Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans Bank 5.717, , Eigen vermogen , , Spaarrekening , , Hypotheek OG , , Kleine kas 550,00 600, Voorzieningen projecten , , Nog te ontvangen op bankrekg. Verkopen 1.220, ,60 (80.000,- -/ ,-) 103 Vrachtauto (8125-0) , Egalisatiereserve onderhoud 5.000, Automatiseringsapparatuur 5.237, , Crediteuren 1.509,48 716, Onroerend goed (stuk incl parkeerterrein) , , Overlopende posten te betalen 107 Verbetering parkeerterrein afschr 5 jr (4616) , ,00 te betalen BTW 108 Uitbouw entree/kassablokken 6.722, , /2210 Hoog tarief (10421,- -/- 5067,78) 5.353, , traplift 2.200, , /2211 Laag tarief (223,00-156,22) 66,78 62, Verwarming bij inname 4.095, , afsluiting opslagloods 1.600, , Brandveiligheid 2.400, ,00 Totaal , ,36 Totaal , ,36 Verdeling van batig saldo 2012 Batig saldo ,07 Voorziening projectgelden uit ,00 Voorziening projectgelden uit 2012 te bet. In ,00 (voor 1 juli 2013) ( / ) toename eigen vermogen: ,07 Mutatie eigen vermogen t/m Balans ,78 Balans ,71 Vermogenstoename in ,07

2 Baten Exploitatieoverzicht 2012 Exploitatie Begroting Exploitatie Opbrengst Verkopen , , , Ontvangen interest over jaar , , , Overige giften 361,95 100,00 835,43 Totaal Baten , , ,65 Lasten 4001 Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen , , , Electra, Water en Verwarming 8.714, , , Verzekeringen ( auto pand enz.) 2.945, , , Advertenties 2.718, , , Drukwerk 179, , , Algemene kosten 4.889, , , Bureaukosten 1.067, ,00 848, rente hypotheek , , , Overige kosten Medewerkers 4.017, , , Bankkosten 971, ,00 883, Autokosten 5.626, , , Telefoonkosten 1.388,67 850,00 769, Automatisering 3.738, , , Koffiecorner 3.567, , , Schoonmaakactiviteiten 6.049, , , Inkopen tbv verkoop goederen 2.993, , , afschrijvingen parkeerplaats 2.300, , , afschrijving bestelauto 2.000, , , afschrijving automatisering 1.100, ,00 821, afschrijving verbouw ingang enz 4.876, , , afschrijving pand , , , afschrijving afscheiding parkeerpl. 800,00 634,00 800, afschrijving verwarming 1.793, , , afschrijving brandveiligheid 1.200, , , Donaties 2012 (15.000,--) Totaal Lasten , , ,67 Totaal Baten , , ,65 Totaal Lasten , , ,67 Batig Saldo , , ,98

3 Toelichting op de Balans per ultimo 2012 Activa Posten 1100, 1130 en 1150: Bankrekeningen De banksaldi zijn in overeenstemming met de saldi op de bankafschriften per , daarbij is rekening gehouden met een paar overlopende posten. In 2012 is er sprake van een daling van de liquide middelen met ,--. Post 1170: Nog te ontvangen bedragen ( 1.220,--) Dit betreft helft aan energieheffing op de energieafrekening van de Belastingdienst. Post 0103: Vrachtauto ( ,--) In 2012 is er ,-- geïnvesteert in een vervangende vrachtauto. De vrachtauto wordt in 5 jaar afgeschreven (in 2012 naar tijdsgelang 2.000,--). Post 0104: Automatiseringsapparatuur ( 5.237,--) In 2012 is er 4.000,-- aan apparatuur geïnvesteert. De apparatuur wordt in 3 jaar afgeschreven (investering 2012 naar tijdsgelang 1.100,--). Post 0106: Onroerend goed ( , -) Het pand aan de Franklinstraat is gekocht voor , -. Op de grond incl. de eerdere grondaankoop voor de uitbreiding van het parkeerterrein ad , , - = , - wordt niet afgeschreven. De waarde van het gebouw , -) wordt in 20 jaar afgeschreven en is thans gewaardeerd op ,--. Post 0107: Verbetering parkeerterrein ( ,--) Jaarlijks wordt 10% van de investering afgeschreven ( 2.300,--) Post 0108: Uitbouw entree en kassablok ( 6.722,--) De aanschaf ad , - wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,-- ) Post 0109: Traplift ( 2.200,--) De aanschaf ad 6.020, - wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,-- ) Post 0110: Verwarming inname, kantoor en kledingafdeling ( 4.095,--) In 2012 is er 1.639,-- geïnvesteert in een nieuwe ketel. De afschrijvingen in 2012 zijn 1.794,-- op basis van afschrijving in 5 jaar. Post 0111: Afsluiting opslagloods ( 1.600,--) De aanschaf ad 3.834,-- wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,-- ) Post 0112: Brandveiligheid ( 2.400,--) Dit betreft een door de Gemeente vereiste investering ad 5.959, - gecontracteerd in De jaarlijkse afschrijving is 1.200,--

4 Toelichting op de Balans per ultimo 2012, vervolg Passiva Post 0100: Eigen vermogen ( ,--) Van het batig saldo resultaat 2012 is ,-- toegevoegd aan het eigen vermogen. Post 0120: Hypotheek OG ( ,--). Naast de reguliere maandelijkse aflossingen (hoofdsom van wordt in 240 termijnen afgelost) is er in ,-- extra afgelost. Dit mede gelet op de ontwikkelingen op de huidige onroerend goed markt. Post 0101: Voorzieningen projecten ( , -) De voorziening 2011 ad ,-- is in 2012 geheel aan goede doelen uitgekeerd, cf. advies van de projectencommissie en opgaven van de medewerkers. Voor 2011 is ,-- opgenomen voor goede doelen. Van dit bedrag is in het verslagjaar al ,-- naar goede doelen overgemaakt. Per saldo staat er voor 2012 nog ,-- (80.000,-- -/ ,--) als voorziening donaties 2012 op de balans. Dit bedrag voor goede doelen 2012 moet voor 1 juli 2013 worden besteed. Post 0119: Egalisatiereserve onderhoud ( 5.000, -) Met deze bestemmingsreserve is in 2012 een begin gemaakt om de hoogte van de per boekjaar wisselende voorziene onderhoudsuitgaven zo gelijkmatig mogelijk over de gebruiksjaren te verdelen. Post 1150: Crediteuren ( 1.509,--) In deze post zijn enkele nog te betalen facturen betreffende 2012 opgenomen. Waaronder schoonmaakkosten december 605,--, advertenties november en december 363,--, voor 540,-- aan overige kleine bedragen. Posten 2100 t/m 2211: Te betalen BTW ( 5.420,--) Dit is de te betalen afdracht BTW betreffende het 4e kwartaal 2012.

5 Activa verloop Beginstand Aanschaf Subtotaal Afschrijving Eindstand Activa Vrachtauto , , , ,00 5 jr. 104 Automatiseringsapparatuur 2.337, , , , ,00 3 jr. 106 Onroerend goed (stuk incl parkeerterrein) , , , ,00 20 jr. v , Verbetering parkeerterrein afschr 5 jr (4616) , , , ,00 10 jr. 108 Uitbouw entree/kassablokken , , , ,00 5 jr. 109 traplift 3.400, , , ,00 5 jr. 110 Verwarming bij inname 4.250, , , , ,00 5 jr. 111 afsluiting opslagloods 2.400, ,00 800, ,00 5 jr. 112 Brandveiligheid 3.600, , , ,00 5 jr. Totaal , , , , ,00

6 Toelichting op de Exploitatie 2012 Baten 8000 Opbrengst verkopen ( ,--) De totale opbrengst verkopen 2012 is 1,1% lager dan begroot Ontvangen interest (1.892,--) Hier is de totale rente over 2011, die begin 2012 is ontvangen, verantwoord Overige giften ( 362,--) Dit zijn kleine giften welke van derden zijn ontvangen. Lasten 4001 Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen ( ,--) De overschrijding wordt veroorzaakt door de egalisering van de vloer ad ,- en de dotatie Egalisatiereserve onderhoud ad , Electra, Water en Verwarming ( 8.715,--) Het verschil is meerverbruik en een hoger tarief Verzekeringen ( 2.945,--) De afwijking tussen begroting en werkelijkheid 2012 is de verzekering van de 2e auto Advertenties ( 2.718,--) De overschrijding is het gevolg van een aanpassing van het PR budget begin Ook is hier een bedrag van 440,-- meegenomen voor flyers en Roll banners. Deze hadden onder drukwerk verantwoord kunnen worden Drukwerk ( 179,--) Zie de opmerking onder advertenties Algemene kosten ( 2.890,--) De overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door: nagekomen aanslagen Waterverontreinigingheffing over de jaren 2009 t/m 2011 voor totaal 650,--. Wijziging van de Stichtingsstatuten van 390, Bureaukosten 1.068,--) Bedrag ligt net boven het begrote bedrag van 1.000, Rente hypotheek ( ,--) Hierin is ook de rente over december 2011 ad ,-- verantwoord. Dit bedrag had in de exploitatie van 2011 verantwoord moeten worden.

7 Toelichting op de Exploitatie 2012, vervolg 4009 Overige kosten medewerkers ( 4.017,--) De totale kosten hiervan zijn ruim binnen de begroting gebleven Bankkosten ( 971,--) Bedrag ligt net onder het begrote bedrag van 1.000, Autokosten ( 5.627,--) Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de nieuwe bestelbus. Transportkosten 400,--. Extra autosleutel 170,--. Keuring RDW 100,--. Schadeherstel 820,--. Schilderwerk en belettering 1.420, Telefoonkosten ( 1.389,--) De overschrijding wordt veroorzaakt door installatiewerkzaamheden en de vervanging van het centrale toestel voor 500, Automatiseringskosten ( 3.738,--) De overschrijding wordt veroorzaakt door: De herstelkosten van enkele computerstoringen betreffende de kassa en een gedeelte van de installatiekosten van de nieuwe apparatuur, totaal 1.275, Koffiecorner (3.568,--) Deze kosten blijven ruim onder het begrote bedrag van 4.000, Schoonmaakactiviteiten (6.050,--) Bedrag ligt net boven het begrote bedrag van 6.000, Inkopen tbv verkoop goederen De overschrijding komt door de aanschaf van een wasmachine ad. 420, t/m 4027 Zie voor de specificatie het blad Activa verloop

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie