Visie en Strategie Huisartsopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en Strategie Huisartsopleiding"

Transcriptie

1 Visie en Strategie Huisartsopleiding Erasmus MC Redactie: Frits Bareman, Thérèse Brans, Herman Bueving (eindredactie), Hans Faddegon, Anja de Vries Oktober 2010 Pagina 1

2 Samenvatting Missie De huisarts vervult als veelzijdig en academisch denkend specialist de spilfunctie in de eerstelijnsgezondheidszorg. De huisartsopleiding van het Erasmus MC leidt artsen op tot huisarts die hun vak bekwaam en met bezieling uitoefenen. Motto Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kernelementen visie De Huisarts is het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen is expert in vraagverheldering levert een breed pakket aan medische zorg (diagnostisch, therapeutisch en preventief) levert persoonsgerichte, integrale, continue medische zorg integreert expertise als arts met beschikbaar wetenschappelijk bewijs, waarbij de voorkeur en opvattingen van de patiënt een belangrijke rol spelen (Evidence-Based Medicine) werkt vanuit een Huisartsvoorziening, waarin meerdere huisartsen en ondersteunend personeel samenwerken De Opleiding bestaat uit een combinatie van werken en leren maakt gebruik van de interactie tussen praktijk, terugkomdag en zelfstudie is academisch georiënteerd bewaakt haar onafhankelijkheid leidt aios op tot levenslang leren biedt aios ruimte voor individuele leerwensen is competentiegericht begint met strakke sturing, deelt vervolgens de sturing en eindigt met losse sturing toetst en beoordeelt de bereikte competenties wordt geboden door inhoudelijk deskundige en didactisch geschoolde opleiders en docenten. Pagina 2

3 Pagina 3

4 Visie Inleiding Dit document wil de visie achter beleid en werkwijze van de Rotterdamse huisartsopleiding verwoorden. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens hiertoe van aios, huisartsopleiders en stafleden. Het Coördinatie Team Onderwijs (CTO) stelde dit visiedocument op en verwerkte er de feedback in van aios, huisartsopleiders en stafleden. We hopen dat hierdoor een breed gedragen visie is ontstaan. De termen huisartsopleiding en wij staan in dit document voor alle aanbieders van onderwijs aan de huisartsopleiding, te weten opleiders, docenten en overige stafleden. Hoewel het merendeel van de aios vrouw is, zullen we de termen 'hij' en 'hem' gebruiken ten behoeve van de leesbaarheid. Missie (De taak waartoe de huisartsopleiding zich geroepen voelt) De huisarts vervult als veelzijdig en academisch denkend specialist de spilfunctie in de eerstelijnsgezondheidszorg. De huisartsopleiding van het Erasmus MC leidt artsen op tot huisarts die hun vak bekwaam en met bezieling uitoefenen. Motto Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Pagina 4

5 Visie (Wat wil de huisartsopleiding zijn en hoe willen we dat de aios en de collega-opleidingen ons zien en waar kunnen we op getoetst worden) Visie op huisartsgeneeskunde De huisartsopleiding volgt de visie van de beroepsgroep [1] : De Toekomstvisie Huisartsenzorg ziet de huisartsgeneeskundige zorg anno 2012 als het eerste aanspreekpunt voor patiënten met hun primaire gezondheidsvragen, waarmee de huisartsenzorg dus een spilfunctie in de gezondheidszorg vervult. Om een veelheid van medische vragen te beantwoorden, biedt de huisartsenzorg een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Daarnaast geeft de huisartsenzorg begeleiding en advies aan patiënten en hun omgeving tijdens en na hun ziekte. De huisarts werkt hierbij vanuit een vraaggerichte attitude: vraagverheldering behoort tot de specifieke expertise van de huisarts. Huisartsenzorg blijft ook in de toekomst persoonsgericht, integraal, continu en toegankelijk. De vertrouwensrelatie met de patiënt en het toepassen van evidence based medicine maakt zorg op maat leveren mogelijk en voorkomt inefficiënt zorggebruik. De meest in het oog springende vernieuwing in de toekomstvisie is dat de huisartsenzorg is georganiseerd in de vorm van huisartsenvoorzieningen: organisatie-eenheden waarin meerdere huisartsen met ondersteunend personeel samenwerken. Deze huisartsenvoorzieningen kunnen onderdeel zijn van een groter verband van eerstelijnsvoorzieningen. De acute zorg is een integraal onderdeel van de huisartsgeneeskunde en wordt uitgevoerd in dienstenstructuren. Visie op de rol van de huisartsopleiding De centrale positie van de huisarts in de zorg voor patiënten maakt het tot een veelzijdig beroep dat hoge eisen stelt aan de vakbekwaamheid. De huisartsopleiding bereidt de aios hier grondig op voor. Wij dragen huisartsgeneeskunde uit als een academische discipline. De aios leert een combinatie van hoe en waarom vragen te beantwoorden en kritisch te staan tegenover de hem aangeboden informatie. Hij baseert zich daarbij op een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing, bij voorkeur uit het eigen specialisme, en handelt daarnaar. Hij realiseert zich dat kennis voortdurend evolueert en dat hij verantwoordelijk is om hierin te blijven investeren om het eigen specialisme te verbeteren, uit te dragen en te professionaliseren. Daarnaast is huisartsgeneeskunde een discipline die midden in de maatschappij staat en reageert op ontwikkelingen vanuit de maatschappij. De huisartsopleiding bewaart en bewaakt haar onafhankelijke positie ten aanzien van bij de gezondheidszorg betrokken partijen, in het bijzonder als er commercie in het spel is. Visie op opleiden [2] De opleiding tot huisarts is een duale beroepsopleiding. Dat betekent dat de aios het vak van de opleider leert in een authentieke praktijksituatie en dat de aios aansluitend terugkomdagonderwijs volgt. De opleider begeleidt de aios bij het leren in de praktijk. Hij stelt Pagina 5

6 zijn praktijk open, vervult een voorbeeldfunctie en treedt op als docent in de praktijk. Door middel van observatie, consultatie, leergesprekken en toetsing werken aios en opleider aan de verwerving van de competenties van de aios. De elementen werken en leren staan in wisselwerking met elkaar, waarbij het werken ten dienste van het leren staat. Zelfstudie vindt plaats op grond van ervaren lacunes, eigen leerdoelen en om onderwijs voor te bereiden. De functie van het terugkomdagonderwijs bestaat uit het verdiepen en verbreden van de leerervaringen en het ondersteunen, sturen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de werkplek. Hiertoe is groepsonderwijs een adequaat middel. Het competentieprofiel van de huisarts is leidend in al het onderwijs: praktijk, zelfstudie en terugkomdag [3]. Het kent zeven taakgebieden die binnen het terugkomdagonderwijs in vijf onderwijslijnen aan de orde komen: vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerken en organiseren, maatschappelijk handelen en professionaliteit, wetenschap en onderwijs. De taakgebieden vormen een sjabloon om het huisartsgeneeskundig handelen te bekijken. Naarmate het onderwijs complexere onderwerpen betreft, zullen vaker combinaties van taakgebieden aan de orde zijn. De opleiders en docenten zijn inhoudelijk deskundig en didactisch geschoold. Zij ondersteunen de aios bij het ontwikkelen van het vermogen om, in telkens wisselende situaties, vorm en inhoud te geven aan het (huisarts)geneeskundig hulpverleningsproces. De aios werkt systematisch en doelgericht middels een regelmatig bij te stellen Individueel OpleidingsPlan (IOP). Met het vorderen van de opleiding zullen de leerdoelen tussen aios verder differentiëren en het onderwijs zal daardoor individueler gericht zijn. Om na te gaan of doelen zijn bereikt en of de aios zich ontwikkelt tot een goede huisarts, toetst de huisartsopleiding de aios. Toetsing draagt bij aan de ontwikkeling van de aios omdat hijzelf, de opleider en de docenten zicht krijgen op de voortgang en op wat aandacht behoeft. We maken van verschillende toetsen en meerdere toetsmomenten gebruik om een zo breed mogelijk zicht op de competenties van de aios te krijgen. Aan de hand van de uitslagen van de verzamelde toetsen beoordelen we of de aios startbekwaam is voor de huisartspraktijk. Van de aios verwachten we een actieve leerhouding, reflectie op eigen (maatschappelijk) handelen, de bereidheid om feedback te ontvangen en te geven en de bereidheid om zich wetenschappelijk te vormen. De mate van sturing passen wij aan naar gelang de opleiding vordert: in het begin van de opleiding sturen wij strakker (inhoud, structuur en proces) en naarmate de aios verder komt, gaan wij over op gedeelde sturing, om aan het einde van de opleiding te besluiten met losse sturing. [4] Opleiders en docenten dragen bij door zèlf te blijven leren. Hun kennis over leren en onderwijs staan op de eerste plaats in dienst van het leren van de aios. Op deze manier staat de opleiding garant voor een dynamisch leerklimaat waarin interactie tussen praktijk en leren centraal staat. Integratie van kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten Het Kaderbesluit CHVG en het competentieprofiel benoemen zeven taakgebieden, afgeleid van het CANMEDS model: vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, professionaliteit, wetenschap en onderwijs. Hier zijn de zeven taakgebieden gebundeld in vijf lijnen. Pagina 6

7 Pagina 7

8 Strategie (Hoe willen we de visie bereiken; keuze op hoofdlijnen; tijdpad vijf jaar.) In de strategie richten we ons op de instroom van aios, de onderwijslijnen, de didactiek en de uitstroom van huisartsen. 1. Instroom van de aios De selectie van aios, huisartsopleiders en stafleden is verder geprofessionaliseerd. Een assessment (bijvoorbeeld over vakinhoudelijk handelen, wetenschappelijk handelen, ethisch handelen en attitude) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Om een beeld te krijgen over de kwaliteit van de geselecteerde aios, huisartsopleiders en stafleden houden we enquêtes. 2. Onderwijslijnen Vakinhoudelijk handelen De huisartsopleiding draagt uit dat het vakinhoudelijk handelen van de huisarts gebaseerd is op wetenschap, wetenschappelijk bewijs en expertise. De huisarts integreert klinische expertise met beschikbaar wetenschappelijk bewijs, waarbij de voorkeur en opvattingen van de patiënt een belangrijke rol spelen (Evidence Based Medicine) [5]. Het vakinhoudelijk handelen en de daarbij behorende patroonherkenning van ziekten en aandoeningen is door een combinatie van onderwijs en praktijkervaringen te leren. Bij het nemen van beslissingen voor individuele patiënten maakt de huisarts oordeelkundig gebruik van systematisch verzamelde resultaten van wetenschappelijk onderzoek, primair zijn dat de NHG standaarden en de daarvan afgeleide kwaliteitsdocumenten. Waar nodig zoekt, beoordeelt en gebruikt hij wetenschap en ervaring die niet in de standaarden is gevat. Dit zoeken en beoordelen is een belangrijke competentie voor het blijven leren na voltooiing van de opleiding. Toegenomen expertise uit zich met name in het efficiënter en effectiever stellen van diagnoses, het gerichter insturen naar de tweede lijn en het meer rekening houden met de context, de voorgeschiedenis, de verwachtingen, de rechten en de voorkeuren van de patiënt bij het uiteindelijke behandelplan [6]. Het terugkomdagonderwijs in vakinhoudelijk handelen sluit aan bij en is verdiepend ten opzichte van de ervaringen in de praktijk [2]. Het past niet alleen bij het kennisniveau van de aios, maar daagt door zijn moeilijkheidsgraad uit zelf aan de slag gaan met leren. Het is voor het grootste deel ingevuld door een per leerjaar vastgesteld curriculum van inhoudelijke onderwerpen. Deze onderwerpen gaan verder dan het bespreken van de inhoud van (NHG-)standaarden, de noten daarvan en het handelen in de praktijk. Huisartsdocenten zijn daarbij inhoudsspecialist voor enkele onderwerpen en behandelen bijvoorbeeld ook de implementatie(problemen), hoe om te gaan met afwijkende ervaringen en ideeën op dit terrein, ontbrekend bewijs, nieuw nog niet in de standaard verwerkt bewijs of de manier waarop standaarden tot stand komen. Op de terugkomdagen worden van de aios regelmatig proeven van bekwaamheid in het zoeken Pagina 8

9 en beoordelen van vakinhoudelijke literatuur verwacht. Deze gaan uit van concrete medisch inhoudelijke reflecties aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Huisartsopleiders en docenten verwachten dat de aios vakinhoudelijk volgens de beroepsnormen en de standaarden handelt. We spreken de aios erop aan als hij dit niet doet. Arts patiënt communicatie Het hulpverleningsproces bestaat voor een belangrijk deel uit communicatie. De patiënt staat daarbij centraal. Voor de huisarts zijn specifieke communicatievaardigheden in het artspatiënt contact en in het contact met collega s noodzakelijk. Van groot belang bij het contact met patiënten is de persoonlijke aandacht voor de zieke (empathie) naast de aandacht voor de ziekte. Huisartsopleiders en docenten benadrukken het belang van empathie bij het aanleren van (efficiënte) consultvoering [7]. Adequate consultvoering maakt goede en efficiënte zorg mogelijk. Huisartsopleiders en docenten dragen dit uit door het op evidence gebaseerde consultvoeringscurriculum te volgen en zo één taal te introduceren voor de gehanteerde begrippen. We spreken de aios aan op de structuur en op de sterke en zwakke kanten van zijn consultvoering. Daarbij hanteren we het observatie- en toetsinstrument Maas-globaal (secties communicatie vaardigheden per fase en algemene communicatieve vaardigheden) [8] als richtsnoer. We maken hierbij gebruik van video s en observaties. Samenwerken en organiseren Het belang van samenwerking en organisatie dragen opleiders en docenten uit door in het onderwijs aandacht te besteden aan de samenwerking met overige werkers in de eerste en tweede lijn, en andere spelers in het maatschappelijk krachtenveld van de gezondheidszorg. De centrale rol van de huisarts heeft daarin expliciet de aandacht. We benadrukken daarbij het belang van integrale en doelmatige zorg die continu toegankelijk is. We besteden tijdens de terugkomdagen en in de praktijk aandacht aan managementen organisatieprincipes. De huisartsopleider ruimt tijd in voor en betrekt de aios bij de management- en organisatieaspecten van onder andere de praktijk, de hagro en de dienstenstructuur. We spreken de aios aan op de overdraagbaarheid van zijn informatie in de praktijk en de opleiding (o.a. ontwikkelingsdossier), deelname aan gezamenlijk uit te voeren activiteiten in het onderwijs op de terugkomdag en de praktijk en op de mate van samenwerken met de overige aios, docenten, opleiders en medewerkers in de gezondheidszorg. Professionaliteit en maatschappelijk handelen De interactie tussen professie en persoon speelt een belangrijke rol bij het functioneren als huisarts. De aios dient zich bewust te zijn van maatschappelijke en persoonsgebonden factoren die zijn professioneel handelen mede bepalen. Toch is de lijn tussen betrokkenheid en professionele distantie soms lastig afgrensbaar. Kaders voor de professie zijn neergelegd in wetten, algemeen maatschappelijk aanvaarde normen en Pagina 9

10 waarden en, specifieker voor artsen, in de gedragsregels van de KNMG [9,10] en de jurisprudentie (tuchtraden). Huisartsopleiders en docenten vragen aandacht voor het professioneel handelen door de aios uit te nodigen hierop te reflecteren en hen zo bewust te maken van deze maatschappelijke en persoonsgebonden factoren. Zij geven zelf in en buiten het onderwijs het goede voorbeeld (omgaan met alternatieve geneeswijzen, omgaan met beïnvloeding, omgaan met persoonlijke emoties, normen en waarden). We spreken de aios aan op de mate waarop hij hierop reflecteert. We spreken de aios erop aan als hij bewust of onbewust afwijkt van de bovengenoemde referentiekaders. De supervisor waardeert tijdens de supervisie in het eerste leerjaar de inzet en de mogelijkheid tot reflectie over de persoon van de aios in relatie tot zijn professie als huisarts als goed, voldoende of onvoldoende. In het derde leerjaar verwachten we dat de aios zelfstandig en onbegeleid intervisiebijeenkomsten houden. Groepsgericht en individueel preventief handelen is een maatschappelijke plicht voor de huisarts. Huisartsopleiders onderwijzen en betrekken de aios bij de in hun praktijk verrichte preventieve handelingen en spreekuren (griepvaccinatie, cervixscreening, COPD zorg, diabeteszorg) [1]. De huisarts investeert in kwaliteitsbeleid, met name ten aanzien van de preventieve zorg, het analyseren van fouten en klachten in de patiëntenzorg en het kostenaspect [1]. Patiëntveiligheid is een belangrijk onderwerp in de opleiding. Aios, (huisarts)opleiders en docenten zijn alert op (bijna gemaakte) fouten, bespreken dat en analyseren de casus teneinde foutenbronnen op te sporen en te elimineren [11]. Wetenschap en onderwijs Het onderwijs op de terugkomdagen geeft verdieping aan de feitelijke vakinhoud. De huisartsdocenten reiken deze verdieping aan. Zij hebben zich de daarvoor benodigde kennis en technieken eigengemaakt. Elementen als de voorspellende waarde van symptomen en testen, het klinisch besliskundig redeneren en de waardebepaling van therapieën komen daarbij aan de hand van praktische situaties regelmatig aan de orde. Daarnaast leert de aios deze materie toe te passen op eigen vragen voortvloeiend uit de dagelijks patiëntenzorg. Huisartsopleiders en docenten leren de aios zijn deskundigheid over te dragen door hem in het onderwijs te laten participeren en door het uitvoeren van bijvoorbeeld presentaties. 3. Didactiek [2] Het leren van de aios staat centraal Huisartsopleiders en docenten gebruiken bij het opleiden van de aios het curriculum van de opleiding. Docenten zorgen voor een goed voorbereid programma. Zij doen dit onder andere door van enkele programma s programmabeheerder te zijn, zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en voor de kwaliteit en het actualiseren en zij profileren zich via hun eigen programma's als specifiek deskundige. Het curriculum kent duidelijk herkenbare lijnen met een opklimmende moeilijkheidsgraad. Docenten verzorgen de onderwijsprogramma s in Pagina 10

11 principe zelf. Het geven van (delen van het) onderwijs door ervaren en competente aios vindt bij uitzondering en onder eindverantwoordelijkheid en begeleiding van de docent plaats. We houden bij ons onderwijs rekening met verschillende competentieniveaus tussen aios door het gebruiken van onder andere het Individuele Ontwikkelings Programma (IOP), werkvormen die differentiatie toelaten, verdiepingen in onderwijsprogramma s en een prétoets. De opleidingspraktijk staat centraal, de terugkomdag vult aan Het driejarige curriculum gaat ervan uit dat de aios het overgrote deel van de competenties in de huisartspraktijk leert. De huisartsopleider is daarbij een belangrijk rolmodel. In één leerjaar, de kliniek-, verpleeghuis- en psychiatriestages, verbreden aios hun individuele competenties op het gebied van problematiek die in de huisartspraktijk minder geclusterd voorkomt, maar van groot belang is voor het functioneren als huisarts. Door het gebruik van het driejarige curriculum van de huisartsopleiding sluiten docenten en opleiders zo goed mogelijk aan bij de praktijkervaringen van de aios in die fase van de opleiding. De (huisarts)opleider draagt er zorg voor dat de onderwerpen die in het curriculum aan hem toebedeeld zijn behandeld worden. De opleider stelt zich toegankelijk op voor vragen van aios. Hij organiseert en structureert het onderwijs in de praktijk. De dagelijkse leergesprekken zijn daarbij een vaste leidraad. De opleider volgt de aios in zijn handelen. Op geleide van zijn inzicht in het functioneren van de aios werkt hij samen met hem toe naar een uitbreiding van zijn taken en een grotere zelfstandigheid. De opleider heeft daarbij oog voor alle zeven competenties. Reflectie op het eigen handelen in de praktijk in de verschillende competenties vindt in eerste instantie plaats in de praktijk met de opleider. De opleider heeft hierin een belangrijke voorwaardenscheppende taak. Daarnaast komen reflecties met mede-aios aan de orde op de terugkomdag in het uitwisselen van ervaringen en in de diverse curriculaire lijnen. Er is op de terugkomdag in het uitwisselen van ervaringen ruimte voor het bespreken van ervaringen die vroeger dan verwacht aan de orde komen of niet in het curriculum opgenomen zijn. Het curriculum op de terugkomdag waarborgt dat belangrijke inhoudelijke onderwerpen van de zeven taakgebieden en verdieping daarvan niet overgeslagen worden. De bespreking van onderwerpen en de kennisoverdracht op de terugkomdag is verdiepend ten aanzien van de ervaringen in de praktijk. Naarmate het onderwijsprogramma vordert, in het bijzonder in het derde leerjaar, ontvangen de aios zo mogelijk zowel in de praktijk als op de terugkomdag geïndividualiseerd onderwijs. Huisartsopleiders en docenten volgen het protocol toetsing en beoordeling. We gebruiken de centraal afgesproken evaluatie- en beoordelingsinstrumenten. Het zwaartepunt bij de beoordeling van de meeste competenties ligt besloten in het expertoordeel van de opleider. Toetsing en beoordeling maken een integraal onderdeel uit van het onderwijs in de praktijk. De opleider baseert zich daarbij in ieder geval op Pagina 11

12 directe waarnemingen in de praktijk, maar ook op andere bronnen die hem ter beschikking staan. Opleiders bezoeken de voor hen opgezette workshops. Zij brengen actief hun ervaringen met betrekking tot de scholing van aios in. Zij maken een gewogen keus uit het door de opleiding aangeboden onderwijs voor opleiders. Zij stellen zich open voor toetsing van hun vakinhoudelijk en didactisch handelen. Docenten geven de samenwerking met de opleiders vorm in de workshops voor opleiders en door het afleggen van praktijkbezoeken. De huisartsopleiding biedt huisartsopleiders een ruime keuze aan didactisch onderwijs. De opleiding investeert in een gedegen en gestructureerd curriculum voor huisartsopleiders. Toetsing en beoordeling maken daar deel van uit. Groepsonderwijs Groepsonderwijs in groepen van circa 12 deelnemers is een belangrijk en efficiënt leermiddel in de huisartsopleiding. Door de groepsgrootte is communicatie over en weer tussen alle deelnemers haalbaar. In het uitwisselen van ervaringen komen alle competenties aan bod. Bij het uitwisselen van ervaringen werken we vanuit een voor dit doel gekozen onderwijsmethode. We spreken de aios en de opleider aan op de mate en kwaliteit van deelname aan het groepsonderwijs. Uitstroom De uitstromende huisartsen hebben een voldoende competentieniveau om in de huisartsvoorziening werkzaam te zijn. We gaan dit na door middel van exitgesprekken en enquêtes onder aios en de zittende beroepsgroep. Pagina 12

13 Referenties 1. NHG (2002) Toekomstvisie huisartsenzorg. 2. SVUH (2005) Raamcurriculum. 3. LHV, NHG (2005) Competentieprofiel van de huisarts. 4. Vermunt JDHM (1992 ) Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs: naar proces-gerichte instructie in zelfstandig denken. Amsterdam: Swets en Zeitlinger. 5. Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB (2000) Evidencebased Medicine: How to Practice and Teach EBM, Second Edition. Churchill Livingstone: Edinburgh. 6. Bowen JL (2006) Educational strategies to promote clinical diagnostic reasoning. N Engl J Med. 355: Kurtz S, Silverman J, Draper J (2005) Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Publishing. Oxon, UK. (2nd edition). 8. van Thiel J, Ram P, van Dalem J (2000) Maas-globaal Handleiding. 9. KNMG (2006) 10. KNMG (2007) KNMG Manifest: Medische professionaliteit. 11. VWS (2006) Maatschappelijke Opgaven Volksgezondheid en Gezondheidszorg. Leidmotief voor de kennis- en innovatieagenda voor de gezondheidssector. Pagina 13

Visie en strategie Huisartsopleiding Erasmus MC

Visie en strategie Huisartsopleiding Erasmus MC Redactie: Frits Bareman Thérèse Brans Herman Bueving (eindredactie) Hans Faddegon Anja de Vries november 2007 Inleiding Dit document wil de visie achter beleid en werkwijze van de Rotterdamse huisartsopleiding

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2 TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 1 Versie 2 Utrecht, januari 2006 Competentieprofiel van de 1 e -jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 2. Versie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 2. Versie TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 2 Versie 1.2 20050513 3.2 Competentieprofiel van de 2e-jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen van de

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Competentieprofiel van de huisarts COMPETENTIEPROFIEL VAN DE HUISARTS

Competentieprofiel van de huisarts COMPETENTIEPROFIEL VAN DE HUISARTS COMPETENTIEPROFIEL VAN DE HUISARTS Utrecht, 15 september 2016 COLOFON Het competentieprofiel van de huisarts is gemaakt onder regie van de projectgroep Actualisatie Competentieprofiel van de huisarts.

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

De moderne opleider. Dr. Jan C.M. Lavrijsen. Een kijkje in een andere keuken. Hoofd vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen

De moderne opleider. Dr. Jan C.M. Lavrijsen. Een kijkje in een andere keuken. Hoofd vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen De moderne opleider Een kijkje in een andere keuken Dr. Jan C.M. Lavrijsen Hoofd vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen Inhoud Boodschappen Kijk in andere keuken Professionalisering

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Leids opleidingsplan 2017

Leids opleidingsplan 2017 Leids opleidingsplan 2017 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER Oktober 2017 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids Universitair

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Utrecht, januari 2013 Colofon Werkgroep Coördinatoren Huisartsopleiders Huisartsopleiding Nederland Drs. L. Bernsen, huisarts, coördinator huisartsopleiders,

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Opleiderscurriculum AVG opleiding Versie januari 2012

Opleiderscurriculum AVG opleiding Versie januari 2012 S. Startmodule Deze module is een starterspakket voor beginnende opleiders om direct aan de slag te kunnen gaan met hun aios. Het programma voorziet je als opleider van de meest elementaire kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012 OPLEIDINGSPLAN Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 0 Inhoudsopgave. Inleiding.... Begrippenlijst.... Onderwijskundige uitgangspunten.... Onderwijskundige visie.... Opleider, stageopleider en praktijk....

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Competentieprofiel Opleider CHVG Indicatoren en niveaus van competentie

Competentieprofiel Opleider CHVG Indicatoren en niveaus van competentie Competentieprofiel Opleider CHVG Indicatoren en niveaus van competentie Utrecht, mei 2011 Inleiding Het CHVG profiel voor de opleider is sinds 2008 de standaard binnen het College Huisartsgeneeskunde en

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Algemeen Deel versie maart 2012 2011, Erasmus MC, Afdeling Huisartsgeneeskunde 1/9

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Osteopathie

Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Discussie-document met het oog op het bereiken van een consensus. G N R P O v z w, 1 1 8, I n v a l i d e n l a a n, 1 1 6 0 B r u s s e l Inhoudstabel 1. Het beroep

Nadere informatie

3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie

3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie 3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie Reflectie op het eigen handelen is voor de AVG een noodzakelijk element van zijn beroepsattitude (competentiegebied professionaliteit).

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Ingevuld voor LOP: De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING UMCG

OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING UMCG Pagina 1 van 16 Bijlage B Opleidingsplan huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 2. Onderwijskundige uitgangspunten... 6 Onderwijskundige visie... 6 Opleider,

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Professionaliteit in de opleiding. een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders

Professionaliteit in de opleiding. een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders Professionaliteit in de opleiding een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders Professionaliteit: wat is dat? Van huisartsen en aios* verwachten we dat ze professioneel zijn. Maar wat bedoelen

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Instrumenten EIF: de essentie. 10 oktober 2017

Instrumenten EIF: de essentie. 10 oktober 2017 Instrumenten EIF: de essentie 10 oktober 2017 Disclaimer 1. Work in progress: nu fase identificeren (kwaliteits)instrumenten die EIF ondersteunen. 2. Ben geen onderwijskundige. 3. Ben een verzekeringsarts,

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Praktijkmanagement Colofon Expertgroep Praktijkmanagement Ger Plat (voorzitter), UMCG Marijn van Oord, Maastricht Renée Weersma, VUmc Joost Leferink,

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarverslag Afdeling Huisartsgeneeskunde

Huisartsopleiding Jaarverslag Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Jaarverslag 2006 Afdeling Huisartsgeneeskunde Voorwoord en Inleiding De medewerkers en opleiders van de huisartsopleiding Erasmus MC hebben zich ook dit jaar weer ingezet voor het verzorgen

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 5 Visie op leren van de aios

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 5 Visie op leren van de aios Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 5 Visie op leren van de aios Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 5 Visie op leren van de AIOS Naast

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER MAART 2016 DOCUMENTBEHEER CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Raamcurriculum 2005 Redactie:

Raamcurriculum 2005 Redactie: Raamcurriculum 2005 Redactie: Hoofden Huisartsopleiding: dr. F. Baarveld dr. B.J.A.M. Bottema dr. H.J. Bueving mw. drs. M. Langendoen-Roel mw. dr. Y.D. van Leeuwen dr. H.M. Pieters drs. P.L. Schoonheim

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Raamplan 2005. Versie 4 04052005 pls

Raamplan 2005. Versie 4 04052005 pls Raamplan 2005 Redactie: Drs. P.L. Schoonheim, hoofd Huisartsopleiding Vumc, voorzitter PVH Dr. L.G.M van Berkestijn (Universiteit van Utrecht), voorzitter PVH IR. Mevr. E. Oosterling, projectleider PVH

Nadere informatie

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL)

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) Naam aios: Naam opleider/docent: Versie F. Tromp, t.b.v. 1 e en 3 e jaars maartgroepen 2009 Inhoudsopgave 1. Beoordelingslijst 1. Het taakgebied Vakinhoudelijk Handelen

Nadere informatie

Begeleiden en coachen. Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz

Begeleiden en coachen. Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz Begeleiden en coachen Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz Doelen Bewustwording verschillende rollen bij opleiden Verschillen in leervraag aios herkennen Verschillende vormen van begeleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN. Huisartsopleiding. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

OPLEIDINGSPLAN. Huisartsopleiding. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam OPLEIDINGSPLAN Huisartsopleiding Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Divisie Klinische Methoden & Public Health Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Meibergdreef 15 1105 AZ

Nadere informatie

KNMG opleiding SCEN-arts

KNMG opleiding SCEN-arts KNMG opleiding SCEN-arts KNMG, SCEN, februari 2017 1 1 Inleiding De KNMG heeft voor artsen die zich willen professionaliseren in het verlenen van steun en het uitvoeren van consultaties bij euthanasie

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 13 juli 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve versie Herzien Marijke Meijer/Hanneke Veeren

Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve versie Herzien Marijke Meijer/Hanneke Veeren Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Praktische uitwerking van het hoofdstuk uit het opleidingsplan Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve

Nadere informatie

KNMG opleiding SCEN-arts

KNMG opleiding SCEN-arts KNMG opleiding SCEN-arts Organisatie/Auteur: KNMG, SCEN, januari 2013 1 1 Inleiding Het bureau van de KNMG heeft voor artsen die zich willen professionaliseren in het verlenen van steun en het uitvoeren

Nadere informatie

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Een handleiding voor AIOS en HAO Susan Ruitenberg AIOS Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht Versie: augustus 2013 Inhoud

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Visiteren = implementeren

Visiteren = implementeren Visiteren = implementeren Ralph Kupka Opleider psychiatrie Altrecht GGZ, Utrecht MSRC-lid Corry den Rooyen Onderwijskundige Paul Blok secretaris MSRC NVMO congres 12 november 2009 Ralph Kupka Opleider

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen Besluit CHVG no. 2-2002 Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde,

Nadere informatie