Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz Inleiding blz Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding blz Inleiding blz Veiligheidspartners blz Regie blz Integraal Veiligheidsbeleid blz Huidig beleid blz Werkwijze blz Doelstelling blz. 4 Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz Inleiding blz Algemeen 2.3. Veilige woon- en leefomgeving blz Overlast tussen bewoners,verloedering, kwaliteit blz. 6 woonomgeving en onveiligheidsgevoelens Huiselijk geweld blz Geweld tegen personen blz Geweld tegen goederen blz Inbraken blz Voertuigcriminaliteit blz Drugs- en alcohol gebruik blz Seksinrichtingen blz Leefbaarheid blz Ex-gedetineerden blz SMS-Alert blz Bedrijvigheid en veiligheid blz Evenementen blz Bedrijventerrein blz Jeugd en veiligheid blz Overlast blz Zorg blz Veilig in en om de school blz Fysieke veiligheid blz Verkeersveiligheid blz Rampenbestrijding blz Risico s gevaarlijke stoffen/externe veiligheid blz Brandveiligheid blz Integriteit en veiligheid blz Radicalisering en extremisme blz Georganiseerde criminaliteit blz.28 Versiebeheer Datum Status Auteur(s) Omschrijving 5 oktober 2010 Gereed Pim Ruiten Judith Mangel Integraal Veiligheidsbeleid

2 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Inleiding Het thema veiligheid is een actueel onderwerp dat veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt. Iedere dag is er wel berichtgeving over dit onderwerp. Veiligheid kan worden beschouwd als een basisvoorwaarde voor leven: mensen willen leven zonder dreiging van onveiligheid. Het fundamentele karakter van veiligheid wordt duidelijk zichtbaar als we de veelheid aan veiligheidsonderwerpen de revue laten passeren. In dit onderhavige plan gebeurt dat. De afgelopen jaren is de maatschappelijke opvatting dat veiligheid verder gaat dan het publieke domein: veiligheid stopt niet bij de voordeur. Sterker nog, de meeste dodelijke ongelukken vinden plaats achter de voordeur. Een onderwerp als huiselijk geweld wordt dan ook, gezien de grote impact die het heeft op de betrokkenen, steeds meer gezien als een publieke zaak. 1.2 Veiligheidspartners De aanpak van onveiligheid is tegenwoordig geen zaak meer van de gemeente alleen. Het vereist een intensieve samenwerking met diverse partners, zoals; het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, de politie, de brandweer en de burgers zelf. De spilfunctie in het veiligheidsbeleid ligt bij de lokale overheid, de gemeente. De gemeente staat als bestuurslaag immers het meest dicht bij de burgers en wordt als eerste aangesproken ten aanzien van heersende onveiligheidsgevoelens. Dat doet niets af aan het feit dat de verschillende partners ook nog hun eigen verantwoordelijkheden hebben. 1.3 Regie De gemeente is de regisseur van het veiligheidsbeleid en als zodanig verantwoordelijk voor de beleidsvoering. De specifieke wettelijke taken van de gemeente bieden hiervoor de basis. Om deze rol werkelijk te kunnen vervullen is draagvlak (intern en extern) en expertise van de veiligheidspartners van cruciaal belang. Binnen de gemeente West Maas en Waal is het team Integrale Veiligheid verantwoordelijk voor het invullen van deze regierol. 1.4 Integraal Veiligheidsbeleid Integraal Veiligheidsbeleid (hierna IVB) is het regelmatig in kaart brengen van de veiligheidsproblemen die zich voordoen of kunnen voordoen en daar vervolgens doelmatig en doeltreffend actie op te ondernemen. Het opstellen van een veiligheidsbeleid is dan ook een zeer effectieve manier om onveiligheid te lijf te gaan. Het is al een paar keer voorbij gekomen, het woord integraal. Het begrip integraal kan vanuit drie invalshoeken worden ingevuld. (1) de te betrekken beleidsterreinen, (2) de verschillende fasen in de bestuurlijke veiligheidsketen en (3) de te betrekken in- en externe partners. Al deze invalshoeken zijn van belang bij het opstellen, evalueren, actualiseren en uitvoeren van IVB. De veiligheidsketen is een belangrijke indicatie op het gebied van veiligheid. De veiligheidsketen toont aan op welke verschillende niveaus de gemeente een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de lokale veiligheid. 2

3 De schakels die gezamenlijk de veiligheidsketen vormen zijn: Pro-actie: Preventie: Preparatie: Repressie: Nazorg: het structureel voorkomen van onveiligheid het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van onveilige situaties de bestrijding van onveiligheid en verlening van hulp in acute noodsituaties alle activiteiten om zo snel mogelijk weer naar de normale situatie terug te keren. Integraal veiligheidsbeleid is het doorlopen van de schakels van de veiligheidsketen. Onder regie van de gemeente is een concrete probleemgerichte aanpak nodig, waarbij aandacht wordt besteed aan alle schakels in de veiligheidsketen: van het in een vroegtijdig stadium voorkomen van onveiligheid en beter beheersen, naar het bestrijden van onveiligheid. Oftewel van pro-actie naar preventie, preparatie, repressie en als sluitstuk de nazorg Huidig beleid Het huidig IVB dateert van 2006 en is verouderd. Daarom dient er een nieuw beleid te worden ontwikkeld. Leidraad voor het nieuwe IVB is het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 2006, de verbeterde versie van het rode boekje. Het nieuwe IVB wordt een meerjarenplan en dient vanaf 2011 jaarlijks te worden geëvalueerd. Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de doelstellingen voor de komende vier jaar voor de. De belangrijkste veiligheidsthema s met daaraan toegevoegd deelonderwerpen die de komende jaren aanpak vereisen dan wel aandacht behoeven worden uitvoerig beschreven Werkwijze Dit meerjarenplan is tot stand gekomen door intensief samenwerken van verschillende partners van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. De volgende partners hebben een werkgroep gevormd en zijn verschillende keren bij elkaar gekomen: Gemeentelijke deelnemers Ambtenaar OOV Maatschappelijke ontwikkeling Vergunningen/handhaving Openbare ruimte Klant Contact Centrum Externe partners Politie Gelderland-Zuid Brandweer West Maas en Waal Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen Woningstichting De Kernen Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal (St. SPOM) BO 1 Trivium BO Pax Christi College VO 2 Maatschappelijk werk (NIM) Stichting VoorMekaar Vanuit verschillende oogpunten is er naar de veiligheid in de gemeente West Maas en Waal gekeken en zo is een ruime kijk op de veiligheidssituatie ontstaan. Niet alleen in de ontwikkelfase, maar ook in de uitvoeringsfase van het IVB zijn partners onmisbaar. Evaluatie is belangrijk en daarom komt de werkgroep na de uitvoering van het beleid nog een aantal maal bijeen om de vorderingen van het IVB te checken. 1 BO: Basisonderwijs 2 VO: Voortgezet onderwijs 3

4 1.7. Doelstelling De doelstelling voor de komende vier jaar is: het op een systematische en samenhangende wijze weergeven van de veiligheidsproblematiek in de gemeente zodat hierop integraal actie kan worden ondernomen en zodoende de lokale veiligheid, zowel objectief als subjectief, verbeterd 4

5 Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse 2.1. Inleiding In dit deel van het IVB wordt de veiligheidsanalyse weergegeven. De gegevens die hiervoor gebruikt zijn, zijn afkomstig van zowel objectieve (cijfermatig) als subjectieve bronnen (meningen, gevoelens). Objectieve inventarisatie Deze gegevens hebben we o.a. verkregen van de politie Gelderland-Zuid. Daarnaast is in verband met de verkeersveiligheid ook gekeken naar cijfers die afkomstig zijn uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Een groot deel van de onveiligheid is niet zichtbaar in cijfers als gevolg van het zogenaamde dark number. Niet van ieder incident wordt namelijk aangifte gedaan, waardoor de cijfers niet geheel compleet zijn. Dit heeft onder andere te maken met de aangiftebereidheid van de burgers. Een dark number is onontkoombaar en hiermee dient rekening te worden gehouden bij het trekken van conclusies. Het betreft hier niet enkel cijfers over criminaliteit, maar ook over bijvoorbeeld verkeersongevallen en leefbaarheid. Subjectieve inventarisatie Deze gegevens zijn verkregen uit signalen van bewoners en de werkgroepleden zelf. Voor een groot deel is onveiligheid gevoel. Wat ervaren mensen als onveilig? Dit is voor iedereen anders. Het is belangrijk om deze gegevens mee te nemen in dit IVB want een positief veiligheidsgevoel draagt bij aan de kwaliteit van het leven Algemeen Zoals in de inleiding is genoemd is dit IVB opgesteld met als rode draad Het Kernbeleid Veiligheid. Dit kernbeleid noemt de volgende vijf veiligheidsvelden: 1. Veilige woon- en leefomgeving; 2. Bedrijvigheid en veiligheid; 3. Jeugd en veiligheid; 4. Fysieke veiligheid; 5. Integriteit en veiligheid. Per veiligheidsveld worden de volgende punten weergegeven; een analyse, de huidige aanpak, mogelijke omissies, de betrokken partijen en het beleidsvoornemen. 5

6 2.3. Veilige woon- en leefomgeving Overlast tussen bewoners,verloedering- en kwaliteit woonomgeving en onveiligheidsgevoelens Op dit moment is er geen goede overlegstructuur als het gaat over woonoverlast (overlast tussen bewoners en verloedering). De gemeente heeft een maandelijks veiligheidsoverleg met de politie waar zaken als verloedering van de woonomgeving en overlast worden besproken. Voorbeelden van overlast die ter sprake komen zijn geluid- en stankoverlast, vervuiling, de aanwezigheid van ongedierte en/of ruzies tussen buren onderling. Burgers melden dergelijke zaken ook zelf bij de gemeente of bij de woningstichting. Die meldingen worden onderzocht en waar nodig wordt actie ondernomen. Toch zouden bij dit overleg meer partijen aan moeten sluiten om een zo eenduidig mogelijk beeld te krijgen van de situaties binnen de gemeente. Daarnaast is er een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) werkzaam bij de gemeente. Deze houdt toezicht in de wijken, signaleert problemen en onderneemt hierop actie. Stichting Voormekaar richt zich op leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid c.q. samenlevingsopbouw door actief deel te nemen om zo te proberen de voorzieningen in de kleine kernen op peil te houden. Zij nemen ook deel aan werk- en projectgroepen. De gemeente is momenteel ook bezig met buurtpreventie. Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de buurt. Van tijd tot tijd worden buurtbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de politie aanwezig kan zijn, om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast kan informatie gegeven worden over de preventieve maatregelen die in de woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Omissies Er moet betere overlegstructuur zijn tussen verschillende partners bij een veiligheidsvraagstuk. In overlegsituaties kunnen de partners gedachten en informatie uitwisselen. Communicatie is hierbij ook zeer belangrijk. De gemeente, woningstichting `de Kernen, politie Gelderland-Zuid, maatschappelijk werk (NIM), Stichting Voormekaar. 1. Het is verstandig om de woningstichting te betrekken bij het maandelijkse veiligheidsoverleg tussen de gemeente en de politie. Zo wordt voorkomen dat de verschillende instanties op een eigen wijze hetzelfde probleem proberen op te lossen zonder dat er afstemming plaatsvindt. 2. Ook is het nodig dat er wijkschouwen georganiseerd worden. De gemeente, politie en woningstichting lopen door de wijken en constateren zo vroegtijdig zaken als verloedering. Naar aanleiding van deze wijkschouwen worden door de betrokken partijen concrete afspraken gemaakt om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. 6

7 Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Het aantal huiselijk geweld incidenten is de afgelopen jaren gestegen in de gemeente. In 2008 waren er 18 incidenten en in (politiecijfers). Hiervan zijn 8 aangiftes gedaan. De laatste jaren is er veel publiciteit en aandacht voor huiselijk geweld. Dit zou bij kunnen dragen in de stijging van het aantal gemelde incidenten. De gemeente heeft (nog) geen specifieke aanpak huiselijk geweld. Huiselijk geweld gevallen worden vrijwel nooit besproken in het overleg tussen politie en gemeente. Er is in 2009 een gesprek geweest met een medewerker van Elan (voorheen Enzovoort en Osmose) een expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie. Zij zouden de gemeente ondersteunen bij het opzetten van een gemeentelijk netwerk als het gaat om huiselijk geweld. Helaas is door het stellen van prioriteiten nog altijd niet van start gegaan. In 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Deze wet voorziet de burgmeester in de mogelijkheid een huisverbod op te leggen aan degene van wie (een dreiging van) huiselijk geweld uitgaat. De burgemeester heeft een ondertekeningsmandaat afgegeven aan de hulpofficieren van justitie van de regiopolitie Gelderland-Zuid (belast met de uitvoering van een huisverbod), voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod. In dit geval dient de hulpofficier van justitie altijd met de burgemeester contact op te nemen voordat de beschikking wordt opgemaakt. De burgemeester neemt dan de beslissing over het al dan niet opleggen van een huisverbod, waarna de hulpofficier van justitie de beschikking opmaakt en ondertekent. Voor het voeren van procedures bij de rechtbank voortkomende uit het opleggen van huisverboden is een doorlopende machtiging verleend aan een aantal medewerkers van de gemeente Nijmegen. Omissies Er is geen overleg over huiselijk geweld gevallen binnen de gemeente. Hierin moet verandering komen. Ook moet er een stappenplan komen om een betere afstemming te krijgen tussen de verschillende betrokken hulpverlenerorganisaties. Gemeente. Politie, Elan, Woningstichting De Kernen, NIM, Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), huisartsen, scholen. Aanpak huiselijk geweld opzetten en implementeren binnen de gemeente. Overleg opstarten met de betrokken instanties. Opnieuw gesprekken aangaan met Elan voor hulp bij implementatie. 7

8 Geweld tegen personen Tot `geweld tegen personen wordt gerekend: bedreiging, mishandeling,straatroof, zedenmisdrijven, moord en doodslag. Volgens de politiecijfers is het aantal aangiften van geweld de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Er zitten geen hele sterke stijgingen of dalingen in. Indien er grote dan wel risicovolle evenementen zijn, zet de politie, indien mogelijk, extra agenten in. Als er aangifte wordt gedaan van geweld stelt de politie altijd een onderzoek in. Politie Voorzetten van de huidige aanpak Geweld tegen goederen Tot `geweld tegen goederen wordt gerekend: vandalisme en graffiti. Vandalisme wordt voornamelijk gepleegd door jeugd en vindt plaats op en rondom de hangplekken en aan de openbare weg. (diefstal/vernielen van verkeersborden). Graffiti vindt slechts sporadisch plaats. Ook vinden er veel vernielingen plaats bij en aan scholen. Jongeren worden op de hangplekken regelmatig aangesproken op hun gedrag door politie en jongerenwerkers van Stichting Voormekaar. Indien goederen van de gemeente worden beschadigd/vernield wordt altijd aangifte gedaan. Politie, Stichting Voormekaar en gemeente Voortzetten van de huidige aanpak. Gedupeerden motiveren om aangifte te doen en de schade zo spoedig mogelijk verhelpen Daarnaast in beeld brengen wat gedurende 1 jaar tijd de hoeveelheid vernielingen zijn aan scholen. Dit vervolgens evalueren en eventueel bij noodzaak hierop actie ondernemen. 8

9 Inbraken Tot `inbraken wordt gerekend: inbraken in woningen, garageboxen, garages, schuren en tuinhuizen. In 2007 was er een explosieve stijging van het aantal aangiften van inbraken. In 2008 en 2009 is het vrijwel gelijk, dus stabiel. Het aantal inbraken over een jaar varieert sterkt, zo zijn er een aantal maanden vrijwel geen inbraken en dan in één week een aantal tegelijk. Dit doet vermoeden dat er een dader(groep) afkomstig van buiten de gemeente en/of regio actief is. Inbraakpreventie gebeurd in de gemeente vooral naar aanleiding van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKWV). Het PKVW werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Dit wordt gerealiseerd door eisen te stellen aan het ontwerp van de woonomgeving, het wooncomplex en de individuele woning (verlichting, begroeiing, etc.). Door het nemen van bepaalde preventieve maatregelen kunnen bewoners ook veel zelf doen om inbraak te voorkomen. Denk aan de deuren 's nachts op slot doen, zorgvuldig met sleutels omgaan, ramen dichtdoen tijdens het slapen, afspraken met buren maken, etc. In de gemeente zijn een aantal bedrijven gevestigd die de bewoners kunnen adviseren over hoe ze hun huis kunnen beveiligen om zich te certificeren voor het keurmerk. Op het gebied van nieuwbouw woningen heeft de gemeente gezegd in principe medewerking te verlenen aan het PKVW. Indien mogelijk zal PKVW op nieuwbouwprojecten worden toegepast. Hier mag meer aandacht voor komen. De woningen van Woningstichting De Kernen zijn allemaal op PKVW niveau. Helaas veranderen de regels zo snel dat de Woningstichting onmogelijk alle wijzigingen continue door kan voeren in haar woningaanbod. Politie, gemeente, woningstichting, particuliere bedrijven. Inwoners periodiek door middel van periodieke voorlichting attenderen op de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van de eigen woning en het sluiten van ramen en deuren. Meer aandacht besteden aan het toepassen van PKVW op nieuwbouwprojecten. 9

10 Voertuigcriminaliteit Tot `voertuigcriminaliteit wordt gerekend: diefstal van (brom-, snor-)fietsen en diefstal van en uit voertuigen( motorfietsen, auto s, tractoren, etc.) Er is een dalende trend te zien t.a.v. voertuigcriminaliteit. De gemeente geeft geen prioriteit aan het bestrijden van voertuigcriminaliteit gezien het kleine aantal incidenten. Als er aangifte wordt gedaan van voertuigcriminaliteit wordt er uiteraard wel altijd onderzoek verricht door de politie Gemeente, politie Voortzetten van de huidige aanpak Drugs- en alcohol gebruik Onder drugs- en alcoholgebruik valt het bezitten van, het gebruiken van, het vervaardigen van of de handel in drugs en het bezitten of gebruiken van alcohol. Dit thema is onderverdeeld in een kopje `alcohol en een kopje `drugs. Alcohol Alcohol is het genotmiddel dat door jongeren het meest wordt gebruikt. Omdat de hersenen in de puberteit nog volop groeien, is alcoholgebruik (ook zonder overmatig gebruik) op deze leeftijd niet zonder risico s. Alcoholgebruik op jonge leeftijd kan de groei van de hersenen belemmeren. De verminderde groei kan onder andere leiden tot verminderde prestaties op het gebied van leren en geheugen. Ook heeft alcohol een verdovend effect. Prikkels die nodig zijn om bijvoorbeeld in het verkeer of sociaal goed te reageren, komen slechter door. Alcoholgebruik kan daarom dus ook leiden tot risicovol seksueel gedrag, agressief gedrag en ongevallen. Verder is er een verband aangetoond tussen een vroege beginleeftijd van alcoholgebruik en problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. Alcohol heeft dus een grote invloed op de ontwikkeling van de jeugd en daarom lichten wij deze groep hier uit. De GGD heeft in het schooljaar 2007/2008 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit het voortgezet onderwijs (12-18 jaar). Dit onderzoek heeft de naam E-MOVO gekregen. Bijna de helft (49%) van de West Maas en Waalse jongeren in de betreffende leeftijdsklasse heeft aan het onderzoek meegedaan (235 jongeren). Uit het onderzoek blijkt dat van de jongeren uit West Maas en Waal 73% ooit alcohol heeft gedronken en 57% maandelijks alcohol drinkt. Het percentage jongeren dat per maand wel eens vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken ( binge drinken of piekdrinken ) is 43%. 10

11 In de grafiek is te zien dat het alcoholgebruik in de voorafgaande 4-weken van het onderzoek in West Maas en Waal in 2007 duidelijk gedaald is ten opzichte van Binge drinking is echter iets gestegen. Het alcoholgebruik ligt hoger dan gemiddeld in de regio. De jongeren van klas 4 drinken veel vaker dan de jongeren uit klas 2. Maar toch heeft ook van deze 2e klassers (dit zijn 13/14-jarigen) 35% in de voorgaande vier weken alcohol gedronken en 21% van de 2e klassers heeft in deze periode minstens één keer minimaal vijf glazen per keer gedronken. Er is maar weinig verschil tussen jongens en meisjes. Grafiek 1. Alcoholgebruik door jongeren De gemeente is gestart met het maken van een alcoholmatigingsplan. Het doel van dit plan is matiging van alcoholgebruik bij jongeren, zodat de gezondheid verbeterd op korte termijn (o.a. alcoholvergiftiging) en lange termijn (o.a. hersenschade, levercirrose). Ook vermindering van schade door alcoholgebruik zoals vandalisme en geweld, (verkeers)ongevallen, risicovol (seksueel) gedrag is een belangrijk doel. Het plan zal in 2011 worden vastgesteld. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de is opgenomen dat het nuttigen van alcohol of bij je hebben van aangebroken flesjes, blikjes of dergelijke waar alcohol in zit verboden is binnen de bebouwde kom van de kernen. De gemeente heeft een Drank en Horecaverordening welke stamt uit De gemeente kent weinig café s, wel meer eetgelegenheden. Toch moet deze verordening herzien worden en er zal duidelijk horecabeleid gevoerd moeten gaan worden (regels m.b.t. uitgaan opnemen enz.) Gemeente, GGD, Stichting Voormekaar, Politie, Iriszorg Voorzetten van de huidige aanpak. Herzien Drank en Horecaverordening. Hierin duidelijk horecabeleid opnemen. 11

12 Drugs Regelmatig gebruik van cannabis (ook wel softdrugs genoemd) kan geheugenproblemen en problemen met reactie-of concentratievermogen veroorzaken, wat vaak resulteert in slechter verkeersgedrag en slechtere school-en werkprestaties. Jongeren die onder de 18 jaar beginnen met softdrugsgebruik, hebben een grotere kans later ook harddrugs te gaan gebruiken. Een belangrijk effect van de meeste harddrugs is afhankelijkheid (lichamelijk en/of geestelijk). Daarnaast kan harddruggebruik ook lichamelijke schade veroorzaken. Als drugs en alcohol in combinatie worden gebruikt kan dit het risico op schadelijke gevolgen vergroten. Van de jongeren heeft 31% wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen. Meestal was dit op straat, op school of (bij vrienden) thuis Van de jongeren heeft 19% ooit cannabis gebruikt en ruim 8% heeft dit in de periode van het onderzoek gebruikt. (zie de grafiek). Dit gebruik is iets lager dan in 2003, lager dan gemiddeld in de regio maar wel hoger dan in Oost Nederland. Het zijn vooral de vierde klassers die cannabis gebruiken. Het gebruik van harddrugs (XTC, cocaïne, amfetaminen (pep, speed), paddo's en heroïne) ligt een stuk lager: 4,8% van de jongeren heeft ooit harddrugs gebruikt en 4,0% geeft aan dit in de afgelopen 4 weken nog gebruikt te hebben. Dit is hoger dan in 2003 en hoger dan in de regio. Het gaat echter in absolute zin maar om weinig jongeren en daardoor kan toeval een grotere rol spelen. Het gaat dan met name om amfetaminen (2,0%), paddo's (1,8%) en cocaïne (1,6%). Van alle jongeren heeft 11% weleens harddrugs aangeboden gekregen. Grafiek 2. Drugsgebruik door jongeren Met betrekking tot coffeeshops hanteert de een nuloptiebeleid. Dit wil zeggen dat er geen coffeeshops gevestigd mogen zijn binnen de gemeentegrenzen. Doel hiervan is om drugstoerisme en overlast tegen te gaan. Gemeente, politie, Stichting Voormekaar, Iriszorg Voortzetten van de huidige aanpak. Onderzoeken of het mogelijk is om in de APV een verbod van drugsgebruik op straat op te nemen. 12

13 Seksinrichtingen Op dit moment zijn er binnen de gemeente West Maas en Waal géén (legale) seksinrichtingen. De gemeente West Maas en Waal heeft een Integraal Prostitutiebeleid vastgesteld en een aantal artikelen opgenomen in de APV. In dit beleid is aangegeven dat binnen de gemeente West Maas en Waal maximaal één seksinrichting en maximaal één escortbedrijf aanwezig kunnen zijn. Tegen illegale seksinrichtingen/escortbedrijven wordt direct opgetreden. Alle vergunningaanvragen zullen worden getoetst op grond van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Deze wet biedt bestuursorganen de mogelijkheid na te gaan of de aangevraagde vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (bestuurlijk instrument ter bestrijding van criminaliteit). Bij vergunning van een bedrijf zal door zowel de politie als de GGD met grote regelmaat controle van de inrichting plaatsvinden. De gemeente wordt dan bij eventuele overtredingen en/of misstanden op de hoogte gebracht en zal bestuursrechtelijk worden opgetreden. Politie, GGD en gemeente SMS-Alert Voortzetten van de huidige aanpak. Nagaan of de artikelen in APV aanvulling behoeven.. 13

14 Leefbaarheid Ex-gedetineerden Jaarlijks keren enkele personen na detentie terug naar de om zich hier (opnieuw) te vestigen. Daarnaast heeft de gemeente de instelling Tactus binnen haar gemeente. Hier worden ex-gedetineerden met alcohol en/of drugsverslaving na detentie opgenomen om af te kicken en om hen weer klaar te maken voor terugkeer naar de maatschappij. Dat ex-gedetineerden op een goede manier terugkeren in de maatschappij is in ieders belang. Voor de ex-gedetineerde zelf, om te voorkomen dat hij of zij terugvalt in crimineel gedrag; en voor de inwoners, die gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit. Uiteraard is elke gedetineerde zelf verantwoordelijk voor een goede re-integratie in de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van ex-gedetineerden voor zover er geen sprake meer is van een justitieel kader. Justitie en de gemeente werken goed samen om recidive te verminderen. De gemeenten kan bijvoorbeeld zaken als een uitkering of huisvesting regelen, al dan niet in samenwerking met haar partners. De gemeente is aangesloten op het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg systeem, het zogenaamde DPAN systeem. Dit is een webportaal, bestaande uit een deel met achtergrondinformatie, een netwerkdatabank, publicaties, richtlijnen en discussiefora. Daarnaast is via het webportaal een webapplicatie toegankelijk (extra beveiligde toegang). Hierin bevinden zich zaakdossiers met specifieke, persoonsgebonden informatie ten aanzien van nazorg aan individuele gedetineerden. Hier kan de gemeente informatie vinden over gedetineerden die uit de eigen gemeente afkomstig zijn of zich hier na vrijlating willen vestigen. Woningstichting De Kernen heeft een aantal woningen binnen haar woningen bestand die beschikbaar zijn gesteld voor groep Tactus ex-gedetineerden, zodat zij leren om op eigen benen te staan. Zo lang zij in deze woningen wonen krijgen zij nog begeleiding van Tactus. Gemeente, politie, Justitie, woonstichting De Kernen. Voortzetten van de huidige aanpak. 14

15 SMS-Alert en huidige aanpak Sinds april 2008 bestaat in de gemeente West Maas en Waal de mogelijkheid om burgers middels het communicatiemiddel SMS Alert te vragen een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de woon- en/of werkomgeving. Na aanmelding bij SMS Alert ontvangen burgers een sms over een gebeurtenis, bijvoorbeeld stroomuitval, gaslek, vermissing of overval in de buurt. Door tips of andere bruikbare informatie over de gebeurtenis weer door te geven, kunnen burgers de politie, brandweer en/of gemeente helpen. Inmiddels hebben 1413 inwoners van de gemeente West Maas en Waal zich aangemeld voor sms alert. In 2011 zal SMS alert over gaan in Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon-werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers in een bepaalde buurt. Met Burgernet kan de politie het publiek betrekken bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of een vermist persoon. De deelnemers krijgen een sms-bericht of ingesproken mededeling over een gezocht persoon of voertuig te horen op hun vaste of mobiele telefoon. Als zij vervolgens iets zien of horen dat overeenkomt met het signalement, bellen zij direct naar een gratis telefoonnummer van de politie. Zo kan de politie gerichter en sneller zoeken. Na afloop van de zoekactie krijgen alle deelnemers een bericht met informatie over het resultaat. Omissies Na de start van het project sms alert is er nauwelijks meer gecommuniceerd over het project en/of de wijze waarop burgers zich kunnen aanmelden. Politie en gemeente. Voortzetten van de huidige aanpak. Met regelmaat dient door middel van publicaties SMS-Alert onder de aandacht te worden gebracht. 15

16 2.4. Bedrijvigheid en veiligheid Evenementen De kent enkele jaarlijks terug kerende evenementen zoals de Dijkenloop, Wiellawaai, Pleinpop, Kom naar de Kern en niet te vergeten het carnaval. Deze evenementen moeten goed georganiseerd, veilig en met zo min mogelijk hinder plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om een beleid te hebben speciaal gericht op evenementen. Ontwikkeling van evenementenbeleid De gemeente West Maas en Waal maakt deel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze Veiligheidsregio heeft samenwerking met haar 18 gemeenten een handreiking voor evenementenbeleid opgesteld. Deze handleiding kunnen gemeenten gebruiken voor de toepassing van lokaal evenementenbeleid. De handleiding bestaat uit twee delen, het regionale deel en het lokale deel. Het regionale deel van het evenementenbeleid heeft betrekking op met name de (zwaar) belastende evenementen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De kleine evenementen (minder of niet belastend) vallen buiten het regionale beleid en zullen volgens het lokale beleid van de gemeente afgehandeld worden. Alle gemeenten stellen een lokaal evenementenbeleid vast zoals staat in het regionale beleid. Om de gemeenten hierin te faciliteren, is een lokaal model evenementenbeleid ontwikkeld, welke aansluit bij het regionale beleid en waarin gemeenten lokaal keuzes kunnen maken. Samenhang met andere plannen Evenementenbeleid is integraal beleid. Dit kan men onder andere zien doordat het evenementenbeleid is afgestemd met de onderstaande plannen: Rampenplan Gelderland-Zuid Het regionaal deel van het evenementenbeleid sluit aan op en maakt gebruik van de systematiek zoals beschreven in het rampenplan voor de 18 gemeenten in Gelderland-Zuid. Door deze aansluiting van het evenementenbeleid op het rampenplan, ontstaat een samenhang van planvorming ten opzichte van beheersen en bestrijden van calamiteiten tijdens evenementen. De nadruk in de voorbereiding ligt op preventie, dus het voorkomen van calamiteiten. Operationele draaiboeken De bij het evenement betrokken operationele en gemeentelijke diensten werken hun inzet uit in operationele draaiboeken. Deze draaiboeken zijn op elkaar en op het evenementenbeleid afgestemd. Calamiteitenplan Het calamiteitenplan van de evenementenorganisator wordt afgestemd met het evenementenbeleid en de draaiboeken van de betrokken operationele en gemeentelijke diensten. Naar aanleiding van de handreiking heeft de gemeente West Maas en Waal een concept voor een lokaal evenementenbeleid ontwikkeld. Alle zaken die van toepassing zijn op een evenement, van de aanvraag van de vergunning tot de evaluatie, zijn hierin geregeld. Gemeente, organisator van het evenement, politie, brandweer, GHOR Het voornemen is om in het eerste kwartaal van 2011 het evenementenbeleid te realiseren en in gebruik te nemen. 16

17 Bedrijventerrein en huidige aanpak De gemeente heeft momenteel geen prioriteit met betrekking tot veiligheid op de bedrijventerreinen, omdat daar geen aanleiding toe is. De ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen hebben nog niet te kennen gegeven dat de problematiek zo groot is dat er veiligheidsprojecten opgestart moeten worden. Gemeente, ondernemers Als er vanuit de ondernemers initiatief komt voor een veiligheidsproject zal de gemeente daar vanzelfsprekend haar bijdrage aan leveren. 17

18 2.5 Jeugd en veiligheid Overlast In 2007 heeft de eerste inventarisatie van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen in de gemeente West Maas en Waal plaatsgevonden. Deze inventarisatie wordt periodiek geactualiseerd. In 2009 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Binnen de gemeente West Maas en Waal zijn een aantal hinderlijke groepen aanwezig. Geen overlastgevende of criminele groepen. Het aantal meldingen van overlast door jeugd is de laatste jaren gedaald. Er wordt nog nauwelijks over geklaagd bij de gemeente of de politie. In 2007 zijn in het politiedistrict Tweestromenland door de gemeenten en politie afspraken gemaakt over de aanpak van overlast door jeugd(groepen). De districtelijke afspraken zijn vertaald in lokale afspraken en neergelegd in de Notitie aanpak problematische jeugdgroepen. In het Netwerkoverleg Jeugd wordt door alle betrokken partijen (gemeente, scholen, NIM, Halt, Politie, Iriszorg, Stichting Voormekaar enz.) informatie verstrekt over ontwikkelingen op het gebied van jeugd. Ook worden hier afspraken gemaakt wie wat kan betekenen in het ontwikkelen van beleid e.d.. In het Jeugd(overlast) overleg wordt met gemeente (leerplicht, jeugd en veiligheid), politie, Stichting Voormekaar gesproken over jeugdgroepen, individuele jeugdigen en de plaatsen waar de jeugd zich bevindt. Indien er zich problemen voordoen of dreigen te doen, worden deze besproken in het overleg en hierover afspraken gemaakt. Bureau Halt geeft jaarlijks voorlichting aan de groepen 8 en de eerste twee klassen van het voorgezet onderwijs. Deze voorlichting draagt in ieder geval bij aan de bewustwording van de in de gemeente West Maas en Waal schoolgaande en opgroeiende jeugd. Onderwerpen als vuurwerk, vandalisme, diefstal en (digi)pesten komen aan de orde. In voorkomende gevallen van jeugdoverlast treedt de politie repressief op. Jeugdigen kunnen beboet worden in verband met het overtreden van het alcoholverbod dat geldt binnen de bebouwde kommen. Politie, Stichting Voormekaar, Gemeente. De gemeente heeft de integrale nota jeugdbeleid vastgesteld. Deze nota is in gebruik genomen en zal elk jaar geëvalueerd worden. 18

19 2.5.2 Zorg In 2009 is er een evaluatie geweest van de nota Jeugd vraagt om beleid. Deze nota was destijds het beleid op het gebied van jeugd. De evaluatie vermeldt de stand van zaken en schetst hoe het momenteel staat met de realisatie van de actiepunten uit de nota. Uit het overzicht blijkt dat de actiepunten hiervan veelal zijn opgenomen in Wmo beleids- en uitvoeringsprogramma Wij doen mee van juni Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is op 1 januari 2007 van kracht gegaan. Deze wet heeft als maatschappelijk doel meedoen. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente werkt met een preventief jeugdbeleid, dat sinds 1 januari 2008 een onderdeel is geworden van in het Wmo beleid- en uitvoeringsplan. Het doel dit preventief jeugdbeleid is gericht op: preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. De volgende vijf functies van de Wmo zijn van toepassing: 1. het informeren en adviseren van jeugdigen en ouders. 2. het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en ouders. 3. het aanbod van hulp en zorg bij problemen met opgroeien met opvoeden toegankelijk maken voor jeugdigen en ouders. 4. het bieden van lichte hulp bij problemen met opgroeien en met opvoeden voor jeugdigen en ouders. 5. de coördinatie van gemeentelijke hulp en zorg die aan jeugdigen en ouders wordt geboden. Vanuit het Wmo beleidsplan is er de opdracht om de integrale nota Jeugdbeleid te actualiseren. In deze nota laat de gemeente zien hoe ze de komende jaren werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor niet alleen de jeugd, maar ook voor ouders en verzorgers. Een actuele integrale nota jeugdbeleid is ook nodig voor de uitvoering van een lokaal CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Elke gemeente moet eind 2011 een of meer Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben. Bij een CJG kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG bundelt het aanbod van ondersteuning, bijvoorbeeld van de consultatiebureaus en Bureaus Jeugdzorg. Enkele taken van het CJG zijn bijvoorbeeld opvoed- en opgroeiondersteuning en het op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen. Door het realiseren van een CJG komt er onder de regie van de gemeente een op preventie gericht, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen. In het model moet minimaal een bundeling komen van de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en GGD), de 5 Wmo functies van preventief jeugdbeleid, een schakel met Bureau Jeugdzorg (BJZ), en tenslotte een schakel met de Zorg- Adviesteams (ZAT). De doelgroep zijn kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar, hun ouders en de professionals die met de kinderen en jongeren werken. Er twee doelgroepen te onderscheiden; onder de 16 jaar en tussen jaar. Door onder andere draagvlak te creëren bij ouders, politici, scholen, sportverenigingen, horeca, middenstand, instellingen voor welzijn en natuurlijk de jeugd moeten de bovenstaande doelen bereik worden. 19

20 Gemeente, Bureau Jeugdzorg, Stichting Voormekaar, GGD, Zorg-Adviesteams. De gemeente is momenteel bezig met deze integrale nota jeugdbeleid en naar alle waarschijnlijkheid wordt deze nog dit jaar gerealiseerd. Deze nota wordt in gebruik genomen en zal elk jaar geëvalueerd worden. 20

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd Hangen in Hoogeveen repressieve aanpak overlastgevende jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoofdstuk 2 is vertrouwelijk 3. Mogelijke maatregelen 9 3.1 Proactie 10 3.2 Preventie 11 3.3 Preparatie 11 3.4

Nadere informatie

Regelgeving omtrent genotmiddelen

Regelgeving omtrent genotmiddelen Regelgeving omtrent genotmiddelen Versie 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Carmel College Salland; een gezonde school 1.2 Gezonde school en genotmiddelen 1.3 Op welke wijze wil de school een

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie