Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015"

Transcriptie

1 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Wij sturen het aanvraagformulier dan aan u terug. U heeft dan 14 dagen de tijd om het aanvraagformulier te corrigeren of aan te vullen. Maakt u hiervan geen gebruik? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting goed te lezen. Ook verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen, aan te kruisen wat van toepassing is en de benodigde bewijsstukken te overleggen. 1. Gegevens kind: Naam kind.....jongen/meisje Roepnaam... Burgerservicenummer (BSN)... Geboortedatum... Adres... Postcode en plaats Gegevens aanvrager: Naam aanvrager... Ik ben moeder vader voogd anders nl: Adres aanvrager... Postcode en plaats... Telefoonnummer vast... mobiel... adres... Let op: Bent u co-ouder? Dan moet u beiden een aanvraag indienen in de gemeente waar u woont! Pagina 1 van 6

2 3. Naar welk onderwijs gaat uw kind? Basisonderwijs: Mijn kind heeft een blijvende handicap. Stuur een schriftelijke verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of met het eigen vervoer, naar school te gaan. Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen huisarts). U kunt vraag 7 overslaan. Op richting/levensovertuiging gekozen basisschool, namelijk... Alleen invullen als de school bijvoorbeeld een Gereformeerde, Evangelisch, Islamitische of Vrije school is. 1. Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt waarom u bezwaar heeft tegen scholen van andere richtingen en uitdrukkelijk kiest voor onderwijs volgens deze richting. 2. Het (gezamenlijke) belastbare inkomen over 2012 is: meer dan ,00 U betaalt een drempelbedrag 372,00 minder dan ,.00 Stuur een inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2012) mee. Beide ouders/verzorgers van het kind (of de ouder en zijn partner) moeten dit formulier meesturen. U kunt het formulier aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer Speciale school voor basisonderwijs (sbo) 1. Stuur een PCL- verklaring mee 2. Het (gezamenlijke) belastbare inkomen over 2012 is: meer dan ,00 U betaalt een drempelbedrag 372,00 minder dan ,00 Stuur een inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2012) mee. Beide ouders/verzorgers van het kind (of de ouder en zijn partner) moeten dit formulier meesturen. U kunt het formulier aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer Voortgezet onderwijs: Mijn kind heeft een blijvende handicap Stuur een schriftelijke verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of met eigen vervoer naar school te gaan. Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen huisarts). U kunt vraag 7 overslaan. Speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs: Cluster 1 - Onderwijs aan kinderen met visuele handicaps Cluster 2 - Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden Cluster 3 - Onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap en kinderen die langdurig ziek zijn Cluster 4 - Onderwijs aan kinderen met ernstige gedragmoeilijkheden of psychiatrische problematiek. Pagina 2 van 6

3 4. Gegevens school: Naam school...groep/klas.. Adres*... Postcode en plaats Telefoonnummer... * Een school kan meerdere locaties hebben. Vul daarom het precieze adres in waar uw kind gebracht en gehaald moet worden. 5. Schooltijden: Wij voeren het leerlingenvervoer uit volgens de schooltijden, zoals die zijn opgenomen in het schoolplan. De school geeft de schooltijden aan ons door. Zijn er voor uw kind uitzonderingen op de schooltijden van toepassing? Bijvoorbeeld een maal per twee weken op vrijdag niet naar school? Geef deze uitzonderingen dan hieronder aan. Uitzondering op deze schooltijden (bijvoorbeeld: op vrijdag maar 1x in de twee weken naar school):... Maximaal 1 afwijkend vervoersadres binnen de gemeente Goirle op vaste dagen en tijden (bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of oppasadres): Adres:... Postcode / woonplaats:... Dagen: maandag ochtend middag dinsdag ochtend middag woensdag ochtend middag donderdag ochtend middag vrijdag ochtend middag 6. Hoe gaat uw kind naar school? Fiets (hieronder kan ook worden verstaan een driewieler of tandem). Ik vraag hiervoor een vergoeding aan Ga door met vraag 8. Fiets, met begeleiding, Ik vraag hiervoor een vergoeding aan Ga door met vraag 8. Met het openbaar vervoer. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan Ga door met vraag 8. Met het openbaar vervoer onder begeleiding van een volwassene. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan Waarom kan uw kind niet zelfstandig reizen? Ga door met vraag 8 Met eigen auto. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan Ga door met vraag 8. Mijn kind kan niet met het openbaar- of eigen vervoer naar school. Ik vraag aangepast vervoer met de taxibus aan Ga door met vraag 7. Pagina 3 van 6

4 7. Waarom kan uw kind (nog) niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar school? Om medische redenen/handicap van mijn kind. Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of met eigen vervoer naar school te gaan. Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen huisarts). De reistijd met het openbaar vervoer is langer dan 1½ uur. De reistijd met het aangepast vervoer is minder dan de helft van de reistijd met het openbaar vervoer. Wij berekenen de route met routenet routeplanner: de kortste route. Andere reden. Stuur een verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen huisarts) of van een andere hulpverlener (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, MEE of voogdij-instelling). 8. Bankrekeningnummer: Uw bankrekeningnummer:... Naam rekeninghouder: Wat voor soort vervoer vraagt u aan? Kruis één mogelijkheid aan. Dagelijks vervoer Vanwege co-ouderschap vervoer op de volgende vaste dagen en/of in de volgende vaste weken: Weekendvervoer (vrijdagmiddag thuisbrengen, maandagochtend naar school brengen) Let op: weekendvervoer is uitsluitend mogelijk als uw kind in een internaat verblijft om daar passend speciaal onderwijs te volgen. 10. De afstand van het vertrekadres naar school Mijn kind heeft een (blijvende) handicap en gaat naar het regulier voortgezet onderwijs of het regulier basisonderwijs. De afstand van het vertrekadres naar school is niet relevant: ga verder met vraag 12 Mijn kind gaat naar speciaal basis onderwijs (sbo) of een richting/levensovertuiging gekozen basisschool of speciaal (voortgezet) onderwijs. Hoe ver is de school vanuit het vertrekadres? Wij rekenen de afstand met de routenet routeplanner (de kortste route) 6 kilometer of meer Ga verder met vraag 12 minder dan 6 kilometer U heeft geen recht op taxivervoer of vergoeding van de kosten Vraagt u toch vergoeding aan? Ga naar vraag 11 Pagina 4 van 6

5 11. Licht uw situatie toe Als u toch een aanvraag indient voegt u een verklaring bij van een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een medisch specialist, MEE, Bureau Jeugdzorg, GGZ of een voogdij-instelling) waaruit blijkt dat er meerdere zwaarwegende redenen zijn waarom u uw kind niet zelf naar school kunt brengen en waarom uw kind niet zelfstandig naar school kan reizen. Let op: Het hebben van werk, scholing, alleenstaand zijn, of het wegbrengen van andere kinderen, is geen reden om in aanmerking te komen voor vergoeding van vervoer. 12. Gebruikt uw kind hulpmiddelen? nee ja, rolstoel handbewogen ja, rolstoel elektrisch ja, anders nl 13. Wanneer moet het vervoer ingaan? Ingangsdatum: Ondertekening (naar waarheid ingevuld) Datum... Handtekening aanvrager... Pagina 5 van 6

6

7 Akkoordverklaring school (in te vullen door de schooldirectie) Naam school... Adres... Postcode/plaats... Locatie/adres waar de leerling naar school gaat... Vervoersadvies van de school Per fiets Per fiets, met begeleiding Openbaar vervoer Openbaar vervoer, met begeleiding Eigen vervoer Taxi vervoer Als u taxi vervoer aankruist, geef gemotiveerd en op basis van de persoonlijke situatie van de leerling aan waarom leerling niet zelfstandig met openbaar vervoer of (brom)fiets (met begeleiding) naar school kan Datum... Naam... Functie... Handtekening Stempel school (verplicht) Stuur dit formulier volledig ingevuld naar: Gemeente Goirle T.a.v. afdeling Leerlingenvervoer Postbus AA GOIRLE U ontvangt ons besluit over de aanvraag binnen 8 weken nadat wij alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen. Heeft u vragen? Stuur dan een naar of bel maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen en uur naar (Mevrouw E. van den Hout) of (Mevrouw B. Wolfs). Pagina 6 van 6

8

9 Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer Algemeen Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken, nadat de aanvraag (volledig) is ingeleverd, een besluit op uw aanvraag voor leerlingenvervoer. Het college kan de beslissing met vier weken uitstellen. Van dit uitstel stelt het college u op de hoogte. Uiterlijk één dag voor het verstrijken van de tweede termijn moet het college een beschikking afgeven. U dient wijzigingen tijdens het schooljaar, die van invloed zijn op de vergoeding, direct schriftelijk aan burgemeester en wethouders door te geven. Voor de toekenning van de vergoeding gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Wanneer de gemeente het vervoer verzorgt, betalen wij geen vergoeding. We stellen de leerling dan in de gelegenheid gebruik te maken van aangepast vervoer, al dan niet tegen betaling van het drempelbedrag. Het college beslist uiteindelijk welke vervoersfaciliteit zij toekent. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar onderstaand adres. De door U verstrekte gegevens nemen wij op in een persoonsregistratie. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Vraag 1 Bij achternaam en voorna(a)m(en) moet u de officiële naam van de leerling, zoals deze bij de Burgerlijke Stand bekend is, invullen. Vraag 3 Was uw gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2012 hoger dan ,00? Dan betaalt u het drempelbedrag. De hoogte van dit drempelbedrag is voor schooljaar bepaald op 372,00. Als de betaling ineens van dit bedrag voor u een probleem is, kunt u een betalingsregeling overeenkomen. Wanneer uw inkomen niet hoger is dan: o 1.354,54 inclusief vakantiegeld per maand, voor een echtpaar, of o 1.219,09 inclusief vakantiegeld per maand, voor een alleenstaande ouder en uw vermogen niet hoger is dan ,00 kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het vermogen in de eigen woning rekenen wij in dit geval niet mee. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een acceptgirokaart om het drempelbedrag te betalen. Is het gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2012 minder dan ,00? Lever dan een 'InkomensverkIaring IB60' van de Belastingdienst bij ons in. Bent u getrouwd en werkt u beiden? Lever dan beiden een IB60 formulier in. Als de gemeente geen IB60-formulier van u krijgt, moet u alsnog de eigen bijdrage betalen. U kunt een IB60 formulier opvragen bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl of ). Vraag 6 U komt eventueel in aanmerking voor een vergoeding als de afstand van de woning naar: een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of regulier basisonderwijs meer dan 6 km is; een speciale school voor basisonderwijs (sbo) meer dan 6 km is. U kunt ook in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor een begeleider, als de leerling jonger is dan 9 jaar en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km is (zie boven). Via een verklaring van de directeur of toelatingscommissie moet u aantonen, dat de leerling niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. De gemeente kan een medisch advies opvragen bij een externe instantie om de noodzaak voor aangepast vervoer vast te stellen.

10 Bij het bepalen van de afstand tussen woning en school wordt uitgegaan van de kortste route volgens Routenet (www.routenet.nl). Als u de leerling zelf wilt vervoeren, kunt u dit laten weten via deze vraag. Dit betekent niet dat u niet automatisch aanspraak kunt maken op vergoeding. Zoals in het algemene gedeelte van deze toelichting is gesteld, beslist het college uiteindelijk welke vervoersfaciliteit zij toekent. Vraag 9 Wij vergoeden de noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer, als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft vanwege het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Wanneer er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking. Vraag 10 Als de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor regulier basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt, kunnen wij de aanvrager een draagkrachtafhankelijke bijdrage opleggen. Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Meer informatie nodig? De contactpersonen voor het leerlingenvervoer zijn : E. van den Hout ( ) en B. Wolfs ( ), mailadres: Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot uur. Adresgegevens: Gemeente Goirle afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Postbus AA Goirle

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus 234 3140 AE Maassluis Telefoon 010 870 11 11 info@rogplus.nl www.rogplus.nl Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAG Ruimte bestemd voor administratie Ingekomen BSN-nr. Klant-/Werkprocesnummer Reg.nr. : : : : Bezoekadres Wmo-loket Wegwijs in Brummen Graaf van Limburg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Voorzieningen die u verder helpen

Voorzieningen die u verder helpen Voorzieningen die u verder helpen Een uitgave van de Sociale Dienst, 2006 Inhoud Inleiding 3 Bijzondere bijstand 4 Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? 4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie