Postbus LH Utrecht Tel.: Fax: Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B."

Transcriptie

1 Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties voor de werknemer en ontslag op staande voet. W W W. M A G N A C H A R T A. N L Postbus LH Utrecht Tel.: Fax: Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang

2 W E B I N A R S HOOGLERAREN De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden. Wab en procesrecht 27 februari :00-17:15 uur Massaschade; de juridische afwikkeling 11 maart :00-17:15 uur Corporate Governance 18 maart :00-12:15 uur Kwalitatieve aansprakelijkheid 18 maart :00-17:15 uur Internationaal Erfrecht 25 maart :00-12:15 uur Algemene voorwaarden 28 maart :00-17:15 uur Consumentenrecht 8 april :00-17:15 uur Totstandkoming 25 april :00-17:15 uur Actualiteiten Internationaal Handelsrecht 6 mei :00-17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht 8 mei :00-12:15 uur Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen 8 mei :45-16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht 13 mei :00-17:15 uur Hoger beroep 14 mei :00-12:15 uur Huwelijksvermogensrecht 27 mei :00-12:15 uur Flex BV 29 mei :00-12:15 uur Actualiteiten Internationaal Handelsrecht 6 mei :00-17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht 8 mei :00-12:15 uur Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen 8 mei :45-16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht 13 mei :00-17:15 uur Hoger beroep 14 mei :00-12:15 uur Huwelijksvermogensrecht 27 mei :00-12:15 uur Flex BV 29 mei :00-12:15 uur Huwelijksvermogensrecht 23 oktober :00-17:15 uur Derivatenrecht 28 oktober :00-17:15 uur Aandeelhoudersovereenkomsten 31 oktober :00-12:15 uur Actualiteiten Erfrecht 31 oktober :00-17:15 uur Actualiteiten pensioenrecht 11 november :00-17:15 uur Awb bezwaarschriftprocedure 18 november :00-17:15 uur Sociaal recht 25 november :00-12:15 uur Appartementsrecht 25 november :00-17:15 uur Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus LH Utrecht T F E

3 Inhoudsopgave Sprekers Mr. K. Deelen, advocaten Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els, advocaten Unger Hielkema Advocaten Loonsancties bij ziekte p. 4 W W W. M A G N A C H A R T A. N L

4 Loonsancties bij ziekte Alles wat u moet weten over loonsancties in 15 minuten glashelder op een rij. Loonsancties voor de werkgever. Hoe te verkorten. Hoe te voorkomen. Loonsancties voor de werknemer. Welke sanctie in welke situatie. Arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht advocaten bij Unger Hielkema advocaten, Bruno van Els en Kim Deelen vertellen over de loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid van een werknemer. En over loonsancties voor werknemers tijdens ziekte. De term loonsanctie wordt op twee manieren gebruikt. De loonsanctie voor de werkgever wanneer de werkgever het loon moet doorbetalen na 104 weken ziekte. En de loonsanctie voor een werknemer wanneer een werkgever tijdens ziekte zijn loon opschort of stopzet. Loonsanctie voor de werkgever De loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Een werkgever krijgt een loonsanctie van het UWV wanneer de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Het UWV toetst op grond van artikel 65 WIA of de werkgever in redelijkheid kunnen komen tot de verrichte re-integratie inspanningen. Dit is een open norm. Concreet betekent dit dat de werkgever moet nagaan: 1 Inschakeling in eigen of passend werk binnen het eigen bedrijf (1 e spoor); 2. Passend werk buiten het eigenbedrijf (2 e spoor). Als het UWV oordeelt dat de reïntegratieverplichtingen niet voldoende zijn nagekomen wordt een loonsanctie opgelegd. De sanctie is de verlenging van de loonbetalingsverplichting zoals neergelegd in artikel 7:629 BW. Maximum is 52 weken, het UWV legt standaard de maximale loondoorbetalingsperiode van 52 weken op. De uiteindelijke duur van de loonsanctie is afhankelijk van de vraag wanneer het herstel van de tekortkomingen door de werkgever is gerealiseerd. De loonsanctie is volgens de wetgever niet op straf maar op reparatie gericht. Als de werkgever alsnog aan de reïntegratieverplichtingen voldoet kan de loonsanctie verkort worden. 4

5 Loonsanctie worden opgelegd bij tekortkomingen. 1. Administratieve verplichtingen zijn niet nagekomen 2. Inhoudelijke verplichtingen UWV toetst aan de hand van de Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter. De in deze regeling genoemde verplichtingen dienen in ieder geval nagekomen te zijn. Over de loonsanctie bestaan de nodige misverstanden. 1. Uitbesteding van werkzaamheden aan re-integratie bedrijf ontheft de werkgever niet van eigen verantwoordelijkheid. Al meerdere keren is door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in dit soort zaken dat de werkgever verantwoordelijk is voor de diensten door arbodienst en Arboarts. Ook als deze fout of onvolledige informatie geeft/ heeft gegeven. 2. Een ander misverstand is dat geen actie ondernomen dient te worden bij een niet meewerkende werknemer. Een niet meewerkende werknemer is geen excuus om geen actie (1 e of 2 e spoor) te ondernemen. 3. Niet sanctioneren van een niet-meewerkende werknemer. Uit de rechtspraak blijkt dat van de werkgever prikkelende acties verwacht worden om werknemer aan reintegratie te laten meewerken. 4. Te laat inzetten van 2 e spoor is een van de belangrijkste gronden om loonsanctie op te leggen. In beginsel dient na een jaar ziekte van de werknemer dan wel zo snel mogelijk als blijkt dat 1 e spoor niet meer haalbaar is het 2 e spoor ingezet te worden. Volgens de regels van het UWV kan het 2e spoor slechts achterwege blijven als er nog voldoende concreet perspectief op hervatting in werk binnen het eigen bedrijf bestaat. TIPS Dossier op orde (houden). Belang kan niet genoeg benadrukt worden. Indien een loonsanctie wordt opgelegd, maak niet alleen bezwaar maar repareer de onvolkomenheden. Vraag na een jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer of bij twijfel een deskundigenoordeel aan. Een deskundigenoordeel (second opinion) kost niet niks. De kosten vanaf 1 januari 2013 zijn 400,-. Als blijkt dat het UWV van mening is dat 5

6 onvoldoende activiteiten zijn ontplooid, kan aanpassing plaatsvinden. Indien UWV oordeelt dat op dat moment voldoende en juiste reïntegratieactiviteiten plaatsvinden, geeft dat een begin van zekerheid. Het levert weliswaar geen garantie op, maar maakt het voor het UWV inhoudelijk veel lastiger om na 104 weken alsnog te oordelen dat onvoldoende re-integratie -activiteiten door de werkgever zijn verricht. Loonsanctie voor de werknemer Loondoorbetaling tijdens ziekte Een zieke werknemer heeft 2 jaar recht op doorbetaling van zijn salaris. Maar als een werknemer zich niet houdt aan bepaalde afspraken die in het kader van zijn ziekte zijn gemaakt, lijkt het niet redelijk dat de werkgever het hele loon moet betalen. Dat vond de wetgever ook. Die heeft de werkgever daarom bepaalde middelen gegeven om in die situaties te kunnen inzetten. Er zijn een aantal situaties waarin de werkgever het loon van de werknemer kan stopzetten. En situaties waarin de werkgever het loon van de werknemer kan opschorten. In de praktijk worden deze loonsancties soms door elkaar gebruikt, maar er zijn belangrijke verschillen. Loonopschorting Wanneer een werknemer zich niet houdt aan redelijke, schriftelijke controlevoorschriften bij ziekte, mag de werkgever de loonbetaling opschorten. Deze voorschriften kunnen bijvoorbeeld staan in een brief aan de werknemer of in een ziektereglement van de werkgever. Het zijn controlevoorschriften die het voor de werkgever mogelijk moeten maken om vast te stellen of een werknemer inderdaad ziek is. In de wet staat niet wat redelijke voorschriften zijn. Maar een aantal voorschriften liggen voor de hand. Bijvoorbeeld dat een werknemer zich zo spoedig mogelijk ziek moeten melden. En dat een zieke werknemer een verpleegadres aan de werkgever opgeeft. Daarnaast zal de werkgever kunnen voorschrijven dat een zieke werknemer inlichtingen geeft aan de bedrijfsarts. De wetgever heeft het opschorten van het loon alleen bedoeld als drukmiddel. Als de werknemer alsnog aan de controlevoorschriften voldoet en hij is inderdaad arbeidsongeschikt, heeft hij alsnog aanspraak op zijn loon over de periode waarvan de betaling was opgeschort. De werkgever moet dat loon dan alsnog betalen. 6

7 Loonstopzetting De werkgever kan ook het loon van een zieke werknemer die zich niet aan de afspraken houdt stopzetten. In tegenstelling tot opschorting betekent een gerechtvaardigde stopzetting van loon dat de betreffende werknemer het salaris over die periode kwijt is. In de wet staan de situaties waarin een werkgever het loon van een zieke werknemer mag stopzetten. De in de praktijk meest voorkomende situatie wordt besproken. Dat is de weigering van een zieke werknemer om passende arbeid te verrichten. Weigering passende arbeid Tussen de werkgever en de werknemer kan verschil van mening bestaan over de vraag of de werknemer wegens ziekte verhinderd is de arbeid te verrichten. De bedrijfsarts oordeelt bijvoorbeeld dat een werknemer een 2 keer 3 uur per week aangepaste werkzaamheden kan verrichten. De werkgever neemt dit advies over en roept de werknemer op. De werknemer stelt dat hij daartoe niet instaat is en hij komt niet. In dit geval moet de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Als hij dit niet doet of het oordeel is nog niet binnen, moet hij de aangepaste werkzaamheden verrichten. Weigert hij dit zonder goede reden, dan kan de werkgever per direct het loon stopzetten. De passende arbeid kan ook in het kader van het 2 e spoor, dus bij een andere werkgever, worden opgedragen. Een vraag waar werkgevers in de praktijk vaak mee worstelen is welk loon moet worden stopgezet, het loon van de uren passende arbeid of het hele loon. Voor beiden zijn argumenten aan te dragen en kantonrechters kunnen hier verschillend over oordelen, zo blijkt uit de rechtspraak. De heersende leer lijkt echter steeds meer te worden dat de loonstop voor het hele loon geldt. Tips Schakel tijdig de bedrijfsarts in. De arbodienst is de aangewezen organisatie om zich uit te laten over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, niet de werkgever. Soms is een spoedcontrole de aangewezen weg om direct te controleren of een werknemer op het verpleegadres is. 7

8 Zorg voor een goede dossieropbouw. Bevestig afspraken op papier en bevestig het ook wanneer die afspraken niet worden nagekomen. Als een werkgever een loonsanctie wil opleggen, moet deze direct bij de werknemer worden aangekondigd. Doe dit schriftelijk en geef daarbij ook de gronden. Als werkgever is het belangrijk voor ogen te houden dat een korte klap in dit soort zaken niet mogelijk is. Dit soort dossiers kosten tijd en energie. Deze tijd moet er dan ook ingestopt worden. 8

9 AvdR Lawschool

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Kluwer Online Research Tijdschrift Recht en Arbeid Re-integratie-inspanningen anno 2012: do s en don ts. Mr. J.J.B. van den Elsaker[1]

Kluwer Online Research Tijdschrift Recht en Arbeid Re-integratie-inspanningen anno 2012: do s en don ts. Mr. J.J.B. van den Elsaker[1] Tijdschrift Recht en Arbeid Re-integratie-inspanningen anno 2012: do s en don ts Auteur: Mr. J.J.B. van den Elsaker[1] De loonsanctie op grond van de WIA bestaat nu ruim zes jaar en de Centrale Raad van

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Tweede spoor re-integratie. Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe

Tweede spoor re-integratie. Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe Zoeken Advocaten Artikelen Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht Concurrentiebeding en andere bijzondere bedingen

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten De zieke werknemer Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten 9 december 2014 1. Loondoorbetaling 2. Loonsanctie werkgever 3. Re-integratie 4. Passende arbeid 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever detacheringstoolkit Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij een andere

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever Een onderzoek naar de uitleg van de Centrale Raad van Beroep van de norm van artikel 25, negende lid, van

Nadere informatie

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV RIV-toets in de praktijk Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Opzet...5 2 Uitgangspunten...6 2.1 Wettelijk kader...6

Nadere informatie

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel Arbeidsrecht november 2010 Voorwoord Op 21 oktober jl. heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen in het kader van uitbesteding van activiteiten. Deze uitspraak laat een belangrijke

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

De zieke werknemer en zijn werkgever: uit het oog uit het hart?

De zieke werknemer en zijn werkgever: uit het oog uit het hart? Artikel 7:670a lid 1 onder c en artikel 7:671b lid 5 Vindplaats: Kamerstukken II 2013-2014, 33818, MvT (nr. 3), p. 101-103, 130 Artikel 7:670a lid 5 en 7:671 lid 2 Vindplaats: Kamerstukken II 2013-2014,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie