(i fe) ~I -----,-----I ,----I _I Beslispunten: ,.' Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(i fe) ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: ,.'-- ... Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier"

Transcriptie

1 Nieuwegein (i fe) \..\ \,...,.'--... Routingformulier Nummer: Onderwerp: ,----,----, Inkoop fietsb rug Plofsluis ~I -----,-----I ,----I _I Beslispunten: Afdeling Ingenieurs- Bureau & Projectmanagement Behandelend ambtenaar Bart-Peter van Asselt Naam portefeuillehouder H.]. van den Berg, MA Openbaar/ niet openbaar Integraal openbaar - Besluiten een Design Construct Maintain(geïntegreerd) contract op te stellen voor inkoop van de fietsbrug. Besluiten het geïntegreerde contract aan te besteden op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij de prijs is vastgesteld op een nog te bepalen maximumbedrag. Besluiten tot een Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure. Besluiten om in dit project één op één samen te werken met andere overheden en overheidsingenieursbureaus. Kennis nemen van de voortgangsrapportage De raad te informeren per brief. en planning. Geplande datum behandeling 13 december 2011 Eventuele fatale termijn N.v.t. - B&W Samenvatting voor B&W-belicht : Hoe de fietsbrug Plofsluis kan worden ingekocht is onderzocht door Ingenieursbureau Nieuwegein en Ingenieursbureau Amsterdam. Het college heeft besloten naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek de fietsbrug Plofsluis in een geïntegreerd contract op de markt te brengen, en dit Europees aan te besteden volgens de nietopenbare procedure (met voorselectie) op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij het inschrijfprijs is gemaximeerd. De opdracht wordt gegund na het uitvoeren van de aanbesteding. De voorbereiding van de aanbesteding geschied in samenwerking met ander overheidsinstanties. Publicatie samenvatting: direct Info raad/behandelingsverzoek Brief aan raad presidium Raadsbehandeling geheim/niet geheim Niet geheim Middelen/ dekking Dekking door subsidiegeld uit het programma Agenda Vitaal Platteland van 1,35 miljoen van de provincie Utrecht, een subsidiebijdrage van Bestuursregio Utrecht van 5,0 miljoen en een bijdrage van Nieuwegein van 1,9 miljoen. Akkoord concern controller Akkoord leidinggevende I, I.I I // f L -

2 Secretaris: akkoord/ niet akkoord/ bespreken Opmerking: Burgemeester en wethouders B W W W W Bespreken Akkoord Vergadering B & W d.d. nr. : Akkoord met voorstel/beslissing: Deponeren archief: Datum: Paraaf:

3 Nieuwegein (l fà) \..\,... _- \..,. " Burgemeester en Wethouders Onderwerp Besluit inkoopvorm fietsbrug Plofsluis, aanbesteding en communicatie Datum 2 december 2011 B&W voorstel Afdeling Ingenieurs- & Projectmanagement Bureau Portefeuillehouder H.]. van den Berg, MA 1 Onderwerp Inkoop fietsbrug Plofsluis 2 Gevraagd besluit Besluiten een Design Construct Maintain(geïntegreerd) contract op te stellen voor inkoop van de fietsbrug. Besluiten het geïntegreerde contract aan te besteden op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij de prijs is vastgesteld op een nog te bepalen maximumbedrag. Besluiten tot een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. Besluiten om in dit project één op één samen te werken met andere overheden en overheidsingenieursbureaus. Kennis nemen van de voortgangsrapportage en planning. De raad te informeren per brief. 3 Aanleiding en probleembeschrijving Gemeente Nieuwegein werkt namens de Enveloppecommissie Linieland aan de voorbereiding en realisatie van fietsbrug Plofsluis in Nieuwegein. Een verbinding om het recreatieve netwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te noorden en zuiden van de Plofsluis met elkaar te verbinden. Daarnaast het tot stand brengen van een nieuwe fietsroute tussen Nieuwegein en Hbuten. Hoe de brug ingekocht gaat worden is onderzocht. Inkoop fietsbrug De gemeente zal de markt op moeten om een aannemer te vinden die de fietsbrug kan aanleggen. Dat kan op verschiliende manieren. Er zijn twee zeer voor de hand liggende aanbestedingsvormen voor het op de markt brengen van de fietsbrug. Het Ingenieursbureau van Nieuwegein heeft dit samen met het Ingenieursbureau van Amsterdam onderzocht. De brug kan op de traditioneie manier worden ingekocht, waarbij de gemeente een ontwerp maakt, de constructieberekeningen uitvoert, een contract opstelt en dit aanbesteed. De gemeente begeleid de aanleg van de brug en zorg na aanleg voor het onderhoud. Nadelen zijn de grote risico ' s die hier voor de

4 Bladnu mmer 2/10 B&W voorstel 2 december 2011 gemeente aan kleven. Deze staan verwoord in het bijgevoegde advies. Het kan ook middels een geïntegreerd contract. Hierbij worden zaken uit de gemeentelijk voorb.ereiding aan de aannemer overgedragen, zoals het maken van het ontwerp en de engineering. Ook het onderhoud wordt hierbij voor een periode van jaar bij de aannemer ondergebracht. Hierbij worden belangrijke risico ' s daar neergelegd waar ze thuishoren of bij de partij die ze het beste kan beheersen. Inkoopstrategie De uitkomst van het onderzoek is dat de beste passende contractvorm die van een geïntegreerd contract is, waarbij de aannemer het ontwerp maakt, de engineering verzorgt, de brug aanlegt en deze voor een periode van jaar gaat onderhouden. Grote voordelen van deze manier van inkopen zijn: De brug moet worden gebouwd voor een uitdagend budget. In een DCM krijgt de aannemer de ruimte om het ontwerp te optimaliseren. De aannemer kan daarmee beter voldoen aan de scherpe plafondprijs. De gecontracteerde aannemer krijgt de ruimte om een ontwerp te maken dat hij kan afstemmen op zijn productieproces. In een DCM is geborgd dat de brug op een zodanige manier wordt ontworpen, uitgevoerd en beheerd, dat de kosten aver de totale levensduur laag zijn (total cost of ownership). Doordat de maintain(onderhoud)component wardt meegenamen in het contract is dat verreweg de beste (financiële) prikkel voor de aannemer om een duurzame brug te ontwerpen en te realiseren die bovendien goedkoop in anderhoud is, immers de aannemer is verantwoordelijk vcor aile risico's en onderhoud bij D+C+M geïntegreerd contract. In een DCM legt Nieuwegein de ontwerp- en uitvoeringsrisica's neer bij de partij die ze het best kan beheersen; de aannemer. DCM biedt aan de zijde van de opdrachtgever de mogelijkheid te versnellen doordat er minder voorbereid hoeft te worden. De gecontracteerde partij heeft het geheie proces in handen van ontwerp, engineering, aanleg en onderhoud en kan daar door magelijk tijd winnen. Deze kans is benut in de voarliggende planning. Hierdoor is het risico op meerwerk is ten gevolge van fouten in het ontwerp of de uitvoering minimaal. De aannemer is zelf verantwoordelijk om binnen het beschikbare budget een brug te realiseren. De beschreven aanbestedingsprocedure biedt meer ruimte om de aannemer te selecteren op kwaliteit. Het risico dat een enervaren of minder professioneie aannemer de aanbesteding wint, is klein, mits veel aandacht aan de voorbereiding van het contract wordt besteed. Groot voordeel van een DCM contractvarm is dat de markt maximaal wordt uitgedaagd om innavatief aan het werk te gaan. Het is een zeer sterke stimulans die de markt goed kan gebruiken om zieh te ontwikkelen. Vaorwaarde daarbij is dat de aannemer de maximale ontwerp- en innovatieruimte wordt geboden. Om de hierboven genoemde voordelen te kunnen garanderen wordt opgemerkt dat: In de DCM-constructie, het PvE en de vormgevingscriteria vooraf zorgvuldig dienen te worden geformuleerd en afgestemd met de relevante omgevingspartijen. Wijzigingen achteraf, na het afsluiten van het contract met de aannemer leiden

5 Bladnummer 3/10 B&W voorstel 2 december 2011 er bijna altijd toe dat de aannemer meerkosten in rekening gaat brengen. Aanbestedingsvorm Vanwege de het benodigd specialisme, complexiteit, grote omvang en financiële risico's van dit project, dienen aannemers over een bepaalde omvang, draagkracht en bepaalde kwalificaties te beschikken. Slechts een gedeelte van de markt voldoet aan deze voorwaarden. Daarom is het belangrijk om voordat er op dit project kan worden ingeschreven, een kwalificatie- of een zogenaamde selectiefase in de aanbesteding te gebruiken. Een werk met de omvang zoals die van de fietsbrug moet Europees worden aanbesteed. Uit het inkoopadvies voigt dat de aanbestedingsvorm die hier het beste bij gehanteerd kan worden èen aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is. Bij deze aanbestedingsvorm wordt de aanbesteding openbaar aangekondigd. Partijen kunnen zich aanmelden. Uit de aangemelde partijen worden vijf partijen geselecteerd die vervolgens worden uitgenodigd om in te schrijven. Aan één van de inschrijvers wordt de opdracht gegund. Binnen de Europese aanbesteding staat het de gemeente vrij om voor deze om van aanbesteding te kiezen. Selectie- en inschrijvingsleidraad Om het proces van de selectie transparant te laten verlopen wordt voor de selectie een selectieleidraad opgesteld en voor de inschrijving een inschrijvingsleidraad. Beide documenten worden ter vaststelling aangeboden aan het college. De inschrijvers hebben deze nodig bij hun inschrijving. Zij weten hierdoor op basis waarvan de gemeente Nieuwegein de selectie uitvoert en op welke gunningscriteria de overgebjeven inschrijvers zal beoordelen. Samenwerking gemeentelijke Ingenieursbureaus De gemeente Nieuwegein heeft al de nodiqe ervaring opgedaan in het samenwerken met andere gemeenten. Het Ingenieursbureau van de Gemeente Nieuwegein heeft een ruime ervaring op het gebied van de traditioneie aanbestedings- en contractvormen en heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen in opkomende vormen van contracteren waarbij de markt een grotere rol toebedeeld krijgt. Ervaring leert dat de samenwerking met een collega overheidspartij er meer ruimte zit voor het gezamenlijk optrekken, het open uitwisselen van kennis en het versterken van de leercurve, dan met een cornmercleel ingenieursbureau het geval is. Voor het realiseren van de fietsbrug heeft de gemeente al samen gewerkt met Ingenieursbureau Utrecht en Ingenieursbureau Amsterdam. Grote voordelen van het samenwerking met overheidspartners zijn dat: ze maatschappelijke belangen laten prevaleren; ze een grote affiniteit met bestuurlijke en ambtelijke processen hebben; er geen winst oogmerk is; ze de risico binnen projecten kennen aan de zijde van de overheid; ze bereid zijn om niet kennis te delen. Om deze samenwerking voort te zetten is het zaak nieuwe opdrachten te kunnen uitzetten bij overheidspartners.

6 Bladnummer 4/10 B&W voorstel 2 december Gewenst maatschappelijk effect Het verbinden van de recreatieve netwerken (noord en zuid) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het realiseren van een nieuwe fietsroute tussen Nieuwegein en Houten. Er wordt een eerste aanzet qeqeven voor de op den duur te herstellen regionale oost-west fietsverbinding. Bevorderen van fietsgebruik en het verminderen van gebruik van de auto. Samenwerking met gemeentelijke partners uitbouwen. 5 Bestaand beleidskader Aansluiting bij de Structuurvisie De regionale oost-west route via de Plofsluis sluit goed aan bij de Structuurvisie "Nieuwegein Verbindt" waarin is opgenomen dat fietsgebruik in relatie tot autoverkeer bevorderd moet worden. Op pagina van de structuurvisie staat de route via de Plofsluis en de Malapertweg als hoofdfietsnet/verbinding opgenomen. Er staat: Inwoners en bezoekers van Nieuwegein en omgeving hebben baat bij goede alternatieven in vervoerswijzen, dat wil zeggen niet alleen een duidelijk herkenbaar hoofdwegennet, onderliggend wegennet en openbaar vervoersnetwerk maar ook een duidelijke herkenbaar fietsnetwerk van goede kwaliteit en met bijbehorende voorzieningen. Het fietsnetwerk. in Nieuwegein maakt onderdeel uit van het Regionaal Fietskernennet. Dit fietskernennet is geschikt voor snelle en comfortabele verplaatsing per fiets door de regio Utrecht. Gestreefd wordt om het aandeel fiets in de regio minimaal te handhaven op 40% en mogelijk uit te breiden, ook in Nieuwegein. De gemeente wil dat bereiken door de tijdige aanleg van nieuwe fietsverbindingen naar nieuwe bestemmingen en het beperken van omrijdsituaties door het verbinden van routes. Nieuwegein wil daarnaast ook een kwaliteitsverbetering op het gebied van comfort (zoals verharding, bewegwijzering) en een verhoging van de (sociale) veiligheid (via bijvoorbeeld openbare verlichting, de aanleg van ongelijkvloerse oversteken, prioriteit bij en plaatsen van wachttijdvoorspellers in verkeerslichtenregelingen) bewerkstelligen. Ook het optimaliseren van de keten waarin fietsgebruik een belangrijke rol speelt in het voor- en natransport van het openbaar vervoer met onder meer voldoende en qoede stallingmogelijkheden en een volledige bewegwijzering van fietsroutes speien hierbij een belangrijke rol. Aansluiting bij de Collegeprogramma Het voorstel sluit goed aan bij het Collegeprogramma: "De negatieve effecten die het autogebruik heeft, willen we inperken. Daarom zetten we in op maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Deze zijn in veel situaties een goed alternatief voor de auto als vervoermiddel, het alternatief is kennelijk niet aantrekkelijk genoeg." "Onder de noemer Nieuwegein Fietsstad treffen we maatregelen die het veilig en doelmatig gebruik van de fiets bevorderen. Er kernt een plan de campagne waarmee we in de loop van de tijd - met behulp van een structureel budget - maatregelen kunnen

7 Bladnummer 5/10 B&W voorstel 2 december 2011 invoeren. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn het creëren van veilige fietsoversteekplaatsen, versterken van regionale fietsverbindingen, het van wegen gescheiden fietspaden aanleggen." Nota Fiets In de Fietsnota die in 2004 is vastgesteld is opgenomen dat het aantal verplaatsingen per fiets tot een afstand van 7,5 kilometer in Nieuwegein aan de lage kant is en dat gezien de zeer hoge stedelijke dichtheid een hoger fietsgebruik verwacht zou worden. Het tegendeel is waar en het moet mogelijk zijn om het fietsgebruik te verhogen. De voorgestelde maatregel past binnen dit streven. Het voornaamste doel van de Fietsnota is om het fietsgebruik te stimuleren. Het fietsgebruik kan het best worden gestimuleerd door te zorgen voor onder meer een hoogwaardig fietsnetwerk en het wegnemen van ontbrekende schakels. In deze nota wordt het ontbreken van een verbinding tussen Houten en Nieuwegein bij de Plofsluis als een ontbrekende schakel gezien. 6 Voorgestelde oplossing Het op de markt brengen van de fietsbrug door deze in een geïntegreerd contract aan te bieden. Afwijken van het geldende aanbestedingsbeleid door de brug niet openbaar aan te besteden en met gemeentelijke ingenieursbureaus samenwerken bij de voorbereiding. 7 Alternatieven Het alternatief bestaat uit het traditioneie proces van ontwerp, contractvoorbereiding door de Opdrachtgever. Daarmee zal één ontwerp worden aanbesteed. De innovatiekracht van marktpartijen wordt niet aangesproken. Bij traditioneie aanbesteding en contracteren voor derqelijke specialistische en kostbare werken, loopt de opdrachtgever ook een aanzienlijk financieel risico. Er is geen mogelijkheid een plafondbedrag in de aanbesteding in te bouwen. Vanwege het taakstellend en ambitieus budget, wordt dit wei noodzakelijk geacht en is daarom ontwerp en realisatie door één partij noodzakelijk. Daar komt bij dat gemeente Nieuwegein dergelijke specialistische kennis niet in huis heeft. Traditioneel betekent daarom veel externe partijen in de voorbereiding betrekken waarbij alle risico bij de opdrachtgever liggen. Kort samengevat is dit een zeer onwenselijk alternatief. 8 Financiële aspecten De voorgestelde contractvorm en de wijze van aanbesteden hebben geen negatief financieel effect. Door een plafondbedrag voor de uitvoering vast te stellen, worden de kosten voor uitvoering binnen het totale budget gehouden. Door in het contract onderhoud op te nemen stimuleren we de markt am de aanleg duurzaam uit te voeren. 9 Communicatie aspecten De gemeenteraad zal worden geïnformeerd met een brief.

8 Bladnummer 6/10 B&W voorstel 2 december Juridische aspecten De inkoop van de Fietsbrug Plofsluis is gebonden wettelijke kaders. Sinds 1 december 2005 geldt de geïntegreerde richtlijn voor leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG). Voor Nederland is deze richtlijn door middel van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) omgezet in landelijke regelgeving. Dit betekent dat de Europese wet- en regelgeving voor de gemeente (en voor opdrachten die grotendeels met gemeentelijk geld worden verstrekt) onverkort van toepassing is. Daarnaast dient deze inkoop te voldoen aan het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Nieuwegein, 22 maart De aanbesteding dient te geschieden conform het Aanbestedingsreglenient Werken (ARW 2005). Het DCM-contract is gebonden aan de voorwaarden van de UAV-GC Risico's De belangrijkste risico's die het de gemeente belemmeren om een partij te.contracteren is de lopende bestemmingsplanprocedure en de reeds ingezette grondverwerving. Bij de bestemmingsplanprocedure is er kans op bezwaar en beroep waardoor de procedure meer tijd kost. Mocht er geen overeenstemming bereikt kunnen worden over de aankoop van gronden voor het realiseren van de hellingbaan van de fietsbrug aan de Houtense zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal dan zal na het gereedkomen van het bestemmingsplan een onteigeningsprocedure worden ingezet voor het verwerven van de gronden. Dit kan pas na het gereedkomen van de bestemmingsplanprocedure en is een tijdrovende procedure. Door vertraging in procedure verschuift de realisatie van de fietsbrug naar achteren in de tijd. Als de looptijd van de vertraagde procedures de in de subsidiebeschikking opgenomen datum van 31 december 2014 overschrijd en de gronden zijn nog niet verworven dan ontstaat er een financieel risico. Daarnaast kent dit project de gangbare omgevings-, aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringstechnische risico's. Deze en een aantal belangrijke van deze risico's worden gereduceerd door de gekozen aanbestedings- en contractvorm. Aanvullend wordt een aantal beheersmaatregelen getroffen met betrekking tot de conditionering. Aan het begin van de komende fase wordt de risicoanalyse geactualiseerd. 12 Bedrijfsvoeringsaspecten 13 Betrokken afdelingen en disciplines Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, afd. Financiën, afd. Beheer, afd. Ingenieursbureau en Ingenieursbureau Amsterdam.

9 Bladnummer 7/10 B&W voorstel 2 december Bijlagen Fietsbrug Plofsluis Nieuwegein, Inkoopadvies Voortgangsrapportage fietsbrug Plofsluis Brief aan de raad Ondertekening behandelend ambtenaar B.P. van Asselt Senior Projectleider

10 Bladnummer 8/10 B&W voorstel 2 december 2011 Bijlage 1: Fietsbrug Plofsluis Inkoopadvies

11 Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau Stalen Bruggen en Installaties Notifie Datum Ons kenmerk Projectnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15 november Malcolm Aalstein maa Bijlagen Bijlage 1. Conditionering Bijlage Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK BSB staalbouw. Bijlage Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK CFE. Onderwerp Fietsbrug Plofsluis Nieuwegein, Inkoopadvies Samenvatting De gemeente Nieuwegein heeft het voornemen om een langzaam verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal te bouwen, ter hoogte van de Plofsluis. Deze brug krijgt een ingetogen verschijning en past zieh in de historische omgeving. De belangrijkste onderdelen van de brug zijn de hoofdoverspanning over het ARK, een aanbrug naar de Plofsluis aan de oostzijde en een aarden baan aan de westzijde. ln dit stuk wordt een analyse en een advies aangereikt ter ondersteuning van de keuze voor de best passende inkoopvorm. Daarnaast dient biedt stuk een vertrekpunt voor de volgende fase, In dit stuk worden twee inkoopvormen gepresenteerd en afgewogen. De traditioneie variant waarbij Nieuwegein zelf het ontwerp maakt en middels een RAW-bestek aanbesteedt, de aannemer de brug bouwt.en Nieuwegein de brug vervolgens in beheer neemt. Daarnaast staat de geïntegreerde variant waarbij Nieuwegein de brug middels een Design Build & Maintain-contract aanbesteedt en de aannemer op basis een set vormgevingsprincipes, eisen en randvoorwaarden een ontwerp maakt, bouwt en voor een langere periode in beheer neemt. Pagina 1 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

12 Samenvatting advies (1) Wij adviseren de fietsbrug Plofsluis middels de in deze notitie beschreven DeM-constructie en bijbehorende aanbestedingsprocedure (Europees, niet openbaar) in te kopen. Wij zien hier de volgende redenen voor: De beschreven aanbestedingsprocedure biedt meer ruimte om de aannerner te selecteren op kwaliteit. Het risico dat een onervaren of minder professioneie aannemer de aanbesteding wi nt, is gereduceerd. Deze brug moet worden gebouwd voor een uitdagend budget. In een DeM krijgt de aannemer de ruimte om het ontwerp te optimaliseren. De aannemer kan daarmee beter voldoen aan de scherpe plafondprijs. De voorwaarde daarbij is dat de aannemer de maximale ontwerpruimte wordt geboden. In een DeM is geborgd dat de brug op een zodanige ontworpen, manier wordt uitgevoerd en beheerd, dat de kosten over de totale levensduur laag zijn (total cost of ownership). In een DeM legt Nieuwegein de ontwerp- en uitvoeringsrisico's partij die ze het best kan beheersen; DeM biedt meer ruimte voor het versnellen de aannemer. neer bij de van zowel het moment van aanbesteding als oplevering. Opgemerkt wordt dat in de DCM-constructie, het PvE en de vormgevingscriteria vooraf zorgvuldig dienen te worden geformuleerd en afgestemd met de relevante omgevingspartijen. (2) Wij adviseren om vooruitlopend op de beslissing over de inkoopvariant, de onderstaande 'no regret'-werkzaamheden op te starten. Deze dienen immers ongeacht de inkoopvariant te worden uitgevoerd. Het opstellen van vormgevingscriteria, het PvE en de randvoorwaarden. Het uitvoeren van de hierbij benodigde consultatie met omgevingspartijen. Het in beeld brengen van de wenselijke MVO- en duurzaamheidseisen en deze concreet en toetsbaar maken. Het in kaart brengen bestaande situatie. Zowel hoven als ondergronds. De uitvoering van het geothechnisch onderzoek ter plaatse van steunpunten en aarden baan. Het opstellen van een inventarisatie van benodigde vergunningen. Het zoeken en eventueel beschikbaar maken van het assemblageterrein. Het zoeken naar een locatie voor het uit te plaatsen parkeerterrein van de schietvereniging. De uitvoering van de watertoets De uitvoering van de check op flora en fauna. en het hiervoor benodigde overleg. De uitvoering van aanvullend locatiespecifiek archeologisch onderzoek. Pagina 2 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

13 Inleiding De Gemeente Nieuwegein wil de regionale oost-westfietsroute herstellen die rond 1980 is komen te vervallen. Het belangrijkste bnderdeel hierin is de nieuwte realiseren fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Plofsluis. De brug is bestemd voor voetgangers aangevangen. en fietsers. Met de bouw dient in 2013 te worden Figuur tracé oost-westfietsroute. De Fietsbrug Plofsluis is één van de kernprojecten in De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), een omvangrijk regionaal programma dat tot doel heeft het landschap van de NHW in landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief opzicht te versterken. 'Behoud door ontwikkeling' is het motto. De Fietsbrug Plofsluis wordt gefinancierd door de Bestuursreqio Utrecht, de Gemeente Nieuwegein en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De hoogte Van de subsidies is vastgesteld. De Gemeente Nieuwegein heeft van de Enveloppecommissie Linieland de opdracht gekregen het opdrachtgeverschap voor de realisatie van de brug op zich te nemen en wordt tevens de eigenaar en beheerder. Inmiddels heeft de Gemeente Nieuwegein de nodige onderzoeken verricht waaronder een verkeerskundige analyse, een financieel-technische haalbaarheidsstudie. en diverse inpassingsstudies. Momenteel wordt het bestemmingsplan voor de Fietsbrug Plofsluis opgesteld. De volgende stappen zijn de afronding van de conditionering, het opstellen van het contract en de aanbestedingsprocedure. Doel notitie In deze notitie wordt een advies uitgebracht over de voor de Fietsbrug Plofsluis te volgen inkoopstrategie. Dit advies dient ter ondersteuning van de besluitvorming hierover en vormt daarnaast het vertrekpunt voor de hierna volgende stap, Aanpak Dit inkoopadvies is opgesteld door het Ingenieursbureau Amsterdam in samenwerking met het Ingenieursbureau Nieuwegein. In de analyse zijn de volgende documenten betrokken: Integraal Programma van Eisen over brug, tunnel en route 'Herstel historische oost-westverbinding gemeente Nieuwegein, 7 juli 2009, Gemeente Nieuwegein. Variantenstudie regionale oost-westfietsroute Nieuwegein, 2010, IPV Delft. Pagina 3 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

14 Fietsbrug Plofsluis Laagraven-Oost, Inpassingsstudie aanlanding/hellingbaan, 8 april 2011, H+N+S Landschapsarchitecten. Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost, 13 april 2011, H+N+S Landschapsarch itecten. Concept Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Plofsluis, , Gemeente Nieuwegein. Inpassingsstudie Fietsbrug Plofsluis, Ontwerpverantwoording, , Iv- Infra b.v. inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Nieuwegein, vastgesteld Subsidieverordening Utrecht. Mobiliteit Regio Utrecht, 1 januari 2011, Bestuur Regio Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK BSB staalbouw Verslag marktconsultatie fietsbrug ARK CFE. Daarnaast zijn de volgende partijen geconsulteerd. gesprekken is in dit advies betrokken. Gemeente Nieuwegein, afdeling Beheer. Gemeente Nieuwegein, afdeling Financiën. Rijskwaterstaat, Regionale Dienst Utrecht. Aannemer BSB Staalbouw. Aannemer CFE NV. Het resultaat van deze De consultatie met de aannemers heeft veel inzichten opgeleverd die in de volgende fase van nut zijn. Zie de hier bovengenoemde consultatieverslagen. Pagina 4 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

15 Opgave In dit hoofdstuk worden de opgave en de contouren van het te realiseren object geschetst. De brug dient de volgende functies te dienen en over de volgende kwaliteiten te beschikken. Functies 1. De brug is bestemd voor voetgangers en fietsers. 2. In de brug dient een voorziening te zijn opgenomen am het in de toekomst aanbrengen van kabels en leidingen mogelijk te maken. Kwaliteiten 3. De brug is comfortabel in gebruik. 4. De brug is eenvoudig- en kostenefficiënt te onderhouden. 5. Qua vormgeving sluit de brug aan bij de functionele nuchterheid die kenmerkend is voor de Rijkswaterstaatcultuur. Het heeft geen landmarkstatus. 6. De brug voeqt zich in een ingetogen gebaar naar de omgeving. De brug draagt bij aan de beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie historische context van de locatie. en past in de 7. De brug voldoet aan de eisen van de beheerder van het Amsterdam Rijnkanaal. 8. Tijdens de uitvoering van de brug is de overlast voor de bestaande functies van een acceptabel niveau. De voor de inkoop meest kritische/onderscheidende aspecten zijn de vormgeving/inpassing en de total cost of ownership (stichtingskosten + kosten beheer en onderhoud). Deze opsomming mag worden gelezen als een voorzet voor de topeisen van het nag uit te werken PvE. Verder in deze notitie volgen een aantal aanvullende eisen en randvoorwaarden. In de volgende fase dienen deze aanzetten nader te worden uitgewerkt naar toetsbare eisen en randvoorwaarden die in het PvE worden opgenomen. In het Integraal Programma van Eisen en de Inpassingsstudie van IV- Infra is een deel van deze eisen al nader uitgewerkt. Objectenscope De opgave voor de Fietsbrug Plofsluis bestaat uit de realisatie van de volgende objecten; 1. de hoofdoverspanning over het Amsterdam Rijnkanaal (156 m) en dito steunpunten; 2. de aanbrug tussen het westelijke steunpunt van de hoofdoverspanning en de Plofsluis (16 m); 3. de hellingbaan in Laaggraven-Oost aansluitend op de Heemsteedsekanaaldijk; 4. het uitplaatsen van het parkeerterrein van de schietsportvereniging Ultrajectum, inclusief de ontsluiting; Aanbevolen wordt am de realisatie van de veilige oversteek van de Lekkanaaldijk over de Structuurbaan voor de route aan de westzijde in een apart contract aan te besteden. Dit omdat de aard van dit werk wezenlijk verschilt van het antwerp en de uitvoering van de brug Plofsluis. Oaarnaast zijn er planningtechnisch of coördinatietechnisch geen aanwijsbare voordelen. Pagina 5 van 20 Hei advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

16 Conditionering In bijlage 1. Wordt een beknopt overzicht gegeven van de condities die voorwaardelijk zijn voor de realisatie van de Fietsbrug Plofsluis. Pagina 6 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

17 Figuur huidige situatie (bron Google Earth) Figuur inpassing brug en aarden baan (bran Inpassingsstudie, H+N+S Landschapsarchitecten). Pagina 7 van 20 Hel advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

18 Criteria aan de Inkoop Het sucees van de inkoop van de Fietsbrug Plofsluis is af te zetten tegen de volgende criteria. De inkoopstrategieën worden afgewogen aan de hand van deze criteria. De inkoopstrategie is succesvol als deze de tot gevolg heeft dati 1. De Total Cost of Ownership van de brug laag is. a. Proceskosten. Oe proceskosten voor de gemeente Nieuwegein laag zijn. b. Inschrijfsom. Oe brug gegund wordt voor een prijs die binnen het daarvoor beschikbare budget valt. c. Meerwerkbeheersing. Het meerwerk tijdens de realisatie minimaal is. d. Kosten 8&0. De kosten voor het beheer en onderhoud over de totale levensduur van.de brug laag zijn. 2. Risicoverdeling. De risico's zijn toegedeeld aan die partij die ze het best kan (en wil) beheersen. 3. Vorm en inpassing. De vormgeving en inpassing van de brug optimaal is; 4. Planning subsidies, De aanbesteding tijdig geschiedt om âe subsidies toegekend te krijgen; 5. Opleverdatum. De brug binnen de planning wordt opgeleverd. Eisen en randvoorwaarden aan de Inkoop De hieronder beschreven inkoopstrategieën zijn getoetst aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Nieuwegein. Gegeven het verwachte opdrachtbedrag dient de brug Europees te worden aanbesteed. Vanuit het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Nieuwegein worden aanvullende procedures en voorwaarden gesteid: Het is de verantwoordelijkheid van de budgethouder dat de aanbesteding wordt gemeld ten behoeve van opname in het aanbestedingsregister van de Gemeente Nieuwegein. Een van de meest gehoorde klachten naar aanleiding van het aanbestedingsbeleid van gemeenten is dat dit voor ondernemers teveel administratieve rompslomp oplevert. In de nieuwe aanbestedingswet worden hiervoor dwingende bepalingen opgenomen. De gemeente mag dan met betrekking tot de inschrijvings-, selectie- en gunningscriteria geen andere stukken meer van een aanbieder vragen dan een eigen verklaring. De gemeente Nieuwegein heeft het keurmerk Fair Tradegemeente. Dit keurmerk is niet relevant voor de inkoop van de fietsbrug Plofsluis. De gemeente Nieuwegein dient in 2015 aan de doelstelling van 100% duurzaam inkopen te voldoen. [In de tussenliggende periode sluit Nieuwegein aan bij de landelijk afgesproken ambitie am 75% duurzaam in te kopen.] Het is daarom noodzakelijk duurzaamheidseisen op milieuaspecten op te nemen. De eis van duurzaam inkopen op milieuaspecten kan eveneens aan de aanbestedingsspecificaties als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden worden toegevoegd. Het college kan besluiten am af te wijken van het beleid met betrekking tot duurzaam inkopen het hanteren van deze voorwaarden voor de gemeente leidt tot grote meerkosten. De Criteria Ouurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (beter bekend als de SenterNovem Criteria) worden, voor zover relevant, Pagina 8 van 20 Hel advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

19 verwerkt in de inkoop- of aanbestedingsdocumenten. Met de toepassing van deze criteria is de brug formeel te registreren als duurzaam ingekocht. De meerkosten ten gevolge van deze criteria zijn verwaarloosbaar. De criteria zijn echter fragmentarisch en het ambitieniveau is laag. De brug wordt er niet noemenswaardig duurzamer van. In de volgende fase wordt daarom onderzocht welke projectspecifieke en betekenisvolle duurzaamheidsdoelen kunnen worden benoemd op basis van kostenneutraliteit. Deze duurzaamheidsdoelen dienen vervolgens concreet en toetsbaar te worden gemaakt. De gemeente kan bij aanbestedingen ook uitvoeringsvoorwaarden stellen op sociaal en maatschappelijk gebied. Het betreft hier criteria, die ten doe I hebben de beroepsopleiding op de werkpiek (bijvoorbeeld in de bouw) te stimuleren, de arbeidsparticipatie van moeilijk in het werkproces te integreren personen te bevorderen of de werkloosheid te bestrijden. In de volgende fase wordt onderzocht welke social return-aspecten kunnen worden meegenomen in de inkoop. Pagina 9 van 20 Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

20 Inkoopstrategieën Er zijn zoveel inkoopstrategieën als dat er projecten zijn. Er zijn twee inkoopstrategieën beschouwd; een traditioneel RAW-bestek en een inkoopvorm gebaseerd op Design Construct & Maintain, het geïntegreerde contract. Beide vormen zijn toegesneden op deze specifieke opgave. Om diverse redenen liggen inkoopstrategieën op basis van DBFM, bouwteam, turnkey, concessie of concurrentiegerichte dialoog hier niet voor de hand. In het hootdstuk "Geïntegreerd" wordt toegelicht hoe tot de DCM-vorm is gekomen. Traditioneel: Nieuwegein maakt zelf een gedetailleerd architectonisch- en constructiet ontwerp van de brug en besteedt deze aan op basis van laagste prijs. De aannemer bouwt de brug waarna het beheer en onderhoud door Nieuwegein wordt uitgevoerd. Geïntegreerd: Nieuwegein besteedt de brug aan met een PvE en een set vormgevingscriteria. Het architectonisch- en constructiet ontwerp, de bouw en het beheer en onderhoud worden door de aannemer uitgevoerd. Deze aanbesteding geschiedt op basis van prijs én een aantal kwaliteitsaspecten zoals inpassing van de brug en de total cost of ownership. Traditioneel Geïntegreerd Programma van Eisen Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp Detail Ontwerp Aannemer Voorbereiding Uitvoering Uitvoering Beheer en Onderhoud Fig. De verdeling van verantwoordelijkheid bij de twee type contracten. Pagina 10 van 20 Hel advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

\muwb mn. 2öh$CfUff. MMMMn. Fietsroute, regionale oost-w&stverblfialng via de J%^$sferu

\muwb mn. 2öh$CfUff. MMMMn. Fietsroute, regionale oost-w&stverblfialng via de J%^$sferu \muwb mn MMMMn 2öh$CfUff Fietsroute, regionale oost-w&stverblfialng via de J%^$sferu - Kennis te v&mm vao «te aoneiaaja var* f$et

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2. B.J. Lubbinge 13 december 2011 1 P&P 2011/10882 Onderwerp: Subsidieverzoek SWN voor het Programma Welzijn 2012 : De Stichting Welzijn Nieuwegein

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct Versie 1.1 d.d. 9 maart 2015 2 ProRail D&C light D&C light ProRail 3 D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct ProRail wil een professionele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend

Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 april 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00252 Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting De gemeente

Nadere informatie

VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR. P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7

VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR. P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7 VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7 Kwaliteitsborging Vormgeving Infrastructuur Inleiding De infrastructuur heeft

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017 Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden Lelystad, 19 april 2017 Agenda 14:00-14:45 Presentatie door André Rijsdorp, Natuurmonumenten; - Introductie Marker Wadden; - Toelichting concept mood-board;

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367; Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090667 Vergaderdatum :21 november 2013 Beleidsveld Voldoende Water Agendapunt :H.04 De Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Milieu en Mobiliteit Kenmerk 14.043326 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 30 oktober 2014 Jaargang en nummer 2014 83 Geheim Nee Vaststellen DO Fietsbrug en kredietvrijgave

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 18-10-2011. Bedrijfsvoering - team juridische zaken

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 18-10-2011. Bedrijfsvoering - team juridische zaken zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. B&W d.d. 18-10-2011 Openbaar Programma Ja, nl. uitgesteld Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 18-10-2011

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Vastleggen budget Openbare verlichting

Vastleggen budget Openbare verlichting Openbaar Onderwerp Vastleggen budget Openbare verlichting Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Kwaliteitsverbeteringen door investeringen van de markt in ruil voor

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat. Raadsvoorstel Nummer: 169755 Behandeld door: E. Koedam Agendapunt: 12 december 2017 Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van de gemeenteraad is er bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

ê cc ^OCQ_ b\t> Nieuwegein D D D D Vergadering B & w d.d.2 0jOG; nr.= % r H ^ U t U.A.-tA^ <*Ü Routingformulier w w w

ê cc ^OCQ_ b\t> Nieuwegein D D D D Vergadering B & w d.d.2 0jOG; nr.= % r H ^ U t U.A.-tA^ <*Ü Routingformulier w w w Nieuwegein Routingformulier Nummer: ^OCQ_ b\t> Onderwerp: Voortgangsrapportage 'Herstel historische oost-westverbinding' Sector/afdeling: Stadsontwikkeling & Beheer afdeling Ingenieursbureau Behandelend

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Gemeente Haarlem M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving en Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Onderwerp Gunning besteknummer SSH14-11 Aanleg fietsverbinding Zandsloot (tussen fietspad Van Alkemadelaan en fietspad A44) - Besluitvormend

Onderwerp Gunning besteknummer SSH14-11 Aanleg fietsverbinding Zandsloot (tussen fietspad Van Alkemadelaan en fietspad A44) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00488 Onderwerp Gunning besteknummer SSH14-11 Aanleg fietsverbinding Zandsloot (tussen fietspad Van Alkemadelaan en fietspad A44) -

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

In te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door te sturen naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van der Marel Tel nr: 8328 Nummer: 17A.01248 Datum: 21 november 2017 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

AANBESTEDINGSBELEID NIEUWBOUWPROJECTEN

AANBESTEDINGSBELEID NIEUWBOUWPROJECTEN AANBESTEDINGSBELEID 2017 2020 NIEUWBOUWPROJECTEN Datum : 6-12-2016 Versie : 2 Status : Definitief Opgesteld door : Martin Trower en Janeck Janmaat 1. SCOPE Voorliggend document beschrijft het beleid dat

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Nationale identificatie:

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

themadag Uitvoering Publieke taken betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014

themadag Uitvoering Publieke taken betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014 themadag Uitvoering Publieke taken de juiste balans tussen innovatief, duurzaam en betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014 Innovatieve aanbesteding &

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Gunning aanbesteding accountant Voorstel 1. De opdracht

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht.

Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht. Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé directeur Bouwbedrijf Ponjé Vestigingsplaats: Handel (gemeente Gemert-Bakel) Opgericht in: 1932 Omzet: 8,5 mln euro Medewerkers: 46 personen Activiteiten:

Nadere informatie

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan.

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D15 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10

Nadere informatie

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Nieuwe invulling opdrachtgeversrol reduceert stichtingskosten en lifecycle costs en leidt tot het verdwijnen van de onrendabele top 1 Traditionele

Nadere informatie

Onderwerp Proces voorlopig ontwerp bruggen Ruimte voor de Waal Nijmegen

Onderwerp Proces voorlopig ontwerp bruggen Ruimte voor de Waal Nijmegen openbaar (Embargo tot 31 mei 2011) Onderwerp Proces voorlopig ontwerp bruggen Ruimte voor de Waal Nijmegen Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep

Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep Maart 2016 Projectleider: M. Maathuis Ambtelijk opdrachtgever: J. Kaat Projectnummer: B.2073 Startdatum 6 maart 2014 Einddatum maart 2016 Verseon nummer 242414

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

PPS Lindeplein Brunssum

PPS Lindeplein Brunssum PPS Lindeplein Brunssum De huiskamer Math Feijen, OPPS Brunssum 10 maart 2009 Deze presentatie Wat is PPS en wat is DBFMO? Waarom DBFMO Lindeplein? Concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsvorm Wat

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Best Value. HANDREIKING CONCEPT CONCRETISERINGSFASE Webpresence

Best Value. HANDREIKING CONCEPT CONCRETISERINGSFASE Webpresence Best Value HANDREIKING CONCEPT CONCRETISERINGSFASE Webpresence Inhoudsopgave: 1 Doel van de handreiking concretiseringsfase 2 Scope van het project (Prestatie plus prestatie-onderbouwing en vraagscope)

Nadere informatie

No Pain, No Gain : De Kunst van het Loslaten. Rob Beukeboom, Alliander NEVI Noord on Tour, RUG, 3 nov 2016

No Pain, No Gain : De Kunst van het Loslaten. Rob Beukeboom, Alliander NEVI Noord on Tour, RUG, 3 nov 2016 No Pain, No Gain : De Kunst van het Loslaten Rob Beukeboom, Alliander NEVI Noord on Tour, RUG, 3 nov 2016 Duurzame bedrijfsvoering als speerpunt MVO (en daarmee ook MVI) is gericht op: CO 2 Inclusie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Meer risico s voor staat bij megaproject Zuidas? 1

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Meer risico s voor staat bij megaproject Zuidas? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Ja, uitgesteld tot verzending voorlopig gunningsadvies Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, uitgesteld tot verzending voorlopig gunningsadvies Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer ONTWIKKELBEDRIJF Reg.nr. B&W d.d. 2 juli 2013 Openbaar Programma Ja, uitgesteld tot verzending voorlopig gunningsadvies Dienstverlening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement ter hand te nemen. Onderdeel

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/10/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN B&W nota Ontwikkelovereenkomst Huis van de Sport Financiële bijlage (geheim) Samenvatting Beschikbaar budget (bedragen in miljoen euro) Investeringsplan 2010-2013 49,1 Bouwrijp maken uit Grex Zuidrand

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie