INZETBAARHEID EN MOBILITEIT. Dialoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INZETBAARHEID EN MOBILITEIT. Dialoog"

Transcriptie

1 INZETBAARHEID EN MOBILITEIT Employability: Dialoog als waarborg voor kwaliteit Employability blijkt geen eendagsvlieg. Veel organisaties hebben het versterken van de employability van hun medewerkers hoog in het CÉCILE GORTER EN TOM HORN vaandel staan. Dat manifesteert zich meestal in de E vorm van het opstellen van persoonlijke opleidingsof ontwikkelingsplannen. Maar helaas is de aandacht vaak te veel gericht op de instrumenten, waardoor de aandacht voor het proces van employability alsnog snel kan vervliegen. Voor employability als continu proces geldt een aantal voorwaarden. Noodzakelijke voorwaarden, maar dat is niet voldoende. Want employability blijft mensenwerk. mployability is het vermogen van mensen om werk te krijgen en te houden. Individuen zijn primair zelf verantwoordelijkheid voor het versterken van hun employability. Want alleen het individu is in staat om zijn vermogen tot inzetbaarheid te ontwikkelen, te bezitten, uit te bouwen en te benutten (Horn en Gorter, 998). Vanuit deze gedachtegang is het logisch dat de medewerker zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van zijn talenten. Maar ook de werkgever heeft belang bij een brede inzetbaarheid van de medewerkers. Zonder goed opgeleide, fleibele medewerkers is het onmogelijk om in de mondiale concurrentiestrijd overeind te blijven. Bovendien is het aanbieden van ruime kansen voor ontplooiing één van de laatste lokmiddelen op de over- Drs. C.B.M. Gorter en dr. T.C.M. Horn zijn beiden werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, respectievelijk als senior beleidsadviseur en als hoofd bij de directie Personeel, Organisatie en Informatiemanagement. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Invoering competentieen employabilitymanagement bij EZ In 999 heeft EZ een nieuwe HRM-nota ( Bewegen is troef ) gepubliceerd. Centrale doelstellingen zijn een fleibele organisatie en een persoonsgericht personeelsbeleid. Om deze doelen te bereiken voert EZ competentie- en employabilitymanagement in. Samen met twee onderdelen van EZ is bottom-up een eerste versie van een competentiewoordenboek ontwikkeld. Bij deze twee onderdelen zijn de functies in functieprofielen beschreven en worden momenteel de eerste talentinschattingen en persoonlijke ontwikkelingsplannen gemaakt. De overige onderdelen van EZ starten dit jaar of in 00 met de implementatie van competentie- en employabilitymanagement. Competentiemanagement wordt vooralsnog uitsluitend toegepast voor ontwikkeling en werving & selectie. Ultimo 00 wil EZ dat iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft en dat driekwart van de functies in termen van competenties is beschreven. 5

2 Een organisatie wordt (aan)gedreven door haar missie. Veranderingen in de omgeving vragen om bijstelling van doelstellingen en strategie, soms ook van de missie zelf. De invoering van competentiemanagement maakt het mogelijk om de missie, doelstellingen en strategie te vertalen in benodigde competenties. Deze vormen naast persoonlijke motivaties een richtsnoer voor de ontwikkeling van de medewerkers. Zo wordt de ontwikkeling van medewerkers aangedreven door de ontwikkeling van de organisatie. Het management speelt daarbij de rol van smeerolie door employability te sturen op competenties. Figuur. Relatie competentiemanagement en employabilitymanagement spannen arbeidsmarkt. Om die redenen ondersteunen bedrijven en organisaties hun medewerkers bij het versterken van hun employability. Vaak gebeurt dat door het bieden van opleidingen (inclusief tijd voor opleiding!), het regelmatig opstellen van persoonlijke opleidings- of ontwikkelingsplannen en het stimuleren van (interne) baanverandering. Daarbij wordt in een groeiend aantal bedrijven competentiemanagement als richtsnoer ingevoerd (zie figuur ). Een mooie aanpak, zou je kunnen denken. Niets mis mee. Maar in onze ogen draagt juist een dergelijke mechanistische aanpak het risico van vluchtigheid in zich. Want een aantal essentiële nauw met elkaar verweven voorwaarden om tot een continu proces te komen is niet ingevuld. Het gaat om de volgende voorwaarden:. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: inbedding in bestaande processen. Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan is een centraal onderdeel van employability beleid. In het ontwikkelingsplan worden afspraken neergelegd die medewerker en organisatie maken over het door de medewerker af te leggen ontwikkeltraject. Het plan kan gezien worden als de verbindende schakel tussen de medewerker en de organisatie omdat het individuele leerdoelen en organisatiedoelen bijeen brengt. Het heeft aldus een structurerende functie. Het ondersteunt het gesprek over persoonlijke ontwikkeling en voorkomt dat dit een vrijblijvende aangelegenheid is. Om te voorkomen dat het maken van het ontwikkelingsplan zelf een losstaande aangelegenheid wordt, is het noodzakelijk om deze handeling te koppelen aan bestaande processen in de organisa- 6

3 tie, bijvoorbeeld de cyclus van functioneringsgesprekken. Het tweezijdig karakter van dit gesprek past goed bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie rond persoonlijke ontwikkeling. Bovendien wordt er in dit gesprek vaak ook nu al aandacht besteed aan ontwikkeling, opleiding en loopbaan.. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: de vijf basisvragen. Behalve de inbedding van ontwikkelingsplannen in bestaande processen in de organisatie is ook de inhoud van de plannen van belang. Naar ons idee moeten in een ontwikkelingsplan zo concreet mogelijk de volgende vragen worden beantwoord: - Welke competenties en kennis vragen om verdere ontwikkeling (vanuit het perspectief van de organisatie en vanuit de ambitie en motivatie van de medewerker zelf; zie figuur )? - Welke doelen moeten daarin worden bereikt? - Welke acties worden door de medewerker ondernomen om de doelen te bereiken? - Welke ondersteuning biedt de leidinggevende en de organisatie daarbij? - Wanneer en hoe worden de afspraken geëvalueerd? Door elk van deze vijf vragen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdig (oftewel SMART) te beantwoorden, krijgt het plan feitelijk de vorm van een contract. De afspraken zijn helder, hard en nauwelijks te ontvluchten. Zeker niet als het plan ook formeel wordt bewaard in het personeelsdossier en het binnen de cyclus van personeelsgesprekken steeds weer terugkomt en regelmatig wordt geactualiseerd. Het naleven van de afspraken wordt op die manier etra gestimuleerd. De kans op daadwerkelijke versterking van persoonlijke inzetbaarheid wordt met al deze maatregelen aanmerkelijk groter.. Het ontwikkelen van talenten: de werkomgeving als leeromgeving. Persoonlijke ontwikkeling wordt vaak traditioneel ingevuld met een training of opleiding. Toch wordt leren op de werkplek steeds meer als een effectieve en efficiënte vorm van leren gezien. Zeker voor vaardigheden en gedrag. Alhoewel gedegen wetenschappelijke bewijsvoering dat leren op de werkplek een hoger rendement oplevert dan traditionele cursussen en opleidingen ontbreekt, ligt het voor de hand dat de korte afstand tussen het leren en de toepassing (transfer of training) voordelen oplevert. Want het aantal stappen van het bepalen van de leerbehoefte tot het verankeren van het geleerde in de werksituatie is kleiner. En daarmee ook het risico dat de stappen slecht op elkaar aansluiten. Het vormgeven van leren op de werkplek blijkt in de praktijk toch behoorlijk weerbarstig te zijn. Want de organisatie van het werk moet worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van afwisseling in taken (om nieuwe ervaring op te doen), het werken in projecten en het coachen van medewerkers die specifieke klussen doen (en daarbij fouten mogen maken) om er van te leren. Maar ook van de medewerkers en de leidinggevenden zelf wordt heel wat verwacht. Leidinggevenden zullen bijvoorbeeld in staat moeten zijn om gerichte feedback te geven en moeten hun medewerkers ruimte geven (lees: tijd) voor reflectie op wat zij hebben geleerd. Kiezen voor een cursus is dan meestal de makkelijkste weg. Maar daarmee blijven veel kansen voor duurzame persoonlijke ontwikkeling liggen. Echte vernieuwing wordt niet opgepakt. Competentieniveaus Het EZ-competentiewoordenboek beschrijft de voor EZ meest wezenlijke competenties. Deze competenties zijn ingedeeld naar vier niveaus. Ieder niveau is duidelijk omschreven in waarneembare gedragstermen en biedt gerichte handvatten voor persoonlijke ontwikkeling. De methodiek is afkomstig van Twijnstra Gudde (Van der Heijden, 999). Momenteel worden voor iedere competentie op elk niveau mogelijkheden bedacht om die competentie op de werkvloer verder te ontwikkelen, de zogenaamde ontwikkeltips. 4. De employability dialoog: de kern waar het om draait. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een belangrijk instrument voor het vergroten van employability. Maar een plan alleen is nog niet voldoende. Het gaat er met name om dat medewerker en leidinggevende in gesprek raken over de ontwikkeling van de medewerker, samen ontwikkeldoelen bepalen, over de invulling hiervan afspraken maken, deze uitvoeren en vervolgens evalueren. Kortom, het maken èn uitvoeren van een ontwikkelingsplan moet een samenspel of dialoog zijn tussen medewerker en leidinggevende. Waarom speelt de direct leidinggevende zo n belangrijke rol? Allereerst wordt de manager geacht de missie, strategie en doelstellingen en de vertaling naar benodigde competenties toe te lichten en te verklaren (zie figuur ). Vervolgens is hij of zij als representant van de organisatie tegenover de medewerker verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de medewerker bij het werken aan inzetbaarheid. Want zoals gezegd heeft de organisatie een groot belang bij employable medewerkers. Voorts is de direct leidinggevende vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de werkverdeling bij uitstek in staat om learning-onthe-job mede vorm te geven. Ten slotte heeft hij of zij naast andere collega s uit de directe omgeving goed zicht op het functioneren van de medewerker en is dus bij uitstek in staat om feedback te geven. Dit past ook bij de geleidelijk aan veranderende rol van de manager in de richting van people management. Met de employability dialoog worden alle eerder genoemde voorwaarden afgedekt. Bovendien maakt de dialoog het mogelijk om de wat onevenwichtige verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en de faciliterende rol van de organisatie beter in balans te houden. De employability dialoog is daarmee de kern waar het om draait. Dilemma De geschetste zienswijze is niet zonder problemen. De leidinggevende kan immers voor een dilemma komen te staan wanneer hij of zij de medewerker moet ondersteunen bij ontwikkeling in de richting van een andere functie. Dit soort situaties is naar ons idee niet te vermijden, maar kan verlicht worden door de leidinggevende mede te beoordelen (en te belonen) op de wijze waarop hij bijdraagt aan de employability van zijn medewerkers. Daarbij is het vanuit het gezichtspunt van de organisatie van belang dat de 7

4 talenten vooral binnen de organisatie als geheel ontwikkeld en benut worden. Voorkomen moet worden dat talenten de organisatie verlaten vanwege geringe ontplooiingsmogelijkheden. Uiteraard zullen leidinggevenden ook de kans moeten krijgen om zich te bekwamen in people management, bijvoorbeeld door training of coaching. Daarnaast zullen medewerkers en leidinggevenden te allen tijde te rade moeten kunnen gaan bij een professionele loopbaanadviseur (zie ook kader ). Emplaza EZ heeft een virtueel employability winkelcentrum in aanbouw. Voordeel van dit virtuele centrum is dat het zeer laagdrempelig is: het centrum zal in de toekomst voor iedere EZ-er (medewerker en leidinggevende) vanaf de eigen werkplek toegankelijk zijn. En iedereen kan het bezoeken op de momenten die hem of haar het beste uitkomen. De bezoeker kan er terecht met vragen als: Wat betekent persoonlijke ontwikkeling nu precies? Wat heb ik er aan? Welke acties kan ik ondernemen? Welke deelarbeidsmarkten zijn er binnen EZ aanwezig? Wat wil EZ van mij? En hij kan zich aan de hand van tests, checklists, wegwijzers, goede voorbeelden enzovoorts voorbereiden op het maken van een ontwikkelingsplan of het uitvoeren van acties uit dit plan. Voor specifieke ondersteuning zoals assessments, loopbaanbegeleiding en training wordt de bezoeker doorverwezen naar het fysieke employability winkelcentrum. Het virtuele en het fysieke centrum hebben op die manier elk hun eigen - maar complementaire - functie. Employability-proces: een voorbeeld In het voorafgaande hebben we een aantal voorwaarden besproken om de continuïteit en effectiviteit van employability beleid, en daarmee de kwaliteit, te versterken. Het is vervolgens de vraag hoe employability als proces in de praktijk werkt. In vogelvlucht is het proces zoals EZ daar momenteel mee eperimenteert weergegeven in figuur. Stap. De talentinschatting als vertrekpunt. Allereerst wordt bekeken op welke punten de medewerker zich goed ontwikkelt en op welke punten verbetering gewenst is. Anders gezegd: er wordt een inschatting gemaakt van de talenten van de medewerker. Welke talenten worden ingeschat hangt af van de situatie waarin de medewerker zich bevindt. Zolang de medewerker bijvoorbeeld nog groeit en leert in zijn huidige functie, ligt het voor de hand dat de talenten worden ingeschat in relatie tot de voor de huidige functie vereiste competenties. Als de medewerker toe is aan een verandering van functie, kunnen de talenten worden ingeschat ten opzichte van het functieprofiel van een door de medewerker gewenste functie. Medewerker en leidinggevende stellen van tevoren gezamenlijk vast van welke situatie sprake is en dus welke talenten worden ingeschat. De talentinschatting gebeurt met vragenlijsten. De vragenlijsten worden zowel door de medewerker zelf als door de leidinggevende ingevuld. Indien de medewerker ook andere collega s om feedback wil vragen (multiple source feedback), bekijken medewerker en leidinggevende vooraf samen welke collega s worden gekozen. Stap. Gezamenlijk vaststellen van talentprofiel en ontwikkeldoelen. De resultaten van de talentinschatting vormen input voor het gesprek. Zowel de vergelijking van de resultaten van de verschillende inschatters als de vergelijking van de resultaten met het desbetreffende functieprofiel kan interessante inzichten opleveren. De mogelijkheid bestaat dat de resultaten van de medewerker zelf (feitelijk zijn zelfbeeld) sterk verschillen van de resultaten van de andere inschatters. In een dergelijke situatie is het van belang dat Het employability-proces in 4 stappen Nieuwe oriëntatie Bijstellen 4 Nieuwe cyclus Wat? POP Figuur. Visuele weergave van de dialoog Wie? Ontwikkelrichting Feedback-gevers Talentprofiel Ontwikkeldoelen Afspraken Evaluatie medewerker en leidinggevende het gesprek aangaan en proberen om samen of eventueel met hulp van anderen zoals bijv. de naast hogere chef, de P&Oadviseur of een loopbaanadviseur toch tot één talentprofiel te komen. Overigens kan zich ook de situatie voordoen waarbij de leidinggevende, na consultatie van andere inschatters, zijn of haar mening moet bijstellen. Een belangrijke voorwaarde voor het opstellen van een pop is namelijk dat medewerker en leidinggevende overeenstemming bereiken over de resultaten van de talentinschatting en deze ook accepteren. Want alleen dan zijn beide partijen daadwerkelijk in staat om met elkaar afspraken te maken die worden gedragen en ook zullen worden nageleefd. Vergelijking van het gezamenlijk vastgesteld talentprofiel met het functieprofiel maakt zichtbaar welke talenten verdere ontwikkeling behoeven. Na analyse van de verschillen bespreken medewerker en leidinggevende welke talenten prioriteit krijgen en bepalen zij concrete ontwikkeldoelen. 8

5 Stap. Concrete afspraken maken over ontwikkelacties. In het ontwikkelingsplan leggen medewerker en leidinggevende vervolgens vast welke activiteiten zij beiden ondernemen om de ontwikkeldoelen te realiseren. Ontwikkelacties kunnen bestaan uit het volgen van opleidingen, learning-on-the-job, een (tijdelijke) overstap naar een andere functie (interim functievervulling of definitief), een stage, coaching door een ervaren collega etc. Met name learning-on-the-job biedt zoals eerder betoogd goede mogelijkheden om competenties te ontwikkelen en te versterken. Niet alleen voor gedrag (talenten) kan een ontwikkeltraject worden uitgestippeld. Het is ook mogelijk dat de medewerker bepaalde kennis nodig heeft of dient uit te breiden. Ontwikkelacties kunnen dus zowel talenten als kennis betreffen. Stap 4. Evalueren van afspraken. Als laatste bevat het persoonlijk ontwikkelingsplan afspraken over het moment en de wijze waarop de resultaten van de ontwikkelacties gezamenlijk worden geëvalueerd. Evaluatie vindt minimaal één keer per jaar plaats. Belangrijkste vraag is of de ontwikkeldoelen zijn bereikt, of dat er aanvullende acties nodig zijn. In het eerste geval kan de cyclus opnieuw beginnen, met een nieuwe talentinschatting. In het tweede geval is bijstelling van de ontwikkelacties gewenst. Het proces van ontwikkelen loopt dus altijd door. Conclusies De kwaliteit van het proces rond persoonlijke ontwikkeling is van groot belang voor de kwaliteit van het resultaat: vergroting van de inzetbaarheid van de medewerkers. In dit artikel hebben we enkele essentiële voorwaarden voor de invoering van een succesvol employability beleid beschreven. De belangrijkste voorwaarde is dat employability een samenspel is van medewerker en leidinggevende. De dialoog tussen beiden staat centraal. Pas dan kunnen medewerkers zich krachtig en gericht ontwikkelen. Literatuur - Horn, T.C.M. en C.B.M. Gorter, Wie heeft er belang bij employability?, De intrinsieke en etrinsieke waarde van brede inzetbaarheid, in: Gids voor Personeelsmanagement, 998/. - Heijden, Th. J. van der (red.), Competentiemanagement, Van belofte naar verzilvering, Kluwer/NVP, Deventer

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

1 Ontwikkelgericht leren als doel van competentiemanagement

1 Ontwikkelgericht leren als doel van competentiemanagement 1 Ontwikkelgericht leren als doel van competentiemanagement Competenties en competentiemanagement beginnen gevleugelde woorden te worden. Veel organisaties zien competentiemanagement als een mogelijkheid

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD 360 FEEDBACK 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument www.keiwijzer.nl Keiwijzer professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument 360º Feedback

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht 1. Indien er een conflict ontstaat op het werk tussen u en een medewerker dan kunt u volgens de theorie het beste: A. samenwerken, want

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Competentie management

Competentie management E-BOOK Competentie management DE WEG NAAR OPTIMALE INZETBAARHEID K. Daanje 2012 W W W. H R M A L L R O U N D. N L INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 1. Competentiemanagement...3 1.1. Wat zijn competenties?...3

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK Voor het toetsen van huidige competenties aan de gewenste competenties en voor het ondersteunen van feedback

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

De CareerPlanner Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers

De CareerPlanner Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers De CareerPlanner Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S sn.nl Hoe kunnen wij gerichter competenties

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie?

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? Oefenvragen Management Assistent A - Personeelsmanagement 1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? 1. Vragen

Nadere informatie

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Werkboek Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Easy360.nl is een webapplicatie van ixly 2012 Van 360 feedback naar POP p. 1 Van 360 graden feedback naar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voor

Nadere informatie

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages UITLEG RAPPORTAGE PERFORMANCE MATRIX EN TALENTEN- & COMPETENTIEPASPOORT In dit document willen we een korte uitleg geven over twee nieuwe TMA rapportages. Ten eerste geven we informatie over de rapportage

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten De individuele feedforward analyse geeft u inzicht in uw management- en leiderschapskwaliteiten en hoe u deze verder verstevigt en inzet. U ontdekt hoe u met uw kwaliteiten nóg meer het verschil maakt

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Een functioneel beheerder op maat Professionele begeleiding Ervaren kandidaten

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Een functioneel beheerder op maat Professionele begeleiding Ervaren kandidaten Upgrade Functioneel Beheer Ervaren kandidaten Professionele begeleiding Functioneel beheer vanaf dag één professioneel verzorgd Een functioneel beheerder op maat Upgrade Functioneel Beheer Als u - een

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN 3.3 EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN WAAROM POP S INVOEREN? De medewerkers denken systematisch na over hun werk en loopbaanwensen. De (groei)wensen worden geëxpliciteerd door de medewerkers.

Nadere informatie

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie?

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? Verticale integratie Horizontale integratie Diepte integratie - Horizontale integratie : Hoe stemmen wij alle elementen van onze horizontale

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 7 OCMW-wet

tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 7 OCMW-wet ZORG VOOR WERK EEN In POP het kader VOOR van project Kortdurende IEDEREEN stages in privéondernemingen! tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 7 OCMW-wet In samenwerking met Gemeente

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

INVESTORS IN PEOPLE. Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie.

INVESTORS IN PEOPLE. Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Trefwoorden: Investors in People, personeelsbeleid, training en ontwikkeling INVESTORS IN PEOPLE Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid Samenvatting Om als organisatie goede prestaties te leveren hebben

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Assessment & Ontwikkeling

Assessment & Ontwikkeling Mensen stimuleren om het beste uit hun talent te halen Assessment & Ontwikkeling Mensen maken het succes van organisaties. Zij zijn succesvol als hun kwaliteiten matchen met het werk. Zeelenberg helpt

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu?

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het Functiegebouw Rijk en de implementatie ervan zijn klaar. Functies zijn nu beter vergelijkbaar en verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L. Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie?

Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L. Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L Nancy Cantens - Ann Decorte Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? 1. Toelichting bij het wat, wanneer en waarom

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Matchingstool Future Jobs

Matchingstool Future Jobs Vooraf Dit instrument is bedoeld als ondersteuning voor een andere manier van matchen in het kader van Future Jobs. Deze nieuwe manier van matchen hebben we tot nu toe getypeerd als matchen op soft skills.

Nadere informatie