Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702"

Transcriptie

1 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus 67 Postcode en woonplaats : 117 AB BADHOEVEDORP Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : Namen en adressen dagelijks bestuur Voorzitter : J.J. Weel Adres : Hoofdweg 69 Postcode en woonplaats : 1175 KM Lijnden Secretaris : J.A.M. Baars Adres : Hoofdweg 22 Postcode en woonplaats : 1175 LA Lijnden Penningmeester : L.C. van Daalen Adres : Nieuwerkerkerstraat 34 Postcode en woonplaats : 1175 KT Lijnden Bank/girorekeningnummer: 32,45,45,312 t.n.v. : Dorpsraad Lijnden Adres : Postbus 86 Postcode en woonplaats : 117 AB Badhoevedorp Over de hieronder omschreven onderwerpen worden in aparte bijlagen gegevens verstrekt Plaats : Lijnden Datum : Het bestuur voornoemd: handtekening voorzitter, secretaris, penningmeester, J. Weel J.A.M. Baars L.C. van Daalen Dit formulier vóór 1 mei 212 volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen inzenden aan de directeur van de dienst Welzijn Onderwijs en Cultuur, Postbus 74, 213 AB Hoofddorp.

2 Bezittingen BALANS PER 31 DECEMBER 211 Schulden Balans Balans Balans Balans OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING Materiele vaste activa Eigen Vermogen Kapitaal Gebouwen en terreinen Algemene Reserve Kantoorinventaris en inrichting Voorraden Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw Vorderingen Voorziening vervanging inventaris Voorziening herinrichting zalen Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Langlopende schulden Liquide middelen Kortlopende schulden Kas Crediteuren Bank Nog te betalen kosten -689 Giro Vooruitontvangen posten Kruisposten Overige te betalen posten Totaal Totaal

3 Financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 1 Naam organisatie : I. Huisvestingskosten Begroting 211 Rekening 211 a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting 1. apparatuur, inventaris, kantoormachines c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. Stortingen e/o onttrekkingen t.b.v. onderhouds- of vervangingsvoorzieningen d. Kosten van electriciteit, verwarming en water e. Huurdersonderhoud 1. f. Premies van verzekeringen en overige lasten g. Kleine inventarisaanschaffingen. 5 h. Reserve vervanging inventaris i. Kosten van schoonmaak j. Overige huisvestingskosten Totaal

4 Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 2 van : Begroting 211 Rekening 211 II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer b. Bureaukosten (porti, telefoon, schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten f. Rente en bankkosten g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen h. Bijdragen aan begeleidende en overkoepelende organen i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraak- 25 en bedrijfsschade. j. Documentatie en vakliteratuur. k. Kosten van publiciteit l. Overige organisatiekosten Totaal

5 Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 3 van : III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. Begroting 211 Rekening 211 b. Cursussen. c. Muziek, zang, dans, toneel. d. Filmvoorstellingen. e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten. g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen. i. Ledenactivieiten. j. Spel, sport, lichamelijke vorming. k. Overige kosten van activiteiten. 5 Totaal 5

6 Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 4 van : Begroting 211 Rekening 211 IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie b. Lasten verkoop artikelen c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke. 113 f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen. k. Overige uitgaven. Totaal Begroting 211 Rekening 211 V. Personeel

7 Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 5 van : Begroting 211 Rekening 211 Inkomsten a. Giften en donaties. b. Opbrengst financiële acties. c. Opbrengst buffetexploitatie d. Opbrengst zaalexploitatie e. Verhuur. f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken e.d. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. 3 4 k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden. o. Buurtgerichte activiteiten p. (verwacht) gemeentelijk subsidie q. Overige baten Totaal

8 Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 6 van : Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting II. Organisatie III. Activiteiten IV. Overige uitgaven V. Personeel Totaal Baten: Inkomsten Resultaat

9 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 211 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies - muziek, zang, dans - muziek, zang, dans - toneel - toneel - filmvoorstellingen - filmvoorstellingen - creatieve - creatieve cursussen cursussen - knutselclub - knutselclub - overige aktiviteiten - overige aktiviteiten 5 Contributies 3 Huisvestingskosten Giften en donaties Organisatiekosten - druk- en stencilwerk 25 Subsidies kosten vergaderingen - bijdragen overkoepelende organen overige organisatiekosten Overige inkomsten Overige uitgaven Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo Totaal Totaal

10 - 7 - BEZITTINGEN TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 211 Kantoorinventaris en inrichting - Stand Aanschaf Afschrijving Stand Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie Te ontvangen Gem. H'meer subsidie overigen Door te berekenen kosten - Debiteuren cf. saldilijst: 1.3 Vooruitbetaalde kosten - Meldkamer Energie voorschotten - Volkstuinen SCHULDEN Eigen Vermogen 1.47 Algemene reserve: - Stand Bijdrage reserve i.v.m. tekorten oude jaren - Exploitatieresultaat Stand Voorziening H-Onderhoud - Stand Maximale dotatie Af : bestedingen Stand

11 - 8 - Voorziening vervanging Inventaris - Stand Maximale dotatie Af : bestedingen Stand Voorziening herinrichting zalen - Stand dotatie Af : bestedingen Stand Crediteuren - Crediteuren Te betalen posten - Ten onrechte ontvangen PPA 945 Vooruitontvangen posten - kerstbomenaktie Vooruitontvangen subsidie - Contributie Vooruitvangen overigen Nog te betalen posten - Gas en elektra en hosting

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Scouting JAAR:

Aanvraag waarderingssubsidie Scouting JAAR: Aanvraag waarderingssubsidie Scouting JAAR: Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen College van B en W Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 045-5605040 www.heerlen.nl Pagina 1/3 1 Gegevens

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar 2013 ten behoeve

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 en de begroting voor het jaar 2015 VERENIGING DIERENAMBULANCE GRONINGEN "D.A.G." Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen www.dierenambulance-groningen.nl BALANS 2014 Activa

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Een Scouting groepsvereniging. Maar wat nu?

Een Scouting groepsvereniging. Maar wat nu? Een Scouting groepsvereniging Maar wat nu? Stukje historie In 70 er jaren Verenigingsvorm niet mogelijk voor Scouting groepen Daarom Stichtingsvorm misbruikt. Scouting Nederland paste HHR aan de Stichtingsvorm

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent

Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent EemVallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent De heer K. Wiesenekker Raadsgriffier gemeente Woudenberg Postbus 16 3930 EA Woudenbeis Barneveld, onderwerp: behandeld door: bijlagen:

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3

1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3 Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt te Utrecht RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011

Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011 1. Voorblad 2. Beginbalans 3. Exploitatieoverzicht 4. Eindbalans na resultaatverdeling 5. Toelichting op exploitatieoverzicht 6. Toelichting op eindbalans na resultaatverdeling 7. Voorzieningen / Projectsubsidies

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie