Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz Inleiding blz Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding blz Inleiding blz Veiligheidspartners blz Regie blz Integraal Veiligheidsbeleid blz Huidig beleid blz Werkwijze blz Doelstelling blz. 4 Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz Inleiding blz Algemeen 2.3. Veilige woon- en leefomgeving blz Overlast tussen bewoners,verloedering, kwaliteit blz. 6 woonomgeving en onveiligheidsgevoelens Huiselijk geweld blz Geweld tegen personen blz Geweld tegen goederen blz Inbraken blz Voertuigcriminaliteit blz Drugs- en alcohol gebruik blz Seksinrichtingen blz Leefbaarheid blz Ex-gedetineerden blz SMS-Alert blz Bedrijvigheid en veiligheid blz Evenementen blz Bedrijventerrein blz Jeugd en veiligheid blz Overlast blz Zorg blz Veilig in en om de school blz Fysieke veiligheid blz Verkeersveiligheid blz Rampenbestrijding blz Risico s gevaarlijke stoffen/externe veiligheid blz Brandveiligheid blz Integriteit en veiligheid blz Radicalisering en extremisme blz Georganiseerde criminaliteit blz.28 Versiebeheer Datum Status Auteur(s) Omschrijving 5 oktober 2010 Gereed Pim Ruiten Judith Mangel Integraal Veiligheidsbeleid

2 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Inleiding Het thema veiligheid is een actueel onderwerp dat veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt. Iedere dag is er wel berichtgeving over dit onderwerp. Veiligheid kan worden beschouwd als een basisvoorwaarde voor leven: mensen willen leven zonder dreiging van onveiligheid. Het fundamentele karakter van veiligheid wordt duidelijk zichtbaar als we de veelheid aan veiligheidsonderwerpen de revue laten passeren. In dit onderhavige plan gebeurt dat. De afgelopen jaren is de maatschappelijke opvatting dat veiligheid verder gaat dan het publieke domein: veiligheid stopt niet bij de voordeur. Sterker nog, de meeste dodelijke ongelukken vinden plaats achter de voordeur. Een onderwerp als huiselijk geweld wordt dan ook, gezien de grote impact die het heeft op de betrokkenen, steeds meer gezien als een publieke zaak. 1.2 Veiligheidspartners De aanpak van onveiligheid is tegenwoordig geen zaak meer van de gemeente alleen. Het vereist een intensieve samenwerking met diverse partners, zoals; het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, de politie, de brandweer en de burgers zelf. De spilfunctie in het veiligheidsbeleid ligt bij de lokale overheid, de gemeente. De gemeente staat als bestuurslaag immers het meest dicht bij de burgers en wordt als eerste aangesproken ten aanzien van heersende onveiligheidsgevoelens. Dat doet niets af aan het feit dat de verschillende partners ook nog hun eigen verantwoordelijkheden hebben. 1.3 Regie De gemeente is de regisseur van het veiligheidsbeleid en als zodanig verantwoordelijk voor de beleidsvoering. De specifieke wettelijke taken van de gemeente bieden hiervoor de basis. Om deze rol werkelijk te kunnen vervullen is draagvlak (intern en extern) en expertise van de veiligheidspartners van cruciaal belang. Binnen de gemeente West Maas en Waal is het team Integrale Veiligheid verantwoordelijk voor het invullen van deze regierol. 1.4 Integraal Veiligheidsbeleid Integraal Veiligheidsbeleid (hierna IVB) is het regelmatig in kaart brengen van de veiligheidsproblemen die zich voordoen of kunnen voordoen en daar vervolgens doelmatig en doeltreffend actie op te ondernemen. Het opstellen van een veiligheidsbeleid is dan ook een zeer effectieve manier om onveiligheid te lijf te gaan. Het is al een paar keer voorbij gekomen, het woord integraal. Het begrip integraal kan vanuit drie invalshoeken worden ingevuld. (1) de te betrekken beleidsterreinen, (2) de verschillende fasen in de bestuurlijke veiligheidsketen en (3) de te betrekken in- en externe partners. Al deze invalshoeken zijn van belang bij het opstellen, evalueren, actualiseren en uitvoeren van IVB. De veiligheidsketen is een belangrijke indicatie op het gebied van veiligheid. De veiligheidsketen toont aan op welke verschillende niveaus de gemeente een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de lokale veiligheid. 2

3 De schakels die gezamenlijk de veiligheidsketen vormen zijn: Pro-actie: Preventie: Preparatie: Repressie: Nazorg: het structureel voorkomen van onveiligheid het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van onveilige situaties de bestrijding van onveiligheid en verlening van hulp in acute noodsituaties alle activiteiten om zo snel mogelijk weer naar de normale situatie terug te keren. Integraal veiligheidsbeleid is het doorlopen van de schakels van de veiligheidsketen. Onder regie van de gemeente is een concrete probleemgerichte aanpak nodig, waarbij aandacht wordt besteed aan alle schakels in de veiligheidsketen: van het in een vroegtijdig stadium voorkomen van onveiligheid en beter beheersen, naar het bestrijden van onveiligheid. Oftewel van pro-actie naar preventie, preparatie, repressie en als sluitstuk de nazorg Huidig beleid Het huidig IVB dateert van 2006 en is verouderd. Daarom dient er een nieuw beleid te worden ontwikkeld. Leidraad voor het nieuwe IVB is het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 2006, de verbeterde versie van het rode boekje. Het nieuwe IVB wordt een meerjarenplan en dient vanaf 2011 jaarlijks te worden geëvalueerd. Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de doelstellingen voor de komende vier jaar voor de. De belangrijkste veiligheidsthema s met daaraan toegevoegd deelonderwerpen die de komende jaren aanpak vereisen dan wel aandacht behoeven worden uitvoerig beschreven Werkwijze Dit meerjarenplan is tot stand gekomen door intensief samenwerken van verschillende partners van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. De volgende partners hebben een werkgroep gevormd en zijn verschillende keren bij elkaar gekomen: Gemeentelijke deelnemers Ambtenaar OOV Maatschappelijke ontwikkeling Vergunningen/handhaving Openbare ruimte Klant Contact Centrum Externe partners Politie Gelderland-Zuid Brandweer West Maas en Waal Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen Woningstichting De Kernen Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal (St. SPOM) BO 1 Trivium BO Pax Christi College VO 2 Maatschappelijk werk (NIM) Stichting VoorMekaar Vanuit verschillende oogpunten is er naar de veiligheid in de gemeente West Maas en Waal gekeken en zo is een ruime kijk op de veiligheidssituatie ontstaan. Niet alleen in de ontwikkelfase, maar ook in de uitvoeringsfase van het IVB zijn partners onmisbaar. Evaluatie is belangrijk en daarom komt de werkgroep na de uitvoering van het beleid nog een aantal maal bijeen om de vorderingen van het IVB te checken. 1 BO: Basisonderwijs 2 VO: Voortgezet onderwijs 3

4 1.7. Doelstelling De doelstelling voor de komende vier jaar is: het op een systematische en samenhangende wijze weergeven van de veiligheidsproblematiek in de gemeente zodat hierop integraal actie kan worden ondernomen en zodoende de lokale veiligheid, zowel objectief als subjectief, verbeterd 4

5 Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse 2.1. Inleiding In dit deel van het IVB wordt de veiligheidsanalyse weergegeven. De gegevens die hiervoor gebruikt zijn, zijn afkomstig van zowel objectieve (cijfermatig) als subjectieve bronnen (meningen, gevoelens). Objectieve inventarisatie Deze gegevens hebben we o.a. verkregen van de politie Gelderland-Zuid. Daarnaast is in verband met de verkeersveiligheid ook gekeken naar cijfers die afkomstig zijn uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Een groot deel van de onveiligheid is niet zichtbaar in cijfers als gevolg van het zogenaamde dark number. Niet van ieder incident wordt namelijk aangifte gedaan, waardoor de cijfers niet geheel compleet zijn. Dit heeft onder andere te maken met de aangiftebereidheid van de burgers. Een dark number is onontkoombaar en hiermee dient rekening te worden gehouden bij het trekken van conclusies. Het betreft hier niet enkel cijfers over criminaliteit, maar ook over bijvoorbeeld verkeersongevallen en leefbaarheid. Subjectieve inventarisatie Deze gegevens zijn verkregen uit signalen van bewoners en de werkgroepleden zelf. Voor een groot deel is onveiligheid gevoel. Wat ervaren mensen als onveilig? Dit is voor iedereen anders. Het is belangrijk om deze gegevens mee te nemen in dit IVB want een positief veiligheidsgevoel draagt bij aan de kwaliteit van het leven Algemeen Zoals in de inleiding is genoemd is dit IVB opgesteld met als rode draad Het Kernbeleid Veiligheid. Dit kernbeleid noemt de volgende vijf veiligheidsvelden: 1. Veilige woon- en leefomgeving; 2. Bedrijvigheid en veiligheid; 3. Jeugd en veiligheid; 4. Fysieke veiligheid; 5. Integriteit en veiligheid. Per veiligheidsveld worden de volgende punten weergegeven; een analyse, de huidige aanpak, mogelijke omissies, de betrokken partijen en het beleidsvoornemen. 5

6 2.3. Veilige woon- en leefomgeving Overlast tussen bewoners,verloedering- en kwaliteit woonomgeving en onveiligheidsgevoelens Op dit moment is er geen goede overlegstructuur als het gaat over woonoverlast (overlast tussen bewoners en verloedering). De gemeente heeft een maandelijks veiligheidsoverleg met de politie waar zaken als verloedering van de woonomgeving en overlast worden besproken. Voorbeelden van overlast die ter sprake komen zijn geluid- en stankoverlast, vervuiling, de aanwezigheid van ongedierte en/of ruzies tussen buren onderling. Burgers melden dergelijke zaken ook zelf bij de gemeente of bij de woningstichting. Die meldingen worden onderzocht en waar nodig wordt actie ondernomen. Toch zouden bij dit overleg meer partijen aan moeten sluiten om een zo eenduidig mogelijk beeld te krijgen van de situaties binnen de gemeente. Daarnaast is er een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) werkzaam bij de gemeente. Deze houdt toezicht in de wijken, signaleert problemen en onderneemt hierop actie. Stichting Voormekaar richt zich op leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid c.q. samenlevingsopbouw door actief deel te nemen om zo te proberen de voorzieningen in de kleine kernen op peil te houden. Zij nemen ook deel aan werk- en projectgroepen. De gemeente is momenteel ook bezig met buurtpreventie. Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de buurt. Van tijd tot tijd worden buurtbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de politie aanwezig kan zijn, om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast kan informatie gegeven worden over de preventieve maatregelen die in de woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Omissies Er moet betere overlegstructuur zijn tussen verschillende partners bij een veiligheidsvraagstuk. In overlegsituaties kunnen de partners gedachten en informatie uitwisselen. Communicatie is hierbij ook zeer belangrijk. De gemeente, woningstichting `de Kernen, politie Gelderland-Zuid, maatschappelijk werk (NIM), Stichting Voormekaar. 1. Het is verstandig om de woningstichting te betrekken bij het maandelijkse veiligheidsoverleg tussen de gemeente en de politie. Zo wordt voorkomen dat de verschillende instanties op een eigen wijze hetzelfde probleem proberen op te lossen zonder dat er afstemming plaatsvindt. 2. Ook is het nodig dat er wijkschouwen georganiseerd worden. De gemeente, politie en woningstichting lopen door de wijken en constateren zo vroegtijdig zaken als verloedering. Naar aanleiding van deze wijkschouwen worden door de betrokken partijen concrete afspraken gemaakt om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. 6

7 Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Het aantal huiselijk geweld incidenten is de afgelopen jaren gestegen in de gemeente. In 2008 waren er 18 incidenten en in (politiecijfers). Hiervan zijn 8 aangiftes gedaan. De laatste jaren is er veel publiciteit en aandacht voor huiselijk geweld. Dit zou bij kunnen dragen in de stijging van het aantal gemelde incidenten. De gemeente heeft (nog) geen specifieke aanpak huiselijk geweld. Huiselijk geweld gevallen worden vrijwel nooit besproken in het overleg tussen politie en gemeente. Er is in 2009 een gesprek geweest met een medewerker van Elan (voorheen Enzovoort en Osmose) een expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie. Zij zouden de gemeente ondersteunen bij het opzetten van een gemeentelijk netwerk als het gaat om huiselijk geweld. Helaas is door het stellen van prioriteiten nog altijd niet van start gegaan. In 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Deze wet voorziet de burgmeester in de mogelijkheid een huisverbod op te leggen aan degene van wie (een dreiging van) huiselijk geweld uitgaat. De burgemeester heeft een ondertekeningsmandaat afgegeven aan de hulpofficieren van justitie van de regiopolitie Gelderland-Zuid (belast met de uitvoering van een huisverbod), voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod. In dit geval dient de hulpofficier van justitie altijd met de burgemeester contact op te nemen voordat de beschikking wordt opgemaakt. De burgemeester neemt dan de beslissing over het al dan niet opleggen van een huisverbod, waarna de hulpofficier van justitie de beschikking opmaakt en ondertekent. Voor het voeren van procedures bij de rechtbank voortkomende uit het opleggen van huisverboden is een doorlopende machtiging verleend aan een aantal medewerkers van de gemeente Nijmegen. Omissies Er is geen overleg over huiselijk geweld gevallen binnen de gemeente. Hierin moet verandering komen. Ook moet er een stappenplan komen om een betere afstemming te krijgen tussen de verschillende betrokken hulpverlenerorganisaties. Gemeente. Politie, Elan, Woningstichting De Kernen, NIM, Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), huisartsen, scholen. Aanpak huiselijk geweld opzetten en implementeren binnen de gemeente. Overleg opstarten met de betrokken instanties. Opnieuw gesprekken aangaan met Elan voor hulp bij implementatie. 7

8 Geweld tegen personen Tot `geweld tegen personen wordt gerekend: bedreiging, mishandeling,straatroof, zedenmisdrijven, moord en doodslag. Volgens de politiecijfers is het aantal aangiften van geweld de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Er zitten geen hele sterke stijgingen of dalingen in. Indien er grote dan wel risicovolle evenementen zijn, zet de politie, indien mogelijk, extra agenten in. Als er aangifte wordt gedaan van geweld stelt de politie altijd een onderzoek in. Politie Voorzetten van de huidige aanpak Geweld tegen goederen Tot `geweld tegen goederen wordt gerekend: vandalisme en graffiti. Vandalisme wordt voornamelijk gepleegd door jeugd en vindt plaats op en rondom de hangplekken en aan de openbare weg. (diefstal/vernielen van verkeersborden). Graffiti vindt slechts sporadisch plaats. Ook vinden er veel vernielingen plaats bij en aan scholen. Jongeren worden op de hangplekken regelmatig aangesproken op hun gedrag door politie en jongerenwerkers van Stichting Voormekaar. Indien goederen van de gemeente worden beschadigd/vernield wordt altijd aangifte gedaan. Politie, Stichting Voormekaar en gemeente Voortzetten van de huidige aanpak. Gedupeerden motiveren om aangifte te doen en de schade zo spoedig mogelijk verhelpen Daarnaast in beeld brengen wat gedurende 1 jaar tijd de hoeveelheid vernielingen zijn aan scholen. Dit vervolgens evalueren en eventueel bij noodzaak hierop actie ondernemen. 8

9 Inbraken Tot `inbraken wordt gerekend: inbraken in woningen, garageboxen, garages, schuren en tuinhuizen. In 2007 was er een explosieve stijging van het aantal aangiften van inbraken. In 2008 en 2009 is het vrijwel gelijk, dus stabiel. Het aantal inbraken over een jaar varieert sterkt, zo zijn er een aantal maanden vrijwel geen inbraken en dan in één week een aantal tegelijk. Dit doet vermoeden dat er een dader(groep) afkomstig van buiten de gemeente en/of regio actief is. Inbraakpreventie gebeurd in de gemeente vooral naar aanleiding van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKWV). Het PKVW werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Dit wordt gerealiseerd door eisen te stellen aan het ontwerp van de woonomgeving, het wooncomplex en de individuele woning (verlichting, begroeiing, etc.). Door het nemen van bepaalde preventieve maatregelen kunnen bewoners ook veel zelf doen om inbraak te voorkomen. Denk aan de deuren 's nachts op slot doen, zorgvuldig met sleutels omgaan, ramen dichtdoen tijdens het slapen, afspraken met buren maken, etc. In de gemeente zijn een aantal bedrijven gevestigd die de bewoners kunnen adviseren over hoe ze hun huis kunnen beveiligen om zich te certificeren voor het keurmerk. Op het gebied van nieuwbouw woningen heeft de gemeente gezegd in principe medewerking te verlenen aan het PKVW. Indien mogelijk zal PKVW op nieuwbouwprojecten worden toegepast. Hier mag meer aandacht voor komen. De woningen van Woningstichting De Kernen zijn allemaal op PKVW niveau. Helaas veranderen de regels zo snel dat de Woningstichting onmogelijk alle wijzigingen continue door kan voeren in haar woningaanbod. Politie, gemeente, woningstichting, particuliere bedrijven. Inwoners periodiek door middel van periodieke voorlichting attenderen op de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van de eigen woning en het sluiten van ramen en deuren. Meer aandacht besteden aan het toepassen van PKVW op nieuwbouwprojecten. 9

10 Voertuigcriminaliteit Tot `voertuigcriminaliteit wordt gerekend: diefstal van (brom-, snor-)fietsen en diefstal van en uit voertuigen( motorfietsen, auto s, tractoren, etc.) Er is een dalende trend te zien t.a.v. voertuigcriminaliteit. De gemeente geeft geen prioriteit aan het bestrijden van voertuigcriminaliteit gezien het kleine aantal incidenten. Als er aangifte wordt gedaan van voertuigcriminaliteit wordt er uiteraard wel altijd onderzoek verricht door de politie Gemeente, politie Voortzetten van de huidige aanpak Drugs- en alcohol gebruik Onder drugs- en alcoholgebruik valt het bezitten van, het gebruiken van, het vervaardigen van of de handel in drugs en het bezitten of gebruiken van alcohol. Dit thema is onderverdeeld in een kopje `alcohol en een kopje `drugs. Alcohol Alcohol is het genotmiddel dat door jongeren het meest wordt gebruikt. Omdat de hersenen in de puberteit nog volop groeien, is alcoholgebruik (ook zonder overmatig gebruik) op deze leeftijd niet zonder risico s. Alcoholgebruik op jonge leeftijd kan de groei van de hersenen belemmeren. De verminderde groei kan onder andere leiden tot verminderde prestaties op het gebied van leren en geheugen. Ook heeft alcohol een verdovend effect. Prikkels die nodig zijn om bijvoorbeeld in het verkeer of sociaal goed te reageren, komen slechter door. Alcoholgebruik kan daarom dus ook leiden tot risicovol seksueel gedrag, agressief gedrag en ongevallen. Verder is er een verband aangetoond tussen een vroege beginleeftijd van alcoholgebruik en problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. Alcohol heeft dus een grote invloed op de ontwikkeling van de jeugd en daarom lichten wij deze groep hier uit. De GGD heeft in het schooljaar 2007/2008 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit het voortgezet onderwijs (12-18 jaar). Dit onderzoek heeft de naam E-MOVO gekregen. Bijna de helft (49%) van de West Maas en Waalse jongeren in de betreffende leeftijdsklasse heeft aan het onderzoek meegedaan (235 jongeren). Uit het onderzoek blijkt dat van de jongeren uit West Maas en Waal 73% ooit alcohol heeft gedronken en 57% maandelijks alcohol drinkt. Het percentage jongeren dat per maand wel eens vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken ( binge drinken of piekdrinken ) is 43%. 10

11 In de grafiek is te zien dat het alcoholgebruik in de voorafgaande 4-weken van het onderzoek in West Maas en Waal in 2007 duidelijk gedaald is ten opzichte van Binge drinking is echter iets gestegen. Het alcoholgebruik ligt hoger dan gemiddeld in de regio. De jongeren van klas 4 drinken veel vaker dan de jongeren uit klas 2. Maar toch heeft ook van deze 2e klassers (dit zijn 13/14-jarigen) 35% in de voorgaande vier weken alcohol gedronken en 21% van de 2e klassers heeft in deze periode minstens één keer minimaal vijf glazen per keer gedronken. Er is maar weinig verschil tussen jongens en meisjes. Grafiek 1. Alcoholgebruik door jongeren De gemeente is gestart met het maken van een alcoholmatigingsplan. Het doel van dit plan is matiging van alcoholgebruik bij jongeren, zodat de gezondheid verbeterd op korte termijn (o.a. alcoholvergiftiging) en lange termijn (o.a. hersenschade, levercirrose). Ook vermindering van schade door alcoholgebruik zoals vandalisme en geweld, (verkeers)ongevallen, risicovol (seksueel) gedrag is een belangrijk doel. Het plan zal in 2011 worden vastgesteld. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de is opgenomen dat het nuttigen van alcohol of bij je hebben van aangebroken flesjes, blikjes of dergelijke waar alcohol in zit verboden is binnen de bebouwde kom van de kernen. De gemeente heeft een Drank en Horecaverordening welke stamt uit De gemeente kent weinig café s, wel meer eetgelegenheden. Toch moet deze verordening herzien worden en er zal duidelijk horecabeleid gevoerd moeten gaan worden (regels m.b.t. uitgaan opnemen enz.) Gemeente, GGD, Stichting Voormekaar, Politie, Iriszorg Voorzetten van de huidige aanpak. Herzien Drank en Horecaverordening. Hierin duidelijk horecabeleid opnemen. 11

12 Drugs Regelmatig gebruik van cannabis (ook wel softdrugs genoemd) kan geheugenproblemen en problemen met reactie-of concentratievermogen veroorzaken, wat vaak resulteert in slechter verkeersgedrag en slechtere school-en werkprestaties. Jongeren die onder de 18 jaar beginnen met softdrugsgebruik, hebben een grotere kans later ook harddrugs te gaan gebruiken. Een belangrijk effect van de meeste harddrugs is afhankelijkheid (lichamelijk en/of geestelijk). Daarnaast kan harddruggebruik ook lichamelijke schade veroorzaken. Als drugs en alcohol in combinatie worden gebruikt kan dit het risico op schadelijke gevolgen vergroten. Van de jongeren heeft 31% wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen. Meestal was dit op straat, op school of (bij vrienden) thuis Van de jongeren heeft 19% ooit cannabis gebruikt en ruim 8% heeft dit in de periode van het onderzoek gebruikt. (zie de grafiek). Dit gebruik is iets lager dan in 2003, lager dan gemiddeld in de regio maar wel hoger dan in Oost Nederland. Het zijn vooral de vierde klassers die cannabis gebruiken. Het gebruik van harddrugs (XTC, cocaïne, amfetaminen (pep, speed), paddo's en heroïne) ligt een stuk lager: 4,8% van de jongeren heeft ooit harddrugs gebruikt en 4,0% geeft aan dit in de afgelopen 4 weken nog gebruikt te hebben. Dit is hoger dan in 2003 en hoger dan in de regio. Het gaat echter in absolute zin maar om weinig jongeren en daardoor kan toeval een grotere rol spelen. Het gaat dan met name om amfetaminen (2,0%), paddo's (1,8%) en cocaïne (1,6%). Van alle jongeren heeft 11% weleens harddrugs aangeboden gekregen. Grafiek 2. Drugsgebruik door jongeren Met betrekking tot coffeeshops hanteert de een nuloptiebeleid. Dit wil zeggen dat er geen coffeeshops gevestigd mogen zijn binnen de gemeentegrenzen. Doel hiervan is om drugstoerisme en overlast tegen te gaan. Gemeente, politie, Stichting Voormekaar, Iriszorg Voortzetten van de huidige aanpak. Onderzoeken of het mogelijk is om in de APV een verbod van drugsgebruik op straat op te nemen. 12

13 Seksinrichtingen Op dit moment zijn er binnen de gemeente West Maas en Waal géén (legale) seksinrichtingen. De gemeente West Maas en Waal heeft een Integraal Prostitutiebeleid vastgesteld en een aantal artikelen opgenomen in de APV. In dit beleid is aangegeven dat binnen de gemeente West Maas en Waal maximaal één seksinrichting en maximaal één escortbedrijf aanwezig kunnen zijn. Tegen illegale seksinrichtingen/escortbedrijven wordt direct opgetreden. Alle vergunningaanvragen zullen worden getoetst op grond van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Deze wet biedt bestuursorganen de mogelijkheid na te gaan of de aangevraagde vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (bestuurlijk instrument ter bestrijding van criminaliteit). Bij vergunning van een bedrijf zal door zowel de politie als de GGD met grote regelmaat controle van de inrichting plaatsvinden. De gemeente wordt dan bij eventuele overtredingen en/of misstanden op de hoogte gebracht en zal bestuursrechtelijk worden opgetreden. Politie, GGD en gemeente SMS-Alert Voortzetten van de huidige aanpak. Nagaan of de artikelen in APV aanvulling behoeven.. 13

14 Leefbaarheid Ex-gedetineerden Jaarlijks keren enkele personen na detentie terug naar de om zich hier (opnieuw) te vestigen. Daarnaast heeft de gemeente de instelling Tactus binnen haar gemeente. Hier worden ex-gedetineerden met alcohol en/of drugsverslaving na detentie opgenomen om af te kicken en om hen weer klaar te maken voor terugkeer naar de maatschappij. Dat ex-gedetineerden op een goede manier terugkeren in de maatschappij is in ieders belang. Voor de ex-gedetineerde zelf, om te voorkomen dat hij of zij terugvalt in crimineel gedrag; en voor de inwoners, die gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit. Uiteraard is elke gedetineerde zelf verantwoordelijk voor een goede re-integratie in de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van ex-gedetineerden voor zover er geen sprake meer is van een justitieel kader. Justitie en de gemeente werken goed samen om recidive te verminderen. De gemeenten kan bijvoorbeeld zaken als een uitkering of huisvesting regelen, al dan niet in samenwerking met haar partners. De gemeente is aangesloten op het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg systeem, het zogenaamde DPAN systeem. Dit is een webportaal, bestaande uit een deel met achtergrondinformatie, een netwerkdatabank, publicaties, richtlijnen en discussiefora. Daarnaast is via het webportaal een webapplicatie toegankelijk (extra beveiligde toegang). Hierin bevinden zich zaakdossiers met specifieke, persoonsgebonden informatie ten aanzien van nazorg aan individuele gedetineerden. Hier kan de gemeente informatie vinden over gedetineerden die uit de eigen gemeente afkomstig zijn of zich hier na vrijlating willen vestigen. Woningstichting De Kernen heeft een aantal woningen binnen haar woningen bestand die beschikbaar zijn gesteld voor groep Tactus ex-gedetineerden, zodat zij leren om op eigen benen te staan. Zo lang zij in deze woningen wonen krijgen zij nog begeleiding van Tactus. Gemeente, politie, Justitie, woonstichting De Kernen. Voortzetten van de huidige aanpak. 14

15 SMS-Alert en huidige aanpak Sinds april 2008 bestaat in de gemeente West Maas en Waal de mogelijkheid om burgers middels het communicatiemiddel SMS Alert te vragen een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de woon- en/of werkomgeving. Na aanmelding bij SMS Alert ontvangen burgers een sms over een gebeurtenis, bijvoorbeeld stroomuitval, gaslek, vermissing of overval in de buurt. Door tips of andere bruikbare informatie over de gebeurtenis weer door te geven, kunnen burgers de politie, brandweer en/of gemeente helpen. Inmiddels hebben 1413 inwoners van de gemeente West Maas en Waal zich aangemeld voor sms alert. In 2011 zal SMS alert over gaan in Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon-werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers in een bepaalde buurt. Met Burgernet kan de politie het publiek betrekken bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of een vermist persoon. De deelnemers krijgen een sms-bericht of ingesproken mededeling over een gezocht persoon of voertuig te horen op hun vaste of mobiele telefoon. Als zij vervolgens iets zien of horen dat overeenkomt met het signalement, bellen zij direct naar een gratis telefoonnummer van de politie. Zo kan de politie gerichter en sneller zoeken. Na afloop van de zoekactie krijgen alle deelnemers een bericht met informatie over het resultaat. Omissies Na de start van het project sms alert is er nauwelijks meer gecommuniceerd over het project en/of de wijze waarop burgers zich kunnen aanmelden. Politie en gemeente. Voortzetten van de huidige aanpak. Met regelmaat dient door middel van publicaties SMS-Alert onder de aandacht te worden gebracht. 15

16 2.4. Bedrijvigheid en veiligheid Evenementen De kent enkele jaarlijks terug kerende evenementen zoals de Dijkenloop, Wiellawaai, Pleinpop, Kom naar de Kern en niet te vergeten het carnaval. Deze evenementen moeten goed georganiseerd, veilig en met zo min mogelijk hinder plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om een beleid te hebben speciaal gericht op evenementen. Ontwikkeling van evenementenbeleid De gemeente West Maas en Waal maakt deel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze Veiligheidsregio heeft samenwerking met haar 18 gemeenten een handreiking voor evenementenbeleid opgesteld. Deze handleiding kunnen gemeenten gebruiken voor de toepassing van lokaal evenementenbeleid. De handleiding bestaat uit twee delen, het regionale deel en het lokale deel. Het regionale deel van het evenementenbeleid heeft betrekking op met name de (zwaar) belastende evenementen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De kleine evenementen (minder of niet belastend) vallen buiten het regionale beleid en zullen volgens het lokale beleid van de gemeente afgehandeld worden. Alle gemeenten stellen een lokaal evenementenbeleid vast zoals staat in het regionale beleid. Om de gemeenten hierin te faciliteren, is een lokaal model evenementenbeleid ontwikkeld, welke aansluit bij het regionale beleid en waarin gemeenten lokaal keuzes kunnen maken. Samenhang met andere plannen Evenementenbeleid is integraal beleid. Dit kan men onder andere zien doordat het evenementenbeleid is afgestemd met de onderstaande plannen: Rampenplan Gelderland-Zuid Het regionaal deel van het evenementenbeleid sluit aan op en maakt gebruik van de systematiek zoals beschreven in het rampenplan voor de 18 gemeenten in Gelderland-Zuid. Door deze aansluiting van het evenementenbeleid op het rampenplan, ontstaat een samenhang van planvorming ten opzichte van beheersen en bestrijden van calamiteiten tijdens evenementen. De nadruk in de voorbereiding ligt op preventie, dus het voorkomen van calamiteiten. Operationele draaiboeken De bij het evenement betrokken operationele en gemeentelijke diensten werken hun inzet uit in operationele draaiboeken. Deze draaiboeken zijn op elkaar en op het evenementenbeleid afgestemd. Calamiteitenplan Het calamiteitenplan van de evenementenorganisator wordt afgestemd met het evenementenbeleid en de draaiboeken van de betrokken operationele en gemeentelijke diensten. Naar aanleiding van de handreiking heeft de gemeente West Maas en Waal een concept voor een lokaal evenementenbeleid ontwikkeld. Alle zaken die van toepassing zijn op een evenement, van de aanvraag van de vergunning tot de evaluatie, zijn hierin geregeld. Gemeente, organisator van het evenement, politie, brandweer, GHOR Het voornemen is om in het eerste kwartaal van 2011 het evenementenbeleid te realiseren en in gebruik te nemen. 16

17 Bedrijventerrein en huidige aanpak De gemeente heeft momenteel geen prioriteit met betrekking tot veiligheid op de bedrijventerreinen, omdat daar geen aanleiding toe is. De ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen hebben nog niet te kennen gegeven dat de problematiek zo groot is dat er veiligheidsprojecten opgestart moeten worden. Gemeente, ondernemers Als er vanuit de ondernemers initiatief komt voor een veiligheidsproject zal de gemeente daar vanzelfsprekend haar bijdrage aan leveren. 17

18 2.5 Jeugd en veiligheid Overlast In 2007 heeft de eerste inventarisatie van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen in de gemeente West Maas en Waal plaatsgevonden. Deze inventarisatie wordt periodiek geactualiseerd. In 2009 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Binnen de gemeente West Maas en Waal zijn een aantal hinderlijke groepen aanwezig. Geen overlastgevende of criminele groepen. Het aantal meldingen van overlast door jeugd is de laatste jaren gedaald. Er wordt nog nauwelijks over geklaagd bij de gemeente of de politie. In 2007 zijn in het politiedistrict Tweestromenland door de gemeenten en politie afspraken gemaakt over de aanpak van overlast door jeugd(groepen). De districtelijke afspraken zijn vertaald in lokale afspraken en neergelegd in de Notitie aanpak problematische jeugdgroepen. In het Netwerkoverleg Jeugd wordt door alle betrokken partijen (gemeente, scholen, NIM, Halt, Politie, Iriszorg, Stichting Voormekaar enz.) informatie verstrekt over ontwikkelingen op het gebied van jeugd. Ook worden hier afspraken gemaakt wie wat kan betekenen in het ontwikkelen van beleid e.d.. In het Jeugd(overlast) overleg wordt met gemeente (leerplicht, jeugd en veiligheid), politie, Stichting Voormekaar gesproken over jeugdgroepen, individuele jeugdigen en de plaatsen waar de jeugd zich bevindt. Indien er zich problemen voordoen of dreigen te doen, worden deze besproken in het overleg en hierover afspraken gemaakt. Bureau Halt geeft jaarlijks voorlichting aan de groepen 8 en de eerste twee klassen van het voorgezet onderwijs. Deze voorlichting draagt in ieder geval bij aan de bewustwording van de in de gemeente West Maas en Waal schoolgaande en opgroeiende jeugd. Onderwerpen als vuurwerk, vandalisme, diefstal en (digi)pesten komen aan de orde. In voorkomende gevallen van jeugdoverlast treedt de politie repressief op. Jeugdigen kunnen beboet worden in verband met het overtreden van het alcoholverbod dat geldt binnen de bebouwde kommen. Politie, Stichting Voormekaar, Gemeente. De gemeente heeft de integrale nota jeugdbeleid vastgesteld. Deze nota is in gebruik genomen en zal elk jaar geëvalueerd worden. 18

19 2.5.2 Zorg In 2009 is er een evaluatie geweest van de nota Jeugd vraagt om beleid. Deze nota was destijds het beleid op het gebied van jeugd. De evaluatie vermeldt de stand van zaken en schetst hoe het momenteel staat met de realisatie van de actiepunten uit de nota. Uit het overzicht blijkt dat de actiepunten hiervan veelal zijn opgenomen in Wmo beleids- en uitvoeringsprogramma Wij doen mee van juni Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is op 1 januari 2007 van kracht gegaan. Deze wet heeft als maatschappelijk doel meedoen. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente werkt met een preventief jeugdbeleid, dat sinds 1 januari 2008 een onderdeel is geworden van in het Wmo beleid- en uitvoeringsplan. Het doel dit preventief jeugdbeleid is gericht op: preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. De volgende vijf functies van de Wmo zijn van toepassing: 1. het informeren en adviseren van jeugdigen en ouders. 2. het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en ouders. 3. het aanbod van hulp en zorg bij problemen met opgroeien met opvoeden toegankelijk maken voor jeugdigen en ouders. 4. het bieden van lichte hulp bij problemen met opgroeien en met opvoeden voor jeugdigen en ouders. 5. de coördinatie van gemeentelijke hulp en zorg die aan jeugdigen en ouders wordt geboden. Vanuit het Wmo beleidsplan is er de opdracht om de integrale nota Jeugdbeleid te actualiseren. In deze nota laat de gemeente zien hoe ze de komende jaren werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor niet alleen de jeugd, maar ook voor ouders en verzorgers. Een actuele integrale nota jeugdbeleid is ook nodig voor de uitvoering van een lokaal CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Elke gemeente moet eind 2011 een of meer Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben. Bij een CJG kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG bundelt het aanbod van ondersteuning, bijvoorbeeld van de consultatiebureaus en Bureaus Jeugdzorg. Enkele taken van het CJG zijn bijvoorbeeld opvoed- en opgroeiondersteuning en het op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen. Door het realiseren van een CJG komt er onder de regie van de gemeente een op preventie gericht, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen. In het model moet minimaal een bundeling komen van de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en GGD), de 5 Wmo functies van preventief jeugdbeleid, een schakel met Bureau Jeugdzorg (BJZ), en tenslotte een schakel met de Zorg- Adviesteams (ZAT). De doelgroep zijn kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar, hun ouders en de professionals die met de kinderen en jongeren werken. Er twee doelgroepen te onderscheiden; onder de 16 jaar en tussen jaar. Door onder andere draagvlak te creëren bij ouders, politici, scholen, sportverenigingen, horeca, middenstand, instellingen voor welzijn en natuurlijk de jeugd moeten de bovenstaande doelen bereik worden. 19

20 Gemeente, Bureau Jeugdzorg, Stichting Voormekaar, GGD, Zorg-Adviesteams. De gemeente is momenteel bezig met deze integrale nota jeugdbeleid en naar alle waarschijnlijkheid wordt deze nog dit jaar gerealiseerd. Deze nota wordt in gebruik genomen en zal elk jaar geëvalueerd worden. 20

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere

Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1; Veiligheid...6 1.1 Sociale Veiligheid... 6 1.2 Fysieke veiligheid... 6 1.3 Externe veiligheid... 6 1.4 Arbeidsveiligheid...

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand pagina 2 van 35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding 3 2. Resultaten 2014 5 2.1 Veiligheidsveld veilige woon en leefomgeving 7 2.2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie