Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei Afwezig:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig:"

Transcriptie

1 Openbare lijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris (waarnemend) Communicatie Notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. Velthuis en H. Tiemens R. van Wuijtswinkel J. Broeksteeg J. Zondag B. van Hees 1

2 0.2 OS Vaststellen lijst 28 april 2015 Rubriek 1 Vastgesteld met machtiging tot aanpassing 1.1 Openbaar Collegevoorstel Initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie Zorg & Welzijn Afd./Contactpersoon: MO10, Roy Breuer, Portefeuillehouder: Frings B 1. Brief aan de Raad over het initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie in Nijmegen vast te stellen. 1.2 Openbaar Collegevoorstel Subsidie Vereniging van Vastgoedeigenaren Huis voor de Binnenstad Economie & Werk Afd./Contactpersoon: EZ20, Ruud Schilder, 2770 Portefeuillehouder: Hees B van 1. Aan de Stichting Huis voor de Binnenstad een eenmalige subsidie te verlenen van in de kosten van oprichting van een Vereniging van Vastgoedeigenaren in de Binnenstad; 2. Deze subsidie ten laste te brengen van het programma Economie, deelproduct Economisch Offensief Binnenstad onder nummer 61268; 3. De brief aan de Stichting Huis voor de Binnenstad tot het verlenen van deze subsidie vast te stellen. 2

3 1.3 Openbaar Collegevoorstel Aansluiting GBI Inkomen & Armoedebestrijding Afd./Contactpersoon: ZO00, Anco Hamming, 2209 Portefeuillehouder: Tankir T 1 Gegeven dit kansrijke perspectief tot het einde van het derde kwartaal 2015 met volledige steun samen met de andere koplopergemeenten te blijven participeren in het project GBI en in dat kader: a. De Aanvraag levensonderhoud (ALO) uit het transactieboek als basis voor het marktonderzoek vast te zetten. b. Mee te doen aan het marktonderzoek ALO en actief te participeren in de voorbereiding en begeleiding ervan. c. Mandaat te geven aan het waarnemend hoofd afdeling Inkomen om namens de gemeente met de andere gemeenten afspraken te maken over de uitvoering en begeleiding van de marktconsultatie. d. Mee te doen in het onderzoek naar de opschalingsmogelijkheden en realisatietermijn van Digitaal handhaven. e. Mee te doen aan het uitwerken van andere onderdelen van het werkproces Inkomensvoorziening die vergaand gedigitaliseerd kunnen worden. f. Mee te doen aan het verdiepen van de proces- en informatiearchitectuur van de GBI. g. Menskracht om niet te blijven inzetten om de stappen b t/m f uit te voeren. h. Voor de projectkosten van de GBI tot september 2015 een financiële bijdrage te leveren van Uit te spreken dat: - mede basis van de uitkomsten van het marktonderzoek ALO in september 2015 een go/no go besluit wordt genomen over participatie in de GBI, die vanaf dan daadwerkelijk van start gaat; - Bij een go besluit in september 2015 tevens een besluit te nemen omtrent de condities en randvoorwaarden die door de gemeenten ingevuld moeten worden, waaronder de governance en institutionele vormgeving, om de volgende fase van het samenwerkingsproces van een voldoende stevig fundament te voorzien; - Bij een mogelijk besluit in september 2015 om een aanbesteding voor ALO te starten ook een uitspraak te doen over de vraag of, en zo ja de wijze waarop, de ontwikkelkosten die de 13 koplopergemeenten daarvoor dan gaan maken te zijner tijd kunnen worden gecompenseerd ten laste van de landelijk backoffice. 3

4 Rubriek 2 Vaststellen aangehouden voorstellen 2.1 Openbaar Collegevoorstel Aanbieding gewijzigde programmafiches voor Stadscontract Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: EZ20, Daan Geven, 9672 Portefeuillehouder: Tiemens H 1. De brief Aanbieding gewijzigde programmafiches voor Stadscontract /2017 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland vast te stellen. Rubriek 3 Vaststellen bespreekvoorstellen 3.1 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling MGR en GR WNO Breed Economie & Werk Afd./Contactpersoon: BA40, Martine van Minnen, Portefeuillehouder: Tankir T Overige Bruls H Portefeuillehouders: 1. De wijzigingen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) per 1 januari 2016 vast te stellen. 2. De wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving (Breed) waarin de taken en bevoegdheden die aan de MGR worden toegevoegd bij Breed worden weggehaald per 1 januari 2016 vast te stellen. 1. De wijzigingen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vast te stellen per 1 januari Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen: a. De taken en bevoegdheden van de MGR worden aangevuld met taken en bevoegdheden op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening. b. Het ICT-bedrijf wordt toegevoegd aan de MGR. c. We passen de considerans aan om, vooruitlopend op eventuele toekomstige besluitvorming over nieuwe modules, in elk geval vast de mogelijkheid te bieden om ook taken buiten het sociaal domein onder te brengen in de MGR. d. De regievoering over de arbeidsmatige dagbesteding wordt toegevoegd aan het Werkbedrijf binnen de MGR. e. De bevoegdheid om een verordening over de tegenprestatie vast te stellen, wordt verwijderd uit de MGR. f. De consequenties van de herindeling van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek worden verwerkt in de MGR. g. De begrotingscyclus van de MGR wordt aangepast, in verband met de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. h. De begrotingssystematiek van de MGR wordt aangepast, om te komen tot een modulaire opzet van de begroting. i. Uit de regeling wordt verwijderd dat de secretaris van de MGR tevens de directeur is. 4

5 Besluit d.d : j. We beleggen de afhandeling van klachten van de MGR in tweede instantie bij de regionale Ombudsman, in plaats van bij de Nationale Ombudsman. 2. De wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving (Breed), die verband houden met het besluit om de taken en bevoegdheden betreffende de Wet sociale werkvoorziening aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling toe te voegen, per 1 januari 2016 vast te stellen. 3.2 Openbaar Collegevoorstel Artikel 39-vragen van de fracties van PvdA en D66 over de Dorpensingel Mobiliteit Afd./Contactpersoon: RO10, Paul van den Anker, 9050 Portefeuillehouder: Tiemens H De brief aan de fracties van de PvdA en D66 over de Dorpensingel vast te stellen. 3.3 Openbaar Collegevoorstel Schriftelijke vragen ex art 39 van het Reglement van Orde inzake vestiging Stichting Anour Madrasati in voormalig Kristallisgebouw Sport & Accommodaties Afd./Contactpersoon: VA21, Crit Bartels, 3232 Portefeuillehouder: Helmer R 1) De brief aan de fractie D66 inzake vestiging Stichting Anour Madrasati in voormalig Kristallisgebouw vast te stellen. 3.4 Openbaar Collegevoorstel Beleid toewijzing gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaatsen Mobiliteit Afd./Contactpersoon: SB60, Niels de Jager, Portefeuillehouder: Hees B van 1. De Beleidsregels gereserveerde gehandicapten- parkeerplaatsen vast te stellen. 3.5 Openbaar Collegevoorstel Uitbreiding formatie bureau Parkeren en Verkeersmanagement Mobiliteit Afd./Contactpersoon: MB20, Erik Maessen, 9436 Portefeuillehouder: Hees B van 1. Bijgevoegde begrotingswijziging (BW-01427) vast te stellen; 2. De formatie van bureau Parkeren en Verkeersmanagement overeenkomstig bijgevoegd mutatieformulier POF-lijst uit te breiden. 5

6 3.6 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Tijdelijke uitbreiding formatie sociale wijkteams Zorg & Welzijn Afd./Contactpersoon: MO10, Cilia ten Den, 9226 Portefeuillehouder: Frings B 1. Een eenmalige budgetsubsidie van te verlenen aan NIM Maatschappelijk Werk voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie van de sociale wijkteams van 1 mei 2015 tot 1 mei Van de budgetsubsidie heeft betrekking op 2015 en op Een bedrag van in 2015 binnen het programma Zorg en Welzijn over te hevelen van product Maatwerkvoorzieningen naar product Welzijn; 3. De budgetsubsidie te dekken uit het programma Zorg en Welzijn, product Welzijn. 4. Het subsidiedeel 2016 te verlenen onder voorbehoud van de vaststelling van het voorstel door de Raad en van de Stadsbegroting Besluit d.d : 1. Een bedrag van over te hevelen van 2015 naar 2016 voor de dekking van de eenmalige budgetsubsidie aan NIM Maatschappelijk Werk voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie sociale wijkteams. 2. De bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. 3.7 Openbaar Collegevoorstel Programmering krediet GRP jaarschijf 2015 Openbare Ruimte Afd./Contactpersoon: SB30, Jos Rikken, 3395 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Helmer R 1. De programmering van het in 2015 beschikbare krediet rioolvernieuwing en van het restantkrediet 2014 vast te stellen. 2. Begrotingswijziging BW vast te stellen. 3.8 Openbaar A Collegevoorstel Aanmelding gemeente Nijmegen voor Experimentenwet Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: BA40, Barbara Boschman, Portefeuillehouder: Bruls H Overige Helmer R Portefeuillehouders: 1. De brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over deelname van gemeente Nijmegen aan de Experimentenwet vast te stellen. 2. De brief aan de raad over de Experimentenwet vast te stellen. 6

7 3.9 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Subsidie voor de Kunstbus Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Afd./Contactpersoon: MO20, Natalie van den Dobbelsteen, 2505 Portefeuillehouder: Velthuis B 1. Een meerjaren subsidie te verlenen voor de jaren aan stichting de Lindenberg van per jaar voor het laten rijden van de Kunstbus. (De subsidie is onder voorbehoud van vaststelling van de meerjaren begroting van 2016 en verder). 2. De subsidie van ten laste te brengen van het product talentontwikkeling van het programma Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing Openbaar Collegevoorstel Verlening budgetsubsidie Vrijwilligerscentrale Nijmegen 2015 Zorg & Welzijn Afd./Contactpersoon: MO10, Elly Dupont, 9316 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Frings B 1. Stichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen voor 2015 een subsidie van ,00 te verlenen voor de reguliere dienstverlening in opdracht van de gemeente Nijmegen. 2. Een bedrag van ,00 ten laste te brengen van het programma Zorg & Welzijn, product Welzijn, deelproductnummer 61304S De bijgevoegde brief aan de Raad over de uitvoering van de motie Zet de Vrijwilligerscentrale centraal vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Raadsinformatiebrief achterstand eigen bijdrage Wmo Zorg & Welzijn Afd./Contactpersoon: MO10, Leonie Braks, 2480 Portefeuillehouder: Frings B Bijgaande raadsinformatiebrief over de achterstand bij de inning van de eigen bijdragen Wmo vast te stellen. 7

8 3.12 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Uitvoering motie Een zomer vol Waalkadegasten deel 2 Mobiliteit Afd./Contactpersoon: SB60, Erik Maessen, 9436 Portefeuillehouder: Hees B van 1. Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015A en het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2015A gepubliceerd onder nummer GB per 1 juni 2015 in te trekken. 2. Bijgevoegde Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015B en het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2015B vast te stellen. 3. Bijgevoegde beantwoording van de motie Een zomer vol Waalkadegasten deel 2 vast te stellen. Besluit d.d : 1. De verordening parkeerbelastingen 2015 gepubliceerd onder nummer GB per 1 juni 2015 in te trekken. 2. Bijgevoegde Verordening Parkeerbelastingen 2015A vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: BA40, Hans van Oerle, 2313 Portefeuillehouder: Bruls H In te stemmen met het Liquidatieplan van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, op voorwaarde dat voor de onderwerpen doelgroepenvervoer en woonruimteverdeling nog een adequate oplossing gevonden wordt, en bij de zomernota de financiële consequenties te behandelen. Rubriek 4 Vaststellen conformvoorstellen 4.1 Openbaar Collegevoorstel Machtiging VNG Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2016 Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Afd./Contactpersoon: JZ10, Helmie Vos, 2109 Portefeuillehouder: Hees B van De VNG te machtigen de ontwerp selectielijst ter vaststelling aan de minister van OCW voor te leggen conform bijgaand machtigingsformulier. 8

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 26 Collegevergadering 16 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en

Nadere informatie

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 28 Collegevergadering 30 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en

Nadere informatie

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 12 Collegevergadering 17 maart 2015 Aanwezig: voorzitter wethouders gemeentesecretaris communicatie notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie