EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 191/2006, ingediend door Margot en Manfred Zippel (Duitse nationaliteit), over de vermeende illegale storting van gevaarlijke stoffen door de autoriteiten van het district Weißenburg in de brandblusbassins op het terrein van Schloss Syburg 1. Samenvatting van het verzoekschrift Indieners beweren dat de Commissie, de Raad, het Europees Hof van Justitie en de Ombudsman het Gemeenschapsrecht schenden. Zij wijzen er namelijk op dat zij een twaalfdeeeuws kasteel met een gracht bezitten en bewonen en dat de autoriteiten van het district Weißenburg sinds 1978 illegaal gevaarlijke stoffen in de brandblusbassins op het terrein van het kasteel lozen en giftig afval dumpen en zo een aantal EU-richtlijnen schenden (bijvoorbeeld betreffende drinkwater, grondwater en de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) 2. Ontvankelijkheid Ontvankelijk verklaard op 5 juli De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement). 3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007 I. Achtergrond Indieners hebben gedurende de afgelopen decennia onder nationaal recht verscheidene processen aangespannen die voor de regionale rechtbanken hebben gediend; ook hebben ze de Commissie in het verleden via enkele klachten gewezen op het probleem dat thans in hun verzoekschrift aan de orde is. CM\ doc PE REVv01-00 Externe Vertaling

2 Een van deze klachten, met het nummer 1996/4468, werd in 1996 geregistreerd en betrof de lozing van vervuild stedelijk afvalwater in hun privébassin zonder behandeling vooraf. Volgens indieners was deze lozing door de bevoegde instanties toegestaan, maar betekende ze een overtreding van Richtlijn 91/271/EEG 1 (de Afvalwaterrichtlijn). De klagers stelden dat het water stoffen bevat die behoren tot families en groepen van stoffen waarop verscheidene richtlijnen in de watersector van toepassing zijn. Ze stelden dat het vervuilde water verder niet als zwem- of drinkwater kon worden gebruikt. Ook stelden zij dat er sprake is van overtreding van Richtlijn 76/464/EEG 2 (de Richtlijn gevaarlijke stoffen) en Richtlijn 80/68/EEG 3 (de Grondwaterrichtlijn). Het gaat vooral om chloride, nitraten en sulfaten, zoals genoemd in lijst I of II van de Grondwaterrichtlijn, of in bijlage II van de Richtlijn gevaarlijke stoffen. Ten slotte zou het gebied volgens de klagers moeten worden beschermd krachtens Richtlijn 92/43/EEG 4 (de Habitatrichtlijn). In de jaren daarop ontving de Commissie van indieners nog enkele brieven waarin gesteld werd dat er sprake zou zijn van overtreding van de richtlijnen inzake water en lozingen; dit kon na bestudering van de informatie die door hen werd verstrekt, echter niet worden bevestigd. De heer en mevrouw Zippel dienden op 20 april bij de Commissie een aanvraag in op grond van artikel 175 van het EG-Verdrag (tegenwoordig artikel 232 van het EG-Verdrag), waarin ze de Commissie verzochten een besluit te nemen tot het voorbereiden van gerechtelijke stappen aangezien de Duitse Bondsrepubliek naliet te handelen krachtens artikel 242, lid 4 van het EG-Verdrag. Verwijzend naar verscheidene communautaire milieurichtlijnen deden aanvragers hun beklag over de Duitse autoriteiten die jarenlang zouden hebben verzuimd giftige stoffen te verwijderen uit het bassin dat is gelegen bij het kasteel waar aanvragers wonen stoffen die de waterkwaliteit zouden schaden en de muren van het kasteel zouden kunnen aantasten. Zij verzochten de Commissie om Duitsland te verplichten tot het betalen van een schadevergoeding van EUR, vermeerderd met een rente van 8% gerekend vanaf 1 januari 1980, wegens geleden schade door het niet verwijderen van illegale stoffen uit het bassin rond hun door water omringde kasteel. Zeer recentelijk hebben indieners geëist dat het gebied Erlenbach bei Syburg vanwege zijn habitatstructuren en ecologische waarde als speciale beschermingszone (SBZ) moeten worden aangemerkt. Wanneer het gebied eenmaal de status van SBZ bezit, zouden er ook speciale beschermingsmaatregelen vereist zijn. II. Het verzoekschrift Achtergrond van het verzoekschrift vormt de bewering van indieners dat de regionale overheden sinds 1978 illegaal giftige stoffen in hun bassin lozen en giftig afval storten. De gemeente zou ook op illegale wijze verboden stoffen van haar waterbehandelingsinstallatie lozen in het beschermde drinkwaterwingebied rond de Syburger Brunnen. Het omliggende 1 PB L 135, , p PB L 129, , p PB L 20, , p PB L 206, , p PE REVv /5 CM\ doc

3 gebied zou een beschermd terrein zijn dat onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn valt. Indieners hebben vooral kritiek vanwege de vermeende weigering van de Commissie om een procedure aan te spannen wegens het illegaal storten van giftig afval. Op grond daarvan werken ze verscheidene ideeën uit, die uiteenlopen van vermeende schendingen van de rechten van de mens door de Commissie tot schending van de Duitse grondwet (artikel 80) of zelfs schending van het EG-Verdrag (artikel 226). Onder de kop Klacht zetten ze uiteen dat hun klacht is gericht tegen de meest uiteenlopende, systematische en pathologische overtredingen van het EG-Verdrag, schendingen van het internationale recht en internationale verdragen door de instellingen van de EU (de Commissie, de Raad, het Hof van Justitie en de Ombudsman). Indieners wijzen speciaal op artikel 230 van het EG-Verdrag en zetten verder uiteen dat het verzoekschrift zich vooral concentreert op de vraag welke maatregelen het Europees Parlement zal overwegen om in de toekomst de willekeurige toepassing te vermijden van artikel 226 van het EG-Verdrag, een bepaling die indruist tegen het internationale recht. Zij vragen verder hoe volgens de EU de schade die zij door toepassing van artikel 226 van het EG-Verdrag geleden hebben, zal worden vergoed. III. Opmerkingen van de Commissie betreffende dit verzoekschrift De klacht onder nummer 1996/4468 werd bestudeerd door de Commissie die concludeerde dat er geen sprake is van illegale lozing. Gezien het feit dat het bassin in kwestie niet bekendstaat als zwemwater dat onder de Zwemwaterrichtlijn valt en ook niet gebruikt wordt voor de winning van drinkwater krachtens de Drinkwaterrichtlijn, kan van overtreding van deze richtlijnen geen sprake zijn. Verder zijn er in het gebied geen of slechts weinig bijzondere habitattypen of soorten te vinden die onder bijlage I of II van de Habitatrichtlijn vallen. Het Duitse netwerk van gebieden van communautair belang (GCB s) is inmiddels reeds afgerond, zonder dat het noodzakelijk bleek dit gebied daarin op te nemen. Aangezien de klagers geen verdere bewijzen konden aanvoeren, werd de klacht in 1997 gesloten. Wat betreft de aanvraag om krachtens artikel 175 van het EG-Verslag een procedure wegens nalatigheid te beginnen, werd aan klagers meegedeeld dat de communautaire wetgeving geen wettelijke basis biedt voor de procedure die de Commissie tegen de Duitse Bondsrepubliek zou moeten aanspannen wegens de feiten die in de aanvraag worden genoemd. De Commissie kan niet worden verplicht een dergelijke stap te nemen, noch is zij krachtens de communautaire wetgeving gemachtigd dit te doen. De brief van klager van januari 2006 betreffende de SBZ Syburger Brunnen was niet als klacht geregistreerd omdat er klaarblijkelijk geen communautaire wetgeving was overtreden. Afgezien van een lijst van vogels, waarvan de meeste niets eens in bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn opgenomen, konden klagers geen enkele informatie bieden waarmee ze hun stelling konden onderbouwen dat het gebied als SBZ diende te worden aangewezen. Aan klager werd derhalve meegedeeld dat het gebied Erlenbach bei Syburg (DE ) weliswaar een GCB is dat is opgenomen in de continentale biogeografische lijst die in december 2004 door de Commissie werd aangenomen, maar dat er geen gegevens zijn op grond waarvan kan worden aangetoond dat het gebied als SBZ dient te worden aangewezen. Bovendien wordt de huidige omvang van het Beierse netwerk van speciale beschermingszones over het algemeen als bevredigend beschouwd. CM\ doc 3/5 PE REVv01-00

4 IV. Conclusies De beweringen die in het verzoekschrift worden gedaan, zijn niet nieuw en zijn in het verleden reeds meerdere malen door de Commissie onderzocht. De Commissie had geen overtreding van de communautaire wetgeving geconstateerd en handhaaft dit standpunt ook ten aanzien van dit verzoekschrift. 4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008 Achtergrond Indieners beweerden al in 1996 dat de districtsautoriteiten hun privébassin verontreinigden door er illegaal onbehandeld afvalwater in te lozen. De Commissie registreerde deze zaak in 1996 als klacht nr. 1996/4468 en kwam na een onderzoek tot de conclusie dat er geen illegale lozing van verontreinigd afvalwater had plaatsgevonden. Vandaar dat de behandeling van deze klacht in 1997 werd afgesloten. Het verzoekschrift Indieners beweren dat de districtsautoriteiten doorgaan met het lozen van verontreinigd afvalwater in hun privébassin. De Commissie heeft er echter al in haar eerste antwoord op gewezen dat het verzoekschrift geen enkel bewijs van deze vermeende inbreuk op het Gemeenschapsrecht bevat. Op 9 december 2007 hebben indieners de Commissie een aanvulling op hun klacht gestuurd. Daarin herhalen ze dat de Duitse autoriteiten hun mensenrechten schenden door illegaal afvalwater in hun privébassin te lozen. Indieners beweren dat de Duitse autoriteiten al sinds 1984 op de hoogte zijn van het gevaarlijke karakter van het afvalwater. Als bewijs is een kopie overlegd van het antwoord van de Beierse autoriteiten op schriftelijke vragen van een lid van het Beierse parlement van 25 augustus Daarin geven de Beierse autoriteiten algemene informatie over de toestand van het grondwater in Beieren. Er zijn geen concentraties aangetroffen die een gevaar voor de gezondheid betekenen, aldus de Beierse autoriteiten. Het eigendom van indieners komt in het desbetreffende stuk niet ter sprake. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift De Commissie merkt op dat indieners geen enkel bewijs hebben geleverd van de vermeende illegale lozing van afvalwater. De kopie van het antwoord van de Beierse autoriteiten bevat geen enkele aanwijzing dat de districtsautoriteiten het privébassin van indieners hebben verontreinigd, zoals zij beweren. Conclusies PE REVv /5 CM\ doc

5 De beschuldigingen die indieners in de laatste aanvulling op hun klacht (d.d. 9 december 2007) uiten, zijn niet nieuw en in het verleden al bij verschillende gelegenheden door de Commissie onderzocht. De Commissie handhaaft haar standpunt dat de bewering van indieners dat in deze zaak sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsrecht, ongegrond is. CM\ doc 5/5 PE REVv01-00

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.10.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0770/2004, ingediend door Frantisek Brychta (Tsjechische nationaliteit), over een

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 30.1.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1341/2010, ingediend door Samuel Martin-Sosa (Spaanse nationaliteit), namens de milieubeweging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 009-04 Commissie verzoekschriften 9.3.0 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 084/004, ingediend door Charles Winfield (Britse nationaliteit), over de kwaliteit van het drinkwater

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 3.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0301/2008, door Rosa María Fernández Jiménez (Spaanse nationaliteit), namens het "Plataforma

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 10.11.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1098/98, ingediend door Helga en Norbert Grass (Duitse nationaliteit), over de schending

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 24.6.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0207/2007, ingediend door Konstantinos Parisis (Griekse nationaliteit), gesteund door één

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0359/2012, ingediend door Maria Elena Solís Yánez (Spaanse nationaliteit), over de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 27.1.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 2032/2013, ingediend door Nuria Menendez de Llano Rodriguez (Spaanse nationaliteit),

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 28.11.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0824/2008, ingediend door Kroum Kroumov (Bulgaarse nationaliteit), gesteund door zestien

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 28.2.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0338/2010, ingediend door T.F.T (Spaanse nationaliteit), namens het "Plataforma por la

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.3.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0356/2010, ingediend door Vasile Stoica (ogenschijnlijk Duitse nationaliteit), over niet-handhaving

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 28.2.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0921/2012, ingediend door Sorin Stelian Torop (Roemeense nationaliteit), namens de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 20.02.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0951/2004, ingediend door Jan Dolezal (Poolse nationaliteit), namens "Wielkopolskie Zrzeszenie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 7.03.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0170/2006, ingediend door Pedro Pablo Herrero Ruiz (Spaanse nationaliteit), gesteund door

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 3.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1360/2009, ingediend door J. M. C. R. (Spaanse nationaliteit), namens de Asociacío per l'estudi

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25 november 2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0653/2005 ingediend door Marion Locker (Duitse nationaliteit), namens de Oostenrijkse

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0532/1998, ingediend door Chiara del Rio (Italiaanse nationaliteit), over de niet-erkenning

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.10.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0181/2011, ingediend door Rosa Burgos Rérez (Spaanse nationaliteit), namens 'Verdes de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 672/2004, ingediend door Eufrosini Georgulea (Griekse nationaliteit), over het niet erkennen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 26.10.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1260/2007, ingediend door Stanislav Cavlek (Duitse nationaliteit), over Ljubljanska Banka

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.11.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 673/2004, ingediend door J. José Corrales Montequin (Spaanse nationaliteit), over de milieueffecten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 26.09.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0601/2007, ingediend door Anastassios Ghiatis (Griekse nationaliteit), namens de personeelsraad

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 30.05.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1307/2007 ingediend door Richard Willmer (Britse nationaliteit), over de weigering van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 91/2005, ingediend door Paolo Pozzan (Italiaanse nationaliteit), over een vermeende inbreuk

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 16.12.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0171/2012, ingediend door Klaus Träger (Duitse nationaliteit), over verschillende

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 19.2.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1112/2009, ingediend door Velina Stefanova Stefanova (Bulgaarse nationaliteit), gesteund

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 Rapport Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 2 Klacht Op 18 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Groningen, met een klacht over een gedraging van regionale

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 204-209 Commissie verzoekschriften 2.5.209 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 29/203, ingediend door Piero Bruni (Italiaanse nationaliteit), over verontreiniging van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 10.6.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 143/2005, ingediend door Michael Humphries (Britse nationaliteit), over het gebrek aan

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.3.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0820/2011, ingediend door J. A. A. Huijsman (Nederlandse nationaliteit), over recht op

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 10.6.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 105/2005, ingediend door David Brenner (Oostenrijkse nationaliteit), namens de SPÖ van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25.11.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1103/2007, ingediend door Laurent Hermoye (Belgische nationaliteit), namens de vereniging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 december 2004 Rapportnummer: 2004/470

Rapport. Datum: 7 december 2004 Rapportnummer: 2004/470 Rapport Datum: 7 december 2004 Rapportnummer: 2004/470 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Twente een aan hem omstreeks 17 februari 2002 afgegeven brief,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290

Rapport. Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290 Rapport Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Nijmegen, hem in het kader van de klachtenprocedure niet in de gelegenheid

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, advocaat, klaagt erover dat zijn advocaatstagiaire op 18 mei 2009 geen toegang werd verleend tot de detentieboot Dordrecht, teneinde met verzoeker een telehoorzitting van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 Rapport Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 2 Klacht Op 5 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Arnhem, ingediend door de heer F. te Doorwerth, met

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 22.4.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1453/2007, ingediend door Damien F. Cassidy (Ierse nationaliteit), namens de Ringsend Irishtown

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 november 2010 Rapportnummer: 2010/332

Rapport. Datum: 22 november 2010 Rapportnummer: 2010/332 Rapport Datum: 22 november 2010 Rapportnummer: 2010/332 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Venlo weigert een hem

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 11.2.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 980/2007, ingediend door Torkild Todsen (Deense nationaliteit), namens 'Borgergruppen (Burgergroep),

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.4.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 689/2006, ingediend door Angeliki Charokopou (Griekse nationaliteit), namens de inwoners

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1223/2007, ingediend door Marc Wisbey (Britse nationaliteit), over fiscale voorkeursbehandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 Rapport Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffie van de rechtbank Rotterdam, sector civiel, heeft verzuimd om haar op 6 november 2006 ingeleverde

Nadere informatie

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding.

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de reactie op zijn klacht over Martinair heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een vermeende overtreding van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 Rapport Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van de rechtbank te Rotterdam zijn brief van 12 januari 2001, die hij op 15 januari 2001 bij de centrale

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 9.12.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 504/2004, ingediend door Inés Sabanés Nadal (Spaanse nationaliteit), namens de "Grupo

Nadere informatie

ILIEUHANDHAVING. Wat hebt u eraan? Milieuvervuiling stopt niet bij de grens

ILIEUHANDHAVING. Wat hebt u eraan? Milieuvervuiling stopt niet bij de grens ILIEUHANDHAVING Wat hebt u eraan? Milieuvervuiling stopt niet bij de grens Daarom hebben de EU-landen samen maatregelen goedgekeurd om de gezondheid van de burgers en het milieu te beschermen Dankzij de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.10.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 478/98, ingediend door W. E. JOHANN (Duitse nationaliteit), over zijn problemen met de

Nadere informatie

hem niet heeft gehoord, ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek daartoe;

hem niet heeft gehoord, ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek daartoe; Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam zijn klacht van 29 juli 2008 heeft behandeld. Met name klaagt verzoeker erover dat de Raad voor Rechtsbijstand:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.1.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 230/2009 ingediend door Spiridon Andriopoulos (Griekse nationaliteit), over de niet-naleving

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG ,3 Brussel, 16 juli 2002 'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG 'H(XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ WRW )LQODQG HHQ WZHHGH

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Kamer van Koophandel Midden-Nederland uit Utrecht. Datum: 11 oktober Rapportnummer: 2011/298

Rapport. Rapport over een klacht over de Kamer van Koophandel Midden-Nederland uit Utrecht. Datum: 11 oktober Rapportnummer: 2011/298 Rapport Rapport over een klacht over de Kamer van Koophandel Midden-Nederland uit Utrecht. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/298 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: 1. hij 90,-- moet betalen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0361/1. Amendement. Julia Reda namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0361/1. Amendement. Julia Reda namens de Verts/ALE-Fractie 13.1.2016 A8-0361/1 1 Overweging E E. overwegende dat 1 887 verzoekschriften, waarvan 1 070 nietontvankelijk waren, in 2014 zijn afgehandeld; overwegende dat dit een stijging van bijna 10 % betekent ten

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 17.2.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0331/2010, ingediend door Ignacio Ruipérez Arregui (Spaanse nationaliteit), over de situatie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0192/2010, ingediend door Dr. Klaus P. Schacht (Duitse nationaliteit), namens 50 gokbedrijven,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 17.2.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0170/2006, ingediend door Pedro Pablo Herrero Ruiz (Spaanse nationaliteit), gesteund door

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0656/2007, ingediend door Tim Gerber (Duitse nationaliteit), over de overeenkomst met Rusland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2.9.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 370/2000, ingediend door de heer Özkan Nissen (met de Duitse, Turkse en Albanese nationaliteit),

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/331

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/331 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/331 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat door toedoen van de vreemdelingendienst van het regionale politiekorps Midden en West Brabant de Spaanse

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juni 1999 Rapportnummer: 1999/295

Rapport. Datum: 30 juni 1999 Rapportnummer: 1999/295 Rapport Datum: 30 juni 1999 Rapportnummer: 1999/295 2 Klacht Op 17 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Breda, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1240/2013, ingediend door Rodica Ionela Bazgan (Roemeense nationaliteit), over vrijheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0932/2006, ingediend door Johannes Kleinschnittger (Duitse nationaliteit), over het uitbreidingsprogramma

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 Rapport Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: - bij de afhandeling van zijn klacht van 18 november 2002

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2.9.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1356/2009, ingediend door O.C. (Ierse nationaliteit), over de voorziene aanleg van een elektriciteitsleiding

Nadere informatie

LEI Plagiaat ongegrond

LEI Plagiaat ongegrond CASUS WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT 2016 LEI Plagiaat ongegrond Universiteit Leiden 1. Onderwerp van de klacht Plagiaat 2. Advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit 25 mei 2016 De Commissie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.6.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0238/2012, ingediend door Sven D. Adler (Duitse nationaliteit), over opname van het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 28.8.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN CM\1004011.doc PE519.616v01-00 In verscheidenheid verenigd Betreft: Verzoekschrift 1013/2012, ingediend door Eduardo

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Huurcommissie te Den Haag. Datum: 14 september Rapportnummer: 2012/146

Rapport. Rapport over een klacht over Huurcommissie te Den Haag. Datum: 14 september Rapportnummer: 2012/146 Rapport Rapport over een klacht over Huurcommissie te Den Haag. Datum: 14 september 2012 Rapportnummer: 2012/146 2 Klacht Verzoekster, een BV, klaagt erover dat de Huurcommissie te Den Haag haar verzoek

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zijn adresgegevens aan zijn ex-echtgenote heeft verstrekt. Beoordeling Bevindingen Verzoeker verliet

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.9.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0643/2013, ingediend door E. O. (Duitse nationaliteit), over de handelwijze van het

Nadere informatie

I. Ten aanzien van het afwijzen van verzoekster voor een vaste functie

I. Ten aanzien van het afwijzen van verzoekster voor een vaste functie Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost in maart 2007 heeft beslist dat zij in aansluiting op een stageperiode niet in aanmerking kwam voor indiensttreding

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 november 2004 Rapportnummer: 2004/459

Rapport. Datum: 26 november 2004 Rapportnummer: 2004/459 Rapport Datum: 26 november 2004 Rapportnummer: 2004/459 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het bestuur van het Faunafonds, tot op het moment dat hij zich tot de Nationale ombudsman wendde (1 oktober

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 2 Klacht A. De klacht van verzoeker werd als volgt geformuleerd: Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen Zaandam zijn

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 7 december 2000 (1)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 7 december 2000 (1) BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011 Rapportnummer: 2011/346 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen volhardt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0564/2012, ingediend door Marianne van Eck (Nederlandse nationaliteit), over administratieve

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 18.7.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0210/2007, ingediend door Robert Pocock (Ierse nationaliteit), namens Voice of Irish Concern

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 7.03.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 124/2007, ingediend door Stewart Muir en Joyce Robson (Britse nationaliteit), over excessieve

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/251

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/251 Rapport Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/251 2 Klacht Verzoeker deed op 2 maart 2004 aangifte tegen zijn buurman, de heer Y, wegens vernieling van een aantal bomen, struiken en planten. Verzoeker

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/320

Rapport. Datum: 21 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/320 Rapport Datum: 21 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/320 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het LBIO hem in de brief van 25 mei 2004 niet gelijk heeft geïnformeerd over het opheffen van het beslag op zijn

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Openbaar Ministerie gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Openbaar Ministerie gegrond. Rapport Een onderzoek naar klachten over het niet eerder seponeren van een strafzaak en over het doorsturen van een verzoek om schadevergoeding naar de rechtbank. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie