Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE"

Transcriptie

1 Jaarrapport 01 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

2

3 Inhoud Lijst met afkortingen... Deel Inleiding.... Taakstelling, missie en visie van het departement Uitvoering van de organisatiedoelstellingen in Op hoofdlijnen Specifieke speerpunten Het reguliere beleid Het financiële beheer Het departement als spil in het beleidsdomein Uitvoering van de generieke doelstellingen inzake maturiteit, efficiëntie en personeelsefficiëntie Efficiënte werking Meerjarenprogramma Efficiëntie en Effectiviteit van de Vlaamse overheid en de doorbraak Slagkrachtige overheid van ViA Personeelsinzet en personeelskostenefficiëntie Maturiteit Organisatiebeheersing Diversiteit en gelijke kansen Het Departement LNE in de media Welzijn Jaaractieplan ter bevordering van het welzijn op het werk: realisatie doelstellingen Deel Tabel 1: Samenvattende tabel projecten departementale strategische projecten Tabel : Afdelingsrapporteringen... 51

4 Lijst met afkortingen ACD Afdeling Centraal Databeheer AFO Afdeling Financiën en Overheidsopdrachten AIM Afdeling Internationaal Milieubeleid ALBON Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen ALHRMG Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid AMI Afdeling Milieu-inspectie AMIS Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen AMMC Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer AMNE Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid AMV Afdeling Milieuvergunningen BBT Beste Beschikbare Technieken ETS Emission Trading System (Europees Emissiehandelssysteem) ISH Interne Staatshervorming JD Juridische Dienst MJP SO Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid MOD Afdeling Managementondersteunende Diensten ViA Vlaanderen in Actie STG Secretariaat-generaal

5 Deel 1 1. Inleiding Dit Jaarrapport 01 is het laatste jaarrapport in uitvoering van de Managementovereenkomst van het Departement LNE, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juni 01. De uitvoering van de Managementovereenkomst in 01 is geconcretiseerd in het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) 01. Dit jaarrapport geeft een beeld van de realisatie van het JOP 01. In wat volgt wordt aangegeven wat het Departement LNE heeft gedaan voor de realisatie van zijn twee beleidsmatige strategische doelstellingen en zijn vier organisatiegerichte strategische doelstellingen. Daarnaast wordt ingegaan op de recurrente taken, de invulling van generieke Vlaamse overheidsdoelstellingen, de organisatiebeheersing en het optreden van het Departement LNE in de media. De operationele doelstellingen van het Departement LNE zijn op afdelingsniveau geformuleerd. De uitvoering wordt opgevolgd aan de hand van de jaarlijks opgestelde operationele afdelingsplannen, waarbij per kerntaak de processen en bijhorende operationele doelstellingen voor het desbetreffende jaar zijn opgelijst. Deze gebundelde afdelingsplannen leveren de basisgegevens voor het Jaarrapport van het departement en zijn in tabelvorm toegevoegd in deel van dit document. In dit Jaarrapport wordt ook aandacht besteed aan de concretisering door het Departement LNE van de generieke doelstellingen voor de Vlaamse overheid. De doelstellingen van de Managementovereenkomst geven uitvoering aan de beleidsvoornemens van de Vlaamse Regering in de legislatuur In augustus 01 is het Departement LNE gestart met de uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota s voor de nieuwe legislatuur In het JOP 015 zal zichtbaar worden hoe het Departement LNE concreet invulling geeft aan deze nieuwe beleidsdoelstellingen.

6

7 . Taakstelling, missie en visie van het departement Het Departement LNE is de centrale leefmilieu-, natuur- en energieadministratie van de Vlaamse overheid. Het Departement LNE bestaat uit een secretariaat-generaal, een dienst Interne Controle, een juridische dienst en 11 gespecialiseerde afdelingen. De taken van het departement zijn vervat in art. van het Kaderdecreet van 18 juli 00, en art. 0 van het Organisatiebesluit van juni 005. De opdracht van het Departement LNE is weergegeven in onze Missie: De doelstelling van het Departement LNE is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden. Daartoe ontwikkelen wij een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. We doen dit ook door een coördinerende rol op te nemen ten overstaan van interne en externe partners, zowel op lokaal, nationaal als naar het internationale niveau. Deze Missie wordt aangevuld met onze Visie, die verwoordt op welke wijze het Departement LNE zijn opdracht wil realiseren: Krachten bundelen voor een kwaliteitsvol leefmilieu: het Departement LNE, uw regisseur voor het geïntegreerd milieu-, natuur- en energiebeleid Krachten bundelen: * Is nodig voor het bewaken van een globale en geïntegreerde aanpak over de verschillende milieuaspecten heen; * Vereist een coördinerende rol tot samenwerking met vele interne/externe partners en inzet van eigen expertise; * Met respect voor de waardegebonden competenties van de Vlaamse overheid: samenwerken, voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, betrouwbaarheid. Kwaliteitsvol leefmilieu: * Op basis van een coherente langetermijnvisie met een ecologische reflex, en in functie van de maatschappelijke noden van zowel de huidige als de toekomstige generaties, de doelstellingen van het beleid verwezenlijken. 5

8 6

9 . Uitvoering van de organisatiedoelstellingen in 01.1 Op hoofdlijnen De Managementovereenkomst van het Departement LNE is gebaseerd op de beleidsnota Leefmilieu en Natuur , de beleidsnota Energie en op het Vlaamse Regeerakkoord De departementale strategische doelstellingen vormen een specifieke focus voor het departement. Zij zijn doorvertaald naar operationele doelstellingen voor de verschillende afdelingen van het departement. Daarnaast voert het departement nog tal van andere eveneens noodzakelijke - opdrachten uit, die meer regulier of ondersteunend van aard kunnen zijn, en waarbij ook een kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering vooropstaat. In 01 ging heel wat energie naar de voorbereiding van de nieuwe legislatuur, onder meer in de vorm van het opmaken van de geïntegreerde bijdrage vanwege de administratie voor het nieuwe regeerakkoord. Het DLNE bundelde in een LNE-memorandum ten behoeve van de regeringsonderhandelaars tien vernieuwende beleidsvoorstellen en maakte voor de aantredende ministers een infobundel op met informatie over de structuur en de werking van het Departement LNE en de belangrijkste dossiers voor de nieuwe legislatuur. Onderstaande figuur 1 toont de realisatiegraad voor 01 van het totaal van de 858 operationele doelstellingen. Voor 8% van de doelstellingen geldt dat ze volledig of meer dan volledig behaald zijn; wanneer de categorie grotendeels gerealiseerd wordt meegerekend, loopt dit op tot 95%. Realisatiegraad doelstellingen 01, in % 5% 1% % 1% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 77% Betere resultaten dan verwacht Figuur 1: Realisatiegraad 01 van de operationele doelstellingen van het Departement LNE 7

10 Figuur geeft een beeld op afdelingsniveau. Het aantal doelstellingen op afdelingsniveau ligt vrij sterk uiteen, omdat ook de breedte van het werkveld van de afdelingen verschilt. Realisatie afdelingsdoelstellingen 01 (absolute aantallen) STG JD AMMC MOD AFO ALBON AMIS AIB ALHRMG AMV AMNE AMI ACD betere resultaten dan verwacht gerealiseerd grotendeels gerealiseerd beperkt gerealiseerd niet gerealiseerd Figuur : Realisatiegraad 01 van de operationele doelstellingen van het Departement LNE, per afdeling. Specifieke speerpunten De Managementovereenkomst is opgebouwd vanuit het gegeven dat de speerpunten van het milieugerelateerde beleid voor de legislatuur samengebracht zijn in het MINA-plan en de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van het project Vlaanderen in Actie (ViA). Vanaf de vaststelling van het regeerakkoord , en de beleidsnota s Omgeving, Energie en Dierenwelzijn werd de werking van het Departement LNE afgestemd op de prioriteiten die hierin opgenomen zijn. Strategische doelstelling Het Departement LNE staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het MINA-plan, de opvolging van deze uitvoering, en de uitvoering van de maatregelen die onder de eigen bevoegdheden van het departement vallen Het MINA-plan bevat 8 maatregelpakketten, waarvan er door de verschillende afdelingen van het departement worden getrokken. De overige worden uitgevoerd door de agentschappen van het beleidsdomein. Voor een individuele tekstuele toelichting over de uitvoering van deze maatregelpakketten in 01 wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 015 en naar 8

11 De operationele doorvertaling en realisaties van deze maatregelpakketten in de werking van de afdelingen van het Departement LNE is aangegeven in de tabellen in deel van dit document, waarbij in de derde kolom wordt aangegeven of een proces/doelstelling kadert in de uitvoering van een maatregelpakket van het MINA-plan, en zo ja, in welk. Figuur geeft een beeld van de realisatiegraad van de 81 doelstellingen die verbonden zijn met de uitvoering van het MINA-plan. Realisatiegraad 01 maatregelpakketten MINA 1% 1% 6% 1% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 78% Betere resultaten dan verwacht Figuur : Uitvoeringsgraad 01 van de operationele doelstellingen gelieerd aan de maatregelpakketten van het MINA-plan Toelichting Eén doelstelling werd niet gerealiseerd: het ter beschikking stellen van een instrument luchttoets aan de lokale overheden, ter ondersteuning van het lokale luchtkwaliteitsbeleid. De vertraging is een gevolg van informatica-technische problemen. De resultaten van het project Bestuurlijke transactie overtroffen alle verwachtingen: meer dan 1100 transactievoorstellen werden gedaan sinds de invoering van het instrument, tot nu toe ging 81% van de overtreders in op het voorstel tot betaling van het voorgestelde boetebedrag. Een greep uit de overige realisaties: o De website asbestinfo.be werd gelanceerd als centraal informatiepunt voor de burger i.v.m. het omgaan met asbest. De website geeft een volledig overzicht van de instanties die bij deze problematiek betrokken zijn. o De bouw van het ecoduct Kempengrens over de E/A67 in Mol (Postel), met internationale erkenning voor het project en de Vlaams-Nederlandse samenwerking via de IENE project award. o De organisatie van de Week van de Bij, met onder meer een campagnewebsite, een rondreizende infozuil en voordrachten over bijenvriendelijk groenbeheer voor groen- en milieudiensten. o De lancering van een nieuwe webapplicatie voor het Monitoringssysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid. 9

12 o De voorbereiding van het MINA-plan 5, met een stakeholderconferentie en raadpleging over de ontwerpteksten. o De grondige evaluatie van het luchtkwaliteitsplan NO en rapportage hierover aan de Vlaamse Regering. o De opmaak, goedkeuring en openbaarmaking van de strategische geluidskaarten Antwerpen, Gent, wegen en spoorwegen (fase ) en luchthaven. o Het opstellen van een decreet rond Lage Emissie Zones, dat eind 01 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Strategische doelstelling Het Departement LNE trekt de uitvoering van de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van Vlaanderen in Actie, in overleg met alle betrokkenen (Vlaamse overheid en stakeholders) Naast de algemene coördinatie en het trekken van deze doorbraak, was het Departement LNE zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van 15 projecten binnen deze doorbraak. Voor een individuele tekstuele toelichting bij de uitvoering van deze maatregelpakketten in 01 wordt verwezen naar de laatste en afsluitende ViA-rapportering waarvan de Vlaamse Regering op 8 februari 01 akte nam. De operationele doorvertaling van deze ViA-projecten in de werking van de afdelingen van het Departement LNE is eveneens aangegeven in de tabellen in deel van dit Jaarrapport, waarbij in de derde kolom wordt aangegeven of een proces/doelstelling kaderde in de uitvoering van een ViA-project, en zo ja, in welk. In figuur wordt de realisatiegraad van deze 5 doelstellingen geschetst. % Realisatiegraad 01 doelstellingen DLNE i.h.k.v. ViAprojecten 6% 8% Niet gerealiseerd 6% % Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd Betere resultaten dan verwacht Figuur : Uitvoeringsgraad 01 van de operationele doelstellingen gelieerd aan de ViA-projecten 10

13 Toelichting Ook hier is één doelstelling niet gerealiseerd; het betreft hier dezelfde doelstelling als hierboven vermeld (de luchttoets). Beschouwd op niveau van de ViA-projecten resulteert dit in volgend beeld. Twee sleutelprojecten hadden eind 01 de status vertraging : o SD6-SL01: Lokale knelpunten luchtkwaliteit en geluid aanpakken o SD6-SL0: Geluidshinder luchthaven Zaventem aanpakken Twee sleutelprojecten zijn volledig afgewerkt: o SD5-SL0: Adaptatiebeleid o SD6-SL0: De mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting van woonkernen De overige 11 projecten getrokken door het Departement LNE kregen de status op schema. Belangrijke mijlpalen die in 01 werden bereikt: o De definitieve goedkeuring van het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan o De definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit complexe projecten o De goedkeuring van het Omgevingsvergunningendecreet, met inbegrip van de integratiespoorbepalingen inzake project-mer en Omgevings-VR. o De principiële goedkeuring, voor de tweede maal, van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning en de vaststelling van de gesloten lijsten o De toegang tot de milieuwetgeving werd verbeterd door de toevoeging van EUwetgeving aan de EMIS-Milieunavigator en de inbreng van linken tussen de Vlaamse en de EU-wetgeving.. Het reguliere beleid In onderstaande tabel worden maatschappelijk belangrijke sleutelprocessen opgelijst die veelal gepaard gaan met grote dossierstromen, en waarvoor het departement zich een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling tot doel heeft gesteld. Daarom wordt de uitvoering ervan ook stelselmatig opgevolgd door de directieraad, via een boordtabel met managementinformatie. Voor 01 levert dit volgend beeld op: Sleutelproces Doelstelling voor 01 Indicator voor 01 Advisering van 86% milieuvergunningsdossiers klasse 1 Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren waarvan eerste aanleg: 85% beroepen: 89% Toelichting Timing gehaald voor 15/1579 dossiers. waarvan dossiers in eerste aanleg: 19/10 beroepsdossiers: 1/19 Advisering van erkenningsaanvragen Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren 9% Timing gehaald voor 1/15 dossiers. 11

14 Afleveren van conformiteitsattesten voor zendantennes Behandelen van dossiers in het kader van de emissiehandel voor vaste installaties en vliegtuigexploitanten (toewijzing van emissierechten, vergunningsaanvragen, monitoringplannen, emissiejaarrapporten) Subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen Behandeling van subsidieaanvragen gemeentelijke erosiebestrijdings- en landinrichtingswerken Behandeling van plan- en project-mer-dossiers Minstens 90% van de dossiers worden binnen de reglementair voorziene termijn behandeld 100% van de dossiers worden binnen de reglementair voorziene termijn behandeld Elk kwartaal wordt voor minstens 95% van de dossiers een tijdige uitbetaling van de subsidieschijf gedaan Voor minstens 95% van de aanvragen gebeurt de uitbetaling binnen de 5 dagen na vaststelling ontvankelijkheid en volledigheid Voor minstens 85% van de MER-dossiers gebeurt de goedof afkeuring binnen de wettelijk voorziene termijn 100% Timing gehaald voor 709/709 dossiers 99,8% Timing gehaald voor 6/6 dossiers 5% 7 dossiers Er werd pas voldoende krediet gevonden met de de begrotingscontrole 01 eind december 01. De vastleggingen werden allemaal verricht in de laatste week van december 01 en de bijhorende betalingen in de laatste week van december 01 en de eerste week van januari 015, alles op de kredieten % Timing gehaald voor 66/10 dossiers 99% waarvan project-mer: 100% plan- MER 95% Timing gehaald voor 80/81 dossiers Of Project-MER: 61 dossiers tijdig afgehandeld Plan-MER: 19 dossiers tijdig afgehandeld, 1 dossier niet binnen de wettelijk voorziene termijn behandeld Behandeling van de VRdossiers Voor minstens 95% van de OVR-, RVR- en SWA-VRdossiers wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn 97% OVR: 100% RVR: 100% SWA-VR: 9% Timing gehaald voor 57/59 dossiers waarvan OVR: 16 dossiers RVR: 8 dossiers SWA-VR: 5 dossiers Adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) op gebied van externe veiligheid Voor minstens 95% van de RUP s wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn 100% Timing gehaald voor 0/0 dossiers 1

15 Opmaken van boetedossiers Advisering van beroepsdossiers tegen bestuurlijke maatregelen Behandeling parlementaire vragen Voor een maximaal aantal dossiers wordt een beslissing getroffen binnen de decretaal voorziene termijn van orde dagen Voor minstens 90% van de dossiers wordt een advies uitgebracht binnen de decretaal voorziene termijn Voor minstens 95% van de parlementaire vragen wordt tijdig een gecoördineerd antwoord verstrekt 55% Timing gehaald voor 91/167 dossiers Gedurende 01 werd meer dan het aantal in dezelfde periode af te werken dossiers afgehandeld (10%), maar precies omdat wordt ingezet op het wegwerken van de achterstand (oude dossiers die sowieso niet meer tijdig zijn), geeft de indicator in dit opzicht een ietwat vertekend beeld. 68% Timing gehaald voor /65 dossiers Hierin meegerekend: 1 onontvankelijk verklaarde dossiers 100% Parlementair jaar 01-01: Leefmilieu en Natuur: Schriftelijke vragen: 0/0 Vragen om uitleg: 6/6 tijdig behandeld Energie: Schriftelijke vragen: 156/156 Vragen om uitleg: 1/1 tijdig behandeld Daarnaast lopen er in het Departement LNE ook tal van andere belangrijke reguliere processen die zich minder goed lenen tot een gekwantificeerde opvolging van het procesverloop, zoals bv. het behartigen van financiële, juridische en personeelsdossiers voor het departement en andere entiteiten van het beleidsdomein, natuur- en milieueducatie, de handhaving van de milieuhygiënewetgeving, het leveren van input voor Europese en multilaterale milieu- en energiegerelateerde processen, Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de vernoemde processen is opgenomen in de tabellen in deel. Specifieke informatie over de handhaving van de milieuhygiënewetgeving is te vinden in het jaarlijks opgestelde Milieuhandhavingsrapport (www.lne.be/themas/handhaving/afdeling-milieu-inspectie/milieuhandhavingsrapport).. Het financiële beheer Uitvoering uitgaven 01 Binnen het beleidsdomein LNE komt de totale benutting voor vastleggingskredieten voor 01 neer op 99,61%. De benutting op de algemene uitgavenbegroting komt hierbij op 99,% en op het MINA-fonds op 99,79%. 1

16 Binnen het beleidsdomein LNE bedraagt de totale benutting voor vereffeningskredieten voor 01 bedraagt 97,76%. De benutting op de algemene uitgavenbegroting komt hierbij op 98,19% en op het MINA-fonds op 97,%. Enkele belangrijke aanrekeningen op het Minafonds zijn o.a. de toelagen aan de drinkwatermaatschappijen, rioleringswerken, de aankopen van natuurgebieden, de bijdrage aan het adaptatiefonds in het kader van internationale klimaatfinanciering. Belangrijke aanrekeningen op de AU zijn o.m. de dotaties aan de agentschappen, de subsidies verricht vanuit het Vlaams Klimaatfonds, ruilverkavelingen, de verplichte Vlaamse bijdrage aan internationale verdragen. Bij de berekening van deze uitvoeringscijfers werden de variabele kredieten en basisallocaties met een begrotingsruiter buiten beschouwing gehouden, net zoals de basisallocaties waarop wegens politieke redenen (dotaties voor kapitaals- en gebruikersschade en investeringssubsidies aan de gemeenten voor afvalpreventie en selectieve inzameling afval) VAK/VEK-budgetten geblokkeerd zijn. Verwijlintresten Departement LNE 01 Het Departement LNE betaalde in 01 slechts 0,91 euro verwijlintresten op de Algemene uitgavenbegroting (deel departement) en geen verwijlintresten op het departementale deel van het Mina-fonds. De totale verwijlintresten voor het gehele beleidsdomein LNE bedroegen in euro. Uitvoering ontvangsten 01 De uitvoeringscijfers van de ontvangsten vertonen eveneens een zeer gunstig beeld. Rekening houdend met de beslissing om minder waterzuiveringsinstallaties te verkopen aan Aquafin dan initieel voorzien, komt het uitvoeringspercentage voor de algemene begroting op 1,% te staan. In totaal werden er voor euro vorderingen aangemaakt. De verkoop van de waterzuiveringsinstallaties was goed voor een opbrengst van ,00 euro en vormde daardoor een belangrijke inkomstenbron op de algemene begroting. Een andere belangrijke inkomstenbron was het landinrichtingsfonds, en meer bepaald de basisallocatie waarop de aanrekening gebeurt van de terugstortingen van de terugvorderbare voorschotten voor ruilverkavelingen door de VLM. Het resultaat voor de basisallocatie bedroeg.10.69,56 euro. Ook het klimaatfonds vormde een belangrijke bron van inkomsten. Op dit artikel werd er voor 1..00,00 euro aan vorderingen aangemaakt. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit één boete (voor Saudi Arabia Airlines). Het betrof hier een financiële sanctie voor het niet inleveren van EUA s (EU Allowance Units) voor de CO -uitstoot van Saudia Arabia Airlines in 01. De boete betrof ,00 euro en is in 01 volledig kunnen worden geïnd. Tot slot werden er op de algemene begroting in totaal nieuwe vorderingen aangemaakt in 01. Het uitvoeringspercentage van de ontvangsten op het energiefonds bedraagt 1,5% voor 01. In totaal werd er voor ,1 euro aan vorderingen aangemaakt. Om tot dit bedrag te komen, werden er.188 vorderingen aangemaakt. Het uitvoeringspercentage van de ontvangsten op het MINA-fonds bedraagt 95,68% 1 voor 01. Het totaal bedrag van aangemaakte vorderingen bedroeg ,7 euro. Voor het 1 Voorlopig cijfer 1/1/015 1

17 departement is de grote inkomstenbron het dividend van de Vlaamse Milieuholding, dat ,00 euro bedroeg. Daarnaast zijn er nog de milieuheffingen die worden gevorderd en geïnd door de agentschappen VMM, OVAM en VLM. Zo levert de heffing op het lozen van afvalwater voorlopig ,0 euro op. De heffing op het winnen van grondwater levert voorlopig ,70 euro op. De heffing op afvalstoffen is goed voor ,86 euro en de mestboetes leveren ,86 euro op. Op het MINA-fonds werden in het totaal.98 vorderingen aangemaakt. Milieuhandhaving In 01 nam het gebruik van de bestuurlijke transactie bij de milieuhandhaving toe. Eind 01 waren er 671 bestuurlijke transacties aangemaakt, ten opzichte van 65 in 01, dat is een stijging met,%. Ook het aantal dossiers dat werd overgemaakt aan de deurwaarder steeg substantieel. Eind 01 waren er 0 dossiers overgemaakt aan de deurwaarder ten opzichte van een totaal van 111 in 01, een stijging met 8,78%. De voornaamste reden van deze stijging ligt bij de stijging van het totaal aantal boetedossiers (die zich dus met vertraging doorzet in het aantal deurwaarderdossiers). Sedert 01 worden stelselmatig alle dossiers betekend om verjaring te stuiten, ook de buitenlandse dossiers. Nieuwe invorderingsprocedures worden onderzocht en overwogen, zoals onroerend beslag en beslag onder derden, om de uiteindelijke invorderingsgraad nog te kunnen verhogen. Klimaatfinanciering Het beheer van het Klimaatfonds, dat in 01 werd opgericht met het oog op het behalen van de Vlaamse Kyoto-doelstelling, werd toegewezen aan het Departement LNE. Voor het inzetten van de flexibiliteitsmechanismen wordt gebruik gemaakt van een persoonstegoedrekening van het Vlaams Gewest, waarop de secretaris-generaal fungeert als wettelijk vertegenwoordiger. Hierop werden in de loop van de jaren de emissierechten verzameld die de eigendom zijn van het Vlaams Gewest. Het Departement LNE beheert deze emissierechten en de budgetten op de begrotingsartikels van het Klimaatfonds. Eind 01 werd er via een verkoop van emissierechten een opbrengst gegenereerd van 6,5 mio euro die werden toegewezen aan de uitgavenartikels van het Klimaatfonds. Van deze middelen werd intussen 1,5 mio vastgelegd voor klimaatgerelateerde subsidiedossiers en 1,5 mio voor de aankoop van nieuwe emissierechten. Op de persoonstegoedrekening staan momenteel emissierechten voor een totale aanschaffingswaarde van circa 8 mio. Door het uitblijven van een nieuw internationaal klimaatakkoord, is de primaire markt van CER s en ERU s de voorbije jaren sterk gekrompen, wat geresulteerd heeft in een sterke daling van de prijzen. In het kader van de internationale klimaatfinanciering besliste de Vlaamse Regering een bijdrage van 1 miljoen toe te kennen aan het Adaptation Fund Trust Fund van de Wereldbank, voor de financiering van adaptatieprojecten en programma s in de ontwikkelingslanden die toegetreden zijn tot het Kyoto-protocol. Het bedrag werd gestort op /1/01. 15

18 16

19 . Het departement als spil in het beleidsdomein Strategische doelstelling Het Departement LNE bouwt de regisseursfunctie op gebied van beleidsvoorbereiding uit Het is een bewuste en strategische keuze van het departement om sterk in te zetten op de coördinerende en regisserende rol in het beleidsdomein. Deze rol kreeg in 01 vorm zowel via de inbreng in diverse topoverlegorganen in het beleidsdomein, als via coördinatie en samenwerking rond concrete dossiers. In deel, eveneens in de derde kolom, wordt aangegeven dat een proces/doelstelling kadert in het uitbouwen van de regisseursfunctie op het gebied van beleidsvoorbereiding. In totaal geven 10 doelstellingen uitvoering aan deze strategische focus. Realisatiegraad 01 SD regiefunctie % 0% 1% 10% Niet gerealiseerd Beperkt gerealiseerd Grotendeels gerealiseerd Gerealiseerd 87% Betere resultaten dan verwacht Figuur 5: Realisatiegraad 01 operationele doelstellingen gelieerd aan de regiefunctie van het Departement LNE Vermeldenswaardige realisaties voor 01 op dit vlak zijn: o De heroriëntatie van het programma Milieuzorg Op School met als doel om duurzaamheidskwesties te verankeren in de verschillende leerprogramma s van het basis en secundair onderwijs. o De organisatie van de driedaagse Benelux-conferentie Natuur- en Milieueducatie (NME) in Vlaanderen, waarbij de deelnemers onderzochten welke rol educatie speelt in het licht van duurzaamheidstransities en bestaande transitie-initiatieven. o De regiefunctie voor groene economie, waarbij onder meer een denkdag werd georganiseerd, een innovatieplatform voor katalytisch eco-aankopen en een interne overlegstructuur werden opgericht. Deze regierol wordt ook opgenomen in multilaterale en andere bovengewestelijke onderhandelingen door het Departement LNE, als spil binnen het beleidsdomein. In dit kader organiseerde het Departement LNE samen met de 17

20 Unie van Milieuondernemingen en I-Cleantech Vlaanderen op december het 7de Vlaamse Milieucongres Towards a new sustainable economy. o Het opstarten van het forum Vlaams overleg m.b.t. Europees en multilateraal energiebeleid. o Voorbereiding van de Vlarem-trein 01. o Voorbereiding van een ontwerpbesluit om alle erkenningen m.b.t. leefmilieu onder te brengen in het VLAREL. o Coördinatie van de bijdrage vanwege LNE voor het regeerakkoord, van de opmaak van de ontwerp beleidsnota Omgeving, de begroting en het Milieujaarprogramma 015. o Coördinatie van het beleid m.b.t. hormoonverstorende stoffen en de uitvoering van de strategie die in dit kader werd vastgesteld. o Gecoördineerde actie van 11 Europese lidstaten, op initiatief van de milieuministers van België/Vlaanderen, voor een ambitieus milieuprogramma van de Commissie Junker , waaronder het wetgevend pakket luchtbeleid en het pakket inzake circulaire economie. Energie en Klimaat In 01 werd verder werk gemaakt van de versterking van de werking met betrekking tot energie. In dit kader werd werd het team Energie en Adaptatie binnen de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid versterkt met de aanwerving van een energiecoördinator, die enerzijds het team aanstuurt, en anderzijds zorgt voor de stroomlijning van de opdrachten en taken van het departement inzake energiebeleid, en een energienetwerk binnen het beleidsdomein LNE coördineert. Het team Energie en Adaptatie focust zich op de coördinatie en ondersteuning inzake de langetermijnaspecten van het energiebeleid, het mee vorm geven van de Europa 00-strategie en de langetermijnevolutie naar een low-carbon -economie, het afstemmen van het langetermijnenergiebeleid op andere beleidsthema s en op het klimaatbeleid, het deelnemen aan projecten met betrekking tot energie en het opvolgen van het Vlaams Adaptatieplan. Ook het intra-belgische en Europese adaptatiebeleid werden opgevolgd. Inzake het lokale energie- en klimaatbeleid worden lokale besturen betrokken via de ondertekening en implementatie van het Burgemeesterconvenant (Convenant of Mayors). In 01 werden de benodigde data voor de nulmeting geactualiseerd, werd een lerend netwerk opgestart inzake de financiering van lokale energieplannen en werd een gemeentelijke hernieuwbare energiescan voorbereid. Input werd gegeven aan transversale beleidsthema s zoals het Actieplan Interne Milieuzorg (energiezuinige overheidsgebouwen), de strategie Duurzame Ontwikkeling en het MINA-plan 5. Beleidsprocessen zoals het Beleidsplatform Warmtenetten en het Beleidsplatform Slimme Meters werden van nabij opgevolgd. De implementatie van het Vlaams Adaptatieplan werd opgevolgd en de voorbereidingen werden getroffen om lokale besturen via het Europees programma Mayors Adapt te ondersteunen bij hun adaptatiebeleid. Een denktank rond adaptatiebeleid werd op de sporen gezet. De voorbereidingen werden getroffen voor het uitbouwen van een energievisie, een gedragen visie op ons energiesysteem op lange en middellange termijn, die een wensbeeld en een wetenschappelijke onderbouwing aangeeft voor beleidsmaatregelen vanwege de overheid, een stabiel en voorzienbaar investeringsklimaat voor privé-investeerders, en een perspectief op 18

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Jaarlijks Ondernemingsplan 2014

Jaarlijks Ondernemingsplan 2014 Jaarlijks Ondernemingsplan 2014 Departement LNE Ecover - stockageplaats in FSC Hout - Malle ondernemingsplan.indd 1 28/02/2014 14:07:07 ondernemingsplan.indd 2 28/02/2014 14:07:07 Inhoud Deel I... 5 1.

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

TRAJECT. Nice to have of pure noodzaak?

TRAJECT. Nice to have of pure noodzaak? TRAJECT Nice to have of pure noodzaak? Inhoud Wie zijn wij? Waarom hadden wij TRAJECT nodig? Hoe gebruiken we TRAJECT? Enkele concrete illustraties Aanbevelingen Wie zijn wij? Onze visie en opdracht De

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Vlaams beleid en SDG s Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Resolutie Verenigde Naties : 17 sustainable development goals (SDG s) die de wereld tegen 2030 moet behalen.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer Mevrouw A. Turtelboom Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 11 1210 BRUSSEL Uw bericht van Uw

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel 14 juni 2013 Jorre De Schrijver Team Klimaat Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG) Programma Inleiding emissiehandel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer LNE.be/themas/klimaatverandering Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Ga naar de onlineversie. EU ETS INFO DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE In dit nummer Over deze nieuwsbrief Voorstel EC over

Nadere informatie

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors Antwerpen en het burgemeestersconvenant Hoe het begon 2003 Lokaal Kyotoprotocol: basis gelegd maar nood aan meer doorgedreven energiebeleid 2007 - Bestuursakkoord: Stad wil een voorbeeldige milieustad

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Prioritaire Europese leefmilieuen klimaatdossiers op de agenda van het Griekse voorzitterschap

Prioritaire Europese leefmilieuen klimaatdossiers op de agenda van het Griekse voorzitterschap Prioritaire Europese leefmilieuen klimaatdossiers op de agenda van het Griekse voorzitterschap Marjan Decroos 07.02.2014 Vleva en SAR-Minaraad Ter herinnering : wetgevende dossiers afgewerkt onder LT VZP

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie

Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering 14 juni 1999 DEEL 0 Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende(n) Datum + handtekening Vincent Vandenameele Frank

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder)

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder) Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder) Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 13.07.

Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 13.07. Evaluatie van het project Facilitator Mechanism for the Establishment of an International Industrial Biotechnology Network (Phase 1) - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Ontwerp

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Sigrid Raedschelders/ Anne Van Riet Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Overzicht 1. Regelgeving m.b.t.

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2E Senior juridisch adviseur - Diensthoofd

Functiebeschrijving: A2E Senior juridisch adviseur - Diensthoofd Functiebeschrijving: A2E Senior juridisch adviseur - Diensthoofd Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Jan Haers 2 juli 2014 Vleva en SAR-Minaraad Overzicht Energiebeleid op Europese Raad Tijdens het Griekse voorzitterschap Prioriteiten van het Italiaanse

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 1. 2. 3. 4. Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 2 - Studiedag - Projectmatig werken

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 1/ Situering: Project doelstellingenmanagement Doel: Tool als onderdeel van VO-project doelstellingenmanagement

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst

De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst 1. Doel en voordelen van een B.O. 2. Hoe doel en voordelen zeker stellen? Integratie planningscycli

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Als minister van Leefmilieu heb ik de eer om ter afsluiting van dit. Milieuhandhavingscongres de belangrijkste krachtlijnen van het

Als minister van Leefmilieu heb ik de eer om ter afsluiting van dit. Milieuhandhavingscongres de belangrijkste krachtlijnen van het Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Milieuhandhavingscongres, vrijdag 4 juni 2010, Gent Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loupe Dames en heren,

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie