EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN 2013-2014"

Transcriptie

1 EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD DOMEIN A: HOGE KWALITEIT EN PASSEND ONDERWIJS A Visie en missie A2 Onderwijsconcept A3 Handelingsgericht werken A4 Opbrengstgericht werken A5 Differentiatie in aanbod A6 Opbrengsten Cito Eindtoets A7 Leerlingvolgsysteem A8 ICT DOMEIN B: GOEDE RELATIES, ONDERLING, MET OUDERS EN MAATSCHAPPIJ B Relatie school-ouders B2 Oudercontacten B3 Samenwerking met externen B4 Prognose leerlingaantal DOMEIN C: GOED WERKGEVERSCHAP C Professionele schoolleiders C2 Teamfunctioneren C3 Deskundigheidsbevordering C4 Ziekteverzuim C5 LB-functie DOMEIN D: GOEDE HUISVESTING EN VOLDOENDE MIDDELEN D Huisvesting D2 Financiële middelen t.b.v. de school D3 Aanschaffing leermiddelen D4 Risico-inventarisatie

3 VOORWOORD Voor u ligt het geëvalueerde schooljaarplan van basisschool De Griffel. Dit jaarverslag is een verantwoording van de uitgevoerde verbeter- en veranderingsplannen en de daarbij gestelde doelen. Bij de indeling van dit jaarverslag volgen we de vier domeinen uit het strategisch beleidsplan Kern en Koers II van Het Sticht. a. Hoge kwaliteit en passend onderwijs b. Goede relaties, onderling, met ouders en maatschappij c. Goed werkgeverschap d. Goede huisvesting en voldoende middelen Aan het einde van dit traject zal de ingeslagen koers en gemaakte keuzes vastgelegd worden in het schoolplan en jaarplan Namens het team van De Griffel, Henriëtte Vaandering (directeur KBS De Griffel) 4

4 DOMEIN A: HOGE KWALITEIT EN PASSEND ONDERWIJS A: VISIE EN MISSIE Doel: Nieuwe missie en visie vormen met het team, ouders, leerlingen en bestuur. Studiedagen : Missie en visie onder begeleiding van de Onderwijsgroep. 2. Met het team hebben we een boot gemaakt, waarin we de volgende dingen opschreven: - Water: deze punten mogen overboord. - Binnenboord: deze punten moeten we behouden. - Vlag: op deze punten zijn we trots. - Wolken: dit zijn onze wensen/veranderingsbehoeften. 3. Grote boot opgehangen in school waarin ouders konden opschrijven wat ze wilden behouden (binnenboord), wat weg mocht (overboord), waar ze trots op waren (in de zeilen) en waar ze over droomden (wolken). 4. Idem voor leerlingen een zelfde boot gemaakt. 5. Studiedag : Vervolg missie en visie Met het team hebben we bekeken welke interne en externe invloeden van belang zijn bij het bepalen van de koers. Deze boot werd een groeidocument van waardevolle informatie voor het bepalen van de koers. De punten zijn meegenomen in het bepalen van de missie en visie en de daarbij behorende actiepunten om dit te kunnen realiseren. Binnen de MR is het plan ontstaan om ditzelfde toe te passen bij de ouders en leerlingen. Deze boot werd een groeidocument van waardevolle informatie voor het bepalen van de koers. De punten zijn meegenomen in het bepalen van de missie en visie en de daarbij behorende actiepunten om dit te kunnen realiseren. De input van de leerlingen was niet altijd realistisch (achtbaan op het schoolplein als wens). Toch kregen de leerlingen hierdoor wel het gevoel dat ze mochten meedenken en het eigenaarschap groeide. Evaluatie van de input van team, ouders en leerlingen. Vaststelling behoefte aan een kerngroep Missie en Visie die dit verder zou gaan uitwerken. 6. Opstellen kerngroep Missie en Visie Deze groep bestaat uit negen mensen die met elkaar de nieuwe misse en visie hebben opgesteld en actiepunten hebben bedacht om de nieuwe missie en visie vorm te kunnen geven en te profileren. 7. Voorstel missie en visie naar MR/ MR en bestuur zijn akkoord gegaan met de bestuur nieuwe missie en visie. 8. Opstellen actieteams De leden van de kerngroep hebben zich beschikbaar gesteld als voorzitter van een van de volgende actieteams:. Klassenmanagement en differentiatie 2. Pedagogisch klimaat 3. Klassenconsultatie en intervisie 4. Ouderbetrokkenheid 5. Engels schoolbreed 6. Meerbegaafdheid 7. ICT 8. School opknappen en inrichten Elk teamlid heeft zich aangesloten bij een van de actieteams. Komende jaren zullen de actieteams hun doelen uitwerken middels de PDCA- cyclus. De kerngroep zal drie keer per jaar bij elkaar komen. Tussenresultaten/bespreekpunten van de actieteams worden cyclisch besproken tijdens 5

5 9. Vaststellen missie en visie en nieuwe slogan samen leren, samen leven! 0. Uitkiezen en presenteren nieuw logo Uit onderzoek bleek dat men het logo gedateerd vond en dat er behoefte was aan een nieuw logo. Gekoppeld aan de missie en visie is er een nieuw logo ontworpen door een extern bureau (Commotion in Barneveld). Dit is in samenspraak met de kerngroep gegaan. Zij zijn driemaal met het bureau om tafel gegaan en hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Met die gegevens heeft het bureau drie voorstellen voor een nieuw logo neergelegd. Het kernteam heeft toen unaniem voor één versie gekozen. Deze is vervolgens voorgesteld in de teamvergadering en de MR. Vanuit deze geledingen zijn er nog een aantal verbeterpunten gekomen die het bureau verder heeft uitgewerkt. Tijdens de lustrumviering (40-jarig bestaan) in april is het logo feestelijk onthuld door een wethouder in het bijzijn van kinderen, team en ouders. de inhoudelijke vergaderingen (x per maand) De missie en visie is vastgesteld en staat in de schoolgids van en op de website. Logo: Het zijn drie handen in de vorm van een bloem. De betekenis: De drie handen symboliseren de samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind. Ouder en leerkracht ondersteunen het kind in zijn ontwikkeling, waardoor het volledig tot bloei kan komen (bloem). De hand geeft de uniciteit van het kind weer (denk aan de vingerafdruk). Elk kind is uniek en heeft zijn/haar talenten. Gezamenlijk gaan we hiernaar op zoek en onderzoeken we hoe we deze het beste kunnen ontwikkelen. Het logo werd erg positief ontvangen door ouders, kinderen en team. Het logo staat symbool voor de koers die we willen gaan varen. A2 ONDERWIJSCONCEPT - Meer gedifferentieerd in instructieniveaus werken. - Klassenmanagement in beeld krijgen van de leerkrachten - Zelfstandig werken; afspraken helder krijgen en doorgaande lijn creëren - Directe instructiemodel waar noodzakelijk herimplementeren, borgen Acties Evaluatie (analyse en conclusies). Klassenbezoeken van directeur en IB-er Effectieve instructie is voldoende, maar veelal te lang. Directe instructiemodel is deels terug te zien. Geen duidelijke rode draad in klassenmanagement. Iedereen doet het naar eigen goeddunken. 2. Evaluatiegesprekken met leerkrachten Beginsituatie is bepaald. De meesten werken met dagritme, timetimer en geven instructie op drie niveaus. Leerkrachten hebben behoefte aan de rode draad en duidelijke klassenmanagementafspraken binnen de school. Een actieteam gaat hier onder leiding van de IB-er mee verder. 3. Pilotgroep start met gedragscodeblokjes Pilot is geslaagd. Het biedt de leerlingen duidelijkheid en stimuleert het zelfstandig werken. Tevens krijgt de leerkracht meer ruimte om instructie te geven aan een (deel)groep. 6

6 A3 HANDELINGSGERICHT WERKEN - ) In groep & 2 wordt er per Piramide thema een groepsplan gemaakt (doel vorig jaar). - 2) In groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een groepsplan voor taal en lezen.. Er is een groepsplan ontworpen voor groep &2 2. De groepsplannen taal en lezen zijn ingevoerd per januari 204 (in ParnasSys) De IB-er heeft een format voorgesteld en de onderbouw is hier in januari mee gestart. Groepsplaninvoering zal verder uitgewerkt worden en regelmatig besproken worden tijdens de bouwvergaderingen. De thema s van Piramide zijn te kort. Vanaf november in het volgende schooljaar worden de doelen van KIJK als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van de (2) groepsplannen. Er wordt gewerkt met de groepsoverzichten en groepsplannen van Taal Actief (word- en excel bestand in Mijn Malmberg). Veel teamleden ervaren werkdrukverhoging om groepsplannen te maken. Het invullen van de resultaten in de groepsoverzichten vindt men geen probleem. Het is nog niet geïmplementeerd in ParnasSys. Volgt in november 204. A4 OPBRENGSTGERICHT WERKEN - ) De scores van de kinderen willen we met taal en rekenen op of boven het landelijk gemiddelde scoren middels heldere doelen, analyses en verbeterplannen - 2) Einddoelen afspreken voor taal en lezen. We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe taalmethode (Taal Actief 4). Deze methode voldoet aan de streefniveaus. + 2 Deze doelen zijn nog onvoldoende bekeken. In het nieuwe jaarrooster en jaarplanner staat planmatig een overzicht van evaluatie en analyseer momenten. Leerlingen ervaren de overgang naar deze methode als moeilijk. De leerkrachten merken dat de doelen hoger liggen als in de voorgaande methode. Hiaten moeten weggewerkt worden. Zij bieden de leerlingen extra oefenstof (extra instuctie) aan in de basisgroep dat eigenlijk onderdeel is van de weergroep. Rekenopbrengsten wordt een nieuw doel voor volgend jaar Deze doelen worden volgend jaar nader uitgewerkt. 7

7 A5 DIFFERENTIATIE IN AANBOD -) Duidelijke afspraken wat de taken en verwachtingen zijn van de leraarondersteuner en onderwijsassistente. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk en begeleidt de leraarondersteuner en onderwijsassistente hierin. - 2) Heldere normering voor het vaststellen van meerbegaafde leerlingen - 3) Levelwerk implementeren in de groepen -8, integreren in het ochtendprogramma van de groep (middels PDCA-cyclus) -4) Uitdagingsklas in samenwerking met ouders op vrijdagmiddag implementeren en borgen (middels PDCA-cyclus) b) Leraarondersteuner; taken en verwachtingen Er zijn aan het begin van het schooljaar afspraken gemaakt met de directeur en leraarondersteuner. Ook is er een rooster opgesteld met daarin de taken en de leerlingen die begeleid zullen worden. Deze afspraken zijn besproken in de onderbouw en vastgelegd in de notulen. Vervolgens heeft er in het schooljaar nog driemaal een gesprek tussen directeur en leraarondersteuner plaatsgevonden, waarin de taken en het rooster werden geevalueerd en bijgesteld. 2) De normering van de meerbegaafde leerlingen is nog niet voldoende vastgesteld 3) Een aantal meerbegaafde leerlingen in groep 3 t/m 8 werkt met de Compacten van Wereld in Getallen; hierdoor wordt tijd gecreëerd om met uitdagingsmateriaal van Levelwerk (Rekentijgers en Rekenmeesters) te werken 4) Uitdagingsklas implementeren/borgen In de uitdagingsklas zitten zes leerlingen uit de groepen 5-8. Elke vrijdagmiddag komen ze bij elkaar. Mechtild (leerkracht gr 6/7) is de coördinator van de uitdagingsgroep. Zij heeft elke acht weken overleg gehad met de ouders die de uitdagingsklas op de vrijdagmiddag begeleidden. Ouders hebben lesmaterialen aangereikt gekregen van de coördinator. Deze hebben ze met elkaar uitgewerkt. Aan het eind van elk project werd een uitje of afsluiting georganiseerd (bijv. Universiteitsmuseum in Utrecht). De directeur ging als begeleider mee. De taken van de leraarondersteuner zijn duidelijk. De verwachtingen lopen niet altijd gelijk lopen tussen die van de leerkracht en leraarondersteuner. De uitvoering verdient nog steeds aandacht. Zo voert de leraarondersteuner soms taken uit die eigenlijk bij de conciërge thuishoren. Bovendien sneeuwen afspraken tussen de leerkrachten en de leraarondersteuner soms onder door calamiteiten in de klas. Volgend schooljaar dient dit nadere aandacht te krijgen. Doel is nog onvoldoende behaald. De werkgroep meer en hoogbegaafdheid gaat in het nieuwe schooljaar een normering opstellen welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de uitdagingsklas. Het integreren van Levelwerk wordt nog niet in alle groepen voldoende gedaan. Het actieteam meerbegaafdheid gaat hier volgend jaar mee verder. Bij de besprekingen hebben ouders diverse keren aangegeven dat ze het lastig vonden om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Orde houden was voor sommige ouders moeilijk. Er was afgelopen schooljaar geen formatie voor de uitdagingsgroep. Er werd geconcludeerd dat deze opzet te belastend is voor de ouders. Voor het schooljaar is formatie nodig om de uitdagingsgroep te bieden waar ze recht op hebben. Zij hebben echt deskundige en professionele begeleiding van een leerkracht nodig om zo hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Ouders als extra begeleiding hierbij is wel gewenst, maar dan in de rol van ondersteuning van de professionele leerkracht. Er is voor volgend cursusjaar formatie gecreëerd. 8

8 A6 OPBRENGSTEN CITO EINDTOETS ) Duidelijke analyse van de CITO Eindtoets. 2) Goede communicatie met ouders gedurende het schooljaar. De overige ontwikkelingen van de kinderen ook duidelijk naar voren brengen (sociaal-emotionele ontwikkeling, taakgerichtheid, etc) Er is een vergelijking gemaakt tussen onderstaande toettsresultaten: Oktober 203: Afname drempeltoets November CITO M8 Januari: Voorlopig adviesgesprekken Februari: Afname Cito eindtoets De uitslag van het Drempelonderzoek komt overeen met de uitslag van de Cito Eindtoets. De oudergesprekken verliepen op een transparante en prettige wijze, hierdoor zijn alle leerlingen naar de geadviseerde vorm van voortgezet onderwijs doorgestroomd. Volgend jaar willen we een groepsanalyse maken m.b.v. het desbetreffende ParnasSysdocument A7 LEERLINGVOLGSYSTEEM -) Invoering methode afhankelijke toetsen van Taal Actief in ParnasSys -2) Invoering van groepsplannen in ParnasSys op het gebied van taal en lezen -3) Invoeren van notities in ParnasSys (i.p.v. op de papieren FUS-formulieren) -) Taal Actief invoering in ParnasSys. De toetsresultaten kunnen nog niet in ParnasSys verwerkt worden (een analyse ontbreekt). Op MijnMalmberg staat een excel-bestand, hierin worden de toetsresulaten verwerkt. -2) Groepsplannen invoeren voor taal en lezen De groepsplannen kunnen nog niet in ParnasSys verwerkt worden. Op MijnMalmberg staan worddocumenten voor het maken van een groepsplan voor (werkwoord)spelling, woordenschat en taalverkennen. Groep 3 heeft een groepsplan voor VLL gemaakt in ParnasSys; plancategorieën groep is hiervoor gebruikt. In de praktijk blijkt dit niet praktisch te zijn ivm het evalueren. Volgend jaar wordt een groepsplan aangemaakt met behulp van de plancatorieën leerling. -3) Notities in ParnasSys Dit doel is niet behaald. We werken nog steeds Met dit doel zijn we nog niet gestart. met de papieren versie (FUS- formulieren). Dit doel gaan we in realiseren 9

9 A8 ICT Visie op leren en inzet van ICT: ICT is een middel voor kinderen om op een gevarieerde en uitdagende manier tot leren te komen en kennis te vergaren/ te vergroten. Voor leerkrachten heeft het als doel om op een eenvoudige wijze een administratie te kunnen beheren in ParnasSys. Daarnaast beschikt de leerkracht over voldoende kennis van de educatieve software om hulp te kunnen geven aan de leerlingen en d.m.v. ICT de lessen beter aan te kunnen passen aan de belevingswereld van kinderen. (Bron: ICT beleidsplan ) Als doel wil ik hieraan toevoegen dat we ons gaan inzetten om de profilering van onze school naar buiten toe te professionaliseren. De website zal een nieuw jasje krijgen en er zal gekeken worden naar diverse mogelijkheden om ICT als instrument in te zetten om de communicatie met ouders te vergroten. -) Vernieuwen website van De Griffel -2) De ICT-stuurgroep professionaliseert zich op het gebied van ICT gebruik binnen school en profilering. -) Er is een extern persoon aangesteld die de website zal gaan vernieuwen. Met elkaar (extern persoon, ICT-groep, directeur) hebben we aan het begin van het schooljaar besproken wat we belangrijk vinden voor de nieuwe website. We hebben elkaar verspreid door het schooljaar vijf keer ontmoet. Er is in mei 204 een introductiefilmpje gemaakt voor de homepage van de website waarin de highlights van de school belicht worden. De webdesigner is aan het eind van het schooljaar geweest voor de laatste besprekingen. -2) De ICT-coördinatoren hebben de cursus Icoaching gevolgd en behaald. Tijdens het schooljaar is er vijf keer tijdens de inhoudelijke vergadering een tussenpresentatie gedaan en is het team actief meegenomen in de overwegingen in de ICT-wereld. Punten als een nieuwe website, Facebook, Twitter zijn besproken. Er is een stappenplan gemaakt voor de kortetermijndoelen en lange-termijndoelen. -3) ICT vormt een vast punt op de agenda van de teamvergadering. -4) ICT is een vast onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus. -5) ICT-ers maken een plan hoe de beschikbare computertijd optimaal benut kan worden door de leerlingen. -6) Voor de LGF-leerling wordt een ipad aangeschaft. De nieuwe website heeft veel overlegtijd gekost, aangezien we een frisse, verrassende en informatieve website wilden, waarmee ouders geprikkeld zouden worden om de school te komen bezoeken. De planning van eind mei 204 is hierdoor niet behaald. De website komt eind september 204 online. De ICT-groep gaat zich richten op het onderhoud van de nieuwe website. Ook zal er in een Facebook-account aangemaakt worden. Ouders die daarbij aangesloten zijn ( vrienden zijn ), zullen wekelijks via een berichtje op Facebook op de hoogte gehouden worden van de actualiteiten van de school. Twitter gaan we niet doen. Doel is behaald. Doel is behaald. Doel is in ontwikkeling. Dit schooljaar is er vastgesteld dat alle leerlingen minimaal x per week op de computer spelling oefenen. Zij heeft een ipad gekregen waar ze op school mee kan oefenen. In de klas en onder begeleiding van de LGF-begeleidster. 0

10 DOMEIN B: GOEDE RELATIES, ONDERLING, MET OUDERS EN MAATSCHAPPIJ B RELATIE SCHOOL-OUDERS -) De renovatie van de wijk De Clomp staat momenteel in de ijskast. Het verkeer is niet echt problematisch. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en indien nodig zullen we maatregelen treffen. -2) We houden grote schoonmaak in de school. Oude onbruikbare spullen worden weggegooid. -3) Bruikbare materialen worden uitgezocht en opgeruimd. -4) De school wordt geschilderd. De buitenkant wordt door een schildersbedrijf onderhouden. De binnenkant gaan we in samenwerking met ouders en team opknappen. -) Renovatie De Clomp Buiten een gasexplosie in de slagerij van het winkelcentrum om zijn er geen bijzonderheden geweest. -2 t/m 4) Opfrisbeurt De Griffel Er is in februari asbest gevonden boven de plafondplaten van de school. Uit nader onderzoek bleek dat de school gesaneerd moest worden. Dit heeft voor een deel in het voorjaar plaatsgevonden. De overige delen zijn in de zomer gesaneerd. Alle spullen moesten opgeslagen worden. We hebben hierdoor veel (onbruikbare) materialen uitgezocht en weggegooid. Ook is de school van binnen geverfd na de asbestsanering. De kleuren hebben we met het team uitgezocht. De entrees zijn vernieuwd en de plafondplaten grotendeels vervangen. Het winkelcentrum wordt steeds leger en heeft een trieste aanblik. Het nieuwe logo heeft een vervolg in de binnenkant van de school gekregen. Drie tinten oranje zijn op de deuren van de onder-, middenen bovenbouw aangebracht. De Griffel heeft een frisse uitstraling gekregen. Het actieteam School opknappen en inrichten gaat hier het volgende cursusjaar mee verder. B2 OUDERCONTACTEN -) De Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren. We hopen veel ouders te ontmoeten door een interessant thema aan te bieden: Hoe maak ik mijn kind succesvol. -2) De website vernieuwen waardoor ouders beter geïnformeerd kunnen worden door de school. -3) De introductieavond willen we volgend cursusjaar in een nieuw jasje steken. Plannen hiervoor worden dit jaar uitgedacht. -) ALV is gehouden op dinsdag 5 oktober ) De website vernieuwen Zie A9-3) Introductieavond Het actieteam komt met een voorstel voor de nieuwe opzet in mei 204. Er was een matige opkomst. Veel ouders lieten weten dat ze het thema wel interessant vonden, maar verhinderd waren vanwege het offerfeest. Hier hadden we van te voren niet over nagedacht. Een volgende keer zal het offerfeest op de jaarplanning komen, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Het idee van een borrel/inloopuurtje na de openingsviering is voorgesteld. Ouders hebben behoefte aan meer ongedwongen momenten tot ontmoeting. De belangrijkste informatie over de

11 desbetreffende klas zal per mail verstuurd worden. De omgekeerde tienminutengesprekken worden ook voorgesteld. Dit zijn gesprekken waarin ouders aan het begin van het jaar mogen vertellen wat zij belangrijk vinden voor hun kind en wat haar/hem zal helpen dit jaar. Volgend schooljaar zal dit geïntroduceerd worden. B3 SAMENWERKING MET EXTERNEN Doel: - De Sluis heeft een plan opgesteld voor vernieuwing van zijn schoolplein en omgeving genaamd: Spel door ontmoeting. De Griffel ondervindt hier tot nu toe te weinig voordeel van. De Griffel staat voor gezamenlijk belang en kijkt naar mogelijkheden waardoor het voor de kinderen van De Griffel en De Koppel ook aantrekkelijk wordt om te participeren aan dit project. - Er is vijf keer overleg geweest met de stuurgroep waarin naar de gezamenlijke belangen werd gekeken. - Er is een extern deskundige aangesteld om mogelijke belangenverstrengelingen te coördineren en de objectiviteit te handhaven. Ook heeft hij gezocht naar mogelijke sponsoren voor dit project. - Het voorstel is neergelegd bij de gemeente (wethouder en wijkambtenaar) door de directeur van de Sluis, extern deskundige. - De stuurgroep zag de wijkprojecten als een gezamenlijk belang (bijv. de natuuroute door de wijk, sintelbaan op het Koppelveld). De schoolpleinbesprekingen bleven moeizaam verlopen. - De extern deskundige heeft oprecht getracht de belangen van een ieder te behartigen. Ook heeft hij diverse instanties gevonden die mogelijk willen sponsoren bij kleinere projecten. (Jantje Beton, OSWZ, e.d.) - Het voorstel is volledig afgewezen. De Sluis krijgt via eigen geldstromen een nieuw schoolplein. De Griffel en De Koppel wachten daar nog mee. De gezamenlijke ideeën voor het opknappen van de wijk is ook afgekeurd door de gemeente. 2

12 B4 PROGNOSE LEERLINGAANTAL PR-activeiten die we ons tot doel hebben gesteld: - ) Media aandacht trekken bij bijzondere gebeurtenissen - 2) In nieuwsbrieven successen kenbaar maken - 3) Website aantrekkelijk maken voor mogelijk nieuwe ouders - 4) Goed aannamebeleid - 5) Zorgvuldige en uitnodigende kennismakingsgesprekken met directeur - 6) Helder zorgprofiel -) Voor de opening van de lustrumviering hebben we de wethouder gevraagd het logo te onthullen. Hier zijn twee kranten voor benaderd. 2) De digitale nieuwsbrief heeft een nieuw ontwerp en inhoud gekregen. 3) De webdesigner is vanaf oktober 203 bezig met een nieuwe website. Hier zijn een drietal overleggen aan vooraf gegaan. Ook is er een introductiefilmpje gemaakt voor de homepage. 4) Het aannamebeleid van 70% autochtoon en 30% allochtoon is tijdens de studiedag van eind september 203 uitgebreid besproken. Het aannamebeleid is ook binnen het bestuur en de MR besproken. 5) De directeur probeert op een positieve, goed voorbereide wijze de school te profileren tijdens de kennismakingsgesprekken. Er liggen folders, een kalender en een inschrijfformulier klaar. De rondleiding geschiedt door middel van een kijkje in diverse klassen. Er is afgesproken dat de leerkracht dan even een hand geeft aan de ouder en indien aanwezig het kind even aanspreekt. 6) Helder zorgprofiel was al aanwezig bij het bestuursbureau. Deze hebben we ontvangen van het bestuur. De Nieuwsbode heeft een stukje geschreven en een paar weken later nog een interview met de langstzittende leerkracht geplaatst. Beiden met foto s geplaatst. Hier werd door ouders en inwoners goed op gereageerd. Dit moeten we voor volgend schooljaar voortzetten. Er wordt meer informatie op inhoudelijk gebied gegeven. Ouders ervaren dit als prettig en professioneel. De website zal eind september online gaan. Dit aannamebeleid is wettelijk gezien niet in stand te houden. Veel kinderen met ouders van allochtone afkomst zijn derde generatie kinderen. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen gewoon in Nederland zijn geboren. Wettelijk gezien zijn het dus Nederlandse kinderen. Wij vinden het discriminerend en willen ons profileren op kwalitatief goed onderwijs en laten het oude beleid vervallen. Dit is in overleg met team, bestuur en MR besloten. De ouders reageren enthousiast en voelen zich prettig binnen de school. Het verschil in interesse is groot. De ene ouder heeft behoefte aan een diepgaand gesprek, de ander wil het liefst vooral even rondlopen. De directeur probeert tijdens het gesprek op ieders behoefte zo goed mogelijk aan te sluiten. Het zorgprofiel was al opgesteld door de vorige directeur. Daar is dit jaar niet verder meer aan gewerkt. 3

13 DOMEIN C: GOED WERKGEVERSCHAP C PROFESSIONELE SCHOOLLEIDERS - ) Middels nascholing voldoende financiële kennis. - 2) In samenwerking met de penningmeester van de Ouderraad overzicht in de diverse budgetten die de school hanteert. - ) Via Dyade heeft de directeur de cursus Meer doen met minder! gevolgd. Opdrachten die daarbij hoorden waren bijvoorbeeld; een meerjarenbegroting maken, invloeden van buitenaf beschrijven, beinvloedbare kosten beschrijven, etc. - Met de directies en bestuur heeft de directeur een cursus over Concent gevolgd. Dit is het administratiesysteem waameer we sinds januari 204 werken. - 2) De penningmeester van de Ouderraad heeft een overzicht in Excel gemaakt met de diverse budgetten en het geld is in overleg met de directeur verdeeld over diverse activiteiten en groepen. - ) De directeur heeft meer geleerd om met een helicopterview naar de geldstromen te krijgen en zich te richten op de geldstromen die beinvloedbaar zijn. - Concent is een ander systeem dan Raet waar we eerst in werkten. Door de studiedagen hebben we meer in zicht in het systeem gekregen. Het verdient volgend jaar nog wel meer aandacht. -2) De penningmeester heeft de budgetten voor de Ouderraad, de directeur en het team inzichtelijk gemaakt. Dit schept overzicht waardoor er ook meer begrip voor de verdeling is gekomen. C2 TEAMFUNCTIONERING Afgelopen maanden zijn er met alle teamleden kennismakingsgesprekken gevoerd waarin verwachtingen en wensen konden worden uitgesproken over de toekomst van hun persoonlijk functioneren en van de organisatie. Wekelijks krijgt het team via de mail een nieuwsbrief waarin bijzonderheden voor die week worden toegelicht. Zo blijft ieder teamlid op de hoogte en ontstaat er zo min mogelijk ruis op de werkvloer. In oktober 204 starten de functioneringsgesprekken. Alle relevante gegevens, certificaten, gesprekken worden bewaard in het bekwaamheidsdossier. C3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING TEAM Het team zal middels een extern deskundige geschoold worden om de visie en missie helder te krijgen en vorm te geven. Om de overig hierboven genoemde doelen te behalen zijn diverse individuele nascholingen gepland (coachen startende leerkrachten, profilering middels ICT, deskundigheidsbevordering op het gebied van gedrags- of leerproblemen, etc). - ) Visie en missie teamtraining - 2) Individuele nascholingen van diverse teamleden op het gebied van coaching, kennis, gedrag en Financiën. - 3) Bekwaamheidsdossiers up-to-date houden en onder de aandacht blijven brengen van het team. -) Zie A -) Zie A -2) De schoolopleider heeft de cursus -2) Alle cursussen zijn met goed gevolg afgerond begeleiding van een startende leerkracht gevolgd - de ICT-ers hebben de cursus profilering in de Zie bijlage 4

14 ICT gevolgd. - Diverse teamleden hebben cursusdagen gevolgd op het gebied van gedragsproblematieken. - Een leerkracht heeft een EHBO-cursus gevolgd. - De directeur heeft een financiële cursus gevolgd. -3) Er zijn diverse gespreksverslagen in het bekwaamheidsdossier toegevoegd. Ook is er een verzoek naar het team uitgegaan om de dossiers aan te vullen met certificaten. -3) Dit blijft een aandachtspunt. C4 ZIEKTEVERZUIM Doel - Pro-actieve beleidsvoering om het team zo gezond mogelijk te houden. * gesprekkencyclus * onofficiële gesprekken voeren (gehoord worden, belangstelling tonen) * aandacht hebben voor knelpunten, suggesties, etc. Er is door de kerngroep van de directies een nieuwe gesprekkencyclus opgezet en vastgesteld per juni 204. De meeste leerkrachten hebben een functioneringsgesprek gehad, met drie leerkrachten is een beoordelingsgesprek gevoerd. Er is besloten om elk jaar een officieel gesprek te voeren. Het ene jaar een functioneringsgesprek (FG), het jaar daarna een beoordelingsgesprek (BG). Een persoonlijk ontwikkelingsplan zal gekoppeld worden aan het FG. Op deze manier kan er efficiënter en doelmatiger gewerkt worden. Dit wordt als positief ervaren. Leerkrachten voelen zich gehoord en worden gestimuleerd in het actief meedenken over de schoolontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelingen. C5 LB-FUNCTIE Op dit moment is er nog ruimte om een leerkracht de LB-functie toe te kennen. Uit het traject van de visie en missie kan mogelijk een kandidaat naar voren komen. Eis is wel dat men de meerwaarde voor De Griffel al heeft aangetoond middels bewezen verdiensten en scholing. Doel: - Een leerkracht de LB-functie toekennen mits er voldaan wordt aan de minimale eisen die bij deze toekenning behoort. Er is een inventarisatie gedaan naar de scholing van de leerkrachten. Op dit moment komen er geen leerkrachten in aanmerking voor een LB-functie. Zij voldoen niet aan de minimumeisen van een LB-functie. 5

15 DOMEIN D: GOEDE HUISVESTING EN VOLDOENDE MIDDELEN D: HUISVESTING - Dak vervangen en indien mogelijk het plaatsen van zonnepanelen - Oranjedelen van de buitenkant verven - School opruimen - Gezamenlijk met ouders en collega s delen van de binnenkant verven Het dak is vervangen in de zomervakantie 204. Doel behaald. De zonnepanelen worden nog nader bekeken. De oranje delen van de buitenkant is geverfd. Doel behaald. De school is volledig ontruimd en hierna weer keurig ingericht. Veel oude materialen zijn weggegooid. De school is van binnen geverfd door een schildersbedrijf in de zomervakantie 204. Doel behaald. Doel behaald. D3 AANSCHAFFING LEERMIDDELEN - Aanschaf methode Begrijpend lezen - Aanschaf observatiemethode groep &2 De nieuwe begrijpend leesmethode is onderzocht door een aantal teamleden en de IB-er. Vervolgens is deze aangeschaft. Diverse observatiemethodes zijn onderzocht door de onderbouw en de IB-er. Vervolgens is er gekozen voor Kijk! De nieuwe methode is onder begeleiding van een OinO deskundige geimplementeerd. Doel is behaald. Per ingang van september 204 werken we met Grip op lezen. Doel behaald. Met ingang van mei 204 is er een start gemaakt met de observatiemethode Kijk!. D4 RISICO-INVENTARSATIE Deze is ingevuld op N.a.v. de risico- inventarisatie is een plan van aanpak gemaakt. Dit document ligt ter inzage op school. Dit jaar zal er een nieuwe risico-inventarisatie plaatsvinden inclusief een daaraan gekoppelde plan van aanpak. Doel: - Risico inventarisatie opstellen inclusief een plan van aanpak - De directeur heeft met behulp van Hans de De inventarisatie geeft overzichtelijk weer waar Jong (conciërge en coördinator) een nieuwe knelpunten zitten. Het plan van aanpak moet nog risico-inventarisatielijst ingevuld. worden uitgewerkt. Dit zal volgend schooljaar gebeuren. 6

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie