EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland van in Nederland behaalde diploma's fysiotherapie 1. Samenvatting van het verzoekschrift Indiener is als fysiotherapeut werkzaam in Duitsland, maar heeft zijn vakopleiding in Nederland genoten. Een onderdeel van zijn studie betrof de manuele therapie. Indiener heeft in Duitsland een vergunning aangevraagd om manuele therapie te kunnen beoefenen en de daarvoor geldende vergoeding te kunnen declareren. De Duitse bevoegde instanties (VdAK en IKK) erkennen echter noch zijn kwalificaties op het gebied van de manuele therapie, noch het Nederlandse opleidingsinstituut waar hij deze therapie heeft geleerd. Indiener voelt zich hierdoor in een nadelige positie geplaatst ten opzichte van in Duitsland werkzame Nederlandse vakgenoten, die met dezelfde diploma's wel een hogere vergoeding mogen declareren. Bovendien zijn de bevoegde instanties van opvatting dat indieners vergunning om zijn vak uit te oefenen niet in heel Duitsland geldt, maar alleen in het gebied waar zijn praktijk gevestigd is. Indiener voelt zich hierdoor beperkt in zijn mogelijkheden om behandelingen bij patiënten thuis uit te voeren. 2. Ontvankelijkheid Ontvankelijk verklaard op 15 februari De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement). 3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli "De door indiener verstrekte informatie is onvoldoende voor een standpuntbepaling van de Commissie in zijn geval. De Commissie zal indiener dan ook schriftelijk verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. Zij zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen." CM\ doc PE v09-00 In verscheidenheid verenigd

2 4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december "Het diploma fysiotherapie van indiener, behaald in Nederland, is in Duitsland erkend. Vervolgens heeft indiener een vergunning aangevraagd om manuele therapie te mogen beoefenen. Maar in Duitsland is voor de beoefening van deze specialisatie bijscholing vereist na het behalen van het diploma van fysiotherapeut. De Duitse instanties weigerden indiener deze vergunning te geven omdat het Nederlandse instituut waar hij zijn diploma behaalde niet voorkomt op een lijst van instituten die officieel erkend worden door de Duitse autoriteiten als instellingen voor bij- en nascholing. De diensten van de Commissie hebben het verzoekschrift van indiener geregistreerd. Aangezien indiener toestemming heeft gegeven om zijn identiteit openbaar te maken, hebben de diensten van de Commissie de Duitse autoriteiten op 4 oktober 2006 schriftelijk om uitleg verzocht alsook om een kopie van de Duitse regelgeving die van toepassing is in deze zaak. De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van het antwoord van de Duitse autoriteiten na ontvangst en analyse ervan." 5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari "De diensten van de Commissie hebben de Duitse autoriteiten op 4 oktober 2006 schriftelijk verzocht om uitleg omtrent het geval van indiener en om een kopie van de Duitse regelgeving die van toepassing is in deze zaak. De Duitse autoriteiten hebben in een brief van 1 december 2006 laten weten dat de weigering om indiener een vergunning te geven om manuele therapie te beoefenen inderdaad was gebaseerd op het feit dat hij zijn kwalificatie niet had behaald bij een van de in bijlage 2 bij de aanbevelingen genoemde opleidingsinstellingen, maar dat de beslissing om de vergunning te weigeren niet gegrond was. De kaderaanbevelingen sluiten namelijk niet uit dat een bijzondere kwalificatie kan worden behaald bij een instelling die niet in de genoemde bijlage voorkomt. De Duitse autoriteiten gaven dan ook aan dat zij de bevoegde instantie zouden verzoeken het dossier van indiener opnieuw te bekijken. Er is een brief aan indiener gestuurd om hem te vragen of zijn dossier intussen opnieuw is bekeken en welke beslissing er is genomen. De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften informeren over het antwoord van indiener." 6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart Op 29 juni 2007 heeft de Commissie een aanmaning naar Duitsland gestuurd, omdat het Richtlijn 92/51 EEG inzake de erkenning van de kwalificaties niet heeft toegepast voor het uitoefenen van het beroep van fysiotherapeut met als specialisatie manuele therapie. In hun antwoord van 26 oktober 2007 gaven de Duitse autoriteiten te kennen dat indiener nog PE v /8 CM\ doc

3 steeds niet had bewezen dat hij wel degelijk beschikt over de vereiste kwalificaties voor de beoefening van manuele therapie. Ze deelden ook mee dat Duitsland een procedure zal invoeren voor erkenning van de kwalificaties van in manuele therapie gespecialiseerde fysiotherapeuten die hun diploma in een andere lidstaat hebben behaald, en verstrekten details van deze procedure. Omdat er echter nog kwesties moeten worden opgehelderd met betrekking tot deze wederzijdse erkenningsprocedure, zal de Commissie de Duitse autoriteiten opnieuw een brief schrijven. Zij zal ook indiener vragen een kopie van zijn diploma naar de Duitse autoriteiten te sturen. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van elke verdere ontwikkeling in deze zaak. 7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september Op 29 juni 2007 heeft de Commissie Duitsland in gebreke gesteld op basis van artikel 226 van het Verdrag, aangezien Duitsland Richtlijn 92/51/EEG1 betreffende de erkenning van de kwalificaties niet ten uitvoer heeft gelegd voor het beroep van fysiotherapeut met als specialisatie manuele therapie. Duitsland heeft op 26 oktober 2007 geantwoord dat indiener nog steeds geen kopie heeft verstrekt van een bewijs dat hij over de nodige kwalificaties beschikt voor de beoefening van manuele therapie. Duitsland gaf ook aan een procedure te zullen invoeren ter erkenning van de kwalificaties van in manuele therapie gespecialiseerde fysiotherapeuten die hun diploma in een andere lidstaat hebben behaald en verstrekte details over deze procedure. Richtlijn 92/51/EEG is met ingang van 20 oktober 2007 ingetrokken bij Richtlijn 2005/36/EG2 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De door de Duitse autoriteiten voorgestelde procedure is niet in overeenstemming met de regelgeving van Richtlijn 2005/36/EG die per 20 oktober 2007 door de lidstaten ten uitvoer had moeten worden gelegd. Om deze reden heeft de Commissie besloten om verdere formele stappen te ondernemen tegen Duitsland. Op 27 juni 2008 heeft de Commissie Duitsland nog een aanmaning gestuurd, omdat Duitsland heeft verzuimd zijn verplichtingen onder Richtlijn 2005/36/EG na te komen. Momenteel wacht de Commissie op de opmerkingen van de Duitse autoriteiten. Na beoordeling van deze opmerkingen, of indien er binnen de voorgeschreven termijn geen opmerkingen worden voorgelegd, kan de Commissie indien van toepassing een met redenen omkleed advies geven zoals vereist in artikel 226 van het Verdrag. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de voortgang in dit dossier. 1 Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG, PB L 209 van , blz Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, PB L 255 van , blz. 22. CM\ doc 3/8 PE v09-00

4 PE v /8 CM\ doc

5 8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november Op 27 juni 2008 heeft de Commissie Duitsland een aanvullend met redenen omkleed advies gestuurd wegens non-conformiteit van zijn wetgeving inzake de erkenning van in andere lidstaten behaalde diploma's van fysiotherapeut met Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De Duitse autoriteiten hebben hierop geantwoord met een brief opgesteld op 26 augustus 2008, waarin zij aankondigen dat ze de geïncrimineerde wetgeving in overeenstemming zullen brengen met Richtlijn 2005/36/EG en dat zij bezig zijn met het opstellen van een ontwerp hiervoor. Wat indiener betreft, merken zij op dat het Sozialgericht Berlin op 2 juni 2008 een vonnis heeft uitgesproken waarin het concludeert dat indiener op grond van het Duitse recht niet over de vereiste kwalificaties beschikt om manuele therapie te beoefenen. De Duitse autoriteiten geven aan niet te weten of indiener beroep heeft ingesteld, maar merken op dat de kwalificaties van indiener niet opnieuw kunnen worden geëvalueerd zolang de gerechtelijke procedure loopt. Om deze reden heeft de Commissie indiener een brief geschreven waarin zij hem verzoekt haar een kopie van dit vonnis toe te sturen en haar te laten weten of hij beroep aantekent. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de voortgang in dit dossier. 9. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april Voor wat de oorspronkelijke klacht aangaat, heeft de Commissie Duitsland op 27 juni 2008 een aanvullende aanmaning gestuurd, omdat het Richtlijn 2005/36/EG inzake de erkenning van beroepskwalificaties 1 niet heeft toegepast voor de uitoefening van het beroep van fysiotherapeut met als specialisatie manuele therapie. De Duitse autoriteiten hebben hierop geantwoord in een brief van 26 augustus 2008, waarin zij aankondigen dat zij de wetgeving in overeenstemming zullen brengen met de regelgeving van Richtlijn 2005/36/EG. Op 4 februari 2009 heeft Duitsland de voorgestelde wetgevingswijzigingen schriftelijk uiteengezet. Dit voorstel wordt door de Commissie onderzocht. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van de uitkomst van dit onderzoek op de hoogte stellen. Ten aanzien van indieners afzonderlijke aanvraag voor de erkenning van zijn kwalificaties stelt Duitsland in zijn brief van 26 augustus 2008 dat de Duitse autoriteiten hun besluit niet kunnen heroverwegen, vanwege de hangende gerechtelijke procedure inzake het geval van indiener. De sociale rechtbank van Berlijn heeft op 2 juni 2008 een vonnis tegen indiener uitgesproken, waarin het concludeert dat deze niet over de vereiste kwalificaties beschikt om in Duitsland handelingen in het kader van manuele therapie uit te voeren. Indieners raadsman heeft de Commissie op 8 december 2008 geïnformeerd dat indiener in beroep is gegaan tegen het vonnis van de sociale rechtbank van Berlijn en dat het beroep momenteel in behandeling 1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, PB L 255 van , blz. 22. CM\ doc 5/8 PE v09-00

6 is bij de sociale rechtbank van Berlijn-Brandenburg. In zijn brief van 4 februari 2009 herhaalt Duitsland zijn standpunt dat de Duitse autoriteiten hun besluit niet kunnen heroverwegen aangezien er een hangende gerechtelijke procedure is inzake het geval van indiener. Op 8 november 2008 heeft indiener een brief gestuurd met aanvullende informatie. In deze brief beweert hij dat de ziekteverzekeringsinstanties van de Reichsversicherungsordnung (RVO) manueel therapeuten die hun praktijk in Oost-Berlijn hebben, discrimineren: zij krijgen minder vergoed dan hun collega s die hun praktijk voeren in West-Berlijn of in het westen van Duitsland. Hij beweert dat de handelwijze van de ziekteverzekeringsinstanties van de RVO in strijd is met Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken 1. De Commissie beschikt niet over de jurisdictie om in te gaan op de kwestie van de verschillende bedragen aan vergoeding die worden betaald aan manuele therapeuten in de verschillende regio s in Duitsland. Dit onderscheid kan niet worden beschouwd als een schending van de artikelen 12, 43 of 49 van het EG-Verdrag, en is een zaak die uitsluitend de nationale autoriteiten aangaat. In zijn brief van 8 november 2008 legt indiener niet uit in welke zin de ziekteverzekeringsinstanties van de RVO een inbreuk vormen op de bepalingen van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken. 10. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei Op 4 februari 2009 heeft de Duitse federale regering de Commissie een brief gestuurd waarin ze meermaals toegaf dat de Duitse wetgeving met betrekking tot de erkenning van de beroepskwalificaties van fysiotherapeuten die manuele therapie uitvoeren, niet in overeenstemming was met Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (hierna de richtlijn genoemd) 2. In deze brief maakte de Duitse regering melding van een voorstel tot wijziging van de Duitse wetgeving met het oog op een correcte uitvoering van de richtlijn voor wat dit beroep betreft. De Duitse federale regering vermeldde voorts dat de handelwijze van de Duitse autoriteiten al in overeenstemming was met de bepalingen van de richtlijn, ondanks het feit dat de Duitse wetgeving niet conform was met de EG-wetgeving. Aangezien in de brief van de Duitse federale regering noch de tekst van het ontwerp voor de voorgestelde wetgevingswijziging, noch de eventuele termijn voor de goedkeuring ervan voorkomen, is de Commissie van mening dat Duitsland niet heeft gegarandeerd dat er in de nabije toekomst een einde zal worden gemaakt aan de niet-reglementaire situatie. De Commissie spreekt de bewering van de Duitse federale regering dat het optreden van de Duitse autoriteiten ondanks de niet-conformiteit van de wetgeving al in overeenstemming was met de bepalingen van de richtlijn, tegen. Uit de zaak van indiener blijkt immers het tegendeel: als de Duitse autoriteiten de EG-wetgeving echt correct hadden willen toepassen, zouden ze aan de rechtbank die zich met de zaak bezighield, hebben toegegeven dat hun 1 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( Richtlijn oneerlijke handelspraktijken ) (Voor de EER relevante tekst), PB L 149 van , blz Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, PB L 255 van , blz. 22. PE v /8 CM\ doc

7 weigering om indiener vergoeding uit het ziekteverzekeringsfonds toe te staan, tegenstrijdig was met de EG-wetgeving, en hadden ze de rechtbank kunnen vragen om zich in het voordeel van indiener uit te spreken. Het gedrag van de Duitse autoriteiten in de hangende rechtszaak van indiener toont aan dat de Duitse autoriteiten de EG-wetgeving nog altijd niet naleven. Bijgevolg heeft de Commissie op 15 april 2009 in overeenstemming met artikel 226 van het EG-Verdrag een gemotiveerd advies verstuurd naar de Duitse federale regering waarin ze de regering een periode van twee maanden geeft om een einde te maken aan de nietreglementaire situatie. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat de Duitse autoriteiten de nodige maatregelen hebben genomen, zal de Commissie overwegen de zaak voor het Europese Hof van Justitie te brengen. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de voortgang in dit dossier. 11. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december Als gevolg van het met redenen omkleed advies van de Commissie van 15 april 2009 heeft de Duitse federale regering de Commissie op 15 juni 2009 schriftelijk op de hoogte gesteld van een nieuwe kaderaanbeveling voor de erkenning van de kwalificaties van manueel therapeuten die op 6 april 2009 in werking is getreden. De Commissie is van mening dat de Duitse wetgeving op dit punt nu in overeenstemming is met Richtlijn 2005/36/EG. Ten aanzien van de zaak van indiener was de bevoegde Duitse autoriteit van mening dat de door indiener voltooide opleiding wezenlijk verschilde van de Duitse opleidingseisen, en ze stelde als voorwaarde voor de erkenning dat indiener aan een compensatiemaatregel voldeed. Indiener wees deze compensatiemaatregel van de hand en stelde een vordering in bij het Bundessozialgericht. Deze rechtszaak is nog in behandeling. Indiener streeft ernaar in Duitsland automatisch als manueel therapeut te worden erkend, teneinde voor zijn diensten vergoedingen van de socialeverzekeringsinstellingen te ontvangen. Noch de Commissie, noch het Europees Hof van Justitie heeft de bevoegdheid om de Duitse autoriteiten te verplichten kwalificaties van indiener automatisch te erkennen. Bijgevolg leek het niet aangewezen te zijn de inbreukprocedure voort te zetten en Duitsland voor het Hof van Justitie te dagen. Op 20 oktober 2009 is indiener per op de hoogte gesteld van het voornemen zijn zaak te sluiten. Op 26 oktober 2009 heeft indiener deze beantwoord. Zijn antwoord bevatte geen nieuwe informatie die een voortzetting van de inbreukprocedure zou rechtvaardigen. Aan indiener is meegedeeld dat in het geval hij van mening zou zijn dat hem geen compensatiemaatregelen hadden mogen worden opgelegd, het aan de Duitse gerechtelijke instanties is om te besluiten of de bevoegde autoriteit juist heeft gehandeld toen ze dergelijke maatregelen oplegde als voorwaarde voor de erkenning van de buitenlandse kwalificaties van indiener. De Commissie heeft indiener aangeraden zijn aanvraag opnieuw in te dienen en om de CM\ doc 7/8 PE v09-00

8 erkenning te verzoeken van zijn beroepskwalificaties in het kader van de gewijzigde Duitse wet die nu in overeenstemming is met het communautaire recht. PE v /8 CM\ doc

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 19.2.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1112/2009, ingediend door Velina Stefanova Stefanova (Bulgaarse nationaliteit), gesteund

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 672/2004, ingediend door Eufrosini Georgulea (Griekse nationaliteit), over het niet erkennen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 30.1.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1341/2010, ingediend door Samuel Martin-Sosa (Spaanse nationaliteit), namens de milieubeweging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 28.11.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0824/2008, ingediend door Kroum Kroumov (Bulgaarse nationaliteit), gesteund door zestien

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.3.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0356/2010, ingediend door Vasile Stoica (ogenschijnlijk Duitse nationaliteit), over niet-handhaving

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 24.6.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0207/2007, ingediend door Konstantinos Parisis (Griekse nationaliteit), gesteund door één

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.6.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0238/2012, ingediend door Sven D. Adler (Duitse nationaliteit), over opname van het

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0532/1998, ingediend door Chiara del Rio (Italiaanse nationaliteit), over de niet-erkenning

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 28.2.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0921/2012, ingediend door Sorin Stelian Torop (Roemeense nationaliteit), namens de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.1.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 230/2009 ingediend door Spiridon Andriopoulos (Griekse nationaliteit), over de niet-naleving

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 30.05.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1307/2007 ingediend door Richard Willmer (Britse nationaliteit), over de weigering van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 16.12.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0171/2012, ingediend door Klaus Träger (Duitse nationaliteit), over verschillende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 26.10.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0932/2006, ingediend door Johannes Kleinschnittger (Duitse nationaliteit), over het uitbreidingsprogramma

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.3.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0820/2011, ingediend door J. A. A. Huijsman (Nederlandse nationaliteit), over recht op

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 9.12.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 504/2004, ingediend door Inés Sabanés Nadal (Spaanse nationaliteit), namens de "Grupo

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0564/2012, ingediend door Marianne van Eck (Nederlandse nationaliteit), over administratieve

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 12.7.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1021/2003, ingediend door Alexandra Pentaraki (Griekse nationaliteit), over de erkenning

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.10.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0770/2004, ingediend door Frantisek Brychta (Tsjechische nationaliteit), over een

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0359/2012, ingediend door Maria Elena Solís Yánez (Spaanse nationaliteit), over de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis, (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 009-04 Commissie verzoekschriften 9.3.0 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 084/004, ingediend door Charles Winfield (Britse nationaliteit), over de kwaliteit van het drinkwater

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 12.2.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 191/2006, ingediend door Margot en Manfred Zippel (Duitse nationaliteit), over de vermeende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25.11.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1103/2007, ingediend door Laurent Hermoye (Belgische nationaliteit), namens de vereniging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.9.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0643/2013, ingediend door E. O. (Duitse nationaliteit), over de handelwijze van het

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.8.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0363/2007, ingediend door Doris Mueller (Duitse nationaliteit), over vermeende schending

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 91/2005, ingediend door Paolo Pozzan (Italiaanse nationaliteit), over een vermeende inbreuk

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 27.1.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 2032/2013, ingediend door Nuria Menendez de Llano Rodriguez (Spaanse nationaliteit),

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 3.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0301/2008, door Rosa María Fernández Jiménez (Spaanse nationaliteit), namens het "Plataforma

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1240/2013, ingediend door Rodica Ionela Bazgan (Roemeense nationaliteit), over vrijheid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 26.09.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0601/2007, ingediend door Anastassios Ghiatis (Griekse nationaliteit), namens de personeelsraad

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0192/2010, ingediend door Dr. Klaus P. Schacht (Duitse nationaliteit), namens 50 gokbedrijven,

Nadere informatie

5 extra opgaven bij Europees Recht, een inleiding

5 extra opgaven bij Europees Recht, een inleiding 5 extra opgaven bij Europees Recht, een inleiding Opgave 1 (gebaseerd op zaak C-235/03) De vennootschap QDQ Media SA (hierna: QDQ Media ) heeft bij de rechtbank van Barcelona een verzoek ingediend tot

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.08.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1831/2008, ingediend door Mustafa Irkan (Britse nationaliteit), over indirecte discriminatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 7.03.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0170/2006, ingediend door Pedro Pablo Herrero Ruiz (Spaanse nationaliteit), gesteund door

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2.9.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1356/2009, ingediend door O.C. (Ierse nationaliteit), over de voorziene aanleg van een elektriciteitsleiding

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25 november 2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0653/2005 ingediend door Marion Locker (Duitse nationaliteit), namens de Oostenrijkse

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 28.2.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1484/2008, ingediend door Catherine Le Comte (Franse nationaliteit), over de gevolgen van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.4.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1517/2012, ingediend door G.S. (Italiaanse nationaliteit), over de vrijwaring van de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 10.06.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft : Verzoekschrift 0006/2011, ingediend door Arsène Schmitt (Franse nationaliteit), namens het Comité Défense

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer zijn verzoek van 16 juni 2003 om vergoeding van de kosten die hij

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 28.8.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN CM\1004011.doc PE519.616v01-00 In verscheidenheid verenigd Betreft: Verzoekschrift 1013/2012, ingediend door Eduardo

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 27.1.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1563/2014, ingediend door D.G. (Poolse nationaliteit), over de praktijken van bepaalde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 10.6.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 105/2005, ingediend door David Brenner (Oostenrijkse nationaliteit), namens de SPÖ van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.8.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0480/2005, ingediend door Eric Støttrup Thomsen (Deense nationaliteit), namens de vereniging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 24.6.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1614/2009, ingediend door Marinella Colombo (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 134

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 Rapport Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffier van de rechtbank te Amsterdam Sector kanton, locatie Hilversum op 3 augustus 2000 heeft nagelaten

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.11.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 752/2008, ingediend door Anneli Manner (Finse nationaliteit), gesteund door één medeondertekenaar,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 16.11.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1442/2008, ingediend door C.B. (Engelse nationaliteit), gesteund door 100 medeondertekenaars,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 30.3.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0413/2012, ingediend door Petar Troyanski (Bulgaarse nationaliteit), namens het Verbond

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 Rapport Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffie van de rechtbank Rotterdam, sector civiel, heeft verzuimd om haar op 6 november 2006 ingeleverde

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2.9.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 370/2000, ingediend door de heer Özkan Nissen (met de Duitse, Turkse en Albanese nationaliteit),

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING Publicatieblad van de Europese Unie L 112 I Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 62e jaargang 26 april 2019 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 30.10.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1550/2012, ingediend door de heer Hammann (Duitse nationaliteit), namens Euro Media Trade

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/12 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1944 VAN DE COMMISSIE van 13 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 Rapport Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 2 Klacht Op 11 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Amerongen, met een klacht over een gedraging van de griffie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 6.9.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1820/2009, ingediend door José Maria Carrasco Cano (Spaanse nationaliteit), namens de "Asociación

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag. Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda A8-0145/2015

EUROPEES PARLEMENT Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag. Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda A8-0145/2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 12.5.2015 A8-0145/2015/err01 ADDENDUM bij het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.5.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0892/2008, ingediend door Mila Malonova Grecheva (Bulgaarse nationaliteit), namens de "Bewoners

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? 1. 1. 2 Welke beroepsactiviteiten vallen op uw grondgebied

Nadere informatie

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding.

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de reactie op zijn klacht over Martinair heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een vermeende overtreding van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 6.9.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0006/2009, ingediend door Jean Marie Taga Fosso (Franse nationaliteit), over discriminatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.10.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 478/98, ingediend door W. E. JOHANN (Duitse nationaliteit), over zijn problemen met de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/128

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/128 Rapport Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/128 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Nijmegen (UWV) met

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN VERVOER

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN VERVOER EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN VERVOER Brussel, 19 januari 2018 KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED VAN HET WEGVERVOER

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041 Rapport Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat X Gerechtsdeurwaarders: op 4 april 2006 een herhaald bevel heeft gedaan tot betaling van per 1 maart 2006 verschuldigde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.11.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 673/2004, ingediend door J. José Corrales Montequin (Spaanse nationaliteit), over de milieueffecten

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2275(INI)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2275(INI) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2011/2275(INI) 11.9.2012 ONTWERPVERSLAG over het 28e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (2011/2275(INI))

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 17.2.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0331/2010, ingediend door Ignacio Ruipérez Arregui (Spaanse nationaliteit), over de situatie

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 004 Commissie verzoekschriften 009 9.0.007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 077/007, ingediend door Dominique Voillemot (Franse nationaliteit), hoofd van de Franse delegatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 30.6.2016 L 173/47 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1055 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de technische middelen voor een passende

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Gehoord de uiteenzetting van appellante en haar raadsman ter zitting; Gelet op de neergelegde stukken en het grievenschrift van appellante.

Gehoord de uiteenzetting van appellante en haar raadsman ter zitting; Gelet op de neergelegde stukken en het grievenschrift van appellante. Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 05/04/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 662 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 15.6.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN (50/2011) Betreft : Met redenen omkleed advies van de senaat van de Italiaanse Republiek over het voorstel voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 april 1999 Rapportnummer: 1999/157

Rapport. Datum: 13 april 1999 Rapportnummer: 1999/157 Rapport Datum: 13 april 1999 Rapportnummer: 1999/157 2 Klacht Op 10 november 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer A. te Uden, ingediend door de heer mr. K.E. Leoni, advocaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 4 juni 1987*

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 4 juni 1987* ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 4 juni 1987* In zaak 375/85, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Bundessozialgericht, in het aldaar aanhangig geding tussen A.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 november 2003 Rapportnummer: 2003/440

Rapport. Datum: 28 november 2003 Rapportnummer: 2003/440 Rapport Datum: 28 november 2003 Rapportnummer: 2003/440 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de huurcommissie Utrecht tot het moment dat hij zich tot de Nationale ombudsman wendde geen uitspraak heeft

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE L 298/16 16.10.2014 UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie