Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW"

Transcriptie

1 Leren & Werken; de balans opgemaakt Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW

2 Colofon Titel Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW Auteur Anneke Westerhuis en Marja van den Dungen Versie 1.0 Datum Juli 2011 Projectnummer ecbo s-hertogenbosch Postbus BP s-hertogenbosch T F ecbo Utrecht Postbus DD Utrecht T F ecbo 2011 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorwoord Inleiding en verantwoording onderzoek Achtergrond Centrale vraag Werkwijze Leeswijzer De kernthema s van de monitor Inleiding Kernthema bestuurlijke samenwerking De organisatie van leren & werken Uitvoeringsaspecten van leren & werken Totaaloverzicht stimuleringsregelingen en kwantitatieve resultaten Conclusies: succesfactoren en leerpunten voor verduurzaming Het algemene beeld Zeven succesfactoren voor leren & werken Leerpunten Tot slot Bronnen Bijlage 1: Korte beschrijving projecten Regioprojecten Sectorale projecten Bijlage 2: Deelnemers aan de monitor Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 3

4 4 ecbo Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0

5 Voorwoord Het expertisecentrum beroepsonderwijs, ecbo, heeft tussen 2007 en 2010 in opdracht van de Projectdirectie Leren & Werken (PLW) de kwantitatieve en kwalitatieve monitor uitgevoerd van regionale en sectorale projecten voor leren & werken. Naast het volgen van de projecten aan de hand van een vast analysestramien, kent de monitoring elk jaar een eigen accent. In 2010 is dat verduurzaming: wat zijn leerpunten en succesfactoren voor het op eigen kracht doorzetten van een infrastructuur voor regionaal of sectoraal arbeidsmarktbeleid? En dan met name voor het aanbod van EVC- en duale trajecten voor werkenden, werkzoekenden, met werkloosheid bedreigden en werkende jongeren zonder startkwalificatie. Verduurzaming is een belangrijk doel van de subsidieregelingen van de Projectdirectie Leren & Werken. In 2010 wordt met nadruk naar dit doel gekeken, omdat aan het eind van dat jaar de Projectdirectie haar taken heeft overgedragen aan de Ministeries van OCW, SWZ en EL&I; eind 2010 lopen ook de subsidieregelingen af. Het is tijd om de balans op te maken. In deze integrale eindrapportage zijn de resultaten van vier monitoronderzoeken samengebracht: 1 Leren & werken in de regio De identificatie van leerpunten en succesfactoren op het gebied van bestuurlijke samenwerking, organisatie van leren & werken en uitvoeringsaspecten. Deze zijn in 2010 onderzocht in een kwalitatief onderzoek van acht van de drieëntwintig regionale projecten: Arnhem-Nijmegen, Eindhoven, Friesland, Gelderse Vallei, Rijn Gouwe, Twente, Utrecht, Zuid Limburg. 2 Leren & werken in sectoren Een verkenning van de leren & werken agenda in vijf sectorale projecten en het achterhalen van condities voor verduurzaming. Deze zijn in 2010 onderzocht in kwalitatief onderzoek van vijf sectorale projecten: Fundeon, Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), Kenniscentrum Handel en In Bedrijf, een publiek-private samenwerking van UWV en re-integratiebedrijven. 3 Leren & werken op eigen kracht Onderzoek naar de randvoorwaarden en condities voor het doorzetten van leren & werken in regio s op eigen kracht. Kwalitatief onderzoek van veertien regio s die in 2010 geen subsidie meer hebben ontvangen. 4 Kwantitatieve monitor 2010 Kwantitatieve monitor De resultaten van de eindpeiling 2010 van de tijdelijke stimuleringsregeling leren & werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden. Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 5

6 6 ecbo Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0

7 1 Inleiding en verantwoording onderzoek 1.1 Achtergrond Met verschillende stimuleringsregelingen heeft de Projectdirectie Leren & Werken (PLW) een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur voor leren & werken in Nederland. Regionale en sectorale samenwerkingsverbanden hebben zich op basis van convenanten met PLW gecommitteerd aan de volgende doelstellingen: 1 De realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve doelen op het gebied van leerwerktrajecten: EVC- en duale trajecten, inclusief de werving en toeleiding naar deze trajecten. 2 Het realiseren van duurzame samenwerking van de partijen die samen het project dragen zodat er na afloop van de subsidieregelingen een infrastructuur staat die zich blijvend kan inzetten voor leren & werken in de regio. In de filosofie van de Projectdirectie moet projectmatige samenwerking van partijen, gericht op ontwikkeling van regionaal of sectoraal arbeidsmarktbeleid en van diensten als EVC- en duale trajecten, de basis leggen voor duurzame samenwerking. In regionale projecten is de samenwerking gericht op de drie o s: overheid, onderwijs en ondernemers. In de sectorale projecten gaat het om samenwerking van brancheorganisaties, onderwijsaanbieders en ondernemers. In alle gevallen moet samenwerking leiden tot een integrale aanpak van leren & werken, waarin behoefteanalyse, werving, intake, verzorgen van passend aanbod en de verbinding van leren & werken zijn afgestemd; de integrale werkgeversbenadering. Deze samenwerking is idealiter gebaseerd op een ketenbenadering, waarin partijen hun werkprocessen hebben geschakeld, in de uitvoering van elkaar afhankelijk zijn en een eigen toegevoegde waarde leveren. Daarmee is een infrastructuur voor leren & werken ontwikkeld die ook na de projectperiode stand moet houden. Anders gezegd, in de projectperiode moet een (tijdelijke) projectorganisatie transformeren naar een duurzaam samenwerkingsverband waarin partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een integrale en samenhangende dienstverlening voor een regio of een sector. 1.2 Centrale vraag De centrale onderzoeksvraag is: Welke factoren dragen ertoe bij dat een projectpartnerschap zich ontwikkelt tot een duurzaam samenwerkingsverband? En in hoeverre is deze samenwerking geënt op een samenhangend dienstverleningsconcept? Samenwerking kent zowel een bestuurlijke kant (gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering, duidelijke regie, een gedeelde visie op de opbrengsten van de samenwerking voor een regio of sector en de samenwerkingspartners), alsook een operationele kant (laten aansluiten van werkprocessen van de participerende organisaties, voorkomen van dubbel werk of dubbele administraties, geen wachttijden, overall coördinatie, gezamenlijke kwaliteitsbewaking). Verduurzaming kan bijgevolg aanknopingspunten vinden in: 1 De bestuurlijke samenwerking. 2 De organisatie van leren & werken. 3 De uitvoering en taakverdeling van leren & werken. Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 7

8 Dit zijn dan ook kernthema s van de monitor van afgelopen jaren. Deze kernthema s zijn in de monitor van 2010 in de volgende onderzoeksvragen uitgewerkt: 1 De bestuurlijke samenwerking: Hoe is de bestuurlijke samenwerking georganiseerd? Wat zijn de doelen van de samenwerking en in welke mate zijn deze doelen bereikt? In hoeverre is men erin geslaagd de samenwerking te enten op een samenhangend dienstverleningsconcept? Wat zijn sterke punten in de bestuurlijke de samenwerking? Wat zijn zwakke en ontwikkelpunten in de bestuurlijke de samenwerking? 2 De organisatie van leren & werken: Hoe is de operatie van leren & werken georganiseerd? Is de organisatie van leren & werken gebaseerd op een samenhangend dienstverleningsconcept? Wat zijn sterke punten in de organisatie van de werkprocessen? Wat zijn zwakke punten in de organisatie van de werkprocessen? 3 De uitvoering en taakverdeling van leren & werken: Hoe is de uitvoering van werving en scholing georganiseerd en de taakverdeling belegd? In hoeverre is de uitvoering geënt op een samenhangend dienstverleningsconcept? Wat zijn sterke punten in de uitvoering en taakverdeling? Wat zijn zwakke en ontwikkelpunten in de uitvoering en taakverdeling? 1.3 Werkwijze De werkwijze voor het onderzoek naar de regionale en sectorale projecten en in 2010 niet meer gesubsidieerde verbanden is als volgt: Fase 0: selectie projecten: Voor de regioprojecten: identificatie van interessante regioprojecten op (één van) de drie kernthema s op voordracht van de Projectdirectie Leren & Werken. Dit vanuit de observatie dat deze regioprojecten een goed voorbeeld zijn met betrekking tot het geselecteerde kernthema. Dat heeft geleid tot een selectie van acht uit drieëntwintig projecten. Daarbij is gestreefd naar diversiteit wat betreft regionale spreiding, type project, soort regievoerder en ervaringen in relatie tot het thema. Voor de sectorale projecten: in het onderzoek is geen selectie gemaakt van de sectorale projecten 1 : alle vijf sectorale projecten zijn betrokken op alle kernthema s. Ook zijn alle veertien in 2010 niet meer gesubsidieerde regionale projecten geselecteerd voor het onderzoek naar verduurzaming 2. Fase 1: documentanalyse van elk project (projectplannen, bestaande monitorrapportages, kwantitatieve gegevens) en een gesprek met elke projectleider om de agenda van de werkbijeenkomst voor te bereiden. Fase 2: werkbijeenkomsten met de onderzoeker, projectleider en relevante vertegenwoordigers van het project over alle thema s van het onderzoek met specifieke 1 Het landelijk project In Bedrijf kende een afwijkende aanpak: het onderzoek bestond hier alleen uit voorbereiding vraagstelling met de landelijk projectleider In Bedrijf en betrokkenen van het landelijk UWVWERKbedrijf, gevolgd door een werkbijeenkomst en een rapportage. Op verzoek van PLW is dit korte onderzoek ingelast ten behoeve van het totaalbeeld van resultaten op de eindbijeenkomst van PLW op 15 december Het onderzoek onder de niet meer gesubsidieerde verbanden wijkt met name af in fase 2. Hier gaat het niet om een werkbijeenkomst per project, maar om een gezamenlijke werkbijeenkomst. Deelname aan het onderzoek is voor deze verbanden vrijblijvend. 8 ecbo Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0

9 aandacht voor het kernthema waarop het project is geselecteerd (dit laatste geldt alleen voor de geselecteerde 8 regioprojecten). Fase 3: terugleggen van een conceptrapportage naar de projecten ter validering van de verslagen. Fase 4: rapportage per project; vervolgens deelrapportages dat wil zeggen een rapport voor de regionale projecten, een voor de sectorale projecten en een voor de niet-meer gesubsidieerde verbanden. 1.4 Leeswijzer Deze rapportage bestaat, naast de inleiding en verantwoording van het onderzoek (hoofdstuk 1) uit de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 beschrijven we de regionale en sectorale projecten in relatie tot de drie kernthema s van de monitor: bestuurlijke samenwerking, organisatie van leren & werken en uitvoeringsaspecten. Na een korte introductie op elk kernthema (feitelijke ontwikkelingen) geven we een analyse van de ontwikkeling naar verduurzaming. In kaders worden daarbij voorbeelden gegeven uit de projecten. Dit hoofdstuk eindigt met een kort overzicht van alle stimuleringsregelingen en kwantitatieve resultaten. Hoofdstuk 3 geeft conclusies en succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken. Welke factoren dragen ertoe bij, dat een projectpartnerschap zich ontwikkelt tot een duurzaam samenwerkingsverband. De analyse van de projecten in relatie tot de kernthema s (hoofdstuk 2) en ook het onderzoek onder niet-meer gesubsidiëerde verbanden bieden aanknopingspunten voor het antwoord op deze vraag. We geven eerste enkele conclusies op hoofdlijnen, vervolgens de succesfactoren en sluiten af met leerpunten en een slotconclusie ten aanzien van de centrale onderzoeksvraag. Bijlage 1 bevat korte beschrijvingen van de acht in 2010 geselecteerde regioprojecten voor leren & werken en de vijf sectorale projecten. Per project wordt informatie gegeven over de betreffende regio of sector, de partners die samen het project hebben uitgevoerd en de door het project behaalde resultaten wat betreft aantallen trajecten (door de jaren heen) en doelgroepen (alleen in laatste regeling). Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 9

10 10 ecbo Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0

11 2 De kernthema s van de monitor 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we de regionale en sectorale projecten in relatie tot de drie kernthema s van de monitor: bestuurlijke samenwerking, organisatie van leren & werken en uitvoeringsaspecten. Het thema bestuurlijke samenwerking richt zich op de wijze waarop partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de sturing van het project (visie, regievoering, toekomstperspectief). Het thema van de organisatie van leren & werken concentreert zich op de organisatie van het project, de projectleiding en de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden zijn belegd, de overlegstructuur en de inrichting van de uitvoering. Het thema uitvoeringsaspecten richt zich op de uitvoering van de activiteiten die leiden tot werving en toeleiding van deelnemers (waaronder de integrale werkgeversbenadering) en uitvoering van EVC- en duale trajecten. In de paragraaf over uitvoeringsaspecten wordt - waar relevant - een relatie gelegd met de kwantitatieve resultaten. Waar we ingaan op de projecten zelf en voorbeelden geven in de kaders is dat om generieke inzichten met praktijkvoorbeelden te illustreren. Na een korte introductie op elk kernthema (de feitelijke ontwikkelingen) geven we een analyse van de ontwikkeling naar verduurzaming. We doen dat aan de hand van het INKmodel. INK stond oorspronkelijk voor Instituut Nederlandse Kwaliteit. Deze stichting is in 1991 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen (www.ink.nl). Het INK-model is een managementmodel waarmee organisaties in een zelfevaluatie de mate van volwassenheid van hun organisatie kunnen vaststellen en verbeterpunten identificeren. Het model wordt in dit onderzoek gebruikt om de samenwerking van organisaties te duiden: waar staat men in de organisatie van de samenwerking, wat zijn ambities van de samenwerking? Wat is de aard van de samenwerking, en meer nog, de beweging die in de samenwerking kan worden onderkend: beweegt de aandacht van het realiseren van activiteiten naar het organiseren van processen, van het organiseren van processen naar het inrichten van systemen of van systemen naar ketenvorming? We sluiten elke paragraaf af met enkele conclusies. Deze zijn mede gebaseerd op de sterke en zwakke punten die zijn opgetekend in de werkbijeenkomsten, waarin de projecten in termen van de (kern)thema s en aan de hand van het INK zijn doorgesproken. Dit hoofdstuk eindigt met een kort overzicht van alle stimuleringsregelingen en kwantitatieve resultaten. 2.2 Kernthema bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking e Projectdirectie heeft in eerste aanleg vooral ingestoken op het tot stand brengen van regionale samenwerkingsverbanden voor leren & werken. Er zijn ook sectorale projecten geïnitieerd. Deze moesten zich aanvankelijk een positie verwerven in de dominante aandacht voor samenwerking in de regio. Door de Projectdirectie zijn in de periode Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 11

12 verschillende stimuleringsregelingen voor leren & werken ingezet. De laatste ( ) was specifiek gericht op aangewezen doelgroepen: werkzoekenden, met werkloosheid bedreigden en werkende jongeren zonder startkwalificatie. In totaal is in de stimuleringsregelingen op grond van overeenkomsten met bestuurders 63,5 miljoen aan subsidiemiddelen uitgekeerd. Met dat geld zijn ondermeer EVC- en duale trajecten gerealiseerd (zie ook tabel 6 in paragraaf 2.5.). Bij de regelingen zijn wisselende aantallen projecten betrokken geweest. Zo namen aan de regeling projecten deel en aan de regeling van het laatste jaar (2010) 28 projecten. Aan alle projecten liggen bestuurlijke overeenkomsten ten grondslag. Als we uitgaan van een gemiddelde betrokkenheid van dertien organisaties bij een overeenkomst, hebben meer dan 600 partijen hun handtekening gezet voor het leveren van een bijdrage aan leren & werken in een regio of sector. Over het algemeen nemen publieke instellingen het voortouw in de regionale projecten (gemeenten, onderwijs, UWV WERKbedrijf) en zijn werkgevers daarin ondervertegenwoordigd. In de sectorale projecten is dat per definitie anders: de werkgevers-, brancheorganisaties en soms brancheopleidingen en UWV nemen het voortouw, publiek onderwijs volgt. Kenniscentra vervullen in beide typen projecten een rol, met name vanwege de kennis van branches en voor de werving. In het geheel heeft leren & werken nog meer partijen in beweging gebracht. Want naast de formele samenwerkingspartners was er vaak ook betrokkenheid van informele partners in een flexibele schil rond het project. Uit de partners van de samenwerkingsverbanden wordt een bestuur of stuurgroep gevormd. Als het project deel uitmaakt van een groter verband treedt het bestuur van het grotere verband vaak op als bestuurder van het project. In de samenwerkingsovereenkomst tekenen partners voor kwantitatieve doelstellingen (aantallen EVC- en duale trajecten) en kwalitatieve doelstellingen (duurzame infrastructuur). In het voorjaar van 2010 is een eerste balans opgemaakt van de bestuurlijke samenwerking in Tour onderwijs arbeidsmarkt. Verslag van zes bijeenkomsten over verduurzaming van leren & werken in de regio. (PLW/ecbo, maart 2010). Uit die bijeenkomsten bleek dat bestuurders, managers en projectleiders als grote opbrengst van de subsidieregelingen zagen, dat organisaties elkaar beter hebben leren kennen en dat de samenwerking is verbreed. Zo is het (regulier mbo-) onderwijs in vergelijking met een paar jaar geleden vaker partner in bestuurlijk overleg over regionaal arbeidsmarktbeleid. In de bijeenkomsten gaven deelnemers aan na afloop van de subsidieregelingen te opteren voor voortzetting van de samenwerking op het thema van regionaal arbeidsmarktbeleid, regionale werkgelegenheid en het verbinden van onderwijs en arbeid. Daarvoor zijn EVC- en duale trajecten waardevolle instrumenten Verduurzaming bestuurlijke samenwerking Eind 2010 tekenen zich in de regionale en sectorale projecten de volgende varianten van bestuurlijke samenwerking af, die indicaties zijn van minder of meer bestuurlijke duurzaamheid. We beschrijven ze hier kort en gebruiken daarbij de fasering uit het eerder genoemde INK-model; in de kaders geven we voorbeelden uit de projecten: Van samenwerking in activiteiten/producten naar samenwerking in processen. Van samenwerking in processen naar samenwerking van systemen. Van systeemsamenwerking naar ketensamenwerking. In deze redenering kan regionale of sectorale samenwerking idealiter uitmonden in ketensamenwerking, als onderliggende producten, processen en systemen op orde zijn en 12 ecbo Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0

13 een oriëntatie op het verdedigen van belangen plaats maakt voor het leveren van toegevoegde waarde. Het is echter aan samenwerkingspartners om het gewenste perspectief voor samenwerking te bepalen. Van product- naar processamenwerking. Het project kent met name operationele doelen: de ontwikkeling van producten (EVC en scholing op maat) en werving van doelgroepen voor deze producten. Er is geen visie op het tot stand brengen van duurzame samenwerking en evenmin op strategische doelen voor een overkoepelend arbeidsmarktbeleid. Het bestuur staat op afstand van de operatie. Het project heeft het karakter van een gelegenheidsarrangement. Regio Friesland: de functie van de stuurgroep is representatie van de verschillende geledingen (bv onderwijs, gemeenten) alsmede het verstrekken van informatie naar en van de achterban. Beide functies (representeren en informeren) komen niet goed uit de verf. Vertegenwoordigers laten soms, mogelijk onbewust, het eigen belang prevaleren boven het belang van de geleding die zij representeren. De stuurgroep staat op enige afstand, heeft weinig aandacht voor kwalitatieve aspecten zoals visieontwikkeling en identificeren van goede aanpakken. De leden van de stuurgroep hebben vooral oog voor de kwantitatieve inzet van de eigen geleding of de geleding die zij representeren. De projectdoelen zijn vooral operationeel. Er zijn weinig aanknopingspunten voor doorontwikkeling naar een meer systeemgerichte samenwerking. Van proces- naar systeemsamenwerking. Partijen ontdekken overlap in bestuurlijke participatie en in de uitvoering van verschillende arbeidsmarktinitiatieven. Samenwerking maakt inzichtelijk dat activiteiten complementair zijn. Dit leidt tot intensivering van de samenwerking en soms tot institutionalisering van de samenwerking. Daarmee beogen bestuurlijke partners ook efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering tot stand te brengen. Regio Utrecht: de stuurgroepen van verschillende projecten (leren & werken, het leerwerkloket, het werkgeversservicepunt en de jongerenloketten) overlappen. Er wordt gesproken over samenvoeging in een arbeidsmarktplatform waar activiteiten op elkaar worden afgestemd. Er wordt nu al samengewerkt op de werkvloer. Deze samenwerking laat zien dat activiteiten complementair zijn. De verwachting is dat een platform met name zal bijdragen aan meer efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering. Er wordt dus gewerkt aan een lange termijn perspectief voor het leerwerkloket: intensivering van de samenwerking met partners, toewerken naar een integrale werkgeversbenadering op platformniveau en versterken van de bestuurlijke dekking. Regio Gelderse Vallei: de ambitie van de samenwerking is om in het delen van hoofddoelstellingen de particuliere doelen van partijen te overstijgen. Inhoudelijk ligt de meerwaarde van het project in het ontstaan van contact tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het project Leren & werken is intermediair tussen deze twee werelden. Deze positie en gezamenlijke brugfunctie worden door alle partners als zeer waardevol ervaren. Het netwerk van het project maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen die essentieel is bij het matchen van kandidaten aan banen. Die kennis wordt nu gedeeld, evenals informatie over subsidiemogelijkheden. Verschillende potjes worden aan elkaar gekoppeld en maken nieuwe combinaties mogelijk. Regio Twente: het project is ondergebracht bij een platformorganisatie POWI, Platform Onderwijs, Werk, Inkomen. Het platform is eigendom van regionale organisaties als gemeenten, onderwijsinstellingen, het UWV Werkbedrijf en het regionale bedrijfsleven. Het landelijk opererende Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 13

14 COLO vertegenwoordigt de kenniscentra. Het platform is behalve ontmoetingsplek voor partijen die in de regio actief zijn op het gebied van onderwijs, werk en inkomen ook de plek voor het afstemmen van projecten. Het platform heeft een regierol en stuurt op het voorkomen van overlap, delen van kennis en bewerkstelligen van synergie. Projecten worden beoordeeld op hun betekenis/meerwaarde voor de regio en ten opzichte van al lopende projecten. Het kader voor deze beoordeling is het Twents arbeidsmarktplan Het gemeenschappelijk doel is om door scholing de inzetbaarheid van mensen in de regionale economie te verbeteren. Subdoelen zijn: - Het op peil houden en verhogen van arbeidsmarktwaarde van doelgroepen; - Het versterken van beroepsbevolking en arbeidspotentieel in Twente. Sector Bouw: het project leren & werken is gekoppeld aan anticyclisch opleiden (aco). Dit is ingegeven door de economische recessie in de bouw. Werktijdvermindering wordt ingezet voor (op)scholing van laagopgeleide en ongeschoolde werknemers. Het project bouwt voort op eerdere projecten (EVC- en duale trajecten via PLW) en loopbaanprojecten (via de sector zelf). Deze laatste twee projecten hebben ertoe geleid dat er reeds een duurzame infrastructuur voor leren & werken in de bouw is ontwikkeld. Voor het nieuwe aco-project is bestuurlijk draagvlak tot op hoog niveau; er is een gedeelde visie op het belang van kwaliteit van medewerkers in de sector; de stuurgroep zit dicht op het project. De sector investeert zelf vele malen meer in het anticylisch opleiden dan de subsidie. Van systeem- naar ketensamenwerking. Interne systemen van samenwerkende partijen zijn op elkaar afgestemd. Vanuit de vraag wordt bekeken welke partij(en) het beste een taak kunnen uitvoeren. Het samenwerkingsverband is flexibel en in staat te anticiperen op vragen. Verbetering op basis van win-win. Geen praktijkvoorbeelden: in de onderzochte projecten is (nog) geen sprake van een beweging van systeem- naar ketensamenwerking) Bestuurlijke samenwerking en verduurzaming De projecten die zijn onderzocht laten enkele voorbeelden zien van bestuurlijke samenwerking die nog sterk productgericht is, maar er zijn meer voorbeelden van samenwerking op het niveau van processen en systemen. Op basis van de gegevens uit de deelmonitoren is de conclusie overeenkomstig de eerdere constatering in de bijeenkomsten rond Tour Onderwijs Arbeidsmarkt - dat er (nog) geen voorbeelden zijn van ketensamenwerking waarin processen en systemen van partners volledig op elkaar zijn afgestemd. Dit lijkt echter ook niet de ambitie te zijn van samenwerkende partijen. Regionale partijen gebruiken het INK-fasemodel wel voor de discussie over ambities voor regionale samenwerking, maar gaan (nog) niet zo ver dat processen en systemen van partners volledig op elkaar worden afgestemd. Uit de interviews en werkbijeenkomsten tekenen we sterke punten op die bijdragen aan versterking van de bestuurlijke samenwerking, zoals: een onafhankelijk voorzitter; bestuurlijk draagvlak op hoog niveau in de deelnemende organisaties en de stakeholders (werkgevers) in de sector en regio; bestuurders acteren op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid; er is een collectieve ambitie bijvoorbeeld regionaal arbeidsmarktbeleid, de vraag van de werkgevers centraal, het belang van kwalitatief goed opgeleide werknemers in de regio of een sector; de stuurgroep zit dicht op het project en is 14 ecbo Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0

15 aanspreekbaar op (problemen bij) de uitvoering; regionale of sectorale partners investeren ook zelf in de ambities van leren & werken. Waar de bestuurlijke samenwerking nog niet stevig staat, ontbreken doorgaans deze sterke punten: het bestuur staat op afstand en/of de bestuurlijke kracht loopt achter bij de uitvoerende kracht; er ontbreekt een collectieve ambitie of een visie die richting geeft aan de operationele samenwerking; er is onvoldoende verbinding tussen de stuurgroep en uitvoering; belangenbehartiging van de eigen organisatie of van de eigen geleding staat voorop; er wordt te veel geopereerd vanuit het aanbod in plaats vanuit de vraag van werkgevers; de integrale werkgeversbenadering komt niet goed van de grond en levert geen impuls aan de ontwikkeling van een meer substantiële bestuurlijke agenda. Meerdere regionale en sectorale projecten richten zich eind 2010 op het perspectief van voortzetting van leren & werken. Een redelijke mate van continuïteit zien we ook in het onderzoek naar niet-meer gesubsidieerde verbanden (6 van de 14 projecten ofwel 43%). De structurele financiering van de leerwerkloketten helpt om het thema vast te houden. De verbanden zullen echter niet/ nauwelijks meer kunnen beschikken over middelen voor instandhouding van de opgebouwde infrastructuur. Het zal aankomen op nadrukkelijker keuzen en efficiënter omgaan met middelen in tijden van bezuinigingen. EVC- en duale trajecten zijn in de stimuleringsregelingen ingezet als instrumenten voor vraaggericht kwalificerend arbeidsmarktbeleid. De realisatie van EVC blijft echter fors achter. EVC is een relatief nieuw instrument. Aanbieders zijn afgelopen jaren druk doende met het op orde brengen van de kwaliteit en het verkennen van de vraag naar EVC in sectoren/branches/bedrijven. Het is zaak dat EVC de komende jaren nog voldoende aandacht krijgt van aanbieders en beleidsmakers op het terrein van leren & werken waardoor de kans groter wordt dat het meer naar waarde kan worden geschat en ingezet. Niet alleen als instrument voor verzilvering in termen van opleidingen/diploma s, maar ook als loopbaaninstrument. 2.3 De organisatie van leren & werken Bij de organisatie van leren & werken gaat het om de wijze waarop bestuurlijke afspraken zijn vertaald in vorm en inhoud van de samenwerking ten behoeve van de uitvoering: taken en verantwoordelijkheden, overlegstructuur, werkprocessen, afstemming, voortgangsbewaking en toekomstperspectief. Dit toekomstperspectief is voor de regionale samenwerkingsverbanden door de overheid ten dele- ingevuld met de introductie van een financieringsregeling voor leerwerkloketten. Regionale samenwerkingsverbanden treden op als aanvrager en regievoerder van een leerwerkloket. De financiering verloopt via het UWV. Verschillende regio s hebben de introductie van de leerwerkloketten ervaren als een top down interventie, die geen rekening houdt met het feit dat in regio s inmiddels andere voorzieningen zijn ontwikkeld. Met de invoering van het concept leerwerkloket voelden regionale samenwerkingsverbanden zich gedwongen dit loket in te passen in een structuur van reeds ontwikkelde eigen organisatievormen. Een fysiek leerwerkloket is bovendien slechts een front office voor werving, toeleiding, makelen & schakelen en kan niet in de plaats komen van een integrale werkgeversbenadering, waarin nieuwe dienstverlening door samenwerkingsverbanden in samenhang wordt vormgegeven. Dat geldt ook voor de Leren & werken; de balans opgemaakt, versie 1.0 ecbo 15

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Tussenrapportage juni 2012 Onderzoeksteam Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck (Capgemini Consulting) Nicolette van Gestel, Irmgard Borghouts (Universiteit

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Eindrapportage December 2012 Onderzoeksteam Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck (Capgemini Consulting) Nicolette van Gestel, Irmgard Borghouts (Universiteit

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Eindrapport Meting 1 Voorjaar 2014 Auteurs: Suzanne de Visser, Auke Witkamp, Mirjam Engelen Zoetermeer, 02 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk, Tussenrapportage

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk, Tussenrapportage Opdrachtgever SZW Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk, Tussenrapportage Opdrachtnemer Capgemini Consulting / Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck; Universiteit van Tilburg / Nicolette van

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie