EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN 2013-2014"

Transcriptie

1 EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD DOMEIN A: HOGE KWALITEIT EN PASSEND ONDERWIJS A Visie en missie A2 Onderwijsconcept A3 Handelingsgericht werken A4 Opbrengstgericht werken A5 Differentiatie in aanbod A6 Opbrengsten Cito Eindtoets A7 Leerlingvolgsysteem A8 ICT DOMEIN B: GOEDE RELATIES, ONDERLING, MET OUDERS EN MAATSCHAPPIJ B Relatie school-ouders B2 Oudercontacten B3 Samenwerking met externen B4 Prognose leerlingaantal DOMEIN C: GOED WERKGEVERSCHAP C Professionele schoolleiders C2 Teamfunctioneren C3 Deskundigheidsbevordering C4 Ziekteverzuim C5 LB-functie DOMEIN D: GOEDE HUISVESTING EN VOLDOENDE MIDDELEN D Huisvesting D2 Financiële middelen t.b.v. de school D3 Aanschaffing leermiddelen D4 Risico-inventarisatie

3 VOORWOORD Voor u ligt het geëvalueerde schooljaarplan van basisschool De Griffel. Dit jaarverslag is een verantwoording van de uitgevoerde verbeter- en veranderingsplannen en de daarbij gestelde doelen. Bij de indeling van dit jaarverslag volgen we de vier domeinen uit het strategisch beleidsplan Kern en Koers II van Het Sticht. a. Hoge kwaliteit en passend onderwijs b. Goede relaties, onderling, met ouders en maatschappij c. Goed werkgeverschap d. Goede huisvesting en voldoende middelen Aan het einde van dit traject zal de ingeslagen koers en gemaakte keuzes vastgelegd worden in het schoolplan en jaarplan Namens het team van De Griffel, Henriëtte Vaandering (directeur KBS De Griffel) 4

4 DOMEIN A: HOGE KWALITEIT EN PASSEND ONDERWIJS A: VISIE EN MISSIE Doel: Nieuwe missie en visie vormen met het team, ouders, leerlingen en bestuur. Studiedagen : Missie en visie onder begeleiding van de Onderwijsgroep. 2. Met het team hebben we een boot gemaakt, waarin we de volgende dingen opschreven: - Water: deze punten mogen overboord. - Binnenboord: deze punten moeten we behouden. - Vlag: op deze punten zijn we trots. - Wolken: dit zijn onze wensen/veranderingsbehoeften. 3. Grote boot opgehangen in school waarin ouders konden opschrijven wat ze wilden behouden (binnenboord), wat weg mocht (overboord), waar ze trots op waren (in de zeilen) en waar ze over droomden (wolken). 4. Idem voor leerlingen een zelfde boot gemaakt. 5. Studiedag : Vervolg missie en visie Met het team hebben we bekeken welke interne en externe invloeden van belang zijn bij het bepalen van de koers. Deze boot werd een groeidocument van waardevolle informatie voor het bepalen van de koers. De punten zijn meegenomen in het bepalen van de missie en visie en de daarbij behorende actiepunten om dit te kunnen realiseren. Binnen de MR is het plan ontstaan om ditzelfde toe te passen bij de ouders en leerlingen. Deze boot werd een groeidocument van waardevolle informatie voor het bepalen van de koers. De punten zijn meegenomen in het bepalen van de missie en visie en de daarbij behorende actiepunten om dit te kunnen realiseren. De input van de leerlingen was niet altijd realistisch (achtbaan op het schoolplein als wens). Toch kregen de leerlingen hierdoor wel het gevoel dat ze mochten meedenken en het eigenaarschap groeide. Evaluatie van de input van team, ouders en leerlingen. Vaststelling behoefte aan een kerngroep Missie en Visie die dit verder zou gaan uitwerken. 6. Opstellen kerngroep Missie en Visie Deze groep bestaat uit negen mensen die met elkaar de nieuwe misse en visie hebben opgesteld en actiepunten hebben bedacht om de nieuwe missie en visie vorm te kunnen geven en te profileren. 7. Voorstel missie en visie naar MR/ MR en bestuur zijn akkoord gegaan met de bestuur nieuwe missie en visie. 8. Opstellen actieteams De leden van de kerngroep hebben zich beschikbaar gesteld als voorzitter van een van de volgende actieteams:. Klassenmanagement en differentiatie 2. Pedagogisch klimaat 3. Klassenconsultatie en intervisie 4. Ouderbetrokkenheid 5. Engels schoolbreed 6. Meerbegaafdheid 7. ICT 8. School opknappen en inrichten Elk teamlid heeft zich aangesloten bij een van de actieteams. Komende jaren zullen de actieteams hun doelen uitwerken middels de PDCA- cyclus. De kerngroep zal drie keer per jaar bij elkaar komen. Tussenresultaten/bespreekpunten van de actieteams worden cyclisch besproken tijdens 5

5 9. Vaststellen missie en visie en nieuwe slogan samen leren, samen leven! 0. Uitkiezen en presenteren nieuw logo Uit onderzoek bleek dat men het logo gedateerd vond en dat er behoefte was aan een nieuw logo. Gekoppeld aan de missie en visie is er een nieuw logo ontworpen door een extern bureau (Commotion in Barneveld). Dit is in samenspraak met de kerngroep gegaan. Zij zijn driemaal met het bureau om tafel gegaan en hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Met die gegevens heeft het bureau drie voorstellen voor een nieuw logo neergelegd. Het kernteam heeft toen unaniem voor één versie gekozen. Deze is vervolgens voorgesteld in de teamvergadering en de MR. Vanuit deze geledingen zijn er nog een aantal verbeterpunten gekomen die het bureau verder heeft uitgewerkt. Tijdens de lustrumviering (40-jarig bestaan) in april is het logo feestelijk onthuld door een wethouder in het bijzijn van kinderen, team en ouders. de inhoudelijke vergaderingen (x per maand) De missie en visie is vastgesteld en staat in de schoolgids van en op de website. Logo: Het zijn drie handen in de vorm van een bloem. De betekenis: De drie handen symboliseren de samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind. Ouder en leerkracht ondersteunen het kind in zijn ontwikkeling, waardoor het volledig tot bloei kan komen (bloem). De hand geeft de uniciteit van het kind weer (denk aan de vingerafdruk). Elk kind is uniek en heeft zijn/haar talenten. Gezamenlijk gaan we hiernaar op zoek en onderzoeken we hoe we deze het beste kunnen ontwikkelen. Het logo werd erg positief ontvangen door ouders, kinderen en team. Het logo staat symbool voor de koers die we willen gaan varen. A2 ONDERWIJSCONCEPT - Meer gedifferentieerd in instructieniveaus werken. - Klassenmanagement in beeld krijgen van de leerkrachten - Zelfstandig werken; afspraken helder krijgen en doorgaande lijn creëren - Directe instructiemodel waar noodzakelijk herimplementeren, borgen Acties Evaluatie (analyse en conclusies). Klassenbezoeken van directeur en IB-er Effectieve instructie is voldoende, maar veelal te lang. Directe instructiemodel is deels terug te zien. Geen duidelijke rode draad in klassenmanagement. Iedereen doet het naar eigen goeddunken. 2. Evaluatiegesprekken met leerkrachten Beginsituatie is bepaald. De meesten werken met dagritme, timetimer en geven instructie op drie niveaus. Leerkrachten hebben behoefte aan de rode draad en duidelijke klassenmanagementafspraken binnen de school. Een actieteam gaat hier onder leiding van de IB-er mee verder. 3. Pilotgroep start met gedragscodeblokjes Pilot is geslaagd. Het biedt de leerlingen duidelijkheid en stimuleert het zelfstandig werken. Tevens krijgt de leerkracht meer ruimte om instructie te geven aan een (deel)groep. 6

6 A3 HANDELINGSGERICHT WERKEN - ) In groep & 2 wordt er per Piramide thema een groepsplan gemaakt (doel vorig jaar). - 2) In groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een groepsplan voor taal en lezen.. Er is een groepsplan ontworpen voor groep &2 2. De groepsplannen taal en lezen zijn ingevoerd per januari 204 (in ParnasSys) De IB-er heeft een format voorgesteld en de onderbouw is hier in januari mee gestart. Groepsplaninvoering zal verder uitgewerkt worden en regelmatig besproken worden tijdens de bouwvergaderingen. De thema s van Piramide zijn te kort. Vanaf november in het volgende schooljaar worden de doelen van KIJK als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van de (2) groepsplannen. Er wordt gewerkt met de groepsoverzichten en groepsplannen van Taal Actief (word- en excel bestand in Mijn Malmberg). Veel teamleden ervaren werkdrukverhoging om groepsplannen te maken. Het invullen van de resultaten in de groepsoverzichten vindt men geen probleem. Het is nog niet geïmplementeerd in ParnasSys. Volgt in november 204. A4 OPBRENGSTGERICHT WERKEN - ) De scores van de kinderen willen we met taal en rekenen op of boven het landelijk gemiddelde scoren middels heldere doelen, analyses en verbeterplannen - 2) Einddoelen afspreken voor taal en lezen. We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe taalmethode (Taal Actief 4). Deze methode voldoet aan de streefniveaus. + 2 Deze doelen zijn nog onvoldoende bekeken. In het nieuwe jaarrooster en jaarplanner staat planmatig een overzicht van evaluatie en analyseer momenten. Leerlingen ervaren de overgang naar deze methode als moeilijk. De leerkrachten merken dat de doelen hoger liggen als in de voorgaande methode. Hiaten moeten weggewerkt worden. Zij bieden de leerlingen extra oefenstof (extra instuctie) aan in de basisgroep dat eigenlijk onderdeel is van de weergroep. Rekenopbrengsten wordt een nieuw doel voor volgend jaar Deze doelen worden volgend jaar nader uitgewerkt. 7

7 A5 DIFFERENTIATIE IN AANBOD -) Duidelijke afspraken wat de taken en verwachtingen zijn van de leraarondersteuner en onderwijsassistente. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk en begeleidt de leraarondersteuner en onderwijsassistente hierin. - 2) Heldere normering voor het vaststellen van meerbegaafde leerlingen - 3) Levelwerk implementeren in de groepen -8, integreren in het ochtendprogramma van de groep (middels PDCA-cyclus) -4) Uitdagingsklas in samenwerking met ouders op vrijdagmiddag implementeren en borgen (middels PDCA-cyclus) b) Leraarondersteuner; taken en verwachtingen Er zijn aan het begin van het schooljaar afspraken gemaakt met de directeur en leraarondersteuner. Ook is er een rooster opgesteld met daarin de taken en de leerlingen die begeleid zullen worden. Deze afspraken zijn besproken in de onderbouw en vastgelegd in de notulen. Vervolgens heeft er in het schooljaar nog driemaal een gesprek tussen directeur en leraarondersteuner plaatsgevonden, waarin de taken en het rooster werden geevalueerd en bijgesteld. 2) De normering van de meerbegaafde leerlingen is nog niet voldoende vastgesteld 3) Een aantal meerbegaafde leerlingen in groep 3 t/m 8 werkt met de Compacten van Wereld in Getallen; hierdoor wordt tijd gecreëerd om met uitdagingsmateriaal van Levelwerk (Rekentijgers en Rekenmeesters) te werken 4) Uitdagingsklas implementeren/borgen In de uitdagingsklas zitten zes leerlingen uit de groepen 5-8. Elke vrijdagmiddag komen ze bij elkaar. Mechtild (leerkracht gr 6/7) is de coördinator van de uitdagingsgroep. Zij heeft elke acht weken overleg gehad met de ouders die de uitdagingsklas op de vrijdagmiddag begeleidden. Ouders hebben lesmaterialen aangereikt gekregen van de coördinator. Deze hebben ze met elkaar uitgewerkt. Aan het eind van elk project werd een uitje of afsluiting georganiseerd (bijv. Universiteitsmuseum in Utrecht). De directeur ging als begeleider mee. De taken van de leraarondersteuner zijn duidelijk. De verwachtingen lopen niet altijd gelijk lopen tussen die van de leerkracht en leraarondersteuner. De uitvoering verdient nog steeds aandacht. Zo voert de leraarondersteuner soms taken uit die eigenlijk bij de conciërge thuishoren. Bovendien sneeuwen afspraken tussen de leerkrachten en de leraarondersteuner soms onder door calamiteiten in de klas. Volgend schooljaar dient dit nadere aandacht te krijgen. Doel is nog onvoldoende behaald. De werkgroep meer en hoogbegaafdheid gaat in het nieuwe schooljaar een normering opstellen welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de uitdagingsklas. Het integreren van Levelwerk wordt nog niet in alle groepen voldoende gedaan. Het actieteam meerbegaafdheid gaat hier volgend jaar mee verder. Bij de besprekingen hebben ouders diverse keren aangegeven dat ze het lastig vonden om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Orde houden was voor sommige ouders moeilijk. Er was afgelopen schooljaar geen formatie voor de uitdagingsgroep. Er werd geconcludeerd dat deze opzet te belastend is voor de ouders. Voor het schooljaar is formatie nodig om de uitdagingsgroep te bieden waar ze recht op hebben. Zij hebben echt deskundige en professionele begeleiding van een leerkracht nodig om zo hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Ouders als extra begeleiding hierbij is wel gewenst, maar dan in de rol van ondersteuning van de professionele leerkracht. Er is voor volgend cursusjaar formatie gecreëerd. 8

8 A6 OPBRENGSTEN CITO EINDTOETS ) Duidelijke analyse van de CITO Eindtoets. 2) Goede communicatie met ouders gedurende het schooljaar. De overige ontwikkelingen van de kinderen ook duidelijk naar voren brengen (sociaal-emotionele ontwikkeling, taakgerichtheid, etc) Er is een vergelijking gemaakt tussen onderstaande toettsresultaten: Oktober 203: Afname drempeltoets November CITO M8 Januari: Voorlopig adviesgesprekken Februari: Afname Cito eindtoets De uitslag van het Drempelonderzoek komt overeen met de uitslag van de Cito Eindtoets. De oudergesprekken verliepen op een transparante en prettige wijze, hierdoor zijn alle leerlingen naar de geadviseerde vorm van voortgezet onderwijs doorgestroomd. Volgend jaar willen we een groepsanalyse maken m.b.v. het desbetreffende ParnasSysdocument A7 LEERLINGVOLGSYSTEEM -) Invoering methode afhankelijke toetsen van Taal Actief in ParnasSys -2) Invoering van groepsplannen in ParnasSys op het gebied van taal en lezen -3) Invoeren van notities in ParnasSys (i.p.v. op de papieren FUS-formulieren) -) Taal Actief invoering in ParnasSys. De toetsresultaten kunnen nog niet in ParnasSys verwerkt worden (een analyse ontbreekt). Op MijnMalmberg staat een excel-bestand, hierin worden de toetsresulaten verwerkt. -2) Groepsplannen invoeren voor taal en lezen De groepsplannen kunnen nog niet in ParnasSys verwerkt worden. Op MijnMalmberg staan worddocumenten voor het maken van een groepsplan voor (werkwoord)spelling, woordenschat en taalverkennen. Groep 3 heeft een groepsplan voor VLL gemaakt in ParnasSys; plancategorieën groep is hiervoor gebruikt. In de praktijk blijkt dit niet praktisch te zijn ivm het evalueren. Volgend jaar wordt een groepsplan aangemaakt met behulp van de plancatorieën leerling. -3) Notities in ParnasSys Dit doel is niet behaald. We werken nog steeds Met dit doel zijn we nog niet gestart. met de papieren versie (FUS- formulieren). Dit doel gaan we in realiseren 9

9 A8 ICT Visie op leren en inzet van ICT: ICT is een middel voor kinderen om op een gevarieerde en uitdagende manier tot leren te komen en kennis te vergaren/ te vergroten. Voor leerkrachten heeft het als doel om op een eenvoudige wijze een administratie te kunnen beheren in ParnasSys. Daarnaast beschikt de leerkracht over voldoende kennis van de educatieve software om hulp te kunnen geven aan de leerlingen en d.m.v. ICT de lessen beter aan te kunnen passen aan de belevingswereld van kinderen. (Bron: ICT beleidsplan ) Als doel wil ik hieraan toevoegen dat we ons gaan inzetten om de profilering van onze school naar buiten toe te professionaliseren. De website zal een nieuw jasje krijgen en er zal gekeken worden naar diverse mogelijkheden om ICT als instrument in te zetten om de communicatie met ouders te vergroten. -) Vernieuwen website van De Griffel -2) De ICT-stuurgroep professionaliseert zich op het gebied van ICT gebruik binnen school en profilering. -) Er is een extern persoon aangesteld die de website zal gaan vernieuwen. Met elkaar (extern persoon, ICT-groep, directeur) hebben we aan het begin van het schooljaar besproken wat we belangrijk vinden voor de nieuwe website. We hebben elkaar verspreid door het schooljaar vijf keer ontmoet. Er is in mei 204 een introductiefilmpje gemaakt voor de homepage van de website waarin de highlights van de school belicht worden. De webdesigner is aan het eind van het schooljaar geweest voor de laatste besprekingen. -2) De ICT-coördinatoren hebben de cursus Icoaching gevolgd en behaald. Tijdens het schooljaar is er vijf keer tijdens de inhoudelijke vergadering een tussenpresentatie gedaan en is het team actief meegenomen in de overwegingen in de ICT-wereld. Punten als een nieuwe website, Facebook, Twitter zijn besproken. Er is een stappenplan gemaakt voor de kortetermijndoelen en lange-termijndoelen. -3) ICT vormt een vast punt op de agenda van de teamvergadering. -4) ICT is een vast onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus. -5) ICT-ers maken een plan hoe de beschikbare computertijd optimaal benut kan worden door de leerlingen. -6) Voor de LGF-leerling wordt een ipad aangeschaft. De nieuwe website heeft veel overlegtijd gekost, aangezien we een frisse, verrassende en informatieve website wilden, waarmee ouders geprikkeld zouden worden om de school te komen bezoeken. De planning van eind mei 204 is hierdoor niet behaald. De website komt eind september 204 online. De ICT-groep gaat zich richten op het onderhoud van de nieuwe website. Ook zal er in een Facebook-account aangemaakt worden. Ouders die daarbij aangesloten zijn ( vrienden zijn ), zullen wekelijks via een berichtje op Facebook op de hoogte gehouden worden van de actualiteiten van de school. Twitter gaan we niet doen. Doel is behaald. Doel is behaald. Doel is in ontwikkeling. Dit schooljaar is er vastgesteld dat alle leerlingen minimaal x per week op de computer spelling oefenen. Zij heeft een ipad gekregen waar ze op school mee kan oefenen. In de klas en onder begeleiding van de LGF-begeleidster. 0

10 DOMEIN B: GOEDE RELATIES, ONDERLING, MET OUDERS EN MAATSCHAPPIJ B RELATIE SCHOOL-OUDERS -) De renovatie van de wijk De Clomp staat momenteel in de ijskast. Het verkeer is niet echt problematisch. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en indien nodig zullen we maatregelen treffen. -2) We houden grote schoonmaak in de school. Oude onbruikbare spullen worden weggegooid. -3) Bruikbare materialen worden uitgezocht en opgeruimd. -4) De school wordt geschilderd. De buitenkant wordt door een schildersbedrijf onderhouden. De binnenkant gaan we in samenwerking met ouders en team opknappen. -) Renovatie De Clomp Buiten een gasexplosie in de slagerij van het winkelcentrum om zijn er geen bijzonderheden geweest. -2 t/m 4) Opfrisbeurt De Griffel Er is in februari asbest gevonden boven de plafondplaten van de school. Uit nader onderzoek bleek dat de school gesaneerd moest worden. Dit heeft voor een deel in het voorjaar plaatsgevonden. De overige delen zijn in de zomer gesaneerd. Alle spullen moesten opgeslagen worden. We hebben hierdoor veel (onbruikbare) materialen uitgezocht en weggegooid. Ook is de school van binnen geverfd na de asbestsanering. De kleuren hebben we met het team uitgezocht. De entrees zijn vernieuwd en de plafondplaten grotendeels vervangen. Het winkelcentrum wordt steeds leger en heeft een trieste aanblik. Het nieuwe logo heeft een vervolg in de binnenkant van de school gekregen. Drie tinten oranje zijn op de deuren van de onder-, middenen bovenbouw aangebracht. De Griffel heeft een frisse uitstraling gekregen. Het actieteam School opknappen en inrichten gaat hier het volgende cursusjaar mee verder. B2 OUDERCONTACTEN -) De Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren. We hopen veel ouders te ontmoeten door een interessant thema aan te bieden: Hoe maak ik mijn kind succesvol. -2) De website vernieuwen waardoor ouders beter geïnformeerd kunnen worden door de school. -3) De introductieavond willen we volgend cursusjaar in een nieuw jasje steken. Plannen hiervoor worden dit jaar uitgedacht. -) ALV is gehouden op dinsdag 5 oktober ) De website vernieuwen Zie A9-3) Introductieavond Het actieteam komt met een voorstel voor de nieuwe opzet in mei 204. Er was een matige opkomst. Veel ouders lieten weten dat ze het thema wel interessant vonden, maar verhinderd waren vanwege het offerfeest. Hier hadden we van te voren niet over nagedacht. Een volgende keer zal het offerfeest op de jaarplanning komen, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Het idee van een borrel/inloopuurtje na de openingsviering is voorgesteld. Ouders hebben behoefte aan meer ongedwongen momenten tot ontmoeting. De belangrijkste informatie over de

11 desbetreffende klas zal per mail verstuurd worden. De omgekeerde tienminutengesprekken worden ook voorgesteld. Dit zijn gesprekken waarin ouders aan het begin van het jaar mogen vertellen wat zij belangrijk vinden voor hun kind en wat haar/hem zal helpen dit jaar. Volgend schooljaar zal dit geïntroduceerd worden. B3 SAMENWERKING MET EXTERNEN Doel: - De Sluis heeft een plan opgesteld voor vernieuwing van zijn schoolplein en omgeving genaamd: Spel door ontmoeting. De Griffel ondervindt hier tot nu toe te weinig voordeel van. De Griffel staat voor gezamenlijk belang en kijkt naar mogelijkheden waardoor het voor de kinderen van De Griffel en De Koppel ook aantrekkelijk wordt om te participeren aan dit project. - Er is vijf keer overleg geweest met de stuurgroep waarin naar de gezamenlijke belangen werd gekeken. - Er is een extern deskundige aangesteld om mogelijke belangenverstrengelingen te coördineren en de objectiviteit te handhaven. Ook heeft hij gezocht naar mogelijke sponsoren voor dit project. - Het voorstel is neergelegd bij de gemeente (wethouder en wijkambtenaar) door de directeur van de Sluis, extern deskundige. - De stuurgroep zag de wijkprojecten als een gezamenlijk belang (bijv. de natuuroute door de wijk, sintelbaan op het Koppelveld). De schoolpleinbesprekingen bleven moeizaam verlopen. - De extern deskundige heeft oprecht getracht de belangen van een ieder te behartigen. Ook heeft hij diverse instanties gevonden die mogelijk willen sponsoren bij kleinere projecten. (Jantje Beton, OSWZ, e.d.) - Het voorstel is volledig afgewezen. De Sluis krijgt via eigen geldstromen een nieuw schoolplein. De Griffel en De Koppel wachten daar nog mee. De gezamenlijke ideeën voor het opknappen van de wijk is ook afgekeurd door de gemeente. 2

12 B4 PROGNOSE LEERLINGAANTAL PR-activeiten die we ons tot doel hebben gesteld: - ) Media aandacht trekken bij bijzondere gebeurtenissen - 2) In nieuwsbrieven successen kenbaar maken - 3) Website aantrekkelijk maken voor mogelijk nieuwe ouders - 4) Goed aannamebeleid - 5) Zorgvuldige en uitnodigende kennismakingsgesprekken met directeur - 6) Helder zorgprofiel -) Voor de opening van de lustrumviering hebben we de wethouder gevraagd het logo te onthullen. Hier zijn twee kranten voor benaderd. 2) De digitale nieuwsbrief heeft een nieuw ontwerp en inhoud gekregen. 3) De webdesigner is vanaf oktober 203 bezig met een nieuwe website. Hier zijn een drietal overleggen aan vooraf gegaan. Ook is er een introductiefilmpje gemaakt voor de homepage. 4) Het aannamebeleid van 70% autochtoon en 30% allochtoon is tijdens de studiedag van eind september 203 uitgebreid besproken. Het aannamebeleid is ook binnen het bestuur en de MR besproken. 5) De directeur probeert op een positieve, goed voorbereide wijze de school te profileren tijdens de kennismakingsgesprekken. Er liggen folders, een kalender en een inschrijfformulier klaar. De rondleiding geschiedt door middel van een kijkje in diverse klassen. Er is afgesproken dat de leerkracht dan even een hand geeft aan de ouder en indien aanwezig het kind even aanspreekt. 6) Helder zorgprofiel was al aanwezig bij het bestuursbureau. Deze hebben we ontvangen van het bestuur. De Nieuwsbode heeft een stukje geschreven en een paar weken later nog een interview met de langstzittende leerkracht geplaatst. Beiden met foto s geplaatst. Hier werd door ouders en inwoners goed op gereageerd. Dit moeten we voor volgend schooljaar voortzetten. Er wordt meer informatie op inhoudelijk gebied gegeven. Ouders ervaren dit als prettig en professioneel. De website zal eind september online gaan. Dit aannamebeleid is wettelijk gezien niet in stand te houden. Veel kinderen met ouders van allochtone afkomst zijn derde generatie kinderen. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen gewoon in Nederland zijn geboren. Wettelijk gezien zijn het dus Nederlandse kinderen. Wij vinden het discriminerend en willen ons profileren op kwalitatief goed onderwijs en laten het oude beleid vervallen. Dit is in overleg met team, bestuur en MR besloten. De ouders reageren enthousiast en voelen zich prettig binnen de school. Het verschil in interesse is groot. De ene ouder heeft behoefte aan een diepgaand gesprek, de ander wil het liefst vooral even rondlopen. De directeur probeert tijdens het gesprek op ieders behoefte zo goed mogelijk aan te sluiten. Het zorgprofiel was al opgesteld door de vorige directeur. Daar is dit jaar niet verder meer aan gewerkt. 3

13 DOMEIN C: GOED WERKGEVERSCHAP C PROFESSIONELE SCHOOLLEIDERS - ) Middels nascholing voldoende financiële kennis. - 2) In samenwerking met de penningmeester van de Ouderraad overzicht in de diverse budgetten die de school hanteert. - ) Via Dyade heeft de directeur de cursus Meer doen met minder! gevolgd. Opdrachten die daarbij hoorden waren bijvoorbeeld; een meerjarenbegroting maken, invloeden van buitenaf beschrijven, beinvloedbare kosten beschrijven, etc. - Met de directies en bestuur heeft de directeur een cursus over Concent gevolgd. Dit is het administratiesysteem waameer we sinds januari 204 werken. - 2) De penningmeester van de Ouderraad heeft een overzicht in Excel gemaakt met de diverse budgetten en het geld is in overleg met de directeur verdeeld over diverse activiteiten en groepen. - ) De directeur heeft meer geleerd om met een helicopterview naar de geldstromen te krijgen en zich te richten op de geldstromen die beinvloedbaar zijn. - Concent is een ander systeem dan Raet waar we eerst in werkten. Door de studiedagen hebben we meer in zicht in het systeem gekregen. Het verdient volgend jaar nog wel meer aandacht. -2) De penningmeester heeft de budgetten voor de Ouderraad, de directeur en het team inzichtelijk gemaakt. Dit schept overzicht waardoor er ook meer begrip voor de verdeling is gekomen. C2 TEAMFUNCTIONERING Afgelopen maanden zijn er met alle teamleden kennismakingsgesprekken gevoerd waarin verwachtingen en wensen konden worden uitgesproken over de toekomst van hun persoonlijk functioneren en van de organisatie. Wekelijks krijgt het team via de mail een nieuwsbrief waarin bijzonderheden voor die week worden toegelicht. Zo blijft ieder teamlid op de hoogte en ontstaat er zo min mogelijk ruis op de werkvloer. In oktober 204 starten de functioneringsgesprekken. Alle relevante gegevens, certificaten, gesprekken worden bewaard in het bekwaamheidsdossier. C3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING TEAM Het team zal middels een extern deskundige geschoold worden om de visie en missie helder te krijgen en vorm te geven. Om de overig hierboven genoemde doelen te behalen zijn diverse individuele nascholingen gepland (coachen startende leerkrachten, profilering middels ICT, deskundigheidsbevordering op het gebied van gedrags- of leerproblemen, etc). - ) Visie en missie teamtraining - 2) Individuele nascholingen van diverse teamleden op het gebied van coaching, kennis, gedrag en Financiën. - 3) Bekwaamheidsdossiers up-to-date houden en onder de aandacht blijven brengen van het team. -) Zie A -) Zie A -2) De schoolopleider heeft de cursus -2) Alle cursussen zijn met goed gevolg afgerond begeleiding van een startende leerkracht gevolgd - de ICT-ers hebben de cursus profilering in de Zie bijlage 4

14 ICT gevolgd. - Diverse teamleden hebben cursusdagen gevolgd op het gebied van gedragsproblematieken. - Een leerkracht heeft een EHBO-cursus gevolgd. - De directeur heeft een financiële cursus gevolgd. -3) Er zijn diverse gespreksverslagen in het bekwaamheidsdossier toegevoegd. Ook is er een verzoek naar het team uitgegaan om de dossiers aan te vullen met certificaten. -3) Dit blijft een aandachtspunt. C4 ZIEKTEVERZUIM Doel - Pro-actieve beleidsvoering om het team zo gezond mogelijk te houden. * gesprekkencyclus * onofficiële gesprekken voeren (gehoord worden, belangstelling tonen) * aandacht hebben voor knelpunten, suggesties, etc. Er is door de kerngroep van de directies een nieuwe gesprekkencyclus opgezet en vastgesteld per juni 204. De meeste leerkrachten hebben een functioneringsgesprek gehad, met drie leerkrachten is een beoordelingsgesprek gevoerd. Er is besloten om elk jaar een officieel gesprek te voeren. Het ene jaar een functioneringsgesprek (FG), het jaar daarna een beoordelingsgesprek (BG). Een persoonlijk ontwikkelingsplan zal gekoppeld worden aan het FG. Op deze manier kan er efficiënter en doelmatiger gewerkt worden. Dit wordt als positief ervaren. Leerkrachten voelen zich gehoord en worden gestimuleerd in het actief meedenken over de schoolontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelingen. C5 LB-FUNCTIE Op dit moment is er nog ruimte om een leerkracht de LB-functie toe te kennen. Uit het traject van de visie en missie kan mogelijk een kandidaat naar voren komen. Eis is wel dat men de meerwaarde voor De Griffel al heeft aangetoond middels bewezen verdiensten en scholing. Doel: - Een leerkracht de LB-functie toekennen mits er voldaan wordt aan de minimale eisen die bij deze toekenning behoort. Er is een inventarisatie gedaan naar de scholing van de leerkrachten. Op dit moment komen er geen leerkrachten in aanmerking voor een LB-functie. Zij voldoen niet aan de minimumeisen van een LB-functie. 5

15 DOMEIN D: GOEDE HUISVESTING EN VOLDOENDE MIDDELEN D: HUISVESTING - Dak vervangen en indien mogelijk het plaatsen van zonnepanelen - Oranjedelen van de buitenkant verven - School opruimen - Gezamenlijk met ouders en collega s delen van de binnenkant verven Het dak is vervangen in de zomervakantie 204. Doel behaald. De zonnepanelen worden nog nader bekeken. De oranje delen van de buitenkant is geverfd. Doel behaald. De school is volledig ontruimd en hierna weer keurig ingericht. Veel oude materialen zijn weggegooid. De school is van binnen geverfd door een schildersbedrijf in de zomervakantie 204. Doel behaald. Doel behaald. D3 AANSCHAFFING LEERMIDDELEN - Aanschaf methode Begrijpend lezen - Aanschaf observatiemethode groep &2 De nieuwe begrijpend leesmethode is onderzocht door een aantal teamleden en de IB-er. Vervolgens is deze aangeschaft. Diverse observatiemethodes zijn onderzocht door de onderbouw en de IB-er. Vervolgens is er gekozen voor Kijk! De nieuwe methode is onder begeleiding van een OinO deskundige geimplementeerd. Doel is behaald. Per ingang van september 204 werken we met Grip op lezen. Doel behaald. Met ingang van mei 204 is er een start gemaakt met de observatiemethode Kijk!. D4 RISICO-INVENTARSATIE Deze is ingevuld op N.a.v. de risico- inventarisatie is een plan van aanpak gemaakt. Dit document ligt ter inzage op school. Dit jaar zal er een nieuwe risico-inventarisatie plaatsvinden inclusief een daaraan gekoppelde plan van aanpak. Doel: - Risico inventarisatie opstellen inclusief een plan van aanpak - De directeur heeft met behulp van Hans de De inventarisatie geeft overzichtelijk weer waar Jong (conciërge en coördinator) een nieuwe knelpunten zitten. Het plan van aanpak moet nog risico-inventarisatielijst ingevuld. worden uitgewerkt. Dit zal volgend schooljaar gebeuren. 6

16 BIJLAGE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Teamscholing: Team: Missie en visie - IJsselgroep Onderbouwscholing: implementatie registratiemethode Kijk! OinO adviesgroep Midden- bovenbouwscholing: implementatie methode Taal Actief 4 OinO adviesgroep Individuele cursussen en opleidingen: Opleiding ICT-opleiding tot Icoach Station to Station Cursus ParnasSys- Driestar Met sprongen vooruit Menne instituut No autisme Coolen EHBO Vuurrood Coaching loopbaan Louwiek Conferentie referentieniveaus en opbrengstgericht werken Creatief communiceren ORTYZ Lezing KIVA- KIVA Sportief door dans Dundas Voorlichting protocol dyscalculie ERWD CED BHV-nascholing Doesburg VVER sterk HU Zinvol tekenen Educare SVIB, video interactietraining - Meer doen met minder! - Dyade Verdiepingstraject coaching startende leerkracht- Marnix Aantal 2 Aantal

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Domein A: Hoge kwaliteit en passend onderwijs voor elk kind 1. Werken aan kwaliteitszorg 2. Niveau van het klassenmanagement verhogen van de leerkracht

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014-2015

JAARVERSLAG 2014-2015 JAARVERSLAG 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Domein A: Hoge kwaliteit en passend onderwijs voor elk kind 1. Werken aan kwaliteitszorg 2. Het verhogen van het niveau van het klassenmanagement 3. Werken

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN

SCHOOLJAARPLAN SCHOOLJAARPLAN 2015-2016 1 INLEIDING In dit document vindt u de jaarplandoelen van De Griffel 2015-2016. Voor de vak- en aandachtsgebieden zijn in dit plan doelen gesteld met daaraan gekoppeld acties en

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2014-2015 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2014-2015 Rehobôthschool 1.

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2014-2015 Rehobôthschool 1. Jaarplan 2015-2016 In het schoolplan 2015-2019 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke acties gedaan worden om de gestelde

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 JAARPLAN SCHOOLJAAR 2016-2017 1 INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 2. BURGERSCHAP 3 3. VEILIG LEREN LEZEN 4 4. TAAL EN SPELLING IN BEELD 4 5. ACTIEF OUDERSCHAP 5 6. ZIEN 6 7. ENGELS 6 8. ANALYSE / TRENDANALYSE

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND Woensdag 7 september 2016 Programma 08:30 uur Presentatie jaarplan Petra en Pauline 09:15 uur Presentatie gedragsprotocol Sabine Basis voor jaarplan Uitslagen quickscan Uitslagen

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie