Voortgangsrapportage Januari-maart PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Januari-maart 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit Leiden, LUMC Universiteit Leiden, Boerhaave Commissie Rijksuniversiteit Groningen, Wenckebach Instituut Radbouduniversiteit, Heyendael Commissie Datum: 26 april 2007 Kenmerk: Rapportage PASTEL.doc

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 Doelstelling... 3 Projectpartners en omgeving... 3 Standlijnen overzicht... 5 Voortgang per fase... 5 Fase 1 Opstellen accreditatie procedure... 5 GAIA...6 Fase 2 Selectie lessen... 6 Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s... 7 Website Heyendael...7 Fase 4 Lessen accrediteren... 8 Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl... 8 Fase 6 Inzet en evaluatie... 8 Continuering... 9 Ander woord voor les...9 Stuurgroep...9 Kennis disseminatie... 9 PASTEL website...9 Heyendael...9 Workshop MedischOnderwijs.nl...10 Knelpunten Plugg-ins...10 Reisafstand...11 Kostenoverzicht Declaratie Bijlagen Bijlage Speerpunten Heyendael Bijlage Speerpunten Wenckebach Bijlage Selectie E-Learning modules Bijlage Workshop MedischOnderwijs.nl

3 Samenvatting De eerste projectperiode van het PASTEL project is veel tijd vrijgemaakt om binnen de projectgroep en de stuurgroep duidelijk te krijgen welke strategie in de loop van het project zal worden gevolgd. Dit heeft een aantal verschillende werk documenten opgeleverd zoals selectiecriteria voor E-Learning, een accreditatie procedure en 2 accreditatie formulieren. Binnen de PAOG s is bekendheid gegeven aan het nieuwe project en MedischOnderwijs.nl middels presentaties en een workshop. Aangezien de locaties van de projectpartners nogal ver uit elkaar liggen is geëxperimenteerd met video conferencing als alternatief voor face-to-face vergaderen. Doelstelling Het merendeel van de medische faculteiten van Nederland gebruikt voor de distributie en registratie van Computer Ondersteund Onderwijs (COO) momenteel MedischOnderwijs.nl voorheen het Registratie Systeem, LRS.Net). Dit wordt tijdens de basisopleiding tot arts aangeboden via Internet op De basisopleiding is echter slechts het begin. Het beroep van arts evolueert zo snel dat hierop de uitdrukking een leven lang leren van toepassing is(1). Medische specialisten behouden slechts hun licentie wanneer zij door middel van bij- en nascholing voldoende accreditatiepunten halen. Voor deze doelgroep is het volgen van cursorisch onderwijs, zoals cursussen en symposia lastig met het werk te combineren. Daarnaast bestaat een grote behoefte aan self-directed leren, waarbij de arts zelfstandig de lacunes in kennis en vaardigheden die hij bij de uitoefening van het beroep constateert kan opvullen. De medische nascholingsinstituten hebben deze behoefte onderkend en willen het onderwijsaanbod uitbreiden met individueel, plaats- en tijd onafhankelijk COO. Het ligt voor de hand om naast de ontwikkeling van eigen onderwijsmateriaal, de service van MedischOnderwijs.nl hiertoe uit te breiden, zodat ook artsen hiervan gebruik kunnen maken in het nascholingstraject. Het aanbod van COO dat via MedischOnderwijs.nl voor handen is moet echter wel voldoen aan de standaarden van de specialistenverenigingen, wil het volgen hiervan accreditatie punten opleveren. Het onderwijsmateriaal moet hiertoe eerst door de Universitair Medische Centrums (UMC s) zelf geaccrediteerd worden. Een positief neveneffect van deze accreditatie is dat het medisch inhoudelijke niveau van het bestaande COO hierdoor beter wordt vastgelegd en de status van geaccrediteerde lessen toeneemt. De behoefte hiertoe bestaat al jaren bij de COO producerende UMC s. Het ter beschikking stellen van MedischOnderwijs.nl met het daarin aanwezige COO ter accreditatie en gebruik door de nascholingsinstituten in ruil voor een toegenomen status van dit materiaal lijkt dan ook een eerlijke. Het gezamenlijke gebruik van COO binnen de medische basis- en vervolgopleidingen verhoogt de inzet en kwaliteit van de bestaande COO middelen en heeft tevens een aanzuigende werking op de rest van het medische opleidingscontinuüm, zoals de verpleegkunde en paramedische opleidingen. Door het opschalen van MedischOnderwijs.nl van de basisopleiding naar de vervolgopleidingen wordt de doelgroep direct verviervoudigd. Tevens wordt de weg gebaand voor aansluiting met andere medisch getinte opleidingen. Projectpartners en omgeving Het LUMC, afdeling Heelkunde onderwijs, heeft in samenwerking met 3 andere universitaire medische centra het project Study Coach and Learning Environment (SCALE) uitgevoerd. Hierin werd MedischOnderwijs.nl uitgebreid van een lokaal distributie systeem tot een compleet distributie en registratie systeem voor COO over Internet en kreeg daarbij zijn huidige naam. De afdeling Heelkunde onderwijs is binnen dit project verantwoordelijk voor het programmeren van nieuwe functionaliteit in MedischOnderwijs.nl en de contacten met de lesbeheerders van MedischOnderwijs.nl

4 MedischOnderwijs.nl MedischOnderwijs.nl heeft momenteel ruim 7600 geregistreerde gebruikers, afkomstig van verschillende medische instellingen en internetproviders. Inmiddels hebben naast de in het SCALE project participerende UMC s zich al andere instituten aan MedischOnderwijs.nl gecommitteerd door hun ELO s hiermee te koppelen(2). MedischOnderwijs.nl is inmiddels 3 jaar operationeel en heeft zijn nut reeds bewezen. Er kan hier met recht gesproken worden van proven technology. MedischOnderwijs.nl is geschreven in Microsoft Visual Studio.Net 2005 en maakt gebruik van een Micrososft SQL server database. De programmatuur wordt onderhouden door de afdeling Heelkunde onderwijs van het LUMC. Het onderhoud van de servers is ondergebracht bij het directoraat ICT van het LUMC. De continuïteit van de service is voor de aangesloten instituten gewaarborgd middels een Service Level Intention (SLI). Daarnaast is hardware in 2006 (vóór de aanvang van dit project) volledig vervangen door nieuwe servers. De capaciteit van deze servers is ruim voldoende om de hier voorgestelde opschaling te garanderen. De ruim 670 COO lessen die momenteel beschikbaar gesteld worden via MedischOnderwijs.nl worden middels een gedistribueerd administratie systeem onderhouden door de instituten waar de les is gemaakt. In MedischOnderwijs.nl worden alleen de administratieve gegevens over de les opgeslagen en worden de gebruiksrechten geregeld. Het beheer en de toegangsregeling van de individuele lessen ligt bij de onderwijsinstelling van de auteur of deelnemende UMC. MedischOnderwijs.nl maakt voor de classificatie van lesmateriaal zo veel mogelijk gebruik van bestaande standaarden, zoals Medical Subject Headings (MeSH) voor de medische inhoud. De metadata die over de lessen is opgeslagen wordt geharvest door andere repositories, zoals de Learning Object Repository (LOREnet) en de Digital Academic Repositories (DAREnet). Waar de interne classificatie afwijkt van IEEE/LOM en/of dublin core is hiervoor een vertalings-koppeling gemaakt. Hiermee heeft MedischOnderwijs.nl de belangrijkste standaards voor wat betreft repositories voor zoekmachines in huis. RSS nieuwskanalen zijn beschikbaar gemaakt om gebruikers onder andere op de hoogte te houden van nieuwe lessen die aan MedischOnderwijs.nl zijn toegevoegd. Binnen het LUMC is ook de Boerhaave Commissie actief, de oudste en nog altijd een van de meest toonaangevende medische nascholingsinstituten in Nederland. De Boerhaave Commissie vormt een strategische alliantie met het Wenckebach Instituut (UMCGroningen) en de Heyendael Commissie (UMC St Radboud, Nijmegen), eveneens twee zeer gerenommeerde universitaire Post Academische Opleidingen in de Geneeskunde (PAOG s). Gezamenlijk verzorgen zij postacademisch onderwijs voor zo n 85% van de artsen in Nederland. De nascholingsinstituten krijgen de taak om een eenduidige accreditatie procedure voor COO te ontwikkelen en de COO lessen van MedischOnderwijs.nl hiermee te accrediteren. Zij leveren zelf de ELO om het COO mee aan te bieden. Ter adstructie, Boerhaavenet, de webomgeving van de Boerhaave Commissie, heeft momenteel actieve leden, ca. 60% van alle artsen in Nederland. Het Wenckeback Instituut verzorgt bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten per jaar voor deelnemers. E-learning is hier een speerpunt voor de komende jaren voor het medische, paramedische- en het verpleegkundeonderwijs. Het Heyendael PAOG verzorgt per jaar 150 activiteiten met per jaar ongeveer 7500 tot 8000 deelnemers. De participerende nascholingsinstituten werken nauw samen met beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor arbeids- en bedrijfskunde (NVAB) en de beroepsvereniging verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG) is momenteel verantwoordelijk voor de accreditatie van andere nascholingsonderwijsvormen. Tijdens het project onderhouden de - 4 -

5 nascholingsinstituten het contact met deze partijen om de acceptatie van het eindproject te waarborgen. Alle partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de evaluatie van het project. Standlijnen overzicht Het oorspronkelijke standlijnen overzicht uit het Controlling Document is uitgebreid met een weergave van het aantal lessen dat binnen een bepaalde fase gerapporteerd wordt, dit om het beter mogelijk te maken om de voortgang binnen de verschillende fasen te controleren. Er is in overleg met de voltallige projectgroep en stuurgroep besloten om nu een streefgetal van 100 geaccrediteerde lessen aan het eind van het project te stellen en de selectie en accreditatie hiervan over de verschillende projectmaanden te verdelen. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Accreditatie procedure Selectie lessen Koppeling MedischOnd erwijs.nl- ELO Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007 Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Lessen accrediteren Integratie accreditatie- MedischOnd erwijs.nl Inzet en evaluatie Voortgang per fase Fase 1 Opstellen accreditatie procedure In de eerste projectperiode is veel informatie ingewonnen bij de beroepsverenigingen en andere instanties die zich bezig houden met nascholing en accreditatie. Er blijkt dat binnen de beroepsverenigingen momenteel nog geen E-Learning ingezet wordt waarvoor accreditatie punten verkregen kunnen worden. Er bestaat dus ook nog geen accreditatie methode hiervoor. Wel zijn de accreditatie criteria voor andere vormen van onderwijs opgevraagd waar mogelijk. Alhoewel de accreditatie die binnen het PASTEL project wordt uitgevoerd niet geldt als accreditatie voor de beroepsverenigingen, kan het hiertoe wel als voorbeeld dienen. Het is dan ook belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de accreditatie methoden die momenteel voor andere vormen van onderwijs worden gebruikt

6 Het streven is om aan het eind van het project een aantal modules ter officiële accreditatie aan te bieden. Bij het opstellen van de accreditatie procedure is gewerkt aan 3 verschillende documenten: - een accreditatie formulier waarin de inhoudsdeskundige zijn bevindingen kan weergeven bij het accrediteren van een E-Learning module. - een accreditatie formulier waarin een onderwijskundige en/of Computer Ondersteund Onderwijs deskundige bij het accrediteren zijn bevindingen kan weergeven. - een accreditatie procedure waarin is vastgelegd welke werkwijze wordt gevolg bij de accreditatie. De 3 documenten worden in de komende projectperiode gebruikt voor het daadwerkelijk accrediteren van de eerste selectie van 10 lessen. Daarna worden ze eventueel nog bijgesteld en worden in hun definitieve versie in de komende rapportage aan SURF gerapporteerd. De huidige versies zijn terug te vinden in het projectlogboek (http://www.lumc.nl/pastel/logboek/logboek.html) GAIA De Wetenschappelijke Verenigingen hebben besloten om met één geautomatiseerd systeem voor accreditatie te gaan werken, GAIA (Gemeenschappelijke accreditatie internet applicatie) van de KNMG. Eén applicatie die zowel gebruikt kan worden door de verenigingen, als door specialisten en aanbieders van nascholing. Ook Registratiecommissies hebben baat bij deze applicatie, omdat artsen hun behaalde accreditatiepunten digitaal en uniform voor hun herregistratie bij de Registratiecommissies kunnen aanleveren. Inmiddels hebben bijna alle Wetenschappelijke Verenigingen en de Registratiecommissies de intentie afgegeven om aan het project mee te doen. Gezamenlijk vertegenwoordigen de verenigingen 97% van alle geregistreerde specialisten. De meeste verenigingen hebben ingetekend. Heyendael maakt momenteel al gebruik van GAIA. Fase 2 Selectie lessen In de eerste maanden van het project is de selectie van lessen veel aan de orde geweest tijdens de vergaderingen. Afgezien van het onderwerp van de E-Learning modules en de technieken waarin deze worden aangeboden kwam ook een aantal politiek getinte vragen naar boven die mogelijk de selectie van lessen moeten bepalen: - Moet elke PAOG voor zich een arsenaal opbouwen van modules waarmee zij bekendheid oogsten, of wordt er toegewerkt naar een gezamenlijk arsenaal om met alle PAOG s uit te kunnen putten? - Wat te doen met modules waarvoor de gebruiksrechten door de PAOG s nog niet geregeld zijn en die dus mogelijk niet voor alle PAOG gebruikers ter beschikking komen? Mede in overleg met de stuurgroep is gesteld dat we in principe streven naar een gezamenlijk arsenaal van modules dat door alle PAOG s ingezet kan worden. Het medische onderwerp van de module is daarbij de belangrijkste selectie factor. Om de gezamenlijke onderwerpen te bepalen zijn door Wenckebach en Heyendael speerpunten lijsten opgesteld met onderwerpen die in het nascholingstraject van belang zijn. Boerhaave heeft hierbij aangegeven geïnteresseerd te zijn in alle modules die beschikbaar komen voor de PAOG doelgroep en met name die betrekking hebben op huisartsgeneeskunde. De speerpuntenlijsten bleken dermate uitgebreid en verschillend dat hierin niet direct de overeenkomstig onderwerp werden herkend (de speerpuntenlijsten zijn als bijlage toegevoegd). Er is uiteindelijk besloten om de lijsten te gebruiken voor de individuele selectie van modules door de verschillende PAOG s. Van alle modules die in MedischOnderwijs.nl beschikbaar zijn wordt in de komende projectperiode eerst bekeken of deze in principe geschikt zijn om voor nascholing in te zetten. Dit wordt gedaan aan de hand van een lijst met criteria waaraan de E-Learning module moet voldoen. Deze lijst is door de projectgroep ontwikkeld en opgenomen als Bijlage Selectie E- Learning modules

7 Uit de overgebleven modules wordt per selectieronde steeds een evenredig aantal modules gekozen door de verschillende PAOG s om te accrediteren. In de afgelopen projectperiode is een eerste selectie gemaakt van 10 lessen, die de komende maanden geaccrediteerd gaan worden. Schotwond : Patient met een schotwond in de thorax UMCN Wachtkamer : Genetisch syndromen UMCN DPS: KRUL Casus 23N Door de rug gegaan : Lage rugpijn Gezeur? Maagzweer complicatie maagbloeding UMCN UMCG DPS: KRUL Casus 18L Buikpijn zoals ik het nog nooit gehad heb. Appendicitis acuta Objector PRO: Hechtles "Banddiaserie" van een hechtinstructie UMCG UMCG Injury: Scheiding UMCG + LUMC Functieonderzoek van de gewrichten LUMC DPS:Dermatologie 01 De nasleep van een kraambeen LUMC TRC Pharmacology Database LUMC Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s Fase 3 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen. Wel werd in deze projectperiode al gestart met het inwinnen van technische informatie bij Heyendael en Wenckebach over de door hen gebruikte webomgevingen. Ook werd contact gezocht met de beheerder van Blackboard in Groningen en werd de documentatie over een ELO koppeling met MedischOnderwijs.nl verspreid onder de hiervoor verantwoordelijke technici. Website Heyendael Zeer recent is de nieuwe website van Heyendael in de lucht gebracht. De E-Learning modules zullen uiteindelijk via de website van het PAOG-Heyendael geopend moeten kunnen worden. Momenteel is het nog niet mogelijk op deze website in te loggen. Dit zal noodzakelijk zijn om een single sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl te kunnen realiseren

8 Fase 4 Lessen accrediteren Fase 4 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen. In deze projectperiode is door Boerhaave een aantal lessen ter accreditatie aan een inhoudsdeskundige voorgelegd om alvast ervaring op te doen met de (voorlopige) accreditatie formulieren en procedure. In de volgende rapportage zal hieraan meer aandacht worden besteed. Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl Fase 5 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen. In deze projectperiode is tijdens de vergaderingen wel al af en toe gediscussieerd over wat er uiteindelijk in MedischOnderwijs.nl zichtbaar moet worden van de accreditatie. Dit agendapunt komt in de loop van het project terug op de vergaderingen. Fase 6 Inzet en evaluatie Fase 6 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen

9 Continuering Ander woord voor les Om de acceptatie van de producten van het project in de toekomst te vergroten is nagedacht over een ander woord voor les. In het kader van postacademisch computerondersteund onderwijs is een term die minder schools overkomt gewenst. Vraag hierbij was of aan een woord in een Nederlandstalige of in een Internationale setting gedacht moet worden. In een projectvergadering werd een lijst met alternatieven ingebracht. Uiteindelijk is gekozen voor de term E-Learning module. Binnen de projectgroep is afgesproken in alle documentatie nu steeds deze term eerst eenmaal voluit te gebruiken en eventueel in de rest van de tekst af te korten tot module. Stuurgroep Bij aanvang van het project is een stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit de 3 directeuren van de participerende PAOG instellingen. Het doel van de stuurgroep is tweeledig: - ten eerste worden de voor het verloop van het project bepalende beslissingen van de projectgroep aan de stuurgroep voorgelegd. Dit om te zorgen dat het uiteindelijke project aan de wensen van de PAOG instellingen voldoet - ten tweede kan de stuurgroep zijn invloed aanwenden om (politiek) gevoelige beslissingen te ondersteunen binnen de PAOG instellingen. Gedurende de eerste projectperiode was de stuurgroep steeds aanwezig bij 1 op de 2 bijeenkomsten van de projectgroep. Deze frequentie wordt langzaam afgebouwd. De stuurgroep wordt in de communicatie van de projectgroep betrokken en kan via de website de vorderingen volgen. Kennis disseminatie PASTEL website Binnen het domein van het LUMC is een website opgezet voor de interne- en externe kennisdisseminatie. Het webadres is Op de website worden alle notulen van vergaderingen, rapportages en deliverables beschikbaar gesteld. De website is onder andere bedoeld om: - De stuurgroep op de hoogte te houden van de voortgang van het project. - De projectleden eenvoudig toegang te verlenen tot nieuwste versies van werkdocumenten. - Bij eventueel nieuw te komen projectleden deze de mogelijkheid te geven zich zelfstandig in het project in te lezen. - Communicatie naar SURF en derden over het project open en eenvoudig te laten verlopen. Heyendael Binnen Heyendael is een aantal presentaties gegeven om het PASTEL project onder de aandacht te brengen. Alumumni Met de verantwoordelijke voor het Alumnibeleid bij het UMC St Radboud zijn in januari de mogelijkheiden besproken van het PASTEL project. Wellicht zal bij de selectie van E-modules en de promotie worden samengewerkt. Presentatie OWI Op 16 januari jl. is tijdens een bijeenkomst van het voltallige Nijmeegse Onderwijs Instituut een presentatie gegeven over het project PASTEL. Presentatie BlackBoard medewerkers UMC St Radboud Op 6 februari zijn de Ins and Outs van MedischOnderwijs.nl gedemonstreerd aan de BlackBoard medewerkers UMC St Radboud

10 Er is een Blackboardcourse aangemaakt met instructies en demonstraties, om te kunnen laten zien hoe je in Blackboard een E-learning Module uit MedischOnderwijs.nl kan draaien. Alle betrokken partijen in Nijmegen hebben toegang tot deze course. Presentatie verpleegkunde Op 27 februari zijn de mogelijkheden van MedischOnderwijs.nl via Blackboard gedemonstreerd aan medewerkers van stafinfo in het kader van verpleegkunde training. Vanwege interesse voor de Leidse ICPC cases, mail adres van verantwoordelijke collega doorgegeven. Workshop MedischOnderwijs.nl Op 30 januari werd een presentatie en hands-on workshop gegeven voor de technische medewerkers van Wenckebach en het UMCG. De doelstelling van deze workshop was om ten eerste het PASTEL project onder de aandacht te brengen, maar vooral ook om alle mogelijkheden van MedischOnderwijs.nl te demonstreren. De workshop werd georganiseerd door het LUMC. Aan bod kwamen de administrator mogelijkheden binnen MedischOnderwijs.nl, zoals het zoeken van bestaande lessen, het toevoegen van eigen lesmateriaal, het toekennen van rechten aan eindgebruikers op het eigen lesmateriaal, het tonen van resultaten aan docenten en het gebruik van de Studiecoach faciliteit. De workshop was zo opgezet dat deze eventueel bij een andere onderwijsinstelling die interesse heeft in het gebruik van MedischOnderwijs.nl herhaald kan worden (zie Bijlage Workshop MedischOnderwijs.nl. Als belangrijkste directe resultaat heeft de workshop opgeleverd dat de eerste les van het Wenckebach instituut online is gezet in MedischOnderwijs.nl. Dit heeft het lijstje met de 8 medische faculteiten op de homepage van MedischOnderwijs.nl gecompleteerd! Knelpunten Plugg-ins In Nijmegen wordt gewerkt met managed workplaces, waarbij de docenten een aanvraag moeten indienen voor het installeren van plugg-ins voor bepaalde E-Learning modules. Dit speelt bijvoorbeeld bij Dynamische Patient Simulaties (DPS) en Authorware gebaseerde modules. Bij het klaarzetten van de eerste modules voor accreditatie is uitgebreid uitgezocht hoe dit in de huidige omstandigheden kan verlopen. Belanghebbenden zijn hierover g d. Bij het Wenckebach spelen dezelfde problemen rondom het installeren van plugg-ins en het openstellen van de betreffende poorten om deze plugg-ins ook daadwerkelijk te kunnen runnen

11 Reisafstand Tijdens de projectvergadering is meermaals gesproken over een oplossing voor de lange reisafstanden tussen Groningen, Nijmegen en Leiden. Dit knelpunt speelt vooral in het begin van het project, wanneer er frequent wordt vergadert. Alternatieven hiervoor zijn om de vergaderingen op een centrale locatie te houden, bijvoorbeeld bij SURF in Utrecht of in het vergadercentrum in Amersfoort. Nadelen hiervan zijn dat de kosten omhoog gaan en dat dan iedereen reistijd heeft. Een ander alternatief dat is onderzocht in de afgelopen projectperiode is videoconferencing. Op 27 maart werd een test-meeting teleconferencing gehouden met Bridget, waaraan alle partners deelnamen. Deze conferening tool bleek echter niet aan de gewenste voorwaarden te voldoen. Audio was niet betrouwbaar en het beeld was te klein. Webconferencing SURF groepen Diezelfde middag is door Heyendael nog een test-meeting klaargezet via de nieuw aangemaakte https://www.surfgroepen.nl/sites/pastel om de webconferencing mogelijkheden bij SURF uit te testen met Wenckebach. Dit bleek veel meer aan de wensen te voldoen, maar is slechts getest met 2 deelnemers. Gezamenlijk is besloten dat videoconferencing niet als alternatief voor vergaderingen gebruikt zal worden, maar eventueel incidenteel tussen 2 of een aantal projectleden ingezet kan worden om over een bepaald document of applicatie te overleggen. De oplossing zal gezocht worden in het verminderen van de vergaderfrequentie. Hierbij zal per vergadering een duidelijke agenda worden opgesteld, aan de hand waarvan ook bepaald wordt of de stuurgroep bij de vergadering aanwezig zal zijn. In ieder geval wordt 1 maal per kwartaal vergaderd om de voortgangsrapportage voor te bereiden

12 Kostenoverzicht 1 January Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Totaal Materiële kosten 42, , Gefaseerd personeel Fase 1 en 2 50, , , , Fase 3 en 4 146, , Fase 5 73, , Fase 6 89, , Projectoverstijgend personeel Projectleiding/Accountantscontrole 33, , , , Kennisdisseminatie/Financieel beheer 25, , , , Personeel inc.overhead 418, , , , Subsidie Maximaal 247, Restant tot rapportage periode 247, Opgevraagd -t/m voorgaande periode in rapportage periode 10, t/m rapportage periode 10, Restant op te vragen 237,

13 2 February Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Totaal Materiële kosten 42, , Gefaseerd personeel Fase 1 en 2 50, , , , , Fase 3 en 4 146, , Fase 5 73, , Fase 6 89, , Projectoverstijgend personeel Projectleiding/Accountantscontrole 33, , , , , Kennisdisseminatie/Financieel beheer 25, , , , Personeel inc.overhead 418, , , , , Subsidie Maximaal 247, Restant tot rapportage periode 237, Opgevraagd -t/m voorgaande periode 10, in rapportage periode 9, t/m rapportage periode 19, Restant op te vragen 228,

14 3 March Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Totaal Materiële kosten 42, , Gefaseerd personeel Fase 1 en 2 50, , , , , Fase 3 en 4 146, , Fase 5 73, , Fase 6 89, , Projectoverstijgend personeel Projectleiding/Accountantscontrole 33, , , , , Kennisdisseminatie/Financieel beheer 25, , , , , Personeel inc.overhead 418, , , , , Subsidie Maximaal 247, Restant tot rapportage periode 228, Opgevraagd -t/m voorgaande periode 19, in rapportage periode 9, t/m rapportage periode 28, Restant op te vragen 218, Declaratie De totale baten voor PASTEL voor deze projectperiode bedragen ,94 en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer t.n.v. Academisch Ziekenhuis Leiden/LUMC te Leiden onder vermelding van Projectnummer 40265/

15 Bijlagen Bijlage Speerpunten Heyendael Algemeen: - EBM - Opleiden in de klinische praktijk Chirurgische onderwerpen (en/of meerdere doelgroepen): - Bekkenbodemchirurgie - Basiscursus operatieve technieken - Heupprothesiologie - Kleine chirurgische ingrepen huisarts - Traumaopvang - Posttraumatische dystrofie Sociaal-geneeskundige onderwerpen - Onderdelen cursus jeugdgezondheidszorg - Complexe geriatrische problematiek - Belastbaarheid van de hartpatiënt - Verpleeghuisgeneeskundige ingrepen (wordt de verpleeghuisarts weer dokter?) Internistische onderwerpen - Spoedgevallen interne geneeskunde - Infectie en infectiepreventie Overig: - Suïcidaliteit - Anesthesie: pijnbestrijding-palliatie - Verloskundige ingrepen en vaardigheden 5 thema s buiten deze lijst(gerelateerd aan hoofdprogramma s UMC St Radboud): - genetische en metabole aandoeningen - oncologie - hart-long-vaataandoeningen - neurowetenschappen - infectie, ontsteking en herstel Bijlage Speerpunten Wenckebach Algemeen: Gezondheidsrecht & ethiek Ketenzorg Toegepaste epidemeologie (bevolkingsopbouw en wat de gevolgen zijn) Management interpersoonlijke relaties Jeugdgezondheidszorg Huisartsen geneeskunde: Het dikke kind Longfunctie onderzoek Cognitieve screening Desensibilisatie / allergie Alle kleine chirurgische ingrepen Tapen van gewrichten

16 Oogheelkunde Reanimatie Bedrijfsartsen: Richtlijnen en protocollen op het gebied van arbeid en gezondheidszorg Lage rugklachten Burn out Tandheelkunde Schisis (hazelip) Tumoren in het hoofd-hals gebied Verpleeghuisartsen: Gereatrie Polipharmacie Psychiatrie (ambulante gerontopsychiatrie) Spoedeisende hulp: Airway o Luchtwegmanagement Breathing o Dyspneu en respiratoir falen Circulatie o cardiaal arrest; o pijn op de borst; o shock; o palpitaties Disability o coma en neurologische uitvalsverschijnselen; o hoofdpijn; o insulten; o syncope; o duizeligheid en vertigo) Exposure / environmental o koorts; o intoxinaties; o leefmilieu gerelateerde aandoeningen zoals brandwonden, hyperthermie, hypothermie, (bijna) verdrinking Secondary assessment o Abdomen: buikpijn; misselijkheid en braken o Rug- en bekkenpijn: urologische aandoeningen; acute obstetrischgynaecologische aandoeningen o Niet-traumatische pijn aan extremiteiten o Spoedeisende oogheelkundige aandoeningen o Spoedeissende aandoeningen op het gebied van de KNO-heelkunde o Metabole en endocrinologische aandoeningen o Haemorrhagische diathese o Spoedeisende dermatologische aandoeningen o Musculoskeletale aandoeningen o Gedragssotoornissen/psychiatrische aandoeningen o Sociaal Specifieke aandachtsgebieden o (acute) pijnstelling en sedatie o Traumatologie: hoofd en ruggenmerg; thorax; abdominaal; bekken en urogenitaal; extremiteiten; tijdens zwangerschap; kinderen; ouderen o (acute) kindergeneeskundige aandoeningen o (acute) geriatrie o Prehospitale acute hulpverlening o Rampengeneeskunde

17 Onderwijskundig: Teacher-teacher cursussen o hoe geef ik in 15 min. een interessante presentatie; o feedback geven Onderwijs in de klinische praktijk Toetsing en evaluatie van de Aio s Bijlage Selectie E-Learning modules Uitgangspunten bij de selectie van medische content die in aanmerking kan komen voor accreditatie De E-Learning module moet ingezet kunnen worden voor medisch specialisten. De E-Learning module moet ingezet kunnen worden in de nascholingstrajecten van de artsenpopulatie in Nederland. Alleen digitaal materiaal dat beschikbaar is in Medischonderwijs.nl komt voor selectie in aanmerking. Als digitaal materiaal binnen de instellingen beschikbaar is maar nog niet in Medischonderwijs.nl staat, moet dit materiaal eerst in MedischOnderwijs.nl gezet worden. Digitaal materiaal moet gebruiksrechtelijk vrij ter beschikking staan of na onderhandeling ter beschikking komen. Gebruiken betekent bekijken, presenteren, etc. het betekent niet dat er ook gewijzigd moet kunnen worden. Als we E-Learning modules selecteren uit MedischOnderwijs.nl waarbij het absoluut noodzakelijk is dat deze in een bepaalde setting wordt gebruikt (een Blended context), dan worden deze niet meegenomen in de verdere procedure. We willen modules selecteren en accrediteren die zondanig vrij zijn van blended context dat instituten de modules gemakkelijk binnen hun eigen blended programma s kunnen inpassen. Commercialiteit van een product is een extra criterium dat meeweegt in beoordeling (samen met inhoud, technische en onderwijskundige criteria). Wanneer er veel vraag is naar de accreditering van een commercieel product, dan zal deze moeten worden geaccrediteerd. Alle drie instellingen zijn betrokken bij het selectieproces. Selectieprocedure 1e fase: 1. Leiden maakt een voorselectie van de E-Learning modules in MedischOnderwijs.nl. In deze voorselectie wordt aangegeven welke modules in principe geschikt worden geacht voor de na/bijscholing. 2. Ieder instituut komt met een lijst van speerpunten. Medisch inhoudelijke onderwerpen waarop het accent ligt binnen de bij- en nascholing van medici. 3. Ieder instituut selecteert vervolgens 10 E-Learning modules uit de lijst van modules die in principe geschikt worden bevonden. 4. De modules die via deze selectie boven komen, worden beoordeeld op functionele criteria. 5. Ieder instituut maakt een lijst in Excel van de modules die bekeken zijn met de beoordeling daarbij op de inhoudelijke en functionele criteria. 6. Lijsten met beoordelingen van de verschillende instituten worden samengevoegd tot één verslag van de beoordelingen. 7. We selecteren dan in eerste instantie 10 E-Learning modules waar iedereen interesse in heeft. Deze modules gaan als eerste de accreditatie procedure in. 8. De ervaringen met deze selectieprocedure worden geëvalueerd, en op basis hiervan wordt voor de 2 e fase een volgende selectieprocedure vastgesteld

18 Selectiecriteria: De eerste selectie (keuze van 10 modules) zal gedaan worden op basis van inhoudelijke criteria, namelijk op onderwerp/speerpunt. De tweede selectie zal gedaan worden op basis van functionele criteria, die in onderstaand lijstje staan: Beoordelingscriterium Beoordelingsnorm Niveau is geschikt voor na-/bijscholing medici Voldoet wel / voldoet niet Taal Nederlands / Engels / anders Lengte Noem de doorlooptijd Onderwijsfunctie Informeren, trainen, toetsen, Gebruiksgemak, ontwerp, userinterface Goed / matig / slecht Kosten Wel /niet Plug-inns Wel / niet + noemen welke Instellingen LUMC, UMCN of andere instelling Vrij van context Ja / nee Er zal een template gemaakt worden met deze beoordelingscriteria, dat voor iedere COO les ingevuld kan worden. Bijlage Workshop MedischOnderwijs.nl Introductie met Powerpoint presentatie * Opdracht: - Maak shortcuts op de desktop naar: Probeer in te loggen: 1. Hoe bereik ik een les? - Zoeken in MeSH * Opdracht: - Zoek een les over een bepaald onderwerp - Probeer uit te vinden of deze les op de PC waar je nu zit gaat werken - Start hem op, wat gebeurt er? 2. Hoe voer ik een les in? - Metadata - Klasseren (Mijn les is geklasseerd want) - Plaatjes - Features - Checks - Gebruikersgroepen * Opdracht - Voer een les in - Probeer de les te vinden via een zoekopdracht 3. Hoe stel ik de les ter beschikking aan studenten? - LessonID

19 - LessonGroups - Lesson In Group - LessonGroupID - RichUrl in BB - Automatisch gebruikersgroepen geregeld * Opdracht - start de les op met een searchstring - start de lesgroup op met een searchstring 4. Hoe toon ik les resultaten aan docenten? - AccountInGroups - AdminGroups - Admins in Group - AGroup in LGroup * Opdracht - Geef iemand teacher rechten op jouw lesgroep 5. Wat houdt de studycoach in? * Opdracht - Kijk in je eigen history welke lessen gesuggereerd worden - Ben je het met de suggestie eens? Reference List (1) Zeiger RF. Toward continuous medical education. J Gen Intern Med. 2005;20(1): (2) Bloemendaal, P. M., Schoonderwaldt, E. M., Man de, A. J. M., and Riedstra, A. W. Integratie van computerondersteund onderwijs in de elektronische leeromgeving LUMC, AMC, UMCN, UU. Ref Type: Report

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode juli 2005 t/m september 2005 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen:

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Eindrapportage project

Eindrapportage project Eindrapportage project Ontwikkeling van klinisch-anatomische lessen in combinatie met Dynamische Patiënten Simulaties Periode: maart 1999 t/m februari 2003 Uitvoering: LUMC, vakgroep Anatomie LUMC, vakgroep

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 e-learning divisie 1

Jaarverslag 2011 e-learning divisie 1 Datum: 11-01-2011 Auteurs: P.M. Bloemendaal, S. Eggermont Instituut: Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling: Heelkunde Onderwijs Divisie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Handreiking OTO Portfolio

Handreiking OTO Portfolio Handreiking OTO Portfolio Handreiking voor aanschaf en (her)oriëntatie OTO portfolio-omgeving Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming van de

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie