Algemene ledenvergadering 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergadering 2012"

Transcriptie

1

2 2

3 Agenda voor de ledenvergadering van Multifunctioneel Centrum Boerderij De Schooten op 27 maart 2013 Aanvang uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering d.d. 28 maart 2012; 4. Jaarverslag secretaris over 2012; 5. Financieel jaarverslag penningmeester over 2012; 6. Verslag kascontrolecommissie; 7. Voorstel tot dechargeren van de penningmeester; 8. Behandeling van de begroting 2013; 9. Beleid bestuur; 10. Verkiezing leden bestuur (Zie toelichting); 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie (Zie toelichting); 12. Presentatie speeltuin: 13. Rondvraag; 14. Mededeling voorzitter; 15. Sluiting. Toelichting punt 10 Volgens rooster zijn Rien Bonte en Aad Groen aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Rien Bonte als lid en Aad Groen als secretaris opnieuw te kiezen voor een periode van vier jaar. Toelichting punt 11 Volgens rooster is Gerard Kuijpers aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats dient een vervanger te worden gekozen. Noot: Na de vergadering is er ruim gelegenheid om meningen en gedachten uit te wisselen. 3

4 Notulen jaarvergadering 28 maart 2012 Aanwezig : 38 Leden (zie bijlage B) Afwezig met afbericht : Ton Jonkers, Rommie Weistra, Manus Wielaart, Bertus Lassche, Piet Bakker, Andre van Oorschot. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij stelt de leden van het bestuur voor aan de aanwezige leden. Alvorens aan te vangen met de vergadering verzoekt hij de aanwezige leden een moment stilte in acht te nemen voor de (oud) medewerkers en leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Aan dit verzoek wordt door de vergadering gehoor gegeven. Vervolgens houdt de voorzitter zijn openingsrede, die als bijlage A aan deze notulen zijn toegevoegd. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. In verband met andere activiteiten de pauze rond uur plaatsvinden. 3. Notulen. De voorzitter neemt de notulen per pagina met de vergadering door. Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag secretaris De voorzitter neemt het verslag per pagina met de vergadering door. Aangezien er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt er door de heren Scharloo en Wijnants gesteld dat de informatie van de activiteiten aan de karige kant is. De secretaris zal trachten wat meer informatie te verkrijgen. 5. Jaarverslag penningmeester. De penningmeester neemt het financieel verslag uitgebreid per pagina met de aanwezigen door en geeft waar nodig tekst en uitleg. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het verslag. Harry Scharloo wil graag weten waarom de reserve voor computers zo hoog is. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag wordt gereserveerd voor de gehele automatisering, dus niet alleen de computerruimte maar ook servers, kassa s ed. Ook de overige vragen worden door de penningmeester naar behoren beantwoord. 6. Verslag bevindingen kascontrolecommissie De kascontrolecommissie deelt bij monde van Marga Plugge mee dat de boeken en bescheiden zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Zij complimenteert de penningmeester met de door hem gevoerde administratie. Dit compliment wordt door de vergadering overgenomen. 7. Voorstel tot dechargeren van de penningmeester in verband met financieel beheer. De kascontrolecommissie verzoekt de aanwezige leden, naar aanleiding van het bovenstaande (punt 6.) de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermede akkoord. 8. Behandeling begroting De penningmeester neemt de begroting voor het jaar 2012 met de aanwezige leden door. Deze behandeling roept geen vragen of opmerkingen op, waardoor de begroting 2012 conform is geaccordeerd. 4

5 9. Beleid bestuur. De voorzitter neemt met de vergadering het beleidsplan 2012 door. Het bestuur zal zich blijven inzetten om van ons gebouw een echte centrale plek van deze wijk te maken. Naast de bekende activiteiten willen we graag dat de letters MFC van steeds meer betekenis worden. De speeltuin blijft een moeilijk verhaal waarbij we het gevoel hebben dat we nog steeds als vereniging alleen staan in zowel het onderhoud als de kosten. Het komend jaar willen wij in samen werking met het buurtcollectief een plan ontwikkelen dat inzicht moet gaan geven in het voortbestaan van de speeltuin. Ook zal er meer inspanning worden verricht voor het promoten voor het verhuur van diverse ruimtes 10. Verkiezing leden bestuur. Volgens rooster is Karin Sluiter aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Karin Sluiter opnieuw als lid van het bestuur te kiezen voor een periode van vier jaar. De vergadering neemt dit voorstel over en Karin Sluiter wordt opnieuw in het bestuur gekozen. 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie. Marga Plugge is volgens rooster aftredend. In haar plaats dient een vervanger gekozen te worden. Mevr. Lammy van der Wal stelt zich beschikbaar als kascontrolecommissielid en op voordracht van het bestuur wordt zij door de vergadering gekozen. 12. Rondvraag. Peter Wijnants Als directeur van het Buurtcollectief geeft hij de visie die het buurtcollectief voor de jaren Sandy Groothof Zij gaf aan dat ze de brief voor het betalen van de jaarlijkse contributie rommelig en onoverzichtelijk was. De penningmeester gaf aan dat de acceptgirokaarten er uit gaan en dat leden de contributie moeten gaan overmaken. Tevens was er teveel informatie in deze brief nl. het doorgeven van je adres en een uitnodiging voor algemene leden vergadering. Ad Jorritsma Hij gaf aan dat de touchscreen van de kassa s slecht zijn. Jan geeft aan dat het euvel bekend is en dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Harry Scharloo Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en wenst deze ook alle succes toe om van het komende jaar net zo n geslaagd jaar als het voorgaande te maken. 13. Mededeling voorzitter. De voorzitter stelt de vergadering voor om de ereleden van het Buurtcollectief (de oude HVBWS), die betrokken zijn bij het MFC de Boerderij, erevoorzitter en erelid te maken van het MFC de Boerderij. Het gaat hier om de navolgende personen: P. Wijnants - Postuum (erevoorzitter), W. van de Heuvel - Postuum (erelid), W. Kooiman (erelid), M. van Straaten (erelid), G. Koekebakker (erelid) en T. Jonkers (erelid). De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van deze leden. Zij zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 5

6 Tevens werden de navolgende leden in het zonnetje gezet voor hun inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. Wim en Tiny Dehne voor hun inzet bij de bingo s en Jaap Rijkers voor zijn inzet voor het klaar zetten van tafels en stoelen voor de bingo s. Zonder vrijwilligers kunnen wij het niet en daarom moeten wij dit soort mensen koesteren. Wij willen hen via deze geste bedanken voor hun inzet en gedrevenheid. 14. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om uur onder dank zegging aan de aanwezige leden. 6

7 Jaarverslag 2012 Organisatie Bestuur Het bestuur bestond op 1 januari 2012 uit: 1. Jan de Boer Voorzitter Aftredend Wiljan Hoornsman Penningmeester Aftredend Aad Groen Secretaris Aftredend John van Velzen Lid Aftredend Karin Sluiter de Boer Lid Aftredend Rien Bonte Lid Aftredend 2013 Volgens rooster was Karin Sluiter aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelde voor Karin Sluiter opnieuw in het bestuur te kiezen voor een periode van vier jaar. Karin Sluiter wordt door de vergadering in het bestuur gekozen. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 28 maart 2012 als volgt uit. 1. Jan de Boer Voorzitter Aftredend Wiljan Hoornsman Penningmeester Aftredend Aad Groen Secretaris Aftredend John van Velzen Lid Aftredend Karin Sluiter de Boer Lid Aftredend Rien Bonte Lid Aftredend 2013 Het bestuur vergaderde in keer, waarvan 19 keer officieel en 17 keer informatief. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestond op 1 januari 2011 uit Marga Plugge, Gerard Kuijpers en Bertus Lassche. Op de jaarvergadering van 28 maart 2012 trad Marga Plugge volgens rooster af als kascontrolecommissielid. In haar plaats werd een vervanger gevonden in de persoon van Lammy van der Wal De kascontrolecommissie is na de jaarvergadering van 28 maart 2012 als volgt samengesteld: 1. Gerard Kuijpers Aftredend Bertus Lassche Aftredend Lammy van der Wal Aftredend 2015 Leden Het aantal leden bedroeg op 1 januari , het aantal donateurs was 10, aan het einde van het jaar waren dit 330 leden en 10 donateurs. 7

8 Jaarverslag secretaris Algemene ledenvergadering 2012 Het verenigingsjaar 2012 kende bestuurlijk rustig verloop. De banden met de zusterbuurthuizen van het Buurtcollectief werden, in navolging van het Kraaiennest, ook dit jaar weer verder aangehaald. In het najaar werd een bijeenkomst door ons verzorgd. Het buurtcollectief had ook dit jaar weer een ondersteunende functie voor de buurthuizen. De contacten met overheidsinstanties werden door het Buurtcollectief en met name door de directeur Peter Wijnants begeleidt. Dat er in de speeltuin wat moet gaan gebeuren is een feit. Wij berichtten u op de laatste vergadering dat wij met meerdere partijen in gesprek waren en zijn momenteel met diverse organisaties bezig om een plan te maken. In deze tijd is het meer een financieel probleem waar we mee kampen en om daar een oplossing voor te vinden is geen makkelijke opgave. We houden goede moed en hopen u het komend jaar een sluitend plan te kunnen presenteren. Ook de zaalbezetting van de Boerderij is niet hetgene wat wij er van verwacht hadden. Onze mooie en functionele sportzaal heeft nog genoeg ruimte voor efficiënt gebruik. En ook de huiskamer staat overdag nog vele uren leeg. We trachten deze ruimtes effectiever te gaan gebruiken. De nieuwsbrief is in de eerste helft van het jaar maandelijks in de Boerderij verschenen. Door omstandigheden was het niet mogelijk om na de vakantie de nieuwsbrief te verspreiden maar we proberen de draad weer zo spoedig mogelijk op te nemen en u weer te voorzien van nieuwsfeiten. De klaverjasclub kende dit seizoen weer een groei, met gemiddeld 16 tafels kan men terug kijken op zeer geslaagd jaar. Het seizoen voor de klaverjassers werd een ware veldslag. De gedoodverfde kampioene Helene zakte 3 rondes voor het eind door het ijs en duikelde naar de zesde plaats. Uiteindelijk was het Herman die de langste adem had en de eerste plaats opeiste. De countryclub kan daarin tegen best wat leden gebruiken. Maar ondanks het geringe aantal personen op de zondagmorgen is gezelligheid troef en wordt er flink op los gedanst. Met de maandelijkse zondagmiddag gaat het beter, country dansers uit heel Noord-Holland en zelfs van elders komen naar de Boerderij om daar hun voetjes in line te zetten. De sjoelclub heeft een goed jaar achter de rug, zij hebben met groot succes drie grote toernooien georganiseerd. Het ledental bedraagt momenteel 49 wat een maximum is en daarom is er momenteel een ledenstop. Op 9 januari 2014 zullen zij hun 25 jarig bestaan vieren.. Ook in het jaar 2012 had de bingo een prominente plaats in ons activiteitenaanbod. Na een paar jaar waarin het bezoekersaantal met sprongen achteruit ging lijkt het er nu op dat de situatie zich een beetje stabiliseert. De avondbingo s op de dinsdag- en vrijdagavond zijn qua aantallen wat grillig: de ene avond weten ca. 70 mensen de weg naar De Boerderij te vinden, de keer daarop zijn het er 90 of zelfs een enkele keer 100. Op de wekelijkse donderdagmiddagbingo is echter continue een stijgende lijn in het bezoekersaantal te constateren. Waar men het een paar jaar geleden nog met een 35 bezoekers moest doen, zijn bezoekersaantallen van tegen de 55 nu meer regel dan uitzondering. 8

9 En dat is een compliment waard. Hoewel er toch van alles geprobeerd is om in het geheel het aantal bezoekers te verhogen is dat een moeilijke zaak gebleken. De concurrentie is moordend, er wordt op talloze locaties gespeeld en dan is het al snel lastig om een volle zaal te krijgen. En er is enigszins vrees dat dat in de toekomst nog moeilijker wordt. Tegenwoordig wordt ook in tal van horecagelegenheden bingo gespeeld. En dat is niet alleen lastig, het is zelfs oneerlijk te noemen. Want waar wij als buurtvereniging ter bescherming van de Horeca - geen feesten mogen organiseren, kunnen horecagelegenheden zich kennelijk wel met dit soort dingen bezig houden. Daarnaast lijken zij zich te hoeven houden aan beperkingen zoals die wel aan (ongesubsidieerde) instellingen worden opgelegd. Instellingen die vaak afhankelijk zijn van de inkomsten van dit soort activiteiten. Jammer dat de politiek ook niet een beetje kijkt naar de bescherming van buurtcentra zoals de onze. Laten we hopen dat er op het gebied van oneerlijke concurrentie in zijn algemeenheid iets veranderd De schildercursus op de dinsdagochtend, middag en avond met doorgaans tien cursisten per dagdeel is een constante club. Er is weinig doorstroom zodat ze een hoog niveau halen. Een ieder schildert op zijn eigen wijze en krijgt begeleiding waar nodig. Bij nieuwe onderwerpen wordt er weer extra aandacht gegeven zoals bij zeeschilderen met mes. Het samen eten samen koken is begonnen als een proefproject o.a. met Louis Cosman en Nel Scharloo, Linda Zoetelief en later met de vaste kok Don van Ginkel. Inmiddels heeft Linda de club verlaten en is Resie Cohen er bij gekomen. Gemiddeld komen er 25 tot 30 mensen gezellig naar de huiskamer aan de achterzijde Boerderij. Op dit moment kunnen ze maximaal 35 personen ontvangen. Dank zij een voortreffelijke kok komen er zelfs mensen uit Julianadorp om hier te komen eten. Ze doen gezamenlijk de zaal gereed maken en de tafels dekken onder het genot van een kopje koffie of iets anders. Gezellig kletsen totdat de kok het eten klaar heeft. Dan gaan ze aan tafel en genieten van een drie gangen maaltijd. Men is allen zeer enthousiast en vinden het bijzonder gezellig, soms moeten ze zelfs mensen teleur stellen als er te veel liefhebbers zijn. De bedoeling is altijd dat men zich opgeeft, liefst een week van te voren zodat onze kok weet voor hoeveel personen hij moet koken. Voor de prijs van 5,50 met ook nog een gratis consumptie, kunnen ze het redden. In de zomer van 2012 zijn vooral bij de sportclubjes van Perfect Body, lady Fit en Pilatus Plus een behoorlijk aantal leden gestopt. Voornamelijk uit onvrede over een aantal zaken en zijn overgestapt naar een professionele sportschool of helemaal gestopt. Toen ook nog Marja Pompert, de steun en toeverlaat die al jaren lang de leiding had over deze sport clubjes, het bestuur liet weten dat zij er na een groot aantal jaren om privé redenen mee wilde stoppen zagen zij het somber in. Ten eerste het teruglopende ledenaantal en daarnaast wie zou het stokje van Marja overnemen? Toen niemand dat wilde doen werd het steeds somberder. Uiteindelijk is het allemaal nog goed gekomen. Hennie van Koeveringe, degene die al geruime tijd de leiding heeft bij de conditietraining wilde de zaken van Marja wel overnemen. Alleen het innen van de contributie zag zij niet zitten. Hiervoor is gelukkig door de penningmeester het idee naar voren gebracht om de contributie voortaan per bank over te maken i.p.v. contant. De sporters hoeven nu niet langer iedere maand het geld contant mee te nemen (plus het risico dat het af en toe vergeten wordt) maar krijgen nu om de drie maanden een rekening thuis gestuurd en kunnen het geld gewoon overmaken. Vanaf januari 2103 is deze nieuwe opzet ingegaan en vanaf april 2013 zal dit ook ingaan voor conditietraining. Alleen wegens te weinig leden is lady Fit m.i.v. januari 2013 (voorlopig?) gestopt. Het aantal leden per 31 december 2012 was als volgt: - Perfect Body (woensdag ochtend) : 11 - Conditie training (woensdag ochtend) : 20 - Pilatus Plus (vrijdag ochtend) : 15 9

10 Het jaar 2012 is voor de stijldansers weer met veel plezier verlopen. Er zijn zelfs een paar paren bij gekomen. De gezelligheid, die ze allen aan het dansen in de Boerderij mogen beleven, staat voorop. Ook het contact met medewerkers, die alles runnen en in goede banen leiden, is positief. Ze zijn zeer tevreden met de nieuwe muziek installatie, waar zij hopelijk nog lange tijd gebruik van kunnen maken om hun danskunst in al z n variaties (mooi of minder elegant) uit te voeren. Ook zijn senioren dansparen die in de boerderij bij ons een dansje willen maken welkom. Jeugdactiviteiten 2012: Op 7 april hebben de kinderen Paaseieren gezocht, voor de kleintjes waren de eieren verstopt in de speeltuin en voor de wat grotere kinderen in het Rehorst park. Alle kinderen gingen weer blij naar huis. Verder zijn er verschillende kinderbingo/disco avondjes geweest. Het aantal kinderen varieerde nogal, de ene maand kunnen ze 13 kinderen verwelkomen en de volgende maand hebben ze er 49 binnen. Op de woensdagavond is er een knutselclub voor de kinderen, dit wordt geleid door hele enthousiaste vrijwilligers en zij weten dan ook met gemak 20 kinderen binnen te halen. Er wordt vaak ingespeeld op bepaalde (feest)dagen of thema s, zoals Moederdag, Vaderdag, Voorjaar, Pasen, Kerst enz. Tijdens de wijkmanifestatie in september, is er voor kinderen een pannakooi en een stormbaan geplaatst, waarvan druk gebruik is gemaakt. Op 1 december hebben ze het feest van Sinterklaas gevierd. Ook dit was weer een succes. Het Parkinson-Café bestaat nu 3 jaar, dit P-café word bezocht door mensen die deze ziekte met hun meedragen ook de mantel verzorgers/ster zijn welkom in het P.Café. Het P.café word geleid en verzorgd door Ed en Aafke van Dijke. Meestal zijn er lezingen of ze verzorgen een gezellige middag. Elke tweede dinsdag van de maand komen er ongeveer 10 tot 20 personen in dit P.Café. De inzet van vrijwilligers was ook, zoals altijd, in 2012 enorm hoog. U ziet mensen die er altijd zijn en er zijn mensen die hun steentje op gezette tijden bijdragen. Al deze mensen hebben wij nodig, geen vrijwilligers geen Boerderij activiteiten. Het bestuur van de Boerderij en medewerkers proberen deze vrijwilligers te koesteren door ze te belonen voor hun inzet. Wij hopen dat anderen dat ook waarderen en geef ze dan af en toe eens een schouderklopje in welke vorm dan ook. Het is niet altijd vanzelfsprekend is dat er iets gebeurd, vrijwilligers zijn er altijd te kort. 10

11 BIJLAGE A Opening jaarvergadering 2012 door de voorzitter Goedenavond allen, We zijn blij dat u als lid en vrijwilliger van uw vereniging weer de moeite heeft genomen de jaarvergadering bij te wonen was voor ons een jaar waar we nieuwe activiteiten hebben mogen verwelkomen maar ook helaas afscheid hebben moeten nemen van huidige gebruikers. De sportzaal werd o.a. intensief gebruikt door een onderneemster die helaas een ander onderkomen heeft gevonden en dat is jammer, niet alleen in financieel opzicht maar we zien door dit vertrek van veelal jonge bezoekers ook de gemiddelde leeftijd weer toenemen. De Boerderij mag zeker geen seniorenclub worden maar behoort een mix te zijn van alle leeftijdscategorieën. Ik ben in het bestuur met bijna 45 jaar de jongste en dat is natuurlijk geen gezonde situatie. Als we als vereniging over 20 jaar nog willen bestaan moeten we zorgen dat ook de leeftijdsgroep tussen de 15 en 35 goed vertegenwoordigd is was ook een jaar dat partijen waar we al vergaande gesprekken mee hadden gevoerd om zich te vestigen in ons gebouw afhaakten. Ook dat betreuren we want we vinden nog steeds dat naast het vele amusement dat wij bieden er binnen ons gebouw ruimte moet zijn voor andere activiteiten en instanties. De financiën zien er niet zo gunstig uit maar ik realiseer me dat dit een momentopname is en als wij en u intensief op zoek gaan naar meer gebruikers, ons Multi Functioneel Centrum volgende jaarvergadering weer positievere berichten kan brengen. Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel; het aantal bezoekers bij activiteiten waar we groot mee geworden zijn blijft stabiel of nemen zelfs toe, denk aan de klaverjasclub maar ook aan de activiteiten voor de allerjongste bezoekers, deze groeien gestaag. 11

12 BIJLAGE B Aanwezige leden ALV

13 13

14 14

15 15

16 Het financieel verslag heeft een eigen pagina nummering dat u bovenaan de pagina vindt. 16

17 Pagina 1 Balans per 31 december Activa Passiva Onroerende goederen - - Eigen vermogen , ,59 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Inventaris , ,67 Reserve speelvoorz , ,29 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Saldo kosten aanbouw - - Crediteuren 4.726, ,46 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Voorraden 5.115, ,59 Reserve computers , ,83 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Debiteuren 710,00 405,00 Reserve algemeen - - (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Debiteuren (facturen) 1.968, ,00 Reserve interne verbouwing , ,00 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Kruisposten 752,00 568,77 (toelichting blz. 2) Voorschotten 3.146, ,00 (toelichting blz. 2) Liquide middelen , ,14 (toelichting blz. 3) , , , ,17 -

18 Toelichting Balans: Pagina 2 Onroerende goederen Voorraden (per 31 december 2012) Drank/snoep/eetwaren etc ,05 Voorschotten/wisselgeld - A. Groen (secretariaat) 200,00 Betrus Lassche (onderhoud) 200,00 J. de Boer (computercentrum) 200,00 A. van Dijke (country morgen) 100,00 Inventaris J. van Velzen (Horeca) 400,00 Boekwaarde per 1 januari ,67 E. Coppoolse (bingo donderdag middag) 232,00 Aangeschaft in ,18 T. Groen (bingo tap donderdag middag) 100,00 Afgeschreven in ,36 B. Lassche (biljart dinsdag middag) 100,00 W. Kooijman (biljart dinsdag avond) 125, ,49 Karin Sluiter (horeca) 182,00 A. Jorritsma (biljart donderdag middag) 100,00 D. Smitsman (biljart donderdag avond) 100,00 Specificatie aangeschaft 2012 Fam. Rob (aanbouw) 25,00 Computer 698,99 F. Klop (bingo dinsdag) 200, stoelen 3.370,82 Willem Kooijman (horeca) 400,00 2 handen drogers toilet 2.107,37 Aad Groen (Roobol) 100,00 G. Kuipers (biljarten maandag avond) 53,00 Sandy Groothof (PR activiteiten) 100,00 H. Oldenburg (bingo dinsdagavond) 200, ,18 Bingo donderdag middag tbv kerst/pasen 29, ,00 Debiteuren (facturen) de Wering 400,00 Tuindersvereniging 99,50 Kruisposten Erik Meesters (yoga) 67,50 Fam. Takes 254,40 Zangstudio Amuzement 15,00 Fam. Groothof 201,00 St. Vastgoed 356,95 Fam. Koeiman 196,60 A. Schouten (dansles) 75,00 Kasgeld biljarten donderdag avond 100,00 Fam. Kamminga 505,70 J. Faries 100,00 752,00 Internationaal Dansen 234,00 S. van der Poel 115, ,65 Debiteuren Omzetbelasting 4e kwartaal 510,00 J. de Boer (afrek. Cursussen) 200,00 710,00

19 Pagina 3 Liquide middelen Crediteuren Kas M. van Straaten 119,63 W. Kooijman 258,23 Kas W. Hoornsman 1.215,33 Sligro 1.407,24 Kas Horeca 2.896,07 Egner 9,35 Kas Bingo 7.185,81 Taylor 227,25 Postbank 4.995,74 Tankservice 98,69 Postbank Vermogens spaarrekening ,02 Kees Groot Horeca 1.400,27 Kas Klaverjassen 921,68 Noordstad 1,44 Kas Koersbal 1.021,41 Stichting Vastgoed 192,69 Kas Sjoelclub 2.163,90 Optimaal 1.131,35 Kas biljarten maandag avond 175,47 Kas biljarten dinsdag middag 113, ,51 Kas biljarten dinsdag avond 378,08 Kas biljarten woensdag avond 468,85 Kas biljarten donderdag middag 397,61 Reserve speelvoorzieningen Kas biljarten donderdag avond 607,02 Saldo per 31 december ,29 Kas biljarten vrijdag middag 432,53 Kas country 1.417, ,29 Kas Kinderdisco 197,83 Kas knutselclub 300,00 Kas samen eten 66,29 Reserve vervanging computers ,95 Saldo per 1 januari ,83 Aankoop UPS 306,89- Aankoop UPS 342,00- Eigen vermogen Ontvangsten cursussen 150,00 Saldo per 1 januari ,59 - Inbreng start kapitaal Samen Eten 160, ,94 Toename voorraad 31 december 1.509, ,55 Reserve interne verbouwing Saldo Boerderij 2.812,19 Saldo per 31 december ,00 Saldo aanbouw 4.193, , , ,40

20 Uitgaven Resultatenrekening per 31 december Pagina 4 Opbrengsten Organisatie Bestuur/administratie 8.901, ,39 Contributies 5.974, ,26 (zie toelichting blz. 5) Rente 3.651, ,75 Exploitatiekosten gebouw , ,21 (zie toelichting blz. 6) Afschrijving onr. goederen - - Afschrijving inventaris 6.815, ,14 Subsidies ,71 Onderhoud , ,88 (zie toelichting blz. 5) BUMA / SENA 1.179, ,74 Abonnementen etc , ,28 Vergoedingen vrijwilligers 2.475, ,00 Giften - 566,72 Representatie , ,38 (zie toelichting blz. 5) Advertenties/reclame - 58,91 Drukwerk ,90 Advertentie opbr. - - Buurtcollectief 2.310, ,00 Verzekeringen 100,00 - Telefoonkosten 1.425, ,08 Diversen 1.701, ,99 Autokosten 1.859, ,77 Aanschaf inventaris 3.269, ,51 Kosten automatisering 215,10 916,99 Activiteiten Activiteiten Computercentrum - - Bingo , ,36 Lesmateriaal comp.curs ,00 (zie toelichting blz. 5) Diverse activiteiten 5.955, ,94 (zie toelichting blz. 6) Lesmateriaal comp.curs. 50,00 - Tap Tap Omzetbelasting 236,00 133,00 Netto winst , ,78 Te verrekenen BTW laag 1.374, ,91 (zie toelichting blz. 5) Te verrekenen BTW hoog , ,81 Keuken-en Rest.benodigdh , ,88 Omzetbelasting - - Kasverschillen 1,43 8,28 Kasverschillen - - Emballage - 470,44 Emballage 236, , , , ,80 Saldo Winst 2.812, ,59 Saldo verlies , , , ,80 -

21 Toelichting op de resultatenrekening Pagina 5 Bestuur/administratie Onderhoud Bestuursvergoedingen 7.200, ,00 Waskosten 420,00 420,00 Secretariaatskosten - - Onderhoud inventaris 1.633, ,70 Boekhoudprogramma 846,06 842,52 Onderhoud gebouw 4.025, ,56 Kantoorbenodigdheden 639, ,89 Schoonmaakartikelen 4.000, ,84 Porti/bezorgkosten 216,20 499,98 Schoonmaak gebouw , , , , , ,88 Bingo Representatie Inkomsten , , Uitgaven , ,50- Attenties medewerkers 210,00 - Golden Bingo 3.348, ,25 Snacks tijdens activiteiten 409,46 308, , ,60 Kerstpakketten 2.064, ,46 Uitgaven kerst/paas bingo 908, ,58 Nieuwjaarsreceptie 164,30 124,60 Aankoop bingokaarten etc , ,50 Bloemen/fruitbak/kaarten etc. 583,48 646,40 Bingo stiften/deppers 485,00- - Kersteten Bestuur 190,00 121,00 Uitgaven boodschappen tas) 201,27 149,16 Benoeming ereleden 138, , ,36 Eten medew. Peuterspeelzaal 182,70 Div. waaronder jubilea 100,00 - Resultaten Afscheidskado medewerkers 200,00 885,00 Golden Bingo 3.348, ,25 Jan Overzetfonds 100,00 100,00 Nacht bingo 678,25 912,70 Promotie team/artikelen 1.857,09 Dinsdag avond , ,95 Opendag/Wijkmanifestatie 600,00 340,96 Donderdag middag 5.005, ,00 Gratis consumpties promotie 863,25 748,90 Vrijdag avond , ,70 Gratis consumpties medewerkers 9.529, , , ,60 Medewerkersavond/etentje medew ,55 Feestavond federatie 1.075, , ,38 Tap Inkomsten , ,25 Inkoop drank hoog , ,44 Inkoop drank laag , ,41 Inkoop eetwaren 2.778, ,37 Inkoop snoep 912,76 806,61 Inkoop koffie/melk/thee 1.888, , , ,47 Netto winst , ,78 winstpercentage 213% 211%

22 Pagina 6 Overzicht per aktiviteit Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Markten 65,55 55,20 - Schilderen 870,00 770,25 Schildersclub Vrijdag ochtend 244,50 Meubelsbekleden 240,00 120,00 Perfect Body 507,00 877,00 Lady Fit 125,00 391,00 Pilates Plus 440,00 619,00 Conditietraining 682, ,00 Zaalhuur overigen 1.135,00 855,00 Naailes - 336,00 Dansen 835,00 743,00 Biljarten 1.640, , , ,50 Biljartclubs (ink/uitg) - 80,35-652,90 Country 621, ,91 - Aurora 450,00 450,00 Bloemschikken 200,00 175,00 Samen Eten - 94, Klaverjassen 33,83-312,85 - Koersbal ,70 Sjoelen ,52 - Avalon 125,00 500,00 P-cafe - - Jeugdaktiviteiten Koninginnedag 2.231, ,02 Oranjemarkt 1.622, ,54 St. Nicolaasviering 462,95 499,81 Paaseierenzoeken 226,67 205,70 St. Maarten 186,30 113,05 Knutselen voor de jeugd - 177,80 Jeugdhonk 900,00 - Tiener bingo disco 97,83-7,60 Peuterspeelzaal , , , , ,68 saldo 5.955,21 saldo ,94 Toelichting Exploitatie Gebouw Gas/Electra , ,18 Teruggave energiebelasting 2.364, ,00- Water 747,28 691,81 Verontreinigingsheffing 561,01 648,39 Abonnement container 1.512, ,08 Noordstad verzekeringen 672,73 660,00 het Buurtcollectief 724,92 611,52 Stichting Vastgoed , ,15 Af: aandeel tlv aanbouw 6.468, , , ,21 - -

23 Uitgaven Resultatenrekening Aanbouw per 31 december Pagina 7 Opbrengsten Schoonmaak kosten 6.643, ,97 Extra bijdrage Buurtcoll , ,02 (indexering gemeente) Keuken 132,23 - Keuken 25,00 - Aankoop klein inventaris - 19,98 Verhuur sportzaal 2.649, ,50 Representatiekosten - - Verhuur kantoren/huisk , ,00 Onderhoudskosten - 406,69 Afschrijvingskosten ,70 Gas/Electra/Water 25% 3.976, ,75 OZB/Rioolbelasting 25% 739,21 697,60 Verzekeringen 25% 1.751, , , , , ,52 Saldo Winst Saldo Verlies 4.193, , , , , ,26 -

24 Inventarislijst Pagina 8 Aanschaf % Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde waarde Omschrijving tenten 2.405,00 10,00 240,50 240,50 - Motor maaier 1.010,31 10,00 101,03 101,03 - Mengpaneel 1.358,03 10,00 135,80 135,80 - Koffiezet apparaat 988,00 10,00 98,80 98, Mobiele disco 2.550,00 10,00 510,00 255,00 255,00 Koelkast 325,00 10,00 65,00 32,50 32,50 Vrieskist 360,00 10,00 72,00 36,00 36,00 Beamer 1.099,00 10,00 219,80 109,90 109,90 Naaimachines 499,00 10,00 99,80 49,90 49, Mobiele tap 1.000,00 10,00 300,00 100,00 200,00 Geluidsmixer/microfoons 1.394,26 10,00 418,28 139,43 278, afstort kluizen 877,54 10,00 438,77 87,75 351,02 2 draadloze microfoons 1.425,62 10,00 712,81 142,56 570, LCD TV's 2.253,00 10, ,80 225, ,50 60 tafels + transportkarren 9.063,34 10, ,00 906, ,67 2 radio/reciever/dvd 1.451,90 10,00 871,14 145,19 725, Muziekinstallatie sportzaal 3.470,04 10, ,03 347, ,02 Versterker/cd speler/mixer 1.094,90 10,00 766,43 109,49 656,94 Defibrilator 2.134,04 10, ,83 213, ,42 Kopieer apparaat 2.374,05 10, ,84 237, ,43 Win Bingo 1.204,00 10,00 842,80 120,40 722,40 Auto -/- verkoop oude auto 2.400,00 20,00 960,00 480,00 480, spinning fietsen 2.000,00 10, ,00 200, ,00 Vaatwasser 2.895,00 10, ,00 289, ,50 Computer 872,06 33,33 290,74 290,74 - Koelkast 1.668,65 10, ,92 166, , Computer 881,79 33,33 587,89 293,90 293,99 Bestek 877,00 10,00 789,30 87,70 701,60 IJsblokjesmachine 680,00 10,00 612,00 68,00 544,00 Biljart scoreborden 990,00 10,00 891,00 99,00 792,00 Koelkast 1.240,00 10, ,00 124,00 992,00 Spandoek/banner 1.011,50 10,00 910,35 101,15 809, Computer 698,99 33,33 232,97 466, stoelen 3.370,82 10,00 337, ,74 2 handen drogers 2.107,37 10,00 210, ,63 Totalen , , , ,49

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie