Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning"

Transcriptie

1 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus AE Maassluis Telefoon Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening aanvragen? Wmo is de afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen met de aanvraagformulieren van ROGplus een aanvraag indienen voor een individuele Wmo-voorziening wanneer een probleem wordt ervaren bij: het voeren van een huishouden; het gebruik van de woning; het verplaatsen in en om de woning; het lokaal verplaatsen; het onderhouden van sociale contacten en het ontmoeten van andere mensen. Wat zijn de voorwaarden om voor een voorziening in aanmerking te komen? Er moet sprake zijn van een probleem dat u niet zelf kunt oplossen; Als een algemene voorziening zoals een boodschappendienst, een maaltijdservice of een klussendienst voor u een oplossing is, komt u niet in aanmerking voor een individuele Wmo-voorziening; Algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een verhoogd toilet, een fiets met hulpmotor of hendelmengkranen, komen niet voor vergoeding in aanmerking; De voorziening moet langdurig noodzakelijk zijn (minimaal zes maanden), tenzij kortdurende hulp bij het huishouden een oplossing biedt; De voorziening moet noodzakelijk zijn vanwege meerkosten die u heeft door beperkingen in uw zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie; Kosten die al gemaakt zijn voordat ROGplus een beslissing op de aanvraag heeft genomen worden niet vergoed; Bewoners van zorgcentra en gezinsvervangende tehuizen komen via de Wmo niet in aanmerking voor woonvoorzieningen. Dit valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); Bewoners van verpleegcentra komen via de Wmo niet in aanmerking voor woonvoorzieningen en rolstoelen. Dit valt onder de AWBZ. Hoe wordt een aanvraag afgehandeld? De ontvangst van uw aanvraag wordt binnen een week schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeeld door een Wmoconsulent. ROGplus heeft hiervoor Wmo-consulenten in dienst die beschikken over (para)medische kennis. Voor de beoordeling van uw aanvraag vindt een intakegesprek plaats. Soms vindt dit telefonisch plaats met u of met een contactpersoon, maar vaak wordt hiervoor een huisbezoek gepland. Ook kan ROGplus aan een onafhankelijk medisch adviseur advies vragen. Dan vindt een gesprek en eventueel een onderzoek bij een onafhankelijke arts plaats. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht. ROGplus streeft er naar om uw aanvraag binnen een termijn van acht weken af te handelen. Indien deze termijn door omstandigheden niet wordt gehaald en moet worden verlengd, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. Welke wijzigingen moet u altijd aan ROGplus doorgeven? Om de Wmo correct te kunnen uitvoeren moet u wijzigingen in de volgende gegevens of omstandigheden zo spoedig mogelijk doorgeven:, adres, woonplaats en ; burgerlijke staat en samenstelling van uw huishouden (medebewoners); gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger; banknummer; inkomen (uitsluitend indien u een individuele vervoerskostentegemoetkoming ontvangt); medische situatie (indien relevant voor de voorziening). Indien u wijzigingen niet of niet tijdig aan ROGplus doorgeeft, kan dit met terugwerkende kracht leiden tot het intrekken en terugvorderen van (de kosten van) de voorziening. Levering in natura of een persoonsgebonden budget? Bij de toekenning van een individuele Wmo-voorziening krijgt u veelal de mogelijkheid om te kiezen tussen levering in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij levering in natura zorgt ROGplus dat u uw voorziening, zoals een rolstoel, een scootermobiel of een huishoudelijke hulp, geleverd krijgt. Kiest u voor een pgb dan ontvangt u een geldbedrag, waarmee u zelf de voorziening kunt kopen of huishoudelijke hulp kunt inhuren. Het pgb moet verantwoord worden. ROGplus adviseert u dan ook alleen voor een pgb te kiezen als u zeker weet dat u in staat bent om de administratie hiervan goed bij te houden. Er wordt geen pgb verstrekt wanneer er sprake is van financiële problemen.

2 Voor hulp bij het huishouden bestaat, naast de levering in natura en verstrekking in de vorm van een pgb, ook nog de mogelijkheid te kiezen voor een alfahulp. Het voordeel van een alfahulp is dat u zelf afspraken kunt maken met de hulp, bijvoorbeeld over de werkdagen en werktijden en over de ier waarop u wilt dat taken worden uitgevoerd, maar dat u niet de administratieve lasten heeft zoals bij een pgb. De bemiddeling, betaling en administratie worden verzorgd door een zorgaanbieder. Het verschil met levering in natura is dat de huishoudelijke hulp niet in dienst is bij de zorgaanbieder. Gecontracteerde zorgaanbieders Schiedam: Vlaardingen: Maassluis: Careyn Careyn Careyn TSN Zorgcomb Nieuwe Maas TSN Frankelandgroep Frankelandgroep Argos Zorggroep Tzorg Tzorg Tzorg Zorgkompas Zorgkompas Zorgkompas Eigen bijdrage Voor de volgende individuele Wmo-voorzieningen bent u een eigen bijdrage verschuldigd: Hulp bij het huishouden; Scootermobiel; Gesloten buitenwagen; Handbike; Traplift; Vlonder; Elektrische deuropener; Aanbouw/losse woonunit. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de omvang en/of de kosten van uw voorziening. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast op basis van uw inkomen en stuurt u vervolgens een factuur. Voor inlichtingen kunt u bellen met het CAK op of kijk op de website Invullen van het aanvraagformulier Vul het aanvraagformulier volledig in; Schrijf duidelijk (blokletters) en gebruik een blauwe of zwarte pen; Stuur bij een eerste aanvraag altijd een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en een eventuele verblijfsvergunning; Stuur bij een aanvraag voor een verhuiskostentegemoetkoming, individueel vervoer of bij de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) altijd een kopie mee van het laatste dagafschrift van uw bankrekening; Stuur bij een aanvraag voor een sportvoorziening een kopie van het inschrijvingsbewijs van uw sportvereniging mee; Het formulier moet door de aanvrager zelf ondertekend worden. Indien een gemachtigde ondertekent, moet een machtiging worden bijgevoegd en een kopie van een legitimatiebewijs van de gemachtigde. Insturen van het formulier Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar: ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Afdeling aanvragen Postbus AE Maassluis Let er op dat u de envelop voldoende frankeert! Informatie Voor inlichtingen zijn wij telefonisch bereikbaar via (010) op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur en vrijdag van 8.30 tot uur. Kijk voor meer informatie op onze website

3 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus AE Maassluis Telefoon Aanvraag Wmo-ondersteuning Aanvrager Stuur bij de eerste aanvraag altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart). Indien u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, is een kopie van uw geldige verblijfsvergunning noodzakelijk. voorletters voorvoegsel gewenst gebruik geboorte geboorte geboortedatum nationaliteit burgerservicenummer (BSN) dossiernummer (indien bekend) burgerlijke staat ongehuwd gehuwd weduwe/ weduwnaar gescheiden samenwonend geregistreerd partnerschap Woonadres U moet ingeschreven staan in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. straat huisnummer toevoeging postcode woonplaats mobiel nummer adres Partner voorletters tussenvoegsel partner geboorte partner geboortedatum partner nationaliteit partner Bankrekeningnummer Wij verzoeken u een kopie van een recent bankafschrift mee te sturen waarop uw adresgegevens staan. banknummer ten name van z.o.z.

4 Verblijft u tijdelijk ergens anders? Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, of bij familie. periode van tot straat huisnummer toevoeging postcode woonplaats Wilt u dat uw post op een ander adres bezorgd wordt? (correspondentieadres) straat huisnummer toevoeging postcode woonplaats Welke AWBZ-zorg en hulpmiddelen heeft u op dit moment? stok / kruk rollator / looprek duwwandelwagen douchestoel elektrische stoel scootermobiel mobiele patiëntenlift verzorging klasse verpleging klasse begeleiding klasse zorgzwaartepakket klasse Gegevens huisarts en/of specialist Vermeld bij de van de specialist ook zijn of haar vakgebied. huisarts: specialist: specialist: specialist: specialist: specialist: therapeut: therapeut:

5 Is er ied met wie ROGplus zonodig contact kan opnemen voor nadere informatie over u? contactpersoon wettelijke vertegenwoordiger ied anders voorletters voorvoegsel mobiel nummer relatie tot aanvrager Op welk gebied ervaart u op dit moment problemen? het voeren van een huishouden. Vul toelichting en onderdeel A in het gebruik van de woning. het verplaatsen in en om de woning. het lokaal verplaatsen (vervoer). Vul toelichting en onderdeel B in Vul toelichting en onderdeel C in Vul toelichting en onderdeel D in Vergeet niet de aanvraag op de achterzijde te ondertekenen! Toelichting: het onderhouden van sociale contacten en medemensen ontmoeten. Vul toelichting in. A: Het voeren van een huishouden Samenstelling huishouden inclusief partner Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? personen Is uw partner in staat huishoudelijke taken uit te voeren? Ja n.v.t. Nee, omdat Overige huisgenoten: voorletters voorvoegsel geboortedatum relatie tot aanvrager Is deze huisgenoot in staat huishoudelijke taken uit te voeren? Ja Nee, omdat: voorletters geboortedatum voorvoegsel relatie tot aanvrager Is deze huisgenoot in staat huishoudelijke taken uit te voeren? Ja Nee, omdat: Hoe lang denkt u ondersteuning bij het huishouden nodig te hebben? minder dan drie maanden tussen de 3 en 6 maanden tussen de 6 maanden en 1 ar langer dan 1 ar onbepaalde tijd (voor altijd) weet niet z.o.z.

6 Indien individuele hulp voor u een oplossing is, hoe wilt u de hulp ontvangen? alfahulp zorgaanbieder zorg in natura Indien u kiest voor zorg in natura, kunt u hieronder aangeven van welke zorgaanbieder u bij voorkeur de zorg wilt ontvangen. persoonsgebonden budget (pgb) B: Het gebruik van de woning Huidige woning etage flat/portiekwoning zonder lift verdiepingen etage flat met lift benedenwoning bovenwoning eengezinswoning woonwagen/woonboot seniorenwoning aanleunwoning zorgcentrum verpleegcentrum gezinsvervangend tehuis overige, Wie is de eigenaar van de woning? eigen woning huur woning verhuurder Sinds wanneer woont u in uw huidige woning? Bestaande aanpassingen Is uw woning al (gedeeltelijk) aangepast, zo hoe? Bent u bereid om te verhuizen? nee, omdat: Heeft u verhuisplannen? nee, omdat Vanwege: ondervonden problemen in het gebruik van de woning namelijk: sociale redenen financiële redenen Heeft u al een huur- of koopcontract getekend of bent u al verhuisd? zo, op welke datum heeft u getekend? (geplande) verhuisdatum nee Beschikt u over een urgentieverklaring of heeft u deze aangevraagd om te verhuizen naar een andere woning? nee zo, sinds welke datum? Indien een individuele voorziening voor u een oplossing is, hoe wilt u deze dan ontvangen? voorziening wordt geleverd via/door ROGplus persoonsgebonden budget (pgb)

7 C: Het verplaatsen in en om de woning Hoe vaak heeft u problemen bij het verplaatsen? enkele keren per maand enkele keren per week niet meer dan 2 uur per dag gedurende 2 tot 4 uur per dag meer dan 4 uur per dag Wat zijn deze problemen? Indien een individuele voorziening voor u een oplossing is, hoe wilt u deze dan ontvangen? Een sportvoorziening wordt uitsluitend verstrekt in de vorm van pgb. voorziening wordt geleverd via/door ROGplus persoonsgebonden budget (pgb) Heeft u bij uw woning stallingsruimte voor een voorziening? onbekend in een centrale stalling (toewijzing verloopt via de verhuurder) in de woning overige Zijn er obstakels in de route naar uw stalling? in een kelderbox U kunt hierbij denken aan drempels, hoge opstappen, smalle deuren of andere obstakels. in een schuur/berging in de tuin nee, namelijk Is er een stopcontact in uw stalling aanwezig? nee D: Het lokaal verplaatsen Van welke vervoermiddelen maakt u nu gebruik? openbaar vervoer (eigen) auto Regiotaxi Waterweg anders Bent u in staat om te reizen met het openbaar vervoer? nee, omdat Bent u in staat om te reizen met Regiotaxi Waterweg? weet niet nee, omdat z.o.z.

8 Kunt u zelfstandig met Regiotaxi Waterweg reizen? Let op: Als u hieronder nee invult, moet er altijd een begeleider meereizen. nee, omdat Waarheen wilt u reizen? familie/vrienden arts/specialist recreatie/sport winkels/bank in woonomgeving binnen de regio buiten de regio anders Hoe vaak wilt u reizen? enkele keren per maand enkele keren per week dagelijks meerdere keren per dag Inkomen (niet noodzakelijk bij Regiotaxi) Stuur bewijsstukken * van uw verzamelinkomen mee én dat van uw eventuele partner. Verzamelinkomen: e * Als bewijsstukken worden geaccepteerd: Definitieve aanslag inkomstenbelasting van 2 ar geleden of Inkomensverklaring IB-60 van 2 ar geleden. Indien een individuele voorziening voor u een oplossing is, hoe wilt u deze dan ontvangen? voorziening wordt geleverd via/door ROGplus persoonsgebonden budget (pgb) Ondertekening Minderrige cliënten: ondertekening door ouders of voogd. Gemachtigde: stuur een bewijs van machtiging mee. Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik machtig ROGplus, indien noodzakelijk, gegevens te controleren bij derden, zoals bedrijfsvereniging, belastingdienst, zorgkantoor, CIZ, sociale zaken en/of bevolkingsregister. Ik geef in het kader van deze aanvraag toestemming: aan de medisch adviseur van ROGplus om informatie in te winnen bij mijn specialist of huisarts; aan de specialist en/of huisarts om informatie uit mijn medisch dossier te verstrekken aan de medisch adviseur van ROGplus; aan de medisch adviseur van ROGplus om de door hem opgestelde rapportage te overleggen aan ROGplus; aan ROGplus om, indien dit van belang is voor de aanvraag, relevante persoonsgegevens te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld: rolstoelleverancier, Regiotaxicentrale, (medisch) adviseur, woningeigenaar, CIZ). Op verzoek verstrekt ROGplus de gegevens van budgethouders en huishoudelijke hulpen aan de belastingdienst, dienst Sociale Zaken, Zorgkantoor (AWBZ) en overige uitkeringsinstanties. Door het plaatsen van uw handtekening gaat u hiermee akkoord. handtekening (cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde) datum (in blokletters)

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1:

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1: Bijdragen in kosten Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo Inhoud Deel 1: Wat vindt u in deze brochure? 2 Wanneer komt u in aanmerking voor een bijdrage in kosten? 3 Wat zijn vergoedingen

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie