Algemene ledenvergadering 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergadering 2012"

Transcriptie

1

2 2

3 Agenda voor de ledenvergadering van Multifunctioneel Centrum Boerderij De Schooten op 27 maart 2013 Aanvang uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering d.d. 28 maart 2012; 4. Jaarverslag secretaris over 2012; 5. Financieel jaarverslag penningmeester over 2012; 6. Verslag kascontrolecommissie; 7. Voorstel tot dechargeren van de penningmeester; 8. Behandeling van de begroting 2013; 9. Beleid bestuur; 10. Verkiezing leden bestuur (Zie toelichting); 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie (Zie toelichting); 12. Presentatie speeltuin: 13. Rondvraag; 14. Mededeling voorzitter; 15. Sluiting. Toelichting punt 10 Volgens rooster zijn Rien Bonte en Aad Groen aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Rien Bonte als lid en Aad Groen als secretaris opnieuw te kiezen voor een periode van vier jaar. Toelichting punt 11 Volgens rooster is Gerard Kuijpers aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats dient een vervanger te worden gekozen. Noot: Na de vergadering is er ruim gelegenheid om meningen en gedachten uit te wisselen. 3

4 Notulen jaarvergadering 28 maart 2012 Aanwezig : 38 Leden (zie bijlage B) Afwezig met afbericht : Ton Jonkers, Rommie Weistra, Manus Wielaart, Bertus Lassche, Piet Bakker, Andre van Oorschot. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij stelt de leden van het bestuur voor aan de aanwezige leden. Alvorens aan te vangen met de vergadering verzoekt hij de aanwezige leden een moment stilte in acht te nemen voor de (oud) medewerkers en leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Aan dit verzoek wordt door de vergadering gehoor gegeven. Vervolgens houdt de voorzitter zijn openingsrede, die als bijlage A aan deze notulen zijn toegevoegd. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. In verband met andere activiteiten de pauze rond uur plaatsvinden. 3. Notulen. De voorzitter neemt de notulen per pagina met de vergadering door. Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag secretaris De voorzitter neemt het verslag per pagina met de vergadering door. Aangezien er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt er door de heren Scharloo en Wijnants gesteld dat de informatie van de activiteiten aan de karige kant is. De secretaris zal trachten wat meer informatie te verkrijgen. 5. Jaarverslag penningmeester. De penningmeester neemt het financieel verslag uitgebreid per pagina met de aanwezigen door en geeft waar nodig tekst en uitleg. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het verslag. Harry Scharloo wil graag weten waarom de reserve voor computers zo hoog is. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag wordt gereserveerd voor de gehele automatisering, dus niet alleen de computerruimte maar ook servers, kassa s ed. Ook de overige vragen worden door de penningmeester naar behoren beantwoord. 6. Verslag bevindingen kascontrolecommissie De kascontrolecommissie deelt bij monde van Marga Plugge mee dat de boeken en bescheiden zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Zij complimenteert de penningmeester met de door hem gevoerde administratie. Dit compliment wordt door de vergadering overgenomen. 7. Voorstel tot dechargeren van de penningmeester in verband met financieel beheer. De kascontrolecommissie verzoekt de aanwezige leden, naar aanleiding van het bovenstaande (punt 6.) de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermede akkoord. 8. Behandeling begroting De penningmeester neemt de begroting voor het jaar 2012 met de aanwezige leden door. Deze behandeling roept geen vragen of opmerkingen op, waardoor de begroting 2012 conform is geaccordeerd. 4

5 9. Beleid bestuur. De voorzitter neemt met de vergadering het beleidsplan 2012 door. Het bestuur zal zich blijven inzetten om van ons gebouw een echte centrale plek van deze wijk te maken. Naast de bekende activiteiten willen we graag dat de letters MFC van steeds meer betekenis worden. De speeltuin blijft een moeilijk verhaal waarbij we het gevoel hebben dat we nog steeds als vereniging alleen staan in zowel het onderhoud als de kosten. Het komend jaar willen wij in samen werking met het buurtcollectief een plan ontwikkelen dat inzicht moet gaan geven in het voortbestaan van de speeltuin. Ook zal er meer inspanning worden verricht voor het promoten voor het verhuur van diverse ruimtes 10. Verkiezing leden bestuur. Volgens rooster is Karin Sluiter aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Karin Sluiter opnieuw als lid van het bestuur te kiezen voor een periode van vier jaar. De vergadering neemt dit voorstel over en Karin Sluiter wordt opnieuw in het bestuur gekozen. 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie. Marga Plugge is volgens rooster aftredend. In haar plaats dient een vervanger gekozen te worden. Mevr. Lammy van der Wal stelt zich beschikbaar als kascontrolecommissielid en op voordracht van het bestuur wordt zij door de vergadering gekozen. 12. Rondvraag. Peter Wijnants Als directeur van het Buurtcollectief geeft hij de visie die het buurtcollectief voor de jaren Sandy Groothof Zij gaf aan dat ze de brief voor het betalen van de jaarlijkse contributie rommelig en onoverzichtelijk was. De penningmeester gaf aan dat de acceptgirokaarten er uit gaan en dat leden de contributie moeten gaan overmaken. Tevens was er teveel informatie in deze brief nl. het doorgeven van je adres en een uitnodiging voor algemene leden vergadering. Ad Jorritsma Hij gaf aan dat de touchscreen van de kassa s slecht zijn. Jan geeft aan dat het euvel bekend is en dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Harry Scharloo Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en wenst deze ook alle succes toe om van het komende jaar net zo n geslaagd jaar als het voorgaande te maken. 13. Mededeling voorzitter. De voorzitter stelt de vergadering voor om de ereleden van het Buurtcollectief (de oude HVBWS), die betrokken zijn bij het MFC de Boerderij, erevoorzitter en erelid te maken van het MFC de Boerderij. Het gaat hier om de navolgende personen: P. Wijnants - Postuum (erevoorzitter), W. van de Heuvel - Postuum (erelid), W. Kooiman (erelid), M. van Straaten (erelid), G. Koekebakker (erelid) en T. Jonkers (erelid). De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van deze leden. Zij zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 5

6 Tevens werden de navolgende leden in het zonnetje gezet voor hun inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. Wim en Tiny Dehne voor hun inzet bij de bingo s en Jaap Rijkers voor zijn inzet voor het klaar zetten van tafels en stoelen voor de bingo s. Zonder vrijwilligers kunnen wij het niet en daarom moeten wij dit soort mensen koesteren. Wij willen hen via deze geste bedanken voor hun inzet en gedrevenheid. 14. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om uur onder dank zegging aan de aanwezige leden. 6

7 Jaarverslag 2012 Organisatie Bestuur Het bestuur bestond op 1 januari 2012 uit: 1. Jan de Boer Voorzitter Aftredend Wiljan Hoornsman Penningmeester Aftredend Aad Groen Secretaris Aftredend John van Velzen Lid Aftredend Karin Sluiter de Boer Lid Aftredend Rien Bonte Lid Aftredend 2013 Volgens rooster was Karin Sluiter aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelde voor Karin Sluiter opnieuw in het bestuur te kiezen voor een periode van vier jaar. Karin Sluiter wordt door de vergadering in het bestuur gekozen. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 28 maart 2012 als volgt uit. 1. Jan de Boer Voorzitter Aftredend Wiljan Hoornsman Penningmeester Aftredend Aad Groen Secretaris Aftredend John van Velzen Lid Aftredend Karin Sluiter de Boer Lid Aftredend Rien Bonte Lid Aftredend 2013 Het bestuur vergaderde in keer, waarvan 19 keer officieel en 17 keer informatief. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestond op 1 januari 2011 uit Marga Plugge, Gerard Kuijpers en Bertus Lassche. Op de jaarvergadering van 28 maart 2012 trad Marga Plugge volgens rooster af als kascontrolecommissielid. In haar plaats werd een vervanger gevonden in de persoon van Lammy van der Wal De kascontrolecommissie is na de jaarvergadering van 28 maart 2012 als volgt samengesteld: 1. Gerard Kuijpers Aftredend Bertus Lassche Aftredend Lammy van der Wal Aftredend 2015 Leden Het aantal leden bedroeg op 1 januari , het aantal donateurs was 10, aan het einde van het jaar waren dit 330 leden en 10 donateurs. 7

8 Jaarverslag secretaris Algemene ledenvergadering 2012 Het verenigingsjaar 2012 kende bestuurlijk rustig verloop. De banden met de zusterbuurthuizen van het Buurtcollectief werden, in navolging van het Kraaiennest, ook dit jaar weer verder aangehaald. In het najaar werd een bijeenkomst door ons verzorgd. Het buurtcollectief had ook dit jaar weer een ondersteunende functie voor de buurthuizen. De contacten met overheidsinstanties werden door het Buurtcollectief en met name door de directeur Peter Wijnants begeleidt. Dat er in de speeltuin wat moet gaan gebeuren is een feit. Wij berichtten u op de laatste vergadering dat wij met meerdere partijen in gesprek waren en zijn momenteel met diverse organisaties bezig om een plan te maken. In deze tijd is het meer een financieel probleem waar we mee kampen en om daar een oplossing voor te vinden is geen makkelijke opgave. We houden goede moed en hopen u het komend jaar een sluitend plan te kunnen presenteren. Ook de zaalbezetting van de Boerderij is niet hetgene wat wij er van verwacht hadden. Onze mooie en functionele sportzaal heeft nog genoeg ruimte voor efficiënt gebruik. En ook de huiskamer staat overdag nog vele uren leeg. We trachten deze ruimtes effectiever te gaan gebruiken. De nieuwsbrief is in de eerste helft van het jaar maandelijks in de Boerderij verschenen. Door omstandigheden was het niet mogelijk om na de vakantie de nieuwsbrief te verspreiden maar we proberen de draad weer zo spoedig mogelijk op te nemen en u weer te voorzien van nieuwsfeiten. De klaverjasclub kende dit seizoen weer een groei, met gemiddeld 16 tafels kan men terug kijken op zeer geslaagd jaar. Het seizoen voor de klaverjassers werd een ware veldslag. De gedoodverfde kampioene Helene zakte 3 rondes voor het eind door het ijs en duikelde naar de zesde plaats. Uiteindelijk was het Herman die de langste adem had en de eerste plaats opeiste. De countryclub kan daarin tegen best wat leden gebruiken. Maar ondanks het geringe aantal personen op de zondagmorgen is gezelligheid troef en wordt er flink op los gedanst. Met de maandelijkse zondagmiddag gaat het beter, country dansers uit heel Noord-Holland en zelfs van elders komen naar de Boerderij om daar hun voetjes in line te zetten. De sjoelclub heeft een goed jaar achter de rug, zij hebben met groot succes drie grote toernooien georganiseerd. Het ledental bedraagt momenteel 49 wat een maximum is en daarom is er momenteel een ledenstop. Op 9 januari 2014 zullen zij hun 25 jarig bestaan vieren.. Ook in het jaar 2012 had de bingo een prominente plaats in ons activiteitenaanbod. Na een paar jaar waarin het bezoekersaantal met sprongen achteruit ging lijkt het er nu op dat de situatie zich een beetje stabiliseert. De avondbingo s op de dinsdag- en vrijdagavond zijn qua aantallen wat grillig: de ene avond weten ca. 70 mensen de weg naar De Boerderij te vinden, de keer daarop zijn het er 90 of zelfs een enkele keer 100. Op de wekelijkse donderdagmiddagbingo is echter continue een stijgende lijn in het bezoekersaantal te constateren. Waar men het een paar jaar geleden nog met een 35 bezoekers moest doen, zijn bezoekersaantallen van tegen de 55 nu meer regel dan uitzondering. 8

9 En dat is een compliment waard. Hoewel er toch van alles geprobeerd is om in het geheel het aantal bezoekers te verhogen is dat een moeilijke zaak gebleken. De concurrentie is moordend, er wordt op talloze locaties gespeeld en dan is het al snel lastig om een volle zaal te krijgen. En er is enigszins vrees dat dat in de toekomst nog moeilijker wordt. Tegenwoordig wordt ook in tal van horecagelegenheden bingo gespeeld. En dat is niet alleen lastig, het is zelfs oneerlijk te noemen. Want waar wij als buurtvereniging ter bescherming van de Horeca - geen feesten mogen organiseren, kunnen horecagelegenheden zich kennelijk wel met dit soort dingen bezig houden. Daarnaast lijken zij zich te hoeven houden aan beperkingen zoals die wel aan (ongesubsidieerde) instellingen worden opgelegd. Instellingen die vaak afhankelijk zijn van de inkomsten van dit soort activiteiten. Jammer dat de politiek ook niet een beetje kijkt naar de bescherming van buurtcentra zoals de onze. Laten we hopen dat er op het gebied van oneerlijke concurrentie in zijn algemeenheid iets veranderd De schildercursus op de dinsdagochtend, middag en avond met doorgaans tien cursisten per dagdeel is een constante club. Er is weinig doorstroom zodat ze een hoog niveau halen. Een ieder schildert op zijn eigen wijze en krijgt begeleiding waar nodig. Bij nieuwe onderwerpen wordt er weer extra aandacht gegeven zoals bij zeeschilderen met mes. Het samen eten samen koken is begonnen als een proefproject o.a. met Louis Cosman en Nel Scharloo, Linda Zoetelief en later met de vaste kok Don van Ginkel. Inmiddels heeft Linda de club verlaten en is Resie Cohen er bij gekomen. Gemiddeld komen er 25 tot 30 mensen gezellig naar de huiskamer aan de achterzijde Boerderij. Op dit moment kunnen ze maximaal 35 personen ontvangen. Dank zij een voortreffelijke kok komen er zelfs mensen uit Julianadorp om hier te komen eten. Ze doen gezamenlijk de zaal gereed maken en de tafels dekken onder het genot van een kopje koffie of iets anders. Gezellig kletsen totdat de kok het eten klaar heeft. Dan gaan ze aan tafel en genieten van een drie gangen maaltijd. Men is allen zeer enthousiast en vinden het bijzonder gezellig, soms moeten ze zelfs mensen teleur stellen als er te veel liefhebbers zijn. De bedoeling is altijd dat men zich opgeeft, liefst een week van te voren zodat onze kok weet voor hoeveel personen hij moet koken. Voor de prijs van 5,50 met ook nog een gratis consumptie, kunnen ze het redden. In de zomer van 2012 zijn vooral bij de sportclubjes van Perfect Body, lady Fit en Pilatus Plus een behoorlijk aantal leden gestopt. Voornamelijk uit onvrede over een aantal zaken en zijn overgestapt naar een professionele sportschool of helemaal gestopt. Toen ook nog Marja Pompert, de steun en toeverlaat die al jaren lang de leiding had over deze sport clubjes, het bestuur liet weten dat zij er na een groot aantal jaren om privé redenen mee wilde stoppen zagen zij het somber in. Ten eerste het teruglopende ledenaantal en daarnaast wie zou het stokje van Marja overnemen? Toen niemand dat wilde doen werd het steeds somberder. Uiteindelijk is het allemaal nog goed gekomen. Hennie van Koeveringe, degene die al geruime tijd de leiding heeft bij de conditietraining wilde de zaken van Marja wel overnemen. Alleen het innen van de contributie zag zij niet zitten. Hiervoor is gelukkig door de penningmeester het idee naar voren gebracht om de contributie voortaan per bank over te maken i.p.v. contant. De sporters hoeven nu niet langer iedere maand het geld contant mee te nemen (plus het risico dat het af en toe vergeten wordt) maar krijgen nu om de drie maanden een rekening thuis gestuurd en kunnen het geld gewoon overmaken. Vanaf januari 2103 is deze nieuwe opzet ingegaan en vanaf april 2013 zal dit ook ingaan voor conditietraining. Alleen wegens te weinig leden is lady Fit m.i.v. januari 2013 (voorlopig?) gestopt. Het aantal leden per 31 december 2012 was als volgt: - Perfect Body (woensdag ochtend) : 11 - Conditie training (woensdag ochtend) : 20 - Pilatus Plus (vrijdag ochtend) : 15 9

10 Het jaar 2012 is voor de stijldansers weer met veel plezier verlopen. Er zijn zelfs een paar paren bij gekomen. De gezelligheid, die ze allen aan het dansen in de Boerderij mogen beleven, staat voorop. Ook het contact met medewerkers, die alles runnen en in goede banen leiden, is positief. Ze zijn zeer tevreden met de nieuwe muziek installatie, waar zij hopelijk nog lange tijd gebruik van kunnen maken om hun danskunst in al z n variaties (mooi of minder elegant) uit te voeren. Ook zijn senioren dansparen die in de boerderij bij ons een dansje willen maken welkom. Jeugdactiviteiten 2012: Op 7 april hebben de kinderen Paaseieren gezocht, voor de kleintjes waren de eieren verstopt in de speeltuin en voor de wat grotere kinderen in het Rehorst park. Alle kinderen gingen weer blij naar huis. Verder zijn er verschillende kinderbingo/disco avondjes geweest. Het aantal kinderen varieerde nogal, de ene maand kunnen ze 13 kinderen verwelkomen en de volgende maand hebben ze er 49 binnen. Op de woensdagavond is er een knutselclub voor de kinderen, dit wordt geleid door hele enthousiaste vrijwilligers en zij weten dan ook met gemak 20 kinderen binnen te halen. Er wordt vaak ingespeeld op bepaalde (feest)dagen of thema s, zoals Moederdag, Vaderdag, Voorjaar, Pasen, Kerst enz. Tijdens de wijkmanifestatie in september, is er voor kinderen een pannakooi en een stormbaan geplaatst, waarvan druk gebruik is gemaakt. Op 1 december hebben ze het feest van Sinterklaas gevierd. Ook dit was weer een succes. Het Parkinson-Café bestaat nu 3 jaar, dit P-café word bezocht door mensen die deze ziekte met hun meedragen ook de mantel verzorgers/ster zijn welkom in het P.Café. Het P.café word geleid en verzorgd door Ed en Aafke van Dijke. Meestal zijn er lezingen of ze verzorgen een gezellige middag. Elke tweede dinsdag van de maand komen er ongeveer 10 tot 20 personen in dit P.Café. De inzet van vrijwilligers was ook, zoals altijd, in 2012 enorm hoog. U ziet mensen die er altijd zijn en er zijn mensen die hun steentje op gezette tijden bijdragen. Al deze mensen hebben wij nodig, geen vrijwilligers geen Boerderij activiteiten. Het bestuur van de Boerderij en medewerkers proberen deze vrijwilligers te koesteren door ze te belonen voor hun inzet. Wij hopen dat anderen dat ook waarderen en geef ze dan af en toe eens een schouderklopje in welke vorm dan ook. Het is niet altijd vanzelfsprekend is dat er iets gebeurd, vrijwilligers zijn er altijd te kort. 10

11 BIJLAGE A Opening jaarvergadering 2012 door de voorzitter Goedenavond allen, We zijn blij dat u als lid en vrijwilliger van uw vereniging weer de moeite heeft genomen de jaarvergadering bij te wonen was voor ons een jaar waar we nieuwe activiteiten hebben mogen verwelkomen maar ook helaas afscheid hebben moeten nemen van huidige gebruikers. De sportzaal werd o.a. intensief gebruikt door een onderneemster die helaas een ander onderkomen heeft gevonden en dat is jammer, niet alleen in financieel opzicht maar we zien door dit vertrek van veelal jonge bezoekers ook de gemiddelde leeftijd weer toenemen. De Boerderij mag zeker geen seniorenclub worden maar behoort een mix te zijn van alle leeftijdscategorieën. Ik ben in het bestuur met bijna 45 jaar de jongste en dat is natuurlijk geen gezonde situatie. Als we als vereniging over 20 jaar nog willen bestaan moeten we zorgen dat ook de leeftijdsgroep tussen de 15 en 35 goed vertegenwoordigd is was ook een jaar dat partijen waar we al vergaande gesprekken mee hadden gevoerd om zich te vestigen in ons gebouw afhaakten. Ook dat betreuren we want we vinden nog steeds dat naast het vele amusement dat wij bieden er binnen ons gebouw ruimte moet zijn voor andere activiteiten en instanties. De financiën zien er niet zo gunstig uit maar ik realiseer me dat dit een momentopname is en als wij en u intensief op zoek gaan naar meer gebruikers, ons Multi Functioneel Centrum volgende jaarvergadering weer positievere berichten kan brengen. Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel; het aantal bezoekers bij activiteiten waar we groot mee geworden zijn blijft stabiel of nemen zelfs toe, denk aan de klaverjasclub maar ook aan de activiteiten voor de allerjongste bezoekers, deze groeien gestaag. 11

12 BIJLAGE B Aanwezige leden ALV

13 13

14 14

15 15

16 Het financieel verslag heeft een eigen pagina nummering dat u bovenaan de pagina vindt. 16

17 Pagina 1 Balans per 31 december Activa Passiva Onroerende goederen - - Eigen vermogen , ,59 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Inventaris , ,67 Reserve speelvoorz , ,29 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Saldo kosten aanbouw - - Crediteuren 4.726, ,46 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Voorraden 5.115, ,59 Reserve computers , ,83 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Debiteuren 710,00 405,00 Reserve algemeen - - (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Debiteuren (facturen) 1.968, ,00 Reserve interne verbouwing , ,00 (toelichting blz. 2) (toelichting blz. 3) Kruisposten 752,00 568,77 (toelichting blz. 2) Voorschotten 3.146, ,00 (toelichting blz. 2) Liquide middelen , ,14 (toelichting blz. 3) , , , ,17 -

18 Toelichting Balans: Pagina 2 Onroerende goederen Voorraden (per 31 december 2012) Drank/snoep/eetwaren etc ,05 Voorschotten/wisselgeld - A. Groen (secretariaat) 200,00 Betrus Lassche (onderhoud) 200,00 J. de Boer (computercentrum) 200,00 A. van Dijke (country morgen) 100,00 Inventaris J. van Velzen (Horeca) 400,00 Boekwaarde per 1 januari ,67 E. Coppoolse (bingo donderdag middag) 232,00 Aangeschaft in ,18 T. Groen (bingo tap donderdag middag) 100,00 Afgeschreven in ,36 B. Lassche (biljart dinsdag middag) 100,00 W. Kooijman (biljart dinsdag avond) 125, ,49 Karin Sluiter (horeca) 182,00 A. Jorritsma (biljart donderdag middag) 100,00 D. Smitsman (biljart donderdag avond) 100,00 Specificatie aangeschaft 2012 Fam. Rob (aanbouw) 25,00 Computer 698,99 F. Klop (bingo dinsdag) 200, stoelen 3.370,82 Willem Kooijman (horeca) 400,00 2 handen drogers toilet 2.107,37 Aad Groen (Roobol) 100,00 G. Kuipers (biljarten maandag avond) 53,00 Sandy Groothof (PR activiteiten) 100,00 H. Oldenburg (bingo dinsdagavond) 200, ,18 Bingo donderdag middag tbv kerst/pasen 29, ,00 Debiteuren (facturen) de Wering 400,00 Tuindersvereniging 99,50 Kruisposten Erik Meesters (yoga) 67,50 Fam. Takes 254,40 Zangstudio Amuzement 15,00 Fam. Groothof 201,00 St. Vastgoed 356,95 Fam. Koeiman 196,60 A. Schouten (dansles) 75,00 Kasgeld biljarten donderdag avond 100,00 Fam. Kamminga 505,70 J. Faries 100,00 752,00 Internationaal Dansen 234,00 S. van der Poel 115, ,65 Debiteuren Omzetbelasting 4e kwartaal 510,00 J. de Boer (afrek. Cursussen) 200,00 710,00

19 Pagina 3 Liquide middelen Crediteuren Kas M. van Straaten 119,63 W. Kooijman 258,23 Kas W. Hoornsman 1.215,33 Sligro 1.407,24 Kas Horeca 2.896,07 Egner 9,35 Kas Bingo 7.185,81 Taylor 227,25 Postbank 4.995,74 Tankservice 98,69 Postbank Vermogens spaarrekening ,02 Kees Groot Horeca 1.400,27 Kas Klaverjassen 921,68 Noordstad 1,44 Kas Koersbal 1.021,41 Stichting Vastgoed 192,69 Kas Sjoelclub 2.163,90 Optimaal 1.131,35 Kas biljarten maandag avond 175,47 Kas biljarten dinsdag middag 113, ,51 Kas biljarten dinsdag avond 378,08 Kas biljarten woensdag avond 468,85 Kas biljarten donderdag middag 397,61 Reserve speelvoorzieningen Kas biljarten donderdag avond 607,02 Saldo per 31 december ,29 Kas biljarten vrijdag middag 432,53 Kas country 1.417, ,29 Kas Kinderdisco 197,83 Kas knutselclub 300,00 Kas samen eten 66,29 Reserve vervanging computers ,95 Saldo per 1 januari ,83 Aankoop UPS 306,89- Aankoop UPS 342,00- Eigen vermogen Ontvangsten cursussen 150,00 Saldo per 1 januari ,59 - Inbreng start kapitaal Samen Eten 160, ,94 Toename voorraad 31 december 1.509, ,55 Reserve interne verbouwing Saldo Boerderij 2.812,19 Saldo per 31 december ,00 Saldo aanbouw 4.193, , , ,40

20 Uitgaven Resultatenrekening per 31 december Pagina 4 Opbrengsten Organisatie Bestuur/administratie 8.901, ,39 Contributies 5.974, ,26 (zie toelichting blz. 5) Rente 3.651, ,75 Exploitatiekosten gebouw , ,21 (zie toelichting blz. 6) Afschrijving onr. goederen - - Afschrijving inventaris 6.815, ,14 Subsidies ,71 Onderhoud , ,88 (zie toelichting blz. 5) BUMA / SENA 1.179, ,74 Abonnementen etc , ,28 Vergoedingen vrijwilligers 2.475, ,00 Giften - 566,72 Representatie , ,38 (zie toelichting blz. 5) Advertenties/reclame - 58,91 Drukwerk ,90 Advertentie opbr. - - Buurtcollectief 2.310, ,00 Verzekeringen 100,00 - Telefoonkosten 1.425, ,08 Diversen 1.701, ,99 Autokosten 1.859, ,77 Aanschaf inventaris 3.269, ,51 Kosten automatisering 215,10 916,99 Activiteiten Activiteiten Computercentrum - - Bingo , ,36 Lesmateriaal comp.curs ,00 (zie toelichting blz. 5) Diverse activiteiten 5.955, ,94 (zie toelichting blz. 6) Lesmateriaal comp.curs. 50,00 - Tap Tap Omzetbelasting 236,00 133,00 Netto winst , ,78 Te verrekenen BTW laag 1.374, ,91 (zie toelichting blz. 5) Te verrekenen BTW hoog , ,81 Keuken-en Rest.benodigdh , ,88 Omzetbelasting - - Kasverschillen 1,43 8,28 Kasverschillen - - Emballage - 470,44 Emballage 236, , , , ,80 Saldo Winst 2.812, ,59 Saldo verlies , , , ,80 -

21 Toelichting op de resultatenrekening Pagina 5 Bestuur/administratie Onderhoud Bestuursvergoedingen 7.200, ,00 Waskosten 420,00 420,00 Secretariaatskosten - - Onderhoud inventaris 1.633, ,70 Boekhoudprogramma 846,06 842,52 Onderhoud gebouw 4.025, ,56 Kantoorbenodigdheden 639, ,89 Schoonmaakartikelen 4.000, ,84 Porti/bezorgkosten 216,20 499,98 Schoonmaak gebouw , , , , , ,88 Bingo Representatie Inkomsten , , Uitgaven , ,50- Attenties medewerkers 210,00 - Golden Bingo 3.348, ,25 Snacks tijdens activiteiten 409,46 308, , ,60 Kerstpakketten 2.064, ,46 Uitgaven kerst/paas bingo 908, ,58 Nieuwjaarsreceptie 164,30 124,60 Aankoop bingokaarten etc , ,50 Bloemen/fruitbak/kaarten etc. 583,48 646,40 Bingo stiften/deppers 485,00- - Kersteten Bestuur 190,00 121,00 Uitgaven boodschappen tas) 201,27 149,16 Benoeming ereleden 138, , ,36 Eten medew. Peuterspeelzaal 182,70 Div. waaronder jubilea 100,00 - Resultaten Afscheidskado medewerkers 200,00 885,00 Golden Bingo 3.348, ,25 Jan Overzetfonds 100,00 100,00 Nacht bingo 678,25 912,70 Promotie team/artikelen 1.857,09 Dinsdag avond , ,95 Opendag/Wijkmanifestatie 600,00 340,96 Donderdag middag 5.005, ,00 Gratis consumpties promotie 863,25 748,90 Vrijdag avond , ,70 Gratis consumpties medewerkers 9.529, , , ,60 Medewerkersavond/etentje medew ,55 Feestavond federatie 1.075, , ,38 Tap Inkomsten , ,25 Inkoop drank hoog , ,44 Inkoop drank laag , ,41 Inkoop eetwaren 2.778, ,37 Inkoop snoep 912,76 806,61 Inkoop koffie/melk/thee 1.888, , , ,47 Netto winst , ,78 winstpercentage 213% 211%

22 Pagina 6 Overzicht per aktiviteit Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Markten 65,55 55,20 - Schilderen 870,00 770,25 Schildersclub Vrijdag ochtend 244,50 Meubelsbekleden 240,00 120,00 Perfect Body 507,00 877,00 Lady Fit 125,00 391,00 Pilates Plus 440,00 619,00 Conditietraining 682, ,00 Zaalhuur overigen 1.135,00 855,00 Naailes - 336,00 Dansen 835,00 743,00 Biljarten 1.640, , , ,50 Biljartclubs (ink/uitg) - 80,35-652,90 Country 621, ,91 - Aurora 450,00 450,00 Bloemschikken 200,00 175,00 Samen Eten - 94, Klaverjassen 33,83-312,85 - Koersbal ,70 Sjoelen ,52 - Avalon 125,00 500,00 P-cafe - - Jeugdaktiviteiten Koninginnedag 2.231, ,02 Oranjemarkt 1.622, ,54 St. Nicolaasviering 462,95 499,81 Paaseierenzoeken 226,67 205,70 St. Maarten 186,30 113,05 Knutselen voor de jeugd - 177,80 Jeugdhonk 900,00 - Tiener bingo disco 97,83-7,60 Peuterspeelzaal , , , , ,68 saldo 5.955,21 saldo ,94 Toelichting Exploitatie Gebouw Gas/Electra , ,18 Teruggave energiebelasting 2.364, ,00- Water 747,28 691,81 Verontreinigingsheffing 561,01 648,39 Abonnement container 1.512, ,08 Noordstad verzekeringen 672,73 660,00 het Buurtcollectief 724,92 611,52 Stichting Vastgoed , ,15 Af: aandeel tlv aanbouw 6.468, , , ,21 - -

23 Uitgaven Resultatenrekening Aanbouw per 31 december Pagina 7 Opbrengsten Schoonmaak kosten 6.643, ,97 Extra bijdrage Buurtcoll , ,02 (indexering gemeente) Keuken 132,23 - Keuken 25,00 - Aankoop klein inventaris - 19,98 Verhuur sportzaal 2.649, ,50 Representatiekosten - - Verhuur kantoren/huisk , ,00 Onderhoudskosten - 406,69 Afschrijvingskosten ,70 Gas/Electra/Water 25% 3.976, ,75 OZB/Rioolbelasting 25% 739,21 697,60 Verzekeringen 25% 1.751, , , , , ,52 Saldo Winst Saldo Verlies 4.193, , , , , ,26 -

24 Inventarislijst Pagina 8 Aanschaf % Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde waarde Omschrijving tenten 2.405,00 10,00 240,50 240,50 - Motor maaier 1.010,31 10,00 101,03 101,03 - Mengpaneel 1.358,03 10,00 135,80 135,80 - Koffiezet apparaat 988,00 10,00 98,80 98, Mobiele disco 2.550,00 10,00 510,00 255,00 255,00 Koelkast 325,00 10,00 65,00 32,50 32,50 Vrieskist 360,00 10,00 72,00 36,00 36,00 Beamer 1.099,00 10,00 219,80 109,90 109,90 Naaimachines 499,00 10,00 99,80 49,90 49, Mobiele tap 1.000,00 10,00 300,00 100,00 200,00 Geluidsmixer/microfoons 1.394,26 10,00 418,28 139,43 278, afstort kluizen 877,54 10,00 438,77 87,75 351,02 2 draadloze microfoons 1.425,62 10,00 712,81 142,56 570, LCD TV's 2.253,00 10, ,80 225, ,50 60 tafels + transportkarren 9.063,34 10, ,00 906, ,67 2 radio/reciever/dvd 1.451,90 10,00 871,14 145,19 725, Muziekinstallatie sportzaal 3.470,04 10, ,03 347, ,02 Versterker/cd speler/mixer 1.094,90 10,00 766,43 109,49 656,94 Defibrilator 2.134,04 10, ,83 213, ,42 Kopieer apparaat 2.374,05 10, ,84 237, ,43 Win Bingo 1.204,00 10,00 842,80 120,40 722,40 Auto -/- verkoop oude auto 2.400,00 20,00 960,00 480,00 480, spinning fietsen 2.000,00 10, ,00 200, ,00 Vaatwasser 2.895,00 10, ,00 289, ,50 Computer 872,06 33,33 290,74 290,74 - Koelkast 1.668,65 10, ,92 166, , Computer 881,79 33,33 587,89 293,90 293,99 Bestek 877,00 10,00 789,30 87,70 701,60 IJsblokjesmachine 680,00 10,00 612,00 68,00 544,00 Biljart scoreborden 990,00 10,00 891,00 99,00 792,00 Koelkast 1.240,00 10, ,00 124,00 992,00 Spandoek/banner 1.011,50 10,00 910,35 101,15 809, Computer 698,99 33,33 232,97 466, stoelen 3.370,82 10,00 337, ,74 2 handen drogers 2.107,37 10,00 210, ,63 Totalen , , , ,49

Agenda. voor de ledenvergadering van Boerderij De Schooten op 26 maart 2008 Aanvang 20.00 uur

Agenda. voor de ledenvergadering van Boerderij De Schooten op 26 maart 2008 Aanvang 20.00 uur Agenda voor de ledenvergadering van Boerderij De Schooten op 26 maart 2008 Aanvang 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering

Nadere informatie

Agenda. voor de ledenvergadering van Boerderij De Schooten op 4 april 2007 Aanvang 20.00 uur

Agenda. voor de ledenvergadering van Boerderij De Schooten op 4 april 2007 Aanvang 20.00 uur Agenda voor de ledenvergadering van Boerderij De Schooten op 4 april 2007 Aanvang 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Activa % verschil over

Activa % verschil over Boekhouding BALANS 1-1- 31-12- % verschil over Activa 1-1- 31-12- % verschil over 1000 Contanten (Kas) 6.762,97 8.611,94 27,3% 1005 Inhoud Kaartjes kassa 100,00 105,00 5,0% 1010 Betaalrekening ING 529,65

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie... Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / 2015...7 Conclusie...8 2 Jaaroverzicht 2015 was weer een

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld"

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld 3 C Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld" OUD SPEELGOED Brink 31, 9301 JK Roden, telefoon: (050) 501 88 51, fax (050) 501 57 13, website: www.kinderwereld.net, e-mail: info@kinderwereld.net College

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Volle Evangelie Gemeente. Maasstraat 2. 7442 EJ Nijverdal. Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1

JAARREKENING 2014. Volle Evangelie Gemeente. Maasstraat 2. 7442 EJ Nijverdal. Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1 JAARREKENING 2014 Volle Evangelie Gemeente BETH " BETH SHALOM SHALOM " Maasstraat 2 7442 EJ Nijverdal Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Brief oudsten en diakenen team 3 2. Balans activa

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2016 Publicatie verslag. Etten-Leur, 01 Augustus 2016 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Jaarverslag 2012 te Groningen Verslag van het bestuur Inleiding In dit verslag geven we een samenvatting van wat er is gebeurd. Bestuursgegevens Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit de volgende personen:

Nadere informatie

Financieel verslag 2011 en begroting 2012

Financieel verslag 2011 en begroting 2012 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: info@kinderhuisnepal. nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: PSTB0000127313) De stichting heeft een ANBI-status

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting'

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting' Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9 Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 en begroting 2013

Financieel verslag 2012 en begroting 2013 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: info@kinderhuisnepal. nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: PSTB0000127313) De stichting heeft een ANBI-status

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Vereniging Wijkcentrum De Brug, Schiedam. Vereniging. Wijkcentrum De Brug. te Schiedam. Rapport 2016

Vereniging Wijkcentrum De Brug, Schiedam. Vereniging. Wijkcentrum De Brug. te Schiedam. Rapport 2016 Vereniging Wijkcentrum De Brug te Schiedam Rapport 2016 1 INHOUDSOPGAVE Rapport 2016 I. Jaarverslag II. Jaarrekening 2 I. JAARVERSLAG 1. Verslag van het Bestuur 2. Bestuur 1. Verslag van het bestuur Wat

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Liessel, 30 maart 2016. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch APS Adm.& Advies Huub van der Pas Heintje Davidsstraat 15 5247 XG Rosmalen Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie 1 Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel Inhoud 2 Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester EHBO-Bixembosch Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015 -------------- Entree en spaarvarken 3.000 3.500 3.500

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Balans per 31 december 2015. 13 a Reservering Lichtmast. Voorzieningen. 18 Materiaalfonds/Baan

Jaarrekening 2015. Balans per 31 december 2015. 13 a Reservering Lichtmast. Voorzieningen. 18 Materiaalfonds/Baan 5-5-206 Jaarrekening Balans per 3 december Activa 204 Passiva 204 Vaste activa Eigen Vermogen Clubgebouw 0 Reserve Algemeen 25.458 2.943 Reservering Festiviteiten 3.000 2. 2 Materiaal.463 0 2 Reservering

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2015

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2015 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2015 Dit oudje wordt binnenkort ook vervangen. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2015 6 - Begroting 2016 6 - Aanschaf

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2015 Jaar 2014 Entree en spaarvarken 3.500 4.000 3.400 3.322 Jaarkaarten 1.000 1.250 889

Nadere informatie

FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738

FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING 201 4 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel A. INHOUDSOPGAVE B. Balans per 31 december 2014 C. Resultatenoverzicht

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

lnhoud lnhoudsopgave Toelichting op de balans Resultatenoverzicht Toelichting op het resultatenoverzicht

lnhoud lnhoudsopgave Toelichting op de balans Resultatenoverzicht Toelichting op het resultatenoverzicht Jaarrekenin g 201 3-2O1 4 stichting cocon lnhoud 1 lnhoudsopgave 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Balans per 31.8.2015 Toelichting op de balans Resultatenoverzicht Toelichting op het resultatenoverzicht Overzicht

Nadere informatie

Stichting Broersma. Jaarrekening 2014

Stichting Broersma. Jaarrekening 2014 Stichting Broersma Jaarrekening 2014 DE LODEN LAST Boekhouders en belastingadviseurs Haddingestraat 31 9711 KC Groningen Telefoon 050-3142251 www.delodenlast.nl INHOUD Staat van herkomst en besteding der

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie