Jaarplan KBS het Galjoen Wierden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden"

Transcriptie

1 Jaarplan KBS het Galjoen Wierden 1

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Schoolplan en jaarplan Planning Missie, visie en kernwaarden Ordening Beleidskaders Slotwoord Vaststelling Concrete uitwerking jaarplan Onderwijs Personeel Communicatie Identiteit Financiën... 9 Bijlagen

3 2. Inleiding Dit jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen van KBS het Galjoen in het schooljaar Het betreft een uitwerking van het eerste schooljaar van de schoolplancyclus Het jaarplan maakt tevens deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van het SKOT en onze school. Met dit jaarplan willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van onze school, op de hoogte stellen van onze plannen voor het komende schooljaar. Daartoe behoren: personeel van de school de medezeggenschapsraad belangstellende ouders het bestuur de inspectie overige belangstellenden Bij de samenstelling van dit jaarplan heeft de schoolleiding gebruik gemaakt van de volgende bronnen: De afspraken en planningen uit het schoolplan (meerjarenbeleidsplan) De in het team van de school gemaakte afspraken. De afspraken uit het zorgplan van het samenwerkingsverband Het jaarverslag van onze school van het afgelopen schooljaar Het strategisch beleidsplan van SKOT Ook op bovenschoolsniveau worden er jaarlijks de nodige activiteiten ontplooid die hun uitwerking hebben op alle scholen van SKOT. Deze activiteiten zijn in dit jaarplan verwerkt. Het team van KBS het Galjoen beoogt met dit jaarplan een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs door gericht te werken aan vernieuwingen en verbeteringen. Door te werken met een jaarplan en een jaarverslag geven we ook vorm aan kwaliteitszorg, bestaande uit de elementen planning, uitvoering, evaluatie, bijstellen/nieuwe planning maken en doorlopen daarmee de plan-docheck-act cyclus. Na afloop van het schooljaar wordt dit jaarplan geëvalueerd waarvan we verslag doen van de voorgenomen activiteiten in het jaarverslag. juni 2015 Mirelle Schuurman, directeur KBS het Galjoen Wierden 3

4 3. Schoolplan en jaarplan In het schoolplan van de school wordt, over een periode van 4 jaar, aangegeven wat de plannen op alle beleidsterreinen zoals onderwijs en kwaliteit, personeel en huisvesting zijn, passend binnen de kaders van de stichting. In het schoolplan wordt de gewenste situatie vastgelegd, zodat dit richting geeft aan het handelen. Het is een strategisch plan voor de school voor de periode van 4 jaar. De school heeft dit plan in 2015 opgesteld. Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan worden genoemd. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd. 4. Planning Er wordt één maal per 4 jaar een schoolplan opgesteld. Op basis van het schoolplan wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Zo ontstaat er een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Schematisch wordt dit als volgt weergegeven, waarbij vermeld wordt in welk schooljaar de plannen worden opgesteld: Voorbereiding 2015 Opstellen schoolplan Evaluatie jaarplan Opstellen jaarplan Schooljaar Evaluatie jaarplan Opstellen jaarplan Schooljaar Evaluatie jaarplan Opstellen jaarplan Schooljaar Evaluatie jaarplan Opstellen jaarplan Schooljaar Evaluatie jaarplan Opstellen schoolplan Opstellen jaarplan Missie, visie en kernwaarden De manier waarop wij het onderwijs willen verzorgen voor onze leerlingen en de plannen/doelen uit het schoolplan willen realiseren is gebaseerd op onze missie, visie en kernwaarden. Deze zijn opgenomen in het schoolplan Onze kernwaarden zijn: Mensgericht Professioneel Gericht op samenwerking en leren van elkaar Toekomstgericht Denken in mogelijkheden 6. Ordening Als ordeningskader voor alle activiteiten die op de school plaatsvinden, wordt de indeling van het schoolplan gebruikt. Het schoolplan gaat uit van de volgende indeling: 1. Onderwijs 2. Personeel 3. Communicatie 4. Identiteit 5. Financiën 4

5 7. Beleidskaders De school valt onder het SKOT. Het beleid van de stichting is kader stellend. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het beleid van de overheid (zowel plaatselijk als landelijk) c.q. de onderwijsinspectie. Verder heeft de school te maken met het samenwerkingsverband Twente Noord. Uitgaande van het overheidsbeleid, het stichtingsbeleid en het beleid van het samenwerkingsverband, voert de school eigen, school specifiek, beleid. 8. Slotwoord In goed overleg is dit document met het team van de school besproken en vastgesteld. Dit document biedt voor dit schooljaar voldoende houvast voor de (verdere) verbetering van kwaliteit van ons onderwijs. 9. Vaststelling : Mevr. M. Schuurman Handtekening: Vastgesteld te: Wierden Datum: Medezeggenschapsraad: Dhr. M. Sloot (voorzitter) Handtekening: Vastgesteld te: Wierden Datum: 5

6 10. Concrete uitwerking jaarplan Onderwijs Verbeterdoelen onderwijs verantwoordelijk Omschrijving 1.01 Planmatig analyseren van de opbrengsten doelstellingen verbinden aan de behaalde resultaten. Leerkrachten, IB en directie. De opbrengsten, analyses en verbeterplannen worden twee keer per jaar op teamniveau besproken Resultaten, doelstellingen en verbeterplannen worden beschreven in Ervaringen op doen met een ontwikkelingsperspectief (model PO raad, model Esis, model SWV). IB In het schooljaar wordt een OPP op SKOT niveau vastgesteld, dat zal t.z.t. geïmplementeerd worden Opstellen en evaluatie van groepsplan rekenen, spelling en technisch lezen. Kindgesprekken worden structureel ingezet (minimaal) bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Invoeren van ontwikkelingsgesprekken met alle leerlingen van groep 8 (begin schooljaar) Nieuwe afspraken in het kader van en HGW worden beschreven in het borgdocument Oriënteren op de 21 eeuwse vaardigheden schooljaar door teamscholing Scholing teamleden ten aanzien van de inzet van de ipad in de klas (op individueel en klassikaal niveau) Opstellen einddoelen ICT voor leerlingen Ontwikkelen van aanbod om gestelde doelen te realiseren Invoeren aanbod voor realisatie ICT einddoelen Heroriëntatie en evaluatie methode Taal: Leerkrachten, IB IB, leerkracht Leerkracht groep 8, (ontwikkeling format) directie Meedenken in ontwikkeling van OPP op SKOT niveau. In zetten van OPP voor kinderen met een onderwijsarrangement of kinderen die een eigen leerlijn volgen. Twee keer per jaar, na een toets moment worden de GP s geëvalueerd en opnieuw opgesteld. Groepsoverzichten worden bijgewerkt. Vertaling van de groepsplannen wordt opgenomen in de week/zorgplanning. De IB-er stimuleert de leerkracht (tijdens leerlingbespreking) om bij kinderen met een ondersteuningsbehoefte een kindgesprek te voeren. Voor kinderen voor wie een HIA wordt aangevraagd is het verplicht om een kindgesprek te voeren. In de eerste 6 weken van het schooljaar voert de leerkracht van groep 8 ontwikkelgesprekken met alle leerlingen (format opstellen). De uitkomst hiervan wordt met ouders besproken tijdens het voorlopig adviesgesprek in november Nieuwe afspraken die in de loop van het schooljaar ontstaan opnemen in het borgdocument. directie Op teamniveau laten we ons voorlichten over de 21 eeuwse vaardigheden. Wat houdt het precies in en welke onderdelen gaan we verder uitbouwen. Er wordt een externe partij uitgenodigd om deze voorlichting te geven. ICT-er Tijdens een studiemiddag wordt het team bijgeschoold over de mogelijkheden van het gebruik van de IPad in de klas. ICT-er leerkrachten Werkgroep Taal Er worden concrete einddoelen voor leerlingen opgesteld. Aan de hand van deze doelen wordt een passend aanbod samengesteld door de ICT-er (in samenspraak met het team). Het team wordt geschoold in hoe het aanbod in de praktijk ingezet moet worden. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering In het schooljaar worden 2 nieuwe taal methodes uitgeprobeerd (Staal en Taal Actief 4). Aan de hand van de ervaringen wordt een keus gemaakt zodat in de methode ingevoerd gaat worden. 6

7 Herzien protocol; leesproblemen en dyslexie. Onderzoekend leren, project matig aanbieden van bestaande lesmethoden (zaakvakken) van groep 5 t/m 8 Oriëntatie, experimenteren en evalueren Leerkracht met dyslexie specialisatie, IB Leerkrachten groep 5 t/m 8 Adjunct directeur Het bestaande protocol wordt herzien en aangepast volgens de nieuwe richtlijnen en handelingstips (o.a. inzet van digitale middelen). De (nieuwe) werkwijzen die mogelijk zijn bij een leerling met dyslexie worden tijdens een vergadering opnieuw onder de aandacht van het team gebracht. Een blok uit de bestaande Aardrijkskunde methode zal op een projectmatige manier aangeboden worden. De inhoud en uitwerking van deze manier van werken wordt in bovenbouwvergaderingen inhoud gegeven. Het leren van elkaar is hierbij een belangrijk aspect Opzetten en implementeren nieuwe cyclus spreekbeurt en boekbespreking. ` Proces gericht werken beeldende vakken. Borgen leerlijn groep 1 t/m 8 Oriëntatie verschillende leerlijnen op het gebied van Mediawijsheid Aanbieden leergang Mediawijsheid groep 5 t/m 8 Leerkrachten groep 5 t/m 8 Adjunct directeur ICC-er Leerkrachten ICT-er De huidige cyclus wordt aangepast en nieuwe elementen worden ingevoerd. De afspraken die hierover gemaakt worden vastgelegd. De implementatie wordt gevolgd in de bouwvergaderingen. De afspraken worden vastgelegd in: De aanzet die gemaakt is ten aanzien van proces gericht werken bij beeldende vakken wordt voortgezet. In groep 5 t/m 8 wordt het B jaar van de 1 e cyclus geïmplementeerd. In groep 3 en 4 worden vier modules aangeboden. In groep 1 en 2 wordt de werkwijze geëvalueerd en aangepast aan de werkwijze binnen de kleutergroepen. De ICT-er onderzoekt welke leerlijnen voor Mediawijheid beschikbaar zijn, presenteert deze in het team en er wordt een keuze gemaakt welke leergang wordt aangeboden. In heeft elke groep (groep 5 t/m 8) een leergang Mediawijsheid gevolgd. 2. Personeel Verbeterdoelen personeel verantwoordelijk Omschrijving 2.01 De competenties en vaardigheden van het team in beeld brengen. Aan de hand van een op SKOT niveau te ontwikkelen model worden de competenties en vaardigheden van leerkrachten in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt vastgesteld welke vaardigheden/ competenties nog ontbreken die mogelijk binnen het team ontwikkeld moeten worden 2.02 Scholing op teamniveau, leren van elkaar Oriëntatie 21 eeuwse vaardigheden Zie Scholing op teamniveau, leren van elkaar ipad onderwijs ICT-er Zie

8 2.04 Kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Scholing op teamniveau Leerkrachten Ester Even (externe partner Vanuit het SWV) Op team niveau wordt het traject in je sas met je klas gevolgd Het programma zal op maat worden aangeboden met een aantal vaste onderwerpen als: Luisterhouding Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Ontwikkelen en uitvoeren van gesprekkencyclus Scholing op individueel niveau Afronden de excellente IB-er A. Martens Er wordt een schoolbrede aanpak ontwikkeld die door alle leerkrachten uitgevoerd gaat worden. De sessies worden gepland op verplichte studie(mid)dagen. Om leerkrachten meer te stimuleren en te volgen in de ontwikkeling wordt een nieuw systeem voor de gesprekkencyclus ontwikkeld. Flitsbezoeken door de directie (3 keer per jaar) Ontwikkelgesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprek Uitgangspunten zijn; kernwaarden van het Galjoen, scholing op team- en persoonlijk niveau. De 3 jarige opleiding wordt in afgesloten 2.07 Magistrum Vakbekwaam verkort Leren van elkaar M. Schuurman Team Een jarige opleiding als aanvulling op de opleiding Magistrum Basisbekwaam. Met de aanvulling van Vakbekwaam verkort is het mogelijk om geregistreerd te worden in het schoolleidersregister Op basis van de beleidsontwikkelingen worden er klassenbezoeken uitgevoerd, tussen collega s onderling. De lessen worden nabesproken en er wordt een kort verslag geschreven. 3. Communicatie Verbeterdoelen communicatie verantwoordelijk Omschrijving 3.01 Werken met een gedeelde agenda binnen het SharePoint (schoolniveau), implementatie 3.02 Oriëntatie van en evaluatie van social media tools die beschikbaar zijn om te op klassenniveau te communiceren met ouders 3.03 Invoeren van een Kinderpanel waarin verbeterpunten die door de kinderen worden ingebracht worden besproken.. BIT ICT-er Leerkrachten Werkgroep kinderpanel Binnen het bestuur gaat op verschillende niveaus gewerkt worden met het Share point van Office 365. Dit schooljaar gaan wij werken met een gedeelde digitale agenda en maken we een begin met het delen van documenten. Een social media tool kan op een snelle manier informatie naar ouders verstrekken. Een aantal leerkrachten gaan een aantal tools uitproberen (Klasbord, Digiduif) om te kijken of dit een manier van communiceren is die bij ons past. Oprichten Kinderpanel, doel en werkwijze beschrijven, kinderen mee laten denken. Borgen werkwijze Kinderpanel. Het Kinderpanel komt jaarlijks minimaal 3 keer bij elkaar De benodigde uren worden beschreven in het taakbeleid. 8

9 3.04 Aanpassen Protocol Aan boord van het Galjoen Werkgroep herschrijven protocol Het protocol wordt aangepast op basis van nieuwe inzichten, wetgeving en ervaring. De benodigde uren worden beschreven in het taakbeleid. 4. Identiteit Verbeterdoelen identiteit verantwoordelijk Omschrijving 4.01 Invoeren methode Bijbelverhalen Werkgroep catecheseviering Pastor verbonden aan de parochie In samenwerking met de Marcellinus parochie wordt een methode ingevoerd waar per schooljaar een aantal Bijbelverhalen centraal staan. De Bijbelverhalen worden aangeboden door de leerkrachte en de pastoraal medewerker van de parochie Catecheseviering in de kerk organiseren. Het plan van aanpak opstellen Werkgroep catecheseviering Pastor verbonden aan de parochie Aansluitend aan één van de Bijbelverhalen wordt er per jaar groep (één jaargroep per schooljaar) een viering in de kerk georganiseerd waarbij de betreffende jaargroep actief betrokken is. In de periode van wordt hiervoor een concreet plan opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor wordt per schooljaar minimaal 1 thema vergadering Identiteit o.b.v. een pastor ingepland. 5. Financiën Verbeterdoelen financiën verantwoordelijk Omschrijving 5.01 Opstellen van jaarlijkse begroting OLP en ICT Voor het boekjaar 2016 wordt de jaarlijkse begroting opgesteld (oktober 2015). Aanpassen meerjarenbegroting OLP en ICT Aansluitend op de jaarlijkse begroting wordt de meerjarenbegroting voor OLP en ICT aangepast. Gebruikte afkortingen: Handelingsgericht werken / Opbrengstgericht werken 21 eeuwse vaardigheden Verbeteren Onderwijs Aanbod Professionalisering 9

10 Bijlagen Bijlage 1: Evaluatie jaarplan

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl

Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl Inleiding Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar 2011-2012) 1.1 ICT, doorontwikkelen schoolbordportaal en netwijs 1.2 Rekenen (1)

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie