2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend"

Transcriptie

1 AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend Op 9 november 2016 diende Lien Boenders schriftelijk haar ontslag in als raadslid van de raad voor maatschappelijk welzijn van Malle bij de voorzitter van de gemeenteraad, Harry Hendrickx. Artikel 14 OCMW-decreet. In de voordrachtsakte van Lien Boenders werden geen opvolgers bepaald wanneer haar mandaat een einde zou nemen. De aanduiding van een nieuw lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dient bijgevolg te gebeuren aan de hand van een nieuwe voordrachtsakte. Op 15 november 2016 werd een nieuwe voordrachtsakte ingediend bij gemeentesecretaris Sven Brabants, die deze op zijn beurt heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, Harry Hendrickx. In de voordrachtsakte wordt mevrouw Nicole Jeanne Ludovicus Nagels voorgedragen als kandidaatwerkend lid voor de raad voor maatschappelijk welzijn van Malle. In de voordrachtsakte wordt mevrouw Rita Frieda Renata Van Gelder voorgedragen als kanidaatopvolger voor de raad voor maatschappelijk welzijn van Malle. Uit het uittreksel uit het bevolkingsregister en het strafregister blijkt dat mevrouw Nicole Jeanne Ludovicus Nagels evenals mevrouw Rita Frieda Renata Van Gelder aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen. Uit de verklaringen van mevrouw Nicole Jeanne Ludovicus Nagels evenals mevrouw Rita Frieda Renata Van Gelder blijkt dat ze zich niet bevinden in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 20 van het OCMW-decreet. De geloofsbrieven van het voorgedragen kandidaat-werkend lid en van de voorgedragen kandidaatopvolger kunnen bijgevolg goedgekeurd worden. Gemeenteraad pagina 1 van 11

2 Artikel 1 - Neemt kennis van het ontslag van Lien Boenders als raadslid in de raad voor maatschappelijk welzijn. Artikel 2 - De geloofsbrieven van het kandidaat werkend lid, mevrouw Nicole Jeanne Ludovicus Nagels, goed te keuren. Artikel 3 - De geloofsbrieven van de kandidaat opvolger, mevrouw Rita Frieda Renata Van Gelder, goed te keuren. Artikel 4 - De voordrachtsakte zoals afgegeven aan de gemeentesecretaris op 15 november 2016 ontvankelijk te verklaren waardoor mevrouw Nicole Jeanne Ludovicus Nagels verkozen is verklaard als werkend lid voor de raad voor maatschappelijk welzijn van Malle en mevrouw Rita Frieda Renata Van Gelder als opvolger. 3. Gemeenteraad - verslag zitting van 24 oktober goedkeuring Het verslag van de zitting van 24 oktober 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 33, betreffende de opmaak van de notulen. Artikel 40, 1ste lid van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in zitting van 28 september De gemeenteraad stelt vast dat het ontwerp van de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2016 correct en volledig is opgesteld. Artikel 1 - Het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2016 wordt goedgekeurd. 4. Straatnaamgeving - nieuwe straatnaam voor de zijstraat van de Haard - definitieve beslissing Op 25 januari 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsvergunning nr. 2016/06 afgegeven aan Studiebureau Verhaert bvba voor een verkavelingsontwerp van 13 kavels voor eengezinswoningen en het uitvoeren van weg- en rioleringswerken op een terrein met als adres Den Haert zn en met als kadastrale omschrijving Malle, 2e afdeling, sectie D, nrs. 594y - 594e2-594b2-594a2-594c2-594f2-595t - 595s - 595f - 595g. In de gemeenteraadszitting van 29 augustus 2016 werd principieel goedgekeurd om aan deze nieuw aan te leggen zijweg van de gemeenteweg Haard, de naam 'Vroente' toe te kennen. Gemeenteraad pagina 2 van 11

3 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel Decreet van 28 januari 1977 en latere wijzigingen tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen. Het openbaar onderzoek betreffende deze straatnaamgeving vond plaats van 8 september 2016 tot en met 7 oktober Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend. Dit ingediende bezwaar/opmerking luidt als volgt: - Er bestaat reeds een zijstraat van 'Haard', namelijk 'De Schrobbers'. In deze straat kunnen slechts 7 woningen komen. - In het begin van 'Haard' zijn 6 woningen bijgekomen die de huisnummers 4a tot 4d kregen. - Het is duidelijk dat de pare nummering nog moet aangepast worden. - Is het niet mogelijk deze nummering aan te passen en daarbij de nieuwe huizen op te nemen zodat er geen nieuwe straatnaam moet komen. - De verwijzing naar 'de Schrobbers' is belachelijk en ook de verwijzing naar het verleden klopt niet. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 november 2016 kennis genomen van het ingekomen bezwaar en heeft als volgt beslist: - Het hernummeren brengt heel wat administratie en onkosten mee voor de betrokken bewoners en dit is te vermijden indien dit niet strikt noodzakelijk is. - De nieuwe toegekende naam 'Vroente' is naar toponymie ook verbonden met de omgeving. - Een nieuwe straatnaam verhoogt de duidelijkheid van de ligging. - Het bezwaar wordt niet weerhouden. De gemeenteraad neemt de visie op het bezwaar over van het college van burgemeester en schepenen en maakt deze tot de zijne. De raad van bestuur van CURAMA heeft zich op 12 oktober 2016 mondeling akkoord verklaard met deze straatbenaming. Artikel 1 - Aan de nieuwe zijweg van Haard, die wordt aangelegd in uitvoering van de verkavelingsvergunning nr. 2016/01 van 25 januari 2016, definitief de naam 'Vroente' toe te kennen. 5. Toekenning noodhulp aan Haïti - kennisneming Het subsidiereglement mondiaal beleid, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 juni 2015, voorziet dat maximum 1/5de van het bedrag voorzien voor projectondersteuning kan toegekend worden aan noodhulp naar aanleiding van een natuurramp en/of burgeroorlog. Het schepencollege kan, na advies van de Mondiale Raad, beslissen om eenmalig een bedrag toe te kennen. Het advies van de Mondiale Raad is gebaseerd op de omvang van de ramp, het aantal slachtoffers en de Human Development Index (HDI) van het getroffen land. In de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2016 werd goedkeuring gehecht aan het voorstel om een gift ten bedrage van EUR over te maken aan Rode Kruis- Vlaanderen op het rekeningnummer BE voor hulp aan de bevolking van Haïti. Gemeentedecreet 15 juli 2005, artikel 42. Subsidiereglement mondiaal beleid goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 juni Gemeenteraad pagina 3 van 11

4 De gemeenteraad wenst expliciet in kennis gesteld te worden van de verstrekte giften in het kader van noodhulp. Artikel 1 - Kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2016 om een gift ten bedrage van EUR over te maken aan Rode Kruis-Vlaanderen op het rekeningnummer BE voor hulp aan de bevolking van Haïti. 6. Intercommunales - PIDPA - goedkeuring van de statutenwijziging en agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger De gemeente Malle is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. De gemeente Malle werd per aangetekend schrijven van 12 september 2016 en 10 oktober 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PIDPA die op maandag 19 december 2016 om uur doorgaat op het administratief hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. De brief van Pidpa van 12 september 2016 heeft volgende bijlagen: - statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking); - statutenwijziging, initieel voorgelegd op 15 juni 2015 aan de algemene vergadering voorstel tot schrapping van de agenda van het op 14 december 2015 door de algemene vergadering in voortzetting geplaatst onderdeel van het oorspronkelijk agendapunt 9. De brief van Pidpa van 10 oktober 2016 heeft volgende bijlagen: - begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2017; - model als basis voor raadsbeslissing; - een volmacht. De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt: 1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in Benoeming(en). 4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de verschillende agendapunten waaronder de statutenaanpassingen van Pidpa en de eerder in voortzetting geplaatste agendapunten, alsook omtrent de begroting voor 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, meerbepaald artikel 44 en artikel 59. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meerbepaald artikels 19 tot en met 26 en artikel 42. Gemeenteraad pagina 4 van 11

5 Statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 betreffende de aanduiding van: - de heer Jan Boeckx als afgevaardigde en - mevrouw Elisabeth Joris als plaatsvervangend afgevaardigde voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa. De heer Paul Van Ham maakt deel uit van de raad van bestuur. De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de statutenwijziging, de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen. Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt. Artikel 1 - Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar Artikel 2 - Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2017 en het toelichtend verslag. Artikel 3 - Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking) - voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten. Artikel 4 - Akkoord te gaan met het voorstel om agendapunt 9 inzake de statutenwijziging zoals oorspronkelijk geagendeerd op de agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2015, wat betreft het enige onderdeel ervan (nl. de explicitering van de regeling waarbij het scheidingsaandeel in art. 10 van de Pidpa-statuten zou worden vastgelegd op de nominale waarde van de aandelen) dat niet werd afgehandeld door de algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015, af te voeren van de agenda van de algemene vergadering. Artikel 5 - Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 wordt de heer Jan Boeckx, gemeenteraadslid, wonende Hoogstraatsebaan 170 te 2390 Malle aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Elisabeth Joris, schepen, wonende Scherpenberg 44 te 2390 Malle aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van PIDPA. Artikel 6 - Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. Artikel 7 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 7. Intercommunales - IKA - goedkeuring van de statutenwijziging en agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger Gemeenteraad pagina 5 van 11

6 De gemeente Malle is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA. De gemeente Malle werd per aangetekend schrijven van 19 september 2016 opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 december 2016 plaats heeft. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 19 december 2016 bevat volgende agendapunten: 1. Kennisname van het verlengingsdossier van IKA 2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van IKA tot Goedkeuring van de statutenwijziging van IKA 4. Strategie voor het boekjaar Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 6. Statutaire benoemingen en mededelingen. Het uitvoerige verlengingsdossier met de erin vervatte positieve evaluatie van de samenwerking en de bereikte resultaten. Het verlengingsdossier wijst op het belang van een voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 19 september Daarna werd het volledige dossier aan alle deelnemers bezorgd. Op basis hiervan wordt aan de deelnemers van IKA voorgesteld IKA te verlengen voor een termijn van 18 jaar die eindigt op 31 december De verlenging van IKA gaat gepaard met een statutenwijziging, en dat van deze gelegenheid gebruik werd gemaakt om de statuten eveneens te moderniseren en af te stemmen op de huidige werking. Het is aangewezen om voor het beheer en de financiering van strategische participaties op intergemeentelijk niveau samen te werken, aangezien hiermee schaalvoordelen verbonden zijn. IKA kan op verzoek van elk aangesloten bestuur overgaan tot het beheer en de financiering van strategische participaties. IKA kan op verzoek van elk aangesloten bestuur overgaan tot de financiering van lokale investeringen. De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering. De raad van bestuur van IKA bepaalde op 19 september 2016 de strategie voor het boekjaar De raad van bestuur van IKA heeft op 19 september 2016 de begroting opgesteld. Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bepreken. Rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering van 11 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden omschreven. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke vennoot bij IKA recht op één volmachtdrager. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Gemeenteraad pagina 6 van 11

7 Artikel 5 van de statuten vermeldt dat de duurtijd van IKA loopt tot 31 december Artikel 35 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat een dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren kan verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen. Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt. Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag 19 december 2016 om 18u30 in E10 Hoeve, Kapelstraat 8A, 2960 Brecht evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IKA 2. goedkeuring van de statutenwijziging zoals voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering en deelname aan de verlenging van IKA voor de voorziene duurtijd tot goedkeuring van strategienota goedkeuring van de begroting benoeming, herbenoeming en, desgevallend, ontslag van bestuurders. Artikel 2 - In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 de heer Paul Van Ham (schepen), wonende Kempendreef 1 te 2390 Malle en de heer Peter Lacante (gemeenteraadslid), wonende De Speelhoven 18 te 2390 Malle respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager te bevestigen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 19 december Artikel 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente dient te handelen en te beslissen conform de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 19 december 2016, waarover een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. Artikel 4 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. 8. Intercommunales - IGEAN dienstverlening - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger Algemeen Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. Gemeenteraad pagina 7 van 11

8 Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. Buitengewone algemene vergadering Artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar. Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd. Besluitvorming De raad van bestuur van 19 oktober 2016 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21 december 2016 om uur met volgende dagorde: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor goedkeuren van de begroting toetreding politiezones en hulpverlengingszones. Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 evenals aan de begroting Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 2 november 2016 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 aan alle deelnemers bezorgd. De daarbij horende documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 19 oktober de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor de begroting Artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening aangeduid. Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd. Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Statuten van IGEAN dienstverlening. Voorafgaande bespreking en adviezen en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 en van de begroting 2017 op het directiecomité van 5 oktober 2016 en op de raad van bestuur van 19 oktober Gemeenteraad pagina 8 van 11

9 De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt. Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21 december 2016 om uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor goedkeuren van de begroting aanvaarden toetreding politiezones en hulpverlengingszones. Artikel 2 - Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 de heer Jan Boeckx, gemeenteraadslid, wonende Hoogstraatsebaan 170 te 2390 Malle aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer Dominique Defossez, gemeenteraadslid, wonende Aardekensweg 11 te 2390 Malle aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening. Artikel 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 21 december 2016 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 4 - Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 9. Intercommunales - IGEAN milieu & veiligheid - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger Algemeen Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. Op 19 december 2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. Buitengewone algemene vergadering Gemeenteraad pagina 9 van 11

10 Artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar. Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd. Besluitvorming De raad van bestuur van 19 oktober 2016 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21 december 2016 om uur met volgende dagorde: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor goedkeuren van de begroting innovatiefonds bepalen bijdrage 4. benoemen leden adviescomités 5. toetreding politiezones en hulpverleningszones. Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 evenals aan de begroting De nota over het innovatiefonds werd eveneens goedgekeurd. Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 2 november 2016 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 aan alle deelnemers bezorgd. De daarbij horende documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 19 oktober de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor de begroting de nota over het innovatiefonds. Artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid. Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd. Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. Voorafgaande bespreking en adviezen en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017 en van de begroting 2017 op het directiecomité van 5 oktober 2016 en op de raad van bestuur van 19 oktober De nota voor het innovatiefonds werd eveneens besproken op het directiecomité van 5 oktober 2016 en op de raad van bestuur van 19 oktober De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt. Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen Gemeenteraad pagina 10 van 11

11 aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 21 december 2016 om uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor goedkeuren van de begroting innovatiefonds bepalen van de bijdrage 4. benoemen leden adviescomités 5. aanvaarden van de toetreding politiezones en hulpverleningszones. Artikel 2 - Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 de heer Jan Boeckx, gemeenteraadslid, wonende Hoogstraatsebaan 170 te 2390 Malle aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer Dominique Defossez, gemeenteraadslid, wonende Aardekensweg 11 te 2390 Malle aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid. Artikel 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 21 december 2016 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 4 - Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 10. Vragen en mededelingen Gemeenteraad pagina 11 van 11

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

De voorzitter verklaart de vergadering om uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

De voorzitter verklaart de vergadering om uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten: NOTULEN Gemeenteraad Maandag Aanwezig voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Jules Mintjens, Paul Van Ham, Dries Van Dyck, Mieke Vermeyen, Elisabeth Joris, Wouter Patho raadsleden: Thierry van der Straeten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schoten blad : 2016/647 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN : woensdag 08 JUNI 2016

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 Aanwezig: Guido Sel, voorzitter; Koen Volckaerts, burgemeester; Dave Van den Bergh, Arnold Herrebout, Guy Wollants, Bart Van Couwenberghe, Goedele Breyne, Schepenen;

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 27 mei 2013 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Jules Mintjens, Paul Van Ham, Dries Van Dyck, Mieke Vermeyen, Elisabeth Joris, Wouter Patho

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 april 2014 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Jules Mintjens, Paul Van Ham, Dries Van Dyck, Mieke Vermeyen, Elisabeth Joris, Wouter

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 14 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 13 november 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie