Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE"

Transcriptie

1 Jaarrapport 01 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

2

3 Inhoud Lijst met afkortingen... Deel Inleiding.... Taakstelling, missie en visie van het departement Uitvoering van de organisatiedoelstellingen in Op hoofdlijnen Specifieke speerpunten Het reguliere beleid Het financiële beheer Het departement als spil in het beleidsdomein Uitvoering van de generieke doelstellingen inzake maturiteit, efficiëntie en personeelsefficiëntie Efficiënte werking Meerjarenprogramma Efficiëntie en Effectiviteit van de Vlaamse overheid en de doorbraak Slagkrachtige overheid van ViA Personeelsinzet en personeelskostenefficiëntie Maturiteit Organisatiebeheersing Diversiteit en gelijke kansen Het Departement LNE in de media Welzijn Jaaractieplan ter bevordering van het welzijn op het werk: realisatie doelstellingen Deel Tabel 1: Samenvattende tabel projecten departementale strategische projecten Tabel : Afdelingsrapporteringen... 51

4 Lijst met afkortingen ACD Afdeling Centraal Databeheer AFO Afdeling Financiën en Overheidsopdrachten AIM Afdeling Internationaal Milieubeleid ALBON Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen ALHRMG Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid AMI Afdeling Milieu-inspectie AMIS Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen AMMC Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer AMNE Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid AMV Afdeling Milieuvergunningen BBT Beste Beschikbare Technieken ETS Emission Trading System (Europees Emissiehandelssysteem) ISH Interne Staatshervorming JD Juridische Dienst MJP SO Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid MOD Afdeling Managementondersteunende Diensten ViA Vlaanderen in Actie STG Secretariaat-generaal

5 Deel 1 1. Inleiding Dit Jaarrapport 01 is het laatste jaarrapport in uitvoering van de Managementovereenkomst van het Departement LNE, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juni 01. De uitvoering van de Managementovereenkomst in 01 is geconcretiseerd in het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) 01. Dit jaarrapport geeft een beeld van de realisatie van het JOP 01. In wat volgt wordt aangegeven wat het Departement LNE heeft gedaan voor de realisatie van zijn twee beleidsmatige strategische doelstellingen en zijn vier organisatiegerichte strategische doelstellingen. Daarnaast wordt ingegaan op de recurrente taken, de invulling van generieke Vlaamse overheidsdoelstellingen, de organisatiebeheersing en het optreden van het Departement LNE in de media. De operationele doelstellingen van het Departement LNE zijn op afdelingsniveau geformuleerd. De uitvoering wordt opgevolgd aan de hand van de jaarlijks opgestelde operationele afdelingsplannen, waarbij per kerntaak de processen en bijhorende operationele doelstellingen voor het desbetreffende jaar zijn opgelijst. Deze gebundelde afdelingsplannen leveren de basisgegevens voor het Jaarrapport van het departement en zijn in tabelvorm toegevoegd in deel van dit document. In dit Jaarrapport wordt ook aandacht besteed aan de concretisering door het Departement LNE van de generieke doelstellingen voor de Vlaamse overheid. De doelstellingen van de Managementovereenkomst geven uitvoering aan de beleidsvoornemens van de Vlaamse Regering in de legislatuur In augustus 01 is het Departement LNE gestart met de uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota s voor de nieuwe legislatuur In het JOP 015 zal zichtbaar worden hoe het Departement LNE concreet invulling geeft aan deze nieuwe beleidsdoelstellingen.

6

7 . Taakstelling, missie en visie van het departement Het Departement LNE is de centrale leefmilieu-, natuur- en energieadministratie van de Vlaamse overheid. Het Departement LNE bestaat uit een secretariaat-generaal, een dienst Interne Controle, een juridische dienst en 11 gespecialiseerde afdelingen. De taken van het departement zijn vervat in art. van het Kaderdecreet van 18 juli 00, en art. 0 van het Organisatiebesluit van juni 005. De opdracht van het Departement LNE is weergegeven in onze Missie: De doelstelling van het Departement LNE is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden. Daartoe ontwikkelen wij een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. We doen dit ook door een coördinerende rol op te nemen ten overstaan van interne en externe partners, zowel op lokaal, nationaal als naar het internationale niveau. Deze Missie wordt aangevuld met onze Visie, die verwoordt op welke wijze het Departement LNE zijn opdracht wil realiseren: Krachten bundelen voor een kwaliteitsvol leefmilieu: het Departement LNE, uw regisseur voor het geïntegreerd milieu-, natuur- en energiebeleid Krachten bundelen: * Is nodig voor het bewaken van een globale en geïntegreerde aanpak over de verschillende milieuaspecten heen; * Vereist een coördinerende rol tot samenwerking met vele interne/externe partners en inzet van eigen expertise; * Met respect voor de waardegebonden competenties van de Vlaamse overheid: samenwerken, voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, betrouwbaarheid. Kwaliteitsvol leefmilieu: * Op basis van een coherente langetermijnvisie met een ecologische reflex, en in functie van de maatschappelijke noden van zowel de huidige als de toekomstige generaties, de doelstellingen van het beleid verwezenlijken. 5

8 6

9 . Uitvoering van de organisatiedoelstellingen in 01.1 Op hoofdlijnen De Managementovereenkomst van het Departement LNE is gebaseerd op de beleidsnota Leefmilieu en Natuur , de beleidsnota Energie en op het Vlaamse Regeerakkoord De departementale strategische doelstellingen vormen een specifieke focus voor het departement. Zij zijn doorvertaald naar operationele doelstellingen voor de verschillende afdelingen van het departement. Daarnaast voert het departement nog tal van andere eveneens noodzakelijke - opdrachten uit, die meer regulier of ondersteunend van aard kunnen zijn, en waarbij ook een kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering vooropstaat. In 01 ging heel wat energie naar de voorbereiding van de nieuwe legislatuur, onder meer in de vorm van het opmaken van de geïntegreerde bijdrage vanwege de administratie voor het nieuwe regeerakkoord. Het DLNE bundelde in een LNE-memorandum ten behoeve van de regeringsonderhandelaars tien vernieuwende beleidsvoorstellen en maakte voor de aantredende ministers een infobundel op met informatie over de structuur en de werking van het Departement LNE en de belangrijkste dossiers voor de nieuwe legislatuur. Onderstaande figuur 1 toont de realisatiegraad voor 01 van het totaal van de 858 operationele doelstellingen. Voor 8% van de doelstellingen geldt dat ze volledig of meer dan volledig behaald zijn; wanneer de categorie grotendeels gerealiseerd wordt meegerekend, loopt dit op tot 95%. Realisatiegraad doelstellingen 01, in % 5% 1% % 1% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 77% Betere resultaten dan verwacht Figuur 1: Realisatiegraad 01 van de operationele doelstellingen van het Departement LNE 7

10 Figuur geeft een beeld op afdelingsniveau. Het aantal doelstellingen op afdelingsniveau ligt vrij sterk uiteen, omdat ook de breedte van het werkveld van de afdelingen verschilt. Realisatie afdelingsdoelstellingen 01 (absolute aantallen) STG JD AMMC MOD AFO ALBON AMIS AIB ALHRMG AMV AMNE AMI ACD betere resultaten dan verwacht gerealiseerd grotendeels gerealiseerd beperkt gerealiseerd niet gerealiseerd Figuur : Realisatiegraad 01 van de operationele doelstellingen van het Departement LNE, per afdeling. Specifieke speerpunten De Managementovereenkomst is opgebouwd vanuit het gegeven dat de speerpunten van het milieugerelateerde beleid voor de legislatuur samengebracht zijn in het MINA-plan en de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van het project Vlaanderen in Actie (ViA). Vanaf de vaststelling van het regeerakkoord , en de beleidsnota s Omgeving, Energie en Dierenwelzijn werd de werking van het Departement LNE afgestemd op de prioriteiten die hierin opgenomen zijn. Strategische doelstelling Het Departement LNE staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het MINA-plan, de opvolging van deze uitvoering, en de uitvoering van de maatregelen die onder de eigen bevoegdheden van het departement vallen Het MINA-plan bevat 8 maatregelpakketten, waarvan er door de verschillende afdelingen van het departement worden getrokken. De overige worden uitgevoerd door de agentschappen van het beleidsdomein. Voor een individuele tekstuele toelichting over de uitvoering van deze maatregelpakketten in 01 wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 015 en naar 8

11 De operationele doorvertaling en realisaties van deze maatregelpakketten in de werking van de afdelingen van het Departement LNE is aangegeven in de tabellen in deel van dit document, waarbij in de derde kolom wordt aangegeven of een proces/doelstelling kadert in de uitvoering van een maatregelpakket van het MINA-plan, en zo ja, in welk. Figuur geeft een beeld van de realisatiegraad van de 81 doelstellingen die verbonden zijn met de uitvoering van het MINA-plan. Realisatiegraad 01 maatregelpakketten MINA 1% 1% 6% 1% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 78% Betere resultaten dan verwacht Figuur : Uitvoeringsgraad 01 van de operationele doelstellingen gelieerd aan de maatregelpakketten van het MINA-plan Toelichting Eén doelstelling werd niet gerealiseerd: het ter beschikking stellen van een instrument luchttoets aan de lokale overheden, ter ondersteuning van het lokale luchtkwaliteitsbeleid. De vertraging is een gevolg van informatica-technische problemen. De resultaten van het project Bestuurlijke transactie overtroffen alle verwachtingen: meer dan 1100 transactievoorstellen werden gedaan sinds de invoering van het instrument, tot nu toe ging 81% van de overtreders in op het voorstel tot betaling van het voorgestelde boetebedrag. Een greep uit de overige realisaties: o De website asbestinfo.be werd gelanceerd als centraal informatiepunt voor de burger i.v.m. het omgaan met asbest. De website geeft een volledig overzicht van de instanties die bij deze problematiek betrokken zijn. o De bouw van het ecoduct Kempengrens over de E/A67 in Mol (Postel), met internationale erkenning voor het project en de Vlaams-Nederlandse samenwerking via de IENE project award. o De organisatie van de Week van de Bij, met onder meer een campagnewebsite, een rondreizende infozuil en voordrachten over bijenvriendelijk groenbeheer voor groen- en milieudiensten. o De lancering van een nieuwe webapplicatie voor het Monitoringssysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid. 9

12 o De voorbereiding van het MINA-plan 5, met een stakeholderconferentie en raadpleging over de ontwerpteksten. o De grondige evaluatie van het luchtkwaliteitsplan NO en rapportage hierover aan de Vlaamse Regering. o De opmaak, goedkeuring en openbaarmaking van de strategische geluidskaarten Antwerpen, Gent, wegen en spoorwegen (fase ) en luchthaven. o Het opstellen van een decreet rond Lage Emissie Zones, dat eind 01 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Strategische doelstelling Het Departement LNE trekt de uitvoering van de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van Vlaanderen in Actie, in overleg met alle betrokkenen (Vlaamse overheid en stakeholders) Naast de algemene coördinatie en het trekken van deze doorbraak, was het Departement LNE zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van 15 projecten binnen deze doorbraak. Voor een individuele tekstuele toelichting bij de uitvoering van deze maatregelpakketten in 01 wordt verwezen naar de laatste en afsluitende ViA-rapportering waarvan de Vlaamse Regering op 8 februari 01 akte nam. De operationele doorvertaling van deze ViA-projecten in de werking van de afdelingen van het Departement LNE is eveneens aangegeven in de tabellen in deel van dit Jaarrapport, waarbij in de derde kolom wordt aangegeven of een proces/doelstelling kaderde in de uitvoering van een ViA-project, en zo ja, in welk. In figuur wordt de realisatiegraad van deze 5 doelstellingen geschetst. % Realisatiegraad 01 doelstellingen DLNE i.h.k.v. ViAprojecten 6% 8% Niet gerealiseerd 6% % Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd Betere resultaten dan verwacht Figuur : Uitvoeringsgraad 01 van de operationele doelstellingen gelieerd aan de ViA-projecten 10

13 Toelichting Ook hier is één doelstelling niet gerealiseerd; het betreft hier dezelfde doelstelling als hierboven vermeld (de luchttoets). Beschouwd op niveau van de ViA-projecten resulteert dit in volgend beeld. Twee sleutelprojecten hadden eind 01 de status vertraging : o SD6-SL01: Lokale knelpunten luchtkwaliteit en geluid aanpakken o SD6-SL0: Geluidshinder luchthaven Zaventem aanpakken Twee sleutelprojecten zijn volledig afgewerkt: o SD5-SL0: Adaptatiebeleid o SD6-SL0: De mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting van woonkernen De overige 11 projecten getrokken door het Departement LNE kregen de status op schema. Belangrijke mijlpalen die in 01 werden bereikt: o De definitieve goedkeuring van het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan o De definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit complexe projecten o De goedkeuring van het Omgevingsvergunningendecreet, met inbegrip van de integratiespoorbepalingen inzake project-mer en Omgevings-VR. o De principiële goedkeuring, voor de tweede maal, van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning en de vaststelling van de gesloten lijsten o De toegang tot de milieuwetgeving werd verbeterd door de toevoeging van EUwetgeving aan de EMIS-Milieunavigator en de inbreng van linken tussen de Vlaamse en de EU-wetgeving.. Het reguliere beleid In onderstaande tabel worden maatschappelijk belangrijke sleutelprocessen opgelijst die veelal gepaard gaan met grote dossierstromen, en waarvoor het departement zich een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling tot doel heeft gesteld. Daarom wordt de uitvoering ervan ook stelselmatig opgevolgd door de directieraad, via een boordtabel met managementinformatie. Voor 01 levert dit volgend beeld op: Sleutelproces Doelstelling voor 01 Indicator voor 01 Advisering van 86% milieuvergunningsdossiers klasse 1 Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren waarvan eerste aanleg: 85% beroepen: 89% Toelichting Timing gehaald voor 15/1579 dossiers. waarvan dossiers in eerste aanleg: 19/10 beroepsdossiers: 1/19 Advisering van erkenningsaanvragen Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren 9% Timing gehaald voor 1/15 dossiers. 11

14 Afleveren van conformiteitsattesten voor zendantennes Behandelen van dossiers in het kader van de emissiehandel voor vaste installaties en vliegtuigexploitanten (toewijzing van emissierechten, vergunningsaanvragen, monitoringplannen, emissiejaarrapporten) Subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen Behandeling van subsidieaanvragen gemeentelijke erosiebestrijdings- en landinrichtingswerken Behandeling van plan- en project-mer-dossiers Minstens 90% van de dossiers worden binnen de reglementair voorziene termijn behandeld 100% van de dossiers worden binnen de reglementair voorziene termijn behandeld Elk kwartaal wordt voor minstens 95% van de dossiers een tijdige uitbetaling van de subsidieschijf gedaan Voor minstens 95% van de aanvragen gebeurt de uitbetaling binnen de 5 dagen na vaststelling ontvankelijkheid en volledigheid Voor minstens 85% van de MER-dossiers gebeurt de goedof afkeuring binnen de wettelijk voorziene termijn 100% Timing gehaald voor 709/709 dossiers 99,8% Timing gehaald voor 6/6 dossiers 5% 7 dossiers Er werd pas voldoende krediet gevonden met de de begrotingscontrole 01 eind december 01. De vastleggingen werden allemaal verricht in de laatste week van december 01 en de bijhorende betalingen in de laatste week van december 01 en de eerste week van januari 015, alles op de kredieten % Timing gehaald voor 66/10 dossiers 99% waarvan project-mer: 100% plan- MER 95% Timing gehaald voor 80/81 dossiers Of Project-MER: 61 dossiers tijdig afgehandeld Plan-MER: 19 dossiers tijdig afgehandeld, 1 dossier niet binnen de wettelijk voorziene termijn behandeld Behandeling van de VRdossiers Voor minstens 95% van de OVR-, RVR- en SWA-VRdossiers wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn 97% OVR: 100% RVR: 100% SWA-VR: 9% Timing gehaald voor 57/59 dossiers waarvan OVR: 16 dossiers RVR: 8 dossiers SWA-VR: 5 dossiers Adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) op gebied van externe veiligheid Voor minstens 95% van de RUP s wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn 100% Timing gehaald voor 0/0 dossiers 1

15 Opmaken van boetedossiers Advisering van beroepsdossiers tegen bestuurlijke maatregelen Behandeling parlementaire vragen Voor een maximaal aantal dossiers wordt een beslissing getroffen binnen de decretaal voorziene termijn van orde dagen Voor minstens 90% van de dossiers wordt een advies uitgebracht binnen de decretaal voorziene termijn Voor minstens 95% van de parlementaire vragen wordt tijdig een gecoördineerd antwoord verstrekt 55% Timing gehaald voor 91/167 dossiers Gedurende 01 werd meer dan het aantal in dezelfde periode af te werken dossiers afgehandeld (10%), maar precies omdat wordt ingezet op het wegwerken van de achterstand (oude dossiers die sowieso niet meer tijdig zijn), geeft de indicator in dit opzicht een ietwat vertekend beeld. 68% Timing gehaald voor /65 dossiers Hierin meegerekend: 1 onontvankelijk verklaarde dossiers 100% Parlementair jaar 01-01: Leefmilieu en Natuur: Schriftelijke vragen: 0/0 Vragen om uitleg: 6/6 tijdig behandeld Energie: Schriftelijke vragen: 156/156 Vragen om uitleg: 1/1 tijdig behandeld Daarnaast lopen er in het Departement LNE ook tal van andere belangrijke reguliere processen die zich minder goed lenen tot een gekwantificeerde opvolging van het procesverloop, zoals bv. het behartigen van financiële, juridische en personeelsdossiers voor het departement en andere entiteiten van het beleidsdomein, natuur- en milieueducatie, de handhaving van de milieuhygiënewetgeving, het leveren van input voor Europese en multilaterale milieu- en energiegerelateerde processen, Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de vernoemde processen is opgenomen in de tabellen in deel. Specifieke informatie over de handhaving van de milieuhygiënewetgeving is te vinden in het jaarlijks opgestelde Milieuhandhavingsrapport (www.lne.be/themas/handhaving/afdeling-milieu-inspectie/milieuhandhavingsrapport).. Het financiële beheer Uitvoering uitgaven 01 Binnen het beleidsdomein LNE komt de totale benutting voor vastleggingskredieten voor 01 neer op 99,61%. De benutting op de algemene uitgavenbegroting komt hierbij op 99,% en op het MINA-fonds op 99,79%. 1

16 Binnen het beleidsdomein LNE bedraagt de totale benutting voor vereffeningskredieten voor 01 bedraagt 97,76%. De benutting op de algemene uitgavenbegroting komt hierbij op 98,19% en op het MINA-fonds op 97,%. Enkele belangrijke aanrekeningen op het Minafonds zijn o.a. de toelagen aan de drinkwatermaatschappijen, rioleringswerken, de aankopen van natuurgebieden, de bijdrage aan het adaptatiefonds in het kader van internationale klimaatfinanciering. Belangrijke aanrekeningen op de AU zijn o.m. de dotaties aan de agentschappen, de subsidies verricht vanuit het Vlaams Klimaatfonds, ruilverkavelingen, de verplichte Vlaamse bijdrage aan internationale verdragen. Bij de berekening van deze uitvoeringscijfers werden de variabele kredieten en basisallocaties met een begrotingsruiter buiten beschouwing gehouden, net zoals de basisallocaties waarop wegens politieke redenen (dotaties voor kapitaals- en gebruikersschade en investeringssubsidies aan de gemeenten voor afvalpreventie en selectieve inzameling afval) VAK/VEK-budgetten geblokkeerd zijn. Verwijlintresten Departement LNE 01 Het Departement LNE betaalde in 01 slechts 0,91 euro verwijlintresten op de Algemene uitgavenbegroting (deel departement) en geen verwijlintresten op het departementale deel van het Mina-fonds. De totale verwijlintresten voor het gehele beleidsdomein LNE bedroegen in euro. Uitvoering ontvangsten 01 De uitvoeringscijfers van de ontvangsten vertonen eveneens een zeer gunstig beeld. Rekening houdend met de beslissing om minder waterzuiveringsinstallaties te verkopen aan Aquafin dan initieel voorzien, komt het uitvoeringspercentage voor de algemene begroting op 1,% te staan. In totaal werden er voor euro vorderingen aangemaakt. De verkoop van de waterzuiveringsinstallaties was goed voor een opbrengst van ,00 euro en vormde daardoor een belangrijke inkomstenbron op de algemene begroting. Een andere belangrijke inkomstenbron was het landinrichtingsfonds, en meer bepaald de basisallocatie waarop de aanrekening gebeurt van de terugstortingen van de terugvorderbare voorschotten voor ruilverkavelingen door de VLM. Het resultaat voor de basisallocatie bedroeg.10.69,56 euro. Ook het klimaatfonds vormde een belangrijke bron van inkomsten. Op dit artikel werd er voor 1..00,00 euro aan vorderingen aangemaakt. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit één boete (voor Saudi Arabia Airlines). Het betrof hier een financiële sanctie voor het niet inleveren van EUA s (EU Allowance Units) voor de CO -uitstoot van Saudia Arabia Airlines in 01. De boete betrof ,00 euro en is in 01 volledig kunnen worden geïnd. Tot slot werden er op de algemene begroting in totaal nieuwe vorderingen aangemaakt in 01. Het uitvoeringspercentage van de ontvangsten op het energiefonds bedraagt 1,5% voor 01. In totaal werd er voor ,1 euro aan vorderingen aangemaakt. Om tot dit bedrag te komen, werden er.188 vorderingen aangemaakt. Het uitvoeringspercentage van de ontvangsten op het MINA-fonds bedraagt 95,68% 1 voor 01. Het totaal bedrag van aangemaakte vorderingen bedroeg ,7 euro. Voor het 1 Voorlopig cijfer 1/1/015 1

17 departement is de grote inkomstenbron het dividend van de Vlaamse Milieuholding, dat ,00 euro bedroeg. Daarnaast zijn er nog de milieuheffingen die worden gevorderd en geïnd door de agentschappen VMM, OVAM en VLM. Zo levert de heffing op het lozen van afvalwater voorlopig ,0 euro op. De heffing op het winnen van grondwater levert voorlopig ,70 euro op. De heffing op afvalstoffen is goed voor ,86 euro en de mestboetes leveren ,86 euro op. Op het MINA-fonds werden in het totaal.98 vorderingen aangemaakt. Milieuhandhaving In 01 nam het gebruik van de bestuurlijke transactie bij de milieuhandhaving toe. Eind 01 waren er 671 bestuurlijke transacties aangemaakt, ten opzichte van 65 in 01, dat is een stijging met,%. Ook het aantal dossiers dat werd overgemaakt aan de deurwaarder steeg substantieel. Eind 01 waren er 0 dossiers overgemaakt aan de deurwaarder ten opzichte van een totaal van 111 in 01, een stijging met 8,78%. De voornaamste reden van deze stijging ligt bij de stijging van het totaal aantal boetedossiers (die zich dus met vertraging doorzet in het aantal deurwaarderdossiers). Sedert 01 worden stelselmatig alle dossiers betekend om verjaring te stuiten, ook de buitenlandse dossiers. Nieuwe invorderingsprocedures worden onderzocht en overwogen, zoals onroerend beslag en beslag onder derden, om de uiteindelijke invorderingsgraad nog te kunnen verhogen. Klimaatfinanciering Het beheer van het Klimaatfonds, dat in 01 werd opgericht met het oog op het behalen van de Vlaamse Kyoto-doelstelling, werd toegewezen aan het Departement LNE. Voor het inzetten van de flexibiliteitsmechanismen wordt gebruik gemaakt van een persoonstegoedrekening van het Vlaams Gewest, waarop de secretaris-generaal fungeert als wettelijk vertegenwoordiger. Hierop werden in de loop van de jaren de emissierechten verzameld die de eigendom zijn van het Vlaams Gewest. Het Departement LNE beheert deze emissierechten en de budgetten op de begrotingsartikels van het Klimaatfonds. Eind 01 werd er via een verkoop van emissierechten een opbrengst gegenereerd van 6,5 mio euro die werden toegewezen aan de uitgavenartikels van het Klimaatfonds. Van deze middelen werd intussen 1,5 mio vastgelegd voor klimaatgerelateerde subsidiedossiers en 1,5 mio voor de aankoop van nieuwe emissierechten. Op de persoonstegoedrekening staan momenteel emissierechten voor een totale aanschaffingswaarde van circa 8 mio. Door het uitblijven van een nieuw internationaal klimaatakkoord, is de primaire markt van CER s en ERU s de voorbije jaren sterk gekrompen, wat geresulteerd heeft in een sterke daling van de prijzen. In het kader van de internationale klimaatfinanciering besliste de Vlaamse Regering een bijdrage van 1 miljoen toe te kennen aan het Adaptation Fund Trust Fund van de Wereldbank, voor de financiering van adaptatieprojecten en programma s in de ontwikkelingslanden die toegetreden zijn tot het Kyoto-protocol. Het bedrag werd gestort op /1/01. 15

18 16

19 . Het departement als spil in het beleidsdomein Strategische doelstelling Het Departement LNE bouwt de regisseursfunctie op gebied van beleidsvoorbereiding uit Het is een bewuste en strategische keuze van het departement om sterk in te zetten op de coördinerende en regisserende rol in het beleidsdomein. Deze rol kreeg in 01 vorm zowel via de inbreng in diverse topoverlegorganen in het beleidsdomein, als via coördinatie en samenwerking rond concrete dossiers. In deel, eveneens in de derde kolom, wordt aangegeven dat een proces/doelstelling kadert in het uitbouwen van de regisseursfunctie op het gebied van beleidsvoorbereiding. In totaal geven 10 doelstellingen uitvoering aan deze strategische focus. Realisatiegraad 01 SD regiefunctie % 0% 1% 10% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 87% Betere resultaten dan verwacht Figuur 5: Realisatiegraad 01 operationele doelstellingen gelieerd aan de regiefunctie van het Departement LNE Vermeldenswaardige realisaties voor 01 op dit vlak zijn: o De heroriëntatie van het programma Milieuzorg Op School met als doel om duurzaamheidskwesties te verankeren in de verschillende leerprogramma s van het basis en secundair onderwijs. o De organisatie van de driedaagse Benelux-conferentie Natuur- en Milieueducatie (NME) in Vlaanderen, waarbij de deelnemers onderzochten welke rol educatie speelt in het licht van duurzaamheidstransities en bestaande transitie-initiatieven. o De regiefunctie voor groene economie, waarbij onder meer een denkdag werd georganiseerd, een innovatieplatform voor katalytisch eco-aankopen en een interne overlegstructuur werden opgericht. Deze regierol wordt ook opgenomen in multilaterale en andere bovengewestelijke onderhandelingen door het Departement LNE, als spil binnen het beleidsdomein. In dit kader organiseerde het Departement LNE samen met de 17

20 Unie van Milieuondernemingen en I-Cleantech Vlaanderen op december het 7de Vlaamse Milieucongres Towards a new sustainable economy. o Het opstarten van het forum Vlaams overleg m.b.t. Europees en multilateraal energiebeleid. o Voorbereiding van de Vlarem-trein 01. o Voorbereiding van een ontwerpbesluit om alle erkenningen m.b.t. leefmilieu onder te brengen in het VLAREL. o Coördinatie van de bijdrage vanwege LNE voor het regeerakkoord, van de opmaak van de ontwerp beleidsnota Omgeving, de begroting en het Milieujaarprogramma 015. o Coördinatie van het beleid m.b.t. hormoonverstorende stoffen en de uitvoering van de strategie die in dit kader werd vastgesteld. o Gecoördineerde actie van 11 Europese lidstaten, op initiatief van de milieuministers van België/Vlaanderen, voor een ambitieus milieuprogramma van de Commissie Junker , waaronder het wetgevend pakket luchtbeleid en het pakket inzake circulaire economie. Energie en Klimaat In 01 werd verder werk gemaakt van de versterking van de werking met betrekking tot energie. In dit kader werd werd het team Energie en Adaptatie binnen de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid versterkt met de aanwerving van een energiecoördinator, die enerzijds het team aanstuurt, en anderzijds zorgt voor de stroomlijning van de opdrachten en taken van het departement inzake energiebeleid, en een energienetwerk binnen het beleidsdomein LNE coördineert. Het team Energie en Adaptatie focust zich op de coördinatie en ondersteuning inzake de langetermijnaspecten van het energiebeleid, het mee vorm geven van de Europa 00-strategie en de langetermijnevolutie naar een low-carbon -economie, het afstemmen van het langetermijnenergiebeleid op andere beleidsthema s en op het klimaatbeleid, het deelnemen aan projecten met betrekking tot energie en het opvolgen van het Vlaams Adaptatieplan. Ook het intra-belgische en Europese adaptatiebeleid werden opgevolgd. Inzake het lokale energie- en klimaatbeleid worden lokale besturen betrokken via de ondertekening en implementatie van het Burgemeesterconvenant (Convenant of Mayors). In 01 werden de benodigde data voor de nulmeting geactualiseerd, werd een lerend netwerk opgestart inzake de financiering van lokale energieplannen en werd een gemeentelijke hernieuwbare energiescan voorbereid. Input werd gegeven aan transversale beleidsthema s zoals het Actieplan Interne Milieuzorg (energiezuinige overheidsgebouwen), de strategie Duurzame Ontwikkeling en het MINA-plan 5. Beleidsprocessen zoals het Beleidsplatform Warmtenetten en het Beleidsplatform Slimme Meters werden van nabij opgevolgd. De implementatie van het Vlaams Adaptatieplan werd opgevolgd en de voorbereidingen werden getroffen om lokale besturen via het Europees programma Mayors Adapt te ondersteunen bij hun adaptatiebeleid. Een denktank rond adaptatiebeleid werd op de sporen gezet. De voorbereidingen werden getroffen voor het uitbouwen van een energievisie, een gedragen visie op ons energiesysteem op lange en middellange termijn, die een wensbeeld en een wetenschappelijke onderbouwing aangeeft voor beleidsmaatregelen vanwege de overheid, een stabiel en voorzienbaar investeringsklimaat voor privé-investeerders, en een perspectief op 18

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1775 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Operationele planning 2008. Departement LNE

Operationele planning 2008. Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3 Afdeling Centraal Databeheer.14 Afdeling

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ONDERNEMINGSPLAN 2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin INHOUD Februari 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 3 2. Missie en Visie... 5 2.1. Missie... 5 2.2. Visie... 5 3. Prioriteiten 2014... 7 4. Diversiteitsplan...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1911 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF E-government en Wetsmatiging Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-B 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij

Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij Inhoudstafel WOORD VOORAF... 3 1. UITDAGINGEN VOOR 2013... 4 2. JAARPLANNING... 7 SOD 1: De VLM meet en evalueert de omgevingskwaliteit... 9 SOD 2: De

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ingediend op 8 januari 2013 door Josée Lemaître, Administrateur-generaal Ter goedkeuring voorgelegd aan minister-president Kris Peeters: INHOUD

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie