OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda."

Transcriptie

1 VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten, Erik Van der Aa, raadsleden Betty Van Cauteren, secretaris OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 1. Goedkeuring verslag. Het verslag van de zitting dd. 28 oktober 2015 wordt goedgekeurd met 7 stemmen ja en 2 onthoudingen. (Jansegers en Vandekerkhof) 2. Kennisname betalingsbevelen. neemt kennis van de lijst betaalbaar gestelde facturen van nummer tot nummer Budgetwijziging nr : goedkeuring. Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeninguittreksels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; verslag OCMW-raad Pagina 1 van 12

2 Gezien de financieel beheerder een budgetwijziging nr voorlegt ter goedkeuring; Gelet op de besprekingen op het managementteam dd ; Gelet op het gunstig advies van het College van burgemeester en Schepenen dd ; De budgetwijziging nr van het OCMW Schelle wordt goedgekeurd. Artikel 2: De budgetwijziging nr zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan de gemeenteraad. De budgetwijziging nr zal in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht overgemaakt worden aan de provinciegouverneur. 4. Meerjarenplan Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de besprekingen op het managementteam dd ; Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd ; Het meerjarenplan van het OCMW Schelle worden goedgekeurd. Artikel 2: Het meerjarenplan van het OCMW Schelle zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan de gemeenteraad. verslag OCMW-raad Pagina 2 van 12

3 Het meerjarenplan zullen in het kader van het algemeen toezicht overgemaakt worden aan de provinciegouverneur. 5. Budget 2016: goedkeuring. Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeninguittreksels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gezien het budget 2016 bestaat uit een beleidsnota, financiële nota en een toelichting; Gelet op de besprekingen op het managementteam dd ; Gelet op het gunstig advies van het College van burgemeester en Schepenen dd ; Het budget 2016 van het OCMW Schelle wordt goedgekeurd. Artikel 2: Het budget 2016 zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan de gemeenteraad. Het budget 2016 zal in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht overgemaakt worden aan de provinciegouverneur. 6. Reglement ivm toekenning van maaltijdcheques aan het personeel: Goedkeuring. Gelet op het raadsbesluit dd houdende Reglement in verband met toekenning van maaltijdcheques aan personeel: Goedkeuring. ; Overwegende dat het bedrag van de e-maaltijdcheques zal verhoogd worden naar 8 euro met ingang van ; Gelet op het akkoord van de vakorganisaties; verslag OCMW-raad Pagina 3 van 12

4 Maaltijdcheques worden aan het OCMW-personeel toegekend onder de volgende voorwaarden: Toekenningsvoorwaarden Artikel 1 Elke ambtenaar heeft recht op één maaltijdcheque per gewerkte arbeidsdag. (Onder ambtenaren dient te worden verstaan: de vaste, tijdelijke en contractuele personeelsleden met uitsluiting van het gesubsidieerd onderwijzend personeel.) Een ambtenaar die deeltijds werkt ontvangt per jaar een aantal maaltijdcheques pro rata van de geleverde prestaties. Er zijn geen maaltijdcheques verschuldigd voor de dagen tijdens dewelke de ambtenaar de mogelijkheid gehad heeft een kantine te bezoeken, noch voor de dagen waarvoor de ambtenaar een verblijfsvergoeding ontvangt. Er zijn ook geen maaltijdcheques verschuldigd voor eender welk verlof dat werd toegestaan. Artikel 2 Een maaltijdcheque heeft een nominatieve waarde van 8,00, waarvan 6,91 ten laste van het gemeentebestuur en 1,09 ten laste van de ambtenaar zijn. Het bedrag ten laste van de ambtenaar wordt rechtstreeks van het salaris afgehouden. Artikel 3 De maaltijdcheques worden per drager ter beschikking gesteld van de ambtenaar ten laatste op de vijftiende werkdag van de maand volgend op de kalendermaand waarvoor zij verschuldigd zijn. Artikel 4 Elke ambtenaar heeft recht de maaltijdcheques te weigeren. Hiertoe richt de ambtenaar, tegen ontvangstbewijs, een brief aan het OCMW. De weigering van maaltijdcheques gebeurt voor een periode van een volledig kalenderjaar. Uitzonderlijk en mits een schriftelijk verzoek gericht aan het OCMW, tegen ontvangstbewijs, kan deze weigering herroepen worden. Het recht op uitkering van maaltijdcheques gaat dan terug in op de eerste werkdag van de maand volgend op het vermeld verzoekschrift. Artikel 5 Voor de periode die ze dekt moet de werkgever op zijn aangifte aan de RSZPPO vermelden: Het aantal ambtenaren dat maaltijdcheques krijgt; Het aantal toegekende maaltijdcheques; Het totale bedrag van het aandeel van het gemeentebestuur. Artikel 6 De maaltijdcheques in elektronische vorm worden elke maand gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer in functie van het voorziene aantal dagen van de maand tijdens dewelke effectieve arbeidsprestaties geleverd zullen worden door de werknemer. Artikel 7 De geldigheid van maaltijdcheques is beperkt in tijd, conform het artikel 19 bis van het Koninklijk Besluit van 28 november De geldigheidsduur vangt aan op het moment waarop de elektronische maaltijdcheques worden overgemaakt op de maaltijdcheque- verslag OCMW-raad Pagina 4 van 12

5 rekening en de geldigheidsduur kan worden nagekeken door de werknemer voor het gebruik van de maaltijdcheques. De maaltijdcheques kunnen slechts gebruikt worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van voedingswaren klaar voor consumptie. Artikel 8 De werknemer die geniet van het voordeel van maaltijdcheques in elektronische vorm, krijgt gratis een drager ter zijner beschikking gesteld (een kaart). Hij verbindt zich ertoe deze in goede staat te bewaren. In geval van verlies of diefstal van de drager, zal de werknemer de kost van de vervanging van de drager dragen, die gelijk zal zijn aan de nominale waarde van een maaltijdcheque. Behalve in geval van betwisting van de werknemer, zal deze kost afgehouden worden van de eerstvolgende netto verloning die hem verschuldigd is. Artikel 2: De verdere praktische uitvoering behoort tot de bevoegdheid van de personeelsdienst. Dit besluit vervangt het besluit in verband met de toekenning van de maaltijdcheques dd Aankoop schilderij. Gelet op de bouw van de assistentiewoningen; Gezien de werken ondertussen bijna volledig voltooid zijn en de bewoners hun intrek kunnen nemen in de assistentiewoningen; Gezien het aangewezen is de polyvalente ruimte in te richten; De raad beslist over te gaan tot de aankoop van een kunstwerk voor de inrichting van de polyvalente ruimte van de assistentiewoningen. Artikel 2: Er wordt een kunstwerk aangekocht A. GANS bij BernArt, Tolhuisstraat Schelle voor de totale prijs van euro, inclusief BTW. Dit besluit zal, ter uitbetaling, overgemaakt worden aan de financieel beheerder. 8. Terugbetaling aan Welzijnsschakel levering voedselpakketten aan inwoners van Schelle. Gezien een aantal Schelse inwoners regelmatig een voedselpakket ontvangen; Gelet op de vraag van Welzijnschakel Schelle om tegemoetkoming in de kostprijs van de geleverde voedselpakketten; Beslist: Goedgekeurd Aan Welzijnschakel Schelle wordt een tegemoetkoming ten bedrage van 1164 euro uitbetaald voor tussenkomst in de levering van voedselpakketten aan Schellenaren. verslag OCMW-raad Pagina 5 van 12

6 Artikel 2: Dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de financieel beheerder. 9. Groenaanleg Zandstraat: toewijzing. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Groenaanleg rond serviceflats OCMW in de Zandstraat werd gegund aan IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. SHE07043/2 werd opgesteld door de ontwerper, IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw; Overwegende dat volgende firma s uitgenodigd werden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Groenservice, Herenthoutsesteenweg 162 te 2560 Nijlen - Groep Verbruggen, Venakkerstraat 10 te 2400 Mol - Van der Auwera, Reetsesteenweg 111 te 2630 Aartselaar - De Noordhoek, Oude Baan 196 te 2910 Essen - Aerts BVBA, Hogenaardseweg 6 te 2560 Ranst - Slegers N.V., Kieleberg 8 te 3740 Bilzen Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 12 oktober 2015 dienden te bereiken; Overwegende dat 4 offertes werden ontvangen: - Groenservice, Herenthoutsesteenweg 162 te 2560 Nijlen - Groep Verbruggen, Venakkerstraat 10 te 2400 Mol - Van der Auwera, Reetsesteenweg 111 te 2630 Aartselaar - F. Build, Achterbrug 2 te 2990 Wuustwezel Overwegende dat de ontwerper voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de laagste bieder, zijnde F. BUILD BVBA, Achterbrug 2 te 2990 Wuustwezel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,28 excl. btw of ,38 incl. btw; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015; Beslist: Goedgekeurd Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Groenaanleg rond serviceflats OCMW in de Zandstraat, opgesteld door de ontwerper, IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. verslag OCMW-raad Pagina 6 van 12

7 Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde F. BUILD BVBA, Achterbrug 2 te 2990 Wuustwezel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,28 excl. btw of ,38 incl. btw. Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. SHE07043/2. Artikel 5: De betaling zal gebeuren door Igean. 10. Data raden De data van de OCMW-raden van 2016 worden bepaald als volgt: - dinsdag 26 januari dinsdag 23 februari dinsdag 29 maart dinsdag 26 april dinsdag 24 mei dinsdag 28 juni dinsdag 26 juli dinsdag 30 augustus dinsdag 27 september dinsdag 25 oktober dinsdag 29 november dinsdag 27 december Goedkeuring vorderingsstaat nr. 16 bouw serviceflats. De raadsleden ontvingen de vorderingsstaat nr. 16 ten bedrage van ,31 euro voor de bouw van 36 assistentiewoningen. De vorderingsstaat wordt éénparig goedgekeurd. 12. Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL DV dd : Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg DIS ); Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van CIPAL; Gelet op het raadsbesluit van inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van CIPAL; verslag OCMW-raad Pagina 7 van 12

8 Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 11 december 2015 met de volgende agendapunten: 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) 3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 4. Rondvraag 5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 van CIPAL worden goedgekeurd. Artikel 2: De vertegenwoordiger van het OCMW, mevrouw Tanya Jansegers (plaatsvervanger) wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 11 december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. De Voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 13. Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN dienstverlenging dd : Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger over de agendapunten. 1. relevante voorgeschiedenis, feiten en context Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr verslag OCMW-raad Pagina 8 van 12

9 Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. Artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat afgezien van de jaarvergadering er nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar. Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd. Op de 395ste raad van bestuur van 3 december 2014 werden de data van de raad van bestuur, van het directiecomité, van de jaarvergadering en van de buitengewone algemene vergadering voor 2015 vastgelegd. Op de 402de raad van bestuur van 7 oktober 2015 werd beslist om de buitengewone algemene vergadering over de activiteiten en de begroting 2016 te organiseren op woensdag 16 december 2015 om uur in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te Wommelgem. Met de beslissing van de 402de raad van bestuur van 7 oktober 2015 werd de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt vastgesteld: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in goedkeuren van de begroting verlenging IGEAN - toelichting Op de 402de raad van bestuur van 7 oktober 2015 werd de nota over de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 evenals de begroting 2016 goedgekeurd. Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 16 oktober 2015 werden de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16 december 2015 overgemaakt. Artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De raad heeft met een afzonderlijke beslissing de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening benoemd. Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 2. juridisch kader - Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, - Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, - de statuten van IGEAN dienstverlening. 3. financiële gevolgen nvt 4. voorafgaande bespreking en adviezen nvt 5. bijkomende bespreking verslag OCMW-raad Pagina 9 van 12

10 De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 16 december 2015 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissing: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in goedkeuren van de begroting verlenging IGEAN - toelichting Artikel 2 : De vertegenwoordiger van het OCMW, mevrouw Tanya Jansegers, die met een afzonderlijk besluit dd werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 16 december 2015 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 14. Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN milieu & veiligheid dd : Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger over de agendapunten. 1. relevante voorgeschiedenis, feiten en context Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. Op 19 december 2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. Artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten bepalen dat afgezien van de jaarvergadering er nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar. Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd. Op de 97ste de raad van bestuur van 3 december 2014 werden de data van de raad van bestuur, van het directiecomité, van de jaarvergadering en van de buitengewone algemene vergadering voor 2015 vastgelegd. verslag OCMW-raad Pagina 10 van 12

11 Op de 104de raad van bestuur van 7 oktober 2015 werd beslist om de buitengewone algemene vergadering over te activiteiten en de begroting 2016 te organiseren op woensdag 16 december 2015 om uur in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te Wommelgem. Met de beslissing van de 104de raad van bestuur van 7 oktober 2015 werd de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt vastgesteld: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in goedkeuren van de begroting benoemen leden adviescomités 4. verlenging IGEAN - toelichting Op de 104de raad van bestuur van 7 oktober 2015 werd de nota over de ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 evenals de begroting 2016 goedgekeurd. Met aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 16 oktober 2015 werden de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16 december 2015 overgemaakt. Artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De raad heeft met een afzonderlijke beslissing de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening benoemd. Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 2. juridisch kader - Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, - Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, - de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 3. financiële gevolgen nvt 4. voorafgaande bespreking en adviezen nvt 5. bijkomende bespreking De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op woensdag 16 december 2015 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissing: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in goedkeuren van de begroting benoemen leden adviescomités 4. verlenging IGEAN - toelichting Artikel 2 : De vertegenwoordiger van het OCMW, mevrouw Tanya Jansegers, die met een afzonderlijk besluit dd werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 16 december 2015 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te verslag OCMW-raad Pagina 11 van 12

12 beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 15. Ingekomen stukken. De raadsleden nemen kennis van volgende ingekomen stukken: - Schrijven dd van Elal Security: toezending attest alarminstallatie Zandstraat. - Schrijven dd van Centrum voor Basiseducatie: vraag toelage Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het publiek de zaal te verlaten. De raad gaat vervolgens over in geheime zitting voor afhandeling van volgende agenda: GEHEIME ZITTING Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:00 uur en dankt de raadsleden voor de positieve samenwerking. Namens de OCMW-raad, Betty Van Cauteren secretaris Axel Boen voorzitter verslag OCMW-raad Pagina 12 van 12

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 aanwezig Axel Boen, voorzitter Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten, Erik Van

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 28 JUNI 2016 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 25 APRIL 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 7 juni 2016 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs,

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 18/11/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012 AANVANG: te 20.00 uur in de vergaderzaal rusthuis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: M. Sanders, S. Smeulders, I. Vorsselmans, K. Roovers, M. Van Dyck, H. Hoeymans, raadsleden

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13. RAADSZITTING VAN 19 mei 2016

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13. RAADSZITTING VAN 19 mei 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13 RAADSZITTING VAN 19 mei 2016 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Pieter Goedemé, Geert Heeres, Annemie Van Orshaegen,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16 RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Dirck Haest, Geert Heeres, Matthias

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 27 JUNI 2017 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 27 JUNI 2017 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 27 JUNI 2017 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 04/11/2015

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 04/11/2015 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 04/11/2015 Aanwezig: Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel, Noppen Hilde, Nys Hendrik, Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik, Vandeven

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schoten blad : 2016/647 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN : woensdag 08 JUNI 2016

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 24 MEI 2016 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014:

Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014: Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014: Aanwezig om 19.30 uur: Verelst Leo, voorzitter, Lemmens Stijn, Roevens Lutgarde, Nicole Daems, Van Dyck Wendy, Scheers Tom, Vandecruys Marita,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 19 november 2013

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 19 november 2013 AANVANG: Te 20:00 uur in de vergaderzaal woonzorgcentrum, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, H. Hoeymans, M. Steyaert, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren,

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9 RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 27 mei 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van: 16/03/2017 om 18.35 uur Aanwezig: Mustafa Aytar, voorzitter Göksal Kanli,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en

Nadere informatie