de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012"

Transcriptie

1 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De Smet, Frederic van Haaren, Ria Janssens- Van Oncen, Lieve De Block, schepenen, Ronny Van Thillo, Koen Helsen, Nancy Vaerewyck, Jac Van Gansen, Harold van der Kraan, Marleen Cannoot, Herman Luyckx, Sarah Buchmann, Karin de Beukelaar-Kennis, Pol Soetewey, Sanne Loopmans, Marc Dekkers, Gerd Van de Perck-Nelen, Betty Stassen, Jan Brans, Marcel Op de Beeck-Van den houdt, Roger Verbiest, Eric Dilliën, Marc Ceulemans, leden; Sofie Claes, secretaris. Verontschuldigd: mevrouw An Groenewege-De Lie en de heren Alex Roelands en Michael Swijnen, leden. AGENDA A. OPENBARE ZITTING 1. Financieel beleid: a. Gemeentelijke budgetwijzigingen 1 gewone dienst en 11 buitengewone dienst dienstjaar 2012: beleidsnota en financiële nota. 2. Ruimtelijke ordening: a. Voorlopige vaststelling straatnaam gedeelte Klein Heiken tussen de huisnummers 71 en Intergemeentelijke samenwerking: Vaststelling agenda: a. Opdrachthoudende vereniging Finea goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 27 juni b. Opdrachthoudende vereniging Igean - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de jaarvergadering van Igean Dienstverlening van vrijdag 22 juni c. Opdrachthoudende vereniging Igean - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de jaarvergadering van Igean Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni d. Opdrachthoudende vereniging Igean vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012.

2 e. Opdrachthoudende vereniging Igean vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen van Igean Dienstverlening van vrijdag 22 juni f. Opdrachthoudende vereniging Imea goedkeuring agenda en statutenwijziging voor de algemene vergadering op 28 juni g. Opdrachthoudende vereniging Iveg buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2012 statutenwijziging. Aanstelling vertegenwoordiger: h. Opdrachthoudende vereniging Finea aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 27 juni i. Opdrachthoudende vereniging Igean - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de jaarvergadering van Igean Dienstverlening van vrijdag 22 juni j. Opdrachthoudende vereniging Igean - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de jaarvergadering van Igean Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni k. Opdrachthoudende vereniging Igean benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van Igean Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni l. Opdrachthoudende vereniging Igean benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergaderingen van Igean Dienstverlening van vrijdag 22 juni m. Opdrachthoudende vereniging Imea aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 28 juni n. Opdrachthoudende vereniging Iveg buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2012 aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger. Vaststelling agenda en aanstelling vertegenwoordiger: o. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging AWW van 14 juni 2012 goedkeuring stemming. p. Intercommunale vereniging Hooge Maey: goedkeuring agenda en aanduiding afgevaardigde gewone algemene vergadering d.d. 21 juni Plaatsen van picnic-tafels en banken rondom de speeltuin (aangevraagd punt CD&V-fractie). Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 23 april B. BESLOTEN ZITTING ---

3 A. OPENBARE ZITTING 1.a. GEMEENTELIJKE BUDGETWIJZIGINGEN 1 GEWONE DIENST EN 11 BUITENGEWONE DIENST DIENSTJAAR 2012: BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE NOTA. Gelet op de artikels 43 2, 146, 148, 149, 150 en 151 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de omzendbrief BB2011/3 van 15 juli 2011 betreffende de instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2012 van de gemeenten van het Vlaamse Gewest; Schepen Luc Janssens (Open VLD) overloopt in grote lijnen van de budgetwijzigingen 1 en 11. Hij benadrukt dat er nog gewerkt wordt met een vrij accurate raming van de rekening 2011 waaraan de laatste hand wordt gelegd. De overschot van de rekening en de overboeking uit het reservefonds worden voornamelijk gebruikt om de extra investeringen in deze budgetwijzigingen te financieren. Raadslid Harold van der Kraan (Sp.a) vraagt of er een hogere bijdrage aan het OCMW wordt voorzien. Voorts wenst hij meer informatie over de materialen van verkeerscampagnes en welke bodemanalyses er uitgevoerd moeten worden. Daarnaast vraagt hij dat er contact wordt opgenomen met Infrabel rond het onderhoud van de onderdoorgang aan het station aangezien deze toch heel vuil is. Tenslotte wil hij weten waarom de werkingskosten voor de huisvestingsambtenaar meer dan verdubbelen. Raadslid Marc Dekkers (CD&V) vraagt meer verduidelijking rond de verhogingen voor de renovatie van de veldwachterswoning, het midoffice-project en de sporthal in Putte. Daarnaast wil hij weten of het reservefonds verder zal blijven afkalven of dat er toch nog een appeltje voor de dorst zal overblijven. Schepen Lieve De Block (Open VLD) zegt dat ze al langs Infrabel is geweest inzake het onderhoud van de onderdoorgang aan het station. Infrabel dacht dat ze hiervoor een overeenkomst met het gemeentebestuur hadden dat de gemeente Kapellen dit zelf zou onderhouden. Er is echter niets geweten over een dergelijke overeenkomst. In dat geval zal Infrabel zelf instaan voor het onderhoud van de onderdoorgang. Schepen De Block verklaart dat de verhoging van de materialen rond verkeerscampagnes te wijten is aan de aankoop van fietsparcours welke gesubsidieerd wordt voor een bedrag van 4996 EUR. Schepen Marc De Smet (Open VLD) zegt dat het midoffice-project op vraag van de secretaris is opgenomen in het budget. Dit project zal voor een betere dienstverlening zorgen door de informatie uit verschillende databases en softwarepakketen te centraliseren en met elkaar te laten communiceren. Schepen Luc Janssens zegt dat er vorig jaar duidelijke afspraken met het OCMW zijn gemaakt en dat hij geen weet heeft van een noodzakelijke verhoging van de bijdrage aan het OCMW. Voorts is de verhoging van het krediet voor bodemanalyses niet voor een groot project bedoeld maar zijn dit verschillende analyses die over gans het jaar worden uitgevoerd. De verhoging van de werkingskosten voor het woonbeleid zijn nodig om het project van Igean te kunnen opstarten. Het is niet de bedoeling dat het reservefonds volledig zal opgesoupeerd worden en dat er momenteel nog zo n EUR in dit fonds beschikbaar is. In de rekeningen van de afgelopen jaren blijkt dat uiteindelijk niet alle voorziene overboekingen uit het reservefonds nodig zijn.

4 Schepen Frederic van Haaren (Open VLD) zegt dat de hogere kosten voor de Veldwachterswoning te wijten zijn aan meerwerken en prijsherzieningen die nu eenmaal voorkomen tussen de periode van aanbesteding en de effectieve uitvoering. Zeker bij oudere woningen komen sommige onverwachte verrassingen aan het licht. Zo worden bij de Veldwachterswoning o.m. het dakgebinte vernieuwd en de voegen in de gevel volledig hersteld. B E S L U I T met 15 stemmen voor (Open VLD) bij 11 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, Sp.a, onafhankelijk lid): De budgetwijzigingen 1 (gewone dienst) en 11 (buitengewone dienst) dienstjaar 2012, bestaande uit de beleidsnota en financiële nota worden goedgekeurd. Art. 2.- Dit besluit wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheden. 3. VOORLOPIGE VASTSTELLING STRAATNAAM GEDEELTE KLEIN HEIKEN TUSSEN DE HUISNUMMERS 71 EN 89. Gelet op het decreet van 28 januari 1977 houdende de bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen en zijn latere wijzigingen; Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen; Overwegende dat de eigenaars en bewoners langs de wegen en pleinen schriftelijk aangeschreven moeten worden en dat ze binnen de 30 dagen hun opmerkingen en bezwaren schriftelijk moeten indienen; Overwegende dat advies gevraagd moet worden aan de cultuurraad en dat zij 30 dagen tijd hebben om hun advies uit te brengen, na 30 dagen wordt het advies als gunstig beschouwd; Overwegende dat dit voornemen bekend gemaakt moet worden door openbare aanplakking, waarna opmerkingen en bezwaren binnen de 30 dagen ingediend kunnen worden; Overwegende dat het gedeelte van het Klein Heiken waar vroeger een sauna gevestigd was gelegen tussen de huisnummers 71 en 89 nu zal aangelegd worden, mede omdat de fiets-o-strade hier langs loopt; Overwegende dat om de hulpverlening in dit stuk van het Klein Heiken vlot en veilig te laten verlopen een eigen straatnaam aangewezen is om onduidelijkheid te vermijden; Overwegende dat in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2012 op basis van het advies van de gemeentelijke cultuurraad in de zitting van 29 maart 2012 beslist is om de naam Koraalstraat voor te stellen als officiële straatnaam; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: Enig artikel.- De gemeenteraad beslist de straatnaam Koraalstraat toe te kennen aan het gedeelte van het Klein Heiken gelegen tussen de huisnummers 71 en 89.

5 OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING FINEA GOEDKEURING AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Financieringsvereniging voor de energievoorziening in het Antwerpse, afgekort tot FINEA; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FINEA die bijeengeroepen wordt op 27 juni 2012 per aangetekend schrijven van 5 april 2011; Overwegende dat de Raad van Bestuur op 4 april 2012 zijn verslag over de activiteiten van FINEA gedurende het boekjaar 2011 heeft opgesteld; Overwegende dat het verslag een getrouwe weergave is van de activiteiten die FINEA in 2011 heeft ontwikkeld; Overwegende dat de Raad van Bestuur op 4 april 2012 de resultatenrekening voor het boekjaar 2011, de balans 31 december 2011 en de winstverdeling heeft opgemaakt; Overwegende dat de resultatenrekening en de balans een getrouwe weergave zijn van de resultaten die FINEA in het boekjaar 2011 heeft geboekt en dat de resultatenrekening onderworpen is aan de controle van de commissaris en dat deze een verslag zonder voorbehoud uitbrengt; Overwegende dat de winstverdeling is opgemaakt conform de statutaire bepalingen; Gelet op de documenten gevoegd bij de aangetekende brieven van 5 april 2012; Gelet op de nieuwe gemeentewet; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene Vergadering van FINEA van 27 juni 2012: 1. jaarrekening verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering 3. kwijting aan de bestuurders en de commissaris 4. statutaire benoemingen. Art De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van FINEA van 27 juni 2012 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten en de afzonderlijke punten aan de agenda van de Algemene Vergadering goed te keuren. Art. 3.- Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband FINEA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2, t.a.v. de heer Johan Verzyck.

6 b. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IGEAN - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE JAARVERGADERING VAN IGEAN DIENSTVERLENING VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgelegd aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarisrevisor; Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering van vrijdag 22 juni 2012 te uur te organiseren met volgende dagorde: 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar jaarrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar benoemen van een bedrijfsrevisor 6. benoemen van leden van de raad van bestuur;

7 Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Dienstverlening van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering, evenals volgende documenten: 1. de jaarrekening 2011, met per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden 2. het jaarverslag een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 1 en 3 4. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de jaarvergadering van IGEAN Dienstverlening op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN Dienstverlening die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 om uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar jaarrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar benoemen van een bedrijfsrevisor 6. benoemen van leden van de raad van bestuur. Art. 2.- De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN Dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Dienstverlening worden bezorgd. 3.c. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE M.B.T. DE AGENDAPUNTEN VAN DE JAARVERGADERING VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003;

8 Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgelegd aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarisrevisor; Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering van vrijdag 22 juni 2012 te uur te organiseren met volgende dagorde : 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar jaarrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar benoemen van een bedrijfsrevisor 6. benoemen van leden van de raad van bestuur 7. benoemen van leden van de adviescomités; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Milieu en Veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering, evenals volgende documenten: 1. de jaarrekening 2011, met per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden 2. het jaarverslag een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 1 en 3 4. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

9 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de jaarvergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 om uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 1. kennisname van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar kennisname van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar vaststelling van de jaarrekening kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar goedkeuren van het benoemen van een bedrijfsrevisor 6. goedkeuren van het benoemen van leden van de raad van bestuur 7. goedkeuren van het benoemen van leden van de adviescomités. Art. 2.- De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu en Veiligheid worden bezorgd. 3.d. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OVER DE AGENDA- PUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid;

10 Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Overwegende dat na een statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN Dienstverlening; Gelet op artikel 32 van het decreet dat een toetredingsbeslissing wordt genomen door de algemene vergadering; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel met als enig agendapunt de toetreding van IGEAN Milieu en Veiligheid tot IGEAN Dienstverlening; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Milieu en Veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering, evenals volgende documenten: 1. een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 2 2. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; Gelet op de toelichting; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: goedkeuren van de toetreding van IGEAN Milieu en Veiligheid tot IGEAN Dienstverlening.

11 Art. 2.- De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu en Veiligheid worden bezorgd. 3.e. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IGEAN - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OVER DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN IGEAN DIENSTVERLENING VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 39 van het decreet dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering; Overwegende dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor deze algemene vergadering een door de raad van bestuur goedgekeurd ontwerp aan alle deelnemers moet worden voorgelegd; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 tot goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging zoals voorgelegd door de raad van bestuur;

12 Overwegende dat na deze statutenwijziging de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN Dienstverlening; Gelet op artikel 32 van het decreet dat alle toetredingen aanvaard worden door de algemene vergadering; Gelet op artikel 11 van de statuten dat de bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers dan de gemeenten of de provincie bepaald worden door de algemene vergadering; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om twee buitengewone algemene vergaderingen te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel als volgt: Eerste buitengewone algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening met als enig agendapunt: de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening Tweede buitengewone algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening met volgende dagorde: a. aanvaarden van de toetreding van IGEAN Milieu en Veiligheid bij IGEAN Dienstverlening b. bepalen van het bedrag dat door IGEAN Milieu en Veiligheid in het vast kapitaal moet worden gestort; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Dienstverlening van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergaderingen, evenals volgende documenten: 1. De statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening met uitgebreide motiveringsnota 2. een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 2 3. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; Gelet op de toelichting; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de twee buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN Dienstverlening die zullen gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : Eerste buitengewone algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening: goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening. Tweede buitengewone algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening: a. aanvaarden van de toetreding van IGEAN Milieu en Veiligheid bij IGEAN Dienstverlening

13 b. bepalen van het bedrag dat door IGEAN Milieu en Veiligheid in het vast kapitaal moet worden gestort. Art. 2.- De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN Dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Dienstverlening worden bezorgd. 3.f. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IMEA GOEDKEURING AGENDA EN STATUTENWIJZIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 28 JUNI Gelet op het feit dat de stad/gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of aardgas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IMEA; Gelet op het feit dat de stad/gemeente per aangetekend schrijven van 22 maart 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IMEA, die op 28 juni 2012 plaatsheeft in het Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad/gemeente overgemaakt werd; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het feit dat het eerste agendapunt een statutenwijziging omvat op basis van een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 20 maart 2012; Gelet op het feit dat voortbouwend op de resultaten van de uitgevoerde denkoefening rond het efficiënter maken van het distributienetbeheer binnen Eandis een aantal voorstellen ontwikkeld werden tot hertekening van de bestuurlijke organisatie van de distributienetbeheerders; Gelet op het feit dat het vanaf de legislatuurwissel in maart 2013 de bedoeling is te komen tot een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting, een verhoogde transparantie en een blijvende en directere betrokkenheid van de openbare besturen alsook een fundamentele vermindering van het aantal mandaten; Gelet op het feit dat in het kader van het evoluerend energielandschap vastgesteld wordt dat een belangrijk gedeelte van de bestuurlijke werking zich situeert op lokaal vlak, een ander gedeelte op het bovengemeentelijke niveau (het niveau van de distributienetbeheerder) en nog een ander gedeelte op het niveau van de werkmaatschappij Eandis, die optreedt voor de 234 gemeenten van de 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders;

14 Gelet op het voorstel om de bestaande beleidsniveaus te herschalen naar deze drie hogervermelde niveaus: ten eerste het niveau van de nieuw op te richten Regionale BestuursComités (RBC s) die bevoegd zijn voor de zaken met direct lokaal belang en binding, zoals de lokale werken, openbare verlichting, REG, samenwerking met OCMW, ten tweede het niveau van een beperkte raad van bestuur van elke distributienetbeheerder voor de behartiging van de wettelijke opdrachten en zaken van strategische, beleidsmatige en patrimoniale aard die het direct lokaal belang overstijgen (zoals jaarrekening, budgetten, dividendenbeleid), en ten derde het niveau van de raad van bestuur van Eandis voor overkoepelende thema s die het hele Eandis-werkingsgebied bestrijken, en waarbij advies verstrekt wordt aan de raden van bestuur van de distributienetbeheerders; Gelet op de vertegenwoordiging van alle zes deelnemende gemeenten in één van de twee RBC s die door IMEA worden opgericht, nl. het RBC Antwerpen en het RBC Regio, elk samengesteld uit vijf gemeentelijke mandatarissen; Gelet op het feit dat de raad van bestuur van IMEA samengesteld zal zijn uit zes openbare bestuurders alsook één lid met raadgevende stem, en dat daarnaast Electrabel nv aangeduid wordt als bestuurder, optredend via een vaste vertegenwoordiger of een gevolmachtigde plaatsvervanger; Gelet op het feit dat het directiecomité en de deskundigen niet verder weerhouden worden; Gelet op het feit dat bij IMEA het totaal aantal openbare mandaten gereduceerd wordt van 31 naar 21 openbare mandaten; Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen opgemaakt werden onder de opschortende voorwaarden vermeld in artikel 2 van dit raadsbesluit; Gelet op het feit dat rekening houdende met deze opschortende voorwaarden de nieuwe bepalingen in werking zullen treden op de BAV van IMEA in maart 2013 waarop alle bestaande mandaten vervallen en in de nieuwe wordt voorzien; Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IMEA d.d. 28 juni 2012: 1) Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlagen 2) Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar ) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 4) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar ) Statutaire benoemingen 6) Statutaire mededelingen.

15 Art De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging IMEA, dit onder volgende opschortende voorwaarden: - de opheffing/opschorting van de in artikel 42 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking voorziene sperperiode in 2012; - de tijdige aanpassing van de betrokken wetgeving (zijnde het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking); - de goedkeuring van het voorstel door de respectieve toezichthoudende overheden, met name. het niet-uitoefenen van het gewoon en bijzonder administratief toezicht (schorsings- en vernietigingsbevoegdheid). Art De heren José Verbiese en/of Nick Vandevelde als gevolmachtigden aan te stellen ter vaststelling van de vervulling van de in artikel 2 vermelde opschortende voorwaarden ten aanzien van voorgestelde statutenwijzigingen. Art De vertegenwoordigers van de gemeente Kapellen die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IMEA op 28 juni 2012, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Art. 5.- Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging IMEA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 3.g. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IVEG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 JUNI 2012 STATUTENWIJZIGING. Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Iveg; Gelet op de statuten van Iveg; Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging IVEG, meegedeeld bij brief van 26 maart 2012; Overwegende dat artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden; dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op woensdag 27 juni 2012; Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;

16 B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: Het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging IVEG, meegedeeld in brief van 26 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2012, wordt goedgekeurd. Art. 2.- De afgevaardigde(n) van de gemeente op deze buitengewone algemene vergadering, die bij afzonderlijke beraadslaging word(t)(en) aangeduid, word(t)(en) gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. Art Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Iveg. 3.h. OPDRACHTHOUDENE VERENIGING FINEA AANDUIDING VERTEGENWOODIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Financieringsvereniging voor Energievoorziening in het Antwerpse, afgekort tot FINEA; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FINEA die bijeengeroepen wordt op 27 juni 2012 per aangetekend schrijven van 5 april 2012; Gelet op het artikel 44, 1 en 3 alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; B E S L U I T met 20 stemmen voor (CD&V, Sp.a, Open VLD) bij 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (onafhankelijk lid): De heer Jac Van Gansen, raadslid, Dorpsplein 21 te 2950 Kapellen, wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FINEA op 27 juni Art 2.- Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de dienstverlenende vereniging FINEA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2, 1000 Brussel t.a.v. de heer Johan Verzyck. 3.i. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING BENOEMING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE JAARVERGADERING VAN IGEAN DIENSTVERLENING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2012.

17 Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 in verband met de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 366ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 5 oktober 2011 en de 370ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Dienstverlening van 20 maart 2012 met de uitnodiging voor de jaarvergadering; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de jaarvergadering van IGEAN Dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 te uur; Gelet op de toelichting; B E S L U I T met 20 stemmen voor (CD&V, Sp.a, Open VLD) bij 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (onafhankelijk lid): De gemeenteraad stelt de heer Jac Van Gansen, raadslid, Dorpsplein 21 te 2950 Kapellen aan om de gemeente te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van IGEAN Dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel.

18 Art. 2.- De in artikel 1 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 te uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze jaarvergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Dienstverlening worden bezorgd. 3.j. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING BENOEMING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE JAARVERGADERING VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 68 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 5 oktober 2011 en de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Milieu en Veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging voor de jaarvergadering; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de jaarvergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 te uur; Gelet op de toelichting;

19 B E S L U I T met 20 stemmen voor (CD&V, Sp.a, Open VLD) bij 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (onafhankelijk lid): De gemeenteraad stelt de heer Jac Van Gansen, raadslid, Dorpsplein 21 te 2950 Kapellen aan om de gemeente te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel. Art. 2.- De in artikel 1 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 te uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze jaarvergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu en Veiligheid worden bezorgd. 3.k. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING - BENOEMING VAN EEN VERTEGEN- WOORDIGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGEAN MILIEU & VEILIGHEID VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Milieu en Veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Overwegende dat na een statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN Dienstverlening; Gelet op artikel 32 van het decreet dat een toetredingsbeslissing wordt genomen door de algemene vergadering; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 72ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel;

20 Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Milieu en Veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging voor deze buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur; Gelet op de toelichting; B E S L U I T met 20 stemmen voor (CD&V, Sp.a, Open VLD) bij 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (onafhankelijk lid): De gemeenteraad stelt de heer Jac Van Gansen, raadslid, Dorpsplein 21 te 2950 Kapellen aan om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel. Art. 2.- De in artikel 1 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3.- Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu en Veiligheid worden bezorgd. 3.l. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IGEAN - BENOEMING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN IGEAN DIENSTVERLENING VAN VRIJDAG 22 JUNI Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging;

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Zitting van 23 april Kennisname jaarverslag 2011 projectvereniging woondienst regio Roeselare

Zitting van 23 april Kennisname jaarverslag 2011 projectvereniging woondienst regio Roeselare Zitting van 23 april 2012 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012 AANVANG: te 20.00 uur in de vergaderzaal rusthuis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: M. Sanders, S. Smeulders, I. Vorsselmans, K. Roovers, M. Van Dyck, H. Hoeymans, raadsleden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 18/11/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 27 mei 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST 1) Vaststelling jaarrekening gemeente 2015 OPENBARE ZITTING De rekening 2014 wordt ter vaststelling voorgesteld, welke kan worden samengevat als volgt: INITIEEL

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9 RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 Aanwezig: Guido Sel, voorzitter; Koen Volckaerts, burgemeester; Dave Van den Bergh, Arnold Herrebout, Guy Wollants, Bart Van Couwenberghe, Goedele Breyne, Schepenen;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 sector secretariaat commissie algemeen beleid Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

oz9 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Benoeming bestuurders;

oz9 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Benoeming bestuurders; oz9 CË JTRiJMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 april2016 Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - Veneco2 - jaarvergadering van 14 juni 2016 - vaststelling

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 27 april 2016 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 25 april 2012 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie