Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr , IWW. Nummer 42/2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002"

Transcriptie

1 Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur 31 juli 2002 Nr , IWW. Nummer 42/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Huisartsen Geneeskunde te Groningen en zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij RZG zorgverzekeraar U.A. over de huisartszorg. SAMENVATTING: In de komende periode zal er een tekort aan huisartsen ontstaan. De continuïteit van de huisartsenzorg voor alle inwoners van de provincie kan slechts gegarandeerd blijven als de huisartsenzorg anders wordt opgezet dan nu het geval is. Op gezamenlijk initiatief van de provincie, de District Huisartsenvereniging en zorgverzekeraar RZG wordt er een expertteam voor de huisartsenzorg in het leven geroepen. Via dit team zal menskracht en expertise worden ingezet voor de ontwikkeling en realisering van initiatieven die bijdragen aan de continuering van de huisartsenzorg. Het team zal voor een periode van 3 jaar functioneren. Wij hebben besloten voor het expertteam een subsidie van beschikbaar te stellen aan de Stichting Huisartsen Geneeskunde (SHG) te Groningen ten laste van het stimuleringsfonds zorg. De provinciale bijdrage vindt haar motivatie in het grote belang van de huisartsenzorg en de eerste lijnsgezondheidszorg voor de inwoners van de provincie, waarbij een sterke relatie met de leefbaarheid van het platteland aanwezig is. Het expertteam valt onder de SHG. De voorwaarden waaronder het expertteam zal functioneren worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst van de drie betrokken partijen (provincie, SHG en Onderlinge Waarborgmaatschappij RZG zorgverzekeraar U.A.).Voorgesteld wordt om in te stemmen met de -in concept bijgevoegdesamenwerkingsovereenkomst. Inleiding Zoals bekend zal er in Nederland in de komende tijd een tekort aan huisartsen ontstaan. De belangrijkste oorzaak van het huidige tekort is dat de uitbreiding van de opleidingscapaciteit in de voorgaande jaren is achtergebleven bij de toekomstige behoefte. De opleidingscapaciteit in 42-1

2 Nederland is sinds 2001 wel verschillende malen uitgebreid, maar in feite zijn die maatregelen te laat gekomen. Er zullen in de komende jaren te weinig mensen van de opleidingen af komen om alle toekomstige vacatures in de huisartsenzorg te kunnen opvullen. De volgende factoren spelen een rol: Demografische ontwikkelingen: vergrijzing en bevolkingsgroei leiden tot een toenemend beroep op de huisartsenzorg. Vakinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen: de verpleegduur in ziekenhuizen neemt af, patiënten gaan sneller naar huis en doen eerder een beroep op hun huisarts. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast zijn er de nodige ontwikkelingen in de beroepsgroep zelf: het beroep van huisarts is aan modernisering toe. Er is een toename van het aantal jonge mensen dat in deeltijd wil gaan werken, waarbij een rol speelt dat er meer vrouwen van de opleidingen komen. Huisartsen streven naar een normalisering van de werktijden door het terugdringen van de 55 urige werkweek tot een 40 urige werkweek (inclusief diensten). Veel huisartsen zullen in de komende periode hun praktijk gaan beëindigen. Dat heeft te maken met leeftijd, maar ook met het feit dat men de huidige werkbelasting als te zwaar ervaart. Project continuering huisartsenzorg. Gezien de problemen die zich aftekenen, hebben wij, de District Huisartsen Vereniging Groningen en Onderlinge Waarborgmaatschappij RZG zorgverzekeraar U.A. besloten tot een gezamenlijk initiatief: het project "Continuering Huisartsenzorg in de provincie Groningen". Het doel van de betrokken organisaties is om de continuïteit van de huisartsenzorg voor alle inwoners van Groningen veilig te stellen. Het project is gestart met een onderzoek. Het eindrapport daarvan werd in december 2001gepubliceerd. Door het onderzoek is het inzicht in de problematiek rond de huisartsenzorg sterk vergroot. Uit het onderzoek blijkt het volgende: Meer dan de helft van de momenteel in de provincie Groningen praktiserende huisartsen zal binnen 10 jaar stoppen met de praktijk. De belangrijkste problemen zoals huisartsen die ervaren betreffen tekortschietende financiën, krappe arbeidsmarkt, hoge werkdruk, maar ook gebrekkige waardering en ondersteuning. Deze problemen zetten niet meer of minder dan het voortbestaan van de huisartsenzorg op het spel. Geconcludeerd wordt dat dit door huisartsen alleen niet meer is op te lossen. Zij zullen, aldus het onderzoek, steun moeten vinden en krijgen. Voor het streven naar continuïteit van de huisartsenzorg in Groningen biedt de door overige zorgaanbieders en lokale overheden uitgesproken erkenning van de samenhang een niet te veronachtzamen draagvlak voor concrete oplossingsmogelijkheden. Over de uitkomsten van het onderzoek is eind 2001 een provinciale werkconferentie georganiseerd, gevolgd door een zestal regiobijeenkomsten (in Appingedam, Oudeschans, Pekela, Slochteren, Groningen en Leek). Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door (vertegenwoordigers van) de huisartsen, zorgaanbieders (onder meer ziekenhuizen, thuiszorg, fysiotherapie, GGD. ouderenzorg), patiënten- en consumentenorganisaties, gemeenten en de initiatiefnemers, de DHV, zorgverzekeraar RZG en de provincie Groningen. Er is indringend gesproken over de problematiek en de oplossingsrichtingen. De conclusie is dat de continuïteit van de huisartsenzorg in onze provincie slechts gewaarborgd kan worden als de huisartsenzorg anders wordt opgezet. Daarbij moet worden gedacht aan: het opzetten van een dienstenstructuur voor de huisartsenzorg 's-avonds en in het weekend (in Groningen nu voor de hele provincie gerealiseerd) uitbesteding van taken door huisartsen (bijv. administratie, ICT, eenvoudige verrichtingen) inzetten van meer personeel, onder wie verpleegkundigen 42-2

3 samenwerking met andere zorgaanbieders verbetering praktijkorganisatie praktijkvergroting bijvoorbeeld door middel van HOEDEN (huisartsen onder één dak) of breed samengestelde teams voor de eerste lijn gezondheidszorg oplossingen voor problemen in de huisvestingssfeer. Vervolg in de vorm van een expertteam Om de aanbevelingen die uit het onderzoek en uit de conferenties naar voren zijn gekomen te kunnen uitvoeren, is een vervolg noodzakelijk. De DHV, zorgverzekeraar RZG en ons College zijn van mening dat er op korte termijn activiteiten moeten worden ontplooid om: het werk voor zittende huisartsen aantrekkelijker te maken nieuwe huisartsen in onze provincie te kunnen aantrekken. Van huisartsen die al overbelast zijn, kan niet worden gevraagd dat zij -naast hun gewone werk- tijd en energie steken in het maken van plannen voor een andere opzet van de huisartsenpraktijk. Daarom kiezen de DHV, zorgverzekeraar RZG en ons College ervoor om - in de lijn van de aanbevelingen uit het hiervoor genoemde onderzoek- voor de duur van drie jaar een provinciaal expertteam in het leven te roepen. Via dit team zal menskracht en expertise worden ingezet voor de ontwikkeling en realisering van initiatieven die kunnen bijdragen aan de continuering van de huisartsenzorg in onze provincie. Het expertteam wordt ondergebracht bij de Stichting Huisartsengeneeskunde te Groningen. Deze stichting is nauw gelieerd aan de District Huisartsen Vereniging. De ondersteuning door het expertteam kan onder andere bestaan uit: het ontwikkelen van plannen voor samenwerking in de eerste lijnsgezondheidszorg en praktijkvergroting advies bij het ontwikkelen van huisvestingsplannen advies over en ondersteuning bij communicatie. Het expertteam kan zonodig ook adviezen van derden inwinnen (fiscaal advies, bouwkundig advies). Het expertteam kan huisartsen en overige zorgaanbieders helpen bij het onwikkelen van initiatieven; het team kan ook inhaken op initiatieven van gemeenten. Als voorwaarde geldt dat degene die de ondersteuning aanvraagt, bereid moet zijn om de plannen door te spreken met patiënten/cliënten, zorgaanbieders en gemeenten in de regio. De DHV, zorgverzekeraar RZG en de provincie Groningen zullen gezamenlijk een nieuwsbrief uitgeven met informatie over de ontwikkelingen die op gang worden gebracht en de plannen waarbij het expertteam betrokken is. Financiering De DHV, zorgverzekeraar RZG en de provincie zullen het expertteam gezamenlijk financieren, ieder voor een derde deel van de kosten, waarbij de bijdrage van de DHV "in natura" vorm krijgt (huisvesting en personeel). De totale kosten voor het expertteam voor een periode van 3 jaar (2002 tot medio 2005) bedragen Dit bedrag zal worden besteed aan: kosten voor personeel, huisvesting, overhead en aan het inwinnen van adviezen van derden. Wij hebben besloten een bedrag van voor het expertteam ter beschikking te stellen. Dit bedrag wordt in zijn geheel ten laste gebracht van het stimuleringsfonds voor de zorg en wordt verleend als subsidie aan de SHG. De bijdrage door de provincie vindt haar motivatie in het grote belang van de huisartsenzorg en de eerste lijnsgezondheidszorg voor de inwoners van de provincie, waarbij een sterke relatie met de leefbaarheid van het platteland aanwezig is. De inzet van de provincie is onder meer gericht op een zo decentraal mogelijk georganiseerde huisartsenzorg. Samenwerkingsovereenkomst 42-3

4 De voorwaarden waaronder het expertteam zal gaan functioneren zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die gesloten zal worden tussen de SHG, Onderlinge Waarborgmaatschappij RZG zorgverzekeraar U.A. en de provincie. Een ontwerp - samenwerkingsovereenkomst leggen wij u hierbij voor. Beoogd wordt, dat tussen de drie partijen een overeenkomst naar burgerlijk recht wordt aangegaan. De hoofdlijnen uit de concept samenwerkingsovereenkomst zijn: De Stichting Huisartsen Geneeskunde zal als werkgever voor het expertteam zal functioneren. Het expertteam zal worden gehuisvest in het gebouw van de DHV/Stichting Huisartsengeneeskunde (SHG). Het expertteam zal gaan werken onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarvoor wij, de DHV en zorgverzekeraar RZG ieder een vertegenwoordiger aanwijzen. De stuurgroep besluit wanneer het expertteam door de Stichting Huisartsen Geneeskunde wordt ingezet en welke initiatieven worden ondersteund. De stuurgroep hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: continuïteit van de huisartsenzorg stimuleren van samenwerkingsverbanden in de eerste lijnszorg herschikking van taken door samenwerkingspartners een evenwichtige spreiding van de zorg in de regio bereikbaarheid van de eerste lijnszorg. De stuurgroep zal besluiten op basis van consensus. Het is uiteraard te bedoeling dat de plannen die met ondersteuning van het expertteam ontwikkeld worden, bij realisering structureel door de zorgverzekeraars worden bekostigd. Vandaar dat in de concept samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat het expertteam tijdens het proces van ondersteuning regelmatig met een vertegenwoordiger van zorgverzekeraar RZG in overleg zal treden. Dit om de mogelijkheden van een structurele financiering te bespreken. Partijen evalueren hun samenwerking een jaar na het aangaan van de overeenkomst. Aldus de hoofdlijnen. Voor meer bijzonderheden verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde concept samenwerkingsovereenkomst. Overige ontwikkelingen. Ons College heeft de problematiek van de huisartsenzorg en de mogelijkheden van gemeenten om daarop in te spelen op 28 juni j.l. met de bestuurscommissie van de GGD besproken. Het voornemen om een expertteam in te stellen, kan op veel steun van gemeentelijke zijde rekenen. Wij verwachten dan ook dat er een goede vorm van samenwerking tussen het expertteam en de gemeenten op gang zal komen. Groningen is de eerste provincie waar een expertteam voor de huisartsenzorg van start gaat. De landelijke Task Force voor de huisartsenzorg, die sinds begin dit jaar functioneert, heeft belangstelling getoond voor de werkwijze die in onze provincie rond het huisartsentekort ontwikkeld is. Daarover zullen wij binnenkort een gesprek met de landelijke Task Force hebben. Het College Van Ziektekostenverzekeraars (CVZ) heeft de provincie Groningen inmiddels aangemerkt als een pilotregio voor de eerste lijnsgezondheidszorg. Het CVZ zal nog dit jaar een onderzoek starten naar de condities waaronder samenwerkingsprojecten in de eerste lijnsgezondheidszorg tot stand kunnen komen. Daarna zullen er in 2003 in onze provincie een aantal pilots rond de samenwerking in de eerste lijnsgezondheidszorg van start kunnen gaan ( bijv. huisarts, GGz, thuiszorg, fysiotherapie, maatschappelijk werk). Wij vinden dit een uitermate positieve ontwikkeling. Via de pilots kan expertise worden ontwikkeld, waar het expertteam vervolgens weer gebruik van kan maken. Er zal nog overleg met het CVZ plaatsvinden over het bereiken van optimale afstemming. 42-4

5 Afsluitend voorstel Wij stellen u voor, dat de provincie de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Huisartsen Geneeskunde en Onderlinge Waarborgmaatschappij RZG zorgverzekeraar U.A. zal sluiten, conform het bijgevoegde ontwerp. Groningen, 31 juli Gedeputerde Staten der provincie Groningen: J.G.M. Alders, voorzitter. H.J. Bolding, griffier. 42-5

6 Nr. 42/2002 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 31 juli 2002, nr , IWW; BESLUITEN: een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Huisartsen Geneeskunde en zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij RZG zorgverzekeraar U.A. conform het aan dit besluit gehechte ontwerp. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. 42-6

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES RAPPORT // SEPTEMBER 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg

DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg Meer doelmatigheid en betere zorg door afstemming, samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg, dat is het streven.

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009.

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009. Aan de gemeenteraad ~atwijl{ laaknummer Programma Onderwerp : 2008-17863 : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 Katwijk, woensdag 20 mei 2009 Inleiding Op 29 juli 2008

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN Advies van de Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking VOORWOORD Opleiden van professionals in de gezondheidszorg

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde Provincie Groningen Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde CMO Groningen 23 juni 2009

Nadere informatie

Raadsvergadering van 26 juni 2001. Agendapunt: 6. Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan. Aan de gemeenteraad,

Raadsvergadering van 26 juni 2001. Agendapunt: 6. Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan. Aan de gemeenteraad, Raadsvergadering van 26 juni 2001 Agendapunt: 6 Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan Aan de gemeenteraad, Alle gemeenten (23) in het werkgebied van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Projectplan Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Behorende bij de aanvraag om subsidie uit hoofde van de Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Samenwerkingsverband NHTV (penvoerder) Wijkraad

Nadere informatie

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur Standpunt op de rapporten De Zorg van Morgen, flexibiliteit en samenhang (Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking, 2003), De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Nr. 56 BRIEF VAN

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie