BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe"

Transcriptie

1 BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus DB Zwolle T: Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Planproces 2 3. Huidige situatie 4 4. Maatregelen 9

3 Figuur 1: Ligging her in te richten straten

4 1. Inleiding In het oorspronkelijke Verkeers(veiligheids)plan uit 1998 is de gemeente Epe opgedeeld in een 22-tal gebieden. Het doel van deze gebiedsindeling was om de 22 samenhangende gebieden Duurzaam Veilig als 30 of 60 km/uur zone in te richten. Het verkeersveiligheidsplan is inmiddels vervangen door het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (2010) en een groot deel van de genoemde gebieden is in de afgelopen jaren al ingericht als 30 of 60 km/uur zone. Om verschillende redenen is een beperkt aantal straten in Vaassen tot op heden nog niet als 30 km/uur straat ingericht. In lijn met de beleidslijn die in 1998 is ingezet, worden deze straten de komende periode alsnog aangepakt. De straten waarover het hier gaat liggen in het noordoostelijke en zuidoostelijke deel van Vaassen (zie figuur 1) en liggen vrijwel allemaal gedeeltelijk binnen en buiten de bebouwde kom. Concreet gaat het om de volgende (delen van) straten binnen de bebouwde kom: Pastoorsweg tussen de komgrens en de Emsterweg; Manegeweg tussen de Apeldoornseweg en de Oude Apeldoornseweg; Oude Apeldoornseweg tussen de komgrens en de Apeldoornseweg; Kerkenkampweg; Poelweg vanaf de komgrens tot de Laan van Fasna; Eierstreekweg vanaf de komgrens tot de Poelweg. Ook voor deze gebieden is aan de hand van een open planproces een herinrichtingsvoorstel uitgewerkt. Voorliggende rapportage doet in het kort verslag van dit planproces en de resultaten hiervan. Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven wij het planproces, waarna in hoofdstuk 3 de huidige situatie aan de orde komt. In hoofdstuk 4 ten slotte komen de maatregelen aan de orde. 1

5 2. Planproces Het opstellen van een herinrichtingsplan voor de wegen heeft plaatsgevonden aan de hand van een open planproces. In dit planproces is de inbreng van bewoners langs de wegen en de belanghebbenden in het gebied rondom de wegen een belangrijk aspect. Het gevolgde planproces is (chronologisch) als volgt opgebouwd: inventarisatie; informatieavond/workshop; concept planvorming; informatieavond; definitieve planvorming. Inventarisatie In de inventarisatie is een beeld gevormd van de straten. Hierbij is aandacht besteed aan de ligging van de straten in de totale verkeersstructuur, de vormgeving van de straten en de klachten die bij de gemeente bekend zijn. Ook is de onveiligheid, het aantal geregistreerde ongevallen dat heeft plaatsgevonden, tegen het licht gehouden. Informatieavond/Workshop Op 2 juni is een informatieavond/workshop georganiseerd in dorpshuis De Rank in Vaassen. Hiervoor zijn de aanwonenden van de wegen en overige belanghebbenden (waaronder de Fietsersbond) uitgenodigd. Tijdens het eerste deel van de informatieavond is een presentatie gegeven over het planproces, de Duurzaam Veilig-principes, de klachten over en de ongevallen op de wegen. Het tweede deel van de avond bestond uit een workshop, waarin de belangstellenden per straat in groepen waren ingedeeld en voor de betreffende straat een herinrichtingsvoorstel hebben uitgewerkt, dat vervolgens aan de overige aanwezigen is gepresenteerd. Conceptplanvorming Mede aan de hand van de bevindingen uit de eerste informatieavond is voor alle wegen een conceptplan opgesteld. Dat wil zeggen dat een sober maatregelenpakket is ontwikkeld om het gewenste effect, een lagere snelheid en hoge(re) mate van verkeersveiligheid te bereiken. 2e informatieavond Op de tweede informatieavond die twee weken na de eerste avond heeft plaatsgevonden (19 juni), eveneens in De Rank in Vaassen, is het conceptplan toegelicht. Vervolgens is een discussie met de belangstellenden gevoerd over de conceptmaatregelen. Bewoners en belanghebbenden hebben de mogelijkheid gekregen om wijzigingen en/of aanvullingen aan te geven op het conceptplan. 2

6 Naast de input van de gebruikers is het planproces begeleid door een ambtelijke werkgroep. Ambtelijke werkgroep De ambtelijke werkgroep heeft een bijdrage geleverd als klankbord lopende het planproces. In de ambtelijke werkgroep zijn de mogelijke maatregelen besproken die hebben geleid tot het conceptplan. Daarna heeft de ambtelijke werkgroep een bijdrage geleverd in de georganiseerde informatieavond, waar het conceptplan is toegelicht. Ten slotte is in overleg met de werkgroep het definitieve maatregelenpakket vastgesteld zoals dat nu voorligt. De ambtelijke werkgroep is samengesteld uit de volgende personen: de heer R. Hartgers (afdeling Openbare Ruimte); de heer A. Lokhorst (afdeling Openbare Ruimte); mevrouw A. Freund (afdeling Openbare Ruimte); de heer J. Haveman (projectleider/verkeerskundige BVA Verkeersadviezen). Naast de inbreng van de ambtelijke werkgroep heeft wethouder Robert Scholten namens de gemeente de informatieavonden geleid. 3

7 3. Huidige situatie In dit hoofdstuk beschrijven wij per weg de huidige situatie. Hierbij gaan wij in op de huidige vormgeving en de klachten die over de wegen bekend zijn en zijn geuit op de eerste informatieavond. Voor de overzichtelijkheid worden de straten afzonderlijk besproken. Hierbij hanteren wij de volgende volgorde: Pastoorsweg; Poelweg/Eierstreekweg; Oude Apeldoornseweg-zuid; Oude Apeldoornseweg-noord; Manegeweg; Kerkenkampweg. Algemeen Vooraf vermelden wij dat er op de genoemde straten nagenoeg geen ongevallen plaatsvinden. In de periode zijn er op alle straten samen twee ongevallen geregistreerd. Beide ongevallen hebben plaatsgevonden op de Poelweg. Eén ongeval vond plaats in 2008 en één in In beide gevallen was er sprake van een personenauto die een aanrijding had met een vast object. Beide ongevallen hadden uitsluitend materiële schade tot gevolg. Er was dus geen sprake van letsel. Voor nagenoeg alle wegen geldt dat er geen gegevens bekend zijn over het gebruik (intensiteit) van de wegen. Wel bestaat de indruk uit de inventarisatie dat de intensiteiten op alle wegen laag zijn en in ieder geval passen binnen de functie die de wegen vervullen. Ten slotte vermelden wij dat alle wegen zijn voorzien van een asfaltverharding. Deze informatie wordt dus bij de beschrijving van de afzonderlijke wegen niet meer opgenomen. Pastoorsweg Pastoorsweg noord De Pastoorsweg ligt in het noordoostelijke deel van Vaassen en vormt een (zeer ondergeschikte) verbinding tussen de Emsterweg en de Laan van Fasna. De Pastoorsweg wordt als het ware in tweeën gedeeld door de fietsroute Treinbaanpad en bestaat daardoor min of meer uit een noordelijk en een zuidelijk deel. 4

8 Op het noordelijke deel van de weg ontsluit een kleine woonwijk (Kornoeljestraat) en dit deel heeft (aan beide zijden) enige bebouwing. Het zuidelijke deel ontsluit de tennisclub en heeft hoofdzakelijk aan de oostzijde bebouwing. Ten zuiden van dit oostelijke bebouwingscluster ligt de grens bebouwde kom van Vaassen. De breedte van de Pastoorsweg is circa 4,0 meter en er zijn geen voorzieningen voor voetgangers en fietsers aanwezig. Ook is er geen markering op de weg aangebracht. Over de Pastoorsweg zijn er diverse klachten door de bevolking geuit, deze gaan Pastoorsweg zuid vooral over een te hoge snelheid, veel (sluip)verkeer en vrachtverkeer. Poelweg/Eierstreekweg Deze beide wegen liggen in het zuidoostelijke deel van Vaassen en sluiten aan op de Laan van Fasna. Beide wegen vormen de verbinding tussen deze weg en het oostelijk van Vaassen liggende buitengebeid, waardoor verbindingen mogelijk zijn met de A50 (in noordelijke richting) en met Apeldoorn. Dit aspect is ook aanleiding tot klachten vanuit deze straten; er is sprake van sluipverkeer en een te hoge snelheid. Daarnaast wordt in bepaalde perioden hinder ondervonden van landbouwverkeer, maar hierover is aangegeven dat dit niet te vermijden is. Dit wordt dan ook Poelweg niet als heel groot probleem gezien, mits deze transporten veilig plaatsvinden. Een deel van beide wegen ligt binnen de bebouwde kom. De komgrens op de Poelweg ligt net ten westen van de aansluiting met de Hemelweg en de komgrens op de Eierstreekweg, die onlangs is verplaatst bevindt, zich net ten oosten van het perceel Eierstreekweg 20. Eierstreekweg Langs zowel de Poelweg als de Eierstreekweg is aan beide zijden bebouwing aanwezig, waarbij deze aan de Poelweg 5

9 hoofdzakelijk aan de noordzijde staat en langs de Eierstreekweg aan de zuidzijde. De breedte van de Poelweg is circa 3,75 meter en de Eierstreekweg is nog circa 0,5 meter smaller. Op sommige delen langs de wegen is de verharding verbreed met grasbetonstenen. Ook op deze wegen is er geen markering en zijn er geen aparte voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Oude Apeldoornseweg-zuid Het zuidelijke deel van de Oude Apeldoornseweg ligt ten zuiden van de Laan van Fasna en vormt een ondergeschikte verbinding met, zoals de naam al doet vermoeden, Apeldoorn. De komgrens op deze weg bevindt zich net ten zuiden van perceel Oude Apeldoornseweg 87. Ten zuiden hiervan bevindt zich nog Oude Apeldoornseweg-zuid (noordelijk deel) een snelheidsremmende maatregel in de vorm van een 60 km/uur drempel. De bebouwing ligt uitsluitend aan de oostzijde van de weg. Aan de westzijde ligt de begraafplaats met een toegang op de Oude Apeldoornseweg. Het meest noordelijke deel van de Oude Apeldoornseweg zuid dat aansluit op de Laan van Fasna is ruim 6 meter breed, na perceel Oude Apeldoornseweg 65 versmalt het profiel naar een kleine 4,5 meter. Op het bredere deel is aan de westzijde een trottoir aanwezig. Op de overige delen van de Oude Apeldoornseweg is dit niet het geval. Op het gehele traject zijn er ook geen aparte voorzieningen voor het fietsverkeer. Oude Apeldoornseweg-zuid (zuidelijk deel) Het smalle deel beschikt over kantmarkering. Over de gereden snelheid op deze weg verschillen de meningen. Oude Apeldoornseweg-noord Het noordelijke deel van de Oude Apeldoornseweg ligt tussen de Laan van Fasna en de Apeldoornseweg in en ontsluit (een deel van) de aangrenzende woonwijken. Op dit deel is aan beide zijden bebouwing aanwezig, maar op het deel tussen de Laan van Fasna en de Manegeweg hoofdzakelijk aan de oostzijde. Op het laatstgenoemde deel ligt aan de oostzijde een rabatstrook die in de huidige situatie 6

10 vooral als parkeerstrook wordt gebruikt. De breedte van de weg is hier circa 5,5 meter en de rabatstrook is 2,0 meter breed. Op het deel tussen de Manegeweg en de Apeldoornseweg is vrijwel overal aan beide zijden van de weg een trottoir aanwezig. Tevens kan op dit deel in een aantal gevallen buiten de rijbaan worden geparkeerd in parkeervakken. Dit is vooral mogelijk ter hoogte van de aanwezige winkelvoorzieningen. Oude Apeldoornseweg-noord (zuidelijk deel) Dit deel is met 5,0 meter iets smaller dan het zuidelijke deel. De langsparkeervakken zijn circa 2,3 meter breed en de trottoirs circa 1,6 meter. Aparte voorzieningen voor fietsers zijn niet aanwezig, dit geldt ook voor markering. Over dit deel van de Oude Apeldoornseweg zijn de klachten hoofdzakelijk gericht op een te hoge snelheid en misbruik van deze weg door vrachtverkeer (vooral van en naar autobedrijf Favoriet). Ten slotte wordt de aansluiting van de Oude Apeldoornseweg op de Apeldoornseweg onveilig gevonden Oude Apeldoornseweg-noord (noordelijk deel) omdat verkeer met hoge snelheid de Oude Apeldoornseweg inrijdt. Manegeweg De Manegeweg ligt ten westen van de Oude Apeldoornseweg in oost-west richting en verbindt de Oude Apeldoornseweg en de Apeldoornseweg. Deze weg is circa 5,5 meter breed en heeft aan beide zijden vrijwel overal trottoirs met een breedte van circa 2 meter. Aan de noordzijde ontbreekt over beperkte lengte een trottoir. Dit is ook een van de klachten die door de aanwonenden is geuit. Een andere klacht is identiek aan een klacht over de Oude Apeldoornseweg, namelijk overlast door vrachtverkeer. De bebouwing bevindt zich aan beide Manegeweg zijden van de weg en er wordt 7

11 veelvuldig geparkeerd op de rijbaan. Markering en fietsvoorzieningen zijn ook op deze weg niet aanwezig. Kerkenkampweg De Kerkenkampweg is een doodlopende straat die aan de westzijde ontsluit op de Oude Apeldoornseweg. Langs de weg ligt aan beide zijden bebouwing. Aan de noord- en zuidzijde zijn rabatstroken aanwezig. Aan de zuidzijde is deze strook met een breedte van 2,0 meter aanzienlijk breder dan de strook aan de noordzijde. De zuidelijke rabatstrook wordt dan ook vooral als parkeerstrook Kerkenkampweg gebruikt. De rijbaan is ruim 4,5 meter breed. Voorzieningen voor voetgangers en fietsers zijn er niet. Hetzelfde geldt voor markering. Over deze weg zijn geen klachten bekend. 8

12 4. Maatregelen In dit hoofdstuk beschrijven wij de maatregelen. Maatregelen die zijn voortgekomen uit de inbreng tijdens de eerste informatieavond/workshop, de vertaling hiervan naar een conceptplan en de reactie hierop in de tweede informatieavond. Bij het opstellen van het maatregelenpakket is gezocht naar sobere, maar effectieve maatregelen passend binnen de verkeerskundige uitgangspunten en randvoorwaarden die voor deze gebieden gelden. De basisgedachte bij alle maatregelen is het afdwingen van het gewenste (snelheids)gedrag. Bij de beschrijving van de maatregelen wordt dezelfde volgorde aangehouden als in het vorige hoofdstuk. De figuren die in de tekstblokken zijn opgenomen dienen ter verduidelijking, vanwege de beschikbare ruimte zijn op deze figuren alle details echter niet even goed zichtbaar. Om deze reden zijn de tekeningen in een groter formaat ook in bijlage 1 opgenomen. Algemeen Voor alle wegen geldt dat deze deel gaan uitmaken van een 30 km/uur gebied. Deze gebieden worden altijd begrensd door een poortconstructie. Een poortconstructie kent vele vormen, maar voor alle poortconstructies in dit plan geldt dat de poort bestaat uit bebording en markering (dubbele dwarsmarkering over de rijbaan). Op de grenzen van het gebied worden in principe geen aanvullende (snelheidsremmende) maatregelen getroffen. Voor de meeste poorten is dit ook niet nodig, omdat deze zich in de directe omgeving van een aansluitende weg bevinden en de snelheid hier al laag is. Pastoorsweg Bij de Pastoorsweg kan als voornamelijk probleem worden gezien dat de weg een verbinding vormt tussen de Emsterweg en de Laan van Fasna en daardoor oneigenlijk wordt gebruikt. Het profiel van de weg leent zich daar niet voor en bovendien wordt een belangrijke fietsroute gekruist (Treinbaanpad). De eerste gedachte was dan ook om de Pastoorsweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het Treinbaanpad. Hiermee wordt het oneigenlijke gebruik tegengegaan en is de verkeersveiligheid op de fietsroute gegarandeerd. Vooral vanuit het noordelijke deel van de Pastoorsweg stuitte deze maatregel nogal op verzet. Enerzijds omdat het verkeer dat de Pastoorsweg inrijdt dan moet keren en hiervoor onvoldoende ruimte aanwezig is en anderzijds omdat dan, meer dan nu het geval is, van de aansluiting op de Emsterweg gebruik moet worden gemaakt. Deze aansluiting wordt door het beperkte uitzicht als gevaarlijk ervaren. Vervolgens is overwogen eenrichtingverkeer in te stellen op (een deel van) de Pastoorsweg, maar het gevolg hiervan is dat voor de aanwonenden langs de Pastoorsweg grote omrijafstanden ontstaan. Er is uiteindelijk voor gekozen de Pas- 9

13 toorsweg uitsluitend te bestemmen voor bestemmingsverkeer. Hiervoor wordt voor het gedeelte tussen de Kornoeljestraat en de aansluiting van de tennisclub een verbod voor gemotoriseerd verkeer ingesteld uitgezonderd bestemmingsverkeer/aanwonenden. Hoewel deze maatregel moeilijk te handhaven is, wordt hiermee waarschijnlijk wel (een groot deel van) het gewenste effect bereikt. Als aanvullende maatregel worden nog de mogelijkheden bezien om extra groen aan te brengen aan de westzijde van de Pastoorsweg ter hoogte van de percelen Kornoeljestraat 16 en 18. Daarnaast kan nog worden overwogen voor het Treinbaanpad aan beide zijden een drempel aan te brengen. Deze maatregel kan eventueel ook worden gerealiseerd in het kader van de opwaardering van deze fietsroute. Wellicht dat in dat kader een plateau een meer optimale oplossing is. Ten slotte stellen wij voor om het deel van de Pastoorsweg buiten de bebouwde kom aan te wijzen als 60 km/uur zone. Op deze weg geldt nu al een maximum snelheid van 60 km/uur, maar de weg is niet als zone aangeduid. Poelweg/Eierstreekweg Voor deze beide wegen geldt dat de snelheid het voornaamste aspect is wat verbeterd moet worden. Door de bewoners van de Poelweg is aangegeven dat zij, naast het instellen van 30 km/uur aanvullende snelheidsremmende maatregelen niet nodig achten. Buiten de bebouwde kom, net ten oosten van de aansluiting met de Hemelweg is al een snelheidsremmende 10

14 voorziening (60 km/uur drempel) aanwezig. Wel worden langs de Poelweg, daar waar dit nog niet het geval is grasbetonstenen aangebracht naast de rijbaan (zuidzijde en deels noordzijde). Hierdoor wordt de veiligheid voor het fietsverkeer vergroot. In verband met de berijdbaarheid van deze grasbetonstenen door fietsverkeer en de hinder (geluid) worden deze stenen met de vlakke zijde boven gelegd. Ook zal de bestaande 60 km/uur drempel op de Poelweg die zich tussen de Laan van Fasna en de Eierstreekweg bevindt aangepast en omgebouwd worden tot een 30 km/uur drempel. Voor het overige worden geen maatregelen aan de Poelweg getroffen. In de Eierstreekweg wordt een snelheidsremmende maatregel aangebracht. Deze maatregel ligt op het westelijke deel ter hoogte van de weilanden. Hiermee wordt de hinder voor de omgeving beperkt. De maatregel krijgt vorm als een zogenaamde busdrempel. Personenautoverkeer ondervindt hinder van deze maatregel, maar landbouw- en vrachtverkeer kunnen redelijk onbelemmerd doorrijden. De maatregel zal in de banden worden gezet om ook voor het vracht- en landbouwverkeer enig effect te bereiken. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een minimale breedte van circa 3,5 meter tussen de banden. Een breedte die iets groter is dan de beschikbare breedte op de Eierstreekweg. Door de aanwonenden van de Eierstreekweg is gevraagd een aanvullende maatregel te treffen net buiten de bebouwde kom. Door het plaatsen van een maatregel buiten de bebouwde kom, waar geen woonbebouwing staat, kan hinder voor aanwonenden worden voorkomen. In verband met mogelijke hinder vindt men een maatregel op de komgrens niet gewenst. Echter het aanbrengen van een 60 km/uur maatregel buiten de bebouwde kom heeft in deze situatie zeer weinig effect. Deze maatregel ligt dicht op het kruispunt met de Hemelweg, waar de snelheid al laag is, en zal daarom nagenoeg geen effect hebben op de snelheid. Er is dan ook niet voor gekozen een maatregel buiten de bebouwde kom aan te brengen. Als aanvullende maatregel is een markering aangebracht die een visueel ver- 11

15 nauwend effect heeft, waardoor het attentieniveau wordt verhoogd en de snelheid (mogelijk) wordt verlaagd. Oude Apeldoornseweg-zuid Op het zuidelijke deel van de Apeldoornseweg worden geen maatregelen getroffen binnen de bebouwde kom. De maatregel die wel moet leiden tot een lagere snelheid bevindt zich buiten de bebouwde kom. De bestaande drempel, die circa 50 meter buiten de bebouwde kom ligt, wordt versmald naar 3,5 meter en wordt in de banden gezet. Hierdoor zal het verkeer dat vanuit het zuiden nadert aanzienlijk worden afgeremd. Dit verkeer heeft de hoogste snelheid. Het verkeer dat van binnen de bebouwde kom nadert heeft een veel lagere snelheid. Als aanvullende maatregel wordt een groen maatregel getroffen. In de westelijke berm zal een bloemrijk grasmengsel worden aangebracht. Hierdoor zal ook een visueel vernauwend effect ontstaan. Oude Apeldoornseweg-noord Op het noordelijke deel van de Apeldoornseweg worden wat meer maatregelen voorgesteld. Allereerst wordt een verbod voor vrachtverkeer ingesteld om vanaf de zuidzijde vanaf de Laan van Fasna de Oude Apeldoornseweg in te mogen rijden. Hierdoor wordt een groot deel van het (sluip)vrachtverkeer tegengegaan. Vrachtverkeer met een bestemming langs de Oude Apeldoornseweg kan de route via de Manegeweg of de Apeldoornseweg volgen. Daarnaast wordt op het gedeelte tussen de Laan van Fasna en de Manegeweg een trottoir aangebracht op de locatie waar zich nu de rabatstrook bevindt. Hierdoor wordt het profiel versmald, wordt aan de voetganger meer ruimte geboden en zal het parkeren plaatsvinden op de rijbaan. Dit heeft een lagere snelheid tot gevolg voor het overige verkeer. 12

16 Het kruispunt van de Oude Apeldoornseweg met de Manegeweg wordt gereconstrueerd. Deze kruising zal enigszins worden verkleind en daarnaast worden vormgeven in klinkerverharding. Vanwege de begrafenisroute die via de Oude Apeldoornseweg loopt, is ervoor gekozen het kruispunt enigszins bol te straten en niet te voorzien van taluds. Op het gedeelte van de Oude Apeldoornseweg tussen de Manegeweg en de Apeldoornseweg worden verder geen maatregelen getroffen. Manegeweg Op de Manegeweg is een van de problemen het sluipverkeer, vooral in oost-west richting. Om dit tegen te gaan is voorgesteld eenrichtingverkeer in te stellen op de Manegeweg tussen de Apeldoornseweg en de Oude Apeldoornseweg, uiteraard uitgezonderd het fietsverkeer. Deze maatregel belemmert de eerder genoemde route voor het vrachtverkeer met een bestemming op de Oude Apeldoornseweg (tussen de Manegeweg en de Laan van Fasna) niet. Doordat er op dit deel van de Manegeweg in de huidige situatie al alternerend wordt geparkeerd is het niet de verwachting dat deze maatregel zal leiden tot snelheidsverhoging. Vanwege het grote aantal inritten aan deze weg is besloten geen parkeervakken aan te geven, maar het parkeren vrij te laten. Wel kan nog overwogen worden om aan de noordzijde het ontbrekende trottoir aan te leggen zodat ook aan deze zijde een doorlopende voorziening aanwezig is. Een en ander moet nog wel beoordeeld worden in het licht van de parkeermogelijkheden. Over het deel van de Manegeweg ten oosten van de Oude Apeldoornseweg is uitgebreid gediscussieerd of dit deel niet zou moeten worden afgesloten. Een afsluiting werd door de aanwonenden voorzien net ten westen van de aansluiting met de Vormerij. Deze maatregel is vooral bedoeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en dan vooral gericht op de overlast die een autobedrijf oplevert. Deze maatregel is niet overgenomen. Met het totale pakket aan maatregelen zoals dat nu 13

17 voor ligt, kan waarschijnlijk het gewenste effect ook worden bereikt. Indien blijkt dat de overlast als gevolg van één specifieke voorziening blijft, ligt het voor de hand te proberen afspraken te maken met dit bedrijf. Pas als dat niet lukt, kan eventueel worden overwogen tot verdergaande maatregelen. Mogelijk dat dan ook nog andere locaties in beeld komen om een afsluiting te realiseren. Kerkenkampweg Op de Kerkenkampweg zijn vanwege het doodlopende karakter en de lengte van het wegvak geen maatregelen voorgesteld. Als op termijn een verbinding met de Vulcanusweg wordt gemaakt is herziening van dit standpunt mogelijk nodig, maar voorlopig voldoet de huidige situatie. Aanvullende maatregelen De hiervoor genoemde maatregelen hebben allen betrekking op de wegen die worden heringericht tot 30 km/uur weg. Er is echter nog een aspect dat van belang is, vooral voor de Oude Apeldoornseweg en de Manegeweg. In de huidige situatie is er een verbinding tussen de Manegeweg en de Gieterij. Dit maakt dat er een verbinding is tussen de Apeldoornseweg en de Laan van Fasna via het woongebied. In het bestemmingsplan is opgenomen dat deze verbinding er niet is voor gemotoriseerd verkeer. De bestaande verbinding dient puur voor bouwverkeer. Wij adviseren deze verbinding te sluiten voor verkeer, uitgezonderd fietsverkeer. Indien de weg nodig is voor bouwverkeer kan deze weer worden geopend, maar dan uitsluitend voor dit verkeer en niet voor het reguliere verkeer. Het sluiten van deze verbinding leidt tot minder (sluip)verkeer door het gebied. De Gieterij wordt dan volledig ontsloten aan de westzijde op de Laan van Fasna. De aansluiting van de Pastoorsweg op de Laan van Fasna is zeer ruim gedimensioneerd. Dit past niet bij de functie die de Pastoorsweg heeft. Om deze reden stellen wij voor de middengeleider in de Pastoorsweg te verwijderen en het profiel van de Pastoorsweg ter plaatse van de aansluiting te versmallen. Daarnaast is het gewenst de linksaffer in de Laan van Fasna, ter hoogte van deze aansluiting, te verwijderen en te vervangen door een middengeleider. Hiermee wordt het kruispunt compacter, waardoor de snelheid van het verkeer op de Laan van Fasna zal dalen. Hierdoor en door het verdwijnen van de linksafstrook zal de oversteek voor het fietsverkeer veiliger worden. Indien het budget dit toelaat zal deze maatregel tegelijkertijd met het instellen van de 30 km/uur maatregelen worden uitgevoerd, maar deze maatregel valt buiten het voorliggende inrichtingsplan voor 30 km/uur wegen en dient nog nader te worden uitgewerkt. Een vergelijkbare situatie doet zich voor op de aansluiting Apeldoornseweg - Oude Apeldoornseweg. Ook hier heeft het de voorkeur de linksafstrook in de Apeldoornseweg te verwijderen ten gunste van de veiligheid van het overstekende fietsverkeer. Ook zal dan het inrijden van de Oude Apeldoornseweg vanaf de Apeldoornseweg niet meer met hoge snelheid kunnen. Dit was een van de klachten van de 14

18 aanwonenden. Het aanpassen van dit kruispunt is echter een te grote ingreep om in dit kader uit te voeren. Deze maatregel zal in een later stadium (herinrichting Apeldoornseweg) aan de orde komen. Kostenraming Van de hiervoor beschreven maatregelen is een raming van de kosten opgesteld. De kosten om de maatregelen te kunnen realiseren worden geraamd op ,00 exclusief BTW. Voor de volledigheid merken wij op dat de aanvullende maatregelen (twee drempels Pastoorsweg en het aanpassen van de kruispunten Pastoorsweg - Laan van Fasna en Apeldoornseweg - Oude Apeldoornseweg) hier niet bij zijn inbegrepen. 15

19 Bijlage 1: Overzichts- en detailtekeningen

20 Pastoorsweg

21

22

23 Poelweg

24

25 Eierstreekweg

26 Oude Apeldoornseweg-zuid

27

28 Oude Apeldoornseweg-noord

29

30

31

32 Manegeweg.

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof Uithoflijn Stationsgebied - P+R De Uithof Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doel VO+ en status 5 1.2 Historie en besluiten 5 1.3 Leeswijzer 7 2 Nut en noodzaak 9 3

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie