BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe"

Transcriptie

1 BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus DB Zwolle T: Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Planproces 2 3. Huidige situatie 4 4. Maatregelen 9

3 Figuur 1: Ligging her in te richten straten

4 1. Inleiding In het oorspronkelijke Verkeers(veiligheids)plan uit 1998 is de gemeente Epe opgedeeld in een 22-tal gebieden. Het doel van deze gebiedsindeling was om de 22 samenhangende gebieden Duurzaam Veilig als 30 of 60 km/uur zone in te richten. Het verkeersveiligheidsplan is inmiddels vervangen door het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (2010) en een groot deel van de genoemde gebieden is in de afgelopen jaren al ingericht als 30 of 60 km/uur zone. Om verschillende redenen is een beperkt aantal straten in Vaassen tot op heden nog niet als 30 km/uur straat ingericht. In lijn met de beleidslijn die in 1998 is ingezet, worden deze straten de komende periode alsnog aangepakt. De straten waarover het hier gaat liggen in het noordoostelijke en zuidoostelijke deel van Vaassen (zie figuur 1) en liggen vrijwel allemaal gedeeltelijk binnen en buiten de bebouwde kom. Concreet gaat het om de volgende (delen van) straten binnen de bebouwde kom: Pastoorsweg tussen de komgrens en de Emsterweg; Manegeweg tussen de Apeldoornseweg en de Oude Apeldoornseweg; Oude Apeldoornseweg tussen de komgrens en de Apeldoornseweg; Kerkenkampweg; Poelweg vanaf de komgrens tot de Laan van Fasna; Eierstreekweg vanaf de komgrens tot de Poelweg. Ook voor deze gebieden is aan de hand van een open planproces een herinrichtingsvoorstel uitgewerkt. Voorliggende rapportage doet in het kort verslag van dit planproces en de resultaten hiervan. Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven wij het planproces, waarna in hoofdstuk 3 de huidige situatie aan de orde komt. In hoofdstuk 4 ten slotte komen de maatregelen aan de orde. 1

5 2. Planproces Het opstellen van een herinrichtingsplan voor de wegen heeft plaatsgevonden aan de hand van een open planproces. In dit planproces is de inbreng van bewoners langs de wegen en de belanghebbenden in het gebied rondom de wegen een belangrijk aspect. Het gevolgde planproces is (chronologisch) als volgt opgebouwd: inventarisatie; informatieavond/workshop; concept planvorming; informatieavond; definitieve planvorming. Inventarisatie In de inventarisatie is een beeld gevormd van de straten. Hierbij is aandacht besteed aan de ligging van de straten in de totale verkeersstructuur, de vormgeving van de straten en de klachten die bij de gemeente bekend zijn. Ook is de onveiligheid, het aantal geregistreerde ongevallen dat heeft plaatsgevonden, tegen het licht gehouden. Informatieavond/Workshop Op 2 juni is een informatieavond/workshop georganiseerd in dorpshuis De Rank in Vaassen. Hiervoor zijn de aanwonenden van de wegen en overige belanghebbenden (waaronder de Fietsersbond) uitgenodigd. Tijdens het eerste deel van de informatieavond is een presentatie gegeven over het planproces, de Duurzaam Veilig-principes, de klachten over en de ongevallen op de wegen. Het tweede deel van de avond bestond uit een workshop, waarin de belangstellenden per straat in groepen waren ingedeeld en voor de betreffende straat een herinrichtingsvoorstel hebben uitgewerkt, dat vervolgens aan de overige aanwezigen is gepresenteerd. Conceptplanvorming Mede aan de hand van de bevindingen uit de eerste informatieavond is voor alle wegen een conceptplan opgesteld. Dat wil zeggen dat een sober maatregelenpakket is ontwikkeld om het gewenste effect, een lagere snelheid en hoge(re) mate van verkeersveiligheid te bereiken. 2e informatieavond Op de tweede informatieavond die twee weken na de eerste avond heeft plaatsgevonden (19 juni), eveneens in De Rank in Vaassen, is het conceptplan toegelicht. Vervolgens is een discussie met de belangstellenden gevoerd over de conceptmaatregelen. Bewoners en belanghebbenden hebben de mogelijkheid gekregen om wijzigingen en/of aanvullingen aan te geven op het conceptplan. 2

6 Naast de input van de gebruikers is het planproces begeleid door een ambtelijke werkgroep. Ambtelijke werkgroep De ambtelijke werkgroep heeft een bijdrage geleverd als klankbord lopende het planproces. In de ambtelijke werkgroep zijn de mogelijke maatregelen besproken die hebben geleid tot het conceptplan. Daarna heeft de ambtelijke werkgroep een bijdrage geleverd in de georganiseerde informatieavond, waar het conceptplan is toegelicht. Ten slotte is in overleg met de werkgroep het definitieve maatregelenpakket vastgesteld zoals dat nu voorligt. De ambtelijke werkgroep is samengesteld uit de volgende personen: de heer R. Hartgers (afdeling Openbare Ruimte); de heer A. Lokhorst (afdeling Openbare Ruimte); mevrouw A. Freund (afdeling Openbare Ruimte); de heer J. Haveman (projectleider/verkeerskundige BVA Verkeersadviezen). Naast de inbreng van de ambtelijke werkgroep heeft wethouder Robert Scholten namens de gemeente de informatieavonden geleid. 3

7 3. Huidige situatie In dit hoofdstuk beschrijven wij per weg de huidige situatie. Hierbij gaan wij in op de huidige vormgeving en de klachten die over de wegen bekend zijn en zijn geuit op de eerste informatieavond. Voor de overzichtelijkheid worden de straten afzonderlijk besproken. Hierbij hanteren wij de volgende volgorde: Pastoorsweg; Poelweg/Eierstreekweg; Oude Apeldoornseweg-zuid; Oude Apeldoornseweg-noord; Manegeweg; Kerkenkampweg. Algemeen Vooraf vermelden wij dat er op de genoemde straten nagenoeg geen ongevallen plaatsvinden. In de periode zijn er op alle straten samen twee ongevallen geregistreerd. Beide ongevallen hebben plaatsgevonden op de Poelweg. Eén ongeval vond plaats in 2008 en één in In beide gevallen was er sprake van een personenauto die een aanrijding had met een vast object. Beide ongevallen hadden uitsluitend materiële schade tot gevolg. Er was dus geen sprake van letsel. Voor nagenoeg alle wegen geldt dat er geen gegevens bekend zijn over het gebruik (intensiteit) van de wegen. Wel bestaat de indruk uit de inventarisatie dat de intensiteiten op alle wegen laag zijn en in ieder geval passen binnen de functie die de wegen vervullen. Ten slotte vermelden wij dat alle wegen zijn voorzien van een asfaltverharding. Deze informatie wordt dus bij de beschrijving van de afzonderlijke wegen niet meer opgenomen. Pastoorsweg Pastoorsweg noord De Pastoorsweg ligt in het noordoostelijke deel van Vaassen en vormt een (zeer ondergeschikte) verbinding tussen de Emsterweg en de Laan van Fasna. De Pastoorsweg wordt als het ware in tweeën gedeeld door de fietsroute Treinbaanpad en bestaat daardoor min of meer uit een noordelijk en een zuidelijk deel. 4

8 Op het noordelijke deel van de weg ontsluit een kleine woonwijk (Kornoeljestraat) en dit deel heeft (aan beide zijden) enige bebouwing. Het zuidelijke deel ontsluit de tennisclub en heeft hoofdzakelijk aan de oostzijde bebouwing. Ten zuiden van dit oostelijke bebouwingscluster ligt de grens bebouwde kom van Vaassen. De breedte van de Pastoorsweg is circa 4,0 meter en er zijn geen voorzieningen voor voetgangers en fietsers aanwezig. Ook is er geen markering op de weg aangebracht. Over de Pastoorsweg zijn er diverse klachten door de bevolking geuit, deze gaan Pastoorsweg zuid vooral over een te hoge snelheid, veel (sluip)verkeer en vrachtverkeer. Poelweg/Eierstreekweg Deze beide wegen liggen in het zuidoostelijke deel van Vaassen en sluiten aan op de Laan van Fasna. Beide wegen vormen de verbinding tussen deze weg en het oostelijk van Vaassen liggende buitengebeid, waardoor verbindingen mogelijk zijn met de A50 (in noordelijke richting) en met Apeldoorn. Dit aspect is ook aanleiding tot klachten vanuit deze straten; er is sprake van sluipverkeer en een te hoge snelheid. Daarnaast wordt in bepaalde perioden hinder ondervonden van landbouwverkeer, maar hierover is aangegeven dat dit niet te vermijden is. Dit wordt dan ook Poelweg niet als heel groot probleem gezien, mits deze transporten veilig plaatsvinden. Een deel van beide wegen ligt binnen de bebouwde kom. De komgrens op de Poelweg ligt net ten westen van de aansluiting met de Hemelweg en de komgrens op de Eierstreekweg, die onlangs is verplaatst bevindt, zich net ten oosten van het perceel Eierstreekweg 20. Eierstreekweg Langs zowel de Poelweg als de Eierstreekweg is aan beide zijden bebouwing aanwezig, waarbij deze aan de Poelweg 5

9 hoofdzakelijk aan de noordzijde staat en langs de Eierstreekweg aan de zuidzijde. De breedte van de Poelweg is circa 3,75 meter en de Eierstreekweg is nog circa 0,5 meter smaller. Op sommige delen langs de wegen is de verharding verbreed met grasbetonstenen. Ook op deze wegen is er geen markering en zijn er geen aparte voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Oude Apeldoornseweg-zuid Het zuidelijke deel van de Oude Apeldoornseweg ligt ten zuiden van de Laan van Fasna en vormt een ondergeschikte verbinding met, zoals de naam al doet vermoeden, Apeldoorn. De komgrens op deze weg bevindt zich net ten zuiden van perceel Oude Apeldoornseweg 87. Ten zuiden hiervan bevindt zich nog Oude Apeldoornseweg-zuid (noordelijk deel) een snelheidsremmende maatregel in de vorm van een 60 km/uur drempel. De bebouwing ligt uitsluitend aan de oostzijde van de weg. Aan de westzijde ligt de begraafplaats met een toegang op de Oude Apeldoornseweg. Het meest noordelijke deel van de Oude Apeldoornseweg zuid dat aansluit op de Laan van Fasna is ruim 6 meter breed, na perceel Oude Apeldoornseweg 65 versmalt het profiel naar een kleine 4,5 meter. Op het bredere deel is aan de westzijde een trottoir aanwezig. Op de overige delen van de Oude Apeldoornseweg is dit niet het geval. Op het gehele traject zijn er ook geen aparte voorzieningen voor het fietsverkeer. Oude Apeldoornseweg-zuid (zuidelijk deel) Het smalle deel beschikt over kantmarkering. Over de gereden snelheid op deze weg verschillen de meningen. Oude Apeldoornseweg-noord Het noordelijke deel van de Oude Apeldoornseweg ligt tussen de Laan van Fasna en de Apeldoornseweg in en ontsluit (een deel van) de aangrenzende woonwijken. Op dit deel is aan beide zijden bebouwing aanwezig, maar op het deel tussen de Laan van Fasna en de Manegeweg hoofdzakelijk aan de oostzijde. Op het laatstgenoemde deel ligt aan de oostzijde een rabatstrook die in de huidige situatie 6

10 vooral als parkeerstrook wordt gebruikt. De breedte van de weg is hier circa 5,5 meter en de rabatstrook is 2,0 meter breed. Op het deel tussen de Manegeweg en de Apeldoornseweg is vrijwel overal aan beide zijden van de weg een trottoir aanwezig. Tevens kan op dit deel in een aantal gevallen buiten de rijbaan worden geparkeerd in parkeervakken. Dit is vooral mogelijk ter hoogte van de aanwezige winkelvoorzieningen. Oude Apeldoornseweg-noord (zuidelijk deel) Dit deel is met 5,0 meter iets smaller dan het zuidelijke deel. De langsparkeervakken zijn circa 2,3 meter breed en de trottoirs circa 1,6 meter. Aparte voorzieningen voor fietsers zijn niet aanwezig, dit geldt ook voor markering. Over dit deel van de Oude Apeldoornseweg zijn de klachten hoofdzakelijk gericht op een te hoge snelheid en misbruik van deze weg door vrachtverkeer (vooral van en naar autobedrijf Favoriet). Ten slotte wordt de aansluiting van de Oude Apeldoornseweg op de Apeldoornseweg onveilig gevonden Oude Apeldoornseweg-noord (noordelijk deel) omdat verkeer met hoge snelheid de Oude Apeldoornseweg inrijdt. Manegeweg De Manegeweg ligt ten westen van de Oude Apeldoornseweg in oost-west richting en verbindt de Oude Apeldoornseweg en de Apeldoornseweg. Deze weg is circa 5,5 meter breed en heeft aan beide zijden vrijwel overal trottoirs met een breedte van circa 2 meter. Aan de noordzijde ontbreekt over beperkte lengte een trottoir. Dit is ook een van de klachten die door de aanwonenden is geuit. Een andere klacht is identiek aan een klacht over de Oude Apeldoornseweg, namelijk overlast door vrachtverkeer. De bebouwing bevindt zich aan beide Manegeweg zijden van de weg en er wordt 7

11 veelvuldig geparkeerd op de rijbaan. Markering en fietsvoorzieningen zijn ook op deze weg niet aanwezig. Kerkenkampweg De Kerkenkampweg is een doodlopende straat die aan de westzijde ontsluit op de Oude Apeldoornseweg. Langs de weg ligt aan beide zijden bebouwing. Aan de noord- en zuidzijde zijn rabatstroken aanwezig. Aan de zuidzijde is deze strook met een breedte van 2,0 meter aanzienlijk breder dan de strook aan de noordzijde. De zuidelijke rabatstrook wordt dan ook vooral als parkeerstrook Kerkenkampweg gebruikt. De rijbaan is ruim 4,5 meter breed. Voorzieningen voor voetgangers en fietsers zijn er niet. Hetzelfde geldt voor markering. Over deze weg zijn geen klachten bekend. 8

12 4. Maatregelen In dit hoofdstuk beschrijven wij de maatregelen. Maatregelen die zijn voortgekomen uit de inbreng tijdens de eerste informatieavond/workshop, de vertaling hiervan naar een conceptplan en de reactie hierop in de tweede informatieavond. Bij het opstellen van het maatregelenpakket is gezocht naar sobere, maar effectieve maatregelen passend binnen de verkeerskundige uitgangspunten en randvoorwaarden die voor deze gebieden gelden. De basisgedachte bij alle maatregelen is het afdwingen van het gewenste (snelheids)gedrag. Bij de beschrijving van de maatregelen wordt dezelfde volgorde aangehouden als in het vorige hoofdstuk. De figuren die in de tekstblokken zijn opgenomen dienen ter verduidelijking, vanwege de beschikbare ruimte zijn op deze figuren alle details echter niet even goed zichtbaar. Om deze reden zijn de tekeningen in een groter formaat ook in bijlage 1 opgenomen. Algemeen Voor alle wegen geldt dat deze deel gaan uitmaken van een 30 km/uur gebied. Deze gebieden worden altijd begrensd door een poortconstructie. Een poortconstructie kent vele vormen, maar voor alle poortconstructies in dit plan geldt dat de poort bestaat uit bebording en markering (dubbele dwarsmarkering over de rijbaan). Op de grenzen van het gebied worden in principe geen aanvullende (snelheidsremmende) maatregelen getroffen. Voor de meeste poorten is dit ook niet nodig, omdat deze zich in de directe omgeving van een aansluitende weg bevinden en de snelheid hier al laag is. Pastoorsweg Bij de Pastoorsweg kan als voornamelijk probleem worden gezien dat de weg een verbinding vormt tussen de Emsterweg en de Laan van Fasna en daardoor oneigenlijk wordt gebruikt. Het profiel van de weg leent zich daar niet voor en bovendien wordt een belangrijke fietsroute gekruist (Treinbaanpad). De eerste gedachte was dan ook om de Pastoorsweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het Treinbaanpad. Hiermee wordt het oneigenlijke gebruik tegengegaan en is de verkeersveiligheid op de fietsroute gegarandeerd. Vooral vanuit het noordelijke deel van de Pastoorsweg stuitte deze maatregel nogal op verzet. Enerzijds omdat het verkeer dat de Pastoorsweg inrijdt dan moet keren en hiervoor onvoldoende ruimte aanwezig is en anderzijds omdat dan, meer dan nu het geval is, van de aansluiting op de Emsterweg gebruik moet worden gemaakt. Deze aansluiting wordt door het beperkte uitzicht als gevaarlijk ervaren. Vervolgens is overwogen eenrichtingverkeer in te stellen op (een deel van) de Pastoorsweg, maar het gevolg hiervan is dat voor de aanwonenden langs de Pastoorsweg grote omrijafstanden ontstaan. Er is uiteindelijk voor gekozen de Pas- 9

13 toorsweg uitsluitend te bestemmen voor bestemmingsverkeer. Hiervoor wordt voor het gedeelte tussen de Kornoeljestraat en de aansluiting van de tennisclub een verbod voor gemotoriseerd verkeer ingesteld uitgezonderd bestemmingsverkeer/aanwonenden. Hoewel deze maatregel moeilijk te handhaven is, wordt hiermee waarschijnlijk wel (een groot deel van) het gewenste effect bereikt. Als aanvullende maatregel worden nog de mogelijkheden bezien om extra groen aan te brengen aan de westzijde van de Pastoorsweg ter hoogte van de percelen Kornoeljestraat 16 en 18. Daarnaast kan nog worden overwogen voor het Treinbaanpad aan beide zijden een drempel aan te brengen. Deze maatregel kan eventueel ook worden gerealiseerd in het kader van de opwaardering van deze fietsroute. Wellicht dat in dat kader een plateau een meer optimale oplossing is. Ten slotte stellen wij voor om het deel van de Pastoorsweg buiten de bebouwde kom aan te wijzen als 60 km/uur zone. Op deze weg geldt nu al een maximum snelheid van 60 km/uur, maar de weg is niet als zone aangeduid. Poelweg/Eierstreekweg Voor deze beide wegen geldt dat de snelheid het voornaamste aspect is wat verbeterd moet worden. Door de bewoners van de Poelweg is aangegeven dat zij, naast het instellen van 30 km/uur aanvullende snelheidsremmende maatregelen niet nodig achten. Buiten de bebouwde kom, net ten oosten van de aansluiting met de Hemelweg is al een snelheidsremmende 10

14 voorziening (60 km/uur drempel) aanwezig. Wel worden langs de Poelweg, daar waar dit nog niet het geval is grasbetonstenen aangebracht naast de rijbaan (zuidzijde en deels noordzijde). Hierdoor wordt de veiligheid voor het fietsverkeer vergroot. In verband met de berijdbaarheid van deze grasbetonstenen door fietsverkeer en de hinder (geluid) worden deze stenen met de vlakke zijde boven gelegd. Ook zal de bestaande 60 km/uur drempel op de Poelweg die zich tussen de Laan van Fasna en de Eierstreekweg bevindt aangepast en omgebouwd worden tot een 30 km/uur drempel. Voor het overige worden geen maatregelen aan de Poelweg getroffen. In de Eierstreekweg wordt een snelheidsremmende maatregel aangebracht. Deze maatregel ligt op het westelijke deel ter hoogte van de weilanden. Hiermee wordt de hinder voor de omgeving beperkt. De maatregel krijgt vorm als een zogenaamde busdrempel. Personenautoverkeer ondervindt hinder van deze maatregel, maar landbouw- en vrachtverkeer kunnen redelijk onbelemmerd doorrijden. De maatregel zal in de banden worden gezet om ook voor het vracht- en landbouwverkeer enig effect te bereiken. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een minimale breedte van circa 3,5 meter tussen de banden. Een breedte die iets groter is dan de beschikbare breedte op de Eierstreekweg. Door de aanwonenden van de Eierstreekweg is gevraagd een aanvullende maatregel te treffen net buiten de bebouwde kom. Door het plaatsen van een maatregel buiten de bebouwde kom, waar geen woonbebouwing staat, kan hinder voor aanwonenden worden voorkomen. In verband met mogelijke hinder vindt men een maatregel op de komgrens niet gewenst. Echter het aanbrengen van een 60 km/uur maatregel buiten de bebouwde kom heeft in deze situatie zeer weinig effect. Deze maatregel ligt dicht op het kruispunt met de Hemelweg, waar de snelheid al laag is, en zal daarom nagenoeg geen effect hebben op de snelheid. Er is dan ook niet voor gekozen een maatregel buiten de bebouwde kom aan te brengen. Als aanvullende maatregel is een markering aangebracht die een visueel ver- 11

15 nauwend effect heeft, waardoor het attentieniveau wordt verhoogd en de snelheid (mogelijk) wordt verlaagd. Oude Apeldoornseweg-zuid Op het zuidelijke deel van de Apeldoornseweg worden geen maatregelen getroffen binnen de bebouwde kom. De maatregel die wel moet leiden tot een lagere snelheid bevindt zich buiten de bebouwde kom. De bestaande drempel, die circa 50 meter buiten de bebouwde kom ligt, wordt versmald naar 3,5 meter en wordt in de banden gezet. Hierdoor zal het verkeer dat vanuit het zuiden nadert aanzienlijk worden afgeremd. Dit verkeer heeft de hoogste snelheid. Het verkeer dat van binnen de bebouwde kom nadert heeft een veel lagere snelheid. Als aanvullende maatregel wordt een groen maatregel getroffen. In de westelijke berm zal een bloemrijk grasmengsel worden aangebracht. Hierdoor zal ook een visueel vernauwend effect ontstaan. Oude Apeldoornseweg-noord Op het noordelijke deel van de Apeldoornseweg worden wat meer maatregelen voorgesteld. Allereerst wordt een verbod voor vrachtverkeer ingesteld om vanaf de zuidzijde vanaf de Laan van Fasna de Oude Apeldoornseweg in te mogen rijden. Hierdoor wordt een groot deel van het (sluip)vrachtverkeer tegengegaan. Vrachtverkeer met een bestemming langs de Oude Apeldoornseweg kan de route via de Manegeweg of de Apeldoornseweg volgen. Daarnaast wordt op het gedeelte tussen de Laan van Fasna en de Manegeweg een trottoir aangebracht op de locatie waar zich nu de rabatstrook bevindt. Hierdoor wordt het profiel versmald, wordt aan de voetganger meer ruimte geboden en zal het parkeren plaatsvinden op de rijbaan. Dit heeft een lagere snelheid tot gevolg voor het overige verkeer. 12

16 Het kruispunt van de Oude Apeldoornseweg met de Manegeweg wordt gereconstrueerd. Deze kruising zal enigszins worden verkleind en daarnaast worden vormgeven in klinkerverharding. Vanwege de begrafenisroute die via de Oude Apeldoornseweg loopt, is ervoor gekozen het kruispunt enigszins bol te straten en niet te voorzien van taluds. Op het gedeelte van de Oude Apeldoornseweg tussen de Manegeweg en de Apeldoornseweg worden verder geen maatregelen getroffen. Manegeweg Op de Manegeweg is een van de problemen het sluipverkeer, vooral in oost-west richting. Om dit tegen te gaan is voorgesteld eenrichtingverkeer in te stellen op de Manegeweg tussen de Apeldoornseweg en de Oude Apeldoornseweg, uiteraard uitgezonderd het fietsverkeer. Deze maatregel belemmert de eerder genoemde route voor het vrachtverkeer met een bestemming op de Oude Apeldoornseweg (tussen de Manegeweg en de Laan van Fasna) niet. Doordat er op dit deel van de Manegeweg in de huidige situatie al alternerend wordt geparkeerd is het niet de verwachting dat deze maatregel zal leiden tot snelheidsverhoging. Vanwege het grote aantal inritten aan deze weg is besloten geen parkeervakken aan te geven, maar het parkeren vrij te laten. Wel kan nog overwogen worden om aan de noordzijde het ontbrekende trottoir aan te leggen zodat ook aan deze zijde een doorlopende voorziening aanwezig is. Een en ander moet nog wel beoordeeld worden in het licht van de parkeermogelijkheden. Over het deel van de Manegeweg ten oosten van de Oude Apeldoornseweg is uitgebreid gediscussieerd of dit deel niet zou moeten worden afgesloten. Een afsluiting werd door de aanwonenden voorzien net ten westen van de aansluiting met de Vormerij. Deze maatregel is vooral bedoeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en dan vooral gericht op de overlast die een autobedrijf oplevert. Deze maatregel is niet overgenomen. Met het totale pakket aan maatregelen zoals dat nu 13

17 voor ligt, kan waarschijnlijk het gewenste effect ook worden bereikt. Indien blijkt dat de overlast als gevolg van één specifieke voorziening blijft, ligt het voor de hand te proberen afspraken te maken met dit bedrijf. Pas als dat niet lukt, kan eventueel worden overwogen tot verdergaande maatregelen. Mogelijk dat dan ook nog andere locaties in beeld komen om een afsluiting te realiseren. Kerkenkampweg Op de Kerkenkampweg zijn vanwege het doodlopende karakter en de lengte van het wegvak geen maatregelen voorgesteld. Als op termijn een verbinding met de Vulcanusweg wordt gemaakt is herziening van dit standpunt mogelijk nodig, maar voorlopig voldoet de huidige situatie. Aanvullende maatregelen De hiervoor genoemde maatregelen hebben allen betrekking op de wegen die worden heringericht tot 30 km/uur weg. Er is echter nog een aspect dat van belang is, vooral voor de Oude Apeldoornseweg en de Manegeweg. In de huidige situatie is er een verbinding tussen de Manegeweg en de Gieterij. Dit maakt dat er een verbinding is tussen de Apeldoornseweg en de Laan van Fasna via het woongebied. In het bestemmingsplan is opgenomen dat deze verbinding er niet is voor gemotoriseerd verkeer. De bestaande verbinding dient puur voor bouwverkeer. Wij adviseren deze verbinding te sluiten voor verkeer, uitgezonderd fietsverkeer. Indien de weg nodig is voor bouwverkeer kan deze weer worden geopend, maar dan uitsluitend voor dit verkeer en niet voor het reguliere verkeer. Het sluiten van deze verbinding leidt tot minder (sluip)verkeer door het gebied. De Gieterij wordt dan volledig ontsloten aan de westzijde op de Laan van Fasna. De aansluiting van de Pastoorsweg op de Laan van Fasna is zeer ruim gedimensioneerd. Dit past niet bij de functie die de Pastoorsweg heeft. Om deze reden stellen wij voor de middengeleider in de Pastoorsweg te verwijderen en het profiel van de Pastoorsweg ter plaatse van de aansluiting te versmallen. Daarnaast is het gewenst de linksaffer in de Laan van Fasna, ter hoogte van deze aansluiting, te verwijderen en te vervangen door een middengeleider. Hiermee wordt het kruispunt compacter, waardoor de snelheid van het verkeer op de Laan van Fasna zal dalen. Hierdoor en door het verdwijnen van de linksafstrook zal de oversteek voor het fietsverkeer veiliger worden. Indien het budget dit toelaat zal deze maatregel tegelijkertijd met het instellen van de 30 km/uur maatregelen worden uitgevoerd, maar deze maatregel valt buiten het voorliggende inrichtingsplan voor 30 km/uur wegen en dient nog nader te worden uitgewerkt. Een vergelijkbare situatie doet zich voor op de aansluiting Apeldoornseweg - Oude Apeldoornseweg. Ook hier heeft het de voorkeur de linksafstrook in de Apeldoornseweg te verwijderen ten gunste van de veiligheid van het overstekende fietsverkeer. Ook zal dan het inrijden van de Oude Apeldoornseweg vanaf de Apeldoornseweg niet meer met hoge snelheid kunnen. Dit was een van de klachten van de 14

18 aanwonenden. Het aanpassen van dit kruispunt is echter een te grote ingreep om in dit kader uit te voeren. Deze maatregel zal in een later stadium (herinrichting Apeldoornseweg) aan de orde komen. Kostenraming Van de hiervoor beschreven maatregelen is een raming van de kosten opgesteld. De kosten om de maatregelen te kunnen realiseren worden geraamd op ,00 exclusief BTW. Voor de volledigheid merken wij op dat de aanvullende maatregelen (twee drempels Pastoorsweg en het aanpassen van de kruispunten Pastoorsweg - Laan van Fasna en Apeldoornseweg - Oude Apeldoornseweg) hier niet bij zijn inbegrepen. 15

19 Bijlage 1: Overzichts- en detailtekeningen

20 Pastoorsweg

21

22

23 Poelweg

24

25 Eierstreekweg

26 Oude Apeldoornseweg-zuid

27

28 Oude Apeldoornseweg-noord

29

30

31

32 Manegeweg.

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rollandslaan

Verkeersmaatregelen Rollandslaan Verkeersmaatregelen Rollandslaan 18 april 2017 De Blinkert Martijs Hoefakker (Gemeente Haarlem) Jan Haveman (BVA Verkeersadviezen) 2 Programma 19:30 19:35 uur: Ontvangst 19:35 19:40 uur: Inleiding Martijs

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Definitief ontwerp Willemskade

Definitief ontwerp Willemskade op stap Expertisecentrum Projecten, Realisatie en Beheer Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 422 69 66 NH.Munnik@zwolle.nl www.zwolle.nl Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwerp

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Annen Categorisering van wegen

Annen Categorisering van wegen Annen Categorisering van wegen Inrichten op verblijfsfuncties Bij de inrichting van de wegen in het dorpsgebied van Anloo is de categorisering als erftoegangsweg uitgangspunt. In die categorie is de verblijfsfunctie

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Doel De Middenweg-Zuid wordt heringericht in 2018, waarbij fietsers, voetgangers, busverkeer en autoverkeer een goede en veilige plek krijgen. Doel

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Oudeweg

Toelichting ontwerp Oudeweg Toelichting ontwerp Oudeweg Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en wijkraden is een eerste schetsontwerp doorstroming Oudeweg ontwikkeld met daarin de maatregelen uitgewerkt voor

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Reactienota Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011 N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland februari 2012 1. Inleiding Op 12 december

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door het college van B&W op 25 maart 2014. Reacties, opmerkingen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum vergadering: portefeuillehouder: Wethouder Pekema agendanummer: onderwerp: Verleggen bebouwde komgrens Oude Baan raadsvoorstel: Bergen, 1 december 2009 Het college van

Nadere informatie

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Verslag 2 e informatieavond

Verslag 2 e informatieavond Verslag 2 e informatieavond Projectnaam RP1217 Herinrichting Lekkerbeetjenlaan Opdrachtgever gemeente Vught Projectnummer T1133HA1 Contactpersoon de heer G. Franssen Documentnummer T1133HA1_140403 BV04

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) 54 58 553 Raadsleden datum : 5 december 2008 kenmerk : GWe/2008U02990/HSF betreft : Inrichting 30 km/uur gebieden Geachte Raadsleden, In de raadsvergadering

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Wijziging komgrens Rumpt Noord

Raadsvoorstel. Onderwerp Wijziging komgrens Rumpt Noord Raadsvoorstel Vergadering : 27 september 2011 Voorstelnummer : 09.08 Registratienummer : 11.014795 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit.

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit. Utrechtseweg Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/maatregelen-verkeersveiligheid rapport van de afdeling augustus 2015 1/17 Milieu en Mobiliteit

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1.

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1. Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen 1. Inleiding 1.1. Algemeen Aan de zuidzijde van de kern Dalfsen staan de nodige ontwikkelingen op stapel. Het

Nadere informatie

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016 Kantoorcomplex Paris Noordzeelaan 38-A 8017 JW Zwolle postbus 40089 8004 DB Zwolle T (038) 460 6747 bva@bvaverkeer.nl www.bvaverkeer.nl AAN VAN DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt. Nummer: DS0/2013/3210986ns Steller: Dienst: Stadsbeheer Da rum: 19 december 2013 Burgemeester en

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan CONCEPT FOLDER Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan Westerhavenstr. Munnekeholm Aanpak Brugstraat en Munnekeholm Dit plan gaat over de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm.

Nadere informatie

30 km/uur inrichting Zuiderhout en Oosterhout

30 km/uur inrichting Zuiderhout en Oosterhout 30 km/uur inrichting Zuiderhout en Oosterhout 8 juni 2016 Haarlemmerhout Theater Martijs Hoefakker (Gemeente Haarlem) Jan Haveman (BVA Verkeersadviezen) 2 Programma 19:30 19:35 uur: Ontvangst 19:35 19:45

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o.

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3201 4 februari 2015 Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 3 e bewonersbijeenkomst 8 november Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 3 e bewonersbijeenkomst 8 november Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 3 e bewonersbijeenkomst 8 november 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening en terugblik Proefdrempel Uitgewerkte varianten en vergelijking

Nadere informatie

HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE

HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE 1 AGENDA 2 Opening wethouder Zijlmans Terugblik op doelstellingen Objectieve bevindingen Subjectieve bevindingen Vervolgstappen Vragen Sluiting TERUGBLIK OP DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Nagtzaamstraat. Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond. September 2014

Nagtzaamstraat. Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond. September 2014 Nagtzaamstraat Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond September 2014 Huidige situatie Functies: Verblijfsgebied, straat door woonwijk Basisschool Park,

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voor raadsvergadering d.d.: 4-3-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen 20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen Visie op verkeer in Drunen Onlangs presenteerde het college een voorlopig plan om de verkeersstructuur in het centrum van Drunen (wederom) aan te passen. Zo wil men o.a.

Nadere informatie

Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte

Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte Fietsersbond Brussels Gewest Fietsersbond vzw Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel www.fietsersbond.be 02/502.68.51 1. Inleiding De Kanaalroute maakt deel uit van het

Nadere informatie

1. Vaststelling grenzen bebouwde kom Wegenverkeerswet 2. Begrotingswijziging 3. Kredietbesluit.

1. Vaststelling grenzen bebouwde kom Wegenverkeerswet 2. Begrotingswijziging 3. Kredietbesluit. Stein Gemeenteblad, no. Agendapunt Bijlagen Afdeling A Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad 1. Vaststelling grenzen bebouwde kom Wegenverkeerswet 2. Begrotingswijziging 3. Kredietbesluit. Inleiding

Nadere informatie