Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT"

Transcriptie

1 INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT NOORDHOLLAND NOORD Een uitgave van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Programma Inclusieve Arbeidsmarkt - Juni 2013 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk Krachten bundelen voor werkzekerheid Bijdrage aan regionale economie Ondernemers, onderwijs en overheid

2 Inclusieve Arbeidsmarkt 2 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 2 t/m 6 Van werk naar werk Pagina 7 t/m 15 Van school naar werk Pagina 16 t/m 22 Van uitkering naar werk Pagina 23 t/m 30 Inspireer NHN Pagina 31 t/m 32 Partners Gemeente Schermer

3 3 Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord maakt zich sterk voor werk! Op 28 september 2012 ondertekenden 30 regionale bestuurders de Intentieverklaring Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord. Daarna zijn ondernemers-, onderwijs- en overheidsorganisaties actief aan de slag gegaan met het aanpakken van regionale arbeidsmarktvraagstukken. Het doel: zoveel mogelijk mensen in de regio aan het werk te helpen of te houden. In deze uitgave leest u de eerste bevindingen en resultaten. De Inclusieve Arbeidsmarkt De Inclusieve Arbeidsmarkt is een markt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar mogelijkheden. Om dit te realiseren is het programma Inclusieve Arbeidsmarkt opgezet. Met dit programma wordt beoogd een duurzaam arbeidsmarktbeleid te realiseren door: Het bundelen en transparant maken van succesvolle bestaande arrangementen Het ontwikkelen van nieuwe arrangementen Te acteren onder de thema s Van werk naar werk, Van school naar werk en Van uitkering naar werk. In de stuurgroep van het RPA- NHN zijn vertegenwoordigd: Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar (voorzitter) Simon Binnendijk, wethouder van de gemeente Heerhugowaard Aart Ruppert, wethouder van de gemeente Hoorn Kees Visser, wethouder van de gemeente Den Helder De opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is de stuurgroep van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord- Holland Noord (RPA-NHN). Het RPA-NHN is hét samenwerkingsverband in de regio Noord-Holland Noord van ondernemers, onderwijs en overheid waarin regionale arbeidsmarktvraagstukken worden besproken en aangepakt. Maud van Vuren, regiomanager UWV Noord-Holland Noord John van de Langenberg, voorzitter College van Bestuur Horizon College Thijs Pennink, directeur KvK Noordwest-Holland en directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN Jeroen Veerman, bestuurder VNO-NCW In dit thema Paul Scholtz 4 Mustapha Laboui, regiovertegenwoordiger FNV Elly Konijn Ronald Dekker 5 6

4 Inclusieve Arbeidsmarkt 4 Paul Scholtz - Programmamanager RPA-NHN Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Samenwerken in de regio De regio Noord-Holland Noord heeft een lange traditie als we kijken naar het samenwerken van ondernemers, onderwijs en overheid. Met de ambitie om er enerzijds voor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel voor de bedrijven in de regio is en anderzijds dat de decentralisatie van taken op het gebied van (jeugd-)zorg, AWBZ en Participatiewet naar gemeenten goed verloopt, is de samenwerking verder opgepakt in het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Daar waar gezamenlijk optreden gewenst en/of noodzakelijk is worden projecten gestart, wordt afstemming gezocht, kennis gedeeld en activiteiten gecoördineerd om maximaal rendement te halen uit de veelheid van inspanning en middelen. Verschuiving en verandering De veranderende rol van de overheid is van invloed op de manier waarop beleidsmakers en bestuurders invulling geven aan de regionale ambitie. Dit vraagt afstemming en een gezamenlijke visie om de regionale agenda naar verwachting gerealiseerd te krijgen. Deze visie is terug te vinden in de aanpak die wij in het programma Inclusieve Arbeidsmarkt hanteren. Het programma kent een thematische indeling waarlangs de doelen worden gerealiseerd. Zo heeft ieder thema zijn eigenheid in eigenaarschap, dynamiek, prioritering en tijdpad. Ondernemers en werknemers treffen elkaar op het gebied van werk naar werk, het onderwijs en ondernemers bij school naar werk en gemeenten en UWV bij uitkering naar werk. Actueel blijven en de juiste dingen doen Gaan we door, handhaven we de planning of houden we de acties tot nader orde even aan? Het actueel houden van de agenda betekent dat de landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Een voorbeeld is dat het sociaal akkoord gevolgen heeft voor de realisatie van de gestelde ambities. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau zijn verschillende scenario s besproken. Aandacht voor deze vorm van samenwerking door de drie O s (ondernemers, onderwijs en overheid) blijkt uit de rol die de regionale arbeidsmarkt heeft bij de uitwerking en uitvoering van afspraken van het kabinet en sociale partners. Een rol die in Noord-Holland Noord wordt opgepakt. Jelle Blom - programmasecretaris Ik ben Jelle Blom, programmasecretaris voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Ik houd het overzicht van alle ontwikkelingen binnen de verschillende projecten bij en ik ben ook inhoudelijk betrokken bij onder andere het project werkgeversdienstverlening. Een uitdagende, maar ook een interessante klus. Ik ben eind 2010 bij het RPA-NHN begonnen als trainee voor het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid NHN (AJW), welke een looptijd had tot eind Hierbij heb ik ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van projecten, welke ik nu goed kan inzetten voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Aangezien het AJW een vervolg krijgt binnen het programma kan ik mijn ervaring daar weer goed voor gebruiken.

5 5 Inclusieve Arbeidsmarkt Elly Konijn - wethouder gemeente Alkmaar en voorzitter RPA-NHN Arbeidsmarkt in de regio verandert Creatief denken en flexibel zijn. De arbeidsmarkt heeft te maken met een grote verschuiving. Vroeger had men een baan voor het leven, nu is dat vaker tijdelijk werk op contractbasis en vormen mensen onderdeel van de flexibele schil. Dat betekent voor velen ook: Een leven lang leren. Als de arbeidsmarkt verandert dan moeten wij als beleidsmakers en bestuurders in ons denken en doen ook veranderen. Niets is meer vanzelfsprekend. Wees creatief en kijk met een frisse blik naar zaken. Bij voorkeur doe ik dat met sparringpartners uit het onderwijs en het Met elkaar kunnen we nog meer kansen zoeken en creëren! bedrijfsleven. De drie O s horen echt bij elkaar: het Onderwijs moet opleiden voor werk dat de Ondernemers aanbieden en de Overheid faciliteert daar waar nodig. Met elkaar kunnen we nog meer kansen zoeken en creëren! Goed voorbeeld doet goed volgen Er zijn tal van goede initiatieven op de arbeidsmarkt. Bedrijven of organisaties in onze regio die door begrenzingen in de huidige arbeidsmarkt zelf ideeën ontwikkelen en projecten starten. Dit zijn waardevolle initiatieven die we moeten koesteren. De verkiezing van Inspireer Noord-Holland Noord is een groot succes. Maar liefst 30 initiatieven zijn genomineerd als inspirerend arbeidsinitiatief. Ook de Regiowerktop Noord-Holland Noord is inmiddels een begrip geworden. Hier gaan zo n 300 ondernemers, onderwijs- en overheidsmedewerkers in gesprek over arbeidsmarktvraagstukken. Voor het realiseren van de oplossingen hebben de drie O s elkaar absoluut nodig. Dat vraagt om een gezamenlijke visie en beleid. De arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord zit vol kansen die we moeten pakken. Als voorzitter van het RPA-NHN zet ik me hier graag voor in.

6 Inclusieve Arbeidsmarkt 6 Ronald Dekker - Arbeidseconoom instituut ReflecT (Universiteit van Tilburg) Hoe organiseer je de arbeidsmarkt in een regio? Voor een antwoord op deze vraag moet je eerst weten waarom de regio belangrijk is. En dat is niet zo ingewikkeld om uit te leggen. De meeste mensen werken het liefst zo dicht mogelijk bij huis en accepteren maximaal een uur reistijd. Dat betekent dat voor het gros van de mensen de regio de relevante arbeidsmarkt is en dat daar dus alles goed op elkaar moet aansluiten. Wanneer deze 3 aansluitingen goed geregeld zijn verlopen de transities Van school naar werk, Van uitkering naar werk en Van werk naar werk soepel en functioneert de arbeidsmarkt goed. Maar er zitten behoorlijk wat kinken in de kabels, want zo soepel gaat het meestal niet. Dat komt omdat de partijen die arbeid vragen (bedrijven) niet altijd (understatement!) dezelfde taal spreken als de partijen die arbeid aanbieden (uitkeringsinstanties, scholen, werkzoekenden). Dit Babylonische probleem is niet nieuw en ook niet exclusief voor 1 land of 1 regio. In alle landen van de wereld zijn er instanties bezig om de communicatie en matching op de arbeidsmarkt beter te laten verlopen. Zowel in de publieke sfeer als in de markt worden inspanningen geleverd om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. UWV, gemeenten, uitzendbureaus, wervingen selectiebureaus, scholen (stages!) dragen allemaal hun steentje bij. Maar ook tussen al deze matching partijen zien we veel communicatiestoornissen. Soms ook competentiestrijd. Het gevolg: werkzoekenden zitten langer dan noodzakelijk zonder baan. Het probleem is ook dat onder verschillende economische omstandigheden partijen verschillende belangen hebben. Overheden proberen mensen die het minst kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, uit een uitkeringssituatie te krijgen, terwijl uitzendbureaus het gemakkelijkst omzet kunnen draaien Het maakt niet uit wie de regie heeft, als het maar gebeurt met de meer kansrijke werkzoekenden. Bedrijven willen bij economisch zwaar weer graag af van overtollig personeel, maar zijn in economisch vrolijker tijden zeer beducht om personeel te gunnen aan concurrenten. Regie is dus nodig én een gezamenlijke taal. Het maakt eigenlijk niet uit wie de regie heeft, als het maar gebeurt. Die gezamenlijke taal, een Esperanto voor de arbeidsmarkt is lastiger. Er zijn inmiddels verschillende systemen om competenties te codificeren en softwareproducten als E-portfolio s om dat te ondersteunen. Maar, u begrijpt het al. De verschillende systemen en software tools kunnen vaak niet met elkaar praten. Misschien moet iemand daar ns regie op voeren.

7 7 Van werk naar werk Van werk naar werk is een cluster van projecten die ervoor zorgen dat medewerkers - zoveel mogelijk met inzet van scholing - kunnen overstappen naar ander werk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij werknemers en werkgevers. Bedrijven zijn gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Dit wordt bereikt door het stimuleren van mobiliteit van werknemers tussen bedrijven en het investeren in scholing en duurzame inzetbaarheid. Doel: Het voorkomen van werkloosheid door faciliteiten te creëren om werknemers te begeleiden van werk naar werk. Het optimaal benutten van het arbeidspotentieel door activiteiten te ondernemen gericht op het inzetbaar houden van werknemers en scholing richting kansrijke sectoren. Trekkers: Werkgevers en werknemers Resultaten juni 2013: Regionaal intersectoraal mobiliteitsnetwerk (Regiomatchpoint) met 20 deelnemende organisaties, gedragen door werkgevers Mobiliteitsnetwerk sector Zorg & Welzijn Uitvoering van concrete projecten op het gebied van een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid Afspraken met sectoren bouw, metaal en installatietechniek over van werk naar werk-trajecten In dit thema Christianne Bongers 8 Anita Metzelaar 9 Tabita Blanchard 10 Jeroen Veerman 12 Kees Visser 13 Thijs Pennink 14

8 Van werk naar werk Christianne Bongers - directeur van PUUR 8 PUUR toevallig! Ruim een jaar geleden vond puur toevallig een ontmoeting plaats tussen het RPA-NHN en de netwerkorganisatie PUUR tijdens een bijeenkomst in het RTC gebouw in Alkmaar. PUUR had de bijeenkomst georganiseerd op verzoek van een aantal netwerkleden uit de regio Noord-Holland Noord. Het RPA-NHN was toen betrokken bij het opzetten van het Regio Matchpoint, een regionaal en intersectoraal netwerk dat zorgt voor instroom, doorstroom, behoud en ontwikkeling van medewerkers. Initiatiefneemster van Regio Matchpoint was Annet Hartnack, hoofd P & O van de gemeente Alkmaar. Zij was druk bezig met het uitvoeren van het gemeentelijke reorganisatieplan De Doorbraak onder leiding van wethouder Peter de Baat. Er was behoefte aan een mobiliteitscentrum om mensen van werk naar werk te Lef en durf hebben, creëert nieuwe mogelijkheden en inspireert anderen begeleiden. Het RPA-NHN had net de contouren geschetst van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt met als een van de thema s Van werk naar werk. De drie puzzelstukjes vielen op hun plaats. Regio Matchpoint ging onder professionele begeleiding van PUUR in september 2012 van start. Durf te vragen Mobiliteit van arbeid is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden. Iedereen heeft zo zijn eigen belang bij het thema Van werk naar werk en daarmee het vermijden van uitkeringssituaties. Christianne Bongers, directeur van PUUR: Netwerken krijgt tegenwoordig de volle aandacht. Veel heil wordt verwacht van digitale netwerken. Ik denk dat het een misvatting is. Volgens mij draait alles om elkaar kennen en vertrouwen en dat gaat het beste tijdens netwerkbijeenkomsten waar je elkaar ontmoet. Pas als je voor elkaar openstaat, durf je elkaar iets te vragen en te gunnen. De visie van PUUR draag ik over aan de leden van Regio Matchpoint. Lef en durf hebben, creëert nieuwe mogelijkheden en inspireert anderen waardoor de arbeidsmarkt weer in beweging komt. Dat is het doel van Regio Matchpoint. Sociale overwaarde Tot nu toe zijn er vier Regio Matchpoint bijeenkomsten in en om Alkmaar georganiseerd. De leden wisselen vacatures en CV s van boventallige medewerkers uit. Als er sprake is van een match dan kan mogelijk iemand van werk naar werk worden begeleid en een vacature worden ingevuld. Christianne Bongers: Het uitwisselen van informatie gebeurt nu ook buiten de bijeenkomsten om. De leden van Netwerken krijgt tegenwoordig de volle aandacht Regio Matchpoint merken dat de deur voor elkaar openstaat. Nu kunnen we het netwerk verder ontwikkelen.

9 9 Van werk naar werk De bijeenkomst in juni staat in het teken van elkaars sociale overwaarde gebruiken, bijvoorbeeld kennis delen en interne workshops openstellen voor belangstellenden van buiten. Interne workshops zoals leren solliciteren en netwerken, zijn natuurlijk ook interessant voor mensen die elders werken. Het netwerk wordt op deze manier nog effectiever ingezet en de kosten kunnen worden gedeeld. Het lidmaatschap van Regio Matchpoint wordt hierdoor waardevoller en aantrekkelijker. Regio Matchpoint is ook genomineerd door Inspireer Noord-Holland Noord! Dag van de mobiliteit De Dag van de Mobiliteit wordt dit jaar in elke regio gehouden. In Noord-Holland Noord is dat op dinsdag 4 juni. Diverse organisaties en bedrijven doen hieraan mee. PUUR verzorgt de begeleiding van deze campagne. Ook de leden van Regio Matchpoint kunnen hieraan deelnemen. Christianne Bongers: Zo kunnen mensen zich oriënteren op andere functies in een andere werkomgeving. Ze mogen op die ene dag een kijkje nemen in de keuken van een ander bedrijf of organisatie. Het levert een breder perspectief op en wie weet vermindert het ook de angst voor iets nieuws. Heel veel mensen ervaren veranderingen als dreigend maar ze kunnen er niet omheen. De huidige economie eist een zekere mate van flexibiliteit omdat de wereld continu verandert. Ook het eigen vertrouwde bestaan krijgt veel vaker dan vroeger te maken met grote veranderingen. Menigeen is hier niet aan gewend. Velen moeten grote moeite doen om zich aan nieuwe situaties aan te passen. Veelal levert dat stress op en daarmee uitval door ziekte. Ons streven is dat mensen de regie over hun eigen leven behouden of terugkrijgen. Organisaties, gemeenten en bedrijven kunnen hen hierbij faciliteren door goed georganiseerde mobiliteitstrajecten aan te bieden. Mobiliteit moet nog hoger op de agenda komen te staan! Anita Metzelaar - Leerwerkloket Businessplan Leerwerkloket Noord-Holland Noord spreekt alle talen van de O Het Leerwerkloket Noord- Holland Noord (NHN) stelde een klinkend businessplan voor 2013 op. Wat opvalt: de regio is goed georganiseerd en de betrokken instanties bundelen hun krachten in projecten en pilots. Projectleider Anita Metzelaar: Speerpunten voor dit jaar zijn jongeren en werkgevers. Het besef, dat we straks ook de MBO jongeren keihard nodig hebben in de bedrijven, zit goed tussen de oren. We kunnen ons niet permitteren een verloren generatie te laten ontstaan. Anita: In onze regio is het Leerwerk loket opgehangen aan het RPA-NHN, dus aan een samenwerking die al bestond. Toezichthouder van het Leerwerkloket is de stuurgroep van het RPA-NHN en we hebben ook een expertgroep van zo n 30 vertegenwoordigers van organisaties op het terrein onderwijs-arbeid. Dit is het platform waar nieuwe vragen en behoeften ingebracht worden, waar afstemming plaatsvindt en waar afspraken gemaakt worden. Korte lijnen Noord-Holland Noord is een betrekkelijk overzichtelijke regio rond enkele middelgrote centrumsteden: Alkmaar, Hoorn, Den Helder. We hebben korte lijnen, iedereen kent elkaar. Ik zeg weleens: je moet als Leerwerkloket alle talen van de O spreken: onderwijs, ondernemers, overheid. Het is heel plezierig dat we hier gewend zijn niet te lang te praten maar gewoon te gaan doen. Eventueel startend met een pilot zodat je nog kunt bijsturen. Daarbij zijn we voortdurend alert op geldpotjes die we waar nodig kunnen inzetten. We zijn, naast Anita Metzelaar, leerwerkadviseurs Ellen Boom en Ingrid Dekker versterkt met José de Haan en Regine Lammens van het WerkgeversServicepunt. Subsidiecalculator Om werkgevers te ontzorgen is de Subsidiecalculator ontwikkeld, een digitale tool die werkgevers zicht geeft op en helpt bij het aanvragen van eventuele kortingen en subsidies bij het aannemen van een werknemer.

10 Van werk naar werk 10 Tabita Blanchard Geen tijd voor een dip Werkloos worden doordat het bedrijf waarbij je werkt failliet gaat, is een hele gewaarwording. Tabita Blanchard maakte dit eind 2011 mee als office manager bij een postbezorgingsbedrijf in Amsterdam. Het bedrijf was gespecialiseerd in geadresseerde folderverspreiding. Veranderende wetgeving was de oorzaak van de steeds duurder wordende kosten voor de postbezorging. Zo n dertig kantoorpersoneelsleden hoorden begin november 2011 dat het bedrijf op 31 december zijn deuren voorgoed zou sluiten. Tabita: Eerst geloof je het niet en voor die tijd had ik nooit gedacht dat ook ik werkloos zou kunnen worden door een bedrijfssluiting. Dit soort situaties overkomt toch alleen een ander? Nu zat ik zelf in de gevarenzone. We konden gelukkig direct gebruik maken van de diensten van het mobility centre van het moederbedrijf. Vier bijeenkomsten heb ik bijgewoond en daarnaast kreeg ik persoonlijke begeleiding van een mobiliteitsadviseur. Ik heb aan alle workshops meegedaan want de laatste sollicitatiebrief die ik verstuurde, dateerde van vijf jaar terug. Ook vóór die tijd heb ik weinig gesolliciteerd. Ruim 12 jaar geleden ben ik namelijk als herintredende moeder via een uitzendbureau weer aan het werk gegaan. Zoektocht naar werk Na een aantal sollicitaties bij diverse bedrijven en organisaties in en om Amsterdam kwam Tabita tot de ontdekking dat het vinden van werk moeilijker was dan gedacht. Zij werd keer op keer afgewezen en ook het persoonlijk afgeven van een sollicitatiebrief leidde niet tot succes. Tabita: Ik heb onder andere bij het Leger des Heils en het Blijf van mijn Lijf huis gesolliciteerd en ook bij een fietsenhandel en een cosmeticabedrijf. Als office manager of als management assistente dacht ik op kantoor van alle markten thuis te zijn. Toch had ik niet de juiste kwalificaties, zo kreeg ik te horen tijdens de telefoongesprekken die ik voerde na ontvangst van de afwijzingen. Nooit heb ik het gevoel gehad dat mijn leeftijd een belemmering was. Gelukkig maar want daaraan kun je niets doen, aan je kwalificaties kun je werken! Geluk heb je nodig De positieve houding van Tabita en haar doorzettingsvermogen vielen op bij het personeel van het mobility centre. Toen er een vacature ontstond bij het mobility centre door het plotselinge vertrek van een van de medewerksters, werd aan Tabita gevraagd of zij interesse had in de functie. Tabita: Dit was natuurlijk een geweldig aanbod. Het mobility centre was lid geworden van het Regio Matchpoint en tijdens een van de bijeenkomsten werden mijn situatie en CV besproken. Bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar zocht men een secretaresse voor twee dagen per Ik wilde voorkomen dat ik in een uitkeringssituatie terechtkwam week om iemand te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Nog voor ik kon bedenken dat ik eigenlijk meer uren wilde werken, werd de functie uitgebreid naar full time. Tot 1 januari 2014 ben ik weer onder de pannen. Zorgen hoef ik mij niet te maken omdat mijn thuissituatie goed en stabiel is. Ik realiseer mij dat ik een geluksvogel ben!

11 11 Van werk naar werk Interview Werknemersorganisaties Alles in stelling brengen Visionair denken is nodig om in te kunnen schatten hoe de arbeidsmarkt op lange termijn eruit zou kunnen zien. Vervolgens moet een visie en een plan van aanpak worden opgesteld als voorbereiding op de verwachte grote vraag naar arbeid. Alles tijdig in stelling brengen is noodzakelijk zodat direct tot actie kan worden overgegaan als de tijd rijp is. Aan het woord zijn drie vertegenwoordigers van werknemersorganisaties: Peter van Essen, kaderlid van CNV Vakcentrale, Mustapha Laboui, beleidsadviseur FNV Vakcentrale en Hans Huis in t Veld, kaderlid MHP, de vakcentrale voor middelbaar en hoger opgeleide professionals. De werknemersorganisaties volgen de huidige ontwikkelingen op de voet en doen wat mogelijk is om op deze ontwikkelingen in te spelen. Peter van Essen: Het is niet gemakkelijk want de arbeidsmarkt is grillig. Ik ben voorstander van het aanpakken van lokale en regionale projecten omdat die vaker uitvoerbaar blijken te zijn. CNV kan bij deze projecten meedenken, kennisdelen en vaardigheden aanbieden. Ook zijn wij bezig met het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn. Over zo n 15 á 20 jaar hebben wij weer een florerende economie die niet mag stagneren door gebrek aan de juiste arbeidskrachten. In de aankomende jaren kan de expertgroep van het RPA-NHN in kaart brengen wat sectoren denken nodig te hebben aan geschoolde arbeid, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarna kunnen we concrete plannen opstellen zodat die direct uitvoerbaar zijn op het moment dat de markt daar klaar voor is. Er moet worden omgeschoold en de schotten tussen de organisaties moeten zijn neergehaald. We hebben hetzelfde doel, iedereen die kan werken moet kunnen werken. overeenkomt met de werkelijkheid. Hans Huis in t Veld: Je weet nooit hoe het loopt. Projecten handen en voeten geven is een hele klus. Ik ben dan ook blij dat Mustapha Laboui zitting wil nemen in de stuurgroep van het RPA-NHN zodat wij als werknemersorganisaties kunnen bijdragen aan een oplossing voor de vraagstukken die er zijn, bijvoorbeeld het omscholen van bouwvakkers naar metaalbewerkers. Ogenschijnlijk kunnen arbeiders uit de bouw zo de techniek in maar dat is niet waar. Beide sectoren hebben hun eigen vaktaal, dezelfde terminologie kan in een andere sector net iets anders betekenen. Ondertekenen is committeren Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord is in het najaar 2012 ondertekend door alle partners van het RPA-NHN. Mustapha Laboui: Ik heb mij door die ondertekening gecommitteerd aan het programma en dus ben ik medeverantwoordelijk voor het succes. De drie thema s spreken mij, als FNV beleidsadviseur lokaal beleid Noord- Holland Noord, aan. De FNV Vakcentrale behartigt de belangen van werkenden en niet-werkenden, van flexwerkers en van zzp-ers. Mustapha Laboui: Bij mijn collega s van de andere vakbonden kan ik (arbeids)marktgegevens opvragen. Ook kunnen zij mij informeren over de wensenpakketten die werkgevers hebben als het gaat om kwaliteiten, competenties en scholing van werknemers. Het bij elkaar brengen van informatie laat zien wat er te veel is en wat er ontbreekt. Het resultaat bepaalt welke omscholingsprogramma s moeten worden opgesteld en hoe de politieke lobby moet worden ingezet. Grenzeloos denken en doen Het RPA-NHN heeft al succes met het project Brancheservicepunt Zorg en Welzijn en het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. Ervaringen met deze projecten kunnen weer worden gebruikt bij het opzetten van nieuwe projecten. Mustapha Laboui: Belangrijk is dat we grenzeloos denken zowel letterlijk als figuurlijk dus zonder de beperking van gemeente- en regiogrenzen en zonder de grenzen die organisaties trekken. De kracht van de verscheidenheid en de bundeling van expertise moeten we benutten! Elkaars taal spreken Flexibiliteit is nodig als er toekomstplannen worden gemaakt. De bakens dienen op tijd verzet te worden als de visie niet

12 Van werk naar werk 12 Interview Jeroen Veerman Werkgevers aan zet! De arbeidsmarkt kan alleen toekomstbestendig worden gemaakt als er wordt geïnvesteerd in bij- en omscholing van de werknemers. Het duurzaam inzetbaar maken van personeel is een continu proces. Dit is nodig in een tijd waarin (inter)nationale ontwikkelingen op allerlei gebieden elkaar snel opvolgen. De globalisering heeft de arbeidsmarkt geïnternationaliseerd. Invloeden van buitenaf zijn tot in de haarvaten van onze economie doorgedrongen. Jeroen Veerman, bestuurder VNO-NCW NWH is lid van de stuurgroep RPA-NHN. Vanuit zijn professionele achtergrond als directeur-eigenaar van H&S, een regionaal HR en organisatie adviesbureau, houdt hij zich bezig met het thema Van werk naar werk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Jeroen Veerman: De arbeidsmarkt zit op slot. Met zijn allen zoeken we de sleutel we een paar bedrijven die koploper zijn in de vraag naar arbeid. Denk bijvoorbeeld Duurzame inzetbaarheid is afhankelijk van iemands wil om een leven lang te blijven leren Werkgeverscollectief Werkgevers zijn de motor van de economie. De belangrijkste sleutel om de deur van de arbeidsmarkt weer open te zetten, hebben de werkgevers in handen. Er moet een gezamenlijke visie worden geformuleerd, beleid ontwikkeld en initiatieven gebundeld. Jeroen Veerman: Het zou mooi zijn als al die afzonderlijke motoren in een groot radarnetwerk samenwerken zodat er verbinding en overdracht plaatsvindt. In de regio zijn heel veel kleine initiatieven ontplooid die weliswaar succesvol kunnen zijn maar die niet het volume kunnen bieden dat in de huidige markt nodig is. Ik pleit voor een regionaal werkgeverscollectief dat als een soort coöperatie personeel werft, selecteert, opleidt, begeleidt en detacheert. Integratiekosten hoeven dan niet meer door de deelnemende bedrijven te worden gemaakt omdat het werkgeverscollectief ook voor transfers zorgt. Eventueel kan dit werkgeverscollectief samenwerking zoeken met de dienstverleners in de regio. om deze weer te openen. De werkgevers krijgen een alsmaar zwaarder wordende verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen. Het probleem is het gebrek aan werk en dan is het heel moeilijk om mensen van werk naar werk te begeleiden. Matchmaker Momenteel is het dweilen met de kraan open. Het landelijke werkloosheidspercentage heeft de 8% al overschreden. De werkloosheid groeit tegen de klippen op en een groot aantal bedrijven is genoodzaakt de poorten te sluiten. Jeroen Veerman: In onze regio hebben aan de zaadbedrijven, GP Groot, RAVO, TAQA en technische bedrijven. Helaas is dat niet voldoende om het verlies aan banen in de regio te compenseren. In de bouw, detailhandel en horeca vallen veel ontslagen en daarnaast zijn ook de gemeenten aan het reorganiseren. Daarbij is er geen balans tussen vraag en aanbod van arbeid; de vraag komt niet overeen met het aanbod. Ik ben voorstander van het aanstellen van een matchmaker, iemand die ook inzicht en overzicht heeft van het aantal en het soort vacatures in de regio. Baanopening is alleen mogelijk als de werkgelegenheid in kaart is gebracht. Geld, een probleem? Werkgevers hebben een re-integratieplicht waardoor zij werknemers moeten faciliteren bij het zoeken naar een andere functie of baan. Hiervoor is wel geld nodig dat bij in nood verkerende bedrijven niet altijd aanwezig is. Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt door hun kennis en kunde te vergroten of op zijn minst op peil te houden. Duurzame inzetbaarheid is afhankelijk van iemands wil om een leven lang te blijven leren. Jeroen Veerman: De transitie op de arbeidsmarkt kan het beste collectief gebeuren. Hiervoor is wél geld beschikbaar; onder andere de

13 13 Van werk naar werk Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van verschillende branches hebben voldoende geld in kas om een bovensectoraal initiatief van een startkapitaal te voorzien. Op de lange termijn moet zo n initiatief wel op eigen benen kunnen staan. Met een startkapitaal kan een projectleider worden aangesteld. Bedrijven bezoeken en ondernemers persoonlijk overtuigen van nut en noodzaak van een werkgeverscollectief, moet namelijk professioneel worden aangepakt. Binnenkort wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de plannen voor een werkgeverscollectief worden gepresenteerd. Draagvlak creëren is noodzakelijk. Het klinkt allemaal eenvoudig maar ik kan je zeggen dat het een hele kluif is! Kees Visser- wethouder gemeente Den Helder Kansen creëren en faciliteren De rol van de overheid binnen het thema Van werk naar werk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt moet zo klein mogelijk zijn volgens wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder en ambassadeur voor het genoemde thema in de regio Noord-Holland Noord. Kees Visser: Als het probleem is gedefinieerd dan is het naar mijn mening het beste dat de kwestie daar blijft waar het hoort. Dit klinkt kort door de bocht maar het werkt wel. De overheid kan niet van elk probleem eigenaar worden. De economie heeft altijd sterke en zwakke kanten en daarmee wordt het bedrijfsleven continu geconfronteerd. Bedrijven moeten inspelen op veranderingen. Het is dan ook aan het bedrijfsleven om kansen te zien en te grijpen en dat zorgt voor dynamiek op de arbeidsmarkt. Ik wil, als wethouder van onder andere Economische Zaken, Sociale Voorzieningen en Arbeidsmarktbeleid, kansen creëren en ondernemers faciliteren om de bedrijvigheid in de regio te behouden en te laten groeien. Creëren van werk is in mijn ogen de belangrijkste sociale voorziening die er is! Kansenkanonnen De overheid kan het bedrijfsleven faciliteren door een kwalitatief en marktconform vestigingsbeleid op te stellen, regeldruk te verminderen en bestemmingsplannen op een verantwoorde manier aan te passen als dat nodig is om groei van bedrijven en veranderingsprocessen binnen de sector een kans te bieden. Kees Visser: In de regio Noord- Holland Noord hebben we met vereende krachten de sectoren benoemd die kansrijk zijn en de bedrijven binnen die sectoren geclusterd. Alle ogen moeten gericht zijn op deze kansenkanonnen, ook vanuit de bedrijven die buiten die sectoren actief zijn. Deze bedrijven kunnen hun medewerkers laten omscholen zodat zij kunnen doorstromen naar de groeimarkten. Neem nu bijvoorbeeld de Marine die bezig is met een reorganisatie. Ik ben ervan overtuigd dat een groot aantal mensen binnen een niet al te lange tijd een baan kan vinden in de offshore, zowel in de gas-

14 Van werk naar werk 14 en olieindustrie als in de duurzame energieparken op zee. De Rijksambitie is om in 2050 energie neutraal te zijn. Den Helder en omgeving heeft hiervoor alle mogelijkheden: een zee- en luchthaven, mogelijkheden voor duurzame energieopwekking door water, zon en wind en de Rijkswerf, de best geoutilleerde werkplaats voor allerlei scheepvaartgebonden en industrieel onderhoud van het land. Brede schouders Momenteel heeft Den Helder banen waarvan er bij de Marine zijn en er in de offshore worden geteld. De bouw, detailhandel en de financiële sector staan onder druk zoals in heel Nederland. Kees Visser: In Den Helder neemt de werkloosheid minder snel toe dan elders in het land. Nog steeds kunnen we leunen op de brede schouders van de Marine en de offshore. Deze laatste heeft een groeipotentie van banen, het dubbele van het huidige aantal. Onderschat ook de economische betekenis van de zorgsector niet. Alle bezuinigingen binnen de zorg moeten leiden naar een andere organisatiegraad, niet naar minder zorg. De zorgsector moet, net zoals andere sectoren, een transitie ondergaan waarbij overheadkosten drastisch naar beneden worden bijgesteld zodat de zorgverlening op peil en betaalbaar kan blijven. Leren anticiperen Tegenwoordig is geen enkele baan meer voor het leven. Het hebben van werk heeft dan ook een andere dimensie gekregen. De uitdaging is om beschikbaar te zijn en te blijven voor de steeds veranderende arbeidsmarkt in grillige economische tijden. Kees Visser: Natuurlijk heeft de Noordkop ook te maken met ontgroening en vergrijzing maar ik weiger om te spreken van een krimpregio. Er is pas van krimp sprake als we geen kansen meer zien of hebben om het tij te keren. Aangezien die er volop zijn, spreek ik liever van een anticipeerregio. Hoe je iets noemt, maakt een wezenlijk verschil in hoe je functioneert. De toekomst zie ik met veel vertrouwen tegemoet want de zogenaamde demografische en economische krimp wordt gecompenseerd door de kansrijke clusters met groeipotentie en aantrekkingskracht volgens het principe van de communicerende vaten! Thijs Pennink directeur Kamer van Koophandel & directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN Ondenkbare situaties denkbaar maken Lang heeft Noord-Holland Noord in de schaduw van Amsterdam gestaan, zowel in goede en in slechte tijden als in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Nu is dat niet meer het geval. Ook in deze regio slaat de werkloosheid toe. Erger nog, de regio importeert werkloosheid door de forensenstatus die Noord-Holland Noord heeft. Thijs Pennink, directeur van de Kamer van Koophandel NWH, lid van de stuurgroep RPA-NHN en medeverantwoordelijk voor de uitwerking van het thema Van werk naar werk, legt uit wat hiermee wordt bedoeld. Thijs Pennink: Noord-Holland Noord en met name de driehoek Amsterdam- Hoorn-Alkmaar, is de noordflank van de metropoolregio Amsterdam. Dagelijks rijden zo n mensen uit deze regio voor hun werk op en neer naar de Zuidas. Als de economie in de hoofdstad daalt en bedrijven moeten reorganiseren of zelfs sluiten dan komen ook de forensen op straat te staan. De effecten van het ontslag van deze mensen worden in de woonomgeving gevoeld, zoals detailhandel, horeca en sportverenigingen. De bodem van de schatkist is in zicht. De goed verankerde familiebedrijven hebben er decennialang voor gezorgd dat deze regio het economisch lang volhoudt, soms zelfs tegen de stroom in. De huidige conjuncturele dip duurt echter te lang en heeft tot gevolg dat de schatkistbodem van de familiebedrijven in zicht is. Thijs Pennink: Nu ontspringt deze regio de dans niet. Het is triest om te zien dat een bedrijf dat generaties lang door één familie is geleid, de deuren moet sluiten. Werknemers met een jarenlange staat van dienst wordt de wacht aangezegd. Eén van onze sterkste sectoren is geveld. Vergeet niet dat de bouwbedrijven in Noord- Holland Noord de Randstad hebben gebouwd! De bouwsector heeft zich in de hoogtijjaren onvoldoende geprofileerd. We zijn te bescheiden over onze goede werkmentaliteit, ons daadkrachtig ondernemerschap en onze prestaties. Leren omgaan met tegenslag Over het algemeen hebben de regionale bedrijven altijd in de comfortabele middenzone van de economie kunnen opereren. Geen extreme pieken maar ook geen dramatisch diepe dalen kwamen op hun pad. Thijs Pennink: De ondernemers in Noord-Holland Noord zijn niet gewend aan zo n moeilijke economische situatie als deze en kunnen er dan ook niet zo goed mee omgaan. Voor de bouwsector en de gemeenten is het nu zaak om toekomstige bouwplannen voor te bereiden en de bouwketen te verkorten. Langs de OV-lijnen

15 15 Van werk naar werk van de economische driehoek Amsterdam- Alkmaar-Hoorn en bij NS-knooppunten kan woningbouw plaatsvinden. De regelgeving rondom bouwprojecten moet worden versoepeld. Het is toch te gek voor woorden dat in deze tijd, met een op slot zittende huizenmarkt, plannen geen doorgang vinden omdat de puntdaken plat moeten zijn of andersom. Ik verbaas mij erover dat dit soort discussies nog steeds wordt gevoerd. Kansen creëren Elke sector heeft zijn eigen kansen en uitdagingen. Samenwerkingsvormen moeten worden gezocht, toevallige ontmoetingen tussen werkgevers kunnen beter worden gestructureerd en nieuwe concepten dienen te worden bedacht. We zijn te bescheiden over onze goede werkmentaliteit, ons daadkrachtig ondernemerschap en onze prestaties Deze tijd vergt extreem innovatief en creatief ondernemerschap, zeker wanneer de banken op de rem blijven staan als het gaat om het verstrekken van bedrijfsleningen. Thijs Pennink: Het is belangrijk om het ondenkbare denkbaar te maken. De sectoren die het tegen de klippen op goed doen, moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar de agribusiness, de olie- en gassector, de duurzame energieprojecten en de voedsel- en gezondheidsketen. Deze sectoren hebben zich verenigd in clusters met (inter)nationale kansen en mogelijkheden. Naar mijn idee heeft de detailhandel alle kans op een goed herstel als er op tijd wordt ingesprongen op het veranderde koopgedrag. Een winkel wordt meer en meer een showroom van een webshop. Dat betekent dat de huidige winkelformule niet meer past bij deze steeds verdergaande verandering in de retail. De winkelier kan niet blijven doen wat hij altijd heeft gedaan want de klant verwacht een ander soort service. Het aantal online aankopen groeit en daarmee ook het transport. De verandering van het consumentengedrag leidt tot grote logistieke aanpassingen. Deze ontwikkelingen bieden kansen, ook voor de detaillist.

16 16 Van school naar werk Van school naar werk is een cluster van projecten die ervoor zorgen dat - zowel kwetsbare jongeren als jongeren met een diploma die door het economisch tij moeilijk aan de slag kunnen - werk vinden of werkervaring kunnen opdoen bij bedrijven in de regio. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij het onderwijs en overheidsorganisaties. In verschillende sectoren wordt een tekort aan gekwalificeerd personeel verwacht. Enerzijds heeft dat te maken met de beperkte instroom van studenten richting die sectoren en anderzijds met het opleidingsaanbod dat niet goed aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Doel: Een goed opgeleide beroepsbevolking door het creëren van een opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers in de regio. Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van (kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Trekkers: Onderwijs en werkgevers Resultaten juni 2013: ,- vanuit ministerie van SZW voor regionale aanpak jeugdwerkloosheid ArbeidsAdviesTeams om kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te leiden Businesscase AgriTechnoCampus voor meer instroom van jongeren in de agribusiness In dit thema Femke Blokker 18 Frans Zoetelief 18 Irma Schrijver 19 Kees Mosch 20 André Vendrig 22

17 17 Van school naar werk Regio Noord-Holland Noord pakt jeugdwerkloosheid aan Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid heeft op 17 april namens de regio Noord-Holland Noord, samen met minister Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk (Ambassadeur Jeugdwerkloosheid) een intentieverklaring ondertekend. Hierin staan afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid is een belangrijke rol weggelegd voor de 35 arbeidsmarktregio s, die hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met het vinden van een juiste opleiding, een stageplaats of (leerwerk) baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar. De jeugdwerkloosheid in de regio Noord-Holland Noord is opgelopen tot meer dan 2000 jongeren. Elly Konijn: In verhouding tot andere regio s is de jeugdwerkloosheid hier relatief laag. Met het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord hebben we in de periode van 2009 tot en met 2012 veel jongeren aan werk of aan een werkervaringsplek kunnen helpen. Door de extra middelen die beschikbaar komen kunnen we de succesvolle aanpak voortzetten. Vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid wordt gewerkt aan een regionaal plan van aanpak. Dit plan wordt op 24 juni tijdens de Regiowerktop in Den Helder aangeboden aan de minister. Op 3 juli komt Mirjam Sterk naar de regio.

18 Van school naar werk 18 Femke Blokker projectleider Ik ben Femke Blokker, werkzaam bij de gemeente Alkmaar ten behoeve van de regio als beleidsmedewerker risicojongeren. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de overgang naar de arbeidsmarkt voor jongeren zonder startkwalificatie. Sinds juni 2012 ben ik projectleider Experimenteren met de werkschool voor het thema Van school naar werk binnen het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Naar aanleiding van het advies uitgebracht door een commissie onder leiding van Hans Kamps, geheten Zicht op werk, de werkschool als werkend perspectief, leefde ook in onze regio de wens om de transitie naar de arbeidsmarkt voor jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen te verbeteren. Toen er nog middelen over bleven binnen het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, werd daarom het project Experimenteren met de werkschool gestart. Doelstelling van het project is om te zorgen voor een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt van jongeren die geen startkwalificatie (kunnen) behalen. Dit zijn met name de jongeren die praktijkschoolonderwijs volgen, op het voortgezet speciaal onderwijs zitten of op niveau 1 van het MBO een opleiding volgen. Op dit moment zijn daar veel jongeren bij die een Wajong-uitkering krijgen. Gaandeweg de verkenning van het project bleek de regio al vergevorderd te zijn in de samenwerking. Het project is daarom bijgesteld in behouden en versterken van deze goede netwerkstructuur. De term werkschool wordt losgelaten en voor de regio vertaald naar ArbeidsAdviesTeams. Dit project is nauw gelieerd aan de inspanningen die gedaan worden binnen het thema Van uitkering naar werk om te komen tot een Werkgeversservicepunt en het benutten van werkgelegenheid voortkomend uit SROI. Ook in dit project gaat het om kansen benutten en creëren voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, het ontzorgen van werkgevers en het slim benutten van (afnemende) financiële middelen. Frans Zoetelief projectleider Ik ben Frans Zoetelief en sinds 1 februari 2013 ben ik projectleider van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. Dit actieplan is een onderdeel van het regionale programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord- Holland Noord. Ik ben afkomstig uit het beroepsonderwijs. Daar worden jongeren opgeleid tot beroepsbeoefenaren. Na hun opleiding vinden verreweg de meeste jongeren een baan. Dat lukt een deel van de jongeren niet. Dit zijn jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn om verschillende redenen niet direct geschikt voor de arbeidsmarkt. In het thema Van school naar werk van het programma zet ik mij in voor het creëren van een sluitende aanpak voor deze kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt en voor het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Denk hierbij aan jongeren die onvoldoende capaciteiten en opleiding hebben om een interessante werknemer voor een bedrijf te zijn. Het is een grote uitdaging om deze jongeren aan het werk te krijgen, maar bij succes geeft dit mij en de vele anderen met wie ik dit project ga uitvoeren veel voldoening.

19 19 Van school naar werk Irma Schrijver - wethouder Sociale Zaken gemeente Langedijk Voorkom dat jongeren geïsoleerd raken Jongeren zonder een diploma op zak of zonder de juiste startkwalificatie zijn het zorgenkindje van gemeenten. Jeugdwerkloosheid moet worden voorkomen. De kans dat iemand zonder werk buiten de boot valt, is groot. Aan het woord is mevrouw Irma Schrijver, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Langedijk en lid van de sponsorgroep met het thema Van school naar werk. Regelmatig komt de sponsorgroep Van school naar werk bij elkaar om van gedachten te wisselen, ideeën op te doen en om successen te melden. Irma Schrijver: Het is heel inspirerend om te zien hoeveel mensen vanuit andere disciplines mijn zorgen over de jeugdwerkloosheid delen. Er worden al veel initiatieven genomen om te voorkomen dat jongeren de boot missen. Dit is prettig om te merken. Juist door verbindingen te leggen tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten kunnen we korte slagen maken. Urgentie is groot De sponsorgroep Van school naar werk inventariseert knelpunten en belicht de problematiek van jeugdwerkloosheid van verschillende kanten. Ook wordt er gezocht naar regionale samenwerking. Irma Schrijver: Alle partners zijn ervan overtuigd dat de urgentie hoog is. Ik, als vertegenwoordiger van een kleinere gemeente, zoek naar een goede samenwerking met scholen en bedrijfsleven. Ook het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is betrokken bij het project waardoor er aansluiting is bij het convenant voortijdig schoolverlaten. Gemeenten Het is een kwestie van met zijn allen de handen uit de mouwen steken. hebben deze partners hard nodig, zij kunnen het probleem niet alleen oplossen. Trouwens, niemand kan het alleen. Alleen een integrale aanpak kan tot succes leiden. Iedereen draagt zijn steentje bij aan De Participatiewet, onder meer bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jongeren, ongeacht welke uitkering zij ontvangen. Irma Schrijver: Jeugdzorg behoort ook tot mijn portefeuille. We werken steeds meer volgens het principe één gezin één plan. Aan werk komen en aan het werk blijven hoort daar ook bij. Op deze manier krijgen we een completer beeld van de jongeren, inclusief hun afstand tot de arbeidsmarkt. De jongere krijgt met deze nieuwe wetgeving ook zelf meer verantwoordelijkheid te dragen. Iedereen moet in deze maatschappij een steentje bijdragen. Als het niet lukt met het verkrijgen van betaald werk, dan wordt een jongere naar vrijwilligerswerk geleid. Armoedebestrijding Betaald werk heeft de voorkeur. Jongeren dienen een toekomstperspectief te hebben. Een baan geeft zelfvertrouwen en levert zelfwaardering op. Irma Schrijver: Wij zijn in de regio Alkmaar druk bezig om tot een samenwerking tussen de Sociale Diensten (ISD) te komen. De budgetten worden flink gekort dus wij moeten naar een efficiencyvoordeel streven zonder aan kwaliteit in te boeten. Op het gebied van re-integratie zijn er daarnaast ook nog stappen te nemen. Armoede en sociaal isolement liggen op de loer bij jongeren die geen baan hebben. Hun uitgangspositie moet worden verbeterd en wij willen daar alles aan doen. Het gaat niet alleen om hun toekomst maar ook om de continuïteit van het bedrijfsleven. Gekwalificeerd personeel moet beschikbaar zijn en blijven zodat bedrijven goed kunnen functioneren. Tijdens een bedrijfsbezoek komt dit onderwerp altijd aan de orde! Iedereen moet ervan worden doordrongen dat het oplossen van maatschappelijke problemen alleen in samenwerking mogelijk is. Het is een kwestie van met zijn allen de handen uit de mouwen steken, letterlijk en figuurlijk.

20 Van school naar werk 20 Kees Mosch Bejo Zaden Nederlandse zaadbedrijven liggen aan kop De zaadveredelingsbedrijven op het gebied van plantaardig uitgangsmateriaal voor groenten vormen de top in de wereld. De leidende rol in deze specifieke agrarische sector moet Nederland blijven behouden. Hiervoor is kennis nodig zowel op MBO als op HBO en academisch niveau. Bij de zaadbedrijven in Noord-Holland Noord is er grote behoefte aan hoogwaardig opgeleid personeel en dus aan een instelling die deze opleidingen kan aanbieden. Kees Mosch, manager bij Bejo Zaden B.V. in Warmenhuizen is namens Seed Valley lid van de stuurgroep die is opgericht om de haalbaarheid van een Agritech Campus Noord-Holland Noord te onderzoeken. Hij is blij met de aandacht voor de agrarische sector en het onderkennen van het belang van de zaadsector en de opleidingen die daarvoor moeten worden aangeboden. Momenteel wordt voor de Agritech Campus NHN (ATC NHN) een businesscase geschreven die wordt gefinancierd door Agriboard. Dit is een agrarisch platform waarin de Provincie en alle stakeholders uit de agrarische sector samenwerken. Het Clusius College, een van de initiatiefnemers van het ATC NHN, bouwt een laboratorium voor het onderzoeken van plantaardig uitgangsmateriaal op hun locatie in Hoorn. Het Clusius Lab wordt waarschijnlijk direct na de zomer 2013 officieel geopend. Kees Mosch: Er is heel lang, heel veel gepraat. Vorig jaar heeft Noord-Holland Noord de Greenportstatus verkregen en dit heeft de ontwikkelingen rondom een Agritech Campus versneld. Deze positieve impuls hadden we hard nodig in deze regio. Als wij met de zaadsector wereldwijd in de voorhoede willen blijven acteren dan hebben we meer mensen met passende kennis nodig, onder andere op het gebied van bemesting, teeltwijzen en veredeling. China en India liggen immers op de loer! Leren op locatie De Groene Analistenopleiding, een samenwerkingsverband tussen het NOVA College (opleiding laboratoriumtechniek) en het Clusius College is drie jaar geleden gestart. Dit voorjaar studeren de eerste tien analisten af aan deze door het ministerie erkende MBO-opleiding niveau 4. Kees Mosch: Deze opleiding is ook aantrekkelijk voor onze eigen medewerkers die de ambitie hebben om een vak diploma te halen. De Groene Analistenopleiding is geschikt voor bij- en omscholing en kan straks geïntegreerd worden in de ATC NHN. Zo willen we binnen ATC NHN ook graag samenwerken met de Hogere Agrarische School (HAS) in Dronten en de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In Noord-Holland Noord hebben we de mooiste locaties om te leren. De zaadbedrijven kunnen bijvoorbeeld voor sommige vakken hun eigen laboratoria openstellen voor leren op locatie. Wij geven deze scholen dan de ruimte om hun studenten bepaalde lesmodules in topbedrijven en op toplocaties te laten volgen. Zo leren de

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013 van gemeenten, provincies en waterschappen DE AMBASSADEURS IN BEELD Inleiding Aanleiding Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie