Na het inleveren van de kaarten zijn de voorkeursstemmen opgeteld en dit heeft geresulteerd in onderstaande uitslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na het inleveren van de kaarten zijn de voorkeursstemmen opgeteld en dit heeft geresulteerd in onderstaande uitslag."

Transcriptie

1 Algemene leden vergadering 28 maart 2012 Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 28 maart is door de aanwezige leden gezamenlijk de schouders gezet onder onze vereniging. Tijdens interactieve sessies hebben de leden zich uitgesproken over onze doelstellingen en hoe we deze energiek en vernieuwend kunnen verbinden met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het was een stevige operatie, maar een ieder was er van overtuigd dat het nodig was. Door onze gezamenlijke inzet en kracht te bundelen zijn we in staat om onze vereniging nieuw elan te geven. Het bestuur heeft in eerste instantie haar notitie Implementeren van veranderingen toegelicht waarna er in groepjes per thema onder leiding van een bestuurslid als moderator gediscussieerd is over het belang. Tijdens de discussies is gebruik gemaakt van een aantal prikkelende stellingen. Na de discussies volgde een plenaire terugkoppeling vanuit de themagroepjes. De aanwezigen konden vervolgens met behulp van kaarten stemmen omtrent hun voorkeur in de volgorde van prioritering. Tevens bestond er de mogelijkheid om op en / of aanmerkingen te plaatsen. Na het inleveren van de kaarten zijn de voorkeursstemmen opgeteld en dit heeft geresulteerd in onderstaande uitslag. VMS focus 12% 17% 21% 20% 7% 23% Innovatie Duurzaamheid Onderwijs Omgevingshinder Kwaliteit Sociale Innovatie Op basis van deze uitslag is in algemeen overleg besloten om voor het jaar 2012 de focus vast te stellen op Onderwijs en Kwaliteit. Onderwijs 23% van de voorkeursstemmen Kwaliteit 21% van de voorkeursstemmen

2 Innovatie 17% van de voorkeursstemmen De VMS heeft vanaf 1994 gewerkt aan innovaties en duurzame processen. Deze innovaties, groot en klein, hebben geleid tot sterke verbeteringen van de arbeidsomstandigheden van de mensen die betrokken zijn bij de verwerking van elementenverhardingen. De innovaties zijn niet meer weg te denken en zullen uiteindelijk leiden tot de toepassing van hoogwaardiger hulpwerktuigen tijdens het logistieke proces van onze branche dan tot nu toe. Binnen 10 jaar zullen de dynamische robot en andere verdergaande technologische ontwikkelingen hun intrede doen in het vak. Behoudens reflectie behoeven deze ontwikkelingen geen vliegwiel, derhalve zal de VMS zich dan ook uitsluitend bezig gaan houden met het nuttig effect op de arbeidsomstandigheden en de bijdrage aan het onderwijs (kennis)van deze innovaties. Kijk eens naar buiten, anders zie je niks nieuws en innoveer door samen te werken! Zonder leiderschap geen innovatie! Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg! Innovatie begint bij de bron, wil onze traditionele markt zich bewegen zal het opgelegt moeten worden door regelgeving. De voorschrijfmarkt zal deze innovatie moeten steunen door projecten te ontwikkelen waarbij alle moderne innovatieve straten maak machines gebruikt kunnen worden. Om innovatief bezig te kunnen zijn zal er ook gekeken moeten worden naar het prijsbeleid, als er nog steeds werken om niet worden uitgevoerd zal innovatie in onze branche geen makkelijke intreding maken. Innovaties kenbaar maken bij ontwikkelaars en architecten. Om voorgaande te bereiken. Blijven ontwikkelen. Bij goede mensen blijft innovatie altijd doorgaan. Door prijsdruk wordt innoveren steeds moeilijker. Begint bij de bron. Starten bij initiatieffase. Zoeken naar proces en productontwikkeling.

3 Duurzaamheid 20% van de voorkeursstemmen Deze ontwikkeling is geen containerbegrip zoals transparantie en dergelijke maar een serieuze trend. Niet meer weg te denken uit onze processen en producten. Een selectiecriterium bij uitstek en derhalve een instrument om MKB- bedrijven buiten de deur te houden. Waar de overheden meestal zitten aan de Planet kant van duurzaamheid, milieubelasting en CO2 uitstoot,zitten onze uitvoerende leden veelal aan de People kant. Onderwijs en vakbekwaamheid, omgevingshinder en kwaliteit, zijn de aspecten die onze aandacht behoeven. Projecten worden zelden duurzamer dan de opdrachtgever vraagt! Een opdrachtgever die life cycle costing (LCC) als besliscriterium hanteert realiseert automatisch duurzaamheid! Duurzaamheid gaat om het bundelen van krachten op maatschappelijke doelstellingen! De VMS staat voor duurzame inzet van arbeidskrachten zonder afbreuk te doen aan vakmanschap De opdrachtgever, vaak de lokale overheid, speelt een sleutelrol in duurzaamheidvraagstukken Laagste prijs politiek is geen motivator voor duurzame ontwikkelingen Duurzaamheid komt voor in vele gedaantes. Het moet dus niet als containerbegrip gehanteerd worden maar altijd specifiek gemaakt worden. Inzicht op " Total cost of life" bevordert ontwikkelingen op een brede kijk op duurzaamheid Product, mensen en robotisering. Garantie geven, staan voor je product. Moet de opdrachtgever in investeren. Noodzakelijk voor ons bestaan de planeet. Opnemen in bestekken. Is meer dan alleen materiaal (planet). Lokale overheden van hun rol overtuigen.

4 Onderwijs 23% van de voorkeursstemmen Een enorme degeneratie van het technisch onderwijs heeft plaats gevonden. De klassen met ICTleerlingen puilen uit en in de klassen waar techniek wordt gegeven kun je een zandkorrel horen vallen, iets anders hoor je niet omdat er haast geen leerlingen zijn die dit geweldige mooie vak zien als hun toekomstrichting. Hoe gaan wij dit keren, hoe gaan we er zorg voor dragen dat bedrijven voldoende personeel in dienst kunnen nemen met de benodigde competenties. Wij hebben daar zelf een belangrijke rol in; door onze krachten te bundelen kunnen wij onze stem luid en duidelijk laten horen en kunnen wij samen met de onderwijsinstellingen, SPG s andere belangenorganisaties een halt toeroepen aan deze ontwikkeling en er zorg voor gaan dragen dat zo snel als mogelijk stappen worden gezet die leiden tot aantrekkelijke opleidingen waarmee jongeren goed opgeleid een duurzame loopbaan binnen onze branche tegemoet kunnen zien. Vakmanschap bepaalt Het beroepsonderwijs vormt de bakermat voor het vakmanschap! Bedrijven moeten zelf het onderwijs ter hand nemen. Leerling-ploegen vormen bevorderd het imago van de branche. Vakmanschap moet maar voor ieder onderdeel apart, ze hoeven niet allemaal echte straters te zijn Het beroepsonderwijs de theoretische basiskennis is een must voor het vakmanschap Het theoretische onderwijs moet bij de ROC s blijven en de praktijk in de bedrijven Leerling-ploegen bevorderen niet het imago van de branche dit past beter bij social-return Er moet met spoed het vak machinaal straatmaken komen ROC in samenwerking met Fundeon Conclusie zonder onderwijs geen vakmanschap meer in de bestratingsbranche, dus nr. 1 Om duurzaam ondernemen te realiseren. Vormt de basis. Ruimte creëren om binnen de bedrijven te kunnen leren. Vakmanschap in machinaal straten bevorderen. Essentieel voor onze ontwikkeling. Er zijn goed geschoolde vakmensen nodig om de werken te maken. Zonder onderwijs geen toekomst. Mechanisch straten is ook een vak. Onmisbaar voor de toekomst.

5 Omgevingshinder 7% van de voorkeursstemmen Opdrachtgevers krijgen steeds meer te maken met een vermindert tolerantiegedrag en aanspraak op economische schade ten aanzien van werken in de openbare ruimte. Straten die wekenlang open liggen, niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten e.d. scoren hoog op het klachtenuurtje van menig wethouder. Werkzaamheden overdag in stedelijke gebieden en winkelcentra verschuiven in tijd steeds meer naar buiten normale werktijden. Halftime werken is een begrip dat steeds meer opgang doet en wederom de zorg legt bij de ondernemer maar gelijktijdig ook een bijzonder mooi onderscheidend vermogen kan geven aan een bedrijf. Bij halftime werken horen efficiënte logistieke processen waar optimale inzet van mens en machine een must is. Buiten normale uren werken(dikwijls in het donker) vereist extra aandacht voor veilig werken. Kortom de ontwikkeling van voor ons gepaste veiligheids- en kwaliteitseisen is actueel en vereist op korte termijn acties. De VMS kan hier erg veel voor haar leden betekenen in de vorm van workshops. Omdat veranderingen beginnen bij de uitvraag ( bestek en tekeningen) zal samen met de opdrachtgevers gekeken kunnen worden hoe bestekken( uitvraag) hierop kunnen worden ingericht. Minder hinder bij machinaal bestraten. Een goed logistiek proces is goed voor de omgeving maar slecht voor het rendement van de ondernemer. De versnippering van fasering in het bestek werkt positief op de verhoging inzake omgevingshinder. Omgevingshinder is een probleem van de opdrachtgever. Bij gebrek aan belangstelling onder de aanwezige leden is over dit onderwerp geen discussie gevoerd. Lost zich vanzelf op.

6 Kwaliteit 21% van de voorkeursstemmen De trots van de stratenmaker gaat onder aan het gevecht om de prijs. De kwaliteit wordt momenteel gemeten aan de inschrijfsom voor een werk. Voor de prijs wijkt, zo lijkt het, alles. De eigenwaarde van de toezichthouders/ directievoerders kent geen norm meer. De ondernemer meet de kwaliteit af aan de hand van de winst of het verlies. De stratenmaker is een afgeleide hiervan of wordt vervangen door een goedkope arbeidskracht van onbekende afkomst! Het lijkt of alles maar mag en kan, als het maar goedkoop is. Goedkoop is duurkoop is een oud gezegde.. velen van ons kennen dit gezegde niet meer of willen het niet kennen. Duurkoop is in ieder geval niet duurzaam en willen wij ons verzekeren van een duurzame toekomstbestendige bestratingbranche dan moeten wij ons onderscheiden met - KWALITEIT -, zowel in proces en product. Daarvoor is overleg binnen de keten een vereiste, een gezamenlijke visieontwikkeling over de branche een must en het delen van kennis en kunde een logisch gevolg van vorenstaande aspecten. Het visualiseren van logistieke processen, samenwerking met certificeringinstanties(seb), standaardisatie en de toepassing van duurzame producten kan een bijdrage leveren aan de eigenwaarde van de branche. Kwaliteit is dat wat de klant vraagt! De prijs bepaalt de kwaliteit! Kwaliteit is de basis van duurzaamheid! Samen met opdrachtgever bepalen wat onder kwaliteit wordt verstaan en hoe in te vullen. Het bestratingsbedrijf kan en wil toegevoegde waarde leveren aan opdrachtgevers en eindgebruikers. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor het eindresultaat. Hierbij valt te denken aan langdurige garanties en zekerheden. Meedenken met de opdrachtgever vanaf initiatieffase en oplossingen aanbieden. Levensduurdenken / Total Cost of Ownership (TCO) bevorderen. Van initiatief tot en met onderhoud en beheer. Past performance (referenties van voorgaande projecten) mee laten wegen bij contractering. Hangt samen met duurzaamheid. Overwint het uiteindelijk altijd. Volgt op goed onderwijs. Relevant voor continuïteit. Mogelijkheden voorstellen om kwaliteitstool te gebruiken. Mogen wij nog kwaliteit maken of gaat het om de prijs? Eerst kwaliteit en daarna kwantiteit. Levensduur moet leidend zijn. Borging door certificering.

7 Sociale innovatie 12% van de voorkeursstemmen SROI, social return on investment, de zg. 5% regel waarbij 5% van de omzet ingezet wordt voor het aan het werk houden/zetten van uitkeringsgerechtigden e.d. is een trend waar de politiek zich erg warm voor loopt. Bij de grote gemeenten van ons land loopt dit % op tot 50%. Geldigheid van deze maatregel is meestal lokaal gebonden met als gevolg dat de reguliere arbeid wordt verdrongen. Als we dit fenomeen gaan toepassen als acquisitie-instrument dan zijn de gevolgen rampzalig voor de reguliere arbeidsmarkt. Verdringing van vakbekwaam personeel zal schering en inslag zijn terwijl dat geenszins de bedoeling kan zijn van de politiek. Ook kan het niet zijn dat onze branche het afvoerputje wordt van de maatschappij. Uitkeringsgerechtigden, kansloze jongeren moeten zeker een kans krijgen binnen de infra doch niet alleen. Natuurlijk begrijpen wij dat het sociaal maatschappelijk probleem van langdurig werklozen en uitkeringsgerechtigden niet alleen een probleem van de overheid is en dat wij dat probleem gezamenlijk moeten oplossen. Echter willen we dat duurzaam oplossen dan zal sociale innovatie ook moeten gaan over intrede, doorstroom en uittrede. Sociale innovatie moet meer gaan over het loopbaantraject binnen bedrijven. Bij de intrede van een werknemer wordt een virtueel traject doorlopen tot zijn/ haar uittrede. Zijn/haar loopbaan is uitgestippeld qua ontwikkeling, studie en carrière. Innovatie is iets anders als steriele implementatieprojecten! Sociale innovatie is geen innovatie. Het is innovatie in het kwadraat! Zonder dialoog geen sociale innovatie! Intrede van langdurig werklozen is de dood in de pot voor onze branche. (Sociale)innovatie is inderdaad anders omdat een bedrijf bij de begeleiding moet beschikken over coaches met andere dan technische competenties. Sociale innovatie is innovatie in het kwadraat omdat het grote veranderingen teweegbrengt binnen de private en publieke sectoren op het gebied van denken en handelen. De dialoog mag niet ontbreken bij sociale innovatie omdat het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen beter gaat in onderling overleg en in samenwerking (op gelijkwaardige basis) dan door het opleggen van( powermanagement) Als de kandidaten zelf willen hoeft dit niet de dood in de pot te betekenen. Kunnen en leren begint bij willen. Is meer een algemeen belang. Laat onze markt geen stortbak worden, gebruik het juist. Is te algemeen en alles omvattend. Verstandig mee omgaan en leerwerk trajecten voorop.

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Rapportage FCB. Onderzoek Flexibel Organiseren. 2014-094/MvE/WB/eb

Rapportage FCB. Onderzoek Flexibel Organiseren. 2014-094/MvE/WB/eb Rapportage FCB Onderzoek Flexibel Organiseren 2014-094/MvE/WB/eb Augustus 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1 2. BESCHOUWING FLEXIBILITEIT EN FLEXIBEL ORGANISEREN 2 2.1 BEGRIPSBEPALING 2 3. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Redactie: Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen Ir. F.W.J. Zuthof regiodirecteur BVGO Zuid Volker Wessels Claudia Reiner

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Diversiteit in het Limburgse MKB Situatie, draagvlak en ondersteuningsbehoefte Februari 2012 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr.: 0229-282555 Rapportnummer 2012/1825 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie