Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE"

Transcriptie

1 Jaarrapport 01 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

2

3 Inhoud Lijst met afkortingen... Deel Inleiding.... Taakstelling, missie en visie van het departement Uitvoering van de organisatiedoelstellingen in Op hoofdlijnen Specifieke speerpunten Het reguliere beleid Het financiële beheer Het departement als spil in het beleidsdomein Uitvoering van de generieke doelstellingen inzake maturiteit, efficiëntie en personeelsefficiëntie Efficiënte werking Meerjarenprogramma Efficiëntie en Effectiviteit van de Vlaamse overheid en de doorbraak Slagkrachtige overheid van ViA Personeelsinzet en personeelskostenefficiëntie Maturiteit Organisatiebeheersing Diversiteit en gelijke kansen Het Departement LNE in de media Welzijn Jaaractieplan ter bevordering van het welzijn op het werk: realisatie doelstellingen Deel Tabel 1: Samenvattende tabel projecten departementale strategische projecten Tabel : Afdelingsrapporteringen... 51

4 Lijst met afkortingen ACD Afdeling Centraal Databeheer AFO Afdeling Financiën en Overheidsopdrachten AIM Afdeling Internationaal Milieubeleid ALBON Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen ALHRMG Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid AMI Afdeling Milieu-inspectie AMIS Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen AMMC Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer AMNE Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid AMV Afdeling Milieuvergunningen BBT Beste Beschikbare Technieken ETS Emission Trading System (Europees Emissiehandelssysteem) ISH Interne Staatshervorming JD Juridische Dienst MJP SO Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid MOD Afdeling Managementondersteunende Diensten ViA Vlaanderen in Actie STG Secretariaat-generaal

5 Deel 1 1. Inleiding Dit Jaarrapport 01 is het laatste jaarrapport in uitvoering van de Managementovereenkomst van het Departement LNE, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juni 01. De uitvoering van de Managementovereenkomst in 01 is geconcretiseerd in het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) 01. Dit jaarrapport geeft een beeld van de realisatie van het JOP 01. In wat volgt wordt aangegeven wat het Departement LNE heeft gedaan voor de realisatie van zijn twee beleidsmatige strategische doelstellingen en zijn vier organisatiegerichte strategische doelstellingen. Daarnaast wordt ingegaan op de recurrente taken, de invulling van generieke Vlaamse overheidsdoelstellingen, de organisatiebeheersing en het optreden van het Departement LNE in de media. De operationele doelstellingen van het Departement LNE zijn op afdelingsniveau geformuleerd. De uitvoering wordt opgevolgd aan de hand van de jaarlijks opgestelde operationele afdelingsplannen, waarbij per kerntaak de processen en bijhorende operationele doelstellingen voor het desbetreffende jaar zijn opgelijst. Deze gebundelde afdelingsplannen leveren de basisgegevens voor het Jaarrapport van het departement en zijn in tabelvorm toegevoegd in deel van dit document. In dit Jaarrapport wordt ook aandacht besteed aan de concretisering door het Departement LNE van de generieke doelstellingen voor de Vlaamse overheid. De doelstellingen van de Managementovereenkomst geven uitvoering aan de beleidsvoornemens van de Vlaamse Regering in de legislatuur In augustus 01 is het Departement LNE gestart met de uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota s voor de nieuwe legislatuur In het JOP 015 zal zichtbaar worden hoe het Departement LNE concreet invulling geeft aan deze nieuwe beleidsdoelstellingen.

6

7 . Taakstelling, missie en visie van het departement Het Departement LNE is de centrale leefmilieu-, natuur- en energieadministratie van de Vlaamse overheid. Het Departement LNE bestaat uit een secretariaat-generaal, een dienst Interne Controle, een juridische dienst en 11 gespecialiseerde afdelingen. De taken van het departement zijn vervat in art. van het Kaderdecreet van 18 juli 00, en art. 0 van het Organisatiebesluit van juni 005. De opdracht van het Departement LNE is weergegeven in onze Missie: De doelstelling van het Departement LNE is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden. Daartoe ontwikkelen wij een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. We doen dit ook door een coördinerende rol op te nemen ten overstaan van interne en externe partners, zowel op lokaal, nationaal als naar het internationale niveau. Deze Missie wordt aangevuld met onze Visie, die verwoordt op welke wijze het Departement LNE zijn opdracht wil realiseren: Krachten bundelen voor een kwaliteitsvol leefmilieu: het Departement LNE, uw regisseur voor het geïntegreerd milieu-, natuur- en energiebeleid Krachten bundelen: * Is nodig voor het bewaken van een globale en geïntegreerde aanpak over de verschillende milieuaspecten heen; * Vereist een coördinerende rol tot samenwerking met vele interne/externe partners en inzet van eigen expertise; * Met respect voor de waardegebonden competenties van de Vlaamse overheid: samenwerken, voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, betrouwbaarheid. Kwaliteitsvol leefmilieu: * Op basis van een coherente langetermijnvisie met een ecologische reflex, en in functie van de maatschappelijke noden van zowel de huidige als de toekomstige generaties, de doelstellingen van het beleid verwezenlijken. 5

8 6

9 . Uitvoering van de organisatiedoelstellingen in 01.1 Op hoofdlijnen De Managementovereenkomst van het Departement LNE is gebaseerd op de beleidsnota Leefmilieu en Natuur , de beleidsnota Energie en op het Vlaamse Regeerakkoord De departementale strategische doelstellingen vormen een specifieke focus voor het departement. Zij zijn doorvertaald naar operationele doelstellingen voor de verschillende afdelingen van het departement. Daarnaast voert het departement nog tal van andere eveneens noodzakelijke - opdrachten uit, die meer regulier of ondersteunend van aard kunnen zijn, en waarbij ook een kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering vooropstaat. In 01 ging heel wat energie naar de voorbereiding van de nieuwe legislatuur, onder meer in de vorm van het opmaken van de geïntegreerde bijdrage vanwege de administratie voor het nieuwe regeerakkoord. Het DLNE bundelde in een LNE-memorandum ten behoeve van de regeringsonderhandelaars tien vernieuwende beleidsvoorstellen en maakte voor de aantredende ministers een infobundel op met informatie over de structuur en de werking van het Departement LNE en de belangrijkste dossiers voor de nieuwe legislatuur. Onderstaande figuur 1 toont de realisatiegraad voor 01 van het totaal van de 858 operationele doelstellingen. Voor 8% van de doelstellingen geldt dat ze volledig of meer dan volledig behaald zijn; wanneer de categorie grotendeels gerealiseerd wordt meegerekend, loopt dit op tot 95%. Realisatiegraad doelstellingen 01, in % 5% 1% % 1% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 77% Betere resultaten dan verwacht Figuur 1: Realisatiegraad 01 van de operationele doelstellingen van het Departement LNE 7

10 Figuur geeft een beeld op afdelingsniveau. Het aantal doelstellingen op afdelingsniveau ligt vrij sterk uiteen, omdat ook de breedte van het werkveld van de afdelingen verschilt. Realisatie afdelingsdoelstellingen 01 (absolute aantallen) STG JD AMMC MOD AFO ALBON AMIS AIB ALHRMG AMV AMNE AMI ACD betere resultaten dan verwacht gerealiseerd grotendeels gerealiseerd beperkt gerealiseerd niet gerealiseerd Figuur : Realisatiegraad 01 van de operationele doelstellingen van het Departement LNE, per afdeling. Specifieke speerpunten De Managementovereenkomst is opgebouwd vanuit het gegeven dat de speerpunten van het milieugerelateerde beleid voor de legislatuur samengebracht zijn in het MINA-plan en de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van het project Vlaanderen in Actie (ViA). Vanaf de vaststelling van het regeerakkoord , en de beleidsnota s Omgeving, Energie en Dierenwelzijn werd de werking van het Departement LNE afgestemd op de prioriteiten die hierin opgenomen zijn. Strategische doelstelling Het Departement LNE staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het MINA-plan, de opvolging van deze uitvoering, en de uitvoering van de maatregelen die onder de eigen bevoegdheden van het departement vallen Het MINA-plan bevat 8 maatregelpakketten, waarvan er door de verschillende afdelingen van het departement worden getrokken. De overige worden uitgevoerd door de agentschappen van het beleidsdomein. Voor een individuele tekstuele toelichting over de uitvoering van deze maatregelpakketten in 01 wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 015 en naar 8

11 De operationele doorvertaling en realisaties van deze maatregelpakketten in de werking van de afdelingen van het Departement LNE is aangegeven in de tabellen in deel van dit document, waarbij in de derde kolom wordt aangegeven of een proces/doelstelling kadert in de uitvoering van een maatregelpakket van het MINA-plan, en zo ja, in welk. Figuur geeft een beeld van de realisatiegraad van de 81 doelstellingen die verbonden zijn met de uitvoering van het MINA-plan. Realisatiegraad 01 maatregelpakketten MINA 1% 1% 6% 1% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 78% Betere resultaten dan verwacht Figuur : Uitvoeringsgraad 01 van de operationele doelstellingen gelieerd aan de maatregelpakketten van het MINA-plan Toelichting Eén doelstelling werd niet gerealiseerd: het ter beschikking stellen van een instrument luchttoets aan de lokale overheden, ter ondersteuning van het lokale luchtkwaliteitsbeleid. De vertraging is een gevolg van informatica-technische problemen. De resultaten van het project Bestuurlijke transactie overtroffen alle verwachtingen: meer dan 1100 transactievoorstellen werden gedaan sinds de invoering van het instrument, tot nu toe ging 81% van de overtreders in op het voorstel tot betaling van het voorgestelde boetebedrag. Een greep uit de overige realisaties: o De website asbestinfo.be werd gelanceerd als centraal informatiepunt voor de burger i.v.m. het omgaan met asbest. De website geeft een volledig overzicht van de instanties die bij deze problematiek betrokken zijn. o De bouw van het ecoduct Kempengrens over de E/A67 in Mol (Postel), met internationale erkenning voor het project en de Vlaams-Nederlandse samenwerking via de IENE project award. o De organisatie van de Week van de Bij, met onder meer een campagnewebsite, een rondreizende infozuil en voordrachten over bijenvriendelijk groenbeheer voor groen- en milieudiensten. o De lancering van een nieuwe webapplicatie voor het Monitoringssysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid. 9

12 o De voorbereiding van het MINA-plan 5, met een stakeholderconferentie en raadpleging over de ontwerpteksten. o De grondige evaluatie van het luchtkwaliteitsplan NO en rapportage hierover aan de Vlaamse Regering. o De opmaak, goedkeuring en openbaarmaking van de strategische geluidskaarten Antwerpen, Gent, wegen en spoorwegen (fase ) en luchthaven. o Het opstellen van een decreet rond Lage Emissie Zones, dat eind 01 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Strategische doelstelling Het Departement LNE trekt de uitvoering van de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van Vlaanderen in Actie, in overleg met alle betrokkenen (Vlaamse overheid en stakeholders) Naast de algemene coördinatie en het trekken van deze doorbraak, was het Departement LNE zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van 15 projecten binnen deze doorbraak. Voor een individuele tekstuele toelichting bij de uitvoering van deze maatregelpakketten in 01 wordt verwezen naar de laatste en afsluitende ViA-rapportering waarvan de Vlaamse Regering op 8 februari 01 akte nam. De operationele doorvertaling van deze ViA-projecten in de werking van de afdelingen van het Departement LNE is eveneens aangegeven in de tabellen in deel van dit Jaarrapport, waarbij in de derde kolom wordt aangegeven of een proces/doelstelling kaderde in de uitvoering van een ViA-project, en zo ja, in welk. In figuur wordt de realisatiegraad van deze 5 doelstellingen geschetst. % Realisatiegraad 01 doelstellingen DLNE i.h.k.v. ViAprojecten 6% 8% Niet gerealiseerd 6% % Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd Betere resultaten dan verwacht Figuur : Uitvoeringsgraad 01 van de operationele doelstellingen gelieerd aan de ViA-projecten 10

13 Toelichting Ook hier is één doelstelling niet gerealiseerd; het betreft hier dezelfde doelstelling als hierboven vermeld (de luchttoets). Beschouwd op niveau van de ViA-projecten resulteert dit in volgend beeld. Twee sleutelprojecten hadden eind 01 de status vertraging : o SD6-SL01: Lokale knelpunten luchtkwaliteit en geluid aanpakken o SD6-SL0: Geluidshinder luchthaven Zaventem aanpakken Twee sleutelprojecten zijn volledig afgewerkt: o SD5-SL0: Adaptatiebeleid o SD6-SL0: De mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting van woonkernen De overige 11 projecten getrokken door het Departement LNE kregen de status op schema. Belangrijke mijlpalen die in 01 werden bereikt: o De definitieve goedkeuring van het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan o De definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit complexe projecten o De goedkeuring van het Omgevingsvergunningendecreet, met inbegrip van de integratiespoorbepalingen inzake project-mer en Omgevings-VR. o De principiële goedkeuring, voor de tweede maal, van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning en de vaststelling van de gesloten lijsten o De toegang tot de milieuwetgeving werd verbeterd door de toevoeging van EUwetgeving aan de EMIS-Milieunavigator en de inbreng van linken tussen de Vlaamse en de EU-wetgeving.. Het reguliere beleid In onderstaande tabel worden maatschappelijk belangrijke sleutelprocessen opgelijst die veelal gepaard gaan met grote dossierstromen, en waarvoor het departement zich een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling tot doel heeft gesteld. Daarom wordt de uitvoering ervan ook stelselmatig opgevolgd door de directieraad, via een boordtabel met managementinformatie. Voor 01 levert dit volgend beeld op: Sleutelproces Doelstelling voor 01 Indicator voor 01 Advisering van 86% milieuvergunningsdossiers klasse 1 Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren waarvan eerste aanleg: 85% beroepen: 89% Toelichting Timing gehaald voor 15/1579 dossiers. waarvan dossiers in eerste aanleg: 19/10 beroepsdossiers: 1/19 Advisering van erkenningsaanvragen Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren 9% Timing gehaald voor 1/15 dossiers. 11

14 Afleveren van conformiteitsattesten voor zendantennes Behandelen van dossiers in het kader van de emissiehandel voor vaste installaties en vliegtuigexploitanten (toewijzing van emissierechten, vergunningsaanvragen, monitoringplannen, emissiejaarrapporten) Subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen Behandeling van subsidieaanvragen gemeentelijke erosiebestrijdings- en landinrichtingswerken Behandeling van plan- en project-mer-dossiers Minstens 90% van de dossiers worden binnen de reglementair voorziene termijn behandeld 100% van de dossiers worden binnen de reglementair voorziene termijn behandeld Elk kwartaal wordt voor minstens 95% van de dossiers een tijdige uitbetaling van de subsidieschijf gedaan Voor minstens 95% van de aanvragen gebeurt de uitbetaling binnen de 5 dagen na vaststelling ontvankelijkheid en volledigheid Voor minstens 85% van de MER-dossiers gebeurt de goedof afkeuring binnen de wettelijk voorziene termijn 100% Timing gehaald voor 709/709 dossiers 99,8% Timing gehaald voor 6/6 dossiers 5% 7 dossiers Er werd pas voldoende krediet gevonden met de de begrotingscontrole 01 eind december 01. De vastleggingen werden allemaal verricht in de laatste week van december 01 en de bijhorende betalingen in de laatste week van december 01 en de eerste week van januari 015, alles op de kredieten % Timing gehaald voor 66/10 dossiers 99% waarvan project-mer: 100% plan- MER 95% Timing gehaald voor 80/81 dossiers Of Project-MER: 61 dossiers tijdig afgehandeld Plan-MER: 19 dossiers tijdig afgehandeld, 1 dossier niet binnen de wettelijk voorziene termijn behandeld Behandeling van de VRdossiers Voor minstens 95% van de OVR-, RVR- en SWA-VRdossiers wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn 97% OVR: 100% RVR: 100% SWA-VR: 9% Timing gehaald voor 57/59 dossiers waarvan OVR: 16 dossiers RVR: 8 dossiers SWA-VR: 5 dossiers Adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) op gebied van externe veiligheid Voor minstens 95% van de RUP s wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn 100% Timing gehaald voor 0/0 dossiers 1

15 Opmaken van boetedossiers Advisering van beroepsdossiers tegen bestuurlijke maatregelen Behandeling parlementaire vragen Voor een maximaal aantal dossiers wordt een beslissing getroffen binnen de decretaal voorziene termijn van orde dagen Voor minstens 90% van de dossiers wordt een advies uitgebracht binnen de decretaal voorziene termijn Voor minstens 95% van de parlementaire vragen wordt tijdig een gecoördineerd antwoord verstrekt 55% Timing gehaald voor 91/167 dossiers Gedurende 01 werd meer dan het aantal in dezelfde periode af te werken dossiers afgehandeld (10%), maar precies omdat wordt ingezet op het wegwerken van de achterstand (oude dossiers die sowieso niet meer tijdig zijn), geeft de indicator in dit opzicht een ietwat vertekend beeld. 68% Timing gehaald voor /65 dossiers Hierin meegerekend: 1 onontvankelijk verklaarde dossiers 100% Parlementair jaar 01-01: Leefmilieu en Natuur: Schriftelijke vragen: 0/0 Vragen om uitleg: 6/6 tijdig behandeld Energie: Schriftelijke vragen: 156/156 Vragen om uitleg: 1/1 tijdig behandeld Daarnaast lopen er in het Departement LNE ook tal van andere belangrijke reguliere processen die zich minder goed lenen tot een gekwantificeerde opvolging van het procesverloop, zoals bv. het behartigen van financiële, juridische en personeelsdossiers voor het departement en andere entiteiten van het beleidsdomein, natuur- en milieueducatie, de handhaving van de milieuhygiënewetgeving, het leveren van input voor Europese en multilaterale milieu- en energiegerelateerde processen, Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de vernoemde processen is opgenomen in de tabellen in deel. Specifieke informatie over de handhaving van de milieuhygiënewetgeving is te vinden in het jaarlijks opgestelde Milieuhandhavingsrapport (www.lne.be/themas/handhaving/afdeling-milieu-inspectie/milieuhandhavingsrapport).. Het financiële beheer Uitvoering uitgaven 01 Binnen het beleidsdomein LNE komt de totale benutting voor vastleggingskredieten voor 01 neer op 99,61%. De benutting op de algemene uitgavenbegroting komt hierbij op 99,% en op het MINA-fonds op 99,79%. 1

16 Binnen het beleidsdomein LNE bedraagt de totale benutting voor vereffeningskredieten voor 01 bedraagt 97,76%. De benutting op de algemene uitgavenbegroting komt hierbij op 98,19% en op het MINA-fonds op 97,%. Enkele belangrijke aanrekeningen op het Minafonds zijn o.a. de toelagen aan de drinkwatermaatschappijen, rioleringswerken, de aankopen van natuurgebieden, de bijdrage aan het adaptatiefonds in het kader van internationale klimaatfinanciering. Belangrijke aanrekeningen op de AU zijn o.m. de dotaties aan de agentschappen, de subsidies verricht vanuit het Vlaams Klimaatfonds, ruilverkavelingen, de verplichte Vlaamse bijdrage aan internationale verdragen. Bij de berekening van deze uitvoeringscijfers werden de variabele kredieten en basisallocaties met een begrotingsruiter buiten beschouwing gehouden, net zoals de basisallocaties waarop wegens politieke redenen (dotaties voor kapitaals- en gebruikersschade en investeringssubsidies aan de gemeenten voor afvalpreventie en selectieve inzameling afval) VAK/VEK-budgetten geblokkeerd zijn. Verwijlintresten Departement LNE 01 Het Departement LNE betaalde in 01 slechts 0,91 euro verwijlintresten op de Algemene uitgavenbegroting (deel departement) en geen verwijlintresten op het departementale deel van het Mina-fonds. De totale verwijlintresten voor het gehele beleidsdomein LNE bedroegen in euro. Uitvoering ontvangsten 01 De uitvoeringscijfers van de ontvangsten vertonen eveneens een zeer gunstig beeld. Rekening houdend met de beslissing om minder waterzuiveringsinstallaties te verkopen aan Aquafin dan initieel voorzien, komt het uitvoeringspercentage voor de algemene begroting op 1,% te staan. In totaal werden er voor euro vorderingen aangemaakt. De verkoop van de waterzuiveringsinstallaties was goed voor een opbrengst van ,00 euro en vormde daardoor een belangrijke inkomstenbron op de algemene begroting. Een andere belangrijke inkomstenbron was het landinrichtingsfonds, en meer bepaald de basisallocatie waarop de aanrekening gebeurt van de terugstortingen van de terugvorderbare voorschotten voor ruilverkavelingen door de VLM. Het resultaat voor de basisallocatie bedroeg.10.69,56 euro. Ook het klimaatfonds vormde een belangrijke bron van inkomsten. Op dit artikel werd er voor 1..00,00 euro aan vorderingen aangemaakt. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit één boete (voor Saudi Arabia Airlines). Het betrof hier een financiële sanctie voor het niet inleveren van EUA s (EU Allowance Units) voor de CO -uitstoot van Saudia Arabia Airlines in 01. De boete betrof ,00 euro en is in 01 volledig kunnen worden geïnd. Tot slot werden er op de algemene begroting in totaal nieuwe vorderingen aangemaakt in 01. Het uitvoeringspercentage van de ontvangsten op het energiefonds bedraagt 1,5% voor 01. In totaal werd er voor ,1 euro aan vorderingen aangemaakt. Om tot dit bedrag te komen, werden er.188 vorderingen aangemaakt. Het uitvoeringspercentage van de ontvangsten op het MINA-fonds bedraagt 95,68% 1 voor 01. Het totaal bedrag van aangemaakte vorderingen bedroeg ,7 euro. Voor het 1 Voorlopig cijfer 1/1/015 1

17 departement is de grote inkomstenbron het dividend van de Vlaamse Milieuholding, dat ,00 euro bedroeg. Daarnaast zijn er nog de milieuheffingen die worden gevorderd en geïnd door de agentschappen VMM, OVAM en VLM. Zo levert de heffing op het lozen van afvalwater voorlopig ,0 euro op. De heffing op het winnen van grondwater levert voorlopig ,70 euro op. De heffing op afvalstoffen is goed voor ,86 euro en de mestboetes leveren ,86 euro op. Op het MINA-fonds werden in het totaal.98 vorderingen aangemaakt. Milieuhandhaving In 01 nam het gebruik van de bestuurlijke transactie bij de milieuhandhaving toe. Eind 01 waren er 671 bestuurlijke transacties aangemaakt, ten opzichte van 65 in 01, dat is een stijging met,%. Ook het aantal dossiers dat werd overgemaakt aan de deurwaarder steeg substantieel. Eind 01 waren er 0 dossiers overgemaakt aan de deurwaarder ten opzichte van een totaal van 111 in 01, een stijging met 8,78%. De voornaamste reden van deze stijging ligt bij de stijging van het totaal aantal boetedossiers (die zich dus met vertraging doorzet in het aantal deurwaarderdossiers). Sedert 01 worden stelselmatig alle dossiers betekend om verjaring te stuiten, ook de buitenlandse dossiers. Nieuwe invorderingsprocedures worden onderzocht en overwogen, zoals onroerend beslag en beslag onder derden, om de uiteindelijke invorderingsgraad nog te kunnen verhogen. Klimaatfinanciering Het beheer van het Klimaatfonds, dat in 01 werd opgericht met het oog op het behalen van de Vlaamse Kyoto-doelstelling, werd toegewezen aan het Departement LNE. Voor het inzetten van de flexibiliteitsmechanismen wordt gebruik gemaakt van een persoonstegoedrekening van het Vlaams Gewest, waarop de secretaris-generaal fungeert als wettelijk vertegenwoordiger. Hierop werden in de loop van de jaren de emissierechten verzameld die de eigendom zijn van het Vlaams Gewest. Het Departement LNE beheert deze emissierechten en de budgetten op de begrotingsartikels van het Klimaatfonds. Eind 01 werd er via een verkoop van emissierechten een opbrengst gegenereerd van 6,5 mio euro die werden toegewezen aan de uitgavenartikels van het Klimaatfonds. Van deze middelen werd intussen 1,5 mio vastgelegd voor klimaatgerelateerde subsidiedossiers en 1,5 mio voor de aankoop van nieuwe emissierechten. Op de persoonstegoedrekening staan momenteel emissierechten voor een totale aanschaffingswaarde van circa 8 mio. Door het uitblijven van een nieuw internationaal klimaatakkoord, is de primaire markt van CER s en ERU s de voorbije jaren sterk gekrompen, wat geresulteerd heeft in een sterke daling van de prijzen. In het kader van de internationale klimaatfinanciering besliste de Vlaamse Regering een bijdrage van 1 miljoen toe te kennen aan het Adaptation Fund Trust Fund van de Wereldbank, voor de financiering van adaptatieprojecten en programma s in de ontwikkelingslanden die toegetreden zijn tot het Kyoto-protocol. Het bedrag werd gestort op /1/01. 15

18 16

19 . Het departement als spil in het beleidsdomein Strategische doelstelling Het Departement LNE bouwt de regisseursfunctie op gebied van beleidsvoorbereiding uit Het is een bewuste en strategische keuze van het departement om sterk in te zetten op de coördinerende en regisserende rol in het beleidsdomein. Deze rol kreeg in 01 vorm zowel via de inbreng in diverse topoverlegorganen in het beleidsdomein, als via coördinatie en samenwerking rond concrete dossiers. In deel, eveneens in de derde kolom, wordt aangegeven dat een proces/doelstelling kadert in het uitbouwen van de regisseursfunctie op het gebied van beleidsvoorbereiding. In totaal geven 10 doelstellingen uitvoering aan deze strategische focus. Realisatiegraad 01 SD regiefunctie % 0% 1% 10% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 87% Betere resultaten dan verwacht Figuur 5: Realisatiegraad 01 operationele doelstellingen gelieerd aan de regiefunctie van het Departement LNE Vermeldenswaardige realisaties voor 01 op dit vlak zijn: o De heroriëntatie van het programma Milieuzorg Op School met als doel om duurzaamheidskwesties te verankeren in de verschillende leerprogramma s van het basis en secundair onderwijs. o De organisatie van de driedaagse Benelux-conferentie Natuur- en Milieueducatie (NME) in Vlaanderen, waarbij de deelnemers onderzochten welke rol educatie speelt in het licht van duurzaamheidstransities en bestaande transitie-initiatieven. o De regiefunctie voor groene economie, waarbij onder meer een denkdag werd georganiseerd, een innovatieplatform voor katalytisch eco-aankopen en een interne overlegstructuur werden opgericht. Deze regierol wordt ook opgenomen in multilaterale en andere bovengewestelijke onderhandelingen door het Departement LNE, als spil binnen het beleidsdomein. In dit kader organiseerde het Departement LNE samen met de 17

20 Unie van Milieuondernemingen en I-Cleantech Vlaanderen op december het 7de Vlaamse Milieucongres Towards a new sustainable economy. o Het opstarten van het forum Vlaams overleg m.b.t. Europees en multilateraal energiebeleid. o Voorbereiding van de Vlarem-trein 01. o Voorbereiding van een ontwerpbesluit om alle erkenningen m.b.t. leefmilieu onder te brengen in het VLAREL. o Coördinatie van de bijdrage vanwege LNE voor het regeerakkoord, van de opmaak van de ontwerp beleidsnota Omgeving, de begroting en het Milieujaarprogramma 015. o Coördinatie van het beleid m.b.t. hormoonverstorende stoffen en de uitvoering van de strategie die in dit kader werd vastgesteld. o Gecoördineerde actie van 11 Europese lidstaten, op initiatief van de milieuministers van België/Vlaanderen, voor een ambitieus milieuprogramma van de Commissie Junker , waaronder het wetgevend pakket luchtbeleid en het pakket inzake circulaire economie. Energie en Klimaat In 01 werd verder werk gemaakt van de versterking van de werking met betrekking tot energie. In dit kader werd werd het team Energie en Adaptatie binnen de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid versterkt met de aanwerving van een energiecoördinator, die enerzijds het team aanstuurt, en anderzijds zorgt voor de stroomlijning van de opdrachten en taken van het departement inzake energiebeleid, en een energienetwerk binnen het beleidsdomein LNE coördineert. Het team Energie en Adaptatie focust zich op de coördinatie en ondersteuning inzake de langetermijnaspecten van het energiebeleid, het mee vorm geven van de Europa 00-strategie en de langetermijnevolutie naar een low-carbon -economie, het afstemmen van het langetermijnenergiebeleid op andere beleidsthema s en op het klimaatbeleid, het deelnemen aan projecten met betrekking tot energie en het opvolgen van het Vlaams Adaptatieplan. Ook het intra-belgische en Europese adaptatiebeleid werden opgevolgd. Inzake het lokale energie- en klimaatbeleid worden lokale besturen betrokken via de ondertekening en implementatie van het Burgemeesterconvenant (Convenant of Mayors). In 01 werden de benodigde data voor de nulmeting geactualiseerd, werd een lerend netwerk opgestart inzake de financiering van lokale energieplannen en werd een gemeentelijke hernieuwbare energiescan voorbereid. Input werd gegeven aan transversale beleidsthema s zoals het Actieplan Interne Milieuzorg (energiezuinige overheidsgebouwen), de strategie Duurzame Ontwikkeling en het MINA-plan 5. Beleidsprocessen zoals het Beleidsplatform Warmtenetten en het Beleidsplatform Slimme Meters werden van nabij opgevolgd. De implementatie van het Vlaams Adaptatieplan werd opgevolgd en de voorbereidingen werden getroffen om lokale besturen via het Europees programma Mayors Adapt te ondersteunen bij hun adaptatiebeleid. Een denktank rond adaptatiebeleid werd op de sporen gezet. De voorbereidingen werden getroffen voor het uitbouwen van een energievisie, een gedragen visie op ons energiesysteem op lange en middellange termijn, die een wensbeeld en een wetenschappelijke onderbouwing aangeeft voor beleidsmaatregelen vanwege de overheid, een stabiel en voorzienbaar investeringsklimaat voor privé-investeerders, en een perspectief op 18

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Jaarlijks Ondernemingsplan 2014

Jaarlijks Ondernemingsplan 2014 Jaarlijks Ondernemingsplan 2014 Departement LNE Ecover - stockageplaats in FSC Hout - Malle ondernemingsplan.indd 1 28/02/2014 14:07:07 ondernemingsplan.indd 2 28/02/2014 14:07:07 Inhoud Deel I... 5 1.

Nadere informatie

Jaarlijks Ondernemingsplan 2013

Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 Departement LNE Wesley Meuris - Memento - foto Kristof Vrancken Inhoud Deel I... 3 1. Het ondernemingsplan: een dynamisch sturings- en opvolgingsinstrument... 3 2. Taakstelling,

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil RVB 2016_14 Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil Standpunt Raad van Bestuur VVSG Dit document is bestemd voor Het betreft Gewenste beslissing van de RVB

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Beleidsperspectief: Participatie en versnelling van investeringsprojecten

Beleidsperspectief: Participatie en versnelling van investeringsprojecten Beleidsperspectief: Participatie en versnelling van investeringsprojecten VVBB-studiedag - Participatie en complexe besluitvormingsprocessen 16 december 2010 Versnellen van Investeringsprojecten 76 aanbevelingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

nr. 610 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 januari 2017 aan BEN WEYTS Gewest- en autosnelwegen - Zwerfvuil

nr. 610 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 januari 2017 aan BEN WEYTS Gewest- en autosnelwegen - Zwerfvuil SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 610 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Gewest- en autosnelwegen

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Studiedag Is groen een taak voor blauw?

Studiedag Is groen een taak voor blauw? Studiedag Is groen een taak voor blauw? 15/04/2016 VHRM VLAAMSE HOGE HANDHAVINGSRAAD VOOR RUIMTE & MILIEU 1. Opdrachten van de VHRM Oprichting 2009 ~ Milieuhandhavingsdecreet Voorheen enkel informele overlegstructuren

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Vlaams beleid en SDG s Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Resolutie Verenigde Naties : 17 sustainable development goals (SDG s) die de wereld tegen 2030 moet behalen.

Nadere informatie

TRAJECT. Nice to have of pure noodzaak?

TRAJECT. Nice to have of pure noodzaak? TRAJECT Nice to have of pure noodzaak? Inhoud Wie zijn wij? Waarom hadden wij TRAJECT nodig? Hoe gebruiken we TRAJECT? Enkele concrete illustraties Aanbevelingen Wie zijn wij? Onze visie en opdracht De

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Stand van zaken van het adaptatiebeleid in Vlaanderen. Johan Bogaert

Stand van zaken van het adaptatiebeleid in Vlaanderen. Johan Bogaert Stand van zaken van het adaptatiebeleid in Vlaanderen Johan Bogaert Oplossing Ten gronde aanpakken : wereldbevolking Brand blussen : mitigatie Verder leven : adaptatie 4 Europese strategie Be A Plan FAP

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 2 Doelstellingen werken! Goal Setting Theory:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems Voorstelling van de Dienst Dierenwelzijn (Leefmilieu Brussel) en perspectieven voor toekomstige samenwerking Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer Mevrouw A. Turtelboom Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 11 1210 BRUSSEL Uw bericht van Uw

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors Antwerpen en het burgemeestersconvenant Hoe het begon 2003 Lokaal Kyotoprotocol: basis gelegd maar nood aan meer doorgedreven energiebeleid 2007 - Bestuursakkoord: Stad wil een voorbeeldige milieustad

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Impact verschuiving werklast omgevingsvergunning

Impact verschuiving werklast omgevingsvergunning Impact verschuiving werklast omgevingsvergunning Toelichting hoorzitting Vlaams Parlement 18/02/2014 In samenwerking met: Agenda 1. Aanleiding werklastmeting 2. Scope werklastmeting 3. Gehanteerde assumpties

Nadere informatie

Situering en aanleiding (1)

Situering en aanleiding (1) Evaluatie decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 Kennisdeling regelgeving en beleidsevaluatie 25 januari 2016 Situering en aanleiding (1) Structuur decreet grond rond- en pandenbeleid - Boek

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer LNE.be/themas/klimaatverandering Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Ga naar de onlineversie. EU ETS INFO DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE In dit nummer Over deze nieuwsbrief Voorstel EC over

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan (2016-2019): impact op de politie HCP Frans Geysels Kadernota Integrale Veiligheid Cluster Leefmilieu Gewestelijke veiligheidsfenomenen strijd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Energiedossiers tijdens het Griekse voorzitterschap

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Energiedossiers tijdens het Griekse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Griekse voorzitterschap Jan Haers 07.02.2014 Vleva en SAR-Minaraad Overzicht ILUC 2030 klimaat-energiekader Mededeling over energieprijzen en kosten Mededeling over overheidsinterventie

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Conceptnota

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

ESD 2030 Vlaams perspectief. Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE

ESD 2030 Vlaams perspectief. Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE ESD 2030 Vlaams perspectief Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE Overzicht Context: EU doelstellingen voor 2030 Herziening ESD: een Vlaams/Belgisch perspectief De Vlaamse voorbereiding

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie