Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Weert en WPM/WBL. Schakelen in de waterketen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Weert en WPM/WBL. Schakelen in de waterketen"

Transcriptie

1 Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Weert en WPM/WBL Schakelen in de waterketen

2 Samenwerking in de afvalwaterketen door te schakelen tussen de ketenpartners: gemeente Weert Waterschap Peel en Maasvallei Waterschapsbedrijf Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van de samenwerking Aanpak onderzoek Beheer en onderhoud (algemeen) Rioleringsbeleid, berekeningen en data Organisatievorm Casus Beheer en onderhoud gemalen en drukriolering Samenvatting van de conclusies verkennend onderzoek Hoe nu verder: aanbeveling voor besluit stuurgroep versie 7:

3 1 Inleiding Bestuursopdracht gemeente Weert De gemeente Weert heeft in het jaar 2012 haar ambtelijke organisatie aangepast. Zij ontwikkelt zich verder naar een regiegemeente. De gemeenteraad heeft aan het college van burgemeester en wethouders in 2011 een opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de uitbesteding van uitvoerende taken. De bestuursopdracht heeft een taakstelling van 20 % besparen op personele kosten. In deze bestuursopdracht ( Samenwerken en uitbesteden ) wordt in 2014 de deelopdracht 'Uitvoerende taken openbaar gebied' uitgevoerd. Onderdeel hiervan is het gemalenbeheer en de drukriolering. Beoogd is om in het voorjaar van 2015 de gemeenteraad hierover te laten besluiten. In de verkenningsfase van de deelopdracht is het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) als mogelijke samenwerkingspartner naar voren gekomen. Totaal benadering afvalwatersysteem Daarnaast is Weert ervan overtuigt dat met een totaalbenadering van het systeem, inzameling en zuivering, meerwaarde kan worden gegenereerd. Wanneer vanuit een totaal overzicht investeringen worden afgewogen kunnen beperkte investeringen elders tot kostenbesparingen leiden. Andere samenwerkingsverbanden Andere gemeenten binnen de samenwerkingsverbanden Limburgse Peelen en Waterpanel Noord hebben enerzijds aangegeven dit initiatief van gemeente Weert, WPM en WBL te waarderen, anderzijds echter ook dat zij zelf nog niet zover zijn om nu al dergelijke stappen te zetten. Afgesproken is dat zij actief over de uitkomsten van de verkenning worden geïnformeerd en zullen worden betrokken bij de uitwerking van organisatiealternatieven. De organisatievorm die de ontwikkelingen in de samenwerking in de afvalwaterketen moet dienen zal zoveel als mogelijk moeten kunnen accommoderen met de wensen van gemeenten die op enig moment wensen toe te treden. versie 7:

4 2 Doel van de samenwerking Algemeen Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater (riolering), waterschappen hebben een zorgplicht voor het transport van het afvalwater vanuit de gemeentelijke rioleringsstelsels naar en de verwerking daarvan in zuiveringen. Gemeenten bekostigen de uitvoering van hun zorgplicht uit de rioleringsheffing, waterschappen bekostigen dit uit de zuiveringsheffing. In Limburg hebben de twee Limburgse waterschappen, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas de uitvoering van transport en zuivering gebundeld en ondergebracht in een samenwerkingsorganisatie, het WBL. Het WBL is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. In 2010 is landelijk het feitenonderzoek Doelmatig beheer waterketen uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat er door verdergaande samenwerking in de waterketen forse winst geboekt kan worden op de 3 k s van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit onderzoek lag aan de basis van door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) gemaakte afspraken om een besparing in de waterketen te realiseren oplopend tot 450 miljoen in 2020 structureel. Daarvan moet 70 miljoen gerealiseerd worden door de drinkwaterbedrijven en 380 miljoen door gemeenten en waterschappen. Hierbij is in beginsel de volgende verdeling gehanteerd: 140 miljoen op het rioleringsbeheer door gemeenten 100 miljoen op zuiveringsbeheer door waterschappen 140 miljoen door verdergaande samenwerking van gemeenten en waterschappen in de afvalwaterketen. Het BAW en in het verlengde daarvan, ook het werk van de Visitatiecommissie, hebben een sterke impuls gegeven aan de samenwerking tussen met name gemeenten en waterschappen in een vijftigtal samenwerkingsregio s. Inmiddels is daadwerkelijk zichtbaar dat: de beoogde kostenbesparingen met de nodige inzet haalbaar zijn de kwaliteit verbeterd kan worden door kennisdeling en benutting van de bij de participerende partijen beschikbare kennis de kwetsbaarheid verminderd wordt door samenwerking. De specifieke Limburgse context Uniek voor Limburg is dat de twee Limburgse waterschappen hun krachten op het gebied van transport en zuivering al gebundeld hebben in de vorm van het WBL als gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. Een organisatie die primair wordt aangestuurd op bedrijfsmatige prestatieindicatoren en op innovatiekracht. De inzet van het WBL kan aan de samenwerking tussen de Limburgse gemeenten en waterschappen meerwaarde geven. versie 7:

5 Verkenning verdergaande samenwerking Weert-WPM-WBL De gemeente Weert, WPM en WBL werken op het gebied van de afvalwaterketen al jarenlang samen in de samenwerkingsregio Limburgse Peelen en het Waterpanel Noord, als overkoepelend orgaan. Dit geheel vormt een netwerkorganisatie waarin door samenwerking veel wordt bereikt, maar waarbij elke deelnemende partij in beginsel de eigen taken in de afvalwaterketen zelf blijft uitvoeren. Weert streeft ernaar zich wil zich verder te ontwikkelen en de kerntaken en werkprocessen op regiebasis in te richten. En wil die taken die binnen beleidsmatige kaders in opdracht door een gekwalificeerde uitvoeringsdienst of marktpartij kunnen worden uitgevoerd meer op afstand plaatsen. Dit geldt ook voor een groot deel van de taken die de gemeente in het rioleringsbeheer nu zelf uitvoert. Omdat het WBL op dit terrein ook de nodige kennis en ervaring bezit zoals op het gebied van pompen en gemalen, rekenmodellen, databeheer en sturing vanuit een regiekamer van afvalwatersystemen verkent de gemeente Weert nu in samenwerking met WPM (als moederorganisatie van WBL) en WBL, om de mogelijkheden die het WBL als publieke uitvoeringsorganisatie biedt hiervoor te benutten. Verwacht wordt dat een dergelijk meer structurele samenwerking (meer dan een netwerkorganisatie kan bieden) tot aanvullende winst op de 4 k s kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid zal leiden. Hierbij zij opgemerkt dat een dergelijke verdergaande samenwerking de gemeentelijke autonomie met betrekking tot het rioleringsbeheer niet aantast: De gemeente blijft vanuit haar wettelijke zorgplicht verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer en de financiering daarvan via de gemeentelijke rioleringsheffing; De riolering en bijbehorende voorzieningen blijven eigendom van de gemeente; De financiële reservering riolering blijft eigendom van de gemeente alsmede het autonome beslissingsrecht over de inzet hiervan; De gemeente blijft verantwoordelijk voor de periodieke vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) en voor investeringsbeslissingen De gemeente blijft ook het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven met betrekking tot het stedelijk afvalwaterbeheer. versie 7:

6 3 Aanpak onderzoek De basis van de opdracht ligt in het door partijen getekend convenant d.d. 1 september Met name de volgende passages uit dit document zijn relevant voor deze opdracht: Te onderzoeken of een verregaande samenwerking tussen de gemeente Weert en het Waterschap Peel en Maasvallei met inschakeling van het Waterschapsbedrijf Limburg zal leiden tot de beoogde besparingen en beantwoordt aan het door de gemeenteraad genomen besluit. Te onderzoeken welke vorm van samenwerken het meeste rendement oplevert voor alle partijen Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: De beoogde samenwerking moet voldoen aan criteria van flexibiliteit, bestuurlijke transparantie en ruimte voor innovatie De partijen op basis van gelijkwaardigheid de samenwerking vormgeven. De samenwerking vormgeven in een groeimodel waarin andere gemeenten kunnen deelnemen. Binnen de samenwerking worden investeringsbeslissingen voorbereid gebaseerd op afweging van alle belangen binnen de (afval)waterketen en de laagst maatschappelijke kosten. Onderzoekproces Om dit onderzoek zorgvuldig uit te voeren is een werkroep opgericht waarin vertegenwoordigers van de gemeente, het WBL en het WPM zitting nemen. Het onderzoekproces is uitgevoerd middels het houden van twee workshops met medewerkers van de drie ketenpartners. Tijdens de workshops zijn drie taakvelden onderscheiden en als sub-werkgroepen met een vraag en aanbod analyse aan de slag gegaan. De volgende sub-werkgroepen zijn gemaakt: 1. Operations, beheer en onderhoud 2. Rioleringsbeleid, berekeningen en data 3 Organisatie en management. Ten behoeve van de concrete casus gemalen beheer en onderhoud drukriolering is separaat expertise toegevoegd vanuit Human Resource en Financiën. Onder het motto "Schakelen in de waterketen' hebben we twee productieve workshops gehouden op een inspirerende locatie, de Uffelse Watermolen in Haler. Uffelse Molen in Haler versie 7:

7 Verkenningsopdracht werkgroepen De sub-werkgroepen zijn na een plenaire zitting aan de slag gegaan met de volgende vragen. Verken voor ieder onderdeel van de rioleringszorg de kansen van samenwerking. Doe dit door binnen de groep de volgende vragen te beantwoorden: Welke activiteiten voert WBL uit? Welke activiteiten voert de gemeente Weert uit? Waar zit de meerwaarde? (overeenkomst, aansluiting in de keten) Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat wil je halen? Wat kun je brengen? Uitwerking verkenning De in het vorige hoofdstuk genoemde vragen zijn tijdens de eerste workshop uitgewerkt en vervolgens in een matrix gevat. Aan de linkerkant van de matrix zijn de autonome activiteiten van de betrokken partijen weergegeven. Hierin is ook aangegeven of deze volledig door de organisatie worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk of niet. Vervolgens wordt de meerwaarde van samenwerking op de 4 k s beoordeeld en in kleur weergegeven. Ook wordt toegelicht wat deze meerwaarde precies inhoudt. Op basis van deze uitwerking worden conclusies getrokken en in matrix vorm weergegeven. De resultaten van deze sub-werkgroepen zijn verwerkt in de hoofdstukken 4, 5 en 6. De conclusies in deze hoofdstukken zijn in kaders gedrukt, terwijl hoofdstuk 7 een samenvatting geeft uit deze conclusies. versie 7:

8 4 Beheer en onderhoud (algemeen) Inleiding operationele samenwerking Weert wil zich verder ontwikkelen als regiegemeente en wil operationele taken die binnen beleidsmatige kaders kunnen worden uitgevoerd uitbesteden of in samenwerking tot stand brengen. Dit geldt voor zowel taken die de gemeente in het rioleringsbeheer zelf uitvoert als voor taken die door samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Omdat WBL op dit terrein de nodige kennis en ervaring bezit is gekeken of operationele samenwerking tussen beide partijen meerwaarde oplevert en of samenwerking bijdraagt tot ontwikkeling tot regiegemeente. Onderzocht is of een dergelijke structurele samenwerking tot aanvullende winst op de 4 k s zal leiden. Samenwerking tussen Weert en WBL lijkt logisch gezien hun partnerschap in de afvalwaterketen. De keten van huisaansluiting naar rioolwaterzuivering kan het beste in samenhang worden bekeken voor een doelmatige en efficiënte inzameling en verwerking. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan wetgeving, vergunningen en onderhoud. In bijlage 3 zijn het beheer en onderhoud nog verder onderverdeeld en is per onderdeel aangegeven of samenwerking leidt tot verbetering van de 4 k's. Foto presentatie tijdens 1 ste workshop versie 7:

9 Door samenwerking tussen Weert en WBL krijgen beide partijen beter inzicht in het functioneren van het totaal areaal (objecten en verbindingen) van de afvalwaterketen en kan hierop beter worden ingespeeld op beheer en onderhoud, nieuwe aanleg en reconstructies. Hierdoor kan doelmatiger en efficiënter gewerkt worden, waarbij Weert in eerste instantie mogelijk eerst moet investeren. Hierdoor zal Weert de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun installaties kunnen verhogen en op (middel)lange termijn kosten kunnen besparen. Door meer nadruk te leggen op het preventieve onderhoud is de verwachting dat in eerste instantie het aantal storingen afneemt en in tweede instantie het correctieve onderhoud gereduceerd wordt. De besparing die hiermee gerealiseerd wordt zal de eerste jaren terugvloeien in optimalisatie van het areaal. Dit leidt tot vermindering van kosten en kwetsbaarheid in de afvalwaterketen en verhoging van kwaliteit en klantgerichtheid. Het is moeilijk om er een tijdspad aan te verbinden in verband met de diversiteit (o.a. besturingen pompen) van het areaal. Er zal een nulsituatie opgesteld moeten worden voor de gemalen van Weert om inzicht te krijgen in de te verwachten investering. Foto Centrale Regelkamer WBL Ketenafstemming genereert meer inzicht in het functioneren van het geheel (areaal waterketen). De betrouwbaarheid en dus beschikbaarheid van installaties kan worden verhoogd. Met meer aandacht naar preventief i.p.v. correctief onderhoud kan het aantal storingen afnemen. Besparingen worden in eerste instantie gekoppeld aan optimalisatie van het areaal. Bepaling van nulsituatie is noodzaak voor inzicht te krijgen op te verwachten investeringen. Deelconclusies beheer en onderhoud versie 7:

10 5 Rioleringsbeleid, berekeningen en data Beleid De gemeente Weert heeft een zorgplicht voor het afvalwater, regenwater en grondwater. Dit wordt vastgelegd in een vgrp. Focus in deze ligt met name op het gemeentelijk rioolstelsel. Omvangrijk onderdeel van de gemeente is de invulling van het beheer van dit areaal. Middels asset-management worden investeringen afgewogen op basis van risico, kosten en ambitieniveau. Het Waterschapsbedrijf Limburg heeft een zorgplicht voor het transport en zuiveren van afvalwater. Dit komt voort uit het Waterbeheerplan en Zuiveringsplan. Onderdeel van de activiteiten is het beheer van de transport infra en zuiveringsinstallaties. Middels asset-management worden investeringen afgewogen op basis van risico, kosten en ambitieniveau. Systeemanalyse De gemeente Weert stelt een BRP op waarin functioneren van het systeem wordt berekend en gemodelleerd. Op basis hiervan wordt er een maatregelen pakket opgesteld om het systeem aan de gestelde eisen te laten voldoen. Om dit te kunnen doen is databeheer erg belangrijk. Hiervoor gebruikt de gemeente Weert het programma Dg Dialog waarin objectgegevens zijn vastgelegd. Momenteel wordt dit beheersysteem vervangen door Obsurv. De hoofdgemalen in Weert zijn voorzien van het systeem TMX, de mechanische riolering heeft geen telemetrisch systeem. Het WBL stelt een Zuiveringsplan op waarin functioneren van het systeem wordt berekend en gemodelleerd. Op basis hiervan wordt er een maatregelen pakket opgesteld om het systeem aan de gestelde eisen te laten voldoen. Het gemeenschappelijke doel van zowel WBL als Weert is droge voeten door voldoende afvoercapaciteit en daarnaast beperken van de emissies naar het oppervlaktewatersysteem. WBL stelt een zuiveringsplan op en de gemeente stelt een BRP op. In beide plannen wordt de toestand en het functioneren van het systeem geanalyseerd en daar waar nodig maatregelen voorgesteld om het systeem aan de gestelde eisen te laten voldoen. Door dit gezamenlijk te doen worden investeringen op de juiste plaats gedaan tegen de laagste maatschappelijke kosten. Licenties van rekenprogramma s kunnen worden gedeeld. In bijlage 4 zijn het beleid en de systeemanalyse nog verder onderverdeeld en is per onderdeel aangegeven of samenwerking leidt tot verbetering van de 4 k s. versie 7:

11 Water trekt zich niets aan van grenzen. Door samenwerking doen we hier recht aan. Door samenwerken wordt de gemeenschappelijke kennis opgeschaald en leren we van en met elkaar. De brede basis stelt mensen in staat in hun kracht te functioneren. Specialisten gaan de diepte in en generalisten de breedte. Specialisme is noodzakelijk om bestaande taken goed uit te voeren, nieuwe taken in te vullen en te vernieuwen. Samenwerking maakt integrale benadering en planvorming mogelijk. De juiste maatregel op de juiste plek. Integrale benadering draagt bij aan procesoptimalisatie. Standaardiseren waar mogelijk, maatwerk waar nodig. Efficiencyvoordelen worden maximaal benut met oog voor specifieke behoeften van partners. Samenwerken zorgt voor vernieuwing in systeembenadering en oplossingen. Samenwerking vergroot innovatievermogen. Communicatie schept duidelijkheid en begrip bij inwoners en bedrijven. Deelconclusies Rioleringsbeleid, berekeningen en data versie 7:

12 6 Organisatievorm Het verkennend onderzoek richt zich op samenwerking in het publieke domein en het betreft taken waarbij bestuurlijke zeggenschap en democratische legitimatie van belang zijn. De publiekrechtelijke organisatievormen liggen voor de hand. Dit sluit uitbesteding van uitvoerende deeltaken aan de markt wanneer dat doelmatig is uiteraard niet uit. De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) biedt voor publieke samenwerking een aantal mogelijkheden, waarbij in dit geval de volgende drie in beginsel relevant zijn: Een bestuursovereenkomst. Daarbij wordt een bestuursovereenkomst gesloten vanwege een gemeenschappelijk belang. De bestuursovereenkomst regelt de wijze waarop de taken in de samenwerking worden georganiseerd: hoe de bestuurlijke aansturing plaats vindt, wie wat doet, hoe kosten en risico s worden toegedeeld, etc. In deze variant wordt geen samenwerkingsorganisatie met rechtspersoonlijkheid gevormd. Een bedrijfsvoeringorganisatie. Deze mogelijkheid bestaat sinds kort (zomer 2014) en is bedoeld voor uitvoeringstaken. De samenwerkende partijen richten hierbij een openbaar lichaam op met een uitvoeringsorganisatie en een eigen bestuur, dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de besturen van de samenwerkende partijen. Omdat het om uitvoeringsgerichte taken gaat, kan worden volstaan met een enkelvoudig bestuur, waardoor onnodige bestuurlijke drukte wordt voorkomen. De Wgr regelt bestuurlijke zeggenschap en verantwoording van de moederorganisaties. Een (volledig) openbaar lichaam. De samenwerkende partijen richten hierbij eveneens een openbaar lichaam op met een uitvoeringsorganisatie en een eigen bestuur, dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de besturen van de samenwerkende partijen. Deze vorm is echter gericht op taken die een grotere bestuurlijke aandacht vereisen, reden waarom in dit geval een geleed bestuur wordt gevormd: een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Omdat het bij rioleringsbeheer overwegend gaat om taken met een uitvoeringskarakter, lijkt de laatste vorm (openbaar lichaam met geleed bestuur) onnodig zwaar en is deze niet nader onderzocht. Wel zijn de bestuursovereenkomst en de bedrijfsvoeringorganisatie nader onderzocht, waarbij de factoren tijd en schaal van groot belang zijn. In deze verkenning zijn als samenwerkingsvormen de bestuursovereenkomst en de bedrijfsvoeringsorganisatie als keuze toepasbaar. Deelconclusie organisatie Tijd en schaal De schaal en daarmee de omvang van de taken waar het om gaat in de samenwerking Weert-WPM- WBL rechtvaardigen niet het optuigen van een aparte bedrijfsvoeringorganisatie. Dat is wel het geval als meerdere gemeenten zouden toetreden. De verwachting is dat dit ook gaat gebeuren, maar daar zal meer tijd over heen gaan, omdat de gemeenten binnen de samenwerkingsverbanden Limburgse Peelen en Waterpanel Noord zich in verschillende fasen van visie- en besluitvorming bevinden. versie 7:

13 Voor de specifieke casuïstiek in de samenwerking Weert-WPM/WBL is op dit moment een bestuursovereenkomst de aangewezen vorm. Deelconclusie organisatie Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas en WBL werken al met een zevental gemeenten in deze vorm samen, met name voor het beheer en onderhoud van pompen en gemalen. Verdere stapeling van dergelijke ad hoc samenwerkingsverbanden leidt echter niet tot een voldoende efficiënt en stabiel geheel. Een bestuursovereenkomst Weert-WPM-WBL kan echter wel benut worden als overgangsmodel, met een bedrijfsvoeringorganisatie van meerdere gemeenten met waterschap en WBL de stip op de horizon is. Dan kan op korte termijn substantiële winst op de 4 k s op de schaal van Weert toch al verzilverd worden, waarbij parallel in samenspraak met andere gemeenten het model van de bedrijfsvoeringorganisatie verder ontwikkeld kan worden. De samenwerking Weert-WPM-WBL in een bestuursovereenkomst is zo bezien een overgangsconstructie, een stap op een groeipad. Vergelijking bestuursovereenkomst (overgangsconstructie) en bedrijfsvoeringorganisatie. Vanuit dit perspectief op tijd en schaal is onderstaande vergelijking gemaakt van een bestuursovereenkomst als overgangsconstructie en de bedrijfsvoeringorganisatie als structurele oplossing en stip op de horizon: De scores in de matrix worden vergeleken met de nulsituatie (huidige wijze van werken, zonder samenwerken). Scoringsmodel organisatievormen kosten kwaliteit kwetsbaarheid klantgerichtheid flexibiliteit bestuurlijke transparantie Samenwerking o.b.v. bestuursovereenkomst Bedrijfsvoeringorganisatie schaal score ++, +, 0, -, -- bestuurlijke zeggenschap partijen gelijkwaardig groeimodel afstemming in de afvalwaterketen afstemming andere plannen en activiteiten toekomstbestendigheid juridische risico's financiële risico's Bestuursovereenkomst is een overgangsconstructie, de bedrijfsvoeringsorganisatie is een constructie waar we naar toe gaan werken. Deelconclusie organisatie Met een bestuursovereenkomst kan ten opzichte van de huidige situatie op korte termijn winst worden geboekt met betrekking tot kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en flexibiliteit. Deze winst ontstaat doordat de afvalwaterketen in de samenwerking als één samenhangend systeem wordt beheerd, zodat afstemming in de afvalwaterketen daadwerkelijk verder tot stand komt. De klantgerichtheid, dat wil zeggen het samenspel met burgers en bedrijven, verandert niet wezenlijk. Wel komen uiteraard de kostenbesparingen, toegenomen kwaliteit en verminderde organisatorische kwetsbaarheid uiteindelijk ten goede aan burgers en bedrijven. Bij een bestuursovereenkomst blijft de sturing ongewijzigd, de bestuurlijke transparantie en zeggenschap veranderen niet. De samenwerking in een bestuursovereenkomst is echter niet helemaal gelijkwaardig, omdat in deze constructie de gemeente in de rol van opdrachtgever stapt en WBL als dochter van WPM (en WRO) in de rol van opdrachtnemer. versie 7:

14 Een bestuursovereenkomst is voor een samenwerkingsmodel niet helemaal gelijkwaardig vanwege de opdrachtgever - opdrachtnemersrol. Hierdoor ontstaat een eenzijdig risicoprofiel voor de opdrachtnemer. Bij toepassing van de bestuursovereenkomst dient voor de risico beheersing separate borging plaats te vinden in de vorm van instandhouding stuurgroep en het benoemen van de risico beheersing in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en of uitvoeringsovereenkomst (UVO). Deelconclusie organisatie Waar de afstemming in de afvalwaterketen sterk gediend is in deze samenwerkingsconstructie, is aandacht nodig voor de afstemming van het rioleringsbeheer met andere plannen en activiteiten. Een stapeling van dergelijke bestuursovereenkomst leidt op grotere schaal bezien niet tot een toekomstbestendig geheel. Zo n stapeling kent juridische risico s en financiële risico s en deze zouden dan vooral bij waterschap en WBL terecht komen. Met een bedrijfsvoeringorganisatie ervan uitgaande dat daaraan meerdere gemeenten deelnemen nemen als gevolg van de grotere schaal de voordelen ten aanzien van kwaliteit, kwetsbaarheid en flexibiliteit verder toe. Omdat in deze vorm (openbaar lichaam met enkelvoudig bestuur) de bestuurlijke zeggenschap en transparantie explicieter geregeld zijn dan bij een bestuursovereenkomst, wordt ook hier winst geboekt. In de bedrijfsvoeringorganisatie kunnen volgende gemeenten eenvoudig toetreden, dit is in die zin een toekomstbestendig groeimodel, te meer daar deze constructie juridisch robuust is en er bovendien voor zorgt dat de financiële risico s komen te liggen waar ze thuishoren. Verdere samenwerking kan succesvol zijn als de bedrijfsvoeringorganisatie conform een groeimodel wordt opgezet. Kaders voor horizontale uitbreiding in een breed samenwerkingsverband zoveel mogelijk uniform opzetten waarbij ruimte is voor maatwerk. Partners moeten volgens eigen ambities de verticale uitbreiding i.c. verbreding en verdieping van taken kunnen invullen. De stip op de horizon, een gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie, dient hierbij echter uitgangspunt te zijn. Deelconclusie organisatie Een model bestuursovereenkomst overeenkomstig bovenstaande aanbevelingen is bijgevoegd (Bijlage 5). In dit model zijn de volgende bepalingen opgenomen t.a.v. de tijdelijkheid en de risicoverdeling. a. De wens om deze samenwerkingsvorm zodra dat mogelijk is over te doen gaan in een bedrijfsvoeringorganisatie samen met andere gemeenten onderdeel van de bestuursovereenkomst. b. Afspraak over de kosten die gemoeid zijn met een eventuele beëindiging van de samenwerking indien onverhoopt de ontwikkeling naar een bedrijfsvoeringorganisatie niet van de grond komt. c. Gebruik maken van tijdelijke oplossingen, zoals detachering van personeel, om risico s in de overgangssituatie zoveel mogelijk te beperken. Voor de borging van de risicoprofielen van de verschillende ketenpartners wordt bij de uitvoering van de bestuursovereenkomst een bestuurlijke stuurgroep geformeerd voor sturing en controle. De huidige stuurgroep zou hiertoe in stand gehouden moeten worden. Deelconclusie organisatie Noot: Bovenstaande is mede gebaseerd op een advies van Twijnstra en Gudde versie 7:

15 7 Casus Beheer en onderhoud gemalen en drukriolering Huidige situatie Het huidige contract van Weert met betrekking tot beheer en onderhoud aan de gemeentelijke gemalen loopt tot 1 januari Dit betreffen de drukrioolgemalen en de grote systeemgemalen en het telemetriesysteem. Eenmaal per jaar worden de alle gemalen geïnspecteerd en een maal per 4 jaar wordt een NEN inspectie uitgevoerd op alle gemalen. Tijdens deze inspecties worden onderdelen op basis van preventie vervangen. Tevens is in dit contract ook de storingsdienst van de drukriolering en systeemgemalen opgenomen. De gemeente heeft een telefoonlijn waarop storingen kunnen worden gemeld. De betreffende medewerker die de storingsintake doet beoordeeld de urgentie en zet indien noodzakelijk vervolg acties uit. De vervolg acties worden uitgevoerd door onze huidige aannemer die de storingen verhelpt. De aannemer levert een rapportage aan waarin alle werkzaamheden worden verantwoord. Het beheer en onderhoud van grote gemalen als onderdeel van een vitaal transportsysteem is dé core bussiness van WBL. Daarnaast voert WBL het beheer en onderhoud uit aan de gemalen van 7 gemeenten. In deze gemeenten heeft WBL ervaring opgedaan in zowel het beheer en onderhoud als met het uitvoeren van de storingsdienst. Gezien de aflopende overeenkomst van Weert en de ervaring bij WBL op het gebied van onderhoud gemalen en drukriolering alsmede storingsdienst is samenwerking (op heel korte termijn) een logische stap. Insteek van beide partijen is dat door deze samenwerking een verschuiving in kosten plaatsvindt van curatief (oplossend) naar meer planmatig (beheersbaar) onderhoud. WBL is een maatschappelijk betrokken partij die geen winstoogmerk heeft, maar functioneert vanuit maatschappelijk belang. Vanuit het verkennend onderzoek samen schakelen in de waterketen is deze casus een voorbeeld project voor nadere uitwerking. De deelopdracht uitvoerende taken Openbaar Gebied vraagt om een nadere uitwerking om te toetsen of deze vorm van samenwerking kansrijk is op de 4 k s. versie 7:

16 Gemalenbeheer in een Gemeenschappelijke regeling. Gemeente Weert en WBL hebben besloten om mogelijkheden te verkennen voor verdere samenwerking. In de workshops, zie rapportage, is uitgebreid stilgestaan bij de beheeractiviteiten van de verschillende partners. Een van de conclusies is dat WBL en Weert taken hebben die bij elkaar aansluiten. Een van die zorgtaken is het gemalenbeheer. Het WBL doet het onderhoud aan de grote pompen voor het transportsysteem en verzorgt daarnaast nog naar tevredenheid het onderhoud aan drukrioolsystemen in 7 verschillende Limburgse Gemeenten. Vanuit de verkenning over verregaande samenwerking tussen gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg is het gemalenbeheer en onderhoud als eerste project aangemerkt om in de samenwerking te worden opgenomen. Zowel de gemeente Weert als WBL hebben ideeën over gemalenbeheer en de verwachting is dat met dit project een goede basis wordt gelegd voor verdere samenwerking. Van belang is dat de uitgangspunten van beide partijen dezelfde zijn en die zijn voor zowel gemeente Weert als Waterschapsbedrijf Limburg de 4 k s. De K van Kwaliteit Door te sturen op risico wordt de kwaliteit van het functioneren en beschikbaarheid geborgd en waar mogelijk verbeterd. Dit betreft enerzijds de risico s ten gevolge van niet functioneren en anderzijds het beheersen van de hoeveelheid storingen. Met WBL is afgesproken om vanuit een positieve proactieve houding verbetervoorstellen op te stellen voor alle gemalen met prioriteit voor die gemalen die bovengemiddeld vaak in storing vallen., De verwachting is dat het aantal storingen fors zal afnemen (tot 50% reductie). Inzet is dat de bespaarde middelen gedurende de eerste jaren worden geïnvesteerd in verdere systeemoptimalisatie totdat de doelstelling is gehaald. Uitgangspunt is dat door samenwerking van WBL en Weert er kennis, kunde en ervaring wordt gedeeld. Hiermee kan naar verwachting een forse kwaliteitsimpuls worden gehaald. Daarnaast ontstaan er door het opschalen van de grootte ook mogelijkheden tot verdere specialisatie en professionaliteit met als mogelijke spin- off innovatie. Voor het gemalen onderhoud gaat het om het vergroten van de betrouwbaarheid van het functioneren van de pompsystemen, met andere woorden dat er minder storingen ontstaan en hogere beschikbaarheid, en minder storingen betekent ook een hogere klanttevredenheid. Toetsing aan de standaard van Weert Is minimaal gelijk aan huidige wijze van uitvoering indien gestuurd wordt op vermindering van storingen en de koppeling met het elektrotechnisch onderhoud. De markt is met technieken als GPS in staat om direct bij de uitvoering van het onderhoud het areaal exact in beeld te brengen. Door meer planmatig onderhoud uit te voeren neemt het aantal meldingen waar nu ad hoc op wordt ingesprongen, af. In samenwerking met WBL Er worden proactieve verbetervoorstellen gedaan om het functioneren van het systeem te verbeteren. De planning wordt verbeterd omdat de locaties van de pompsystemen GPS gepeild worden. Investeringen verschuiven van correctief naar preventief onderhoud tot een verhouding van ca. 50/50. versie 7:

17 Op het gebied van kwaliteit worden de standaarden ruimschoots gehaald door proactieve opstelling van de samenwerkingspartner. Hiermee functioneert het systeem beter en nemen de klachten af. Doordat locaties van de gemalen bekend zijn kunnen de onderhoudsroutes optimaal worden berekend. De K van Kwetsbaarheid De gemeente Weert heeft vanuit de Wet gemeentelijke Watertaken de zorgplicht voor het huishoudelijk afvalwater, hemelwater en daarnaast het grondwater. Door het samenwerken met een partner met kennis van zaken kan een deel van de specialistische kennis worden verworven en ingezet. Ontbrekende capaciteit kan op de momenten dat dat nuttig en noodzakelijk is gemakkelijk worden georganiseerd. Personele kwetsbaarheid wordt hierdoor verminderd terwijl doelstellingen worden gehaald. Gemalenbeheer is een van de taken van de gemeente terwijl dit voor WBL corebusiness is. In de huidige werkwijze van gemeente Weert wordt 1 fte aan arbeidskracht ingezet, dit wordt als zeer kwetsbaar ervaren. Bij het WBL zijn een veelvoud aan vergelijkbare arbeidskrachten actief waarbij vervanging bij uitval direct gewaarborgd is. Toetsing aan de standaard van Weert De dienstverlening is niet meer afhankelijk van inzetbaarheid van eigen personeel en materieel. Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor risico van uitval van medewerkers en materieel. In samenwerking met WBL: Er is direct specialistische kennis beschikbaar. Bij ziekte van personeel blijft de huidige hoge kwaliteit van dienstverlening gehandhaafd. De kwetsbaarheid van de gemeente wordt verminderd door de beschikbaarheid aan specialisten en personeel die eventueel bij ziekte vervangbaar zijn. Continuïteit wordt geborgd door kennis en kunde te delen met grotere groep specialisten. De K van Klantgerichtheid Op dit moment heeft Weert een hoog niveau van dienstverlening. Het klantcontact wordt in eerste aanleg door de gemeente verzorgd via het meldingensysteem openbare ruimte. In de uitwerking is aandacht voor de 1 ste lijns en 2 de lijns storing interventies via een calamiteitenregeling. Men belt en er wordt meteen snel geschakeld (1 ste lijn) om het knelpunt op te lossen en daar waar nodig de aannemer ingezet (2 de lijn) om het knelpunt op te lossen.. Uitgangspunt voor Weert is dat deze hoge kwaliteit van dienstverlening wordt gehandhaafd. Door de verwachtte afname van storingen zal de klanttevredenheid hoog blijven of eventueel toenemen. De storingen nemen naar verwachting af waardoor de overlast vanwege disfunctioneren rioolsysteem wordt beperkt. De zekerheid van een functionerend afvalwatersysteem neemt voor de individuele burger (aansluiting drukriool) toe. Dit komt ten goede aan de mate van dienstverlening (stijging basisniveau van klanttevredenheid). Toetsing aan de standaard van Weert Het programma van eisen is bepalend voor de mate van klantgerichtheid. Klantgerichtheid als aspect van dienstverlening moet worden vertaald in het programma van eisen om willekeur te voorkomen. versie 7:

18 In de samenwerking met WBL Het hoge niveau van dienstverlening storingsdienst en regulier onderhoud blijft gehandhaafd. Geeft naar tevredenheid invulling aan de storingsdienst en op termijn wanneer WBL daar voldoende klaar voor is wordt de telefonische intake van klachten gefaseerd onder regie van Weert overgenomen door WBL. Het huidige hoge niveau van klantgerichtheid wordt gehandhaafd door de telefonische intake voorlopig in eigen beheer te houden en de uitvoering van de storingsdienst door WBL te laten uitvoeren. De K van Kosten In het verkennend onderzoek is tussen Weert en WBL uitgewisseld dat de kosten kunnen worden verlaagd door te richten op het principe van levensduur verlengend onderhoud. Dit betekent dat, mits de pomp voor de rest in goede staat is, er alleen de noodzakelijke onderdelen worden vervangen om de totaal vervanging uit te stellen. Met preventief onderhoud wordt er voor gezorgd dat de onderhoudsconditie optimaal is waardoor geen onnodige slijtage ontstaat ten gevolge van achterstallig onderhoud aan elektromechanische techniek. Het oplossen van storingen is een kostbare aangelegenheid. Door op een slimme manier de storingen te voorkomen en de resterende niet urgente storingen op een andere wijze te benaderen kan geld worden bespaard. Door aan te sluiten in het collectief met WBL neemt het areaal dat WBL beheert fors toe, zodat er door ondermeer schaalgrootte inkoopvoordelen kunnen gaan ontstaan die weer ten gunste komen voor het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt richting gegeven aan het combineren van werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van NEN inspecties met de reguliere inspecties. Tevens worden de engineeringskosten gereduceerd omdat dit onderdeel is van de samenwerking en door WBL verzorgd wordt in groter verband. In de uitvoeringsovereenkomst worden de volgende zaken opgenomen: Reinigen en inspectie drukrioolgemalen 403 stuks Reinigen en inspectie hoofdgemalen 50 stuks Pompen bergingsvoorzieningen 5 stuks Reinigen en inspectie overstorttellers 5 stuks De administratieve organisatie voor de beheersactiviteiten waaronder evaluatie van de resultaten. Storingsdienst pm De vaste kosten die op jaarbasis met dit contract zijn gemoeid bedragen ca per jaar. De variabele kosten (storingen en curatief onderhoud) zullen naar verwachting op termijn ontwikkelen naar een vergelijkbaar bedrag. De verdeling wordt dan gelijkwaardig: 50% vaste kosten en 50% variabele kosten. (huidige verdeling 20/80) Uit een marktoriëntatie (fase 2 Samenwerken en uitbesteden ) blijkt er sprake is van fors lagere markttarieven. Indicatie van de jaarlijkse besparing met een bandbreedte tussen ,- en ,-. versie 7:

19 WBL heeft de volgende begroting opgesteld als voorbereiding om op te nemen in de uitvoeringsovereenkomst: planmatig periodiek onderhoud incl. reiniging aan alle gemalen ca (excl. materiaalkosten, incl. vaste kosten beschikbaarheidsdienst ca ). streefgetal correctief onderhoud ca op termijn (excl. materiaalkosten en ingaand na uitvoering nulmeting) Geprognotiseerde vervangingsinvesteringen voor volledig areaal electro-mechanische techniek De totale gemeentelijke kosten in 2013 waren ca (454 mille uitvoeringskosten en 57 personeelskosten). In deze samenwerking wordt in een termijn van 10 jaar het jaarlijkse kostenniveau teruggebracht naar structureel ca voor preventief en correctief onderhoud (incl. 24/7 storingsdienst). Momenteel ontbreekt het inzicht op de technische staat waardoor een realistische inschatting is aangehouden voor jaarlijkse investeringen van ca ,--. De nulmeting gaat hier meer zicht in geven van waaruit een jaarprognose van uitgaven kan worden geprogrammeerd. Op basis van de huidige kosten van ca ,-- voor onderhoud ( ,-- minus ) geeft dit een kostenbesparing van ca ,-- per jaar. Dit afgezet tegen het huidige kostenniveau maakt een mogelijke kostenbesparing van 26%. De financiële consequenties per jaar worden verder uitgewerkt in het tot stand brengen van de uitvoeringsovereenkomst. Het uitgavepatroon op basis van een jaarprognose wordt voor de looptijd van de overeenkomst inzichtelijk gemaakt en jaarlijks bijgesteld. Op het gebied van kostenbeheersing wordt een structurele besparing gehaald (beoogd 26%). Het moment van besparen is afhankelijk van de resultaten van de nulmeting en de investeringsstrategie die vastgelegd wordt in de uitvoeringsovereenkomst. Gezamenlijke ambitie De ketenpartners willen in een uitvoeringsovereenkomst het volgende overeenkomen: Terugdringen van aantal storingen met 50% Vaste prijzen aanrijden Afname correctieve reparaties met 20% Kosten preventief versus correctief onderhoud 50/50 Samenvatting Kosten kwetsbaarheid Klantgerichtheid Kwaliteit Op de 4 k s wordt een verbetering verwacht. Het aangaan van de samenwerking is dus zeer kansrijk. Daarnaast stemmen de ambities en doelen overeen hetgeen een forse kwaliteitsimpuls betekent. versie 7:

20 8 Samenvatting van de conclusies verkennend onderzoek Water trekt zich niets aan van grenzen. Bij samenwerking vervallen grenzen tussen de organisaties en wordt de gemeenschappelijke kennis uitgewisseld en vergroot. Door samenwerking tussen Weert en WBL krijgen partijen een beter inzicht in het functioneren van de totale afvalwaterketen. Dit zal leiden tot een grotere betrouwbaarheid en functioneren van de assets. De plannen vanuit de rioleringszorg en vanuit de zuiveringszorg zullen beter op elkaar worden afgestemd, hetgeen tot maatschappelijk lagere kosten zal leiden. De kwetsbaarheid zal niet alleen in kwantiteit verbeteren maar ook in kwaliteit (professionaliteit). Een grotere schaal zal leiden tot een grotere noodzakelijke innovatiekracht. De stelling uit het BAW dat samenwerking zal leiden tot lagere (maatschappelijk) kosten, minder kwetsbaarheid en hogere kwaliteit wordt door de werkgroep onderschreven. De klantgerichtheid zal door de kwaliteitsverbetering van de werkprocessen verbeteren maar dient in de verdere uitwerking nog aandacht te krijgen. Voor de samenwerking dient een stabiele samenwerkingsvorm te worden gekozen. De bedrijfsvoeringorganisatie lijkt hiertoe geschikt. Voor een enkele samenwerking Weert/WBL lijkt deze samenwerkingsvorm te zwaar. De bestuursovereenkomst (met voorwaarden) biedt een geschikte overgangsconstructie. In de onderstaande tabel wordt de verzameling van conclusies weergegeven die dit breed verkennend onderzoek tussen de ketenpartners heeft opgeleverd. Verzameling conclusies verkennend onderzoek Schakelen in de waterketen Conclusies Beheer en onderhoud: 1. Ketenafstemming genereert meer inzicht in het functioneren van het geheel (areaal waterketen). 2. Met meer aandacht naar preventief i.p.v. correctief onderhoud kan het aantal storingen afnemen. 3. Besparingen worden in eerste instantie gekoppeld aan optimalisatie van het areaal. 4. Bepaling van nul-situatie is noodzaak voor inzicht te krijgen op te verwachten investeringen. Conclusies Rioleringsbeleid, berekeningen en data: 5. Water trekt zich niets aan van grenzen. Door samenwerking doen we hier recht aan. 6. Door samenwerken wordt de gemeenschappelijke kennis opgeschaald en leren we van en met elkaar. 7. De brede basis stelt mensen in staat in hun kracht te functioneren. Specialisten gaan de diepte in en generalisten de breedte. Specialisme is noodzakelijk om bestaande taken goed uit te voeren, nieuwe taken in te vullen en te vernieuwen. 8. Samenwerking maakt integrale benadering en planvorming mogelijk. De juiste maatregel op de juiste plek. versie 7:

Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Weert en WPM/WBL. Schakelen in de waterketen

Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Weert en WPM/WBL. Schakelen in de waterketen Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Weert en WPM/WBL Schakelen in de waterketen Samenwerking in de afvalwaterketen door te schakelen tussen de ketenpartners: gemeente Weert Waterschap Peel en Maasvallei

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst met het Waterschapsbedrijf Limburg

Raadsvoorstel tot het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst met het Waterschapsbedrijf Limburg Betreft Raadsvoorstel tot het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst met het Waterschapsbedrijf Limburg Vergaderdatum 29 juni 2006 Gemeenteblad 2006

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/ gemeente AAA dronten Gemeente Almere -401/ 4$ REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente NOORDOOSTPOLDER Zeewolde frip gemeente Lelystad ZUIDiAiicii LAND ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen Gemeente Simpelveld

Voorstel aan het AB. Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen Gemeente Simpelveld BRO Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. schoen/2015.07577 Onderwerp Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen Gemeente Simpelveld Agendapuntnr. 5

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe 1 Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe Maart 2014 Inleiding In Groningen en Noord-Drenthe werken zevenentwintig gemeenten, twee waterschappen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen tussen Waterschap Vechtstromen, gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Ommen

Nadere informatie

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1 Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Enquête respons Respons ID 4 Datum verstuurd 26-3-6 :5:46 Laatste pagina 7 Begin taal nl Startdatum 26-2-9 :3:47

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Notitie. 1. De situatie. Advies groeimodel samenwerking WSL/WBL met gemeenten in de afvalwaterketen

Notitie. 1. De situatie. Advies groeimodel samenwerking WSL/WBL met gemeenten in de afvalwaterketen Notitie Aan Dhr. Jacques in den Kleef Van Gerhard Schwarz Datum 22 februari 2016 Onderwerp Advies groeimodel samenwerking WSL/WBL met gemeenten in de afvalwaterketen 1. De situatie In het kader van de

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Wij, de Limburgse partners in de

Wij, de Limburgse partners in de Samen vormgeven Haalbare stappen Wij, de Limburgse partners in de waterketen, zetten ons met en voor onze burgers en bedrijven in voor het betaalbaar en duurzaam invullen van het waterbeheer en de drinkwatervoorz1en1ng.

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst.

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 14 juni 2012 Onderwerp: Toekomst Reinigingsdienst Voorgesteld besluit: 1. De uitvoering van de reinigingstaken in eigen beheer uit te blijven

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017 2.1.7 Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021 1 Dossier 1792 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1792 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017

Nadere informatie

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Jos Brok Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Samenwerken in de Waterketen Gemeentelijk RioleringsbeleidsPlan (GRP) Geeft in hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 484 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 484 Agendapunt: - ONDERWERP Schoonen, Marcel OG S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200597 Lbr. 12/051 bijlage(n)

Nadere informatie

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 2013-2020 December 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal

Nadere informatie

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Logo MEMO Aan : Waterpanel Provincie Limburg Van : ing. M.H.W.M. Pakbier Kopie : - Dossier : BA2202-101-100 Project : Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Betreft : Verslag Ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Afvalwaterteam Amersfoort Jaarplan 2016

Afvalwaterteam Amersfoort Jaarplan 2016 Afvalwaterteam Amersfoort Jaarplan 2016 Definitief AWT Amersfoort-Nijkerk Amersfoort,12 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Samenwerking tot nu toe... 3 2 Jaarplan 2016...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. 2 SAMENATTING EN ADIES Sinds oktober 2009 hebben wij samen met het AOWR gewerkt aan het onderzoek verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen in de Regio Noord-eluwe. In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6585

BIS BenW adviezen - 6585 BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. Schoonen, Marcel OG S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Onderwerp Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang in de regionale samenwerking in doelmatig waterbeheer

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam

Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam Datum: oktober 2012 Onderwerp: Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Onderhoud Transportsysteem

Onderhoud Transportsysteem Onderhoud Transportsysteem Zes gemeenten en HHD hebben de afgelopen periode gezamenlijk onderzocht hoe samenwerking in het beheer en het onderhoud van de afvalwatertransportsystemen (bestaande uit gemalen

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

4V';;'9' B E R N H EZ E

4V';;'9' B E R N H EZ E 4V';;'9' B E R N H EZ E Dossierornslag voor burgemeester en wethouders cgj Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2012/27094 D Afdoening door portefeuillehouder via besluitenlijst paraafstukken

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP)

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2014-2017 1. Inleiding Een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid voor de drie gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie

Verkennen van mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerken

Verkennen van mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerken BIJLAGE 1 Verkennen van mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerken Algemeen De motivatie voor samenwerking binnen het zich uitbreidende en vernieuwende, gemeentelijke, sociale domein is al in de

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 2042' P, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Floris Bannink Il Shik Sloover 13 maart 2013 1 Agenda - Introductie - Inleiding - Modellen - Uw randvoorwaarden - Casus - Inhoudelijk - Afwegingskader

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gemeenten en waterschappen zijn de laatste decennia steeds meer elkaars partners geworden. Zowel gemeenten als waterschappen zien daarbij het belang om

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2017 Ons kenmerk ECFD/U201700422 Lbr. 17/031 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Voortgang regionale samenwerking waterketen Samenvatting

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma 0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma Informatie over deze aanpak? Jeroen Niezen, 06-30717435, j.niezen@groningergemeenten.nl Hans de Vries, 06-52051319,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Toetsing business case BUCH-gemeenten

Toetsing business case BUCH-gemeenten Toetsing business case BUCH-gemeenten In relatie tot kadernota s Samenwerking van Castricum en Heiloo Inleiding De gemeenten Castricum en Heiloo hebben in 2011 besproken dat de kaders voor samenwerking,

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Uitwerking PPS constructie

Uitwerking PPS constructie Uitwerking PPS constructie (betekent uitbesteden inzameling afval óók aanbesteden Synthese adviesgroep Lourens Aalders Historie Individuele gemeenten, onderhandse aanbesteding aan particuliere reinigingsdiensten

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie