(i fe) ~I -----,-----I ,----I _I Beslispunten: ,.' Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(i fe) ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: ,.'-- ... Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier"

Transcriptie

1 Nieuwegein (i fe) \..\ \,...,.'--... Routingformulier Nummer: Onderwerp: ,----,----, Inkoop fietsb rug Plofsluis ~I -----,-----I ,----I _I Beslispunten: Afdeling Ingenieurs- Bureau & Projectmanagement Behandelend ambtenaar Bart-Peter van Asselt Naam portefeuillehouder H.]. van den Berg, MA Openbaar/ niet openbaar Integraal openbaar - Besluiten een Design Construct Maintain(geïntegreerd) contract op te stellen voor inkoop van de fietsbrug. Besluiten het geïntegreerde contract aan te besteden op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij de prijs is vastgesteld op een nog te bepalen maximumbedrag. Besluiten tot een Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure. Besluiten om in dit project één op één samen te werken met andere overheden en overheidsingenieursbureaus. Kennis nemen van de voortgangsrapportage De raad te informeren per brief. en planning. Geplande datum behandeling 13 december 2011 Eventuele fatale termijn N.v.t. - B&W Samenvatting voor B&W-belicht : Hoe de fietsbrug Plofsluis kan worden ingekocht is onderzocht door Ingenieursbureau Nieuwegein en Ingenieursbureau Amsterdam. Het college heeft besloten naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek de fietsbrug Plofsluis in een geïntegreerd contract op de markt te brengen, en dit Europees aan te besteden volgens de nietopenbare procedure (met voorselectie) op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij het inschrijfprijs is gemaximeerd. De opdracht wordt gegund na het uitvoeren van de aanbesteding. De voorbereiding van de aanbesteding geschied in samenwerking met ander overheidsinstanties. Publicatie samenvatting: direct Info raad/behandelingsverzoek Brief aan raad presidium Raadsbehandeling geheim/niet geheim Niet geheim Middelen/ dekking Dekking door subsidiegeld uit het programma Agenda Vitaal Platteland van 1,35 miljoen van de provincie Utrecht, een subsidiebijdrage van Bestuursregio Utrecht van 5,0 miljoen en een bijdrage van Nieuwegein van 1,9 miljoen. Akkoord concern controller Akkoord leidinggevende I, I.I I // f L -

2 Secretaris: akkoord/ niet akkoord/ bespreken Opmerking: Burgemeester en wethouders B W W W W Bespreken Akkoord Vergadering B & W d.d. nr. : Akkoord met voorstel/beslissing: Deponeren archief: Datum: Paraaf:

3 Nieuwegein (l fà) \..\,... _- \..,. " Burgemeester en Wethouders Onderwerp Besluit inkoopvorm fietsbrug Plofsluis, aanbesteding en communicatie Datum 2 december 2011 B&W voorstel Afdeling Ingenieurs- & Projectmanagement Bureau Portefeuillehouder H.]. van den Berg, MA 1 Onderwerp Inkoop fietsbrug Plofsluis 2 Gevraagd besluit Besluiten een Design Construct Maintain(geïntegreerd) contract op te stellen voor inkoop van de fietsbrug. Besluiten het geïntegreerde contract aan te besteden op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij de prijs is vastgesteld op een nog te bepalen maximumbedrag. Besluiten tot een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. Besluiten om in dit project één op één samen te werken met andere overheden en overheidsingenieursbureaus. Kennis nemen van de voortgangsrapportage en planning. De raad te informeren per brief. 3 Aanleiding en probleembeschrijving Gemeente Nieuwegein werkt namens de Enveloppecommissie Linieland aan de voorbereiding en realisatie van fietsbrug Plofsluis in Nieuwegein. Een verbinding om het recreatieve netwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te noorden en zuiden van de Plofsluis met elkaar te verbinden. Daarnaast het tot stand brengen van een nieuwe fietsroute tussen Nieuwegein en Hbuten. Hoe de brug ingekocht gaat worden is onderzocht. Inkoop fietsbrug De gemeente zal de markt op moeten om een aannemer te vinden die de fietsbrug kan aanleggen. Dat kan op verschiliende manieren. Er zijn twee zeer voor de hand liggende aanbestedingsvormen voor het op de markt brengen van de fietsbrug. Het Ingenieursbureau van Nieuwegein heeft dit samen met het Ingenieursbureau van Amsterdam onderzocht. De brug kan op de traditioneie manier worden ingekocht, waarbij de gemeente een ontwerp maakt, de constructieberekeningen uitvoert, een contract opstelt en dit aanbesteed. De gemeente begeleid de aanleg van de brug en zorg na aanleg voor het onderhoud. Nadelen zijn de grote risico ' s die hier voor de

4 Bladnu mmer 2/10 B&W voorstel 2 december 2011 gemeente aan kleven. Deze staan verwoord in het bijgevoegde advies. Het kan ook middels een geïntegreerd contract. Hierbij worden zaken uit de gemeentelijk voorb.ereiding aan de aannemer overgedragen, zoals het maken van het ontwerp en de engineering. Ook het onderhoud wordt hierbij voor een periode van jaar bij de aannemer ondergebracht. Hierbij worden belangrijke risico ' s daar neergelegd waar ze thuishoren of bij de partij die ze het beste kan beheersen. Inkoopstrategie De uitkomst van het onderzoek is dat de beste passende contractvorm die van een geïntegreerd contract is, waarbij de aannemer het ontwerp maakt, de engineering verzorgt, de brug aanlegt en deze voor een periode van jaar gaat onderhouden. Grote voordelen van deze manier van inkopen zijn: De brug moet worden gebouwd voor een uitdagend budget. In een DCM krijgt de aannemer de ruimte om het ontwerp te optimaliseren. De aannemer kan daarmee beter voldoen aan de scherpe plafondprijs. De gecontracteerde aannemer krijgt de ruimte om een ontwerp te maken dat hij kan afstemmen op zijn productieproces. In een DCM is geborgd dat de brug op een zodanige manier wordt ontworpen, uitgevoerd en beheerd, dat de kosten aver de totale levensduur laag zijn (total cost of ownership). Doordat de maintain(onderhoud)component wardt meegenamen in het contract is dat verreweg de beste (financiële) prikkel voor de aannemer om een duurzame brug te ontwerpen en te realiseren die bovendien goedkoop in anderhoud is, immers de aannemer is verantwoordelijk vcor aile risico's en onderhoud bij D+C+M geïntegreerd contract. In een DCM legt Nieuwegein de ontwerp- en uitvoeringsrisica's neer bij de partij die ze het best kan beheersen; de aannemer. DCM biedt aan de zijde van de opdrachtgever de mogelijkheid te versnellen doordat er minder voorbereid hoeft te worden. De gecontracteerde partij heeft het geheie proces in handen van ontwerp, engineering, aanleg en onderhoud en kan daar door magelijk tijd winnen. Deze kans is benut in de voarliggende planning. Hierdoor is het risico op meerwerk is ten gevolge van fouten in het ontwerp of de uitvoering minimaal. De aannemer is zelf verantwoordelijk om binnen het beschikbare budget een brug te realiseren. De beschreven aanbestedingsprocedure biedt meer ruimte om de aannemer te selecteren op kwaliteit. Het risico dat een enervaren of minder professioneie aannemer de aanbesteding wint, is klein, mits veel aandacht aan de voorbereiding van het contract wordt besteed. Groot voordeel van een DCM contractvarm is dat de markt maximaal wordt uitgedaagd om innavatief aan het werk te gaan. Het is een zeer sterke stimulans die de markt goed kan gebruiken om zieh te ontwikkelen. Vaorwaarde daarbij is dat de aannemer de maximale ontwerp- en innovatieruimte wordt geboden. Om de hierboven genoemde voordelen te kunnen garanderen wordt opgemerkt dat: In de DCM-constructie, het PvE en de vormgevingscriteria vooraf zorgvuldig dienen te worden geformuleerd en afgestemd met de relevante omgevingspartijen. Wijzigingen achteraf, na het afsluiten van het contract met de aannemer leiden

5 Bladnummer 3/10 B&W voorstel 2 december 2011 er bijna altijd toe dat de aannemer meerkosten in rekening gaat brengen. Aanbestedingsvorm Vanwege de het benodigd specialisme, complexiteit, grote omvang en financiële risico's van dit project, dienen aannemers over een bepaalde omvang, draagkracht en bepaalde kwalificaties te beschikken. Slechts een gedeelte van de markt voldoet aan deze voorwaarden. Daarom is het belangrijk om voordat er op dit project kan worden ingeschreven, een kwalificatie- of een zogenaamde selectiefase in de aanbesteding te gebruiken. Een werk met de omvang zoals die van de fietsbrug moet Europees worden aanbesteed. Uit het inkoopadvies voigt dat de aanbestedingsvorm die hier het beste bij gehanteerd kan worden èen aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is. Bij deze aanbestedingsvorm wordt de aanbesteding openbaar aangekondigd. Partijen kunnen zich aanmelden. Uit de aangemelde partijen worden vijf partijen geselecteerd die vervolgens worden uitgenodigd om in te schrijven. Aan één van de inschrijvers wordt de opdracht gegund. Binnen de Europese aanbesteding staat het de gemeente vrij om voor deze om van aanbesteding te kiezen. Selectie- en inschrijvingsleidraad Om het proces van de selectie transparant te laten verlopen wordt voor de selectie een selectieleidraad opgesteld en voor de inschrijving een inschrijvingsleidraad. Beide documenten worden ter vaststelling aangeboden aan het college. De inschrijvers hebben deze nodig bij hun inschrijving. Zij weten hierdoor op basis waarvan de gemeente Nieuwegein de selectie uitvoert en op welke gunningscriteria de overgebjeven inschrijvers zal beoordelen. Samenwerking gemeentelijke Ingenieursbureaus De gemeente Nieuwegein heeft al de nodiqe ervaring opgedaan in het samenwerken met andere gemeenten. Het Ingenieursbureau van de Gemeente Nieuwegein heeft een ruime ervaring op het gebied van de traditioneie aanbestedings- en contractvormen en heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen in opkomende vormen van contracteren waarbij de markt een grotere rol toebedeeld krijgt. Ervaring leert dat de samenwerking met een collega overheidspartij er meer ruimte zit voor het gezamenlijk optrekken, het open uitwisselen van kennis en het versterken van de leercurve, dan met een cornmercleel ingenieursbureau het geval is. Voor het realiseren van de fietsbrug heeft de gemeente al samen gewerkt met Ingenieursbureau Utrecht en Ingenieursbureau Amsterdam. Grote voordelen van het samenwerking met overheidspartners zijn dat: ze maatschappelijke belangen laten prevaleren; ze een grote affiniteit met bestuurlijke en ambtelijke processen hebben; er geen winst oogmerk is; ze de risico binnen projecten kennen aan de zijde van de overheid; ze bereid zijn om niet kennis te delen. Om deze samenwerking voort te zetten is het zaak nieuwe opdrachten te kunnen uitzetten bij overheidspartners.

6 Bladnummer 4/10 B&W voorstel 2 december Gewenst maatschappelijk effect Het verbinden van de recreatieve netwerken (noord en zuid) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het realiseren van een nieuwe fietsroute tussen Nieuwegein en Houten. Er wordt een eerste aanzet qeqeven voor de op den duur te herstellen regionale oost-west fietsverbinding. Bevorderen van fietsgebruik en het verminderen van gebruik van de auto. Samenwerking met gemeentelijke partners uitbouwen. 5 Bestaand beleidskader Aansluiting bij de Structuurvisie De regionale oost-west route via de Plofsluis sluit goed aan bij de Structuurvisie "Nieuwegein Verbindt" waarin is opgenomen dat fietsgebruik in relatie tot autoverkeer bevorderd moet worden. Op pagina van de structuurvisie staat de route via de Plofsluis en de Malapertweg als hoofdfietsnet/verbinding opgenomen. Er staat: Inwoners en bezoekers van Nieuwegein en omgeving hebben baat bij goede alternatieven in vervoerswijzen, dat wil zeggen niet alleen een duidelijk herkenbaar hoofdwegennet, onderliggend wegennet en openbaar vervoersnetwerk maar ook een duidelijke herkenbaar fietsnetwerk van goede kwaliteit en met bijbehorende voorzieningen. Het fietsnetwerk. in Nieuwegein maakt onderdeel uit van het Regionaal Fietskernennet. Dit fietskernennet is geschikt voor snelle en comfortabele verplaatsing per fiets door de regio Utrecht. Gestreefd wordt om het aandeel fiets in de regio minimaal te handhaven op 40% en mogelijk uit te breiden, ook in Nieuwegein. De gemeente wil dat bereiken door de tijdige aanleg van nieuwe fietsverbindingen naar nieuwe bestemmingen en het beperken van omrijdsituaties door het verbinden van routes. Nieuwegein wil daarnaast ook een kwaliteitsverbetering op het gebied van comfort (zoals verharding, bewegwijzering) en een verhoging van de (sociale) veiligheid (via bijvoorbeeld openbare verlichting, de aanleg van ongelijkvloerse oversteken, prioriteit bij en plaatsen van wachttijdvoorspellers in verkeerslichtenregelingen) bewerkstelligen. Ook het optimaliseren van de keten waarin fietsgebruik een belangrijke rol speelt in het voor- en natransport van het openbaar vervoer met onder meer voldoende en qoede stallingmogelijkheden en een volledige bewegwijzering van fietsroutes speien hierbij een belangrijke rol. Aansluiting bij de Collegeprogramma Het voorstel sluit goed aan bij het Collegeprogramma: "De negatieve effecten die het autogebruik heeft, willen we inperken. Daarom zetten we in op maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Deze zijn in veel situaties een goed alternatief voor de auto als vervoermiddel, het alternatief is kennelijk niet aantrekkelijk genoeg." "Onder de noemer Nieuwegein Fietsstad treffen we maatregelen die het veilig en doelmatig gebruik van de fiets bevorderen. Er kernt een plan de campagne waarmee we in de loop van de tijd - met behulp van een structureel budget - maatregelen kunnen

7 Bladnummer 5/10 B&W voorstel 2 december 2011 invoeren. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn het creëren van veilige fietsoversteekplaatsen, versterken van regionale fietsverbindingen, het van wegen gescheiden fietspaden aanleggen." Nota Fiets In de Fietsnota die in 2004 is vastgesteld is opgenomen dat het aantal verplaatsingen per fiets tot een afstand van 7,5 kilometer in Nieuwegein aan de lage kant is en dat gezien de zeer hoge stedelijke dichtheid een hoger fietsgebruik verwacht zou worden. Het tegendeel is waar en het moet mogelijk zijn om het fietsgebruik te verhogen. De voorgestelde maatregel past binnen dit streven. Het voornaamste doel van de Fietsnota is om het fietsgebruik te stimuleren. Het fietsgebruik kan het best worden gestimuleerd door te zorgen voor onder meer een hoogwaardig fietsnetwerk en het wegnemen van ontbrekende schakels. In deze nota wordt het ontbreken van een verbinding tussen Houten en Nieuwegein bij de Plofsluis als een ontbrekende schakel gezien. 6 Voorgestelde oplossing Het op de markt brengen van de fietsbrug door deze in een geïntegreerd contract aan te bieden. Afwijken van het geldende aanbestedingsbeleid door de brug niet openbaar aan te besteden en met gemeentelijke ingenieursbureaus samenwerken bij de voorbereiding. 7 Alternatieven Het alternatief bestaat uit het traditioneie proces van ontwerp, contractvoorbereiding door de Opdrachtgever. Daarmee zal één ontwerp worden aanbesteed. De innovatiekracht van marktpartijen wordt niet aangesproken. Bij traditioneie aanbesteding en contracteren voor derqelijke specialistische en kostbare werken, loopt de opdrachtgever ook een aanzienlijk financieel risico. Er is geen mogelijkheid een plafondbedrag in de aanbesteding in te bouwen. Vanwege het taakstellend en ambitieus budget, wordt dit wei noodzakelijk geacht en is daarom ontwerp en realisatie door één partij noodzakelijk. Daar komt bij dat gemeente Nieuwegein dergelijke specialistische kennis niet in huis heeft. Traditioneel betekent daarom veel externe partijen in de voorbereiding betrekken waarbij alle risico bij de opdrachtgever liggen. Kort samengevat is dit een zeer onwenselijk alternatief. 8 Financiële aspecten De voorgestelde contractvorm en de wijze van aanbesteden hebben geen negatief financieel effect. Door een plafondbedrag voor de uitvoering vast te stellen, worden de kosten voor uitvoering binnen het totale budget gehouden. Door in het contract onderhoud op te nemen stimuleren we de markt am de aanleg duurzaam uit te voeren. 9 Communicatie aspecten De gemeenteraad zal worden geïnformeerd met een brief.

8 Bladnummer 6/10 B&W voorstel 2 december Juridische aspecten De inkoop van de Fietsbrug Plofsluis is gebonden wettelijke kaders. Sinds 1 december 2005 geldt de geïntegreerde richtlijn voor leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG). Voor Nederland is deze richtlijn door middel van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) omgezet in landelijke regelgeving. Dit betekent dat de Europese wet- en regelgeving voor de gemeente (en voor opdrachten die grotendeels met gemeentelijk geld worden verstrekt) onverkort van toepassing is. Daarnaast dient deze inkoop te voldoen aan het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Nieuwegein, 22 maart De aanbesteding dient te geschieden conform het Aanbestedingsreglenient Werken (ARW 2005). Het DCM-contract is gebonden aan de voorwaarden van de UAV-GC Risico's De belangrijkste risico's die het de gemeente belemmeren om een partij te.contracteren is de lopende bestemmingsplanprocedure en de reeds ingezette grondverwerving. Bij de bestemmingsplanprocedure is er kans op bezwaar en beroep waardoor de procedure meer tijd kost. Mocht er geen overeenstemming bereikt kunnen worden over de aankoop van gronden voor het realiseren van de hellingbaan van de fietsbrug aan de Houtense zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal dan zal na het gereedkomen van het bestemmingsplan een onteigeningsprocedure worden ingezet voor het verwerven van de gronden. Dit kan pas na het gereedkomen van de bestemmingsplanprocedure en is een tijdrovende procedure. Door vertraging in procedure verschuift de realisatie van de fietsbrug naar achteren in de tijd. Als de looptijd van de vertraagde procedures de in de subsidiebeschikking opgenomen datum van 31 december 2014 overschrijd en de gronden zijn nog niet verworven dan ontstaat er een financieel risico. Daarnaast kent dit project de gangbare omgevings-, aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringstechnische risico's. Deze en een aantal belangrijke van deze risico's worden gereduceerd door de gekozen aanbestedings- en contractvorm. Aanvullend wordt een aantal beheersmaatregelen getroffen met betrekking tot de conditionering. Aan het begin van de komende fase wordt de risicoanalyse geactualiseerd. 12 Bedrijfsvoeringsaspecten 13 Betrokken afdelingen en disciplines Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, afd. Financiën, afd. Beheer, afd. Ingenieursbureau en Ingenieursbureau Amsterdam.

9 Bladnummer 7/10 B&W voorstel 2 december Bijlagen Fietsbrug Plofsluis Nieuwegein, Inkoopadvies Voortgangsrapportage fietsbrug Plofsluis Brief aan de raad Ondertekening behandelend ambtenaar B.P. van Asselt Senior Projectleider

10 Bladnummer 8/10 B&W voorstel 2 december 2011 Bijlage 1: Fietsbrug Plofsluis Inkoopadvies

11 Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau Stalen Bruggen en Installaties Notifie Datum Ons kenmerk Projectnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15 november Malcolm Aalstein maa Bijlagen Bijlage 1. Conditionering Bijlage Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK BSB staalbouw. Bijlage Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK CFE. Onderwerp Fietsbrug Plofsluis Nieuwegein, Inkoopadvies Samenvatting De gemeente Nieuwegein heeft het voornemen om een langzaam verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal te bouwen, ter hoogte van de Plofsluis. Deze brug krijgt een ingetogen verschijning en past zieh in de historische omgeving. De belangrijkste onderdelen van de brug zijn de hoofdoverspanning over het ARK, een aanbrug naar de Plofsluis aan de oostzijde en een aarden baan aan de westzijde. ln dit stuk wordt een analyse en een advies aangereikt ter ondersteuning van de keuze voor de best passende inkoopvorm. Daarnaast dient biedt stuk een vertrekpunt voor de volgende fase, In dit stuk worden twee inkoopvormen gepresenteerd en afgewogen. De traditioneie variant waarbij Nieuwegein zelf het ontwerp maakt en middels een RAW-bestek aanbesteedt, de aannemer de brug bouwt.en Nieuwegein de brug vervolgens in beheer neemt. Daarnaast staat de geïntegreerde variant waarbij Nieuwegein de brug middels een Design Build & Maintain-contract aanbesteedt en de aannemer op basis een set vormgevingsprincipes, eisen en randvoorwaarden een ontwerp maakt, bouwt en voor een langere periode in beheer neemt. Pagina 1 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

12 Samenvatting advies (1) Wij adviseren de fietsbrug Plofsluis middels de in deze notitie beschreven DeM-constructie en bijbehorende aanbestedingsprocedure (Europees, niet openbaar) in te kopen. Wij zien hier de volgende redenen voor: De beschreven aanbestedingsprocedure biedt meer ruimte om de aannerner te selecteren op kwaliteit. Het risico dat een onervaren of minder professioneie aannemer de aanbesteding wi nt, is gereduceerd. Deze brug moet worden gebouwd voor een uitdagend budget. In een DeM krijgt de aannemer de ruimte om het ontwerp te optimaliseren. De aannemer kan daarmee beter voldoen aan de scherpe plafondprijs. De voorwaarde daarbij is dat de aannemer de maximale ontwerpruimte wordt geboden. In een DeM is geborgd dat de brug op een zodanige ontworpen, manier wordt uitgevoerd en beheerd, dat de kosten over de totale levensduur laag zijn (total cost of ownership). In een DeM legt Nieuwegein de ontwerp- en uitvoeringsrisico's partij die ze het best kan beheersen; DeM biedt meer ruimte voor het versnellen de aannemer. neer bij de van zowel het moment van aanbesteding als oplevering. Opgemerkt wordt dat in de DCM-constructie, het PvE en de vormgevingscriteria vooraf zorgvuldig dienen te worden geformuleerd en afgestemd met de relevante omgevingspartijen. (2) Wij adviseren om vooruitlopend op de beslissing over de inkoopvariant, de onderstaande 'no regret'-werkzaamheden op te starten. Deze dienen immers ongeacht de inkoopvariant te worden uitgevoerd. Het opstellen van vormgevingscriteria, het PvE en de randvoorwaarden. Het uitvoeren van de hierbij benodigde consultatie met omgevingspartijen. Het in beeld brengen van de wenselijke MVO- en duurzaamheidseisen en deze concreet en toetsbaar maken. Het in kaart brengen bestaande situatie. Zowel hoven als ondergronds. De uitvoering van het geothechnisch onderzoek ter plaatse van steunpunten en aarden baan. Het opstellen van een inventarisatie van benodigde vergunningen. Het zoeken en eventueel beschikbaar maken van het assemblageterrein. Het zoeken naar een locatie voor het uit te plaatsen parkeerterrein van de schietvereniging. De uitvoering van de watertoets De uitvoering van de check op flora en fauna. en het hiervoor benodigde overleg. De uitvoering van aanvullend locatiespecifiek archeologisch onderzoek. Pagina 2 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

13 Inleiding De Gemeente Nieuwegein wil de regionale oost-westfietsroute herstellen die rond 1980 is komen te vervallen. Het belangrijkste bnderdeel hierin is de nieuwte realiseren fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Plofsluis. De brug is bestemd voor voetgangers aangevangen. en fietsers. Met de bouw dient in 2013 te worden Figuur tracé oost-westfietsroute. De Fietsbrug Plofsluis is één van de kernprojecten in De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), een omvangrijk regionaal programma dat tot doel heeft het landschap van de NHW in landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief opzicht te versterken. 'Behoud door ontwikkeling' is het motto. De Fietsbrug Plofsluis wordt gefinancierd door de Bestuursreqio Utrecht, de Gemeente Nieuwegein en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De hoogte Van de subsidies is vastgesteld. De Gemeente Nieuwegein heeft van de Enveloppecommissie Linieland de opdracht gekregen het opdrachtgeverschap voor de realisatie van de brug op zich te nemen en wordt tevens de eigenaar en beheerder. Inmiddels heeft de Gemeente Nieuwegein de nodige onderzoeken verricht waaronder een verkeerskundige analyse, een financieel-technische haalbaarheidsstudie. en diverse inpassingsstudies. Momenteel wordt het bestemmingsplan voor de Fietsbrug Plofsluis opgesteld. De volgende stappen zijn de afronding van de conditionering, het opstellen van het contract en de aanbestedingsprocedure. Doel notitie In deze notitie wordt een advies uitgebracht over de voor de Fietsbrug Plofsluis te volgen inkoopstrategie. Dit advies dient ter ondersteuning van de besluitvorming hierover en vormt daarnaast het vertrekpunt voor de hierna volgende stap, Aanpak Dit inkoopadvies is opgesteld door het Ingenieursbureau Amsterdam in samenwerking met het Ingenieursbureau Nieuwegein. In de analyse zijn de volgende documenten betrokken: Integraal Programma van Eisen over brug, tunnel en route 'Herstel historische oost-westverbinding gemeente Nieuwegein, 7 juli 2009, Gemeente Nieuwegein. Variantenstudie regionale oost-westfietsroute Nieuwegein, 2010, IPV Delft. Pagina 3 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

14 Fietsbrug Plofsluis Laagraven-Oost, Inpassingsstudie aanlanding/hellingbaan, 8 april 2011, H+N+S Landschapsarchitecten. Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost, 13 april 2011, H+N+S Landschapsarch itecten. Concept Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Plofsluis, , Gemeente Nieuwegein. Inpassingsstudie Fietsbrug Plofsluis, Ontwerpverantwoording, , Iv- Infra b.v. inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Nieuwegein, vastgesteld Subsidieverordening Utrecht. Mobiliteit Regio Utrecht, 1 januari 2011, Bestuur Regio Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK BSB staalbouw Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK CFE. Daarnaast zijn de volgende partijen geconsulteerd. gesprekken is in dit advies betrokken. Gemeente Nieuwegein, afdeling Beheer. Gemeente Nieuwegein, afdeling Financiën. Rijskwaterstaat, Regionale Dienst Utrecht. Aannemer BSB Staalbouw. Aannemer CFE NV. Het resultaat van deze De consultatie met de aannemers heeft veel inzichten opgeleverd die in de volgende fase van nut zijn. Zie de hier bovengenoemde consultatieverslagen. Pagina 4 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

15 Opgave In dit hoofdstuk worden de opgave en de contouren van het te realiseren object geschetst. De brug dient de volgende functies te dienen en over de volgende kwaliteiten te beschikken. Functies 1. De brug is bestemd voor voetgangers en fietsers. 2. In de brug dient een voorziening te zijn opgenomen am het in de toekomst aanbrengen van kabels en leidingen mogelijk te maken. Kwaliteiten 3. De brug is comfortabel in gebruik. 4. De brug is eenvoudig- en kostenefficiënt te onderhouden. 5. Qua vormgeving sluit de brug aan bij de functionele nuchterheid die kenmerkend is voor de Rijkswaterstaatcultuur. Het heeft geen landmarkstatus. 6. De brug voeqt zich in een ingetogen gebaar naar de omgeving. De brug draagt bij aan de beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie historische context van de locatie. en past in de 7. De brug voldoet aan de eisen van de beheerder van het Amsterdam Rijnkanaal. 8. Tijdens de uitvoering van de brug is de overlast voor de bestaande functies van een acceptabel niveau. De voor de inkoop meest kritische/onderscheidende aspecten zijn de vormgeving/inpassing en de total cost of ownership (stichtingskosten + kosten beheer en onderhoud). Deze opsomming mag worden gelezen als een voorzet voor de topeisen van het nag uit te werken PvE. Verder in deze notitie volgen een aantal aanvullende eisen en randvoorwaarden. In de volgende fase dienen deze aanzetten nader te worden uitgewerkt naar toetsbare eisen en randvoorwaarden die in het PvE worden opgenomen. In het Integraal Programma van Eisen en de Inpassingsstudie van IV- Infra is een deel van deze eisen al nader uitgewerkt. Objectenscope De opgave voor de Fietsbrug Plofsluis bestaat uit de realisatie van de volgende objecten; 1. de hoofdoverspanning over het Amsterdam Rijnkanaal (156 m) en dito steunpunten; 2. de aanbrug tussen het westelijke steunpunt van de hoofdoverspanning en de Plofsluis (16 m); 3. de hellingbaan in Laaggraven-Oost aansluitend op de Heemsteedsekanaaldijk; 4. het uitplaatsen van het parkeerterrein van de schietsportvereniging Ultrajectum, inclusief de ontsluiting; Aanbevolen wordt am de realisatie van de veilige oversteek van de Lekkanaaldijk over de Structuurbaan voor de route aan de westzijde in een apart contract aan te besteden. Dit omdat de aard van dit werk wezenlijk verschilt van het antwerp en de uitvoering van de brug Plofsluis. Oaarnaast zijn er planningtechnisch of coördinatietechnisch geen aanwijsbare voordelen. Pagina 5 van 20 Hei advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

16 Conditionering In bijlage 1. Wordt een beknopt overzicht gegeven van de condities die voorwaardelijk zijn voor de realisatie van de Fietsbrug Plofsluis. Pagina 6 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

17 Figuur huidige situatie (bron Google Earth) Figuur inpassing brug en aarden baan (bran Inpassingsstudie, H+N+S Landschapsarchitecten). Pagina 7 van 20 Hel advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

18 Criteria aan de Inkoop Het sucees van de inkoop van de Fietsbrug Plofsluis is af te zetten tegen de volgende criteria. De inkoopstrategieën worden afgewogen aan de hand van deze criteria. De inkoopstrategie is succesvol als deze de tot gevolg heeft dati 1. De Total Cost of Ownership van de brug laag is. a. Proceskosten. Oe proceskosten voor de gemeente Nieuwegein laag zijn. b. Inschrijfsom. Oe brug gegund wordt voor een prijs die binnen het daarvoor beschikbare budget valt. c. Meerwerkbeheersing. Het meerwerk tijdens de realisatie minimaal is. d. Kosten 8&0. De kosten voor het beheer en onderhoud over de totale levensduur van.de brug laag zijn. 2. Risicoverdeling. De risico's zijn toegedeeld aan die partij die ze het best kan (en wil) beheersen. 3. Vorm en inpassing. De vormgeving en inpassing van de brug optimaal is; 4. Planning subsidies, De aanbesteding tijdig geschiedt om âe subsidies toegekend te krijgen; 5. Opleverdatum. De brug binnen de planning wordt opgeleverd. Eisen en randvoorwaarden aan de Inkoop De hieronder beschreven inkoopstrategieën zijn getoetst aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Nieuwegein. Gegeven het verwachte opdrachtbedrag dient de brug Europees te worden aanbesteed. Vanuit het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Nieuwegein worden aanvullende procedures en voorwaarden gesteid: Het is de verantwoordelijkheid van de budgethouder dat de aanbesteding wordt gemeld ten behoeve van opname in het aanbestedingsregister van de Gemeente Nieuwegein. Een van de meest gehoorde klachten naar aanleiding van het aanbestedingsbeleid van gemeenten is dat dit voor ondernemers teveel administratieve rompslomp oplevert. In de nieuwe aanbestedingswet worden hiervoor dwingende bepalingen opgenomen. De gemeente mag dan met betrekking tot de inschrijvings-, selectie- en gunningscriteria geen andere stukken meer van een aanbieder vragen dan een eigen verklaring. De gemeente Nieuwegein heeft het keurmerk Fair Tradegemeente. Dit keurmerk is niet relevant voor de inkoop van de fietsbrug Plofsluis. De gemeente Nieuwegein dient in 2015 aan de doelstelling van 100% duurzaam inkopen te voldoen. [In de tussenliggende periode sluit Nieuwegein aan bij de landelijk afgesproken ambitie am 75% duurzaam in te kopen.] Het is daarom noodzakelijk duurzaamheidseisen op milieuaspecten op te nemen. De eis van duurzaam inkopen op milieuaspecten kan eveneens aan de aanbestedingsspecificaties als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden worden toegevoegd. Het college kan besluiten am af te wijken van het beleid met betrekking tot duurzaam inkopen het hanteren van deze voorwaarden voor de gemeente leidt tot grote meerkosten. De Criteria Ouurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (beter bekend als de SenterNovem Criteria) worden, voor zover relevant, Pagina 8 van 20 Hel advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

19 verwerkt in de inkoop- of aanbestedingsdocumenten. Met de toepassing van deze criteria is de brug formeel te registreren als duurzaam ingekocht. De meerkosten ten gevolge van deze criteria zijn verwaarloosbaar. De criteria zijn echter fragmentarisch en het ambitieniveau is laag. De brug wordt er niet noemenswaardig duurzamer van. In de volgende fase wordt daarom onderzocht welke projectspecifieke en betekenisvolle duurzaamheidsdoelen kunnen worden benoemd op basis van kostenneutraliteit. Deze duurzaamheidsdoelen dienen vervolgens concreet en toetsbaar te worden gemaakt. De gemeente kan bij aanbestedingen ook uitvoeringsvoorwaarden stellen op sociaal en maatschappelijk gebied. Het betreft hier criteria, die ten doe I hebben de beroepsopleiding op de werkpiek (bijvoorbeeld in de bouw) te stimuleren, de arbeidsparticipatie van moeilijk in het werkproces te integreren personen te bevorderen of de werkloosheid te bestrijden. In de volgende fase wordt onderzocht welke social return-aspecten kunnen worden meegenomen in de inkoop. Pagina 9 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

20 Inkoopstrategieën Er zijn zoveel inkoopstrategieën als dat er projecten zijn. Er zijn twee inkoopstrategieën beschouwd; een traditioneel RAW-bestek en een inkoopvorm gebaseerd op Design Construct & Maintain, het geïntegreerde contract. Beide vormen zijn toegesneden op deze specifieke opgave. Om diverse redenen liggen inkoopstrategieën op basis van DBFM, bouwteam, turnkey, concessie of concurrentiegerichte dialoog hier niet voor de hand. In het hootdstuk "Geïntegreerd" wordt toegelicht hoe tot de DCM-vorm is gekomen. Traditioneel: Nieuwegein maakt zelf een gedetailleerd architectonisch- en constructiet ontwerp van de brug en besteedt deze aan op basis van laagste prijs. De aannemer bouwt de brug waarna het beheer en onderhoud door Nieuwegein wordt uitgevoerd. Geïntegreerd: Nieuwegein besteedt de brug aan met een PvE en een set vormgevingscriteria. Het architectonisch- en constructiet ontwerp, de bouw en het beheer en onderhoud worden door de aannemer uitgevoerd. Deze aanbesteding geschiedt op basis van prijs én een aantal kwaliteitsaspecten zoals inpassing van de brug en de total cost of ownership. Traditioneel Geïntegreerd Programma van Eisen Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp Detail Ontwerp Aannemer Voorbereiding Uitvoering Uitvoering Beheer en Onderhoud Fig. De verdeling van verantwoordelijkheid bij de twee type contracten. Pagina 10 van 20 Hel advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Integraal Plan van Aanpak

Integraal Plan van Aanpak 35 toekomst Integraal Plan van Aanpak Spoorzone Zwolle 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Achtergrond en opgaven 4 1.2 Doel en scope plan van aanpak 5 1.3 Inhoud en opbouw plan van aanpak 6 1.4 Positie

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

BASISDOCUMENT VOOR UITVOERING PROJECTEN BODEMCENTRUM

BASISDOCUMENT VOOR UITVOERING PROJECTEN BODEMCENTRUM BASISDOCUMENT VOOR UITVOERING PROJECTEN BODEMCENTRUM Stichting Bodemcentrum Postbus 554 3990 GJ HOUTEN www.bodemcentrum.nl versie 11 maart 2008 Pagina 1 van 43 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen RRBOUWRAPPORT 127 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen R R B O U W R A P P O R T 1 2 7 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838 In D&H: 20-04-2010 / 22-06-2010 Steller: T. Bruno In Cie: BMZ 25-05-2010 / 17-08-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Handboek Alliantiemanagement

Handboek Alliantiemanagement Handboek Alliantiemanagement Mei 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wat is een alliantie bij ProRail?... 9 3. Waarom wil ProRail allianties?... 13 4. Hoe besteedt ProRail allianties aan?... 19 5.

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie