T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens"

Transcriptie

1 Openbare lijst 28 Collegevergadering 30 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens B. van der Ploeg F. Amberg M. Sofovic 1

2 0.2 OS Vaststellen lijst 23 juni 2015 Rubriek 1 Vastgesteld met machtiging tot aanpassing 1.1 Openbaar A Collegevoorstel Technische vragen Zomernota Afd./Contactpersoon: FA20, Albert Foekens, 2643 De brief aan de Raad vast te stellen. Rubriek 3 Vaststellen bespreekvoorstellen 3.2 Openbaar Collegevoorstel Prioriteit voor de Giro d Italia Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Afd./Contactpersoon: EZ20, Virgie Withagen, 9321 Portefeuillehouder: Hees B van Bruls H 1. Indien de Giro d Italia doorgang vindt en gelet op de impact van de Giro d Italia voor de stad, van 30 april 2016 tot en met 9 mei 2016 voorrang te geven aan dit evenement. 2. Te bepalen dat in die periode horecaexploitanten en pandeigenaren in het centrum geen gebruik kunnen maken van hun terrasvergunning, een en ander afhankelijk van het ruimtebeslag. 3. Te bepalen dat in die periode standplaatshouders in het centrum geen gebruik kunnen maken van hun standplaatsvergunning, een en ander afhankelijk van het ruimtebeslag. 4. Te bepalen dat in die periode de markt verplaatst wordt naar een andere dag of locatie, een en ander afhankelijk van het ruimtebeslag. 5. Voor die periode standplaatsenvergunningen buiten het centrum in principe te wijzigen, voor zover gelegen aan de nog vast te stellen route. 6. Maximale inspanning te leveren om de normale bedrijfsvoering van ondernemers en horecaexploitanten tijdens de Giro d Italia doorgang te laten vinden. Ter besluitvorming door de burgemeester 1. Indien de Giro d Italia doorgang vindt en gelet op de impact van de Giro d Italia voor de stad, van 30 april 2016 tot en met 9 mei 2016 voorrang te geven aan dit evenement. 2. Voor die periode terrasvergunningen buiten het centrum te wijzigen, voor zover gelegen aan de nog vast te stellen route. 3. Voor die periode af te wijken van het evenementenbeleid Event Full, ten aanzien van de voorrangsregels. 4. Maximale inspanning te leveren om de normale bedrijfsvoering van ondernemers en horecaexploitanten tijdens de Giro d Italia doorgang te laten vinden. 2

3 3.3 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Mobiliteit Afd./Contactpersoon: RO10, Klaas-Jan Gräfe, 9210 B. Fring, R. Helmer-Englebert Aan de Raad voor te stellen 1. De Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer vast te stellen; 2. Te kiezen voor het regiemodel; 3. Te kiezen voor een private regiecentrale; 4. Te kiezen voor één beheerorganisatie voor de totale regio Arnhem Nijmegen; 5. Te kiezen voor een herkenbaar en eenvoudig systeem met regionale eenheid in kenmerken. 3.4 Openbaar Collegevoorstel Onderzoek Ervaringen rond participatie-initiatieven Afd./Contactpersoon: BA40, Barbara Boschman, Helmer R 1. Het onderzoeksrapport Ervaringen rond participatie-initiatieven; meting 2 vast te stellen. 3.5 Openbaar Collegevoorstel Vaststellen raadsinformatiebrief ontwikkeling Passend Onderwijs Onderwijs Afd./Contactpersoon: MO10, Otto Ritsema, 2465 Portefeuillehouder: Helmer R 1. De raadsinformatiebrief Stand van zaken thuiszitters en passend onderwijs vast te stellen. 3.7 Openbaar Collegevoorstel Beantwoording vragen van De Nijmeegse Fractie naar aanleiding van de brand in de OC Huismanstraat Veiligheid Afd./Contactpersoon: VH10, Ellen Jansen, De antwoordbrief aan De Nijmeegse Fractie n.a.v. brand OC Huismanstraat vast te stellen. 3

4 3.8 Openbaar Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie Liberaal Nijmegen over de Bibob regeling Veiligheid Afd./Contactpersoon: VH10, Judith Koster, De antwoordbrief aan de fractie Liberaal Nijmegen over de Bibob regeling vast te stellen. 3.9 Openbaar Collegevoorstel Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZPers Afd./Contactpersoon: FA10, Annette van den Dries, De brief aan de fractie van het CDA over de betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen inzake arbeidsmarktpositie Somaliërs in Nijmegen Economie & Werk Afd./Contactpersoon: MO10, Jona Overmars, 9023 Portefeuillehouder: Tankir T 1. De brief aan de fractie van D66 over de arbeidsmarktpositie van Somaliërs vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Advies ACA, betreffende huisvesting vergunninghouders aan de Griftdijk Noord 16 Zorg & Welzijn Afd./Contactpersoon: OB10, Sjon Debie, 9687 Portefeuillehouder: Frings B 1. Brief aan de Adviescommissie Allochtonen vast te stellen. 2. De brief aan de Raad vast te stellen. 4

5 3.12 Openbaar Collegevoorstel Collegebevoegdheden zomerreces 2015 Afd./Contactpersoon: JZ10, Gerard Fasten, 2451 Het Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit Collegebevoegdheden Zomerreces 2015 vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Zorg & Welzijn Afd./Contactpersoon: MO10, Lisette Mennen, 2754 Portefeuillehouder: Frings B 1. De Toelage Hulp bij het Huishouden middels het Landelijk Platform Dienstenvouchers uit te voeren. 2. De startdatum voor de uitvoering van de Toelage Hulp bij het Huishouden vast te stellen op 15 juli De beleidsregels Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Gezondheid en luchtkwaliteit Duurzaamheid Afd./Contactpersoon: PK40, Jantine Stöckel, Brief aan de Raad met informatie over het project Gezondheid en luchtkwaliteit vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Subsidieregelingen Cultuur 2016 Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Afd./Contactpersoon: MO20, Stefan Grond, 2249 Portefeuillehouder: Velthuis B 1. De Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen 2015 en de Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2015 per 1 januari 2016 in te trekken. 2. De Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen 2016 en de Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2016 vast te stellen. 3. Onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting 2016 door de Raad, het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen 2016 vast te stellen op ,- en dit bedrag ten laste te brengen van de begroting Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing, deelproductnummer 61280D, Culturele Initiatieven; 4. Onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting 2016 door de Raad, het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2016 vast te stellen op ,- en dit bedrag ten laste te brengen van de begroting Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing, deelproductnummer D, Amateurkunst. 5

6 3.16 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Vaststellingsbeschikkingen Ondernemersfonds en 2013 Economie & Werk Afd./Contactpersoon: EZ20, Ruud Schilder, 2770 Portefeuillehouder: Tankir T 1. De volgende toegekende subsidies vast te stellen: a. Stichting NVOV Cultuurfonds: voor Donjon: voor Nijmegen, door Nijmegen; b. Dutch Orthopaedic Expert Center: voor het opzetten van het Dutch Orthopaedic Center ; c. Stichting Katholieke Universiteit: voor Innovatieve Broedplaats Nijmegen. 2. De vaststellingsbeschikkingen voor de onder beslispunt 1 genoemde projecten vast te stellen; 3. De brief aan de Raad over de door ons college en de wethouder Economische Zaken genomen, vast te stellen. Rubriek 4 Aan de raad voor te stellen: 1.De aan de Stichting Huis voor de Binnenstad toegekende subsidie van voor het project Altijd Welkom in Nijmegen jaar 2 (2014) vast te stellen op Vaststellen conformvoorstellen 4.2 Openbaar Collegevoorstel Afvalwaterakkoord 2015 Openbare Ruimte en Duurzaamheid Afd./Contactpersoon: RO10, Ultsje van Gorkum, 2815 Portefeuillehouder: Helmer R Tiemens H 1. Het Afvalwaterakkoord 2015 vast te stellen. 2. De ontheffing van van de gemeente Nijmegen aan het voormalige zuiveringsschap Rivierenland voor aansluiting van de persleiding Malden in te trekken met ingang van de datum waarop het Afvalwaterakkoord 2015 in werking treedt. 3. De ontheffing van van de gemeente Nijmegen aan het voormalige zuiveringsschap Rivierenland voor aansluiting van de persleiding Beek in te trekken met ingang van de datum waarop het Afvalwaterakkoord 2015 in werking treedt. Ter besluitvorming door de burgemeester 1. Wethouder Helmer machtiging te verlenen tot ondertekening van het Afvalwaterakkoord

7 4.3 Openbaar Collegevoorstel Vaststellen brief aan Breed over financiële toets cofinanciering sectorplan SW Economie & Werk Afd./Contactpersoon: MO00, Lucile Braam, 9522 Portefeuillehouder: Tankir T 1. Brief over financiële toets cofinanciering sectorplan SW vast te stellen. 4.4 Openbaar Collegevoorstel Aanpassing Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit mede in verband met de samenvoeging van de afdelingen Zorg en Inkomen Afd./Contactpersoon: JZ10, Victorien Vranken, 2266 Ter besluitvorming door het college en de burgemeester 1. Het mandaatregister Zorg en Inkomen (ZI00) vast te stellen en op te nemen in het MVM-besluit; 2. De volgende mandaatregisters, zoals opgenomen en bekendgemaakt in het MVM-besluit GB , in te trekken: a. Mandaatregister Zorg (ZO00); b. Mandaatregister Inkomen (IN00); 3. De volgende mandaatregisters vast te stellen en op te nemen in het MVM-besluit, onder intrekking van de gelijknamige mandaatregisters zoals opgenomen in GB : a. Alle Afdelingen; b. Afdeling Economie; c. Afdeling Juridische Zaken; d. Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning; e. Afdeling Veiligheid; 4. De inwerkingtreding van de te bepalen op 1 juli

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42 AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010 Pagina 1 van 42 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2010.0.118.481 Datum Zaaknummer 2009-04-01454

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie