/voorbereid ondanks gebrek aan concreet zich op re-integratie eerste spoor. Tevens geen eerstejaars evaluatie. 26

27 Loonsanctie UWV (IV) Inhoud loonsanctie Verlenging van 1. Loondoorbetalingsplicht (70% v.h. loon, althans max. dagloon; art. 25 lid 9 WIA jo. art. 7:629 BW) 2. Opzegverbod tijdens ziekte 3. Re-integratie verplichtingen (incl. re-integratie tweede spoor) 27

28 Loonsanctie UWV (V) Oneens met loonsanctie UWV? Bezwaar/beroep bij UWV/Bestuursrechter Korte bezwaartermijn (zie beslissing UWV) Belangrijk, want besluiten UWV hebben formele rechtskracht (HR NJ 2011/6); d.w.z. ook de civiele rechter is aan dit oordeel gebonden Beslissing op verkortingsverzoek is nieuw besluit en vereist zelfstandig bezwaar/beroep. Ook belangrijk te mengen in evt. bezwaar/beroep door werknemer (Ktr. Hoorn, 22 april 2013, JAR 2013/152) 28

29 Loonsanctie UWV (VI) Loonsanctie UWV en overgang van onderneming Plicht tot loondoorbetaling na loonsanctie UWV gaat over op opvolgende werkgever Opvolgend werkgever kan als belanghebbende besluitoplegging loonsanctie aan een vorige werkgever aanvechten Hof Den Bosch, 4 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588 29

30 Loonsanctie UWV (VII) Onrechtmatige loonsanctie? Aansprakelijkheid UWV voor schade werkgever (CRvB, 4 december 2013, RC2014/35) Schade is: 70% v.h. doorbetaalde loon 70% pensioenpremie werkgeverslasten wettelijke rente 30

31 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (I) Huidig recht twee wegen (behoudens instemming werknemer), namelijk Kantonrechter en UWV Criteria: A. ongeschiktheid voor bedongen arbeid, B. geen herstel te verwachten binnen 26 weken en C. binnen 26 weken geen herplaatsingsmogelijkheden Werknemer heeft mogelijkheid tot procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag 31

32 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (II) WWZ (vanaf 1 juli 2015) Nog slechts ontslagprocedure via UWV (art. 7:671a jo. art. 7:669 lid 3 onderdeel b BW) Criteria: dezelfde als onder het huidige recht (art. 7:669 lid 1 en lid 3 sub b BW) Geen kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Wel transitievergoeding ex artt. 7:673 en 673a BW en eventueel billijke vergoeding indien de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (art. 7:682 lid 1 sub c) 32

33 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (III) WWZ (vervolg) Bij opzegging in strijd met artikel 7:669 lid 3, onderdeel b, kan ook herstel van de arbeidsovereenkomst worden gevorderd. 33

34 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (IV) Indien na 104 weken/afloop loonsanctie nog passende arbeid voorhanden is, moet passende arbeid passend worden beloond. Bij hernieuwde uitval in passende arbeid geen loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 BW. Evenmin aanspraak op ziektewetuitkering (art. 29 lid 2 ZW; CRvB, 28 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN2796) Belangrijk! Indien loondoorbetalingsverplichting stopt ook daadwerkelijk geen loon uitbetalen. Anders risico op aanname nieuwe bedongen arbeid c.q. nieuwe loondoorbetalingsverplichting 34

35 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (V) Bij uitval in passende arbeid evt. wel recht op loon o.g.v. re-integratieplicht ex art. 7:658a BW Re-integratieplicht eerste spoor blijft ook bestaan na 104 weken/afloop loonsanctie Indien werknemer mogelijkheden heeft tot verrichten van passende arbeid en heeft aangeboden deze te verrichten, heeft hij aanspraak op loon conform die passende arbeid, tenzij van werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden van dit aanbod gebruik te maken (Ktr. Amsterdam, 21 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:780, gelet op art. 7:628 BW, HR MJ 1978/248 en HR NJ 1986/309) 35

36 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (VI) Passende arbeid kan nieuwe bedongen arbeid worden doordat dit expliciet tussen partijen is overeengekomen stilzwijgend 36

37 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (VI) Impliciete wijziging van passende in bedongen arbeid Door vertrouwen (art. 3:35/37 BW) Met name als werknemer gedurende een niet te korte periode arbeid heeft verricht waarvan aard en omvang tussen partijen niet ter discussie staat Bijvoorbeeld: conform advies arbeidsdeskundige UWV feitelijk twee jaar nieuwe arbeid volledig verricht HR Kummeling/Oskam JAR 2011/277 en Hof Arnhem-Leeuwarden, 18 juni 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:

38 Ontslag na 104 weken/loonsanctie (VI) Bij uitval in nieuwe bedongen arbeid (na 4 weken) Nieuwe loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 BW Wederom opzegverbod Wederom re-integratie verplichtingen eerste en tweede spoor in nieuwe bedongen arbeid 38

39 Ziektewet (I) Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) Onderscheiden worden: Kleine werkgevers (10 x gemiddelde loonsom ad (in 2014); sectorpremie) Middelgrote werkgevers (11 tot 100 x gemiddelde loonsom; combinatie sectorpremie en gedifferentieerde premie) Grote werkgevers (meer dan 100 x gemiddelde loonsom; geheel gedifferentieerde premie) 39

40 Ziektewet (II) Bezava Inwerkingtreding Bezava per 1 januari 2013; Inwerkingtreding onderdeel Bezava m.b.t. premiedifferentiatie per 1 januari 2014 Doelstelling: stimuleren re-integratie en werkhervatting vangnetters en terugdringen van hun ziekteverzuim en WIA-instroom Feitelijke uitwerking: met name gedifferentieerde premie werkgever wordt verhoogd conform de mate waarin van hem afkomstige vangnetters een beroep doen op ZW of WIA 40

41 Ziektewet (III) Vangnetters in de zin van de wet Bezava zijn Gelijkgestelden o.g.v. artt. 4 en 5 ZW Degene t.a.v. wie de ZW nawerkt (binnen 4 weken na d.v.) Degene van wie de arbeidsovereenkomst binnen 104 weken arbeidsongeschiktheid eindigt Niet: degene die vanuit de WW ziek wordt (art. 29 lid 2 onder d ZW) Peiljaar: twee jaar voor het lopende kalenderjaar (van invloed op gedifferentieerde premie 2014 waren vangnetters die in 2012 een beroep hebben gedaan op ZW of WIA) 41

42 Ziektewet (IV) Bezava Vermijden van premieverhoging door uitstroom vangnetters in ZW of WIA door: verlengen arbeidsovereenkomst kiezen voor eigen risicodragerschap (post)contractueel beding Dit alles t.b.v. vergroten van invloed op de re-integratie 42

43 Ziektewet (V) Art. 45 lid 1 onder j ZW: weigering ziekengeld indien verzekerde een benadelingshandeling pleegt. CRvB, 4 april 2012, LJN BW 1977: Prijs geven loonaanspraak tijdens ziekte en instemmen met einde dienstverband is in beginsel benadelingshandeling ex art. 45 ZW; ook bij ontslag op bedrijfseconomische gronden; In dit geval sociaal plan, noodzaak verval arbeidsplaats, correcte toepassing afspiegelingsbeginsel en vergoeding conform Kantonrechtersformule; Kans verwaarloosbaar dat Kantonrechter ontbinding zou hebben afgewezen; derhalve geen benadelingshandeling 43

44 Ziektewet (VI) Benadelingshandeling onder WWZ (per 1 juli 2015) Zieke werknemer mag niet instemmen met opzegging of beëindiging tijdens 104 weken/loonsanctie UWV Dit betekent verplichting tot Herroepen van gegeven instemming met opzegging of beëindiging (binnen 2/3 weken) Beroep doen op vernietigbaarheid van opzegging zonder toestemming UWV bij Kantonrechter (binnen 4 weken) Indienen van verzoek tot vernietiging van opzegging op bedrijfseconomische gronden vanwege strijd met opzegverbod (binnen 2 maanden) Voeren van verweer bij ontbindingsverzoek door werkgever 44

45 Ziektewet (VII) Verweer van werknemer wordt (thans) verwacht voor zover dit kan leiden tot het niet verlenen van het ontslag. Werknemer moet in ieder geval aanvoeren dat: Redelijke grond er niet is Opzegging verband houdt met ziekte Beëindiging niet in zijn belang is Hij belang heeft bij behoud van recht op loon en re-integratie Werkgever dient te betogen dat beëindiging dienstbetrekking in het belang van de werknemer is 45

46 Ziektewet (VIII) Benadelingshandeling (vervolg) Mogelijke oplossing: 5- of 10-minuten zitting bij Kantonrechter. Niet alle Kantonrechters werken hier aan mee. Vraag: Wordt in de toekomst van werknemer gevergd dat hij hoger beroep instelt tegen beëindigingsbeslissing? Onder WWZ: geen weg naar Kantonrechter igv bedrijfseconomische redenen. 46

47 Ziektewet (IX) No risk polis ex art. 29 b ZW Werknemer met arbeidsongeschiktheidsverleden kan onder omstandigheden een ZW-uitkering tijdens dienstverband krijgen Wel/niet mogelijk in de volgende gevallen: 1. Werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt en in dienst bij dezelfde werkgever: geen beroep op no risk polis 2. Werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt en in dienst bij dezelfde werkgever: wel beroep op no risk polis 3. Werknemer minder of meer dan 35% arbeidsongeschikt en in dienst bij andere werkgever: wel beroep op no risk polis 47

48 Ziektewet (IX) No risk polis ex art. 29 b ZW Beroep op no risk polis slechts mogelijk voor zover de ziekte is ontstaan binnen 5 jaar na vaststelling van het recht op uitkering (bij eigen werkgever) dan wel aanvang van de dienstbetrekking (bij andere werkgever) 48

49 Ziektewet (X) Later ontstaan van het recht op een WGA-uitkering (art. 55 WIA) en herleven van het recht op een WGA-uitkering (art. 57 WIA) In dat geval WGA-uitkering tijdens dienstverband zonder dat nieuwe wachttijd hoeft te worden doorlopen UWV verrekent het loon dat werkgever verschuldigd is o.g.v. loondoorbetalingsverplichting met de toegekende uitkering (art. 61 WIA jo. art. 3:2 Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten) 49

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Actualiteiten zieke werknemer Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Loonbetaling bij Ziekte Systeem van de Wet 7:627: geen werk, geen loon Uitzonderingen: 7:628: werkgeversverhindering

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

DE ZIEKE WERKNEMER: ALLE INS EN OUTS. Erik Hollander Thessa van Zoeren Advocaten Arbeidsrecht

DE ZIEKE WERKNEMER: ALLE INS EN OUTS. Erik Hollander Thessa van Zoeren Advocaten Arbeidsrecht DE ZIEKE WERKNEMER: ALLE INS EN OUTS Erik Hollander Thessa van Zoeren Advocaten Arbeidsrecht Onze doelstelling voor vandaag Aan het einde van deze bijeenkomst weten jullie: 1.hoe om te gaan met zieke werknemers

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen

De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen D.J. Buijs NVAB 12 oktober 2015 Schema einde arbeidsovereenkomst Van rechtswege Dood werknemer (art. 7:674 BW) Bepaalde tijd (art. 7:667/668 BW) Beëindigingovereenkomst

Nadere informatie

De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen

De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen D.J. Buijs BG dagen NVAB 18 juni 2015 Schema einde arbeidsovereenkomst Van rechtswege Dood werknemer (art. 7:674 BW) Bepaalde tijd (art. 7:667/668 BW) Beëindigingovereenkomst

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsconflict

Ziekte en arbeidsconflict mr. C.J.M. (Connie) de Wit advocaat en MfN mediator Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte 8 juni 2017 mr. J.J. (Jan) Blanken Capra Advocaten s-gravenhage tel. 06 18 50 10 59 tel. 070 36 48 102 j.blanken@capra.nl www.capra.nl 1 1e en 2e ziektejaar: rechten

Nadere informatie

VvA 31 mei 2012. Pauline Burger Advokatenkollektief Utrecht. Advokatenkollektief Utrecht www.advokatenkollektief.nl - 030-2520900

VvA 31 mei 2012. Pauline Burger Advokatenkollektief Utrecht. Advokatenkollektief Utrecht www.advokatenkollektief.nl - 030-2520900 VvA 31 mei 2012 Pauline Burger Advokatenkollektief Utrecht Advokatenkollektief Utrecht www.advokatenkollektief.nl - 030-2520900 De opstelling van een werknemer bij ontslag met het oog op de aanspraak op

Nadere informatie

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Lea Huisman, Advocaat Ontslag van zieke werknemer Oud: vanwege opzegverbod na 2 jaar ziekte ontslagvergunning UWV of Kantonrechter (geen

Nadere informatie

POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN

POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN Mr. Liane van de Vrugt 8 maart 2016 1 DE SPELREGELS BW Beleidsregels RPETZ Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter STECR WERKwijzers Werkwijzer RIV-toets

Nadere informatie

De zieke werknemer Wat doe je er (niet) mee? Bijeenkomst BZW 24 februari 2015 (Princeville)

De zieke werknemer Wat doe je er (niet) mee? Bijeenkomst BZW 24 februari 2015 (Princeville) De zieke werknemer Wat doe je er (niet) mee? Bijeenkomst BZW 24 februari 2015 (Princeville) Wat komt aan bod? Onderwerpen vandaag: I. Wat is ziekte? II. III. Verzuimbegeleiding en loon tijdens ziekte Beëindiging

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Leergang arbeidsrecht II De zieke werknemer. mr. P.J. Jansen 3 december 2015

Leergang arbeidsrecht II De zieke werknemer. mr. P.J. Jansen 3 december 2015 Leergang arbeidsrecht II De zieke werknemer mr. P.J. Jansen 3 december 2015 Programma Situatieve arbeidsongeschiktheid. Loonsanctie Uwv. Loonsanctie werkgever. Ontslag en opzegverbod. Ontslag. Ernstige

Nadere informatie

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Voor bedrijfsartsen van NVAB Kring voor bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. Saskia Lang, Advocaat Arbeidsrecht 06 36 03 72

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Bewijslastverdeling o.s.v. (I) Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, ECLI:NL: HARL:2014:2600:

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 De zieke werknemer, de werkgever en Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam Poortwachter Re-integratieverslag Toetsing

Nadere informatie

Bedrijfsgeneeskundige dagen De Wet werk en zekerheid voor bedrijfsartsen nader belicht

Bedrijfsgeneeskundige dagen De Wet werk en zekerheid voor bedrijfsartsen nader belicht 27 mei 2016 Bedrijfsgeneeskundige dagen De Wet werk en zekerheid voor bedrijfsartsen nader belicht mr. Ellen W. de Groot, kantonrechter, rechtbank Overijssel 1 Wet werk en zekerheid (Wwz), zie boek 7 Burgerlijk

Nadere informatie

Academie voor de Rechtspraktijk

Academie voor de Rechtspraktijk Academie voor de Rechtspraktijk Loonsanctiejurisprudentie P.S. Fluit fluit@stadhouders.nl 1 september 2015 Juridische kaders loonsanctie WvP Art. 25 en 65 Wet WIA; Art. 7: 658a BW; Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID VOOR DE ARBEIDSRECHTPRAKTIJK. Kerstin Hopman, advocaat 12 oktober 2015

SOCIALE ZEKERHEID VOOR DE ARBEIDSRECHTPRAKTIJK. Kerstin Hopman, advocaat 12 oktober 2015 SOCIALE ZEKERHEID VOOR DE ARBEIDSRECHTPRAKTIJK Kerstin Hopman, advocaat 12 oktober 2015 PROGRAMMA Arbeidsrecht en ziekte(wet) Arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid WWZ,sociale zekerheid en ziekte/arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

Aansluiting arbeidsrecht op WW, ZW en WIA PROF. MR. WILLEMIJN ROOZENDAAL (VU)

Aansluiting arbeidsrecht op WW, ZW en WIA PROF. MR. WILLEMIJN ROOZENDAAL (VU) Aansluiting arbeidsrecht op WW, ZW en WIA PROF. MR. WILLEMIJN ROOZENDAAL (VU) Programma WW, ZW en WIA in het kort Fictieve opzegtermijn Verwijtbare werkloosheid Passende arbeid Verweer tegen ontslag zieke

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende risico s

358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende risico s ONTSLAG 358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer en de daarbij behorende risico s MR. A.A. STEKELENBURG EN MR. M. BOUIGA Arbeidsongeschikte werknemers genieten betere ontslagbescherming

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap. UWV Werkgeverscongressen najaar 2016

Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap. UWV Werkgeverscongressen najaar 2016 Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap UWV Werkgeverscongressen najaar 2016 mr. M.A.I. (Monique) Gerards, mr. drs. A.A.J. (Alfons) Kouwenhoven, bedrijfsadvocaat UWV business adviseur

Nadere informatie

Rechtbank Almelo 14-06-2010

Rechtbank Almelo 14-06-2010 Uitval na conflict, ziek, of toch niet? mr. Ellen W. de Groot kantonrechter te Enschede Arbeidsongeschikt wegens ziekte, of arbeidsongeschikt, enkel vanwege een conflict.what makes the difference and why?

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Deskundigenoordeel uitgelicht

Deskundigenoordeel uitgelicht Deskundigenoordeel uitgelicht Werkgever en werknemer kunnen van mening verschillen over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is en zo ja, of hij voldoende meewerkt aan zijn re-integratie. De werkgever

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Aansluiting arbeidsrecht op WW, ZW en WIA PROF. MR. WILLEMIJN ROOZENDAAL (VU)

Aansluiting arbeidsrecht op WW, ZW en WIA PROF. MR. WILLEMIJN ROOZENDAAL (VU) Aansluiting arbeidsrecht op WW, ZW en WIA PROF. MR. WILLEMIJN ROOZENDAAL (VU) Programma WW: Eerste werkloosheidsdag Verwijtbare werkloosheid Passende arbeid ZW/WIA Ontslagpositie zieke werknemer Verweer

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

(c) Van Delft Advocaten N.V. 2015 1

(c) Van Delft Advocaten N.V. 2015 1 1 Advocaten Mr Erik van Kregten LLM, - strafrecht (inclusief economisch strafrecht en BOPZ-zaken) Mr Wytze van Leuveren MA, - ondernemingsrecht, arbeidsrecht en faillissementsrecht Mr Anke Schellekens,

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Wat gaat er wijzigen in uw verzuimbeleid? Wet werk en zekerheid en uw zieke werknemer: Vanaf 1 juli 2015 gaat er wat betreft het bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Inhoud Inleiding 6 1. Ziekmelding 7 1.1 Checklist telefonische ziekmelding 7 1.2 Gesprek 8 1.3 Is het altijd nodig P&O en de arbodienst in te schakelen? 9 1.4

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Overzicht Hoofdlijnen WWZ-ontslag(proces)recht Mogelijke verzoeken werknemer na opzegging of tijdens/na ontbinding

Nadere informatie

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht Vereniging Arbeidsmediators Nederland Driebergen, 22 maart 2016 WWZ in de praktijk Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht 23 maart 2016 pagina 1 Onderwerpen uitnodiging Stand van zaken na 10 maanden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B. Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, dossieropbouw, werkweigering en passende arbeid Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontslag

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 3 1 Deel 1 Een kort overzicht van het geheel 5 1.1 Inleiding in het wettelijk kader 5 Samenvatting Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen (Toetsingskader)

Nadere informatie

WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN

WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN 7 oktober 2014 Evert Verhulp verhulp@uva.nl Het is snel gegaan n Indienen wetsvoorstel 29 november 2013 n Wet van 14 juni 2014 n Politiek knap, maar nu komen de politieke

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Brief minister Donner Datum 2 februari 2010 Bij brief van 2 juli jl. heeft u gereageerd op mijn brief van 19 december 2008. Uw reactie heeft u inmiddels ook bij brief

Nadere informatie

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Procesrecht. Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Procesrecht. Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Procesrecht Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Programma Mix van het huidig procesrecht en het procesrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Bevoegdheid,

Nadere informatie

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter Jeltje van Wijngaarden & Kees de Kramer 2 Wat is ziek zijn? Is dus ruim en moeilijk (subjectief) begrip. Door ongeschiktheid wegens

Nadere informatie

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Jurisprudentie Arbeidsrecht Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Onderwerpen - Introductie - Jurisprudentie WWZ - Overige relevante jurisprudentie Jurisprudentie WWZ -

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

WWZ event. Break- outsessie WWZ, ziekte en werkloosheid 30 juni 2015 Nieuwegein P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten, Utrecht

WWZ event. Break- outsessie WWZ, ziekte en werkloosheid 30 juni 2015 Nieuwegein P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten, Utrecht WWZ event Break- outsessie WWZ, ziekte en werkloosheid 30 juni 2015 Nieuwegein P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten, Utrecht Programma Deel 1: WWZ en arbeidongeschiktheid Deel 2: WWZ en WW Deel 1: WWZ en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

Casus 9 Passief roken

Casus 9 Passief roken Casus 9 Passief roken Eerder (zie casus 6) is ingegaan op de situatie dat een werknemer al langer dan twee jaar ziek is. In casus 9 gaat het om een werknemer die binnen twee jaar weer hersteld is van zijn

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. 7:1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a b c d passende arbeid: alle arbeid die voor de

Nadere informatie